Miljöredovisning 2007 LASARETTET I YSTAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2007 LASARETTET I YSTAD"

Transkript

1 Miljöredovisning 2007 LASARETTET I YSTAD

2 Miljöredovisning (9) INNEHÅLL Innehållsförteckning..2 Verksamhetsbeskrivning..3 Miljöpåverkan 3 Organisation och ledning.4 Kommunikation. 5 Redovisningsprinciper. 5 Miljöpolicy & Miljömål 5 Miljöresultat 6 Miljömål...6 Mediaförbrukning...7 Kemikalieförbrukning. 7 Avfall. 7 Miljöekonomi 8 Analys och framåtblick...9

3 Miljöredovisning (9) Verksamhetsbeskrivning bedriver akut- och planerad hälso- och sjukvårdande verksamhet. Vår verksamhet kännetecknas av helhetssyn och omtanke. Juridiskt ansvarig och förvaltningschef är sjukhuschef Matz Widerström, tel nr , e-post Kontaktperson i miljöskyddsfrågor och ansvarig för miljöredovisningen är miljösamordnare Marianne Wickman, tel nr , e-post Vårdproduktion och anställda Antal vårdtillfällen Antal vårdplatser Antal vårddagar Antal anställda På lasarettsområdet bedriver Region Skåne, förutom sjukhusverksamhet, primärvård och tandvård samt habilitering/hjälpmedel och ITT (Informationstekniktjänster). Blodcentralen Skåne svarar för blodcentralens verksamhet och Regionfastigheter ansvarar för fastighetsskötsel och el-, vatten- och värmeförsörjning. Skånetransport har ansvaret för Lasarettets tjänstebilar. På lasarettsområdet har Ystads kommun förskoleverksamhet och Apoteket AB har expeditions- och sjukhusapotek. Vattenförsörjningen sker från det kommunala nätet. Lasarettet har också egen brunn för krissituationer. Brunnen används för att kyla kökets kylmaskiner. Avloppsvattnet avleds till Ystad kommuns reningsverk. Dagvattnet separeras från alla byggnader. Miljöpåverkan Den miljöpåverkan som verksamheten genererar kan hänföras till fyra övergripande områden, vart och ett med flera verksamheter:

4 Miljöredovisning (9) Vård i öppna och slutna former med behandling av patienter och träning i arbets- och fysioterapi. Verksamheter - bestående av allmän kirurgi, ortopedi, BB/gyn, invärtesmedicin, geriatrik- och rehab, psykiatri, barnmedicin, BUP, öron samt ögon. Medicinsk service dvs. röntgenverksamhet, operations- och sterilcentral, träningsbassäng, medicinsk-teknisk verkstad, ortopedteknisk serviceenhet, kliniskt-kemiskt laboratorie-, dialys- och skopiverksamhet. Allmän och teknisk verksamhet mekanisk verkstad, elverkstad och snickeri, kök, städ samt viss transportverksamhet. Energiförbrukning och användning av både desinfektionsmedel och medicinska gaser, t ex lustgas påverkar miljön samt genereras avfall av olika slag. Lasarettet tillämpar strikta sorterings- och hanteringsföreskrifter för allt avfall och avfallet förvaras på egen miljöstation för hämtning. Läkemedelsavfallet har minskat 28 % jämfört med föregående år. har infört digital teknik inom röntgenverksamheten. Installation av nya röntgenmaskiner har resulterat i att det inte kommer att användas röntgenkemikalier längre. Även transporter av olika slag har en miljöpåverkan. Skånekort finns som alternativ till användning av bil i tjänsten och tjänsteresor med allmänna kommunikationer har stadigt ökat. Antalet körda km i tjänsten med egen bil har minskat med ca 24 %. Ny teknik, ex nya analysinstrument vid klinisk kemi, ger en vinst både miljömässigt och ekonomiskt. Organisation och ledning Sjukhuschefen har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt miljöbalkens krav, villkor i tillstånd och i enlighet med regionens miljöprogram. För handläggning av miljöfrågor finns en miljösamordnare. Miljösamordnaren är även internrevisor och utför internrevisioner inom Region Skånes förvalningar. Miljögruppen, som har en rådgivande funktion, representeras av olika verksamheter på Lasarettet. Gruppen sammanträder ca 6 gånger om året. Ett femtiotal miljöombud finns som håller miljöarbetet levande på sina enheter. Ett dokumenterat miljöledningssystem infördes i slutet av 2005 och Lasarettet arbetar för att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 under Under året har Lasarettet haft en miljörevision samt ett tillsynsbesök av tillsynsmyndigheten, Ystads kommun. Ett antal mindre avvikelser har förekommit. Dessa är korrigerade.

