GSM kommunikationsmodul

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GSM kommunikationsmodul"

Transkript

1 GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet. PATRIOT använder en Ericsson GSM modul som överföringsenhet. Den möjliggör röstkommunikation med programmerat språk både med mobiltelefoner och fasta telefoner. PATRIOT kan användas både i fordon och byggnader (t.ex. fritidshus, garage, kontor, etc.) och speciellt på platser där det inte finns en fast telefonlinje tillgänglig. PATRIOT möjliggör överföring av information till 5 lagrade telefonnummer i en bestämd sekvens. Den har ett larmminne där händelser rapporterade till användaren är lagrade. Den tillåter fjärrstyrning av två oberoende utgångar. PATRIOT övervakar status på strömförsörjningen. Om strömförsörjningen är otillräcklig sänder enheten informationen till lagrade telefonnummer. Efter rapport av ett larm växlar enheten automatiskt om till ljudkommunikation med det övervakade utrymmet med hjälp av en mikrofon och en högtalare. PATRIOT ger information om tillgänglig GSM signal. Den övervakar om tändningen är på eller av och om larmsystemet är aktiverat eller deaktiverat. PATRIOT kontrolleras med tonsignaler (DTMF) från valfri telefon med denna funktion. INSTALLATION Innan installationen startas är det nödvändigt att stoppa I ett aktiverat SIM kort från en GSM operatör enligt bilderna nedan. (SIM kortet måste ha PIN koden borttagen detta måste göras i förväg med hjälp av en mobiltelefon). Varning: Kontrollera att modulen inte är ansluten till strömförsörjningen när SIM kortet stoppas in i enheten. Installation och Användning

2 Placering av de enskilda delarna i PATRIOT satsen Centralenhet skall placeras invändigt i fordonet på en gömd plats, t.ex. under sätet, bakom en plastpanel eller i bagageutrymmet. Använd den dubbelhäftande tejpen som medföljer satsen. Antenn antennens placering är fundamentalt viktig för korrekt funktion hos kommunikationsmodulen. Antennens kabel får inte kapas, skadas eller anslutas till andra kablar och måste hållas separerad från annat kablage. Avståndet till en metallyta måste vara minst 20mm. Nödknapp skall monteras på en plats som lätt kan nås från förarsätet. Tänk dock på att välja en plats där man inte oavsiktligt kan trycka på knappen. (Borrhål 12mm). Indikator LED skall monteras på en plats där den lätt kan observeras. (Borrhål 4,5 mm). Mikrofon använd clipset eller skruvfästet och fäst mikrofonen på A-stolpen eller på solskyddet vid förarsätet. (Kontrollera kvaliteten på mikrofonljudet innan fastsättningen slutförs). Högtalare använd bygelfästet och fäst högtalaren på en gömd position. (Kontrollera lyssningskvaliteten innan fastsättningen slutförs). ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR OBS! Koppla bort minuspolen på bilbatteriet innan installationen påbörjas. När installationen är klar kan bilbatteriet åter anslutas igen. Detta system passar fordon med 12V elsystem och negativ chassijord. Se bifogat schema för de elektriska anslutningar och notera följande: - Alla positiva +12V kablar måste skyddas med en 5A säkring. - Dra alla kablar utom antennkabeln längs med befintligt kablage. - Systemets jord måste anslutas till en befintlig jordpunkt i fordonet. Anslutning av enskilda kablar: Röd kabel - Strömförsörjning +12V (+30) Svart kabel - Jord Grön kabel - Tändningström +12V (+15) Gul kabel - Larmingång information om larmet är utlöst (polariteten kan väljas se kapitel 9b) Brun kabel - Ingång information om billarmets status (polariteten kan väljas se kapitel 9a) Lila kabel - Fjärrstyrd utgång 1 (300mA) Ljusblå kabel - Fjärrstyrd utgång 2 (300mA) Vit kabel (kort) - Ingång för nödknapp negativ (-) Blå/Röd kabel (kort) - Strömförsörjning för indikator LED (ansluts till LED röd kabel) Svart kabel (kort) - Jord för indikator LED (ansluts till LED svart kabel) Antenn - ansluts till den stora runda kontakten på sidan av kommunikationsmodulen Mikrofon - ansluts till den lilla runda kontakten på sidan av kommunikationsmodulen Högtalare - skjut in högtalarkablarnas stift på de fria positionerna (5 och 11) i den vita kontakten på kablaget (polariteten är inte viktig) PROGRAMMERING Programmeringen av kommunikationsmodulen möjliggör inställning av modulen så att den motsvarar den enskilda kundens krav. Kommunikationsmodulen levereras förinställd och denna fabriksinställning (se kapitel 10) kommer troligen att vara tillräcklig i de flesta fall, i vilket fall kan inställningarna ändras när som helst. Kontrollera innan programmering att ett aktiverat SIM kort (med borttagen PIN kod) är instoppat och att kommunikationsmodulens kablar är rätt anslutna. Programmeringen görs med olika kommandon (t.ex. 11#) från en valfri telefon med tonsignaler (DTMF). Efter inmatning av kommandot meddelar kommunikationsmodulen utförd inställning med en fördröjning på 2 sekunder. Efterföljande inställning kan påbörjas efter Varje kommandoinmatning måste utföras inom 10 sekunder från den senaste knapptryckningen. Om pausen är längre eller om kommandot inte är korrekt återgår modulen automatiskt till huvudmenyn med meddelandet Fel val Huvudmeny. Om det inte pågår någon inmatning av kommandon under 50 sekunder avslutar modulen samtalet. Ringa till kommunikationsmodulen inmatning av säkerhetskod A/ Första uppringningen till modulen (fabriksinställning) Använd en valfri telefon med tonsignal (DTMF) och slå telefonnumret till din kommunikationsmodul (SIM kort). Efter den första ringsignalen svarar modulen med meddelandet: Välkommen. Detta är er nya kommunikationsmodul PATRIOT. Mata in säkerhetskoden.. Därefter väntar modulen (10 sek.) på inmatningen av en 4-siffrig säkerhetskod (du kan använda siffrorna 0 9). Du kan hoppa över inmatningen av säkerhetskoden (t.ex. vid installationen när du testar funktionen eller när systemet överlämnas till slutanvändaren) och gå direkt till huvudmenyn med kommandot # # # # # och får då meddelandet Huvudmeny, eller så kan du mata in en ny säkerhetskod på följande sätt: Mata in önskade siffror xxxx och bekräfta med #, upprepa inmatningen av siffrorna xxxx och bekräfta igen med #. Om inmatningen av säkerhetskoden var korrekt kommer modulen att meddela: Koden är xxxx och därefter gå till Om inmatningen av säkerhetskoden är felaktig (t.ex. att det är en skillnad mellan den först inmatade koden och den upprepade) kommer modulen att meddela: - 4 -

