Välfärdsbarometern En rapport från SEB, maj 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välfärdsbarometern 2011. En rapport från SEB, maj 2011"

Transkript

1 Välfärdsbarometern 11 En rapport från SEB, maj 11

2 Svenskarna mindre nöjda med välfärden än nordiska grannar Om välfärdsbarometern Välfärdsbarometern är en årlig undersökning som SEB genomför. Syftet är att bidra med kompletterande perspektiv till diskussionen om välfärdsfrågorna. Sedan 05 har SEB kartlagt och analyserat människors attityder till olika delar av välfärden. Med hjälp av opinionsinstitutet Demoskop har SEB årligen intervjuat allmänheten om detta. I år ingår SEB:s välfärdsindex för första gången i Välfärdsbarometern. Det är ett nytt och sammanfattande mått på attityden till välfärdens olika tjänster och ekonomiska trygghetssystem. Välfärdsbarometern har även låtit Demoskop undersöka hur nordbor upplever de olika välfärds- och trygghetslösningar som erbjuds i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Sverige har en lång välfärdshistoria. Den allmänna pensionen fyller snart 100 år. Bara några år yngre är arbetsskadeförsäkringen. Reform efter reform har under ett sekel bidragit till att Sverige kan uppfattas som själva sinnebilden av en välfärdsstat. När SEB nu presenterar ett nytt välfärdsindex som går att jämföra länder emellan är det därför överraskande att Sverige hamnar sist i Norden. Vår undersökning visar att Sverige är det nordiska land där befolkningen har lägst tilltro till välfärden. Vi har det sämsta indexet i nio av de tolv undersökta kategorierna. Välfärdsbarometern är en årlig undersökning om välfärden. För första gången presenterar vi ett välfärdsindex som jämför och sammanfattar attityderna till de olika välfärdsområdena. Med detta index kommer vi kunna följa uppfattningar om välfärden över tiden. I år används SEB:s välfärdsindex för att studera välfärden i de nordiska länderna. Undersökningen beskriver hur svenskar, danskar, norrmän och finländare upplever välfärdstjänster som tandvård, sjukvård, skolan samt barn- och äldreomsorgen, men också hur vi uppfattar pensionssystemet och ersättningarna om vi blir sjuka eller arbetslösa. Det är bara i en enda av de tolv kategorierna som Sverige står sig bäst. Vi är nordiska mästare när det gäller synen på föräldrars trygghet med att föräldrapenningen och barnbidraget ger det ekonomiska stöd de behöver. I alla andra frågor om barnomsorgens kvalitet, om pensionerna, om försörjningsstödet eller det stöd man får om man blir sjuk eller arbetslös så upplever våra nordiska grannar en större tillfredsställelse än vi svenskar. De som upplever störst trygghet med välfärdens institutioner är danskarna. Välfärdsbarometern 11 2

3 Det vi har fångat här är attityderna. Men vår studie ger inte svar på varför attityderna är som de är. Har svenskarna högre förväntningar än andra? Eller är det faktiskt så att välfärden är bättre hos våra nordiska grannar? Oavsett vilket manar siffrorna och jämförelsen till eftertanke. Hur ska vi se på framtidens välfärd? Varför stämmer inte den service vi får överens med de förväntningar vi har? Förutom introduktionen av SEB:s välfärdsindex och den nordiska jämförelsen innehåller Välfärdsbarometern 11 intressanta svar på några dagsaktuella frågor. Resultaten från enkäten visar att majoriteten av svenskarna är negativa till en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, en fråga som regeringen nu utreder. Och samtidigt som politikerna överväger en högre pensionsålder kan vi konstatera svenskarna vill gå i pension vid 2 år, men tror att vi kommer att gå i pension vid 5 års ålder. Gapet mellan önskad och skattad pensionsålder växer. Jens Magnusson Välfärdsekonom, SEB Välfärdsbarometern 11 tecknar bilden av ett gap mellan önskad och levererad välfärd. Samtidigt ser vi en stor öppenhet för att komplettera skattefinansierade lösningar med delar som den enskilde själv ansvarar för. Vägen framåt verkar vara en kombination av privata och offentliga åtaganden. Ett antal utredningar har visat på svårigheterna att finansiera dagens och framtidens välfärdsgap med höjda skatter. Utmaningen för Sverige blir därför att ta tillvara den vilja och beredskap till eget ansvarstagande som finns och kombinera den med tydliga och effektiva offentliga åtaganden. Det är så vi kan möta de välfärdsförväntningar vi har och som SEB:s Välfärdsbarometer 11 visar är mycket höga. Välfärdsbarometern 11

4 Sammanfattning SEB:s välfärdsindex SEB:s välfärdsindex är ett mått på förtroendet för tio av välfärdens institutioner samt tilltron till att alla har samma möjligheter att ta del av dem: Välfärdstjänster Tandvården Vården Skolan och barnomsorgen Äldreomsorgen Stödet till arbetslösa att komma i arbete Transfereringssystem Föräldrapenningen och barnbidraget Sjukförsäkringen Pensionerna Försörjningsstödet (socialbidraget) Arbetslöshetsförsäkringen Förtroendet redovisas i ett index som kan variera mellan 0 och 100. Undersökningen omfattar en lång rad frågeställningar och denna rapport sammanfattar några av de viktigaste. Vid en jämförelse av hur välfärden upplevs i de nordiska länderna är svenskarna minst nöjda med det egna landets välfärd. Alla bedömda välfärdsområden sammanvägt ger Danmark index 59, Finland 5, Norge 55 och Sverige 51. Störst tilltro har svenskarna till tandvården och till att vården håller hög kvalitet. Lägst indextal noteras för äldreomsorgen och för stödet vid arbetslöshet. Uppfattningen att den enskilde själv bör vara med och bidra till finansieringen av systemen för ekonomisk trygghet och välfärd omfattas av de flesta. 70 procent anser att det bästa sättet är en kombination av privat- och skattefinansiering. 0 procent menar att det egna ansvaret bör bli större än idag. Som ett konkret exempel har andelen som säkert är redo att betala för en privat vårdförsäkring ökat med procent sedan 09. En majoritet av svenskarna, 51 procent anser att a-kassan ska vara frivillig. 4 procent anser att den ska vara obligatorisk. Men det finns en tydlig åldersskillnad. Bland de mellan 50 och 4 år är det 55 procent som förespråkar ett obligatorium, medan bara 4 procent av de unga mellan 18 och 29 år vill ha en obligatorisk a-kassa. Den förväntade pensionsåldern har stigit med ett år, från 4 till 5 år. Men svensken vill gå i pension tidigare. Redan vid 2 års ålder skulle vi vilja lämna arbetslivet. Välfärdsbarometern 11 4

5 SEB:s välfärdsindex fångar synen på välfärden i de nordiska länderna I SEB:s välfärdsbarometer för 11 introduceras ett nytt mått, SEB:s välfärdsindex. Tanken är att i en enda siffra fånga attityderna kring de centrala inslagen i vårt välfärdssystem. Indexet ska kunna följas över tiden för analys av välfärdspolitik och samhällsförändringar. För att det första årets index ska kunna sättas in i ett sammanhang har frågorna som ligger till grund för indexet även ställts till medborgare i grannländerna Danmark, Finland och Norge. SEB:s välfärdsindex kan analyseras mot bakgrund av de politiska diskussionerna om ersättningar vid arbetslöshet och sjukdom som pågår i Sverige. En annan utgångspunkt för reflexioner är att relatera svaren till hur mycket resurser de olika nordiska länderna lägger på välfärdssystemen. En intressant fråga är om den som lägger mest pengar på trygghetssystemen också har mest nöjda invånare. Svaret på den frågan är nej. SEB:s välfärdsindex bygger på tolv olika frågor om tilltron till välfärdstjänster och trygghetssystemen. Frågorna fångar om man som invånare känner sig trygg med att få tandvård, sjukvård, utbildning samt barn- och äldreomsorg av hög kvalitet. Frågorna om socialförsäkringarna och andra transfereringar tar reda på om man känner sig trygg med att få det ekonomiska stödet man behöver vid arbetslöshet, föräldraledighet, pensionering eller vid sjukdom. Intervjupersonerna har fått gradera sin attityd på skalan ett till tio, där tio innebär att man till exempel är nöjd med att vården håller hög kvalitet eller att pensionen är så hög som man behöver. Slutligen vägs resultaten av alla frågor samman till ett index som kan variera mellan 0 och 100. I det sammanvägda måttet, SEB:s välfärdsindex, noterar Danmark högst nivå (59). Därefter kommer Finland (5) och Norge (55) och sist Sverige (51). Samtliga länder Sverige Danmark Finland Norge Index 51 Sammantaget är det tydliga skillnader i upplevd välfärd mellan de nordiska länderna. Svaren i undersökningen är subjektiva omdömen och öppnar för tolkningar. Människor har svarat på hur de upplever de olika delarna av välfärden och inte på vilka de objektiva nivåerna på välfärden är. Svaren kan alltså påverkas av hur debatten och förväntningarna ser ut i de olika länderna. Skillnaderna mellan ländernas resultat i SEB:s välfärdsindex bör givetvis också analyseras mot bakgrund av att välfärdssystemen är olika utformad i de nordiska länderna, trots betydande likheter. Framförallt är det trygghetssystemen som skiljer sig mellan grannländerna. Det är svårt att se något direkt samband mellan hur mycket pengar som läggs på de olika välfärdsområdena och omdömena i undersökningen. Enligt siffror från Eurostat är Norge det land som lägger mest pengar per capita på sociala skyddsnät, följt av Sverige, Danmark och sist Finland. Trots detta är det Danmark som når högst index Välfärdsbarometern 11 5

6 Index Samtliga länder Sverige Danmark Finland Norge Trygg med att ha tillgång till tandvård av hög kvalitet Stort förtroende att få vård med hög kvalitet om sjuk/ skadad Känner stort förtroende för att få vård inom rimlig tid om sjuk/ skadad Trygg med att barnomsorgen och skolan håller hög kvalitet Barnföräldrar trygga med ekonomiskt stöd via föräldrapenning och barnbidrag Trygg i att sjukförsäkringen ger det ekonomiska stöd jag behöver om jag inte kan arbeta Alla har samma möjligheter att ta del av den danska/ finska/ norska/ svenska välfärden Pensionärer kan känna trygghet att man i D/F/N/S får den nivå av pension man behöver Trygg att få försörjningsstöd från kommunen om ekonomisk kris och utan inkomst Arbetslös kan känna sig trygg med att få det ekonomiska stöd man behöver Stort förtroende för att äldrevården tar hand om mig som gammal Trygghet att få assistans från AF och andra myndigheter för att komma tillbaka i arbetslivet Det finns tydliga skillnader mellan länderna, men det kan noteras att de välfärdsområden som får de bästa respektive sämsta omdömena ofta överensstämmer mellan länderna. Tandvårdens kvalitet får höga betyg i alla de fyra undersökta länderna. Tryggheten med äldreomsorgen och med den hjälp man får när man behöver komma tillbaka i arbete, är låg i alla länder. Den enda kategorin där Sverige når bäst resultat är attityden till stödet till barnfamiljer vid föräldraledighet och med barnbidrag. Sverige sticker ut bland de nordiska länderna genom att de som bor här känner sig minst trygga med vården och trygghetssystemen. Sverige har lägst resultat i nio av de tolv kategorierna. Högst förtroende för tandvården Tandvården får högsta betyg i svenskarnas syn på välfärden. Det finns ett utbrett förtroende för tillgången till tandvård av hög kvalitet. Även i de nordiska grannländerna får tandvården höga betyg. Danmark når högst index (78) före Sverige (7), Norge (70) och Finland (9). Tandvårdsindex Danmark 78 Sverige 7 Norge 70 Finland 9 Svensk vård mest ifrågasatt När svenskarna får ge omdöme om kvaliteten i vården så blir betyget relativt sett högt, men trots det hamnar vi efter våra tre nordiska grannländer. Också på här är det danskarna som noterar högst index (74). De anger i högre utsträckning än grannländerna att man får vård av hög kvalitet: Norge (71), Finland (70) och sist Sverige (8). Sjukvårdsindex Kvalitet Tillgänglighet Danmark Norge 71 7 Finland 70 9 Sverige 8 4 En rimlig slutsats är att svenskarna inte upplever att vården fungerar så bra som den borde. Också här behöver man tolka vad som är subjektivt och grundat i förväntningar och vad som beror på objektiva skillnader. Men indexnoteringarna tyder på att uppfattningen att Sverige har bäst vård i världen numera är ifrågasatt, inte minst av svenskarna själva. En annan fråga om vården fångar attityden när det gäller tillgängligheten. Också i detta avseende har Sverige lägst index, men kanske inte så lågt som många år med debatt om vårdköer hade givit anledning att förvänta. Välfärdsbarometern 11

7 Finland leder utbildningsligan En kategori där Finland ligger högst är synen på barnomsorg och skola. Här har de intervjuade fått frågan om de är trygga med att respektive lands barnomsorg och skola håller hög kvalitet. Kanske är det inte så konstigt att finländarna är nöjda eftersom de i flera olika internationella undersökningar anses ha en skola med mycket bra prestationer. Finlands indexnivå när det gäller skola är överlägset högst (71), Norge och Danmark ligger i mitten (båda 57) och Sverige hamnar lägst (54). Att den svenska skolan inte når lika höga kunskapsresultat som den finska, utan till och med tappar mark är något som bland annat de internationella PISAstudierna visat. Skola och barnomsorgsindex Finland 71 Danmark 57 Norge 57 Sverige 54 Bra för föräldrar i Sverige Den enda kategori där Sverige placerar sig högst är synen på föräldrapenningen och barnbidraget. Även om attityden delvis är kluven så är svenskarna mest nöjda när man får bedöma om föräldrar får det ekonomiska stöd de behöver. Sverige toppar (index 59), medan Danmark (5) och Norge ligger strax efter (54) och finländarna är minst tillfreds med stödet till föräldrar (50). Sverige och Norge har en föräldrapenning som ligger nära varandra när det gäller nivå och längd, 90 dagar med kring 80 procent av inkomsten, men taket för ersättningen är högre i vårt västra grannland. Norge har alltså ett system som är bitvis mer generöst, men trots det är svenskarna mer nöjda med den ekonomiska tryggheten för föräldrar. Finland som ligger sist på denna punkt har också den kortaste föräldraledigheten med cirka 00 dagar och den lägsta ersättningen med cirka 0 procent av lönen. Ekonomiskt stöd till föräldrarindex Sverige 59 Danmark 5 Norge 54 Finland 50 Svensken orolig för sjukpenningen Index för sjukförsäkringen, det vill säga tryggheten med det stöd som man får om man inte kan arbeta på grund av sjukdom, är lägst i Sverige (4). Danskarna upplever störst trygghet (59) följt av Norge (58) och Finland (54). Det finns också relativt stora faktiska skillnader mellan länderna, både i hur systemen fungerar vid korta och långa sjukskrivningar. Till skillnad från Sverige har varken Danmark, Norge eller Finland karensdag i sjukförsäkringen. Vidare finns det skillnader i hur ersättningen ser ut på sikt. I Sverige trappas den ned efter ett år från knappt 80 till knappt 75 procent av årsinkomster under 7,5 basbelopp. I Finland är ersättningsnivån lägre medan Norge och Danmark har mer generösa sjukförsäkringar. Norge har också ett högre tak. Utöver dessa faktiska skillnader länderna emellan har sverige haft en intensiv diskussion tillämpning och regeländringar i sjukförsäkringen. Det är rimligt att tro att både de faktiska skillnaderna och denna diskussion bidrar till det låga svenska resultatet. Sjukförsäkringsindex Danmark 59 Norge 58 Finland 54 Sverige 4 Välfärdsbarometern 11 7

8 Samma möjligheter? Undersökningen ger också svar på om invånarna upplever att alla har samma möjligheter att ta del av välfärden. Här får Sverige ett relativt lågt index (), men i Finland upplevs det som ännu sämre (47). Danmark och Norge toppar (båda 54). Jämlikhetsindex Danmark 54 Norge 54 Sverige Finland 47 Låg tilltro till nivån på pensionen Svenskarna upplever lägst tilltro till att man får den pension man behöver. Indexet för Sverige (4) hamnar betydligt lägre än i Danmark (58) som är det land där invånarna mest litar på att de får den pension de behöver, även om Danmarks siffror också är relativt låga. Norge (50) och Finland () ligger nära det nordiska snittet. Exakt vad som ligger bakom det låga förtroendet för pensionerna i Sverige besvarar inte SEB:s välfärdsindex, men de senaste årens nyhetsrapportering om att pensionssystemets automatiska balansering, bromsen, slagit till med sänkta pensioner som följd bidrar troligen. Svenskarnas krav på sin framtida pension förefaller också vara högre än det förväntade utfallet. Om livet efter arbetslivet ska bli som svenskarna vill att det ska bli behöver många pensionsspara mer, vilket man också är medveten om. I SEB:s välfärdsbarometer 11 säger 50 procent av de förvärvsarbetande svenskarna att de skulle behöva spara mer än vad de gör idag. Det är en väg framåt som ges stöd också av Välfärdsbarometern. Det behövs en mix av flera åtgärder för att höja de framtida pensionerna och därmed förtroendet för pensionssystemet. Medborgarna verkar också till stor del vara medvetna om ett större eget ansvar men har hittills haft svårt att fullt ut agera i enlighet med detta ansvar. Pensionsindex Danmark 58 Norge 50 Finland Sverige 4 Lågt socialbidragsindex Sverige har också lägst index (4) bland de nordiska länderna vad gäller att känna sig trygg med att få socialbidrag (försörjningsstöd) från kommunen om det behövs. Danmark () och Norge (45) ligger i mitten och här är det Finland som ligger högst (54). Socialbidragsindex Finland 54 Danmark Norge 45 Sverige 4 Jag skulle behöva spara mer än vad jag gör % % 40% 0% 80% 100% Stämmer väl Stämmer ganska dåligt Vet ej/ej svar Stämmer ganska väl Stämmer inte alls Bas: Förvärvsarbetande I en nyligen publicerad rapport från OECD, Pensions at a Glance 11, skriver man att rapport från OECD, Pensions at a Glance 11, skriver man att I det långa perspektivet är ett diversifierat pensionssystem med en mix av offentliga och privata åtgärder inte bara den mest realistiska utan även den bästa lösningen. Välfärdsbarometern 11 8

