RIKSÅKLAGAREN RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie"

Transkript

1 RIKSÅKLAGAREN RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2004 Rikspolisstyrelsen har sedan år 1970 årligen lämnat en redogörelse för användningen av vad som numera benämns hemlig teleavlyssning vid förundersökning avseende grova narkotikabrott. Fr.o.m. år 1997 görs redovisningen gemensamt av Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren. Redovisningen gäller numera alla slag av grova brott och således inte bara grova narkotikabrott. Redovisningen omfattar samtliga fall där tillstånd lämnats till hemlig teleavlyssning/hemlig teleövervakning med stöd av 27 kap rättegångsbalken och till hemlig kameraövervakning med stöd av lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning. Det totala antalet tillstånd under år Hemlig teleavlyssning 714 tillstånd Hemlig teleövervakning 753 tillstånd Hemlig kameraövervakning 29 tillstånd Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning har huvudsakligen förekommit i förundersökningar där misstankar om organiserad eller i annat hänseende omfattande handel med narkotika har förelegat och där andra spaningsmetoder har prövats utan resultat eller redan från början visat sig vara otillräckliga. Huvudsyftet har varit att avslöja den mera omfattande smugglingen till och försäljningen i landet.

2 2 Hemlig teleavlyssning De 714 tillstånden om hemlig teleavlyssning gäller 714 personer som förekommit i 253 förundersökningar. Teleavlyssningen har medfört att man i 173 förundersökningar (68,4 %) fått misstanke mot en eller flera personer bekräftad. Narkotikabrott Under år 2004 har domstol meddelat tillstånd att avlyssna kommunikation till och från telefonapparat eller annan teleanläggning som innehafts eller använts av sammanlagt 493 personer som har varit misstänkta för grovt narkotikabrott. Antalet tillstånd under åren är följande Andra grova brott än narkotikabrott Beträffande andra grova brott än narkotikabrott har domstolen under år 2004 meddelat 221 tillstånd till hemlig teleavlyssning. När det gäller denna brottslighet avser tillstånden utredningar rörande mord, människorov, grovt rån, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, grov penningförfalskning, grovt vapenbrott, grovt koppleri, grovt främjande av flykt, grovt skattebrott och människohandel för sexuella ändamål. Antalet tillstånd till hemliga teleavlyssningar vid andra grova brott än narkotikabrott under åren är följande

3 3 Hemlig teleövervakning Antalet tillstånd till hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 19 rättegångsbalken har under tidsperioden varit: , varav samtliga avsåg narkotikabrott (6 månader) , varav 38 avsåg narkotikabrott/grov varusmuggling , , , , , , , , , , , , , , 495 Andra grova brott än narkotikabrott I de fall domstolen under år 2004 har gett tillstånd till hemlig teleövervakning vid annan grov brottslighet än narkotikabrott har utredningarna avsett mord, människorov, grovt rån, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, grov penningförfalskning, grovt vapenbrott, människohandel för sexuella ändamål, grovt koppleri, grov stöld, grovt främjande av flykt, grovt bedrägeri, grovt häleri, grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor, grovt brott. Sammanfattning Användningen av mobiltelefoner i allmänhet och mobiltelefoner som utrustats med kontantkort i synnerhet fortsätter att öka liksom användandet av andra nya kommunikationsvägar. Detta har fått negativa konsekvenser för effektiviteten och resultatet av den hemliga teleavlyssningen och teleövervakningen. Det framkommer även vid kontakter med polismyndigheterna att de personer som misstänks för grövre brottslighet i ökad omfattning använder sig av flera olika telefonabonnemang och av flera olika kontantkort för mobiltelefoner, vilket försvårar avlyssningen och kan påverka resultatet av avlyssningen. Under de senaste åren har dock polisens tekniska möjligheter till avlyssning förbättrats, vilket till viss del förklarar att antalet ansökningar om tillstånd har ökat. De lagändringar som trädde i kraft i oktober 2004 har också i viss mån bidragit till ökningen. Tullverket och Ekobrottsmyndigheten har t.ex. använt sig av den nya lagstiftningen för att bekämpa nya brottskategorier.