3 Koden är ej korrekt och därefter invänta den korrekta inmatningen för säkerhetskoden som beskrivits ovan. OBS! Efter det andra felaktiga försöket att mata in säkerhetskoden så avslutar modulen samtalet. B/ Kommunikation med en färdigprogrammerad säkerhetskod Använd en valfri telefon med tonsignal (DTMF) och slå telefonnumret till er kommunikationsmodul (SIM kort). Efter den första ringsignalen kommer modulen att svara samtalet med meddelandet: Mata in säkerhetskoden. Modulen väntar sedan på inmatningen av den 4-siffriga säkerhetskoden (max. 10 sekunder). Mata in siffrorna xxxx och bekräfta med #. Om inmatningen av säkerhetskoden är korrekt svarar modulen med: Koden är korrekt och går till Om inmatningen av säkerhetskoden är felaktig svarar modulen med: Koden är ej korrekt och väntar därefter på inmatningen av korrekt säkerhetskod som beskrivits ovan. OBS! Efter det andra felaktiga försöket att mata in säkerhetskoden avslutar modulen samtalet. HUVUDMENY För att komma till kommunikationsmodulens huvudmeny är det nödvändigt att etablera en anslutning till kommunikationsmodulen (ringa till modulen) och mata in korrekt säkerhetskod. Inställning av alla funktioner kan utföras med valfri telefon med tonsignal (DTMF) och inmatade kommandon (t.ex. 11#). Modulen svarar alltid med röstmeddelanden. Det går att fortsätta med andra inställningar efter det att modulen avslutat med Mata aldrig in kommandon när meddelandet från kommunikationsmodulen pågår. Modulen svarar inte på kommando inmatningar under detta moment! 1/ Inmatning av telefonnummer (kontaktpersoner) I denna avdelning är det nödvändigt att mata in åtminstone ett telefonnummer (kontaktperson) till vilken kommunikationsmodulen skall överlämna larmrapporter. Man kan ange maximalt 5 telefonnummer. Lagringspositioner utan telefonnummer kommer alltid att ignoreras. För korrekt funktion hos kommunikationsmodulen både i Sverige och utomlands är det nödvändigt att mata in telefonnumren i internationellt format, t.ex.: (+) Matas inte in! Landskod Riktnummer Lokalt nummer Modulen gör detta själv. (Sverige) (Stockholm) Mata in kommandot 11# och modulen ber dig att mata in telefonnumret med meddelandet: Mata in telefonnummer. Mata nu in telefonnumret xxxxxxx och bekräfta med #. Modulen kommer att upprepa inmatat telefonnummer på följande sätt: Nummer 1 är xxxxxxx och därefter återgår modulen till huvudmenyn med Med ovan nämnda procedur går det att mata in ytterliggare 4 telefonnummer (kontaktpersoner) till vilka kommunikationsmodulen skall överlämna larmrapporter. Man behöver då använda olika kommandon, vilka är: Kommando 12# skall användas för inmatning av telefonnummer 2 Kommando 13# skall användas för inmatning av telefonnummer 3 Kommando 14# skall användas för inmatning av telefonnummer 4 Kommando 15# skall användas för inmatning av telefonnummer 5. Använd kommando 19# för att kontrollera inmatningen av varje telefonnummer. Kommunikationsmodulen kommer att repetera alla telefonnummer med meddelandet: Nummer 1 är xxxxxxx, Nummer 2 är xxxxxxx..nummer 5 är xxxxxxx. När meddelandet är slut återgår modulen till huvudmenyn med OBS: Vid larm ringer modulen de inmatade telefonnumren med början från 1 till 5. Positioner utan telefonnummer ignoreras. Borttagning av ett telefonnummer kan göras med kommando *# tillsammans med kommandot för lagringspositionen (t.ex. för att radera telefonnummer 2 skall kommando 12# användas). Modulen kommer att svara med Mata in telefonnummer. Mata därefter in *# och modulen svarar med: Nummer x radering slutförd. 2/ Inställning av tid och datum Korrekt funktion hos kommunikationsmodulen kräver rätt inställning av tid och datum enligt följande procedur: Mata in kommandot 20# och fortsätt därefter omedelbart inmatningen med år xx månad xx dag xx timme xx minut xx och bekräfta med #. Använd alltid det 2- siffriga formatet, t.ex. år 2001 = 01, juni = 06. Efter att inställningen är färdig återgår modulen till Använd kommando 21# för att kontrollera att tid och datum är korrekt. Modulen kommer att repetera data på följande sätt: År xx månad xx dag xx timme xx minut xx och därefter återgå till Om inställningen är felaktig är det nödvändigt att upprepa hela proceduren (använd kommandot 20# )

4 3/ Flera fordon Om du har kommunikationsmoduler installerade i flera fordon (t.ex. fordonsparken hos ett företag) är det möjligt att identifiera de olika fordonen (modulerna) med olika nummer. Om du endast har en modul installerad i ett fordon behövs ingen sådan identifiering. Fabriksinställningen är tillräcklig för en modul (00) och det är inte nödvändigt att ange ett nummer enligt proceduren beskriven i detta avsnitt. Mata in kommandot 30# och mata därefter in numret för fordonet (t.ex. för fordon no.1, mata in 01#, för fordon no.2, mata in 02#, etc.). Efter att inställningen är klar svarar modulen med Fordon nummer xx och därefter återgår modulen till Mata in 00 som identifieringsnummer för att ta bort identifieringen. Mata in kommandot 31# för att när som helst kontrollera identifieringsnumret och modulen svarar då med: Fordon nummer xx. Därefter återgår modulen till 4/ Larmminne I larmminnet finns händelser lagrade (maximum 4) vilka kommunikationsmodulen har rapporterat till användaren (till de lagrade telefonnumren). Dessa händelser larmrapporter kan vara följande: Larmsystem status fordonet har utsatts för inbrott, t.ex. en dörr har öppnats (beror på larmsystemets installation). Otillräcklig strömförsörjning bilbatteriet har kopplats bort eller urladdats. Testläge användaren har startat en kontroll av modulen med kommandot 82# (beskriven nedan). Nödfall i fordon nödknappen har tryckts in. Använd kommando 40# för att få kontakt med kommunikationsmodulens larmminne. Modulen rapporterar innehållet i minnet med Fordon nummer xx (denna del av rapporten beror på föregående inställning av modulens identifieringsnummer om det endast finns en modul utelämnas detta meddelande) Lagrad månad xx dag xx timme xx minut xx. Följande meddelande har skickats till telefonnummer x. xx (typ av larmrapport), Lagrad månad xx dag xx timme xx minut xx". Följande meddelande har skickats till telefonnummer x. xx (typ av larmrapport),.. (4 rapporter). Därefter återgår modulen till OBS: I larmminnet finns 4 händelser (larmrapporter) och modulen ger rapport för den senaste först och den äldsta i slutet av rapporten. Varje ny händelse ersätter automatiskt den äldsta händelsen av de fyra lagrade händelserna. Om användaren bekräftar mottagningen av en rapporterad händelse med **** kommer den lagrade rapporten också att inkludera information om telefonnumret till den användare som bekräftat mottagningen av rapporten. Om mottagningen av larmrapporten inte är bekräftad (med **** ) kommer rapporten att inkludera meddelandet Samtalet är inte bekräftat istället för information om telefonnumret. 5/ Styrning av utgångar Kommunikationsmodulen PATRIOT har 2 oberoende utgångar (se schemat) där varje utgångs maxbelastning är högst 300 ma. Utgångarna kan styras med kommandona beskrivna nedan. Om en större belastning krävs (för att slå av/på utrustning med större strömförbrukning) måste man använda ett relä med rätt specifikation som ansluts tillsammans med skyddsdioder (se schemat). Styrning av utgång no.1: Mata in kommandot 51#. Modulen kommer att slå AV utgång nr.1 och svarar med: Utgång nummer 1 är AV, därefter återgår modulen till huvudmenyn med Mata in kommandot 52#. Modulen kommer att slå PÅ utgång nr.1 och svarar med: Utgång nummer 1 är PÅ, därefter återgår modulen till huvudmenyn med Mata in kommandot 53#. Modulen kommer att slå PÅ utgång nr.1 (ca 1 sekund) och därefter slå AV och svarar sen med: Utgång nummer 1 kommer att slå På och AV, därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet Huvudmeny. Styrning av utgång no.2: Mata in kommandot 55#. Modulen kommer att slå AV utgång nr.2 och svarar med: Utgång nummer 2 är AV, därefter återgår modulen till huvudmenyn med Mata in kommandot 56#. Modulen kommer att slå PÅ utgång nr.2 och svarar med: Utgång nummer 2 är PÅ, därefter återgår modulen till huvudmenyn med Mata in kommandot 57#. Modulen kommer att slå PÅ utgång nr.2 (ca 1 sekund) och därefter slå AV och svarar sen med: Utgång nummer 2 kommer att slå På och AV, därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet Huvudmeny. 6/ Styrning av mikrofon och högtalare (lyssna och kommunicera med det bevakade utrymmet) Med följande kommandon kan du slå PÅ/AV kommunikationen till (avlyssning) den modul som är ansluten med mikrofon och högtalare

5 Kommandot 61# kommer att slå PÅ mikrofonen och högtalaren i fordonet och därefter återgår modulen till Kommandot 62# kommer att slå AV mikrofonen och högtalaren i fordonet och därefter återgår modulen till OBS: När ett larm eller nödanrop (efter att nödknappen tryckts in) inträffar inkopplas mikrofonen automatiskt till modulen samtidigt som larmrapporten sänds till de lagrade telefonnumren. Villkoret för att mikrofonen slås på är dock att samtalet är bekräftat med **** eller med ####. För att även slå PÅ högtalaren i denna situation är det nödvändigt att använda kommandot 61#. 7/ Konfigureringsval a/ För att slå PÅ/AV kommunikationsmodulen Denna funktion tillåter att man slår AV all kommunikation (rapporter) från modulen till användaren. Kommunikationen i den andra riktningen d.v.s. från användaren till modulen ändras inte. Vi rekommenderar att använda denna funktion t.ex. om fordonet är på verkstad, efter en olycka eller om modulen är defekt på något sätt. Använd kommandot 70# för att slå AV modulen. Modulen svarar med: PATRIOT är AV och därefter återgår modulen till Använd kommandot 71# för att slå PÅ modulen. Modulen svarar med: PATRIOT är PÅ och därefter återgår modulen till b/ För att slå PÅ/AV övervakningen av strömförsörjningen Denna funktion slår PÅ/AV rapporteringen för övervakningen av strömförsörjningen. Övervakningsfunktionen rapporterar om strömförsörjningen är otillräcklig till de lagrade telefonnumren (fabriksinställningen för denna funktion är AV). Använd kommandot 72# för att slå PÅ övervakningen. Modulen svarar med: Rapport för otillräcklig strömförsörjning är PÅ och därefter återgår modulen till Använd kommandot 73# för att slå AV övervakningen. Modulen svarar med: Rapport för otillräcklig strömförsörjning är AV och därefter återgår modulen till OBS: Modulen ger meddelandet Strömförsörjningen har kopplats bort om spänningen understiger 3,5V. Det interna backup batteriet möjliggör rapportering från modulen ända tills spänningen går ned till 6,5V (under cirka 10 minuter). När bilbatteriet (minst 9,5V) åter laddats kommer alla modulens funktioner återställas. c/ För att slå PÅ/AV fordonets statusrapport Med nedan beskrivna kommandon kan man slå PÅ/AV funktionen för fordonets statusrapport (information om fordonets tändning är på eller av). Använd kommandot 74# för att slå PÅ funktionen. Modulen svarar med: Rapport för tändningen är PÅ. Därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet: Huvudmeny. Använd kommandot 75# för att slå AV funktionen. Modulen svarar med: Rapport för tändningen är AV. Därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet: Huvudmeny. OBS: Denna funktion testar tändningströmkabeln (+15) i fordonet. Om kabeln har spänning +12V är tändningen påslagen. Om kabeln är strömlös är tändningen avslagen. d/ För att slå PÅ/AV larmets statusrapport Med nedan beskrivna kommandon kan man slå PÅ/AV funktionen för larmets statusrapport (information om larmet är aktiverat eller deaktiverat). Använd kommandot 76# för att slå PÅ funktionen. Modulen svarar med: Rapport för larmsystem status är PÅ. Därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet: Huvudmeny. Använd kommandot 77# för att slå AV funktionen. Modulen svarar med: Rapport för larmsystem status är AV. Därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet: Huvudmeny. OBS: Denna funktion testar larmsystemets status i fordonet. Larmsystemet måste ha en styrutgång för extra tillbehör som ansluts till kommunikationsmodulen. Om larmet är aktiverat utvärderar modulen status för rapporten (se kapitel 8a) som att Larmsystemet är aktiverat. Om larmet är deaktiverat utvärderar modulen status för rapporten (se kapitel 8a) som att Larmsystemet är deaktiverat. 8/ Kontrollfunktioner a/ Kommunikationsmodulens statusrapport Följande kommando (80#) startar rapporteringen för kommunikationsmodulens status: Modulens status - PATRIOT är PÅ - PATRIOT är AV Fordonets status - Tändningen är avslagen - Tändningen är påslagen Larmsystemets status - Larmsystemet är aktiverat - Larmsystemet är deaktiverat Strömförsörjningens status - Rapport för otillräcklig strömförsörjning är PÅ - Rapport för otillräcklig strömförsörjning är AV

6 Mata in kommandot 80# och modulen meddelar följande rapport: (Patriot status), (tändningen status), (larmsystem status), (otillräcklig strömförsörjning status) och därefter återgår modulen till huvudmenyn med b/ Testsamtal Denna funktion används för att kontrollera basfunktion i kommunikationsmodulen, vilken är att rapportera till lagrade telefonnummer. Testsamtalet utförs med kommandot 82# - modulen svarar med Testläge är PÅ och därefter kommer modulen att automatiskt avsluta samtalet och påbörja larmsekvensen av samtal till lagrade telefonnummer. Modulen meddelar Testläge nummer x till de telefonnummer som rings upp. c/ Cell ID information (används ej i Sverige) Mata in kommando 85# så meddelar modulen Cell ID i hexadecimalt format xxxx och ger därmed information om ID numret för den cell som modulen kommunicerar med för tillfället. Om det meddelade ID numret inte är i ett korrekt format är det nödvändigt att konvertera med hjälp av kommando 86#. Modulen svarar med Konverterad och därefter upprepar man kommando 85#. 9/ Servicefunktioner a/ Polaritets inställning för de övervakade status ingångarnas funktion Polaritets inställningen, vilken kan göras med hjälp av nedan nämnda kommandon, är nödvändig för korrekt avkänning av status på larmsystemet (oavsett om det är aktiverat eller inte) när larmsystemet är anslutet till den bruna kabeln på kommunikationsmodulen. Om du vill välja positiv styrning (plus på brun kabel när larmet är aktiverat), mata in kommando 90#. Modulen svarar med: Positiv signal plus och därefter återgår modulen till Om du vill välja negativ styrning (minus på brun kabel när larmet är aktiverat), mata in kommando 91#. Modulen svarar med: Negativ signal minus och därefter återgår modulen till b/ Polaritet inställning för larmsignalen Nedan nämnda kommandon är tillgängliga för inställning av polariteten på kommunikationsmodulens larmingång (gul kabel). Om du vill välja positiv aktivering på larmingången (positiv (plus) larmsignal), mata in kommando 92#. Modulen svarar med: Positiv signal plus och därefter återgår modulen till Om du vill välja negativ aktivering på larmingången (negativ (minus) larmsignal), mata in kommando 93#. Modulen svarar med: Negativ signal minus och därefter återgår modulen till c/ Ändring av säkerhetskod Använd kommando 97# om det av någon anledning är nödvändigt att ändra säkerhetskoden. Modulen svarar med Ändra säkerhetskod. Mata därefter in en ny 4-siffrig säkerhetskod xxxx och bekräfta den med #, upprepa inmatningen av koden en gång till xxxx och bekräfta den igen med #. Kommunikationsmodulen kommer att repetera den inmatade koden med Koden är xxxx och därefter återgår modulen till d/ Återställning av kommunikationsmodulen Om modulens inställning inte passar längre är det möjligt att återgå till fabriksinställningen (se kapitel 10) med kommandot 99#. Modulen kommer att fråga Vill du återställa modulen till fabriksinställning? - Om JA mata in 1#. Modulen svarar med Fabriksinställning och avslutar därefter samtalet. - Om NEJ mata in 0#. Modulen återgår till huvudmenyn med meddelandet Huvudmeny. 10/ Fabriksinställning Kommunikationsmodulen PATRIOT levereras med följande fabriksinställning: - Första gången man ringer till modulen får man meddelandet Välkommen. Detta är er nya kommunikationsmodul PATRIOT. Mata in säkerhetskoden. Antingen matar man in en ny säkerhetskod (se kapitel A) eller så hoppar man över detta och går direkt till huvudmenyn med kommandot # # # # #. Huvudmenyn : 19# - inga telefonnummer (kontaktpersoner) är inlagda 21# - det är nödvändigt att ställa in exakt tid och datum 31# - identifieringsnummer för fordon är AV 40# - larmminne inget lagrat 51# - relä no.1 är AV 55# - relä no.2 är AV 62# - mikrofonen är AV 70# - PATRIOT modulen är PÅ 73# - strömförsörjningens övervakning är AV 75# - fordonets statusrapport är PÅ 77# - larmets statusrapport är PÅ INDIKATOR LED Verifierar att GSM modulen har kontakt med GSM nätet. LED blinkar inte GSM modulen kommunicerar eller tändningen är påslagen. LED blinkar långsamt kontakten med GSM nätet är OK. LED blinkar upprepande 5 gånger med 2 sekunder paus kontakten med GSM nätet fungerar ej (modulen kan inte kommunicera)

7 NÖDKNAPP Genom att trycka på nödknappen under minst 3 sekunder (i nödfall) rapporterar modulen Nödfall i fordon till de lagrade telefonnumren enligt nedan beskrivna sekvenser. KONTROLL AV FUNKTIONER Kontroll av kommunikationsmodulens basfunktioner med vilken menas överföringen av en larmrapport till de lagrade telefonnumren kan utföras på följande sätt: simulera en larmsituation när larmsystemet är aktiverat (t.ex. öppna en dörr på fordonet så att larmsystemet löser ut). Detta skall medföra larmsystemet skickar en signal till larmingången (gul kabel) på kommunikationsmodulen PATRIOT. Kommunikationsmodulen börjar ringa upp (med 3 sekunders fördröjning) de lagrade telefonnumren enligt följande sekvens och försöker meddela larmrapporten. Första sekvensen: Uppringning av telefonnummer 1 larmrapport (25 sek.) avslutar samtalet. Uppringning av telefonnummer 2 larmrapport (25 sek.) avslutar samtalet. Uppringning av telefonnummer x larmrapport (25 sek.) avslutar samtalet. Om mottagningen av larmrapporten bekräftas med **** eller #### av någon mottagare kommer sekvensen (uppringningen) att avbrytas. Om samtalet inte bekräftas (inget svar) kommer kommunikationsmodulen att utföra andra sekvensen: Uppringning av telefonnummer 1 larmrapport (45 sek.) avslutar samtalet. Uppringning av telefonnummer 2 larmrapport (45 sek.) avslutar samtalet. Uppringning av telefonnummer x larmrapport (45 sek.) avslutar samtalet. Om mottagningen av larmrapporten bekräftas med **** eller #### av någon mottagare kommer sekvensen (uppringningen) att avbrytas. Om samtalet inte bekräftas (inget svar) kommer kommunikationsmodulen att utföra tredje sekvensen med en fördröjning på 60 sekunder. Om dessutom mottagningen av larmrapporten inte bekräftas med **** eller #### av någon mottagare i den tredje sekvensen fortsätter modulen uppringningen i den sista fjärde sekvensen med en fördröjning på 5 minuter. TEKNISK SPECIFIKATION Drivspänning 9-16 V DC Strömförbrukning 19 ma (medelvärde) Temperaturområde -20/+55 o C Frekvensband GSM DUAL BAND 900/1800 MHz Storlek 102 x 46 x 39 mm

8 PROGRAMMERING SAMMANFATTNING KOMMANDO FUNKTION MEDDELANDE 11# 12# 13# 14# 15# Val av telefonnummer (kontaktpersoner) Mata in telefonnummer xxxxxxx #. Nummer x är xxxxxxx. 19# Kontroll av telefonnummer Nummer 1 är xxxxxxx, Nummer 2 är 20# Tid och datum inställning 21# Kontrollera tid och datum År xx månad xx dag xx timme xx minut xx inställning 30# Inställning av fordonets Fordon xx. identifieringsnummer 31# Kontroll av fordonets Fordon xx. identifieringsnummer 40# Larmminne Fordon xx, lagrad xx månad xx dag xx timme xx minut. Följande meddelande har skickats till telefonnummer xxxxxxx (typ av larmrapport.. 51# 52# 53# Styrning av utgång nr.1 Utgång 1 är AV. Utgång 1 är PÅ. Utgång 1 kommer att slå PÅ och AV. 55# 56# Styrning av utgång nr.2 57# 61# Slå PÅ mikrofonen 62# Slå AV mikrofonen 70# Slå PÅ/AV modulen 71# 72# Slå PÅ/AV övervakningen av 73# strömförsörjningen 74# Slå PÅ/AV fordonets 75# statusrapport 80# Rapportering om modulens status. Utgång 2 är AV. Utgång 2 är PÅ. Utgång 2 kommer att slå PÅ och AV. PATRIOT är AV. PATRIOT är PÅ. Rapport för otillräcklig strömförsörjning är PÅ Rapport för otillräcklig strömförsörjning är AV Rapport för tändningen är PÅ Rapport för tändningen är AV Patriot status, tändningen status, larmsystem status, otillräcklig strömförsörjning status. 82# Testuppringning Testläge 85# Cell ID information Cell ID i hexadecimalt format xxxx 86# Konvertering av cell ID format Konverterad 90# 91# Inställning av polaritet för brun kabel (larm status) Positiv signal plus. Negativ signal minus. 92# 93# Inställning av polaritet för gul kabel (larmsignal) Positiv signal plus. Negativ signal minus. 97# Ändra säkerhetskod Ändra säkerhetskod. 99# Återställning av kommunikationsmodulen till fabriksinställningen Vill du återställa modulen till fabriksinställning? 1# - Fabriksinställning 0# - Huvudmeny

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3190

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3190 INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3190 DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. COBRA 3190 INSTALLATIONSMANUAL 3 INTRODUKTION Denna manual innehåller all nödvändig information för att installera larmsystemet

Läs mer

BRUKSANVISNING. 531 GPS tracker. med iphone/android app

BRUKSANVISNING. 531 GPS tracker. med iphone/android app BRUKSANVISNING 531 GPS tracker med iphone/android app Innehåll Innehåll 3 Introduktion 4 Installera GPS enheten i fordonet 4 Konfigurera GPS enheten med iphone/android appen 6 Konfigurera GPS enheten

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp SMS-temp Bruksanvisning SMS-temp Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna lådan (4

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Användarinstruktion Efftel Bredbandstelefoni för företag Innehållsförteckning 1. Telefonnummer 2. Medflyttning och vidarekoppling 3. Nummerpresentation 4. Spärr för vissa telefonnummer 5. Röstbrevlåda

Läs mer

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING FÖRORD... 2 KRAV FÖR MONTERINGEN... 2 MONTERINGSFÖRBEREDELSER... 2 ENHETER... 2 DOKUMENTATION... 2 INSTALLATION AV SIM-KORT... 2 INSTALLATION AV BACKUPBATTERI...

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

KOMMA I GÅNG LADDA NER OCH INSTALLERA DEFA EXPRESS

KOMMA I GÅNG LADDA NER OCH INSTALLERA DEFA EXPRESS KOMMA I GÅNG SVENSK Centralenheten är inte förprogrammerad vid leverans. Detta betyder att den måste programmeras med bilspecifik programvara av installatören innan den kan användas. För att göra det behövs::

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion

Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion Förberedelse Denna produkt har utvecklats för att monteras på fordon som är utrustade med CAN-plattform såväl som på fordon utan

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll:

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll: R GSM AC-4 12-24V Innehåll: 1. Förberedelser Sida: 1.1 Förberedelse av SIM kort 2 1.2 Isättning av SIM kort 2 1.3 Obligatoriska anslutningar 2 1.4 Alarmanslutningar 2 1.5 Reläanslutningar 3 2. Drifttagning

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

1. Användningsområden med GSM-sändare

1. Användningsområden med GSM-sändare - 1- MFJ51808 1. Användningsområden med GSM-sändare JA60GSM har många användbara funktioner som tydligt förklaras i denna manual. Installatören bör noggrant demonstrera för användaren hur GSM-sändaren

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products Bewator - Simplebus2 Manual SB2904 revision 1 VARNING Installera utrustningen enligt dessa anvisningar och i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Utrustningen får endast användas enligt

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

eberspächer värmare A WORLD OF COMFORT ES_GSM_Install_135x170.indd 1 2012-03-28 12.20

eberspächer värmare A WORLD OF COMFORT ES_GSM_Install_135x170.indd 1 2012-03-28 12.20 Fordonsvärmare Teknisk dokumentation se monteringsanvisning Easysta gsm tc 202 TeLefonstyrning för eberspächer värmare A WORLD OF COMFORT ES_GSM_Install_135x170.indd 1 2012-03-28 12.20 2 Fordonsvärmare

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox NavEye BlackBox skyddar din värdefulla egendom till exempel bil eller båt på flera effektiva sätt. Inkopplad till olika larmgivare kan den varna om någon

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Användarmanual Holars GSM Easy Call 3. Produktnr 07.217. Korr: 25.04.2013 Holars AB, Cellovägen 19633 Kungsängen. Tlf. 0868409910, mobilnr: 0700209327 www.holars.se 1 INNEHÅLL:

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel BRUKSANVISNING MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel OBS. Om sigillet är brutet! kontakta Säk.ansvarig eller skåptillverkaren. Härmed intygas att Lås ComboGard 33E1, -33E2,

Läs mer

Bruksanvisning. Thermo Call TC3

Bruksanvisning. Thermo Call TC3 Bruksanvisning Thermo Call TC3 Allmän information Bästa Webasto-kund! tack för att du har köpt den nya Thermo Call TC3. Med debba produkt har du en komfortabel och innovativ betjäningsenhet till förfogande

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02 ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 Larm för Husbil & Husvagn En säkrare framtid tillsammans med oss! CAT SE ProSafe art nr 6709-02 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email:

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

DVS90 världens mest intelligenta larm

DVS90 världens mest intelligenta larm världens mest intelligenta larm larmet från DEFA sätter standard för larm till fordon Larmet anpassas till fordonet i samband med monteringen är konstruerad på en flexibel elektronikplattform. Detta innebär

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Monteringsanvisning. Thermo Call TC3

Monteringsanvisning. Thermo Call TC3 Monteringsanvisning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Felaktig installation eller reparation av Webasto uppvärmnings- och kylsystem kan orsaka brand eller läckage av giftig

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

Bruksanvisning Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008

Bruksanvisning Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008 Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008 1 Innehållsförteckning Introduktion till TRACKme 3 Funktionsprincip 4 Abonnemang 4 Registrering 5 Vad händer när larmet går? 6 Styrning av enheten

Läs mer

PIC-projekt: Kodlås till dörr

PIC-projekt: Kodlås till dörr Institutionen för industriell IT IT-universitetet Kista PIC-projekt: Kodlås till dörr Lars Viebke M3Mb l.viebke@telia.com Kurs: Maskinnära programmering 6B3285, PRO1 2p Lärare: William Sandquist Datum:

Läs mer

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM.

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM. INSTALLATIONSMANUAL R E T RO F I T K I T FÖR KO N E K RM Ert installationspaket RETROFITKIT FÖR KONE KRM Artikelnummer: 252325 Vikt: 540gram Ingående artiklar: FältCom ECII Flex - 202187-01 Retrofit Kone

Läs mer

Mer än bara säkerhet

Mer än bara säkerhet Mer än bara säkerhet Det kompletta trådlösa säkerhetssystemet för bostäder och mindre företag Mer än bara säkerhet Infinite Prime är den kompletta trådlösa säkerhetslösningen för alla typer av bostäder

Läs mer