9 Högst stöd för dansk flexicurity Danskarna noterar det högsta indexet (50) när det gäller trygghet med ersättning vid arbetslöshet. Norge och Finland (båda 48) ligger strax efter Danmark, medan svenskarna ligger klart efter (). Systemen ser olika ut i de nordiska länderna. De senaste åren har den danska flexicurity-modellen på arbetsmarknaden uppmärksammats i den svenska debatten. Den svenska ersättningen vid arbetslöshet bygger på en nedtrappning efter en viss tids arbetslöshet. I Norge får man en lägre procentuell ersättning, men taket är högre. I Finland börjar ersättningen på runt 0 procent av lönen, men sjunker med ökad inkomst. Den danska flexicurity-modellen bygger på hög ersättning, men mer osäkra anställningsvillkor. A-kasseindex Danmark 50 Norge 48 Finland 48 Sverige Lågt förtroende för hjälp till arbetslösa Allra lägst tilltro i undersökningen har uppmätts angående möjligheterna att få hjälp för att komma tillbaka i arbete. Undersökningens lägsta indexnoteringar alla kategorier ger svenskarna på denna fråga (4). Finland toppar (50), därefter Danmark () och Norge (44). Arbetsförmedlingsindex Finland 50 Danmark Norge 44 Sverige 4 SEB:s välfärdsindex Dessa påståenden ligger till grund för SEB:s välfärdsindex När man behöver gå till tandläkaren kan man känna sig trygg med att ha tillgång till tandvård av hög kvalitet Om jag skulle bli sjuk eller skadad känner jag stort förtroende för att få vård inom rimlig tid Barnföräldrar kan känna sig trygga med att föräldrapenning och barnbidrag ger dem det ekonomiska stöd man behöver Alla danskar/finländare/norskar/svenskar har samma möjligheter att ta del av den danska/ finska/norska/svenska välfärden Om man hamnar i ekonomisk kris och utan inkomst kan man känna sig trygg med att få försörjningsstöd (socialbidrag) från kommunen Jag har ett stort förtroende för att äldrevården tar hand om mig som gammal Om jag skulle bli sjuk eller skadad känner jag stort förtroende att få vård av hög kvalitet Jag känner mig trygg med att den danska/finska/ norska/svenska barnomsorgen och skolan håller hög kvalitet Om jag skulle bli sjuk så att jag inte kan arbeta känner jag mig trygg i att sjukförsäkringen ger mig det ekonomiska stöd jag behöver Pensionärer kan känna trygghet att man i Danmark/Finland/Norge/Sverige får den nivå på pension som man behöver Som arbetslös kan man känna sig trygg med att få det ekonomiska stöd man behöver Som arbetslös kan man känna sig trygg med att få den assistans från Arbetsförmedling och andra myndigheter man behöver för att komma tillbaka i arbetslivet De intervjuade ombads ange sin inställning till dessa påståenden. Svaren gavs på en skala mellan 1 och 10 där 1 betyder stämmer inte alls och 10 stämmer mycket väl. 09 intervjuer genomfördes under april 11 i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Välfärdsbarometern 11 9

10 Skeptisk inställning till obligatorisk a-kassa I budgeten för 11 skriver regeringen att en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring bör införas för att stärka människors trygghet och stabiliteten på arbetsmarknaden. Frågan utreds nu. Regeringspartierna har uttalat att de eftersträvar en utformning som undviker negativa effekter på arbetsmarknadens funktionssätt samt undviker onödiga kostnadsökningar för grupper i arbetslivet. SEB:s välfärdsbarometer för 11 visar att regeringen också har opinionsmässiga skäl att söka efter lösningar som minimerar negativa effekter av en obligatorisk a-kassa. Mer än varannan svensk tycker att arbetslöshetsförsäkringen ska vara frivillig. Möjligen har det påverkats av den kritiska debatt om tidigare presenterade förslag till a-kassa där alla måste vara med. Om utredarna lyckas med ambitionen att finna sätt att införa ett obligatorium som inte ger onödiga kostnadsökningar för enskilda eller stör arbetsmarknadens funktionssätt blir opinionen kanske en annan. Frivillig eller obligatorisk a-kassa? Det är stor skillnad mellan ungas och äldres attityd till en obligatorisk a-kassa. Bland de över 50 år är en majoritet för ett obligatorium, medan en majoritet bland de unga är för frivillghet. Det största stödet för obligatorisk a-kassa finns bland de som har fyllt 5 år, det vill säga bland dem som varken kommer att betala till eller ha nytta av en sådan försäkring. Där är det 5 procent som är för ett obligatorium och endast 9 procent som tycker att a-kassan ska bygga på frivillighet. Det finns små skillnader mellan könen och mellan olika inkomstskikt. Studenter är tydliga motståndare till en obligatorisk a-kassa. Bara en knapp tredjedel av studenterna stödjer en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det kanske inte är så förvånande. Många studenter saknar en inkomst att försäkra och har inte heller samma behov som yrkesarbetande att ha en tryggad försörjning vid arbetslöshet eftersom de ofta inte är försörjare. Bara en tredjedel av alla som är arbetssökande tycker att det ska vara obligatoriskt att vara med i a-kassan. Samtliga Män Kvinnor år år år 4 89 år Grundskola Gymnasium Högskola Förvärvsarbetande Arbetssökande Student Ålderspensionär Förtidspensionär Privat sektor Offentlig sektor Inkomst 0 Tkr Inkomst 0 00 Tkr Inkomst Tkr Inkomst 400 Tkr % % 40% 0% 80% 100% Det ska vara frivilligt Man ska vara tvungen att vara med Vet ej/ej svar Välfärdsbarometern 11 10

11 Starkt stöd för kombinerad välfärdsfinansiering En återkommande fråga de senaste åren i SEB:s välfärdsbarometer är hur svenskarna ser på välfärdens finansiering. Det starka stödet från tidigare år för offentlig och privat samverkan består. Sju av tio svenskar anser att det bästa sättet att finansiera trygghetsförsäkringar och välfärdstjänster är en kombination av privata pengar och skatter. Bara var fjärde svensk anser att välfärden ska vara helt skattefinansierad. Det finns också en stark uppfattning att det egna ansvaret bör vara större än idag. Denna studie ger inte svar på varför så många svenskar anser att de själva bör vara med och finansiera delar av välfärden med egna pengar, men klart är att det är en minoritet som tycker att skattefinansieringen räcker för att klara välfärd och trygghet på den nivå som efterfrågas. Människors ansvar att säkra sin egen välfärd Ett konkret exempel på ett möjligt privat bidrag till välfärden är en vårdförsäkring, det vill säga en försäkring som garanterar vårdinsatser utan köer. I undersökningen har frågan ställts om man är beredd att betala 0 kronor i månaden för att bli garanterad snabb tillgång till vård vid sjukdom eller skada. Varannan svensk är beredd att betala en sådan summa. Tre av tio svarar ja, helt säkert på frågan om de är beredda att betala för en privat vårdförsäkring, medan två av tio säger att de troligen är det. De som är öppna för att betala för en privat vårdförsäkring är i stort sett lika många som under 09. En skillnad är emellertid att det är klart fler som har en bestämd uppfattning och svarar ja, helt säkert eller nej, absolut inte. Att svenskarna nu ger mer säkra svar tyder på att frågan mognat i opinionen. Samtliga Män 15 8 Kvinnor år år år år Grundskola Gymnasium Högskola Förvärvsarbetande Arbetssökande Student Ålderspensionär Förtidspensionär % % 40% 0% 80% 100% Mycket större Lite större Lite mindre Mycket mindre Vet ej/ej svar Välfärdsbarometern 11 11

12 Är du beredd att betala för en vårdförsäkring? En klar majoritet, procent tycker att arbetsgivarna ska stå för privata vårdförsäkringar för medarbetarna. Här är utvecklingen liknande den för frågan om man själv är beredd att betala för en försäkring för snabb vård. Det är fler som tydligt tar ställning för eller emot. Förslaget har ett utbrett stöd bland unga och arbetare. Egenföretagare är mest emot. Samtliga Privat sektor Offentlig sektor Inkomst 0 Tkr Inkomst 0 00 Tkr Inkomst Tkr Sammantaget visar siffrorna att svenskarna har ett allt större intresse av att vara med och själva bidra till finansieringen av välfärden och de system som ska ge trygghet vid sjukdomar och skador. Inkomst 400 Tkr Har barn Har ej barn Sambo/Gift I sammanhanget kan man reflektera över att den delen av vården och trygghetssystemen som har högst förtroende bland svenskarna är tandvården. Det är också det välfärdsområde som har högst privatfinansierad andel. I jämförelse med till exempel äldreomsorgen eller barnomsorgen och skolan är förtroendet för tandvården betydligt högre. Singel Storstadsområde Övriga stadsområden Övriga landet % % 40% 0% 80% 100% Ja, helt säkert Nej, troligen inte Vet ej/ej svar Ja, troligen Nej, absolut inte I Välfärdsbarometerns frågor får medborgarna skatta sitt förtroende på en skala från ett till tio. När frågan ställs om man kan känna sig trygg med tillgång till en tandvård av hög kvalitet så är det sex av tio svenskar som anger åtta eller högre. Välfärdsbarometern 11 12

13 Önskad pensionsålder I västvärldens industriländer diskuteras behovet av att äldre stannar kvar längre på arbetsmarknaden. Men en klar majoritet av svenskarna, 72 procent, vill inte att pensionsåldern ska höjas. I valmanifestet inför 10 års val lovade allianspartierna att rätten att kvarstå i anställning ska höjas från 7 år till 9 år. Nyligen fastställde regeringen direktiv för utredningen om Översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv. Men regeringens ambition att människor ska jobba längre verkar inte ha något större stöd hos allmänheten och hittills tagna initiativ har haft ett begränsat genomslag på den faktiska pensionsåldern. Det finns några tydliga skillnader i attityder mellan olika grupper i undersökningen. Kvinnor och låg- och medelinkomsttagare är mer negativa än genomsnittet till att höja pensionsåldern. En av de mest kritiska grupperna är de som står närmast på tur att gå i pension, de mellan 50 och 4 år. I den åldersgruppen motsätter sig 79 procent att pensionsåldern ska höjas. Mest intresserade av att höja pensionsåldern är höginkomsttagare som tjänar över kronor. Också svenskarnas uppfattning om tidpunkten för den egna pensioneringen visar att ambitionen att få fler att jobba längre än 5 års ålder har svag förankring. I årets undersökning svarar svenska folket att de vill gå i pension vid 2 års ålder, men de tror att de kommer gå i pension vid 5 års ålder. Oavsett vilken åldersgrupp, inkomstgrupp eller utbildningsnivå som studeras så är svaren samstämmiga. Dessutom har synen på önskad pensionsålder varit konstant de senaste åren, även om den förväntade pensionsåldern steg med ett år jämfört med förra årets undersökning. pensionsåldern, utan minst lika mycket om att bättre ta hand om mer senior arbetskraft som kan behöva flexiblare arbeten, anpassad vidareutbildning, ny motivation och fysisk anpassning Genomsnittsålder vill du gå i pension tror du att du kommer att gå i pension Samtliga 08 Samtliga 09 Samtliga 10 Samtliga 11 Bas: Om förvärvsarbetande, 55 intervjuer Faktaruta pensionsålder: I det allmänna pensionssystemet finns i princip ingen fastställd pensionsålder. Tidigaste uttag för inkomst- och premiepension är 1 år, men pensionen blir högre ju längre man väntar. Garantipensionen kan tidigast tas ut från 5 års ålder. Arbetsgivaren har rätt att pensionera medarbetare äldre än 7 år. Inför valet 10 skrev Alliansen i sitt valmanifest att rätten att kvarstå i anställning ska gälla till 9 år istället för, som idag, till 7 år. En utredning tillsattes den 14 april i år, där direktiven togs fram i samråd med pensionsgruppen där allianspartierna och socialdemokraterna är representerade. Bilden av att man går i pension vid 5 är etablerad. Med tanke på hur den demografiska utvecklingen ser ut med allt fler äldre som ska försörjas är det en stor utmaning att förändra förväntningarna och få fler att stanna kvar längre i yrkeslivet och på det sättet vara med och försörja de som inte kan arbeta. Kanske är det också så att svenskarna ser det OECD pekade på i sin rapport Pensions at a Glance 11 nyligen. Nämligen att de flesta länder, inklusive Sverige, saknar mekanismer för att få äldre anställda att jobba längre. Vägen framåt handlar inte bara om att höja Välfärdsbarometern 11 1

14 Avslutande kommentar Det finns stora delar av den svenska välfärden som upplevs som väl fungerande. Men två huvudslutsatser kan dras om välfärden grundat på årets upplaga av SEB:s välfärdsbarometer. Den första är att svenskarna är de som är minst trygga med sin välfärd i Norden. Den andra är att svenskarna är beredda att komplettera de offentliga systemen med egen finansiering för att få den vård, omsorg eller trygghet man behöver. Dessa två slutsatser går emot de spridda uppfattningarna att svensk välfärd är bäst i världen och att det saknas folkligt stöd för privata komplement. Undersökningen ger inga besked om hur bra välfärden är med objektiva mått mätt. Men det är uppenbart att det finns ett gap mellan den välfärd som erbjuds och den som svenskarna förväntar sig. Skillnaden mellan vad skatteinkomsterna kan bära och vad folk önskar få ut är stor. Och den skillnaden kommer att växa framöver när försörjningsbördan blir tyngre och kraven höjs med en åldrande befolkning. Detta välfärdsgap verkar nu många svenskar se som något man behöver ta eget ansvar för, trots att denna uppfattning knappast är spridd i det politiska landskapet. Välfärdsbarometern 11 visar att det kan finnas en grogrund för ett fördjupat samtal om välfärdens framtida finansiering. Undersökningen visar att svenskarna prioriterar välfärden så högt att de kan tänka sig att komplettera offentliga system med privata lösningar för att få större trygghet inför arbetslöshet, ålderdom och sjukdom. Inte för att svenskarna på ideologisk grund dömer ut offentlig finansiering av välfärden, utan för att önskemålen är större än vad det allmänna erbjuder. Välfärdsbarometern 11 14

Välfärdsbarometern 2015 En rapport från SEB, juni 2015

Välfärdsbarometern 2015 En rapport från SEB, juni 2015 Välfärdsbarometern En rapport från EB, juni Inledning Att klara den långsiktiga finansieringen är en av de stora framtidsfrågorna för verige. amtidigt är det en av de frågor där de politiska partierna

Läs mer

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Inledning Välfärdsfrågor i centrum av debatten Under de 100 år som gått sedan den första svenska folkpensionen infördes 1913 har välfärdspolitiken

Läs mer

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv Partnerskap för välfärd 1 Krisen och välfärden 2 Svenskens perspektiv - Längre tid som pensionär - Ökade krav på valfrihet Konsekvenser: - Allt högre krav på levnadsstandarden

Läs mer

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande s slutbetänkande ÅTGÄRDER FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV (SOU 2013:25) Hälsokonvent 2013 Ingemar Eriksson NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering

Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning, Stockholms universitet Faktorer som påverkar

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Inkomstfördelningen bland pensionärer Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Hur är inkomsterna för pensionärerna? Andelen fattiga pensionärer

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

När arbetslösheten kom för att stanna

När arbetslösheten kom för att stanna När arbetslösheten kom för att stanna Under 1990-talet upplevde svenskarna den värsta arbetslösheten sedan depressionens dagar på 1930-talet. Orsakerna till den ekonomiska krisen tänker jag inte gå in

Läs mer

Den sociala tryggheten i Sverige några utvecklingstendenser

Den sociala tryggheten i Sverige några utvecklingstendenser Socialhögskolan Den sociala tryggheten i Sverige några utvecklingstendenser PER GUNNAR EDEBALK, PROFESSOR E-post: Per_Gunnar.Edebalk@soch.lu.se Forskaravdelningen, Socialhögskolan, Lunds universitet Box

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS?

VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS? VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS? PATRIK HESSELIUS & NIKLAS NORDSTRÖM www.timbro.se/innehall/isbn=9175668208&flik=4 MAJ 2011 TIMBRO TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] Författararna och Timbro 2011 ISBN 91-7566-820-8

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen Inspektionen för socialförsäkringen Kunskapsmätning Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet -- Johan Orbe Caroline Theorell Projektnummer: Sammanfattning Bara knappt

Läs mer

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet Till EU projektet Best Agers Bakgrund Läser psykologi på Luleå Tekniska Universitet I höstas valde jag inriktningen utredning Då kom förfrågan av lanstinget

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Välkommen till TCOs hearing om En modern a-kassa TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Eva Nordmark, TCOs ordförande Varför måste försäkringen reformeras i grunden? Orimligt få omfattas av försäkringen

Läs mer

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2013-08-29 Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Från Persson till Reinfeldt: Fungerar arbetslinjen i Sverige?

Från Persson till Reinfeldt: Fungerar arbetslinjen i Sverige? Från Persson till Reinfeldt: Fungerar arbetslinjen i Sverige? Fafo-konferensen 2 mars 2011 Eskil Wadensjö Institutet för social forskning Stockholms universitet Arbetslinjen som traditionell svensk politik

Läs mer

DEL # 01 Rapport, sid 2-100. DEL # 02 Tabeller, sid 101-172. DEL # 03 Öppna svar, sid 173-273.

DEL # 01 Rapport, sid 2-100. DEL # 02 Tabeller, sid 101-172. DEL # 03 Öppna svar, sid 173-273. DEL # 01 Rapport, sid 2-100. DEL # 02 Tabeller, sid 101-172. DEL # 03 Öppna svar, sid 173-273. Rapport Ungdomlingar Centrum för Samtidsanalys 2010-06-02 Innehåll Om undersökningen 3 Sammanfattning & slutsatser

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Välfärdsstatsundersökningen 2010

Välfärdsstatsundersökningen 2010 Välfärdsstatsundersökningen 2010 1519583 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER

ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER Rapport 1/2008 ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER En rapport från Kristdemokraternas Seniorförbund Juni 2008 Två lovvärda uttalanden Nästa steg måste vara att ekonomiskt stärka situationen för dem med lägst

Läs mer

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt Samarbete och ökat förtroende SAMARBETE OCH ÖKAT FÖRTROENDE MARIE FRIDOLF Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt proble matik så att de återfår arbetsförmågan (Andersson

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011.

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011. Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen Lars Calmfors Finanspolitiska rådet Anförande på seminarium 14/2-2011. 2 Vi har blivit instruerade att ta upp tre punkter. Jag

Läs mer

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11 REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 2011-06-01 2011-63 Finansdepartementet Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11 Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) anser att det

Läs mer

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 201 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 1 Inledning I 20 års upplaga av rapporten Driftig, men otrygg konstaterades att småföretagare inte kan räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Tema: Trygghetssystemen i staten

Tema: Trygghetssystemen i staten Tema: Trygghetssystemen i staten Andelen individer i så kallat utanförskap har minskat det senaste tre åren även om andelen fortfarande är hög, motsvarande drygt 25 procent av befolkningen mellan 2 och

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning?

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? IEI NEK1 Ekonomisk Politik Grupparbete VT12 Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? Bernt Eklund, Mårten Ambjönsson, William Nilsonne, Fredrik Hellner, Anton Eriksson, Max

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Ulrica Sandzen 531526929 Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet Samordningsförbundet

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17 Skandias plånboksindex Mars, 2014 2014-03-17 1 Sammanfattning Skandias Plånboksindex för första kvartalet 2014 visar att hushållens optimism fortsätter att öka medan sparviljan sjunker dramatiskt. Det

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Mårtensson/Strömgren/LE Till Socialdepartementet SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST. SKYDD OCH ANPASSNING

Läs mer

Myter och sanningar om pensionen

Myter och sanningar om pensionen Myter och sanningar om pensionen TNS Gallup för Nordea 5 myter om pensionen Kvinnor och låginkomsttagare är mer oroliga för sin pension Vi vet vad vi får i pension från staten Vi har inte råd att pensionsspara

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER Presentation vid Pensionsnätverksträff 10 maj 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER 1 UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar

Läs mer

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23 Skandias plånboksindex April, 2013 2013-04-23 1 Sammanfattning Plånboksindex för april: Hushållen alltmer optimistiska Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska framtidsutsikter

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Pensionsåldersutredningen. Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson

Pensionsåldersutredningen. Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar antalet arbetade timmar

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar Syftet med rapporten är att undersöka om avtalsförsäkringarna och andra kompletterande försäkringar påverkar arbetsutbudet. Ersättning från social- eller arbetslöshetsförsäkring är oftast inte den enda

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24 Skandias plånboksindex September, 2013 2013-09-24 1 Sammanfattning Plånboksindex för september: Hushållens optimism rasar dramatiskt Skandias senaste plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, visar

Läs mer

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring 87 Familjeekonomi Se tabellerna 10 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar.

Läs mer

Svensk a välfärdsstrukturer

Svensk a välfärdsstrukturer 24 Individer och gemenskaper Svensk a välfärdsstrukturer Sunderby sjukhus, Luleå/Boden, Norrbottens läns landsting. När politiker använder begreppet välfärd betyder det oftast vård, skola och omsorg. Välfärds

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer