Central Sweden (Baltic Sea Group)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Central Sweden (Baltic Sea Group)"

Transkript

1 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Sweden Östra Götaland Västra Götaland Stockholm Stockholm Region West Sweden Mid Sweden Gothenburg Malmö SVERIGE Partnership 1 North Sweden

2 INDEX Central Sweden...3 Östra Götaland...4 Göteborg...5 Malmö...6 Mid Sweden & Norra Sverige & Norra Norge...7 Stockholm...8 Stockholms län...9 Västra Götaland...10 Västsverige

3 Central Sweden (Baltic Sea Group) 'Så kan du uppnå global affärskraft genom ökat samarbete kring Östersjön' Örebro Presentation & Workshop Organisatör: Central Sweden, Örebro Regional Development Council Ordförande : Ted BERGMAN, Kontorschef Central Sweden Brussels Office Högtalare : Irén LEJEGREN, Ordförande Regionförbundet Örebro (preliminär) Per FRANKELIUS, ekonomiedoktor och docent vid Örebro universitet och verksam vid Regionförbundet Örebro Representant från Enterprise Europe Network i Örebro (preliminär) Detta lokala event kommer att handla om affärsmöjligheter i Östersjöområdet. Seminariet ämnar besvara frågan: Hur kan företagen kring Östersjön öka sin internationella konkurrenskraft? Seminariet kommer bland annat att visa upp möjligheterna att bygga upp ett nätverk av Europeiska centrum för distributionslogistik med Örebroregionen som ledande aktör. Det lokala eventet kommer att äga rum på en stor mötesplats för Örebroregionen som heter Promotionbåten där ungefär 1500 personer kommer att närvara. Det lokala eventet är ett av många arrangemang på mötesplatsen och riktar sig mot politiker, tjänstemän från offentlig sektor, privata företagare, universitet samt ideell sektor. Politiker, tjänstemän från offentlig sektor, privata företagare, universitet samt ideell sektor. 3

4 Östra Götaland (Baltic Sea Group) 'En regional utblick Ett år med EU :s Östersjöstrategi : Visioner, utmaningar och verklighet' 28 Oktober 2010 Norrköpin Seminar and Workshop Organisatör: Östsam Regional Development Council, East Sweden Energy Agency and Norrköping Municipality Ordförande : Jan OWE-LARSSON, styrelseordförande, Regionförbundet Östsam Högtalare : Talare under den mer informativa förmiddagen kommer att representera EU, samverkansorganisationer i Östersjöregionen, nationell och regional nivå. Eftermiddagspasset utformas till en Workshop med information om pågående och planerade projekt som ligger i linje med EUSBSR. Talarlistan och ansvariga för Workshops är ännu ej bekräftad. Det här endagsevenemanget tar aktiviteterna från Open Days i Bryssel tillbaka till regionen. Seminariet och Workshops kommer att rikta in sig på information om genomförandet av EUSBSR i Sverige och på regional och lokal nivå i Östergötland. Politiker och representanter från regionala/lokala organ samt representanter från andra organisationer i Östergötland med intresse av utvecklingen av EUSBSR. 4

5 Göteborg (Local Urban Development Network) 'Varför bry sig om Bryssel när vi bor i Göteborg?' 12 November 2010 Göteborg Diskussion Organisatör: Göteborgs stad, Göteborgs stads EU kontor, Europa Direkt Göteborgsregionen Ordförande : Representant från Kommunstyrelsen Göteborgs stad Högtalare : Olle LUDVIGSSON, Europaparlamentariker Representant från Göteborgs näringsliv Representant från Göteborgs universitet Göteborgs stad lokala evenemang kommer att fokusera på hur staden ökar sitt engagemang i EU, vilken roll EU 2020 strategi spelar för den lokala nivån och hur vi kan lära oss från andra EU-regioner. Detta lunchseminarium kommer att visa upp Open Days i Göteborgsregionen. Temat bygger på de ämnen som diskuteras under vårat Brysselseminarium. Vi kommer att öka medvetenheten hos medborgare om hur Göteborgs stad agerar gentemot EU-institutionerna och ge information om hur medborgare kan informera sig lokalt. Evenemanget kommer att inriktas på medborgarna i Göteborg. Innehållet i evenemanget kommer att utformas för att engagera publiken, inklusive personer som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av EU arbete för att öka deras medvetenhet om EU: s roll för Göteborg i dag. Medborgare 5

6 Malmö (Baltic Sea Group) 'Europeiska språk som en del av europeisk sammanhållning' 26 September 2010 Malmö European Language Day Organisatör: Europe Direct Malmö, Malmö city library Ordförande : Språkbord med möjlighet att prova olika språk I samarbete med Röda korset, Malmö stad och Europa direkt och Malmö stadsbibliotek. Högtalare : Föreläsning av författare Bengt Dagrin Malmö stads, Europa direkt och Malmö stadsbibliotek organiserar I samverkan med Röda korset en dag kring den Europeiska språkdagen, den 26:e september. Etablerat av Europa rådet. Det är en offentlig tillställning för att visa upp den Europeiska mångfalden och språkets betydelse för Europeisk sammanhållning. Vikten att lära sig och utveckla språket. Evenemanget ska också visa på europeiska kulturer, skillnader och likheter. Språkbord kommer att finnas uppställda där folk kan prova på olika språk, lära sig mer och också vikten av livslångt lärande kring språk. Det kommer att följas av en föreläsning av författaren Bengt Dagrin. Fula ord, finns dom? Begynnelsen av detta föredrag ligger I Dagrins barndom och hans erfarenheter samt den bok han skrivit. Han tittar på bra och dåliga ord, fula ord och snälla ord samt hur perspektivet och uppfattningen kring användandet av ord förändras over tiden. Medborgare/befolkningen I Malmö och Malmö stads anställda 6

7 Mid Sweden & Norra Sverige with Norra Norge (Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)) 'Mid Swedens bidrag till implementeringen av BSR strategin, EU2020 och NSPA :s initiativ med fokus på gröna lösningar och förnyelsbar energi' 9 September 2010 Härnösand, Presentationer och debatter Organisatör: Länsstyrelsen Västernorrland och Mid Sweden Office. Ort ännu ej bestämd. Ordförande : Länsstyrelsen Västernorrland, Ulrika ÅBERG, Direktör internationella relationer. Högtalare : Mid Sweden Office, Kerstin BRANDELIUS-JOHANSSON, Direktör Det lokala seminariet fokuserar på hur regionen kan öka sitt engagemang i EU och hur vi kan bidra till implementeringen av EU2020 och BSR och lyfta fram regionens prioriterade områden (förnyelsebar energi och gröna lösningar). Seminariet kommer att visa på några projekt och initiativ som ger exempel på regionala lösningar på några av de utmaningar som EU står inför. Syftet är att dela med oss av några goda exempel på hur man kan utveckla gröna lösningar och förnyelsebar energi på lokal och regional nivå. OPEN DAYS Local är en fortsättning på de teman som tas upp i samband med vårt seminarium i Bryssel under Open Days på temat «NSPA Strong, Specific and Promising». Syftet är att öka medvetenheten i regionen på hur Mid Sweden kan bidra till att påskynda utvecklingen av gröna lösningar och förnyelsebar energi - ett prioriterat område för EU för att hantera klimatförändringarna. Klimat och miljöförändringarna är en av de största utmaningarna för 2000-talet. För att nå EU :s miljömål för 2020 och därefter, så kommer den lokala och regionala nivån spela en mycket stor roll. Gemensamma initiativ på lokal och regional nivå mellan offentliga aktörer, universitet och den privata sektorn kommer att vara avgörande för att hantera klimatförändringarna. Seminariet kommer därför att lyfta fram vikten av samarbete mellan offentliga aktörer, forskning och den privata sektorn för hållbara lösningar. Energieffektivisering, förnyelsebar energi, modern teknologi och innovationer är några områden där samarbete och partnerskap kan förbättra resultaten och ge synergier för samhället. Med fokus på EU :s policy på klimat- och miljöförändringar kommer seminariet att visa på ett antal goda exempel, ge kunskap och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Seminariet kommer också att lyfta fram hur lokala förutsättningar och resurser kan användas på bästa sätt för att minska användandet av energi och minska miljöpåverkan. Målgrupper: politiker och tjänstemän från lokal och regional nivå, ALMI, sociala aktörer, universitet, ideella aktörer och projektpartners från Europa. Stor vikt vid interaktivitet för att öka medvetenheten om de möjligheter som BSR och EU2020 strategin kan ge regionen. 7

8 Stockholm (Competitive Territories Promoting Social Inclusion) 'Miljöprofilerade stadsutvecklingsområden' 29November 2010 Stockholm Officellt miljöhuvudstadsseminarium Organisatör: Stockholms stad Ordförande : Högtalare : Lokala/regionala experter från London, Stockholm och Hamburg, ev. politiker Under miljöhuvudstadsåret arrangeras en workshop med titeln: Miljöprofilerade stadsutvecklingsområden. Under denna workshop kommer deltagarna arbeta med miljöprofilerade stadsutvecklingsområden i London, Stockholm och Hamburg. Seminariet genomförs på engelska då målgruppen främst är experter från andra länder i Europa. Lokala/regionala experter, tjänstemän, politiker m.fl. 8

9 Stockholms län (Bringing Europe 2020 Beyond GDP) 'Gröna bilar - En väg framåt' 28 September 2010 Uppsala Seminarium Organisatör: Regionförbundet Uppsala län och Energihuset Uppsala, Uppsala (SE) Ordförande : Mr Jim CAMPBELL, Automotive Advisor, Sustainable Vehicle Engineering Centre, Oxford Brookes University Högtalare : David BÖRJESSON, Projektledare, Energihuset Uppsla NN, Näringsdepartementet NN, DG Näringsliv, Europeiska kommissionen Ett av målen i tillväxtstrategin Europa 2020 är att främja en grön ekonomi bland annat genom att stimulera marknadsintroduktionen av rena och energieffektiva fordon. I Sverige finns de tekniska förutsättningarna för att främja denna marknad men det råder brist på incitament för köparna. Syftet med seminariet är att visa goda exempel på hur detta kan åstadkommas. Seminariet avslutas med en paneldebatt där olika handlingsinriktningar stakas ut. Detta för att lägga grunden för en långsiktigt hållbar transportsektor i Sverige och Europa. Politiker och tjänstemän i den offentliga sektorn. Näringslivsrepresentanter. Forskare vid universiteten och andra intressenter. 9

10 Västra Götaland (Advanced Co-operation in the North Sea - English Channel) 'EU gör nytta I Västsverige' 20 Oktober 2010 Göteborg EU-projekt mässa med workshops och seminarier Organisatör: Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Länsstyrelsen I Västra Götaland, Interreg IVA Öresund-Kattegatt-Skagerrak.programmet Ordförande : Mr Kent JOHANSSON, ordf Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen Högtalare : Västra Götalandsregionens lokala event kommer att vara en EU-mässa där ca 75 EU-projekt ställer ut (både Mål 2 och Mål 3 och Landsbygdsprogrammet). Fokus är att visa upp projekten och sprida resultat till beslutsfattare och nyckelpersoner. Mässan kommer också att innehålla fyra seminarier (med focus på EU-politik och program) och tio workshops, där projekt kan visa upp sina erfarenheter. Mässan kommer att visa upp och sprida resultat från framgångsrika EU-projekt. Deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter och samtala, om problem, möjligheter och resultat. Beslutsfattare, myndighetsrepresentanter, nyckelpersoner och ett urval av 75 EU-projekt från de olika EUprogrammen i Västsverige. 10

11 Västsverige (Creative and Inclusive Economic Growth Network) 'EU, framtiden och utmaningar' Karlstad Endags seminarium Organisatör: Region Värmland och West Sweden Ordförande : Mr Oscar WÅGLUND SÖDERSTRÖM Högtalare : Mr. Tomas RISTE, Regionråd tbc, MEP tbc, DG Regio tbc, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Region Värmlands lokala evenemang under Open Days 2010 kommer att fokusera på Europeiska Unionens framtid, framför allt den nya strategin Europa 2020 och den framtida sammanhållningspolitiken. Vi kommer även att diskutera hur regionen kan öka sitt engagemang gentemot EU. Seminariet kommer att innehålla presentationer och information från det Europa parlamentet, Europeiska kommissionen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Målet med seminariet är att möjliggöra för lokala och regionala representanter att ta del av Open Days Målgruppen för dagen är folkvalda politiker, tjänstemän från lokal och regional nivå, universitetet och näringslivet. Målgruppen för dagen är folkvalda politiker, tjänstemän från lokal och regional nivå, universitetet och näringslivet. 11

SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne

SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET Central Sweden Östergötland Malmö Göteborg Region Örebro Norrbotten Skåne Stockholm Region Västra Götaland Umeå Värmland Västernorrland SVERIGE INNEHÅLL

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Göteborg Stad 3 Malmö stad 4 Region Skåne 5 Region Värmland 6 County of Västerbotten

Läs mer

2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE

2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE 2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE [VERKSAMHETS- BERÄTTELSE ÅR 2008] I FÖRHÅLLANDE TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2008 INNEHÅLL Introduktion... 3 1. Bakgrund... 3 1.1 Historik... 3 1.2 Uppdraget... 3 1.3 Organisation...

Läs mer

Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling. Verksamhetsberättelse 2006

Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling. Verksamhetsberättelse 2006 Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling Verksamhetsberättelse 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet GAME Verksamhetsberättelse 2006 Produktion: GAME kansli

Läs mer

MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 1(19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 4 1. KONTORETS ORGANISATION OCH KOMMUNIKATION... 5 1.1 BEMANNING... 5 1.1.1. Ägarråd... 5 1.1.2.

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Internationell handlingsplan 2015. Beslutad av Landstingsstyrelsen 2015-06-09, 155

Internationell handlingsplan 2015. Beslutad av Landstingsstyrelsen 2015-06-09, 155 Internationell handlingsplan 2015 Beslutad av Landstingsstyrelsen 2015-06-09, 155 1 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Samverkan med andra aktörer... 5 Syfte... 5 Styrande dokument... 6 Prioriterade områden...

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Energi och miljö. Samhällsutveckling. Landsbygdspolitik. Innovation. Välkommen till. Europaforum XVII. Vägval 2020

Energi och miljö. Samhällsutveckling. Landsbygdspolitik. Innovation. Välkommen till. Europaforum XVII. Vägval 2020 Landsbygdspolitik Innovation Välkommen till Samhällsutveckling Energi och miljö Infrastruktur Europapolitik Europaforum XVII Norra Sverige Vägval 2020 Välkomna Det är fantastiskt roligt att välkomna det

Läs mer

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget.

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget. Mid Sweden Office - Prioriteter i Verksamhetsplan 2006 Förslag till Verksamhetsplan 2006 Aktivitetsplan Budget 10-års vision Verksamheten 1(43) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 PRIORITETER I VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Karin Swensson Strateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se Beslutsförslag Datum 2012-10-11 Dnr 1102578 1 (13 ) Regionala tillväxtnämnden Verksamhetsinformation Regionala tillväxtnämnden

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Redovisning av Ekocentrum Projekt 121 SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Projektet har genomfört ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter och också stakat ut en intressant väg för Ekocentrum.

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 FAKTA I KORTHET Nr. 7 2014 VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 Syftet med den här publikationen är att visa exempel på hur ett urval av EU:s fonder och program knyter an till

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Business Region Göteborg AB... 4 Vision...4 Bakgrund...4 Verksamhetsidé... 4 Mål och mätetal... 5 Göteborgsregionen och den

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 Kommunstyrelsens arbetsutskott Östersjöinitiativet Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Efter att presidiet berett ärenden till styrelsen har ytterligare två brådskande ärenden inkommit till Kommunförbundet Norrbotten. Avseende en

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Rapport Datum 2015-02-16 Dnr 1.1.2-383-2015 Version 1.0 Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Ceruts nyhetsbrev. På kurs mot 2020. Cerut får ny Ordförande. Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013

Ceruts nyhetsbrev. På kurs mot 2020. Cerut får ny Ordförande. Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013 Ceruts nyhetsbrev Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013 På kurs mot 2020 Ännu en vårtermin har seglat förbi och jag liksom kollegorna längtar efter sol, värme, glittrande

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer