Landstingsstyrelsen beslutar. Paragrafen justeras omedelbart. - Tjänsteskrivelse den 14 januari Redovisning till Socialstyrelsen inkl bilagor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsen beslutar. Paragrafen justeras omedelbart. - Tjänsteskrivelse den 14 januari 2011 - Redovisning till Socialstyrelsen inkl bilagor"

Transkript

1 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Tillsyn av vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete i Landstinget Sörmland, yttrande 2 till Socialstyrelsen Landstingsstyrelsen beslutar 1. Landstingsstyrelsen överlämnar redovisningen till Socialstyrelsen. 2. Landstingsstyrelsen uppdrar till arbetsutskottet att följa arbetet med utveckling av kvalitets- och ledningssystem. Paragrafen justeras omedelbart. Ärendet Landstinget Sörmland redovisar de åtgärder som vidtagits samt hur uppföljningen kommer att ske av kvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens beslut (SoS Dnr /08). Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse den 14 januari Redovisning till Socialstyrelsen inkl bilagor Yrkanden Catrin Cedvén (FP) yrkar på en andra beslutspunkt med formuleringen: Landstingsstyrelsen uppdrar till arbetsutskottet att följa arbetet med utveckling av kvalitets- och ledningssystem. Monica Johansson (S) yrkar bifall till Catrin Cedvéns yrkande. Magnus Leivik (M) yrkar i skrivelse att Landstingsstyrelsen ska besluta att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma minst två gånger per år med en särskild uppföljning i frågan om utveckling av kvalitets- och ledningssystem. Ordförande Åsa Kullgren (S) yrkar avslag på Magnus Leiviks (M) yrkande. Fortsättning Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel E-post ORG NR SID 1 (2)

2 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Forts 8 Propositionsordning Ordförande Åsa Kullgren (S) redogör för de förslag som föreligger: 1 Förvaltningens förslag till beslutspunkt nr 1 2 Catrin Cedvéns (FP) yrkande om beslutspunkt nr 2 3 Magnus Leiviks (M) yrkande om uppdrag till landstingsdirektören resp Åsa Kullgrens (S) avslagsyrkande på detsamma Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att det bifalls. Ordförande ställer proposition på Catrin Cedvéns (FP) yrkande och finner att det bifalls. Ordförande ställer sedan Magnus Leiviks (M) yrkande mot Åsa Kullgrens (S) avslagsyrkande och finner att styrelsen avslår Leiviks (M) yrkande. Bilaga Skrivelse från Magnus Leivik (M) den 25 januari 2011 Protokollsutdrag dokument till Socialstyrelsen Akten ORG NR SID 2 (2)

3

4 Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Maj Halth LS-LED Redovisning av patientsäkerhetsarbetet i Landstinget Sörmland (Socialstyrelsens dnr /08), svar 2 Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen överlämnar redovisningen till Socialstyrelsen Karin Welin Landstingsdirektör Ärendebeskrivning Landstinget Sörmland redovisar de åtgärder som vidtagits samt hur uppföljningen kommer att ske av kvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens beslut (SoS Dnr /08). Bilaga Redovisning till Socialstyrelsen inkl. bilagor Protokollsutdrag Socialstyrelsen Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\1 Tjut.doc Utskriftsdatum: SID 1(1) :16

5 Landstingets ledningsstab HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Maj Halth, Ledningsstabens utredningsenhet LS-LED Socialstyrelsen Box ÖREBRO Tillsyn av vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete i Landstinget Sörmland, Socialstyrelsen Dnr /08, svar 2 Landstinget Sörmland översänder härmed en redovisning av de åtgärder som vidtagits samt hur uppföljningen kommer att ske av kvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens beslut (SoS Dnr /08). Svar nr två följer samma struktur som svar nr ett, daterat Det innebär att svaren på punkterna 1-2 omfattar samtliga förvaltningar i Landstinget Sörmland och att punkterna 3-8 avser de åtgärder etc. som vidtagits i hälso- och sjukvårdsförvaltningen med anledning av den tillsyn som Socialstyrelsen gjorde i mars Övergripande åtgärdsplan för kvalitet och patientsäkerhetsarbete inom Landstinget Sörmland Koncernnivån 1. Ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhetsarbete inom Landstinget Sörmland ska fastställas. Arbetet med ett landstingsövergripande och sammanhållet ledningssystem för Landstinget Sörmland startade våren Ledningsgrupperna i samtliga förvaltningar är involverade och medverkar aktivt i arbetet. En extern konsult vägleder systemledare och systemgrupp i bl.a. utformning och drift av genomförandet. Ett intensivt arbete har pågått under hösten 2010, där det både har handlat om att hitta en struktur och organisation för arbetet och att utveckla ett enkelt, landstingsövergripande och sammanhållet ledningssystem. Under arbetets gång har vi konstaterat att stora delar av ett ledningssystem finns, men att det behöver bli mera enhetligt och ges en bättre och tydligare struktur. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\2 LS-LED Svar 2 till SoS SID 1(8) jan 2011 slutförslag doc Utskriftsdatum: :16

6 Inledningsvis har alla förvaltningar inventerat sina styrande dokument t.ex. delegationsordningar, budgetdokument, riktlinjer, rutiner, vårdöverenskommelser. En testmiljö har utvecklats, där ett ledningssystem har visualiserats i form av PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act), se bilaga 1. I den ingår principerna för ledning av verksamheten. I Planeringsdelen (Plan) finns basförutsättningar t.ex. vision, policy, mål, lagar och andra krav. Genomföra-delen (Do) går att dela upp på olika nivåer. Verksamhetsstyrning talar t.ex. om hur vi arbetar när allting går som det ska. I Följa uppdelen (Check) ingår t.ex. protokoll, internrevision m.m. I Förbättra-delen (Act) ingår ledningens genomgång. Förvaltningarnas styrande dokument har lagts in under de olika rubrikerna i PDCA-cirkeln och därmed synliggjorts. De har också sorterats i förhållande till föreskriften SoSFS2005:12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Det har gett oss förutsättningar för att både se vilka rutiner etc. som kan vara gemensamma och vilka åtgärder som krävs för att vi ska få ett enkelt och fungerande ledningssystem. Vår ambition är att bygga ett system som motsvarar verksamhetens behov. Information om arbetet har löpande getts både på arbetsplatsträffar och via den interna webben och personaltidningen. I uppdragsdirektivet (se bilaga 2) beskrivs vad som behöver göras innan ett ledningssystem kan fastställas. Ambitionen är att ett övergripande och sammanhållet ledningssystem ska tas i bruk vid utgången av detta år. 2. Ledningssystemet ska fungera i hela verksamheten och på alla nivåer i linjeorganisationen. Ledningens stöd Förutsättningarna för att ledningssystemet ska fungera i hela verksamheten och på alla nivåer i linjeorganisationen är goda. Landstingsledningens stöd är tydligt uttalat och finns nu formulerat i ett uppdragsdirektiv (bil 2) inför den fortsatta processen. Arbetet har fortsatt hög prioritet i alla förvaltningar. Public 360 dokument- och ärendehanteringssystem I takt med att mängden information i landstingets verksamheter ökar, ställs högre krav på spårbarhet, återsökning, statistik och ett flödesbaserat arbetssätt där information och ärenden kan följas i varje moment. Landstinget Sörmland håller därför på att införa ett dokument- och ärendehanteringssystem, Public 360. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\2 LS-LED Svar 2 till SoS SID 2(8) jan 2011 slutförslag doc Utskriftsdatum: :16

7 Målet är att möjliggöra: informationsdelning en sammanhållen digital kedja i ärendeprocessen ett digitalt användarstöd med understödjande arbetsflöden effektivisering av nämndadministrationen ett gemensamt dokumentlager Under våren 2011 kommer ett pilotprojekt att starta för att testa systemet i ärendeprocessen på landstingskansliet. Med ett modernt arbetssätt och verktyg kan tillgängligheten till information öka och med denna generera en stor kunskapsöverföring inom organisationen. LMS för kompetenshantering inkluderat kvalitetssäkring av kompetens Ett LMS (Learning Management System), som internt i Landstinget Sörmland kallas ELLSA kompetensplats, är i drift. Det har börjat etablera sig som det verktyg det är tänkt att vara för styrning och ledning av kompetens inklusive kvalitetssäkring av kompetens. I samband med att ELLSA kompetensplats har införts, har en utveckling skett av att lära sig metoder för ett verksamhetsnära lärande med stöd av e-kurser. Ur ett ledningsperspektiv kan uppföljning ske på hur många som tagit del av viss utbildning och även av utbildningsresultat, om kunskapstest finns kopplat till utbildningen. LMS: et ger också stöd för att använda tidsbegränsade körkort för att utföra den typ av arbetsuppgifter som kräver säkrad kompetens. Med hjälp av e-kurser och e-test som komplement till traditionell utbildningsverksamhet samt att LMS:et håller reda på tidsintervall kvalitetssäkras ett sådant förfarande. Ledningssystem för kompetens finns med egen standard. Nya Systeam Cross För hälso- och sjukvårdens del anpassas arbetet med kvalitetsledningssystem successivt till det arbete som har startat för att bygga det nya ITstödet, Nya SYSteam Cross (NSC). IT-stöd är ett viktigt verktyg i utvecklingen av ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. NSC ska stödja ett process- och flödesinriktat arbetssätt i vårdens möte med patienten oavsett frågeställning, diagnos, vård och behandling. Bedömningen är att det kommer att ge utökade förutsättningar för uppföljning, analys och utveckling av kvalitet och patientsäkerhet, som därmed blir en naturligt integrerad del i vårdens processer. Det kommer också att underlätta ledning och styrning av dessa. Utvecklingen av IT-stödet sker i samspel med Nationell E-hälsa, kopplat till Center för ehälsa i samverkan (CeHis) i syfte att få ett kunskapsorienterat och standardiserat beslutsstöd i enlighet med Nationell Informationsstruktur (NI) och Nationellt Fackspråk (NF). Arbetet befinner sig i ett initialskede och införandet beräknas starta tidigast vid årsskiftet ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\2 LS-LED Svar 2 till SoS SID 3(8) jan 2011 slutförslag doc Utskriftsdatum: :16

8 Bra till bäst Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har arbetet Bra till bäst fortsatt där en strukturerad metod i systematiskt förbättringsarbete tillämpas. Samtliga verksamhetschefer deltar i arbetet, som leds och styrs av hälsooch sjukvårdsledningen. Hela detta arbete upprepas årligen och är en del i hälso- och sjukvårdens kvalitetsledningssystem. Det innebär att hälso- och sjukvården tillämpar en standardiserad och systematisk metodik för att förbättra effektiviteten och patientsäkerheten. Vidare anpassas det också successivt till arbetet med NSC (se ovan), eftersom bra till bäst -arbetet innefattar processkartläggning. En sammanfattande beskrivning och rapport av arbetet inom de prioriterade områdena finns i bilaga 3. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) 3. Organisationen och ansvarsfördelningen avseende patientsäkerhetsarbetet, både i linjeorganisationen och gentemot utvecklingsenheten och patientsäkerhetsfunktionen ska tydliggöras. Patientsäkerhetsenheten (PSE) startade sin verksamhet 15 augusti Den är en separat stabsenhet i HSF med egen enhetschef och direkt underställd hälso- och sjukvårdschefen. Det innebär att organisationen och ansvarsfördelningen avseende patientsäkerhetsarbetet, både i linjeorganisationen och gentemot utvecklingsenheten, successivt kommer att bli tydligare. PSE utför på Hälso- och sjukvårdsledningens uppdrag: uppföljning och analyser av händelser och avvikelser fördjupade utredningar och analyser inom patientsäkerhetsområdet omvärldsbevakning utvecklingsarbete inom patientsäkerhetsområdet. Tillsammans med hälso- och sjukvårdsledningen har PSE dragit upp riktlinjer för patientsäkerhetsarbetet, som innebär att enheten arbetar med att införa SBAR (Situation Bakgrund Aktuellt Rekommendation), som är ett verktyg för strukturerad kommunikation analysera och återföra data från Synergi 500. Enhetschefen är ordförande i Systemägargruppen (SÄG) utveckla samarbetet med chefsläkarna föra ut resultat av och följa upp händelseanalyser. vid Lex Maria-anmälningar arbeta med resultatet och följa upp åtgärder beslutade av Socialstyrelsen utvidga kontakterna med LÖF utveckla samarbete med Smittskydd/Vårdhygien utveckla samarbete med Patientnämnden utveckla samarbete med Läkemedelskommittén genomföra patientsäkerhetsronder ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\2 LS-LED Svar 2 till SoS SID 4(8) jan 2011 slutförslag doc Utskriftsdatum: :16