5 Miljöredovisning (9) Förhöjda kvicksilvervärden har påvisats vilket medfört att man bl a har höjt tömningsfrekvensen av amalgamavskiljare. Sedan man ökat tömningsintervallerna på fettavskiljare, ansluten till centralkökets spillvatten, har riktvärdet för avskiljbart fett hållit sig inom det tillåtna. Kommunikation Ledningen hålls kontinuerligt informerad om miljöarbetet genom miljösamordnaren som också är ledningens representant. Kommunikation av miljöfrågor och miljörutiner sker via Lasarettets miljösidor på intranätet. Här finns även anteckningar och protokoll från olika miljöaktiviteter. En kort beskrivning av Lasarettets miljöarbete finns även utlagt på Internet. Ett sjuttiotal medarbetare har gått någon form av miljöutbildning och en utbildning har getts för att registrera kemikalier i en databas. Lasarettet har även deltagit med ca tjugo medarbetare i ett av Region Skåne anordnat miljöseminarium. Alla nyanställda får en introduktion i Lasarettets miljöarbete. Redovisningsprinciper Miljöredovisningen omfattar i huvudsak men även till viss del de verksamheter som beskrivs under rubriken Verksamhetsbeskrivning. Dessa använder sig av samma miljöstation för omhändertagande av avfall. Miljöredovisning skrivs en gång om året till Region Skåne samt görs även en mer omfattande miljörapport till Ystads kommun en gång om året. Inga större förändringar i verksamheten har skett under Miljöpolicy & Miljömål Lasarettets miljöpolicy omfattar alla verksamheter tillhörande och ligger till grund för det miljöarbete som utförs. Lasarettets miljöpolicy följer kraven i ISO 14001:2004 och anknyter till åtagandena i Region Skånes miljöpolicy och miljöprogram. skall medverka till en långsiktig hållbar utveckling genom att Gällande miljölagstiftning och föreskrifter följs Ständiga förbättringar inom miljöarbetet genomförs Förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra förorening till luft, vatten och mark Miljöarbetet är en del av den dagliga och löpande verksamheten

6 Miljöredovisning (9) Miljöresultat Miljömål Aktiviteter Resultat Lasarettet ska ta miljöhänsyn vid planering, upphandling och inför beslut Lasarettet ska miljöcertifieras enligt ISO 14001:2004 Lasarettet ska minska miljöbelastningen från våra transporter Lasarettet ska använda energin effektivare Lasarettet ska minska avfallsmängden och öka återvinningen Lasarettet ska minska kemikalieoch läkemedelsutsläppen Mejeriprodukter, frukt och grönsaker har bytts ut till ekologiska Genom utbildningsinsatser och information på intranätet sprida kunskap om miljöledningssystemet och miljöarbetet Erbjuder alternativ att resa kollektivt genom att tillhanda Skånekort. Uppmanar till samåkning. Följer upp att miljöbilarna tankas med etanol Närvarodetektorer installeras. Utbyte av armaturer. Styrning av takvärme Abonnemang på digital avfallshandbok för rätt sortering. Ökad information. Minskade förpackningsstorlekar, minskat sortiment Utbildat medarbetare i KLARA. Läkemedelsprojekt som bl a syftar till reducering av förpackningsstorlek och synonymer. Utbildning för minskad förskrivning av läkemedel med stor miljöpåverkan Andelen ekologiska produkter uppgick till ca 10% av inköpta livsmedel Lasarettet har haft planeringsdag med certifieringsorgan och certifieringsrevision är i juni. Förväntas bli certifierade 2008 Ökat antal tjänsteresor med kollektivtrafik. Antal liter tankad etanol har ökat med 165% jmf med Koldioxidutsläppen från verksamhetens transporter har minskat med 14% jmf med 2006 El- och energiförbrukningen har minskat med 4 resp 11% jmf med 2006 och koldioxidutsläppen med ca 60 ton Avfall till deponi minskat 30%. Brännbart minskat något. Riskavfall har vi ej uppnått målet Läkemedelskassationen minskat med 28% jmf med Minskad lustgasanvändning på BB genom allmän omtanke om blivande mammor, vattengymnastik och profylax

7 Miljöredovisning (9) Förbrukning av energi och vatten Media Årsförbrukning Årsförbrukning Elenergi kwh kwh Fjärrvärme kwh kwh Vatten m³ m³ Förbrukning av kemiska produkter Produktgrupp Årsförbrukning 2006 Årsförbrukning 2007 Desinfektionsmedel liter liter centralförrådslevererade Desinfektionsmedel liter liter apotekslevererade Diskmedel liter kg liter 935 kg Rengöringsmedel 668 liter 201 kg 896 liter 59 kg Hygienvårdsmedel, tvål liter 27 kg liter 33 kg Tvättmedel 835 liter 67 kg 457 liter 96 kg Framkallningskemikalier liter liter Vattenreningskemikalier kg kg Laboratoriekemikalier liter liter Sprit % apotekslevererad 580 liter 586 liter Farligt avfall EWCkod Typ av avfall Transportör Slutbehandling Mängd År 2006 År 2007 Riskavfall: Smittförande/ STENA Förbränning, kg kg Cytostatika SYSAV Stickande/skära STENA Förbränning, kg kg nde SYSAV Biologiskt STENA Kremering, 953 kg kg Uppsala Totalt kg kg

8 Miljöredovisning (9) Avfall till deponi EWCkod Typ av avfall Transportör Slutbehandling Mängd År 2006 År 2007 Konventionellt avfall Hushållsavfall Cliffton Deponi Hedeskoga Deponi Scanpaper Deponi/Återvinning kg kg kg kg Avfall för återvinning EWC- Typ av avfall Transportör Slutbehandling Mängd kod År 2006 År Returpapper Scanpaper Återvinning kg kg Glas Ekdahls Svensk glasåtervinning kg kg färgat/ofärgat Elektronikskrot Sysav Återvinning kg kg Frigolit Lägges i Lägges i brännbart brännbart Hårdplast Scanpaper Återvinning kg kg Metall STENA Återvinning kg 8 203kg Kompost/ trädgård Cerny N Återvinning kg kg Miljöekonomi Installation av nya analysinstrument vid klinisk kemi kräver färre antal provtagningsrör. Detta medför en minskning av antalet rör per provtagning med procent, vilket ger en lägre provtagningskostnad. Det blir även färre riskavfall. Energislukande datorskärmar har bytts ut mot energisparande TFT skärmar. En uppskattning av merkostnaden för inköp av vissa ekologiska livsmedel beräknas till kr/år om 25 % av livsmedelsvolymen är ekologiskt odlade livsmedel. Genom att använda medarbetare inom Lasarettet har utbildning för miljöombuden inte medfört några större kostnader. Utbildning i kemikaliehantering/-registrering uppgick till kr för ett trettiotal medarbetare. Här tillkommer årskostnad för kemikaliedatabasen, ca kr. Någon kostnad för internrevisioner blir det ej eftersom internrevisorer inom de olika förvaltningarna i Region Skåne är en resurs hos varandra. Miljösamordnaren samt ett tjugotal miljöombud har deltagit i av

9 Miljöredovisning (9) regionen anordnade utbildningar/seminarium vilka inte medfört några större kostnader. Kostnaden för miljösamordnarens deltagande i EMLA, Effektivare miljöledningsarbete, är delat mellan regionen centralt och Lasarettets del uppgick till ca kr. Utbildningen sträckte sig från 2006 till Abonnemang på digital avfallshandbok och abonnemang på Mediclean Optimal uppgick till kr. Till detta kommer kostnaden för omhändertagandet, efter sortering, av alla avfallsfraktioner. Analys och framåtblick Under 2008 har miljöarbetet följande inplanerat: Arbeta för att miljöcertifiera hela Lasarettet enligt ISO 14001:2004. Upprätta handlingsplaner för fler övergripande miljömål. Projektet med minskad läkemedelskassation kommer att fortsätta. Fortsatta energibesparingar genom att se över ventilations-, värme- och kylanläggningar. Installera mätare för att följa upp vissa enheters förbrukning av energi. Arbeta för målet att ha 25 procent av volymen i ekologiska produkter. Hälsoprojekt som belyser vikten av positiv miljö, kost och motion kommer att fortsätta. Arbeta för att ytterligare öka antalet tjänsteresor med allmänna kommunikationer.

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Dnr LiÖ 2012-670 Miljöredovisning 2011 www.lio.se 2012-03-19 2 (19) Sammanfattande resultat och reflektion Mycket bra arbete sker för att minska landstingets miljöpåverkan. I många fall sker det indirekt

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 19 juni 2013 2/14 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöorganisation 4 Miljöledningssystemet och revisioner 5 Direkt och indirekt miljöpåverkan 6 Miljöpolicy 6 Miljölagstiftning

Läs mer

Miljöredovisning 2012 Dnr LiÖ 2013-365

Miljöredovisning 2012 Dnr LiÖ 2013-365 Miljöredovisning 2012 Dnr LiÖ 2013-365 www.lio.se 2013-03-15 2 (24) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 5 STRATEGISKT MÅL... 6 1. AVFALL... 7 2. ENERGIANVÄNDNING... 9 3. FARLIGA ÄMNEN...

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 SÖDERSJUKHUSETS MILJÖREDOVISNING 2013 EV Personalavdelningen VERKSAMHETSOMRÅDE Innehåll Sammanfattning... 2 Södersjukhusets Miljöpolicy... 3 Klimateffektivt miljöarbete... 4 Resurseffektivt miljöarbete/undvik

Läs mer

EMAS 2014 REDOVISNING

EMAS 2014 REDOVISNING EMAS 2014 REDOVISNING MILJÖPOLICY Vi på GöteborgsOperan drivs av lust och delaktighet, är engagerade, professionella och nyskapande. Vi strävar efter hållbarhet ur socialt och ekologiskt perspektiv, och

Läs mer

Miljöredovisning - EMAS

Miljöredovisning - EMAS Miljöredovisning - EMAS Övergripande politisk vision för Östersunds kommun Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Miljö- och hållbarhetsredovisning 2012 2013 1 Kort om Örebro läns landsting Landstingets främsta uppgift är att erbjuda länets 285 000 invånare hälso- och sjukvård. Landstingets högsta

Läs mer

MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE

MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE MILJÖBOKSLUT 2012 FÖR VERKSAMHETERNA INOM SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I ALERIS DIVISION HEALTHCARE Innehållsförteckning 1

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Dnr LD15/00576, LS 2015-06-01 11, LF 2015-06-15--16 16 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2014... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna... 6 Miljömålsarbete...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013-02-22 20120101-20121231 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/058648 Datum: 2013022 miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöpolicy. Vi ska också, genom att vidga miljö- och hälsoarbetet, v erka för god hälsa och positiv livsmiljö i Jämtlands län.

Miljöpolicy. Vi ska också, genom att vidga miljö- och hälsoarbetet, v erka för god hälsa och positiv livsmiljö i Jämtlands län. Miljöbokslut 2001 Miljöpolicy Landstinget ska i den egna v erksamheten sträv a efter att välja rätt teknisk, ekonomisk och hälsobefrämjande lösning för största möjliga miljöhänsyn. Vi ska också, genom

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

SABOs miljöberättelse 2014

SABOs miljöberättelse 2014 SABOs miljöberättelse 2014 SABO AB Besöksadress: Drottninggatan 29, 7 tr, 111 51 Stockholm Postadress: Box 474, 101 29 Stockholm Telefon: 08 406 55 00 Fax: 08 20 99 04 E-post: info@sabo.se Kontaktperson:

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv. Hållbarhetsprogram 2014-2017 Hållbar utveckling för ett friskare, tryggare och rikare liv Att arbeta strategiskt för att minimera vår påverkan på miljön är att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare

Läs mer

Miljö- och energiredovisning 2014 Fördjupad resultatredovisning av landstingets miljö- och energiarbete

Miljö- och energiredovisning 2014 Fördjupad resultatredovisning av landstingets miljö- och energiarbete Miljö- och energiredovisning 214 Fördjupad resultatredovisning av landstingets miljö- och energiarbete Solceller för produktion av solel vid Örnsköldsviks sjukhus 2(7) Innehåll VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Miljögruppen 2013-02-25

Miljögruppen 2013-02-25 Miljögruppen 2013-02-25 Sida 1 Miljöberättelse 2013 Vision, A-kassan Vision och Allt om jobbet Media AB Adress Tel E-post Webbplats Miljösamordnare Vision, Box 7825, 103 97 Stockholm A-kassan Vision, Box

Läs mer

Ärende 6 KTN 130422. Miljöredovisning 2013-04-22

Ärende 6 KTN 130422. Miljöredovisning 2013-04-22 Miljöredovisning 2013-04-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Verksamhetsbeskrivning sid 3 Organisation och ledning sid 5 Kommunikation sid 6 Redovisningsprinciper sid 6 Miljöpolicy och miljömål

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljöprogram. Landstinget i Uppsala län 2011 2014 Satsningar för klimatet och en giftfri miljö. Antaget av landstingsfullmäktige 2010-12-06

Miljöprogram. Landstinget i Uppsala län 2011 2014 Satsningar för klimatet och en giftfri miljö. Antaget av landstingsfullmäktige 2010-12-06 Miljöprogram Landstinget i Uppsala län 2011 2014 Satsningar för klimatet och en giftfri miljö Antaget av landstingsfullmäktige 2010-12-06 Innehåll Satsningar för klimatet och en giftfri miljö 1 År 2020

Läs mer