4 4 Endast en begäran om tillstånd till teleavlyssning har under året avslagits av domstolen, vilket tyder på hög kvalité på det underlag som ligger till grund för domstolarnas prövning. Detta överensstämmer också med den erfarenhet som finns inom polisen och hos Åklagarmyndigheten. Hemlig teleavlyssning är inte bara ett integritetsingripande tvångsmedel utan även en resurskrävande åtgärd, varför noggranna överväganden görs av behovet, proportionaliteten och av möjligheten att använda andra spaningsmetoder innan en begäran om hemlig teleavlyssning lämnas in. Den 1 oktober 2004 infördes bestämmelsen om offentliga ombud i ärenden avseende hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, vilket också bidrar till en fortsatt hög standard på underlaget till domstolen. Det kan också anmärkas att någon ökning av antalet avslag inte har skett efter införandet av offentliga ombud. Den grova brottsligheten har idag en mer organiserad struktur och det är numera vanligt att större grupperingar, ofta med internationella förgreningar, deltar i planering och utförande av brott. Detta medför fler misstänkta personer i varje ärende och därmed ett ökat behov av att använda hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning i utredningarna gällande denna brottslighet. En annan tydlig trend är att den grövre brottsligheten har blivit mer internationell. Detta gäller särskilt den grova narkotikabrottsligheten och handeln med kvinnor och barn för sexuella ändamål, s.k. trafficking, som är ett allvarligt växande problem inom EU. Det internationella inslaget är också tydligt vid annan brottslighet såsom grova rån och grova våldsbrott. Det krävs internationellt samarbete mellan polisorganisationerna för att bekämpa den grova internationella brottsligheten vilken, som nämnts, kännetecknas av komplexa strukturer. Framställan om internationell rättshjälp avseende hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning har förekommit i 31 förundersökningar. Vad gäller narkotikasituationen i Sverige är den fortsatt allvarlig. Tillgången på narkotika ökar och därmed även utredningarna avseende narkotikabrottsligheten. Även om de personer som misstänks för grövre brottslighet är försiktiga vid användandet av telefon och i mycket stor utsträckning använder mobiltelefoner, är hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning fortfarande viktiga instrument i den brottsbekämpande verksamheten.

5 5 Hemlig kameraövervakning Under år 2004 har domstolen meddelat 29 tillstånd till hemlig kameraövervakning. Antalet tillstånd under åren : , varav 30 avsåg narkotikabrott , , , , , , , , 19 Av de under år 2004 meddelade tillstånden avseende annan brottslighet än grova narkotikabrott är det utredningar rörande grov mordbrand, grovt vapenbrott och människohandel för sexuella ändamål/grovt koppleri. En allmän uppfattning är att spaningsmetoden är personalbesparande och ett bra spaningskomplement. Hemlig kameraövervakning har, enligt polismyndigheternas uppfattning, genomförts på sådant sätt att ovidkommande personers integritet inte onödigtvis kränkts. Rikspolisstyrelsen bifogar visst hemligstämplat material. RIKSÅKLAGAREN RIKSPOLISSTYRELSEN Riksåklagare Rikspolischef

6 RIKSPOLISSTYRELSEN REDOVISNING RIKSÅKLAGAREN SAMMANSTÄLLNING AV 2004 ÅRS HEMLIGA TELEAVLYSSNING. 1. Domstolen har beviljat tillstånd till hemlig teleavlyssning beträffande 714 personer 1.a De 714 misstänkta har förekommit i 253 förundersökningar varav 123 förundersökningar har föranlett en eller flera fällande domar 38 förundersökningar inte har avslutats vid tiden för redovisningen 12 förundersökningar har föranlett domar för andra brott förundersökningar utgör 68,4 % Resterande 80 förundersökningar (31,6 %) har ej gett resultat 2. En ansökan om teleavlyssning har inte beviljats av domstol. (avslag i tingsrätt och hovrätt men senare beviljad) tillstånd (69 %) har avsett misstanke om grovt narkotikabrott och/eller grov varusmuggling av narkotika ( inkl. försök, förberedelse, anstiftan o stämpling) tillstånd (31%) har avsett misstanke om annan brottslighet (inkl. försök, förberedelse, anstiftan o stämpling) Mord 81 Människorov 7 Grovt rån 62 Grov mordbrand 20 Allmänfarlig ödeläggelse 3 Grov penningförfalskning 4 Grovt vapenbrott 3 Människohandel för sexuella ändamål 14 Grovt koppleri 21 Grovt främjande av flykt 1 Grovt skattebrott 5

7 5. Antalet tillstånd där åtgärden har haft betydelse för förundersökningen beträffande den misstänkte/teleavlyssnade (Polisingripande/fört förundersökningen framåt) ,3 % 6. Antalet tillstånd där åtgärden inte givit något resultat beträffande den misstänkte/teleavlyssnade ,7 % Av dessa 355 tillstånd har i 124 fall ingripande skett mot andra än den avlyssnade/misstänkte 85 fall avlyssning ej kunnat ske i önskad omfattning (t.ex tekniska problem, resursbrist, abonnenten upphört, missänkt rest utomlands/ gripits för annat brott/straffavtjäning, vilande förundersökning) och 146 fall förundersökningen lagts ned på grund av att brott ej kunnat styrkas 7. Genomsnittlig teleavlyssningstid i dagar räknat har varit 39,8 8. Antalet avlyssnade teleanläggningar som inte innehafts/ abonnerats av den misstänkte/teleavlyssnade är Antalet tillstånd med knytning till personer med s.k. särställning t.ex.advokater-läkare-präster-journalister är Antalet tillstånd som påbörjats efter rättshjälpsbegäran från annat land. 15 Monica Domeij Kriminalinspektör Ellen Aule Kammaråklagare

8 Årsredovisning av teleavlyssning för 2004 Myndigheter Meddelade tillstånd Avslag Resultat NEJ: Varav Tidsåtgång Övrigt Antal Nark Annan JA NEJ Tillslag FU ned-lagt Per till-stånd Rättshj. totalt brott Andra brott tele *1 Antal avslag *2 andra *3 Ej full-följt *4 *5 Dagar totalt *6 Vissa yrken Begäran Blekinge ,6 0 0 EBM ,4 0 0 Dalarna ,5 0 0 Gotland Gävleborg ,2 0 1 Halland ,4 0 0 Jämtland ,2 0 0 Jönköping ,4 0 0 Kalmar ,2 0 0 Kronoberg ,5 0 0 Skåne ,7 0 3 Norrbotten ,9 0 0 RKP ,5 0 4 Stockholm ,1 0 1 Södermanland ,7 0 0 Tullen ,3 0 0 Uppsala Värmland ,1 0 0 Västerbotten ,5 0 0 Västernorrland ,3 0 0 Västmanland ,4 0 0 Västra Götaland ,7 0 6 Östergötland ,3 0 0 Örebro ,7 0 0 SUMMA TOTALT , *1 Annan tele= Annans telefonabonnemang eller annan teleanläggning som den misstänkte använt sig av. *2 Resultat = Polisingripande, fört förundersökningen beträffande den misstänkte framåt. *3 Tillslag mot andra än den misstänkte/ avlyssnade. *4 Ej fullföljt= Avlyssning har ej kunnat ske i önskad omfattning pga t ex: tekniska problem, abonnemanget upphört, resursbrist, misst. Rest utomlands/ gripits för annat brott/ vistas på anstalt, viland *5 FU nedlagd, brott ej styrkt. *6 Tidsåtgång i dagar och i genomsnitt per tillstånd.

9 RIKSPOLISSTYRELSEN REDOVISNING RIKSÅKLAGAREN SAMMANSTÄLLNING AV 2004 ÅRS HEMLIGA TELEÖVERVAKNING. 1. Domstolen har beviljat tillstånd till hemlig teleövervakning beträffande 753 personer (714 är komplement till tidigare redovisade hemliga teleavlyssningen och 39 endast teleövervakning) 2. En ansökan om teleövervakning har inte beviljats av domstol (avslag i tingsrätt och hovrätt men senare beviljad) tillstånd (65,7 %) har avsett misstanke om grovt narkotikabrott och/eller grov varusmuggling av narkotika. ( inkl. försök, förberedelse, anstiftan, stämpling) tillstånd (34,3 %) har avsett misstanke om annan brottslighet (inkl. försök, förberedelse, anstiftan, stämpling) Mord 84 Människorov 7 Grovt rån 66 Grov misshandel 1 Grov mordbrand 20 Allmänfarlig ödeläggelse 3 Grov penningförfalskning 4 Grovt vapenbrott 3 Människohandel för sexuella ändamål 14 Grovt koppleri 21 Grovt främjande av flykt 5 Grov stöld 7 Grovt bedrägeri 1 Grovt häleri 1 Grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott 15 Grov olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor 6 5. Antalet tillstånd där åtgärden har haft betydelse för förundersökningen beträffande den misstänkte/teleövervakade (Polisingripande/fört förundersökningen framåt) % 6. Antalet tillstånd där åtgärden inte givit något resultat beträffande den misstänkte/teleövervakade %

10 Av dessa 369 tillstånd har i 124 fall ingripande skett mot andra än den övervakade/misstänkte 88 fall övervakning ej kunnat ske i önskad omfattning (se redovisningen för teleavlyssning) 157 fall förundersökningen lagts ned på grund av att brott inte kunnat styrkas 7. Genomsnittlig teleövervakningstid i dagar räknat har varit 39,2 8. Antalet övervakade teleanläggningar som inte innehafts/ abonnerats av den misstänkte/teleövervakade är 239 ( samma teleadresser som i teleavlyssningen) 9.. Antalet tillstånd med knytning till personer med s.k. särställning t.ex.advokater-läkare-präster-journalister Antalet tillstånd på rättshjälpsbegäran från annat land. 16 Monica Domeij Kriminalinspektör Ellen Aule kammaråklagare

11 Årsredovisning av teleövervakning för 2004 Myndigheter Meddelade tillstånd Avslag Resultat NEJ: Varav Tidsåtgång Övrigt Antal Nark Annan JA NEJ Tillslag FU ned-lagt Per till-stånd Rättshj. totalt brott Andra brott tele *1 Antal avslag *2 andra *3 Ej full-följt *4 *5 Dagar totalt *6 Vissa yrken Begäran Blekinge ,6 0 0 EBM ,4 0 0 Dalarna ,4 0 0 Gotland Gävleborg ,2 0 1 Halland ,4 0 0 Jämtland ,2 0 0 Jönköping ,4 0 0 Kalmar ,2 0 0 Kronoberg ,5 0 0 Skåne Norrbotten ,9 0 0 RKP ,2 0 5 Stockholm ,3 0 1 Södermanland ,7 0 0 Tullen ,1 0 0 Uppsala ,7 0 0 Värmland ,1 0 0 Västerbotten ,5 0 0 Västernorrland ,3 0 0 Västmanland ,3 0 0 Västra Götaland ,2 0 6 Östergötland Örebro ,7 0 0 SUMMA TOTALT , *1 Annan tele= Annans telefonabonnemang eller annan teleanläggning som den misstänkte använt sig av. *2 Resultat = Polisingripande, fört förundersökningen beträffande den misstänkte framåt. *3 Tillslag mot andra än den misstänkte/ avlyssnade. *4 Ej fullföljt= Avlyssning har ej kunnat ske i önskad omfattning pga t ex: tekniska problem, abonnemanget upphört, resursbrist, misst. Rest utomlands/ gripits för annat brott/ vistas på anstalt, viland *5 FU nedlagd, brott ej styrkt. *6 Tidsåtgång i dagar och i genomsnitt per tillstånd.

12 RIKSPOLISSTYRELSEN REDOVISNING RIKSÅKLAGAREN SAMMANSTÄLLNING AV 2004 ÅRS HEMLIGA KAMERAÖVERVAKNING. 1. Domstolen har beviljat tillstånd till hemlig kameraövervakning beträffande 29 personer 2. Antalet ansökningar för kameraövervakning som inte beviljats av domstol tillstånd ( 65,5 %) har avsett misstanke om grovt narkotikabrott och/eller grov varusmuggling av narkotika (inkl. försök, förberedelse, anstiftan, stämpling) tillstånd ( 34,5 %) har avsett misstanke om annan brottslighet (inkl. försök, förberedelse, anstiftan, stämpling) Grov mordbrand 1 Grovt vapenbrott 1 Människohandel för sexuellt ändamål/grovt koppleri 8 5. Antalet tillstånd där åtgärden har haft betydelse för förundersökningen beträffande den misstänkte/kameraövervakade 14 48,3 % 6. Antalet tillstånd där åtgärden inte givit något resultat beträffande den misstänkte/kameraövervakade 15 51,7 % Av dessa 15 tillstånd har i 10 fall kameraövervakning ej kunnat ske i önskad omfattning (t.ex tekniska problem, aldrig monterad) 5 fall förundersökningen lagts ned på grund av att brott ej har kunnat styrkas 7. Genomsnittlig kameraövervakningstid i dagar har varit. 22,4 8. Antalet tillstånd med knytning till personer med s.k. särställning t.ex.advokater-läkare-präster-journalister Antalet tillstånd på rättshjälpbegäran från annat land 0 Monica Domeij Ellen Aule Kriminalinspektör Kammaråklagare

13 Årsredovisning av teleavlyssning för 2004 Myndigheter Meddelade tillstånd Avslag Resultat NEJ: Varav Tidsåtgång Övrigt Antal Nark Annan JA NEJ Tillslag FU ned-lagt Per till-stånd Rättshj. totalt brott Andra brott tele *1 Antal avslag *2 andra *3 Ej full-följt *4 *5 Dagar totalt *6 Vissa yrken Begäran Blekinge ,6 0 0 EBM ,4 0 0 Dalarna ,5 0 0 Gotland Gävleborg ,2 0 1 Halland ,4 0 0 Jämtland ,2 0 0 Jönköping ,4 0 0 Kalmar ,2 0 0 Kronoberg ,5 0 0 Skåne ,7 0 3 Norrbotten ,9 0 0 RKP ,5 0 4 Stockholm ,1 0 1 Södermanland ,7 0 0 Tullen ,3 0 0 Uppsala Värmland ,1 0 0 Västerbotten ,5 0 0 Västernorrland ,3 0 0 Västmanland ,4 0 0 Västra Götaland ,7 0 6 Östergötland ,3 0 0 Örebro ,7 0 0 SUMMA TOTALT , *1 Annan tele= Annans telefonabonnemang eller annan teleanläggning som den misstänkte använt sig av. *2 Resultat = Polisingripande, fört förundersökningen beträffande den misstänkte framåt. *3 Tillslag mot andra än den misstänkte/ avlyssnade. *4 Ej fullföljt= Avlyssning har ej kunnat ske i önskad omfattning pga t ex: tekniska problem, abonnemanget upphört, resursbrist, misst. Rest utomlands/ gripits för annat brott/ vistas på anstalt, viland *5 FU nedlagd, brott ej styrkt. *6 Tidsåtgång i dagar och i genomsnitt per tillstånd.

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra. Anmälda brott Slutlig statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes drygt 1,4 miljoner

Läs mer

Avdelningen för interna utredningars. årsrapport 2011

Avdelningen för interna utredningars. årsrapport 2011 Avdelningen för interna utredningars årsrapport 2011 Innehåll Inledning och sammanfattning 3 Bakgrund 4 Bemanning 4 Internutredningens verksamhet styrs i huvudsak av följande regelverk m.m. 5 Internutredningsavdelningens

Läs mer

Polisens årsredovisning 2011

Polisens årsredovisning 2011 Årsredovisning 211 Polisens årsredovisning 211 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6475/1 ISBN: 13 978-91-89475-93-9 Grafisk form och layout: Citat Foto omslag: Dan Paulsen Foto kollage: Robert Blombäck

Läs mer

Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen

Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar Rikspolisstyrelsen Innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Bakgrund...4 Bemanning...4 IU:s verksamhet styrs i huvudsak av följande regelverk m.m...4 Utredningsverksamhet...5

Läs mer

Polisens satsning mot organiserad brottslighet

Polisens satsning mot organiserad brottslighet Polisens satsning mot organiserad brottslighet En utvärdering av 43 projekt Rapport 2009:19 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 RAPPORT 2012:13 Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 Samtliga åtalsunderlåtelser Åtalsunderlåtelser enligt lagen om unga lagöverträdare eller tidigare bestämmelser Övriga åtalsunderlåtelser 34 kap. 1

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2011. Rapport 2012:1

Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2011. Rapport 2012:1 Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2011 Rapport 2012:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Året i korthet, en sammanfattning 3 1. Kronofogdemyndighetens uppdrag och inriktning för konkurstillsynen 4 1.1

Läs mer

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012

Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012 Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor RPS rapport 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: RA-572-987/10 Produktion: Informationsenheten RPS/PVS Tryck: RPS Tryckeri,

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri Tillsynsrapport Fakturabedrägeri - Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:7 Utvecklingscentrum Stockholm 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0764) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Polisens årsredovisning 2014

Polisens årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Polisens årsredovisning 2014 Produktion: Polismyndigheten Dnr: A001.274/2014, Saknr: 902 ISBN: 978-91-86791-34-6 Grafisk form och layout: Citat Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Ds 2010:25 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte

barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte Fran i nsida n barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte Barnombudsmannen 2013 Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention

Läs mer

Människohandel för sexuella ändamål

Människohandel för sexuella ändamål Människohandel för sexuella ändamål Lägesrapport 7 1 jan - 31 dec 2004 RKP KUT RAPPORT 2005:4 Rikskriminalpolisen KRIMINALUNDERRÄTTELSETJÄNSTEN Illegal invandring RIKSKRIMINALPOLISEN 2005-06-13 1 (46)

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:61

Regeringens proposition 1999/2000:61 Regeringens proposition 1999/2000:61 Internationell rättslig hjälp i brottmål Prop. 1999/2000:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten RUBICON 2011 Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Konkursförvaltare och konkursförvaltning... 4 3 Systemet för beivrande av konkursrelaterad

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens lägesbild 2014. September 2014 Ekobrottskansliet EBM A-2014/0435

Ekobrottsmyndighetens lägesbild 2014. September 2014 Ekobrottskansliet EBM A-2014/0435 Ekobrottsmyndighetens lägesbild 2014 September 2014 Ekobrottskansliet EBM A-2014/0435 1 1. SAMMANFATTNING Lägesbilden 2014 är en strategisk rapport som tagits fram av Ekobrottsmyndigheten. Syftet med lägesbilden

Läs mer

Nationell lägesbild Bedrägerier. Nationellt bedrägericenter / NBC

Nationell lägesbild Bedrägerier. Nationellt bedrägericenter / NBC Nationell lägesbild Bedrägerier Nationellt bedrägericenter / NBC 3 INNEHÅLL INLEDING OCH BAKGRUND 1 1 METOD 2 BEDRÄGERI- 3 BROTTSLIGHETENS KARAKTÄR OCH UTVECKLING RESULTAT ENKÄTSTUDIE SLUTSATS BILAGA 3

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Kortanalys Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå)

Läs mer