9 På chefsmötet i oktober 2010 presenterade sig enheten, informerade om den nya patientsäkerhetslagen och genomförde en utbildning i SBAR med samtliga verksamhetschefer. 4. Verksamhetscheferna ska ges tydligt uppdrag och stöd för patientsäkerhetsarbete. Genom att hälso- och sjukvårdens förvaltningsbudget 2011 har ett specifikt avsnitt om patientsäkerhet (enligt vägledningen till God Vård) ges verksamhetscheferna ett tydligt uppdrag och stöd för patientsäkerhetsarbetet, se bilaga 4. Till detta kommer de insatser som PSE genomför enligt riktlinjerna ovan; framförallt kommer införande av patientsäkerhetsronder (se bilaga 5) att vara ett stöd för verksamhetscheferna och bidra till att utveckla patientsäkerhetsarbetet på alla nivåer i hälso- och sjukvården. 5 Kompetensutveckling avseende vårdskador och patientsäkerhetsarbete ska prioriteras. I PSE:s uppdrag ingår att bygga ut samarbetet med chefläkarfunktionen, läkemedelskommittén, patientnämnden, vårdhygien m fl. PSE har inlett ett nära samarbete med chefsläkarna. Enhetschefen deltar regelbundet på chefsläkarnas möten för att bl.a. stämma av arbetet med händelse- och riskanalyser utifrån Lex Maria-ärenden och andra avvikelser. Enheten har varit representerad i styrgruppen för arbetet med NITHA (Nationellt IT-stöd för HändelseAnalys), ett instrument för att dokumentera händelseanalyser, som leds av Sveriges Kommuner och Landsting. Instrumentet skall börja användas i HSF så snart det är klart. Samarbetet med Vårdhygien har främst gällt arbetet med punktprevalensmätningarna som ingår i den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet. Punktprevalensmätningar har genomförts under vår och höst avseende vårdrelaterade infektioner (VRI). Under hösten ingick även mätning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. Resultaten har förts ut till verksamheterna. Frekvensen VRI har successivt minskat från 13,2% våren 2008 till 8,2 % hösten 2010 Tillsammans med Vårdhygien har utbildningar i förebyggande av postoperativa infektioner genomförts på samtliga sjukhus i länet. Tidigare har utbildningar för att förhindra urinvägsinfektioner och infektioner relaterade till centrala venkatetrar genomförts. PSE och Vårdhygien har gemensamt bevakat arbetet med Infektionsverktyget för kontinuerlig registrering av VRI (en del av den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet) för att så snart verktyget är klart kunna införa det i HSF. Detta arbete är samordnat med införandet av NSC, se ovan. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\2 LS-LED Svar 2 till SoS SID 5(8) jan 2011 slutförslag doc Utskriftsdatum: :16

10 I januari 2011 träffar PSE Patientnämnden för att planera det kommande samarbetet bl.a. utifrån patientsäkerhetslagens krav på stärkt patient- och anhörigmedverkan. Läkemedelskommittén, som är en landstingsövergripande verksamhet, har under lång tid bedrivit patientsäkerhetsarbete inom sitt ansvarsområde. Det har bl.a. skett genom läkemedelsgenomgångar att införa läkemedelsberättelse i journalen att genomföra punktprevalensmätningar och journalgenomgångar för att mäta kvaliteten på läkemedelsordinationer i samband med operationer på de opererande specialiteterna. Riktade utbildningar har genomförts där behov identifierats, samt att påbörja ett arbete för att identifiera läkemedelsbiverkan som orsak till inläggning på sjukhus. Målet är att minska dessa händelser. Landstinget har också inom ramen för FOU Sörmland, som är ett samarbetsprojekt med länets kommuner, startat införandet av Senior Alert. Sedan tidigare finns ett pågående arbete med fallprevention även det gemensamt med kommunerna. 6. Metoder för patientsäkerhetsarbete ska utvecklas och implementeras i verksamheterna. En samordning av arbetet sker i tillämpliga delar med förbättringsstödjarna i Bra till bäst när det gäller att utveckla patientsäkerhetsarbetet. Följande insatser har startat alt. är planerade: Alla verksamheter ska få introduktion och utbildas i SBAR. Under hösten 2010 har samtliga verksamhetschefer och första linjechefer utbildats i SBAR. SBAR har presenterats på staff meeting på MSE och ska presenteras på läkarmöte på NLN under första kvartalet AT-utbildningar i SBAR är planerade på samtliga sjukhus. Öppna utbildningar i SBAR för all personal är, tillsammans med Teater Sörmland, planerade på samtliga sjukhus till första kvartalet Interna utbildningar i SBAR på verksamhetsnivå är inplanerade eller har genomförts på bl.a. Kvinnokliniken MSE, Barn- och ungdomskliniken Sörmland och Anestesikliniken, NLN. Den övergripande analysen av avvikelserapporteringen i Synergi 500 ska utvecklas för att lära och förbättra. PSE ska ta fram en metod för hur verksamheterna ska jobba med avvikelsehantering för att ta till vara erfarenheter och lära för framtiden. Checklistan vid operation har införts på samtliga sjukhus och uppföljning av följsamheten planeras till i januari 2011 ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\2 LS-LED Svar 2 till SoS SID 6(8) jan 2011 slutförslag doc Utskriftsdatum: :16

11 Rökfrihet vid operation. En pilotverksamhet med riktlinjer om rökstopp för patienter som ska genomgå knä- och höftplastik, galloperation samt operation av ljumskbråck och aortaaneurysm påbörjades 1 november De av Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) och olika specialistföreningar initierade projekten Säker förlossning, som syftar till att förhindra skador till följd av syrebrist, och PRISS (protesrelaterade infektioner skall minska), har startats på berörda kliniker. För att öka säkerheten kommer möjligheterna av samverkan med Simulatorcentrum vid Karolinska Huddinge kring utbildningar med fokus på träning att undersökas. Ett möte med Simulatorcentrum är inplanerat till januari Uppföljning av patientsäkerhetsarbetet ska förbättras och prioriteras. HSF:s patientsäkerhetsarbete kommer att följas upp via separat patientsäkerhetsberättelse i bokslutet. PSE har i uppdrag att ta fram den till Enheten har också planerat för patientsäkerhetsronder (se bilaga 5) med start under första halvåret 2011 där enheten tillsammans med divisionscheferna träffar verksamheternas ledningsgrupper inklusive avvikelsesamordnaren. 8. Patientsäkerhetskulturen ska utvecklas. PSE arbetar med att utveckla patientsäkerheten genom att under slutet av 2010 ha genomfört den enkät om patientsäkerhetskulturen, som tagits fram av Socialstyrelsen i samarbete med sex landsting. Enkäten riktade sig till samtliga medarbetare i hälso- och sjukvården i HSF. Resultatet kommer att redovisas och utvärderas i början av tillsammans med Informationsenheten utveckla patientsäkerhetssidorna på landstingets intranät och externa webbplats. ta fram en skärmutställning som beskriver patientsäkerhetsarbetet och som har visats på landstingets kvalitetsdag och på varje sjukhus. Avslutning Det arbete som har pågått under 2010 visar att stora delar av ett ledningssystem finns, men för att det ska bli övergripande och gemensamt för landstinget krävs samordnade insatser i hela organisationen innan det kan fastställas. Alla de åtgärder som har vidtagits och planeras, kommer att stärka, utveckla och förbättra arbetet med kvalitet och patientsäkerhet. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\2 LS-LED Svar 2 till SoS SID 7(8) jan 2011 slutförslag doc Utskriftsdatum: :16

12 Ambitionen är att ett övergripande och sammanhållet ledningssystem ska tas i bruk vid utgången av En uppföljning av hur ledningssystemet fungerar ska göras när det har varit i drift ett år. Frågor Per-Olov Gustafsson, Chefsläkare tjänstemannaledningen, pkt 1-2 Svante Sjöstedt, Enhetschef, Patientsäkerhetsenheten, HSF, pkt 3-8 LANDSTINGET SÖRMLAND Landstingsstyrelsen Åsa Kullgren Ordförande Karin Welin Landstingsdirektör Bilagor: 1. Visualisering av Landstinget Sörmlands ledningssystem - testversion 2. Uppdragsdirektiv Ledningssystem i Landstinget Sörmland 3. Bra till bäst sammanfattande beskrivning och rapport HSF 4. Utdrag ur HSF:s och basenheternas budget PM om patientsäkerhetsronder, HSF ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\2 LS-LED Svar 2 till SoS SID 8(8) jan 2011 slutförslag doc Utskriftsdatum: :16

13

14 Ledningsstaben Bilaga 2 Slutversion DATUM DIARIENR LS-LED10-xxx Uppdragsdirektiv - Ledningssystem i Landstinget Sörmland Bakgrund I budget 2010 anges i texten under Strategiska mål Medborgarperspektivet att det, för att säkerställa god kvalité, är viktigt att det finns ett tydligt ledningssystem för alla landstingets verksamheter. Under Förnyelseperspektivet finns som det strategiska målet att Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Socialstyrelsen ställer krav på ledningssystem i hälso- och sjukvården i SOSFS 2005:12 och säger i sin vägledning att det är ett system för att 1. fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten 2. sätta upp mål i enlighet med kvalitetsområdena/kraven 3. följa upp och utvärdera dessa mål Föreskriftens krav på ledningssystem innebär att det ska finnas en organisatorisk struktur, ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt rutiner för uppföljning. Sedan föreskriften kom har arbete pågått i landstinget för att utveckla ledningssystem, men som av olika skäl ännu inte är slutfört. Efter Socialstyrelsens tillsyn av vårdgivarens patientsäkerhets-arbete i mars 2010 inom flera av verksamheterna i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ställdes ett antal krav på landstinget, bl.a. att ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet inom Landstinget Sörmland ska fastställas, som ska fungera i hela verksamheten och på alla nivåer i linjeorganisationen. Inom miljöområdet har arbete för att införa av ett miljöledningssystem enligt ISO i LtS pågått sedan Ett miljöledningssystem har införts men för att kunna få det certifierat är en av förutsättningarna att det finns ett övergripande ledningssystem. Utöver de krav som har beskrivits ovan måste också hänsyn tas till ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet OHSAS Ledningssystem för arbetsmiljö ISO Ledningssystem för informationssäkerhet när vi ska skapa ett övergripande och sammanhållet ledningssystem. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\4 LS-LED Bilaga 2 - SID 1(6) Uppdragsdirektiv Ledningsystem slutversion doc Utskriftsdatum: :15

15 Mot bakgrund av ovanstående fattade därför tjänstemannaledningen i mars 2010 beslut om att starta ett systematiskt arbete för att utveckla ett övergripande och sammanhållet ledningssystem, som ska omfatta alla förvaltningar och dess verksamheter. Det ska också stödja ett processinriktat arbetssätt. Arbetet har nu pågått en tid och inför fortsättningen finns det behov av att konkretisera det i form av ett uppdragsdirektiv. Målbeskrivning Effektmål Landstinget Sörmland ska ha ett ledningssystem som bidrar till att säkerställa en god kvalitet på de tjänster som Landstinget Sörmland erbjuder befolkning och patienter/brukare. Huvudmål Ett övergripande, sammanhållet och samordnat ledningssystem ska finnas som synliggör hur Landstinget Sörmland styrs och följs upp på ett systematiskt sätt. Organisationen har verktyg och arbetssätt för att - samla in, förmedla och systematisera relevant och korrekt information - Analysera och fatta beslut baserade på fakta - Verkställa fattade beslut och följa upp dem. Ledningssystemet bör möjliggöra certifiering enligt kravstandard. Uppdragsbeskrivning Ett ledningssystem syftar ytterst till att möjliggöra för medarbetarna att göra ett gott arbete så att verksamhetens syfte och mål kan uppnås visavi invånare, patienter och andra brukare av landstingets tjänster. Systemet ska vara enkelt och inte mera omfattande än nödvändigt för att uppfylla verksamhetens mål och skapa ordning och reda i hela organisationen. Ett ledningssystem i LtS ska utformas så att det 1. säkerställer att LtS lever upp till externa och interna krav, 2. är stödjande och styrande (för chefer och medarbetare), 3. bidrar till att det blir lätt att göra rätt. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\4 LS-LED Bilaga 2 - SID 2(6) Uppdragsdirektiv Ledningsystem slutversion doc Utskriftsdatum: :15

16 Uppdraget omfattar att - Göra en grundläggande inventering av styrande dokument och strategiska processer i alla förvaltningar. - Beskriva hur LtS:s styrande dokument förhåller sig till varandra inbördes, t. ex ledningssystemet och LF:s övergripande strategiska målstyrning (PLUSS). - Utveckla en modell för visualisering av ledningssystemet. - Bygga upp processer i ett övergripande ledningssystem som syftar till att motsvara kraven i SOSFS 2005:12. - Bygga upp processer i ett övergripande ledningssystem som även inkluderar de förvaltningar som inte direkt berörs av SOSFS 2005:12. - Göra tester och kontinuerligt revidera den framtagna modellen genom att definiera innehållet under respektive rubrik och diskutera, sortera och systematisera de styrande dokumenten från inventeringen m.m. - Utveckla dokumentstyrningen. - Lämna förslag på hur revision och ledningens genomgång kan utvecklas. - Tydliggöra hur de privata entreprenörer (t.ex. vårdcentraler) som har avtal med landstinget, kommer att påverkas av införandet av ett landstingsövergripande och gemensamt ledningssystem. - Ta fram beslutsunderlag med förslag till ledningssystem, kommunikationsplan, åtgärds- och uppföljningsplan etc. för presentation och beslut i tjänstemannaledningen. - Medverka i implementering och fortsatta åtgärder utifrån förvaltningarnas behov. - Lämna förslag till fortsatt förvaltning av ledningssystemet - Följa upp hur ledningssystemet fungerar när det varit i drift 1 år. Avgränsningar Uppdraget omfattar att ta fram ett landstingsövergripande och sammanhållet ledningssystem. Det ligger sedan i varje förvaltnings/bolags ansvar att anpassa sitt systematiska kvalitetsarbete till det övergripande ledningssystemet utifrån sina förutsättningar. Det innebär bl.a. att ansvaret för översyner och framtagning av riktlinjer och rutiner m.m. och de övriga förändringar som kan krävas ligger i linjeorganisationen. Uppdragsgivare Landstingsdirektör Karin Welin Uppdragsansvarig Kanslichef Kenth Lampa, LLS ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\4 LS-LED Bilaga 2 - SID 3(6) Uppdragsdirektiv Ledningsystem slutversion doc Utskriftsdatum: :15

17 Uppdragsorganisation Styrgrupp Tjänstemannaledningen Systemgrupp Kenth Lampa, Kanslienheten, LLS, uppdragsansvarig Per-Olov Gustafsson, Tjänstemannaledningen, systemledare, Johan Sundqvist, Miljöenheten, LLS. Maria Karlsson, Informationsenheten, LLS, Britt Ahl, Utvecklingsenheten, HSF Svante Sjöstedt. Patientsäkerhetsenheten, HSF Carina Lundgren, Ledningskansliet, HH Lotta Rehn, Staben, Landstingsservice AB Marita Karlsson, Staben, Kultur & Utbildning Malin Lotterberg, Vårdservice, Karsudden Hans Göransson, Huvudkontoret, Folktandvården Asghar Farahani, Hälsoval Sörmland, LLS Nicholas Prigorowsky, Ekonomienheten, LLS Christina Svensson, LLS, sekreterare Arbetsgrupper Arbetsgrupper utses utifrån behov av systemgruppen. Deras insats omfattar genomförande och återrapportering av de uppdrag som systemgruppen definierat. Förvaltningarna kan behöva tillsätta olika arbetsgrupper beroende på vilka behov som finns. Stödfunktion En extern konsult har upphandlats med ansvar/arbetsuppgifter att vägleda Systemledare och Systemgrupp i utformning och drift av genomförandet som metodexpert vägleda och aktivt delta i Systemgruppen beträffande utformning och innehåll för det utvecklade ledningssystemet utbilda i metodik och arbetssätt för processutveckling vid behov stötta arbetsgrupperna säkerställa att framtaget ledningssystem motsvarar definierade systemkrav driva på genomförandet inspirera till alternativa lösningar i ledningssystemet ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\4 LS-LED Bilaga 2 - SID 4(6) Uppdragsdirektiv Ledningsystem slutversion doc Utskriftsdatum: :15

18 Facklig samverkan På övergripande nivå ansvarar systemledaren för att Centrala verksamhetsrådet får information om arbetet. Resp. förvaltnings representant ansvarar för att informera sitt verksamhetsråd. Kopplingar till andra projekt/uppdrag Införandet av version 5/6 av journalsystemet i Systeam Cross kommer att påverka arbetet med ledningssystemet. Tidplan Arbetet har startat under våren Ett övergripande och sammanhållet ledningssystem ska ha tagits i bruk vid utgången av Resurser Personella resurser Varje verksamhet svarar för sina deltagares medverkan i uppdraget, som en del av sitt ordinarie uppdrag. Ledningsstaben svarar för administrativt stöd m.m. i arbete. Externt konsultstöd har upphandlats. Kostnader Deltagande i uppdraget ingår i resp. enhets uppdrag, vilket innebär att kostnaderna belastar dess budget. Sammanträdeskostnader, ev. kostnader för studiebesök, den externa konsulten etc. belastar konto , aktivitet Alla enheter svarar för sina egna kostnader vid möten, seminarier, utbildning etc. Rapportering Vid systemgruppens möten förs minnesanteckningar. Dessa finns tillgängliga tillsammans med övriga dokument för arbetet på Y:Alla/Uppdrag och projekt/verksamhetssystem. Uppdragsansvarig avrapporterar kontinuerligt till uppdragsgivaren och tjänstemannaledningen (styrgruppen) hur arbetet framskrider. Redovisning med vidtagna åtgärder och hur uppföljningen ska ske lämnas till Socialstyrelsen 31 januari 2011 enligt tidigare beslut. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\4 LS-LED Bilaga 2 - SID 5(6) Uppdragsdirektiv Ledningsystem slutversion doc Utskriftsdatum: :15

19 Ev. revidering av uppdragsdirektivet Uppdragsdirektivet kan behöva revideras och uppdateras under våren 2011 beroende på hur arbetet utvecklas. LANDSTINGET SÖRMLAND Uppdragsgivare.. Karin Welin Landstingsdirektör Uppdragsansvarig Kenth Lampa Kanslichef ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\4 LS-LED Bilaga 2 - SID 6(6) Uppdragsdirektiv Ledningsystem slutversion doc Utskriftsdatum: :15

20 Hälso- och sjukvård Bilaga 3 DATUM DIARIENR Bra till bäst sammanfattande rapport och beskrivning Hälso- och sjukvården startade arbetet Bra till bäst i september 2009 där en strukturerad metod i systematiskt förbättringsarbete tillämpas. Samtliga verksamhetschefer deltar i arbetet, som leds och styrs av hälso- och sjukvårdsledningen. Hela detta arbete upprepas årligen och är en del i hälsooch sjukvårdens kvalitetsledningssystem. Det innebär att hälso- och sjukvården kommer att tillämpa en standardiserad och systematisk metodik för att förbättra effektiviteten och patientsäkerheten. Viktiga komponenter i metodiken är: Få delaktighet i problemformulering bland alla medarbetare Prioritera bland olika åtgärder Kartlägga utgångslägen (baseline) Sätta mål på önskvärda resultat/tillstånd Testa nya idéer Mäta och utvärdera Dokumentera (standardiserade rutiner, vårdprogram, flöden etc.) Sprida lyckade resultat över hela organisationen Etablera en hållbar organisation för att behålla uppnådda resultat samt för att utveckla nya bra lösningar. Under 2010 har arbetet fortsatt med följande prioriterade förbättringsområden. Inom samtliga dessa områden har övergripande mål samt mätbara mål satts. De mätbara målen följs varje månad. Hjärtsviktsprocessen Med fokus på att patienterna snabbt ska få rätt diagnos har tester med drop-in-mottagning för hjärteko genomförts med gott resultat på klinisk-fysiologi på Mälarsjukhuset (MSE). Test med drop-inmottagning finns nu även på Kullbergska sjukhuset (KSK). Deltagande i webb-utbildning Preventing Heart Failure readmission, anordnad av IHI (Institute for Healthcare Improvement) i Boston. Test av Teach-Back, strukturerad metod för att informera patienter om sin sjukdom. Testen har fallit väl ut och utökats. Spridning av standardiserad vårdplan för hjärtsvikt inom MSE till KSK och Nyköpings lasarett (NLN) är planerat. Antalet verksamheter som är anslutna till kvalitetsregistret RiksSvikt ökar. Information/diskussion utifrån den gemensamma standardiserade vårdplanen med verksamhetschefer och medicinska rådgivare inom Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\5 LS-LED Bilaga 3 - Bra SID 1(3) till bäst doc Utskriftsdatum: :13

21 landstingets primärvård är genomförd. Information/diskussion har även genomförts på sjukhusgemensamt läkarmöte på NLN samt med medicinklinikens läkare och berörda vårdenhetschefer på KSK. Under våren kommer implementering av den standardiserade vårdplanen att genomföras. Förbättrat flöde vårdavdelningar (VPE) MSE Tre arbetsgrupper har bildats bestående av representanter för olika yrkesgrupper. Grupperna har identifierat hinder, och tagit fram 100-tals förbättringsidéer. Ett stort antal tester har genomförts och några är färdiga för spridning. En ordinationsanteckning ska göras vid beslut om inläggning av patient där det tydligt framgår vad inläggningsorsaken är samt vad som är ordinerat fram till första ronden på avdelningen. Ordinationsanteckningen utgår från strukturen i SBAR (Situation- Bakgrund-Aktuellt tillstånd-rekommendation). Rapportering enligt SBAR för strukturerad kommunikation. Alla enheter skall ha framtagna rutiner för hur ronder görs på denna, och dessa skall finnas anslagna i det rum som används för ronder. En medicinsk vårdplan skall göras vid första rond och den skall dokumenteras så att alla inblandade i vården har tillgång till den. Samordnartjänster på varje avdelning (VPE-cheferna bildar arbetsgrupp för att arbeta med denna fråga) Hemgång samt vårdplanering börjar planeras vid ankomstsamtal (inkluderar att berätta att hemgång alltid planeras till fm.) Förenklad inskrivningsrutin för vissa patienter som söker på akuten beräknas vara klar under hösten. Projektgrupp och arbetsgrupper är överens om att om ovanstående fungerar på samtliga avdelningar kan uppsatta mål nås. Spridning till samtliga, i arbetet ingående kliniker på MSE, NLN och KSK är påbörjad. Bröstcancerprocessen Tester som pågår eller är under planering för att genomföras i projektets regi: Struktur för ledning/styrning av bröstcentrum. Översyn av flödet. Vägen in Överenskommelsen för att leda patienterna till rätt vårdinrättning är klar och finns dokumenterad i vårdöverenskommelse kirurgi/primärvård. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\5 LS-LED Bilaga 3 - Bra SID 2(3) till bäst doc Utskriftsdatum: :13

22 Utskrivning från vårdavdelning Sjukgymnast informerar före 11.00, utskrivningsdagen Postoperativ uppföljning/träning av sjukgymnast Vissa nyopererade bröstcancerpatienter vårdas på Althea istället får på vårdavdelning, beräknad start av test februari 2011 One-stop clinic (alla åtgärder vid samma besökstillfälle) för bröstcancerdiagnostik pågår. Datum för operation sätts i samband med multidisciplinär rond Ytterligare aktiviteter som pågår är: Samarbete med patientföreningen Aurora, som bl.a. deltar i den lokala styrgruppen Strukturerad diskussion med patient tillsammans med berörd personal i syfte att lära och vidta förbättringsåtgärder (genomförd) Arbete med information om hela bröstcancerprocessen pågår tillsammans med informationsavdelningen Förslag till vårdöverenskommelse avseende hantering av första kontakt vid besvär från bröst framtaget Omhändertagande av multisjuka äldre Två arbetsgrupper finns en som arbetar med patientflödet och en som arbetar med kommunikation och bemötande. Utifrån genomförda kartläggningar och har en plan för höstens arbete gjorts. Den omfattar tre huvudområden: 1. Kommunikation och service (t ex språkbruk, skyltning på sjukhus, information och kommunikation med patienter via kallelser och utskrivning från vårdavdelning) 2. Identifiering av multisjuka äldre. Definition finns men ett enkelt sätt att märka dessa patienter så att de får VIP-status behöver utarbetas och införas. 3. Ett snabbspår för de multisjuka äldre (VIP-spår) med tydlig standardiserad vårdplan. Detta snabbspår/vip-spår som omfattar 10 punkter testas för närvarande på länets tre sjukhus. 4. Samarbete med ambulans och närvårdsteam testas för att möjliggöra för patienten att vara kvar hemma alternativt kunna direktinläggas på sjukhusavdelning. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\5 LS-LED Bilaga 3 - Bra SID 3(3) till bäst doc Utskriftsdatum: :13

23 Hälso- och sjukvård Bilaga 4 DATUM DIARIENR Utdrag ur förvaltningsbudget och basenheternas budgetar för 2011 Patientsäkerhet Förvaltningsbudget Hälso- och sjukvårdens budget har ett specifikt avsnitt om patientsäkerhet (enligt vägledningen till God Vård). En nyinrättad patientsäkerhet har ansvaret för utveckling och uppföljning av patientsäkerheten inom hälsooch sjukvården med bl.a. följande aktiviteter: Den viktigaste utvecklingen 2011 kommer att vara införandet av patientsäkerhetsronder. Dessa kommer att genomföras med deltagande från patientsäkerhetsenheten, divisionscheferna och verksamheterna för att stärka och följa upp patientsäkerheten. Målet är att få en kontinuerlig dialog kring och uppföljning av patientsäkerhetsarbetet inom varje verksamhet. Hälso- och sjukvården har ett generellt system för avvikelserapportering (Synergi 500). Avvikelsesystemet har även införts på de privata vårdcentralerna. Arbetet med Synergi under 2011 kommer att i större utsträckning fokusera på analyser, återföring och uppföljning av rapporterade avvikelser. Hälso- och sjukvården har sedan ett par år utvecklade arbetsmodeller för händelseanalys respektive riskanalys. Händelseanalyser genomförs bl.a. på Lex Maria ärenden och dessa har genomförts i samarbete med chefsläkarna. Under 2011 skall samarbetet med chefsläkarna förtydligas och utvecklas under de nya förutsättningarna med den nybildade patientsäkerhetsenheten. Arbetet med att föra ut resultaten av händelseanalyser och att följa upp vidtagna åtgärder skall utvecklas. En enkät avseende patientsäkerhetskultur genomförs 2010 för att kartlägga hur långt patientsäkerhetstänkandet har nått. Arbetet med att analysera och identifiera förbättringsområden kommer att genomföras under SBAR (Situation Bakgrund - Aktuellt tillstånd - Rekommendation) är ett verktyg för strukturerad kommunikation i patientarbetet och som rätt använt ökar patientsäkerheten. SBAR har 2010 introducerats i landstinget genom information till verksamhets- och 1:a linjechefer. Under 2011 år sker ett breddinförande av SBAR i verksamheterna. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\6 LS-LED Bilaga 4 - SID 1(2) Utdrag ur budget 2011.doc Utskriftsdatum: :12

24 Bilaga x WHO:s checklista inför, under och efter operationer tillämpas systematiskt vid alla tre sjukhusen. Enhetsbudget Basenheternas budget innefattar styrtal till samtliga eller till berörda enheter. Styrtalen utgår från landstingets övergripande strategiska mål. För styrtalen ska i resp. enhet i budgeten ange planerade aktiviteter. Styrtalen följs sedan upp av Hälso- och sjukvårdsledningen under budgetåret vad gäller genomförda aktiviteter och uppnådda resultat. Patientsäkerhet är en komponent i de flesta styrtalen, men blir i högre grad belysta i dessa styrtal eller anvisningar till styrtal Uppdrag om fallprevention till alla basenheter som har vårdkontakter med patienter över 65 år: Handlingsplaner för arbetet med fallprevention i vardagen för personer över 65 år ska upprättas med stöd av det länsgemensamma fallpreventionsprogrammet. Dokumenterad vårdplan för inskrivna patienter Basenheter med egna slutenvårdsenheter ska rapportera åtgärder för att slutenvårdspatienter vid inskrivningen ska få en vårdplan upprättad. Andel vårdrelaterade infektioner ska minska Basenheter med vårdavdelningar rapporterar egna aktiviteter för att minska vårdrelaterade infektioner. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(01) Januari\(6) Redovisning av patientsäkerhetsarbete\6 LS-LED Bilaga 4 - SID 2(2) Utdrag ur budget 2011.doc Utskriftsdatum: :12

25 Bilaga 5 DATUM DIARIENR Patientsäkerhetsronder God hälso- och sjukvård utmärks av att den är kunskapsbaserad och ändamålsenlig. Den ska också vara säker, patientfokuserad, jämlik, effektiv och den ska ges i rimlig tid. Patientsäkerhetsarbetet ska präglas av helhetssyn och samordnade åtgärder som får genomslag i hela verksamheten. På uppdrag av Hälso och sjukvårdsledningen kommer Patientsäkerhetsenheten att genomföra patientsäkerhetsronder under Den nya Patientsäkerhetslagen som träder i kraft 1 januari 2011 innebär att vårdgivaren är skyldig att arbeta förebyggande med patientsäkerhetsarbete för att förhindra vårdskador. Dessutom ska vården ta tillvara patienternas kunskap om brister i vården och se patienten som en resurs i patientsäkerhetsarbetet. Före Patientsäkerhetsronden sker ett förberedande besök i verksamheten för att hämta in personalens synpunkter på patientsäkerhetsarbetet. Vid varje patientsäkerhetsrond förs minneanteckningar som både ger nulägesbeskrivning och förslag till förbättringsåtgärder. Deltagare: divisionschef, chefsläkare, ledningsgrupp, en representant från patientsäkerhetsenheten samt avvikelsesamordnare. Agenda/diskussionspunkter: 1. Kort presentation av Patientsäkerhetsenheten (c:a 5 min) Kort redovisning av det som framkommit under patientsäkerhetsenhetens besök på kliniken/vårdcentralen före patientsäkerhetsronden. 2. Säker vård (patientsäkerhet) Hur många avvikelser registrerades från verksamheten i Synergi 500 under 2010 och hur fördelas avvikelserna per kategori, händelsekategori och bakomliggande orsaker? Hur jobbar ni med att analysera avvikelserna och har ni vidtagit några åtgärder till följd av det? Material från verksamheten. Riskbedömning: Sker en systematisk identifiering och analys av patientrisker/avvikelser inom er verksamhet? Vilka risker i er verksamhet är allvarligast med tanke på patientsäkerheten? Behov av verktyg? Hur tar ni tillvara patienter och anhörigas synpunkter på patientsäkerhet? Hur många Lex Maria ärenden hade ni under 2010? Vad anser ni ska anmälas enligt Lex Maria? Hur kan vi skynda på processen? Verksamheten tar fram material. Hur arbetar enheten med genomförda risk- respektive händelseanalyser? Presentera gärna exempel från någon risk- och/eller händelseanalys vid uppföljningstillfället. Hur medverkar verksamhetsledningen i patientsäkerhetsarbetet? Hur märks effekterna av ledningens engagemang i patientsäkerhetsarbetet? Hur ofta finns patientsäkerhet med på ledningsgruppens och arbetsplatsträffarnas agenda? Hur har ni analyserat resultaten från Patientsäkerhetskulturenkäten? Material från Patientsäkerhetsenheten

26 Bilaga 5 DATUM DIARIENR Hur arbetar enheten med uppföljning av godkända vårdskador (LÖF)? Analys av föregående års resultat tas med (chefsläkarna). Hur arbetar enheten med omhändertagande av medarbetare/patient/närstående vid anmälan av vårdskada? Känner ni till det stöd som är framtaget? Hur arbetar ni med resultaten från kvalitetsregistren för att förbättra patientsäkerheten? Har ni kännedom om SBAR? Används det? Om inte, hur planerar ni att införa det? Andel operationer där WHO:s checklista används? Gör ni några journalgenomgångar i syfte att utveckla verksamheten? Hur jobbar ni med SKL:s Nationella satsning för att förebygga vårdrelaterade infektioner, trycksår, fall och läkemedelsfel? Resultat från PPM-VRI, BHK och trycksår PSE. 3. Övriga frågor

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut. 1. Projektdirektivet godkänns.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut. 1. Projektdirektivet godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-255 54 Projektdirektiv rörande förbättrad vårdkedja för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik Arbetsutskottets

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Ledning (Landstingets ledningsstab) +46155247636 2013-02-20 LS-LED13-120-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Till Hälso och sjukvårdsnämnden

Till Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvård DATUM DIARIENR 2010-04-05 HN-HOS10-123 Till Hälso och sjukvårdsnämnden RAPPORT åtgärder vidtagna i samband med Lex Maria-ärende samt beskrivning av aktuella generella åtgärder inom

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Program Patientsäkerhet

Program Patientsäkerhet PROGRAM 1 (5) INLEDNING Landstinget Västmanland arbetar målmedvetet för att öka patientsäkerheten och successivt utveckla en säkerhetskultur, som kännetecknas av hög riskmedvetenhet och ett aktivt riskreducerande

Läs mer

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Nationellt ramverk för patientsäkerhet Nationellt ramverk för patientsäkerhet Bakgrund SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella ramverket

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss LANDSTINGET SORMLAND Nämnden for kultur, utbildning och fiiluhverksamhet PROTOKOLL DATUM 2013-09-19 DIARIENR KN-KUS 13-00 1 9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED07-558 23 Årsredovisning med funktionshinder. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Peter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 2016-02-12 Annika Hull Laine, centrumchef Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvård

Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvård 1(6) Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvå Bakgrund Patientsäkerhetslagen 2010: 659 ställer krav på en hög säkerhet inom varje våverksamhet. Division Närsjukvås patientsäkerhetsplan har patientmedverkan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

22/16 Yttrande över motion - Inrätta diagnostiskt centrum i Sörmland

22/16 Yttrande över motion - Inrätta diagnostiskt centrum i Sörmland Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-11 LS-LED15-0781-5 22/16 Yttrande över motion - Inrätta diagnostiskt centrum i Sörmland Diarienummer:

Läs mer

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Bild 1 Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning i patientsäkerhet

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED16-1071-3 29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsen beslutar

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsen beslutar Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-148 32 Informationskampanj till invånarna för ökad kunskap och snabbare kontakt med sjukvården vid strokesymtom Arbetsutskottets

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Ärendebehandlingskommentar

Landstingsstyrelsens beslut. Ärendebehandlingskommentar Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-452 155 Kultursamarbetet i länet. Uppdragsersättning för kartläggning av nuläget Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen bifaller

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED10-724 85 Om kvalitetssäkrad ärendehantering svar på motion från Mattias Claesson m fl (C) Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 140219 Helena Sjöberg verksamhetschef Annica Ringmyr skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Anna Lennhammar skolsköterska 2(5) 1 Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-03-01 Helen Curry 1 Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED16-1133-3 30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Sverig Sveriges PENSIONÄRSFÖRBUND Södermanlands distrikt Skrivelse 2010-08-03 Vad hände när "Pulsen" försvann. Vi talar i många sammanhang om ett demokratiskt förfarande. Alla människor ska behandlas lika.

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-30 LS-LED09-243 75 Landstingets konst, överföring av verksamhet och uppdragsersättning Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen beslutar överföra

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-09-28 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-13 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A TU M D IA R IEN R 2016-01-26 LS-LED15-1795-2 11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Diarienummer: LS-LED15-1795

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-156 26 Ombyggnad av Mälarsjukhuset för samlad geriatrisk vård Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut. 2. Avtalet med Unilabs AB sägs upp.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut. 2. Avtalet med Unilabs AB sägs upp. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-233 LS-LED11-415 92 Upphandling av tjänster inom laboratoriemedicin Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-446 144 Avsiktsförklaring och överenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget Sörmland om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Fagersta 2014-02-28 Lennart Nyman Verksamhetschef Mitt Hjärta i Bergslagen AB Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28 TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 Datum och ansvarig Britta Svensson 2015-02-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Motionssvar - Vård på distans

Motionssvar - Vård på distans MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0532-7 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Nicholas Prigorowksy Ekonomidirektör 2011-03-28 LS-LED11-290 Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Nutritionsdagen 2015

Nutritionsdagen 2015 Nutritionsdagen 2015 Agneta Andersson Sveriges Kommuner och Landsting agneta.andersson@skl.se Nutritionsdagen 5 maj i Umeå Föreskrift om förebyggande av och behandling vid undernäring Vad svarade SKL:

Läs mer

I l Hållbarhetsnämnden 12013-10-30 ( 5 30113 1

I l Hållbarhetsnämnden 12013-10-30 ( 5 30113 1 LANDSTINGET SORMLAND Hallbarhetsnamnden PROTOKOLL DATUM 2013-10-30 DIARIENR HBN13-001-10 30113 Pilotverksamhet våldtaktsmottagning på kvinnokliniken Malarsjukhuset, Eskilstuna I Behandlat av I Mötesdahim

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. - PROTOKOLL DIARIENR 2009-03-10 LS-LED09-614 13 Hälso- och sjukvård till alla - även papperslösa flyktingar. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post Landstinget Västmanland Landstingshuset Västerås

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post Landstinget Västmanland Landstingshuset Västerås YTTRANDE 1 (2) Datum 2016-08-31 LTV 160775 Landstingets revisorer Yttrande över granskningsrapporten Granskning av patientsäkerhetsarbetet Landstingsstyrelsen instämmer i revisionens slutsatser; att ansvarig

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Mätvärden donationsverksamhet

Mätvärden donationsverksamhet TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-16 LS-LED15-1306-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer