Årsredovisning facknämnder Tekniska nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning facknämnder 2012. Tekniska nämnden"

Transkript

1 Årsredovisning facknämnder Tekniska nämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål Infrastruktur Egen organisation Nämndens verksamhet Väghållning, skog, parker m.m Resultat avvikelse Verksamhetsanalys Nämndens verksamhet Persontransporter Resultat avvikelse Verksamhetsanalys Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden Väghållning, skog, parker mm Persontransporter Verksamhetsmått Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Skogsdrift Naturvård Väghållning Park Persontransporter Personalredovisning Investeringar Sammanställningar Samtliga investeringar Sammanställd drift Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 2(46)

3 Bilagor Bilaga 1: DB1-blanketter Bilaga 2: DB2-blanketter Bilaga 3: DB3-blanketter Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 3(46)

4 1 Inledning Tekniska förvaltningens främsta uppgift är att förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en välfungerande infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor. Tekniska förvaltningen svarar även för samordnad upphandling av varor och tjänster för kommunen. Tekniska nämnden är delaktig i många projekt som syftar till att visa upp Borås Stad som en trygg och trevlig stad. Att belysa områden som kan uppfattas som otrygga, att hålla en bra nivå på stadens underhåll, att få invånare och besökare att uppleva stadens utomhusmiljöer som inbjudande, rena och snygga - det är något Tekniska förvaltningen strävar efter. Ett miljöupprustningsprojekt som blivit förverkligat i samverkan med fastighetsägare under året är Bryggaregatan där en rejäl ansiktslyftning har skett med tillhörande gång- och cykelstråk mot Katrinedal och Åhaga. Arbetet med Förbifart Sjöbo har kommit igång och Armbågabron har invigts under året. Lekplatsvalet i Stadsparken har genomförts och till sommaren ska det vinnande förslaget vara klart att invigas med lek. En ny upphandling av färdtjänsttransporter som ska börja gälla från juni 2013 har genomförts där kostnaderna kommer att sänkas i jämförelse med nuvarande avtal. Konkurrensen i att upphandla har återigen givit stora positiva effekter för skattebetalarna i Borås. Betydelsen av Skogsavdelningens OSA-verksamhet för Borås Stad har varit föremål för många diskussioner under året. Att klara Skogsavdelningens dubbla uppdrag har under året varit svårt då flera planerade arbetsuppgifter inte har kunnat utföras eftersom personalen i verksamheten har minskat. Mycket av dagsverken som utförs görs i naturreservaten såsom underhåll av spår och leder, skyltning, grässlåtter samt avverkningar. Andra arbeten som utförs är anläggnings- och underhållsarbeten i tätortsnära skogar och naturparker, fornlämningar, skolor, daghem m.m. Tekniska förvaltningen är till största delen en beställarorganisation där tillgängliga budgetmedel sätter ribban för vilken nivå på underhåll staden vill ha. Staden växer och utvecklas ständigt. Flera projekt som förskönar stadsbilden är på gång framöver och genom att avsätta medel för att underhålla gjorda - och kommande investeringar - så finns förutsättningar för att skapa en trygg och vacker miljö att vistas i. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 4(46)

5 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål 2.1 Infrastruktur Kommunfullmäktiges mål Målvärde Antal trafikolyckor med personskador Antal trafikolyckor med personskador. 0-vision för trafiksäkerhet på nationell nivå ska också gälla för kommunen. Målet för antalet trafikolyckor med personskador följer 0-visionen. Under senast rapporterad 12- månadersperiod (nov år - okt år ) uppgick antalet rapporterade olyckor till 465. I dessa olyckor förolyckades 1 person, 13 blev svårt skadade och 536 personer blev lindrigt skadade. Ett önskvärt idealresultat på lång sikt är att inga allvarliga olyckor sker (0-vision). 2.2 Egen organisation Kommunfullmäktiges mål Målvärde Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 1,8% 2,8% 3% 3,1% Antalet sjukfall över 60 dagar Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % ,8 Tekniska förvaltningen hade under år en sjukfrånvaro på 3,1 %. En ökning med 0,3 procentenheter jämfört med året före. Sjukfrånvaron kan fortfarande anses vara mycket låg. Målet för var att sjukfrånvaron inte skulle överstiga 3,0 % och det målet såg ut att klaras ända fram till december månad. Att sänka måltalet för sjukfrånvaro under 3 % är inte eftersträvansvärt då en viss sjukfrånvaro är normal. Alltför låg sjukfrånvaro kan i stället vara ett tecken på att medarbetare väljer att gå till arbetet trots att de är sjuka. Antalet sjukfall över 60 dagar. Målet för var att antalet sjukfall längre än 60 dagar inte skulle överstiga fyra och det målet har uppnåtts. Antalet sjukfall som varit längre än 60 dagar har jämfört med föregående år minskat från 3 till 2. Denna minskning är för liten för att man skall kunna dra någon slutsats av om den är ett resultat av ett medvetet arbete för att tidigt genomföra rehabiliteringsutredningar eller om den beror på tillfälligheter. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 5(46)

6 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Målet för var att arbetet som utfördes av timavlönade medarbetare inte skulle överstiga motsvarande 3,0 årsarbetare och detta mål har uppnåtts. Den stora merparten av det arbete som utförs av timavlönade medarbetare inom Tekniska förvaltningen, utförs vid Persontransportavdelningen där verksamheterna till sin natur är sådana att frånvarande medarbetare alltid måste ersättas. Detta innebär att det alltid vid korttidsfrånvaro, måste finnas timavlönade vikarier att tillgå. Många gånger är det svårt att förutsäga hur långt ett sjuktillfälle kommer att bli, men i de fall det är känt att sjukskrivningen blir långvarig, anställs en vikarie med tidsbegränsad anställning. Samma sak gäller under semesterperioden och vid längre annan frånvaro. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 6(46)

7 3 Nämndens verksamhet Väghållning, skog, parker m.m. I ramen ingår väghållning, parkering, trafiksäkerhet, arbetsmarknadsinsatser, skog, natur, parker, torgplatser och bekvämlighetsinrättningar samt miljöskydd, upphandlingar och administration. 3.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat 422 Resultatanalys Total avvikelse gentemot budget för ramen uppgår till tkr Gatuavdelningens resultat totalt ligger på +2,8 mnkr inklusive driftinvesteringar som belastar resultatet. Dessa investeringskostnader (119 tkr netto) är i bokslutet överförda till driften då anläggningarna inte tillhör Borås Stad och därför inte ska belasta stadens investeringsbudget. Vinterväghållningen visar en avvikelse med - 3,4 mnkr trots en mild början på året. Förändrade redovisningsregler gällande investeringsredovisning har haft till följd att 500 tkr utbetalt statsbidrag avseende investering nu finns redovisat på driftkonto vilket också påverkar driftresultatet för Gatuavdelningen. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 7(46)

8 Skogsavdelning avviker med +6,4 mnkr gentemot budget där de största posten härrör från exploateringsavverkningar vilket medfört lägre kostnader i kombination med högre intäkter. Överskottet gentemot budget för skogsdriften uppgår till 4,5 mnkr. Parkverksamheten visar ett underskott på ca 500 tkr för år. Nämnden äskar att 250 tkr av Skogsavdelningens resultat tillgodoräknas Parkavdelningen för att täcka kostnader för trädfällningar och röjningar i den detaljplanlagda tätortsnära skogen. Upphandlingsavdelningen har under året inte varit fullt bemannade och bl.a. därför visas ett överskott på ca 150 tkr. Verksamheten finansieras av interna och externa kunder, och resultatet regleras över åren. 3.3 avvikelse Verksamheternas kostnader och intäkter Tkr Parkering Bokslut Bokslut Bokslut Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Beläggningsunderhåll Intäkter Kostnader Resultat Vinterväghållning Intäkter Kostnader Resultat Övrig väghållning Intäkter Kostnader Resultat Skog Intäkter Kostnader Resultat Parker Intäkter Kostnader Resultat Upphandling Intäkter Kostnader Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 8(46)

9 Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Avvikelse Resultat Övrigt Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsanalys Gatuavdelning Gatu- och väghållning avser åtgärder för barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning m.m. Verksamheten omfattar grupperna huvudgator, lokalgator och vägföreningsvägar. Driftbidrag ges till enskilda vägar. Verksamhetsområdet innefattar även parkeringsverksamhet, övriga väghållningsåtgärder, driftbidrag till Borås/Viareds flygplats samt övriga trafiksäkerhetsåtgärder. De övergripande målen för Gatuavdelningens verksamhet är att utifrån 0-visionen och Borås Stads miljömål så ska trafiksystemet för Borås Stad utifrån tilldelade resurser präglas av: Ökad trafiksäkerhet Lägre miljöpåverkan Bättre framkomlighet, åtkomlighet och överskådlighet. Gatuavdelningens resultat ligger på +2,8 mnkr inklusive driftinvesteringar som belastar resultatet. Dessa investeringskostnader, 119 tkr, är i bokslutet överförda till driften då anläggningarna inte tillhör Borås Stad och därför inte ska belasta stadens investeringsbudget. Väghållning Väghållningsverksamheterna har under året gett ett underskott på ca 5,9 mnkr. Underskottet utgör till största delen kostnader för vinterväghållningen (-3,4 mnkr). Med undantag för vinterkostnaderna blir underskottet för övriga verksamheter 2,5 mnkr. Dessa underskott fördelas på markrenhållning 1,6 mnkr, gröna ytor 0,3 mnkr och trafikanordningar 0,6 mnkr. Tidigare år har väghållningsverksamheten kunnat balanseras mot intäkter för reparation efter schaktarbeten, sidoordnad verksamhet, vilket inneburit nettointäkter på 5-6,5 mnkr. Under senare år har dessa intäkter blivit lägre vilket till stor del kan förklaras av att fjärrvärmeutbyggnaden i befintliga områden inte är av samma omfattning som tidigare. Intäkten år blev ca 4,2 mnkr vilket bidragit till underskottet i väghållningsbudgeten om vinterkostnaderna undantas. Den kostnadsfördyring som påtalats sedan driftavtalet för väghållningen tecknades är tydlig. Trots en medveten sparsamhet med utgifterna överlag har överskridandet skett för merparten av verksamheterna inom budgetens ingående delar. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 9(46)

10 Att såsom tidigare förlita sig på intäkter för sidoordnad verksamhet går inte att göra längre. Det är inte rimligt att nivån på väghållningen/städningen i kommunen är beroende av hur många som gräver i våra gator. Finansieras inte väghållningen fullt ut i budget utan att vara beroende av osäkra intäkter enligt ovan måste nivån på väghållningen sänkas. Detta måste övervägas även kommande år om väghållningsbudgeten inte kompenseras för de ökade kostnaderna då kravet på en ren och fin stad kvarstår såväl från boråsarna som från besökare och turister Trafik, projektering och entreprenad Under har besparingskrav gjort att en projekterings- och en entreprenadingenjör ej kunnat rekryteras. Detta har inneburit att Tekniska förvaltningen inte har kunnat bistå andra förvaltningar i samma grad som tidigare. Den kraftiga utbyggnaden av industri-/verksamhetsområden som pågår har dock krävt engagemang framförallt vad avser Västra Viared av personal från projekteringssektionen. Detta har inneburit att konsulter i större grad än tidigare har fått nyttjas för projekt inom Tekniska nämndens ansvarsområde. Upphandling för utbyggnad av riksväg 42 Förbifart Sjöbo har gjorts under året. Och den 18 september kunde första spadtaget tas av ordföranden i Tekniska nämnden Alexis Mouschopanis och kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson. Äntligen var ett sedan urminnes tider planerat vägobjekt påbörjat. Vägen kommer att stå klar hösten Sedan arbetsplanen för utbyggnad av gång- och cykelväg delen Målsryd-Gånghester blev antagen kunde arbetena handlas upp under hösten. Byggnationen kommer att ske under år Arbetsplanerna för gång- och cykelvägarna, Sandared-Sjömarken och Viskafors-Rydboholm väntar på fastställelseprövning hos Trafikverket innan upphandling kan ske. Bland övriga uppdrag som projekterats under året kan nämnas ombyggnad av gatunätet vid Högskolan och Simonsland, ombyggnad av Torstenssonsgatan och gångstråk utmed Viskan vid kvarteret Elektra. Under har ytterligare områden för införande av boendeparkering utretts och förslag till genomförande upprättats för Östermalm/Bergdalen. Liksom tidigare år har bidragsansökningar inom ramen för Bullersaneringsplanen inkommit och handlagts. Under året har avdelningens personal deltagit i trygghetsvandringar och projekt på Norrby och Kristineberg med syfte att skapa trygghet och trivsel kring skolor och i bostadsområden. Inom ramen för projektet "Hållbara städer" har arbetet med cykelgarage vid Resecentrum och energieffektivisering av gatubelysning fortgått under året Trafiksäkerhet Tidigare framtagen trafiknätsanalys omfattade även hastighetsklassificering av gatunätet enligt styrdokumentet Rätt fart i staden. Som en följd av omorganisationen har dokumentet delats upp i två delar där Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den övergripande nätanalysen och Tekniska förvaltningen för delen Rätt fart i staden. Arbetet att lägga fast principerna för en eventuell förändrad syn på hastighetsklassificering av gatunätet pågår. Trafiksäkerhetsrådet har en aktiv roll i detta arbete. Liksom tidigare år har arbetet med att göra hastighetsmätningar fortsatt vilka bidrar till ett bättre underlag för prioritering av alla de önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder som kommer förvaltningen till del. Olycksstatistiken som hämtas ur olycksrapporteringssystemet Strada är en viktig utgångspunkt i arbetet med prioriteringar av investeringsobjekt och trafiksäkerhetsåtgärder. Trafiksäkerhetsrådet har fortsatt sitt arbete under året. Gatuavdelningen har vid 27 tillfällen genomfört utbildningar i ECO-driving, trafiksäkerhet/trafikant och minibuss. Utbildningarna har genomförts med Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 10(46)

11 deltagare från olika verksamhetsområden inom kommunen framförallt från hemtjänsten. Även pensionärsorganisationerna har varit aktiva på utbildningsfronten vad avser trafikantutbildningarna. Utbildningslokalen på Ramnaslätt har fortsatt varit en viktig resurs för rådet Parkering Under var tillskottet från parkeringsverksamheten ca 4,3 mnkr utöver budget. Noteras bör att av resultatet utgör ca 700 tkr återbetalning från Skattemyndigheten för tidigare felaktigt uttag av moms på parkeringsintäkter och ca 500 tkr avser intäkter från år som bokförts år. Av resterande intäkter utöver budget utgör felparkeringsavgifter 2,7 mnkr. Inbetalda parkeringsintäkter gav för år ett netto på ca 400 tkr Beläggning Nämnden erhöll åren och - tilläggsanslag till beläggningsverksamheten för att kunna avhjälpa det under tidigare år eftersläpande beläggningsunderhållet. Beläggningsunderhållets utveckling Under erhöll Tekniska nämnden ett ökat kommunbidrag med 7 mnkr vilket innebar att ca 11,6 mnkr fanns tillgängliga för beläggning i budget. Det beräknade årliga medelbehovet uppgår enligt ovan till m². Tilldelade medel under har inneburit en total beläggningsvolym på m². Vid beläggning av gator finns numera oftare behov av justering av kantsten med i bilden vilket gör att kostnaden per kvadratmeter blir högre. Att tidigare satsning på beläggningsarbeten gett resultat kan tydligt avläsas ur verksamhetsmåttet för lagning av s.k. potthål som stadigt minskat i omfattning. Trots att hösten innebar stora nederbördsmängder blev mängden potthålslagningar inte osedvanligt omfattande vilket tyder på en hyfsad standard på beläggningarna. Med hänsyn till att nämnden fått mycket positiva reaktioner från boråsarna på beläggningssatsningarna år och år - hoppas Tekniska nämnden på en fortsatt satsning på beläggningsunderhållet under 2013 och att eventuella extramedel erhålls så tidigt som möjligt på året. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 11(46)

12 Vinterväghållning Gatunämnden beslutade under år 2004 att de större trafiklederna i förebyggande syfte skulle halkbekämpas med saltlake. Detta har inneburit en avsevärd förenkling och förbättring av vinterväghållningen på våra infarts- och bussleder till nytta för alla trafikanter. Kostnaden för vinterväghållningen visar ett underskott mot budgeten med 3,4 mnkr. Efter flera år av tuffa vintrar såg års vinter ut att bli en normalvinter sett ur ett budgetperspektiv. Ända till i början på december såg budgeten ut att kunna hålla. I budgeten finns 21 mnkr tillgängliga för vinterväghållning. Vinterväghållningens kostnader (netto) sett över flera år (tkr) Övrig väghållning Markrenhållning Under de senaste fem åren har markrenhållningen ständigt överskridit budget, som mest med drygt 3 mnkr. För år blev överskridandet 1,6 mnkr. Det kan konstateras att kostnaden för markrenhållningen under de tre sista åren har kostat drygt 8 mnkr årligen. Förutom kostnader för extrainsatser mot ogräs har under senare år tillkommande ytor och upprustning i centrum med gågator och torg med högre skötselnivå inneburit att markrenhållningskostnaderna har ökat ytterligare. Senast i raden av tillkommande objekt med högre skötselnivå är PA Halls terrass och etapp 3 av Österlånggatan. Under året har extra insatser gjorts för att hålla koll på tillväxten i Borås. Framförallt har de metoder som tidigare visat sig vara effektivast använts: sopning och stålborstning. Liksom tidigare år gjordes även under extra städinsatser under sommaren tillsammans med Arbetsmarknadsinsatser med hjälp av arbetslösa ungdomar. Insatsen är uppskattad av alla parter. Ungdomarna jobbar självständigt och ser till att Borås kan visa sig från en bättre sida med mindre skräp såväl på gator och torg som utmed Viskan. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 12(46)

13 Det ställs allt högre krav på att öka skötselnivån i staden. För att kunna höja nivån krävs först och främst att det finns pengar att hålla den nivå som vårt driftavtal innehåller. Eftersom så inte är fallet idag kommer det att innebära en nödvändig anpassning av skötselnivån till de medel som finns till förfogande Belysning Sedan det andra stora armaturbytet genomfördes år 2008 har energiförbrukningen för gatubelysningen legat på konstant nivå. Kostnaden för elen samt lägre underhållskostnader kompenserar högre nätavgifter och kostnader för julbelysning (200 tkr). Sammantaget följer utfallet budget Enskilda vägar Bidrag till enskilda vägar lämnas i mån av tillgängliga budgetmedel och i den turordning som ansökningar kommer in och åtgärder utförs. Verksamheten är svår att budgetera då olika behov av upprustnings- och driftsåtgärder uppkommer på det enskilda vägnätet, behov som vi inte känner till och som inte är jämnt fördelade över åren. Under senaste åren har en kö av ansökningar uppstått. Tekniska förvaltningen fick därför under ett särskilt riktat budgettillskott i syfte att eliminera kön på ansökningar. Detta innebar att nästan 4 mnkr fanns tillgängliga för bidrag till enskilda vägar jämfört med normal budget på 2 mnkr. Fr.o.m. budget höjdes budgetnivån till 2,5 mnkr och av dessa har drygt 2,4 mnkr betalats ut under året Övriga miljöskyddsåtgärder Inom ramen för miljöskyddsåtgärder ingår att rensa bäckintag och reglering av Viskans nivå. De stora regnmängderna under innebar ett betydligt större behov av tillsyn och åtgärder i syfte att hindra översvämningar. Detta innebar att utgiften blev dubbelt upp mot budget. Totalt blev kostnaden 997 tkr att jämföras med budget på 500 tkr Skogsavdelning Inom Skogsavdelningen samlas verksamheter som skogsdrift, naturvård och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 13(46)

14 Skogsdrift Uppgiften är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat med hög avkastning samtidigt som allmänheten erbjuds bra miljö för friluftsliv. Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls (Skogsvårdslagen). Vid skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Kommunens skogsbruk präglas av närheten till tätort och hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation. Av det samlade skogsinnehavet på ha utgörs ha av produktionsskog och ha av rekreations- och naturvårdsskog. 900 ha är avsatt som naturreservat. Avverkningsrester, främst grenar och toppar (grot), omvandlas till bränsleflis som levereras till Borås Energi och Miljö AB. Skogsmarken utarrenderas för jakt och då har kommuninvånarna möjlighet att som jaktgäster få deltaga i småviltsjakt. Dessutom bedrivs viss viltvård. Avverkningarna har under året prioriterats mot exploateringsavverkningar och gallringar med stort gallringsbehov. Virkespriserna har under året sänkts med ca 15 %. Satsningen på skördare med flerträdshantering ger möjlighet till energivedssortiment i gallringarna och är nu en etablerad metod med ett ökat volymsuttag/hektar och ökat netto som följd. Skogsföryngring från tidigare stormar belastar fortfarande resultatet. En stor mängd exploateringsavverkningar under året har gett ett högre netto (4 500 tkr). Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 14(46)

15 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder OSA Borås Stad anordnar arbete åt personer i arbetsmarknadsåtgärder. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Arbetslivsförvaltningen att bereda arbete för 70 personer i arbetsmarknadsåtgärder. Under året har röjningar och avverkningar utförts i tätortsnära områden. Exempel på dessa är Brämhult, Norrmalm och Hultaberg. De tre snickerilagen och smideslaget har bl.a. renoverat Hallbergsbron, byggt en pergola i Majorslunden och renoverat ladugården i Älmås. Andra arbetsuppgifter som dessa lag har utfört är byggnationer av soffor, bord, bänkar, vindskydd och grillplatser. Ett arbetslag i Djurparken har arbetat med byggnation och reparation av hagar och stallar, samt vissa anläggningsarbeten. En tillgänglighetsanpassad spång över Vänga mosse har färdigställts under året. En stor del av de dagsverken som utförs, görs i naturreservaten såsom underhåll av spår och leder, skyltning, grässlåtter samt avverkningar. Övriga arbeten som utförts är anläggnings- och underhållsarbeten i kultur- och naturparker, fornlämningar, skolor, daghem m.m. Då Arbetslivsnämnden haft anställningsstopp under hela har personalen i vår verksamhet minskat betydligt. Detta har inneburit att flera planerade arbetsuppgifter inte har kunnat utföras. Vid årets slut uppgick antalet OSA-anställda till 46 st. Fyra personer var deltagare i Kulturarvslyftet och en person hade praktikplats. Totalt 51 personer. Dessutom har 9 av de OSA-anställda genomgått Mastprojektet, vilket innebär att de på halvtid i två månader lär sig skriva CV och att söka praktik. De som hittar en praktikplats är där i ca 3 månader innan de avslutar sin anställning på Tekniska förvaltningen. OSA har under två år ett besparingskrav på 1 mnkr. Verksamheten har uppnått besparingskravet för år. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 15(46)

16 Gröna vägen Psykisk ohälsa är i många fall ett stort hinder för människor att ta sig ut på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Vård och omsorg i gröna miljöer gör människor friskare. Professionellt handledd trädgårdsterapi är kostnadseffektiv. Borås Stad anordnar arbetsträning i gröna miljöer för människor som lider av psykisk ohälsa. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Arbetslivsförvaltningen att bedriva denna verksamhet. Gröna vägen är en arbetsträningsplats som har odling, stödjande samtal och friskvård som huvudtema och som vänder sig till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid och som behöver en mjuk start. Deltagarna är i förvärvsaktiv ålder och lider av stressrelaterade symtom. Syftet är att stärka och motivera individen för att ge förutsättningar att på sikt orka med ett arbete samt att ge verktyg för framtiden. Verksamheten har i huvudsak bedrivits på två olika platser, växthuset på Katrinebergsgatan (Parkstadens blommor) och på Rya åsar (Ramshulan). På Gröna vägen är deltagarna delaktiga i det gröna arbetet såsom sådd, plantering, skörd och beskärning av träd och buskar. Även en del naturinspirerade hantverk/aktiviteter ingår under säsongen. Stödjande samtal, friskvårdsteman, avslappningsövningar och friskvårdspromenader i den omgivande naturen ingår i programmet. Att använda denna metod samtidigt som deltagarens kontaktperson hela tiden är involverad har visat sig fungera bra. Många deltagare stärks och självförtroendet växer, de ingår i ett socialt sammanhang och får möjlighet till reflektion över egna val och handlingsmönster. Under året har 35 personer deltagit i projektet. Beställare till dessa platser har varit Arbetsförmedlingen (31 %), Försäkringskassan (34 %), Lotsen (9 %), Arbetscenter (17 %), Försörjningsenheten (6 %) och Grön rehab Mark (3 %). Av de deltagare som lämnat projektet har 24 gått till annan försörjning. Gruppen har ökat sin arbetstidsförmåga med 35 %. Medeltiden för inskrivning i projektet har varit 3,7 månader. 21 kvinnor och 14 män har deltagit i verksamheten. Verksamheten redovisade under året ett positivt resultat vilket kommer att användas vid byte till nya lokaler Nuvarande lokaler ska rivas. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 16(46)

17 Naturvård Tekniska nämnden ansvarar för naturvårdande åtgärder, vilka i huvudsak innebär kalkning av sjöar och våtmarker, fiskevårdsåtgärder, åtgärder för rekreation och naturvård samt skötsel av naturreservat. Vårt uppdrag är att bevara och öka de naturvärden som finns på de marker som Tekniska förvaltningen förvaltar. Vi ska samtidigt öka tillgängligheten och tillgodose allmänhetens rekreationsmöjligheter. Mycket av arbetena utförs av OSA- personal. Många av verksamheterna har därför blivit lidande av att arbetslagen inte är fulltaliga Kalkning Kalkningsverksamheten har genomförts enligt planerna. Resultatförbättringen beror bland annat på att Länsstyrelsen höjde den administrativa ersättningen till kommunen Fiske har varit ett år utan större insatser eftersom andra områden har prioriterats. Fiskekortsförsäljningen har varit normal trots en regnig sommar Naturvård och naturreservat Som en del av vårt miljöarbete håller vi våra åkrar och ängar öppna med slåtter. Vi betalar för att få betesdjur till Algutstorp, Boråstorpet, Rya åsar och Älmås. Inom verksamheten naturreservat sköts de löpande uppgifterna som vanligt. I Vänga mosse avslutades arbetet med den tillgänglighetsanpassade 900 meter långa spången. Under året mottogs 86 tkr från Sigge Williamsssons donation för informationsinsatser på Rya åsar. De användes bland annat till nya broschyrer på svenska och engelska. Vi har fått cirka 100 tkr i LONA-bidrag till bland annat ett nytt fågeltorn i Skalle. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 17(46)

18 Natur- och rekreationsleder Årets projekt har varit gångvägen i naturreservatet Vänga mosse. Gångvägen är ett gemensamt projekt där Vänga BK står som huvudansvarig och den finansieras delvis av Borås Stads medel för lokal utveckling. Vi har förskotterats 300 tkr. Arbetet slutförs år När det gäller Knalleleden och Sjuhäradsleden är snart förberedelserna klara. Överenskommelser finns nu med de flesta privata markägarna. De kommuner som är ansvariga för dessa leder träffas och beslutar om skyltning, information och annat för att få allt enhetligt. Eftersom vi ännu inte kunnat börja med åtgärder i fält är kostnaderna mycket lägre än budgeterat. Vi deltar också i flera olika projekt om vandringsturism i sjuhärad. Borås digitala friluftsguide finns på kommunens hemsida och är välbesökt. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 18(46)

19 3.4.3 Parkavdelning Parkverksamheten omfattar anläggning och underhåll av park- och grönområden samt lekplatser i hela kommunen. De områden som omfattas består av parkmark, naturmark, gräsytor, ängsmark, buskar, träd, rabatter, gångvägar, lekplatser/aktivitetsplatser och bollplaner. Parkavdelningen ansvarar också för djurbegravningsplatsen vid Gässlösa samt hundrastplatsen i Fjärdingsparken sommarblommor planterades under året. Röjningar, trädfällningar, gräsklippning och ogräsbekämpning är viktiga pusselbitar för att Borås Stad ska upplevas som en välskött stad. Det finns ett mycket stort röjningsbehov från allmänheten som dock endast kan tillfredställas till en mycket liten del då ekonomin inte tillåter mer. Under året har det som vanligt varit ett parkprogram med olika punkter för allmänheten. Fruktträdsbeskärningen i mars var välbesökt, liksom vandring bland växter och konstverk. Lekfortets dag med clown samt pionförevisningen var också mycket uppskattade inslag. Parkprogrammet avslutades med poesi och historikvandring, vilket kan tyckas vara en mycket speciell eller unik vandring, men det finns ändå ett stort intresse hos boråsarna. En stor kostnad numera är juldekorationerna. Urnor samt hanging baskets pyntas med granris i centrum. Även granar på gågatan, samt grantårta som sätts på knalletorget, är uppskattade inslag, både hos invånare samt handlare i centrum. Det är en helt ny verksamhet som bidrar till ett juldekorerat Borås. Barn mellan 4 och 12 år fick under året rösta fram ett förslag av tre, angående vilken lekplats som de tyckte skulle byggas i Stadsparken. Förslaget från arkitektfirman Adwice i Göteborg vann tävlingen. Den stora mediala framgången bestod i att all media var mycket intresserad av hur vi gått tillväga. Västnytt, Landet runt, Lilla Aktuellt, Radio Sjuhärad är ett axplock. Detta fortsätter 2013 bland annat med en konferens i Stockholm, där en föredragning om Lekplatsvalet ska ske. Inför 2013 ser vi fram emot anläggandet av lekplatsen samt starten av det nya orangeriet i Stadsparken. Dessa byggnationer kommer ha stor betydelse för hela Borås stadskärna. Drift och underhåll av parker och lekplatser har utförts av entreprenörerna Borås Stads Servicekontor, Svensk Markservice och Green Landscaping. Skogsavdelningens OSA-sektion har utfört många dagsverken under året i stadens parker och grönområden. Parkavdelningen arbetar nu med en ny Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 19(46)

20 driftupphandling som ska börja gälla från och med april Ekonomi Parkverksamhetens kostnader har överstigit budget med ca 500 tkr under år. Gräsklippningens kostnader uppgick till tkr. Gräset är en känslig verksamhet för allmänheten, då högt oklippt gräs ger ett ovårdat intryck, vilket ofta påtalas av allmänheten. Borås Stad har en ambition att vara en attraktiv stad. Även Borås borde kunna visa upp välansade gräsmattor när man kör in i stan. Med nuvarande budget finns det inte utrymme för fler klippningar. En kostnad som också har ökat i omfattning de senaste åren är avstängningar för att kunna klippa gräset. Ett flertal områden kräver tung avstängning vilket givetvis ökar kostnaden. Borås växer och det finns många önskemål om utsmyckning. Rabatter med kanter (Cortenstål) eller Majorslundens japaninspirerade stålpergolor kostade mycket i materialkostnad. Att göra Borås inbjudande med granutsmyckning/belysning dels i hanging baskets, samt i alla centrala urnor, bidrar till ett attraktivt och tilltalande Borås. Kommande år måste dock en minskning av jul- och påskutsmyckning övervägas, då det inte finns medel till detta inom budget. Mycket regn år har bidragit till genomblöta gångvägar där arbete med att grusa/dränera om gångarna varit nödvändigt för att gångvägarna skulle kunna användas. Fontänen i Stadsparken är utsatt för en hård belastning då den ligger i Viskan som är mycket strömt. Pumpen fick under året renoveras för 70 tkr då den gått sönder. Nyrenoverade tillgänglighetsanpassade lekplatser, med gummiunderlag eller plastgräsunderlag, medför en högre skötselkostnad. Även lekplatsernas säkerhetsaspekter ställer högre krav jämfört med tidigare. En lekplats med vandaliserad gunga eller bristfällig klätterställning medför omedelbar åtgärd. År beställde Parkavdelningen tjänster för 790 tkr (fg år 480 tkr) av Skogsavdelningen. I denna summa ligger bl.a. skötseln av Ramnaparken och inköp av ny gräsklippare (60 tkr). Här ligger också kostnaden för hjälpen till Borås Cityförening. Kostnad för olika arrangemang såsom Buddy Bears, enklare juldekorationer med mera Upphandlingsavdelning Upphandlingsavdelningens verksamhet är inriktad på att genomföra förvaltningsöverskridande och externa upphandlingar samt uppdragsupphandlingar. Verksamhetens kostnader fördelas ut på interna och externa kunder. Balansering av över/underskott regleras över åren. Upphandlingsavdelningen år har liksom föregående år haft en betydande personalomsättning då flera upphandlare har sökt sig till nya jobb. Rekrytering av tre personer har skett under året och ytterligare tre rekryteringar av upphandlare pågår. Upphandlingsavdelningen får därmed förstärkning med en upphandlartjänst inför det nya året. Personalomsättningen tillsammans med ett utökat antal upphandlingsuppdrag har föranlett en ökad arbetsbelastning vilket i sin tur påverkat verksamheten. Handledning av erfarna och mindre erfarna rekryteringar har ytterligare ökat på belastningen. Detta har medfört att man har hamnat efter med flertalet upphandlingar samt blivit tvungen att tacka nej till efterfrågade upphandlingsuppdrag. Delvis beroende på att personalstyrkan inte varit fullt bemannad visar avdelningen ett positivt resultat med ca 150 tkr. En stor utgiftspost (ca 150 tkr) under året har varit utveckling av en avtalstrohetsrapport som ska nyttjas av samtliga förvaltningar inom Borås Stad för att belysa och förbättra avtalstroheten framöver. Arbetet med att få ett ökat inköp av ekologiska livsmedel har intensifierats genom att ekologiska/etiska livsmedel är förkonterade med särskild märkning vid E- handelsinköp. Under år blev Borås Stad etikcertifierade då man genom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) aktivt arbetat för ett etiskt och socialt uppföljningsarbete vid upphandlingar. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 20(46)

21 4 Nämndens verksamhet Persontransporter Persontransportavdelningen ansvarar för: Färdtjänst Transporter till och från daglig verksamhet Särskoleskjutsar Beställningscentral för färdtjänst Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter Upphandling av persontransporter Bilpool för personal Målet är att våra resande ska känna sig trygga och uppleva god service i kontakt med vår verksamhet. Färdtjänst Färdtjänst är kollektivtrafik med färdtjänstbuss/bil för personer som har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna färdmedel. Funktionshindret ska vara bestående i minst tre månader. Efter att ansökan om färdtjänsttillstånd inkommit till kontoret görs en utredning av färdtjänsthandläggare. När färdtjänsttillstånd har beviljats beställer kunderna sina resor via förvaltningens Beställningscentral. Vid riksfärdtjänst görs en särskild ansökan om man önskar en resa utanför Borås kommun. I första hand erbjuds resor med de allmänna kommunikationerna och om detta inte är möjligt så sker resan med specialfordon. Särskoleskjutsar Transporter till och från grund- och gymnasiesärskolor sker med nio minibussar varav fem är rullstolsfordon. Det är oftast samma chaufför som kör barnet till och från skolan/fritids, vilket är en trygghet både för barn och föräldrar. Samtliga fordon har alkolås installerat. Chaufförerna utbildas regelbundet både i halkkörning med manöverprov, brandsläckning och HLR (Hjärt- och lungräddning), så att de är rustade att klara situationer som kan uppstå. Verksamheten finns idag på Ramnaslätt och därifrån utgår alla fordon. Bilpool En bilpool för anställda i Borås Stad startade under år Personalen bokar själv sitt fordon i ett webbaserat bokningssystem. Totalt finns drygt användare upplagda i bokningssystemet och det går enkelt att boka bilen för sin tjänsteresa. Det finns totalt 40 fordon i bilpoolen och alla är miljöfordon. Under hösten startades ytterligare en bilpool på Våglängdsgatan 21 för Stadsdel Öster med 6 fordon. Alkolås finns i de flesta fordon idag och i samband med byte till nya fordon så installeras alkolås. Samtliga fordon byts ut inom 3 år och under 2013 kommer samtliga fordon ha alkolås monterat. Nycklarna till bilarna i Stadshuskvarteret hanteras av färdtjänstens beställningscentral vilken är Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 21(46)

22 bemannad från tidig morgon till sen kväll, både vardagar och helger. Nycklarna till bilarna i Saturnushuset, Ramnåsgatan och Våglängdsgatan hanteras av personalen själva via ett nyckelskåp. 4.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 22(46)

23 Resultatanalys Resandeutveckling år Avdelningens nettokostnader uppgick år till tkr (fg år tkr). De största posterna som påverkat kostnadsökningen är en indexuppräkning för de senaste 2 åren (1 600 tkr+900 tkr) vilket är en uppräkning med 4,2 % resp.2,4 % samt att antalet färdtjänstresor med rullstolar har ökat de senaste åren. Rullstolsresorna tar längre tid och är dyrare då kunderna hämtas och lämnas inne i bostaden samt att stolen ska spännas fast i fordonet. Sett över perioden så har totala antalet resor ökat med 15 %. Ser man till rullstolsresor så har dessa ökat med 36 % och personbilsresor ökat med 11 %. Kostnaden per färdtjänstresa år uppgår till 189 kr. Bilpoolen visar ett underskott på 515 tkr år beroende på ojämn bokning av fordon under året. Två nya uppställningsplatser har startats upp under året och det tar lite tid innan verksamheten löper på och genererar full täckning. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 23(46)

24 4.3 avvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Avvikelse Persontransporter Summa Verksamhetsanalys Det är en allmän trend i hela riket att vårt resande ökar. Att även våra funktionshindrade kan erbjudas och har möjlighet att resa mer än tidigare är naturligtvis både positivt och önskvärt. Under år gjordes en ny upphandling av färdtjänsttransporter som ska gälla från och gälla i 4+2 år. Det ekonomiska utfallet på upphandlingen blev mycket bra och vi beräknar att besparingen blir ca 4,8 mnkr/år trots ökade krav i upphandlingen. Sandarna Transporter AB kommer att fortsätta köra specialfordon men även en del personbilar vilket de inte gör idag. Taxi Kurir AB blir ny entreprenör inom färdtjänsten och de kommer att köra en del färdtjänstresor med personbil vilket även Taxi Borås AB kommer att göra. Antalet färdtjänstresor har ökat under flera år och år var det första året sedan 2005 som inte resandet ökade. Det utfördes resor under året vilket är en minskning med 748 resor jämfört med år. Färdtjänstens regler för egenavgift och månadskort justerades under året och nu gäller månadskortet på samma sätt som inom kollektivtrafiken. Tidigare var månadskortet begränsat att gälla mellan två fasta adresser. Med det gamla systemet såldes ca 400 månadskort/månad men i slutet av år köpte 570 personer månadskort och antalet månadskortresor hade ökat från ca 40 % till drygt 60 % vilket är positivt då kontanthanteringen i fordonen minskar. Under år 2005 överfördes sjukresor till att utföras av Västra Götalandsregionen. Antalet färdtjänsttillstånd har de senaste åren legat ganska konstant och under år har personer färdtjänsttillstånd vilket är en minskning med 150 tillstånd sedan föregående år. Under året har datasystemet för handläggning av våra kunder bytts ut. Tidigare användes programmet Magna Cura och nu används PLANit:s system Solen som har en direktkoppling till vårt bokningssystem i färdtjänst Planet, vilket ger många fördelar. Enligt genomförd marknadsundersökning (Nöjd Kund Index) upplever kunderna en hög servicegrad och att färdtjänsten fungerar mycket bra. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 24(46)

25 Färdtjänstresor har sedan år 2006 kunnat nyttjas till längre sträckor jämfört med tidigare beroende på beslut om att resan kan gå 10 km in i annan kommun. Detta kan vara en bidragande orsak till ökat resande sedan dess, även om inte resandet ökade år. Tidigare ingick dessa resor i Riksfärdtjänst, med mer administrativ hantering då varje Riksfärdtjänstresa måste ansökas för sig via våra handläggare. Beslut finns även på att personer med färdtjänsttillstånd kan åka gratis med ordinarie kollektivtrafik. Hur många resor som gjorts är dock inte möjligt att få fram ur kollektivtrafikens uppföljningssystem. Det finns underlag på hur många månadskort som hämtas ut men antalet resor som görs går inte att få fram. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 25(46)

26 5 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden 5.1 Väghållning, skog, parker mm Uppdrag Status Kommentar Kommunens gator, gång- och cykelbanor, broar, torg, m m måste hållas efter på ett sådant sätt att helhetsbilden känns attraktiv. Prioriteringar för att effektivt kunna utföra underhåll måste därför ske på bekostnad av t ex administrationen. En väl fungerande infrastruktur är en nödvändighet för att få tillväxt. Tekniska nämnden skall ta fram en kartläggning om hur man säkrar cyklisternas möjlighet att ta sig fram även vintertid och innehålla en utredning om möjligheterna till uppvärmning av cykelbanor med fjärrvärmens returvatten. Genomfört Delvis genomfört Tekniska nämnden jobbar för att Borås Stad ska ses som en ren, snygg och trygg stad med en väl fungerande infrastruktur. Viktigt är att bästa möjliga underhåll kan erbjudas i förhållande till beviljad budget. Tekniska förvaltningen ser, liksom övriga förvaltningar, ständigt över sin administration så att den överensstämmer med det uppdrag som ska utföras. Under våren har examensarbetet Cyklisters möjlighet att ta sig fram vintertid utförts av Jenny Fischhaber vid Tekniska Högskolan i Jönköping. I examensarbetet redovisas tekniken med markvärme och ett mer allmänt resonemang kring kostnaderna av markvärme kontra traditionell vinterväghållning. Tekniska förvaltningen kommer under år 2013 att se mer konkret på kostnaderna att värma cykelstråk jämfört med traditionell vinterväghållning. Förvaltningen kommer också att som alternativ till markvärme studera förbättringar inom ramen för traditionell vinterväghållning i syfte att höja kvalitén på cykelstråken under vintersäsongen. För att skapa inbjudande utomhusmiljöer skall belysningsplanen omfatta ljusexponering av ytor som annars kan uppfattas som otrygga att vistas i. Genomfört Tekniska förvaltningen har haft en aktiv roll vid framtagande av " Handbok för stadsmiljön - förtydligande av riktlinjer för stadsmiljön" som bl.a. omfattar stadens belysning. Förvaltningen arbetar aktivt med belysningsfrågor i syfte att öka energieffektiviteten och att skapa trygga mötesplatser i staden. I detta arbete prövas ny teknik för att nå dessa syften. Belysning används för att förhöja den estetiska kvalitén i stadsmiljön. Tekniska nämnden har för avsikt att under år 2013 söka medel från Stadens stiftelser för att kunna utöka tillgängliga budgetmedel och därigenom satsa extra på att belysa ytor så att staden känns ljusare och tryggare. Rv 42:s dragning förbi Sjöbo har planerats länge. Ett stort projekt som inte bara innebär flyttning av Genomfört Upphandling av projektet gjordes under året och byggnationen startade under hösten. Den nya vägen beräknas vara utbyggd Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 26(46)

27 Uppdrag Status Kommentar riksvägen utan också ombyggnad av nuvarande Fristadsvägen genom Sjöbo som eventuellt kan ge plats för ytor för kompletterande bostäder. Byggnationerna beräknas att komma igång under. En viktig del i upplevelsen av gatumiljön är de närliggande grönytornas skötsel. Trädbeskärningar, vägrensslåtter, skötsel av buskage-, planteringsoch gräsytor är arbeten som måste utföras för att helhetsintrycket av staden ska upplevas som positivt. Tekniska nämnden ansvarar för samtliga 156 allmänna lekplatser i kommunen. Det långsiktiga målet är att alla lekplatserna på sikt skall vara tillgänglighetsanpassade. Under kommer ytterligare ca 10 st lekplatser att åtgärdas vilket innebär att 55 st lekplatser kommer att hålla denna höga standard. Under kommer skogsverksamhetens slutavverkningar primärt att göras i stormskadade områden. Gallringar i yngre skog intensifieras ytterligare. Med ökad volym kommer nettot från skogsdriften att öka. Upphandlingsenheten måste ta på sig en ledande roll bl.a. vad gäller att flytta fram positionerna när de gäller att öka andelen ekologiskt mat. Ej genomfört Genomfört Delvis genomfört Delvis genomfört hösten Borås Stad ska uppfattas som en trygg, snygg och välskött stad. Tekniska nämnden jobbar ständigt med dessa frågor. Det finns bl.a. ett mycket stort röjningsbehov från allmänheten som dock endast kan tillfredställas till en mycket liten del då ekonomin inte tillåter mer. Ytterligare en faktor som gjort det svårt att utföra uppdraget under är att förvaltningens OSA-enhet inte tilldelats fullt antal deltagare i sina lag. De lekplatser som har renoverats under året är Myråsgatan, Hjärtans fröjd, Solgläntan, Österlidsplatsen, Ribbingsgatan, Fixstjärnan, Inägovägen, Finas väg och Åsakroken östra. Några nya lekplatser har tillkommit då Tekniska nämnden nu ansvarar för 160 lekplatser. Under året har slutavverkningar prioriterats till exploateringsavverkningar. Tekniska nämnden har under året förbättrat statistikunderlaget gällande uppföljning av inköp av ekologiska livsmedel för samtliga förvaltningar. Ekologiska och/eller etiska livsmedel märks med särskild kod när kommunens verksamheter gör beställningar via E-handel. En sammanställning över åtgärder där kommunövergripande beslut krävs har redovisats som svar på motion under år. Under år 2013 kommer en särskild skrivelse att presenteras för Kommunfullmäktige bl.a. med förslag på åtgärder för att få stadens förvaltningar att vid inköp öka andelen ekologiska livsmedel. 5.2 Persontransporter Uppdrag Status Kommentar Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över och införa lokala Delvis genomfört Översyn av samtliga förvaltningars behov av bilpool ses över löpande. När det gäller Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 27(46)

28 Uppdrag Status Kommentar bilpooler efter förvaltningarnas behov. I det arbetet skall även möjligheterna att införa bilpooler som kan samutnyttjas med allmänheten ses över. bilpooler som kan samutnyttjas med allmänheten så kommer en utredning att göras under år 2013 där förutsättningar och effekter kommer att belysas. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 28(46)

29 6 Verksamhetsmått 6.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder OSA Verksamhetsmått Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder Antal dagsverken Verksamhetsmått Skogsarbete skogssektion Skogsarbete parken Skogsarbete Stadsdelarna Verkstadsarbete Gässlösa Smide Kyllared Verkstadsarbete Gässlösa Verkstadsarbete Bockasjögatan Snickeri Kyllared Djurparken Ramnaparken Hofsnäs Torpanäsets reservat Rya åsar Vänga mosse Övriga reservat Fornvård Badplatser Fiskesjöar Utbildning Övriga arbete Älmås Spår och leder Stadsdelsförvalt. Norr Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 29(46)

30 Verksamhetsmått Stadsdelsförvalt. Öster Stadsdelsförvalt. Väster Lokalförsörjningsf Fritid och folkhälsof Skogsdrift Skogsdrift Verksamhetsmått Av skogsinnehavet är produktiv skogsmark (ha) Varav avsatt till naturvård (ha) Varav naturresevat (ha) Avverkning Verksamhetsmått Slutavverkning (m³fub) (1) Gallring (m³fub) (2) Gallring OSA (m³fub) Flis (m³fub) Avverkning totalt (m³fub) Avverkning exkl OSA Verksamhetsmått Avverkad volym 1 och 2 (m³fub) Intäkt kr per avverkad (m³fub) Kostnad kr per avverkad (m³fub) Avverkningsnetto (kr/m³fub) Nettointäkt skogsbudget hela verksamheten (kr/m³ fub) Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 30(46)

31 6.2.4 Flisproduktion Verksamhetsmått Flisad volym (m³s) Intäkt (kr/m³s) Kostnad (kr/m³s) Nettointäkt (kr/m³s) Övrig verksamhet Verksamhetsmått Antal jaktarrenden Utarrenderad jaktmark (ha) Intäkt jaktarrenden (kr/ha) Askåterföring (ha) Naturvård Verksamhetsmått Sålda kommunfiskekort - årskort Sålda kommunfiskekort - månadskort Sålda dagkort i regnbågsvattnen Båtkort totalt Spriden kalkmängd (ton) totalt Förvaltade spår- och leder Förvaltad areal naturreservat (ha) Miljöstöd för bete/slåtter (ha) Väghållning Väghållning, driftkostnader Verksamhetsmått Kostnad kronor/inv och dag 2,29 1,79 1,29 1,63 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 31(46)

32 6.4.2 Huvudgator Verksamhetsmått Huvudgator (km) Vinterväghållning (kr/m) 283,95 138,43 143,33 129,64 Vinterväghållning (kr/m²) 33,59 16,38 16,95 15,33 Övrigt underhåll (kr/m) 182,06 195,97 112,95 163,55 Övrigt underhåll (kr/m²) 21,54 23,18 13,36 19, Lokalgator Verksamhetsmått Lokalgator (km) Vinterväghållning (kr/m) 70,32 44,24 33,67 57,77 Vinterväghållning (kr/m²) 10,19 6,42 4,89 8,39 Övrigt underhåll (kr/m) 79,5 82,35 66,52 90,67 Övrigt underhåll (kr/m²) 11,52 11,95 9,66 13, Vägföreningsvägar Verksamhetsmått Vägföreningsvägar (km) Vinterväghållning (kr/m) 73,6 49,11 18,02 13,32 Vinterväghållning (kr/m²) 11,84 7,9 2,9 2,14 Övrigt underhåll (kr/m) 41,5 45,86 29,23 37,09 Övrigt underhåll (kr/m²) 6,67 7,38 4,7 5,96 Enskilda vägar med statligt bidrag (km) Enskilda vägar med kommunalt bidrag (km) Beläggningsunderhåll Verksamhetsmått Belagd volym (m²) del av total yta (%) 3,9 4,3 0,9 4,1 Kostnad (kr/m²) 72,86 84, ,11 Antal smärre underhållsarbeten (st) Kostnad smärre underhållsarbeten (tkr) Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 32(46)

33 Verksamhetsmått Lagning potthål (st) Kostnad lagning potthål (kr/st) Trafikbelysning Verksamhetsmått Antal lampor (st) Energiförbrukning (MWh) Trafikolyckor Verksamhetsmått Antal olyckor med personskador Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Diverse uppgifter Verksamhetsmått Antal P-tillstånd för handikappade Utfärdade nyttokort (st) Utfärdade nyttokort miljöbil (st) Fordonsvrak (st) Boende-Parkering (antal tillstånd) Park Gräsytor Verksamhetsmått Bruksgräs (m²) Högvuxet gräs (m²) Ängsmark/blomsteräng (m²) Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 33(46)

34 Verksamhetsmått Betesmark (m²) Planterad yta Verksamhetsmått Bruksbuskage (m²) Prydnadsbuskage (m²) Häckar (m²) Rosrabatter (m²) Perenna rabatter (m²) Annuellarabatter (m²) Blomsterurnor/lådor (st) Träd kont underhåll (st) Renovering buskage (m²) Blomsterlökar (st) Vårblommor (st) Sommarblommor (st) Hårdgjorda ytor Verksamhetsmått Asfaltyta (m²) Sten- och plattyta (m²) Grus- och sandyta (m²) Regnv brunnar m.m. (st) Papperskorgar (st) Asfaltbeläggning (m²) Fallskydd gummi (m²) Konstgräs (m²) Övriga verksamhetsmått Park Verksamhetsmått Antal lekplatser (st) Lätt upprustning (st) Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 34(46)

35 Verksamhetsmått Bollplaner (st) Tennisbanor (st) Parker upprustning (st) Skateboard (st) Konstgräsplan (st) 2 2 Lösa soffor, bord, stolar (st) Fasta soffor (st) Fågelbord (st) Fontäner, dammar (st) Naturparker (m²) Röjningsinsatser (m²) Total parkareal (ha) Driftkostnader Park exkl. kapital- och administrationskostnad Verksamhetsmått Gräsytor (m²) Gräsytor (kr/m²) 2,68 1,97 2,02 2,69 Planterade ytor (m²) Planterade ytor (kr/m²) ,1 62,77 Hårdgjorda ytor (m²) Hårdgjorda ytor (kr/m²) 2,48 2,51 3,07 1,84 Antal lekplatser (st) Lekplatser (kr/st) Parksoffor och möbler (st) Parksoffor och möbler (kr/st) Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och administrationskostnader Verksamhetsmått Kulturparker (m²) Kulturparker (kr/m²) 8,43 13,17 7,45 7,82 Parkkostnad (kr/invånare) Genomsnitt naturparker (kr/m²) 0,14 1,26 0,15 0,11 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 35(46)

36 Verksamhetsmått Naturparker (m²) Parkyta/invånare (m²) Total parkareal (m²) Total parkareal (kr/m²) 1,8 2,11 1,26 1, Persontransporter Färdtjänst Verksamhetsmått Antal färdtjänsttillstånd (st) Antal kvinnor Antal män Antal tillstånd/1000 invånare Antal tillstånd under 65 år Antal färdtjänstresor Kostnad per resa (kr) Antal särskoleskjutsfordon Särskolefordon med alkolås Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 36(46)

37 7 Personalredovisning Den sista december var 98 personer tillsvidareanställda vid Tekniska förvaltningen. Av dem var 42 (42,9 %) kvinnor och 56 (57,1 %) män. Medarbetare i arbetsmarknadsåtgärder (51 personer) är ej medräknade här. Antalet medarbetare med visstidsanställning var vid årsskiftet 1. Medelåldern för tillsvidareanställda medarbetare var år 48,8 år. Medelåldern bland kvinnor (46,2 år) är något lägre än medelåldern bland män (49,0 år). Bland de tillsvidareanställda medarbetarna är det 10 personer som arbetar deltid; 7 kvinnor och 3 män. Andelen tillsvidareanställda kvinnor som arbetar deltid motsvarar 16,7 % medan andelen män som arbetar deltid motsvarar 5,4 %. Deltidsarbetande med tillsvidareanställning utgör 10,2 % av det totala antalet medarbetare med tillsvidareanställning, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron vid Tekniska förvaltningen har under år motsvarat 3,1 % av den ordinarie arbetstiden, vilket kan anses vara en mycket låg sjukfrånvaro (jmf Borås Stad som hade 5,4 %). Även antalet långa sjukfall, dvs sjukfall som vara längre än 60 dagar är få; 2 st. Personalkostnaden år uppgår till tkr varav tkr avser sociala kostnader. För en utförligare personalredovisning hänvisas till Borås Stads personalekonomiska bokslut. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 37(46)

38 8 Investeringar Investeringsprojekt Tkr Reinvestering broar och div mindre gatuarbeten Godkänd utgift Utgift tom Utgift Återstår Gång- och cykelvägar Program för tillgänglighet Attraktivare stad Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Belysning Trollstigen Ny kollektivtrafik Upprustning centrummiljöer Promenadstråk utmed Viskan Armbågabron PA Halls Terrass Parkgatan gångfartsområde Gatubelysning Bullersaneringsplan GC Gässlösa idrottsplats Högskolan Simonsland Förbifart Sjöbo Lekplatser Grönområdesplanen Lekplats Stadsparken Ny belysning parker Summa I kolumnen "Godkänd utgift" ingår förutom av Kommunfullmäktige beslutade investeringsmedel kvarvarande medel från tidigare år för investeringar som sträcker sig över flera år. Analys Diverse mindre gatu- och broarbeten De objekt som utförts under året omfattar andra etappen av reparation och omisolering av Kungsbron, utbyggnad av ytterligare område för boendeparkering samt utbyte av trafiksignaler i korsningen Fabriksgatan/Bryggaregatan. Av tillgängliga medel på tkr har tkr upparbetats. Gång- och cykelvägar Projektet har under året finansierat ombyggnad av gång- och cykelbanan utmed Magasinsgatan och utbyggnad av cykelstråk mellan Bryggaregatan och Åhaga utmed riksväg 27/41. Kostnaden för årets Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 38(46)

39 utbyggnad uppgår till tkr. Då tillgängliga medel uppgick till tkr har ett överskridande skett med 998 tkr. Program för tillgänglighet Inom anslagna medel för Program för tillgänglighet (tidigare handikappolitisk plan) har under utförts ombyggnad av gångbanor, ombyggnad av trappa vid Vasagatan/Bryggaregatan samt färdigställande av nytt ledstråk längs Lilla Brogatan. Av tillgängliga medel på tkr har tkr upparbetats under året. Attraktiv stad Under år har utbyggnad av Österlånggatan etapp 3 utförts. Bryggaregatan har omdanats till stadskaraktär. Utöver tillgängliga medel på tkr har ytterligare tkr nyttjats i projektet. Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Inom projektet har bytts ut trästolpar framför allt i Dalsjöfors, främst i samband med att Vattenfall grävt ner sina luftledningar. Även en hel del andra mindre projekt har genomförts där rost- eller rötskadade stolpar har fått bytas ut. Belysning Trollstigen Arbetet utfördes och var färdigt under hösten, men fakturerades år. En stäcka på 3 km ljussattes med ca 100 stolpar. Ny kollektivtrafik 2013 För att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet har cirkulationsplatser anlagts vid Lilla Brogatan/Sven Eriksonsgatan och Repslagargatan/Bäckeskogsgatan. En fortsatt utbyggnad av tillgänglighetsanpassade hållplatser har utförts bl.a. på Fjällgatan och Bryggaregatan. Av tillgängliga medel på tkr har tkr använts under år. Upprustning centrummiljöer Projektering för ombyggnad av Torstenssonsgatan har gjorts under året. Byggnation kommer att utföras under år En mindre del, 214 tkr, av tillgängliga medel på tkr har nyttjats under år för projektering. Promenadstråk längs Viskan Under år har planering och projektering inletts för byggande av gångstråket vid Kvarteret Elektra mellan Västerbrogatan och Nybron. Byggnation planeras under år Av tillgängliga medel under på tkr har 50 tkr nyttjats. Armbågabron I september öppnades Armbågabron för trafik. Trafiken till Knalleland kan numera nyttja Bäckeskogsgatan för matning till området. I årsredovisningen för angavs att bron blivit ca 300 tkr dyrare än budget. Då angavs att återstående arbeten beräknades kosta ytterligare tkr under. et blev tkr. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 39(46)

40 PA Halls terrass Under år har smärre kompletteringsarbeten utförts till en kostnad av 259 tkr. Med beaktande av det överskridande som redovisades för på 338 tkr har alltså hela byggnationen överskridit budget på 12 mnkr med totalt 597 tkr. Parkgatan gångfartsområde Av tillgängliga medel från på 2 mnkr återstod 328 tkr för kompletteringsarbeten under. Av dessa medel har 125 tkr upparbetats under året. Gatubelysning Armaturerna på Allégatan har bytts ut för 250 tkr, detta för att öka trafiksäkerheten i korsningar och på övergångsställen. Ny LED-belysning finansierad inom anslagna medel har satts upp eller är på gång att sättas upp på flera ställen, bl.a. på Tullatorget och Göteborgsvägen. Bullersaneringsplan (driftinvestering) Åtgärder för bullerdämpning, företrädesvis fönsterbyten, har erbjudits fastighetsägare etappvis enligt framräknade bullervärden enligt bullersaneringsplanen. Under år har bidrag lämnats med 151 tkr. Med hänsyn till konsultkostnader och erhållet statsbidrag har nettokostnaden för projektet blivit 119 tkr. Då dessa åtgärder utförs på privata fastigheter överförs kostnaden till drift samtidigt som beviljat investeringsanslag minskas. Gässlösa idrottsplats, gång- och cykelväg I samband med att Kronängs IF flyttat sin verksamhet från Hedvigsborg till Gässlösa har en ny gångoch cykelväg byggts från Nämndemansgatan till Schaktgatan/idrottsplatsen. en för utbyggnaden, 2 mnkr, har överskridits något då tkr har upparbetats under året. Högskolan Simonsland En utbyggnadsetapp av projektet som omfattade Allégatan och del av Järnvägsgatan planerades att utföras under år. Den etappvisa utbyggnaden genomfördes aldrig varför hela projektet kommer att utföras under år Av tillgängliga medel på 1 mnkr har 364 tkr förbrukats för projektering under år. Förbifart Sjöbo Upphandling av projektet gjordes under året och byggnationen startade under hösten. Den nya vägen beräknas vara utbyggd hösten Av tillgängliga medel, för den kommunala delen, under på tkr har arbeten utförts för tkr. För den del av investeringen som avser kostnader i anslutning till Trafikverkets del av projektet har 300 tkr förbrukats under året. Denna del av investeringen påverkar inte Borås Stads investeringsbudget utan regleras via balanskonto. Tre GC-vägar (BR-konto) Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 40(46)

41 Under 2008 lämnades extra anslag till tre gång- och cykelvägar; Sjömarken-Sandared, Rydboholm- Viskafors samt Gånghester-Målsryd. Sistnämnda projekt upphandlades under året och byggstart sker under våren Övriga objekt inväntar fastställelse av arbetsplan hos Trafikverket innan byggnation kan ske. Projekten har under år genererat kostnader på 187 tkr vilka bokförs på balanskonto. Upprustning av lekplatser Följande lekplatser har renoverats under året: Centralorten: Myråsgatan, Hjärtans fröjd, Solgläntan, Österlidsplatsen, Ribbingsgatan och Fixstjärnan. Stadsdelarna: Inägovägen, Finas väg, Åsakroken östra. Grönområdesplanen Parkavdelningen arbetar med att genomföra de åtgärder som föreslagits i Grönområdesplanen från År har fruktträdgården i Annelundsparken rustats upp och arbetet med Sinnenas park har påbörjats. Parkerna utvecklas och görs mer tillgängliga för Boråsare och turister. Stadsparkens lekplats Lekplats Stadsparken är Borås viktigaste lekplats. Den har under året varit föremål för en omröstning, där ett av tre utformningsförslag röstats fram. Göteborgsfirman Adwice vann tävlingen och är i full gång med detaljprojektering. Lekplatsen kommer att byggas under år Under har ca 200 tkr nyttjats och resterande medel beräknas förbrukas under år Ny belysning parker Under året har nya armaturer med LED-belysning satts upp i Ramnaparken och Majorslunden till en kostnad av 681 tkr. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 41(46)

42 9 Sammanställningar 9.1 Samtliga investeringar Sammanställd investeringsredovisning för året Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 42(46)

43 9.2 Sammanställd drift Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 43(46)

44 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 44(46)

45 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 45(46)

46 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 46(46)

Kommentar till resultat november 2017

Kommentar till resultat november 2017 Datum 2017-12-10 Ärendenummer 2017/2 061 Sida 1 Margareta Nilsson margareta.nilsson@boras.se Tekniska nämnden Kommentar till resultat november 2017 Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...

Läs mer

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. 2017-01-19 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. Beslut Revisorskollegiet fastställer upprättad Årsredovisning

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014

Södertörns nyckeltal 2014 Södertörns nyckeltal 2014 Parkskötsel SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Handläggare/referens Petra Lindvall 08-606 84 95 petra.lindvall@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst 1 (6) Färdtjänstreglemente Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst Revidering enligt kommunfullmäktiges beslut 62/2011 Fastställt av kommunfullmäktige 14 juni 2005 Punkten 4.3 förtydligad enligt kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst Torsby kommuns tillämpningsregler för färdtjänst och riksfärdtjänst Januari 2005 1 1. VEM KAN ANSÖKA OM FÄRDTJÄNST Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att ansöka om färdtjänst. Beviljat färdtjänsttillstånd

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Information angående färdtjänst

Information angående färdtjänst FÄRDTJÄNST Information angående färdtjänst Enligt Lagen om färdtjänst (SFS 1997:736) Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och är avsedd för kommuninvånare som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

KS 15 5 FEBRUARI 2014

KS 15 5 FEBRUARI 2014 KS 15 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2014-01-13 Diarienummer KSN-2013-1035 Kommunstyrelsen Motion av Pavel Gamov (SD) in att upphäva nedsläckning av gatubelysning

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Tillämpningsanvisningar för färdtjänst Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst BORTA HEMMA www.katrineholm.se Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är till för

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial -04-24 Reviderad -05-21 TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 1 (5) Naturreservatsnämnden Bokslut tertial 1 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 1. Sammanfattning Driften

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-17 i KF 97/2013 Gäller från och med 2013-09-18 och tills vidare 1 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Dnr Sida 1 (6) 2014-12-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende transporter till och från daglig verksamhet

Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende transporter till och från daglig verksamhet .3 Uppsala OMSORGSFÖRVALTNINGEN ON 2M5 --- Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2015-06-30 OSN-2015-0287 Rev 2015-08-11 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2014-02-20 (Ersätter information från 2013-02-04) Vem kan få färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Anmälan av projekt för anbudsräkning

Anmälan av projekt för anbudsräkning 1 (1) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-04 Dnr Sbn 2013-7 Erik Bjäresten Samhällsbyggnadsnämnden Anmälan av projekt för anbudsräkning Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen får härmed anmäla

Läs mer

på tillsyn och skötsel av hamnområdet i Vejbystrand för 2012 och 2013.

på tillsyn och skötsel av hamnområdet i Vejbystrand för 2012 och 2013. Anbudsförfrågan på tillsyn och skötsel av hamnområdet i Vejbystrand för 2012 och 2013. Vejbystrands hamnförening (VHF) har sedan 2012-01-01 övertagit drift och skötsel av Vejbystrands hamn med tillhörande

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun

Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.3 Antagna av kommunfullmäktige 18/06 Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som på grund av någon funktionsnedsättning ej kan anlita

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015 Överförmyndarnämnden Uppföljningsrapport April 2015 Uppföljningsrapport April 2015, Överförmyndarnämnden 2(8) 1 Verksamhetsanalys 1.1 Sammanfattning Kund/Brukare Överförmyndarnämnden är en myndighet som

Läs mer

Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel

Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel Svensk Markservice Vi anlägger och sköter utemiljöer som skapar värden för fastighetsägare Över 20 års branscherfarenhet Rikstäckande genom 30 egna platskontor

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll. Totalt, inklusive projekt

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning

Läs mer

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 47 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete 1. Redovisningarna noteras. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa kostnaderna för skadegörelse

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten. Färdtjänstregler Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som p g a någon funktionsnedsättning inte kan anlita allmänna kommunikationer. Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafiken och

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst Ansöka om färdtjänst Vad är färdtjänst och vem kan få färdtjänst? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till personer som på grund av ett stort

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst Efter blanketten finns information till dig som söker riksfärdtjänst Skicka blanketten till: Värmlandstrafik AB Lagergrens gata 8 652 26 Karlstad Ansökan om riksfärdtjänst Ansökan gäller: Riksfärdtjänst

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden 2015-12-14 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst... 2 2 Vem får resa

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden Miljörapport Tertial 2 Servicenämnden Inledning I denna Miljörapport redovisas Servicenämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2013-2016 som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Borås Stad har

Läs mer

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken Staffanstorps kommun Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken 1 Färdtjänsttillstånd Färdtjänst i Staffanstorps kommun Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för dig som, på grund

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden

Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden Halmstads kommun 2009-04-07 Margareta Bertin Christel Eriksson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande synpunkter...3 2 Inledning...4

Läs mer

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst i Örebro län Vi på Länstrafiken har fått uppdraget från länets kommuner att sköta färdtjänsten. Till vår hjälp har vi ett antal entre pre -

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2014-10-10 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektet, som är beläget i centrala delen av Boo, syftade till att efter en om- och nybyggnad av

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 110516 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Ragunda och Åre kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Riktlinjer färdtjänst 2012-07-01

Riktlinjer färdtjänst 2012-07-01 1 Socialförvaltningen Riktlinjer färdtjänst 2012-07-01 2 1. Vem har rätt till färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt,

Läs mer

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning:

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning: UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA 11 SID 1 (4) 2011-01-25 SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET 2010-12-31 Inledning: Mot bakgrund av att Utbildningsförvaltningen 2008 hade över 1000 medarbetare

Läs mer