GSM kommunikationsmodul

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GSM kommunikationsmodul"

Transkript

1 GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet. PATRIOT använder en Ericsson GSM modul som överföringsenhet. Den möjliggör röstkommunikation med programmerat språk både med mobiltelefoner och fasta telefoner. PATRIOT kan användas både i fordon och byggnader (t.ex. fritidshus, garage, kontor, etc.) och speciellt på platser där det inte finns en fast telefonlinje tillgänglig. PATRIOT möjliggör överföring av information till 5 lagrade telefonnummer i en bestämd sekvens. Den har ett larmminne där händelser rapporterade till användaren är lagrade. Den tillåter fjärrstyrning av två oberoende utgångar. PATRIOT övervakar status på strömförsörjningen. Om strömförsörjningen är otillräcklig sänder enheten informationen till lagrade telefonnummer. Efter rapport av ett larm växlar enheten automatiskt om till ljudkommunikation med det övervakade utrymmet med hjälp av en mikrofon och en högtalare. PATRIOT ger information om tillgänglig GSM signal. Den övervakar om tändningen är på eller av och om larmsystemet är aktiverat eller deaktiverat. PATRIOT kontrolleras med tonsignaler (DTMF) från valfri telefon med denna funktion. INSTALLATION Innan installationen startas är det nödvändigt att stoppa I ett aktiverat SIM kort från en GSM operatör enligt bilderna nedan. (SIM kortet måste ha PIN koden borttagen detta måste göras i förväg med hjälp av en mobiltelefon). Varning: Kontrollera att modulen inte är ansluten till strömförsörjningen när SIM kortet stoppas in i enheten. Installation och Användning

2 Placering av de enskilda delarna i PATRIOT satsen Centralenhet skall placeras invändigt i fordonet på en gömd plats, t.ex. under sätet, bakom en plastpanel eller i bagageutrymmet. Använd den dubbelhäftande tejpen som medföljer satsen. Antenn antennens placering är fundamentalt viktig för korrekt funktion hos kommunikationsmodulen. Antennens kabel får inte kapas, skadas eller anslutas till andra kablar och måste hållas separerad från annat kablage. Avståndet till en metallyta måste vara minst 20mm. Nödknapp skall monteras på en plats som lätt kan nås från förarsätet. Tänk dock på att välja en plats där man inte oavsiktligt kan trycka på knappen. (Borrhål 12mm). Indikator LED skall monteras på en plats där den lätt kan observeras. (Borrhål 4,5 mm). Mikrofon använd clipset eller skruvfästet och fäst mikrofonen på A-stolpen eller på solskyddet vid förarsätet. (Kontrollera kvaliteten på mikrofonljudet innan fastsättningen slutförs). Högtalare använd bygelfästet och fäst högtalaren på en gömd position. (Kontrollera lyssningskvaliteten innan fastsättningen slutförs). ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR OBS! Koppla bort minuspolen på bilbatteriet innan installationen påbörjas. När installationen är klar kan bilbatteriet åter anslutas igen. Detta system passar fordon med 12V elsystem och negativ chassijord. Se bifogat schema för de elektriska anslutningar och notera följande: - Alla positiva +12V kablar måste skyddas med en 5A säkring. - Dra alla kablar utom antennkabeln längs med befintligt kablage. - Systemets jord måste anslutas till en befintlig jordpunkt i fordonet. Anslutning av enskilda kablar: Röd kabel - Strömförsörjning +12V (+30) Svart kabel - Jord Grön kabel - Tändningström +12V (+15) Gul kabel - Larmingång information om larmet är utlöst (polariteten kan väljas se kapitel 9b) Brun kabel - Ingång information om billarmets status (polariteten kan väljas se kapitel 9a) Lila kabel - Fjärrstyrd utgång 1 (300mA) Ljusblå kabel - Fjärrstyrd utgång 2 (300mA) Vit kabel (kort) - Ingång för nödknapp negativ (-) Blå/Röd kabel (kort) - Strömförsörjning för indikator LED (ansluts till LED röd kabel) Svart kabel (kort) - Jord för indikator LED (ansluts till LED svart kabel) Antenn - ansluts till den stora runda kontakten på sidan av kommunikationsmodulen Mikrofon - ansluts till den lilla runda kontakten på sidan av kommunikationsmodulen Högtalare - skjut in högtalarkablarnas stift på de fria positionerna (5 och 11) i den vita kontakten på kablaget (polariteten är inte viktig) PROGRAMMERING Programmeringen av kommunikationsmodulen möjliggör inställning av modulen så att den motsvarar den enskilda kundens krav. Kommunikationsmodulen levereras förinställd och denna fabriksinställning (se kapitel 10) kommer troligen att vara tillräcklig i de flesta fall, i vilket fall kan inställningarna ändras när som helst. Kontrollera innan programmering att ett aktiverat SIM kort (med borttagen PIN kod) är instoppat och att kommunikationsmodulens kablar är rätt anslutna. Programmeringen görs med olika kommandon (t.ex. 11#) från en valfri telefon med tonsignaler (DTMF). Efter inmatning av kommandot meddelar kommunikationsmodulen utförd inställning med en fördröjning på 2 sekunder. Efterföljande inställning kan påbörjas efter Varje kommandoinmatning måste utföras inom 10 sekunder från den senaste knapptryckningen. Om pausen är längre eller om kommandot inte är korrekt återgår modulen automatiskt till huvudmenyn med meddelandet Fel val Huvudmeny. Om det inte pågår någon inmatning av kommandon under 50 sekunder avslutar modulen samtalet. Ringa till kommunikationsmodulen inmatning av säkerhetskod A/ Första uppringningen till modulen (fabriksinställning) Använd en valfri telefon med tonsignal (DTMF) och slå telefonnumret till din kommunikationsmodul (SIM kort). Efter den första ringsignalen svarar modulen med meddelandet: Välkommen. Detta är er nya kommunikationsmodul PATRIOT. Mata in säkerhetskoden.. Därefter väntar modulen (10 sek.) på inmatningen av en 4-siffrig säkerhetskod (du kan använda siffrorna 0 9). Du kan hoppa över inmatningen av säkerhetskoden (t.ex. vid installationen när du testar funktionen eller när systemet överlämnas till slutanvändaren) och gå direkt till huvudmenyn med kommandot # # # # # och får då meddelandet Huvudmeny, eller så kan du mata in en ny säkerhetskod på följande sätt: Mata in önskade siffror xxxx och bekräfta med #, upprepa inmatningen av siffrorna xxxx och bekräfta igen med #. Om inmatningen av säkerhetskoden var korrekt kommer modulen att meddela: Koden är xxxx och därefter gå till Om inmatningen av säkerhetskoden är felaktig (t.ex. att det är en skillnad mellan den först inmatade koden och den upprepade) kommer modulen att meddela: - 4 -

3 Koden är ej korrekt och därefter invänta den korrekta inmatningen för säkerhetskoden som beskrivits ovan. OBS! Efter det andra felaktiga försöket att mata in säkerhetskoden så avslutar modulen samtalet. B/ Kommunikation med en färdigprogrammerad säkerhetskod Använd en valfri telefon med tonsignal (DTMF) och slå telefonnumret till er kommunikationsmodul (SIM kort). Efter den första ringsignalen kommer modulen att svara samtalet med meddelandet: Mata in säkerhetskoden. Modulen väntar sedan på inmatningen av den 4-siffriga säkerhetskoden (max. 10 sekunder). Mata in siffrorna xxxx och bekräfta med #. Om inmatningen av säkerhetskoden är korrekt svarar modulen med: Koden är korrekt och går till Om inmatningen av säkerhetskoden är felaktig svarar modulen med: Koden är ej korrekt och väntar därefter på inmatningen av korrekt säkerhetskod som beskrivits ovan. OBS! Efter det andra felaktiga försöket att mata in säkerhetskoden avslutar modulen samtalet. HUVUDMENY För att komma till kommunikationsmodulens huvudmeny är det nödvändigt att etablera en anslutning till kommunikationsmodulen (ringa till modulen) och mata in korrekt säkerhetskod. Inställning av alla funktioner kan utföras med valfri telefon med tonsignal (DTMF) och inmatade kommandon (t.ex. 11#). Modulen svarar alltid med röstmeddelanden. Det går att fortsätta med andra inställningar efter det att modulen avslutat med Mata aldrig in kommandon när meddelandet från kommunikationsmodulen pågår. Modulen svarar inte på kommando inmatningar under detta moment! 1/ Inmatning av telefonnummer (kontaktpersoner) I denna avdelning är det nödvändigt att mata in åtminstone ett telefonnummer (kontaktperson) till vilken kommunikationsmodulen skall överlämna larmrapporter. Man kan ange maximalt 5 telefonnummer. Lagringspositioner utan telefonnummer kommer alltid att ignoreras. För korrekt funktion hos kommunikationsmodulen både i Sverige och utomlands är det nödvändigt att mata in telefonnumren i internationellt format, t.ex.: (+) Matas inte in! Landskod Riktnummer Lokalt nummer Modulen gör detta själv. (Sverige) (Stockholm) Mata in kommandot 11# och modulen ber dig att mata in telefonnumret med meddelandet: Mata in telefonnummer. Mata nu in telefonnumret xxxxxxx och bekräfta med #. Modulen kommer att upprepa inmatat telefonnummer på följande sätt: Nummer 1 är xxxxxxx och därefter återgår modulen till huvudmenyn med Med ovan nämnda procedur går det att mata in ytterliggare 4 telefonnummer (kontaktpersoner) till vilka kommunikationsmodulen skall överlämna larmrapporter. Man behöver då använda olika kommandon, vilka är: Kommando 12# skall användas för inmatning av telefonnummer 2 Kommando 13# skall användas för inmatning av telefonnummer 3 Kommando 14# skall användas för inmatning av telefonnummer 4 Kommando 15# skall användas för inmatning av telefonnummer 5. Använd kommando 19# för att kontrollera inmatningen av varje telefonnummer. Kommunikationsmodulen kommer att repetera alla telefonnummer med meddelandet: Nummer 1 är xxxxxxx, Nummer 2 är xxxxxxx..nummer 5 är xxxxxxx. När meddelandet är slut återgår modulen till huvudmenyn med OBS: Vid larm ringer modulen de inmatade telefonnumren med början från 1 till 5. Positioner utan telefonnummer ignoreras. Borttagning av ett telefonnummer kan göras med kommando *# tillsammans med kommandot för lagringspositionen (t.ex. för att radera telefonnummer 2 skall kommando 12# användas). Modulen kommer att svara med Mata in telefonnummer. Mata därefter in *# och modulen svarar med: Nummer x radering slutförd. 2/ Inställning av tid och datum Korrekt funktion hos kommunikationsmodulen kräver rätt inställning av tid och datum enligt följande procedur: Mata in kommandot 20# och fortsätt därefter omedelbart inmatningen med år xx månad xx dag xx timme xx minut xx och bekräfta med #. Använd alltid det 2- siffriga formatet, t.ex. år 2001 = 01, juni = 06. Efter att inställningen är färdig återgår modulen till Använd kommando 21# för att kontrollera att tid och datum är korrekt. Modulen kommer att repetera data på följande sätt: År xx månad xx dag xx timme xx minut xx och därefter återgå till Om inställningen är felaktig är det nödvändigt att upprepa hela proceduren (använd kommandot 20# )

4 3/ Flera fordon Om du har kommunikationsmoduler installerade i flera fordon (t.ex. fordonsparken hos ett företag) är det möjligt att identifiera de olika fordonen (modulerna) med olika nummer. Om du endast har en modul installerad i ett fordon behövs ingen sådan identifiering. Fabriksinställningen är tillräcklig för en modul (00) och det är inte nödvändigt att ange ett nummer enligt proceduren beskriven i detta avsnitt. Mata in kommandot 30# och mata därefter in numret för fordonet (t.ex. för fordon no.1, mata in 01#, för fordon no.2, mata in 02#, etc.). Efter att inställningen är klar svarar modulen med Fordon nummer xx och därefter återgår modulen till Mata in 00 som identifieringsnummer för att ta bort identifieringen. Mata in kommandot 31# för att när som helst kontrollera identifieringsnumret och modulen svarar då med: Fordon nummer xx. Därefter återgår modulen till 4/ Larmminne I larmminnet finns händelser lagrade (maximum 4) vilka kommunikationsmodulen har rapporterat till användaren (till de lagrade telefonnumren). Dessa händelser larmrapporter kan vara följande: Larmsystem status fordonet har utsatts för inbrott, t.ex. en dörr har öppnats (beror på larmsystemets installation). Otillräcklig strömförsörjning bilbatteriet har kopplats bort eller urladdats. Testläge användaren har startat en kontroll av modulen med kommandot 82# (beskriven nedan). Nödfall i fordon nödknappen har tryckts in. Använd kommando 40# för att få kontakt med kommunikationsmodulens larmminne. Modulen rapporterar innehållet i minnet med Fordon nummer xx (denna del av rapporten beror på föregående inställning av modulens identifieringsnummer om det endast finns en modul utelämnas detta meddelande) Lagrad månad xx dag xx timme xx minut xx. Följande meddelande har skickats till telefonnummer x. xx (typ av larmrapport), Lagrad månad xx dag xx timme xx minut xx". Följande meddelande har skickats till telefonnummer x. xx (typ av larmrapport),.. (4 rapporter). Därefter återgår modulen till OBS: I larmminnet finns 4 händelser (larmrapporter) och modulen ger rapport för den senaste först och den äldsta i slutet av rapporten. Varje ny händelse ersätter automatiskt den äldsta händelsen av de fyra lagrade händelserna. Om användaren bekräftar mottagningen av en rapporterad händelse med **** kommer den lagrade rapporten också att inkludera information om telefonnumret till den användare som bekräftat mottagningen av rapporten. Om mottagningen av larmrapporten inte är bekräftad (med **** ) kommer rapporten att inkludera meddelandet Samtalet är inte bekräftat istället för information om telefonnumret. 5/ Styrning av utgångar Kommunikationsmodulen PATRIOT har 2 oberoende utgångar (se schemat) där varje utgångs maxbelastning är högst 300 ma. Utgångarna kan styras med kommandona beskrivna nedan. Om en större belastning krävs (för att slå av/på utrustning med större strömförbrukning) måste man använda ett relä med rätt specifikation som ansluts tillsammans med skyddsdioder (se schemat). Styrning av utgång no.1: Mata in kommandot 51#. Modulen kommer att slå AV utgång nr.1 och svarar med: Utgång nummer 1 är AV, därefter återgår modulen till huvudmenyn med Mata in kommandot 52#. Modulen kommer att slå PÅ utgång nr.1 och svarar med: Utgång nummer 1 är PÅ, därefter återgår modulen till huvudmenyn med Mata in kommandot 53#. Modulen kommer att slå PÅ utgång nr.1 (ca 1 sekund) och därefter slå AV och svarar sen med: Utgång nummer 1 kommer att slå På och AV, därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet Huvudmeny. Styrning av utgång no.2: Mata in kommandot 55#. Modulen kommer att slå AV utgång nr.2 och svarar med: Utgång nummer 2 är AV, därefter återgår modulen till huvudmenyn med Mata in kommandot 56#. Modulen kommer att slå PÅ utgång nr.2 och svarar med: Utgång nummer 2 är PÅ, därefter återgår modulen till huvudmenyn med Mata in kommandot 57#. Modulen kommer att slå PÅ utgång nr.2 (ca 1 sekund) och därefter slå AV och svarar sen med: Utgång nummer 2 kommer att slå På och AV, därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet Huvudmeny. 6/ Styrning av mikrofon och högtalare (lyssna och kommunicera med det bevakade utrymmet) Med följande kommandon kan du slå PÅ/AV kommunikationen till (avlyssning) den modul som är ansluten med mikrofon och högtalare

5 Kommandot 61# kommer att slå PÅ mikrofonen och högtalaren i fordonet och därefter återgår modulen till Kommandot 62# kommer att slå AV mikrofonen och högtalaren i fordonet och därefter återgår modulen till OBS: När ett larm eller nödanrop (efter att nödknappen tryckts in) inträffar inkopplas mikrofonen automatiskt till modulen samtidigt som larmrapporten sänds till de lagrade telefonnumren. Villkoret för att mikrofonen slås på är dock att samtalet är bekräftat med **** eller med ####. För att även slå PÅ högtalaren i denna situation är det nödvändigt att använda kommandot 61#. 7/ Konfigureringsval a/ För att slå PÅ/AV kommunikationsmodulen Denna funktion tillåter att man slår AV all kommunikation (rapporter) från modulen till användaren. Kommunikationen i den andra riktningen d.v.s. från användaren till modulen ändras inte. Vi rekommenderar att använda denna funktion t.ex. om fordonet är på verkstad, efter en olycka eller om modulen är defekt på något sätt. Använd kommandot 70# för att slå AV modulen. Modulen svarar med: PATRIOT är AV och därefter återgår modulen till Använd kommandot 71# för att slå PÅ modulen. Modulen svarar med: PATRIOT är PÅ och därefter återgår modulen till b/ För att slå PÅ/AV övervakningen av strömförsörjningen Denna funktion slår PÅ/AV rapporteringen för övervakningen av strömförsörjningen. Övervakningsfunktionen rapporterar om strömförsörjningen är otillräcklig till de lagrade telefonnumren (fabriksinställningen för denna funktion är AV). Använd kommandot 72# för att slå PÅ övervakningen. Modulen svarar med: Rapport för otillräcklig strömförsörjning är PÅ och därefter återgår modulen till Använd kommandot 73# för att slå AV övervakningen. Modulen svarar med: Rapport för otillräcklig strömförsörjning är AV och därefter återgår modulen till OBS: Modulen ger meddelandet Strömförsörjningen har kopplats bort om spänningen understiger 3,5V. Det interna backup batteriet möjliggör rapportering från modulen ända tills spänningen går ned till 6,5V (under cirka 10 minuter). När bilbatteriet (minst 9,5V) åter laddats kommer alla modulens funktioner återställas. c/ För att slå PÅ/AV fordonets statusrapport Med nedan beskrivna kommandon kan man slå PÅ/AV funktionen för fordonets statusrapport (information om fordonets tändning är på eller av). Använd kommandot 74# för att slå PÅ funktionen. Modulen svarar med: Rapport för tändningen är PÅ. Därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet: Huvudmeny. Använd kommandot 75# för att slå AV funktionen. Modulen svarar med: Rapport för tändningen är AV. Därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet: Huvudmeny. OBS: Denna funktion testar tändningströmkabeln (+15) i fordonet. Om kabeln har spänning +12V är tändningen påslagen. Om kabeln är strömlös är tändningen avslagen. d/ För att slå PÅ/AV larmets statusrapport Med nedan beskrivna kommandon kan man slå PÅ/AV funktionen för larmets statusrapport (information om larmet är aktiverat eller deaktiverat). Använd kommandot 76# för att slå PÅ funktionen. Modulen svarar med: Rapport för larmsystem status är PÅ. Därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet: Huvudmeny. Använd kommandot 77# för att slå AV funktionen. Modulen svarar med: Rapport för larmsystem status är AV. Därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet: Huvudmeny. OBS: Denna funktion testar larmsystemets status i fordonet. Larmsystemet måste ha en styrutgång för extra tillbehör som ansluts till kommunikationsmodulen. Om larmet är aktiverat utvärderar modulen status för rapporten (se kapitel 8a) som att Larmsystemet är aktiverat. Om larmet är deaktiverat utvärderar modulen status för rapporten (se kapitel 8a) som att Larmsystemet är deaktiverat. 8/ Kontrollfunktioner a/ Kommunikationsmodulens statusrapport Följande kommando (80#) startar rapporteringen för kommunikationsmodulens status: Modulens status - PATRIOT är PÅ - PATRIOT är AV Fordonets status - Tändningen är avslagen - Tändningen är påslagen Larmsystemets status - Larmsystemet är aktiverat - Larmsystemet är deaktiverat Strömförsörjningens status - Rapport för otillräcklig strömförsörjning är PÅ - Rapport för otillräcklig strömförsörjning är AV

6 Mata in kommandot 80# och modulen meddelar följande rapport: (Patriot status), (tändningen status), (larmsystem status), (otillräcklig strömförsörjning status) och därefter återgår modulen till huvudmenyn med b/ Testsamtal Denna funktion används för att kontrollera basfunktion i kommunikationsmodulen, vilken är att rapportera till lagrade telefonnummer. Testsamtalet utförs med kommandot 82# - modulen svarar med Testläge är PÅ och därefter kommer modulen att automatiskt avsluta samtalet och påbörja larmsekvensen av samtal till lagrade telefonnummer. Modulen meddelar Testläge nummer x till de telefonnummer som rings upp. c/ Cell ID information (används ej i Sverige) Mata in kommando 85# så meddelar modulen Cell ID i hexadecimalt format xxxx och ger därmed information om ID numret för den cell som modulen kommunicerar med för tillfället. Om det meddelade ID numret inte är i ett korrekt format är det nödvändigt att konvertera med hjälp av kommando 86#. Modulen svarar med Konverterad och därefter upprepar man kommando 85#. 9/ Servicefunktioner a/ Polaritets inställning för de övervakade status ingångarnas funktion Polaritets inställningen, vilken kan göras med hjälp av nedan nämnda kommandon, är nödvändig för korrekt avkänning av status på larmsystemet (oavsett om det är aktiverat eller inte) när larmsystemet är anslutet till den bruna kabeln på kommunikationsmodulen. Om du vill välja positiv styrning (plus på brun kabel när larmet är aktiverat), mata in kommando 90#. Modulen svarar med: Positiv signal plus och därefter återgår modulen till Om du vill välja negativ styrning (minus på brun kabel när larmet är aktiverat), mata in kommando 91#. Modulen svarar med: Negativ signal minus och därefter återgår modulen till b/ Polaritet inställning för larmsignalen Nedan nämnda kommandon är tillgängliga för inställning av polariteten på kommunikationsmodulens larmingång (gul kabel). Om du vill välja positiv aktivering på larmingången (positiv (plus) larmsignal), mata in kommando 92#. Modulen svarar med: Positiv signal plus och därefter återgår modulen till Om du vill välja negativ aktivering på larmingången (negativ (minus) larmsignal), mata in kommando 93#. Modulen svarar med: Negativ signal minus och därefter återgår modulen till c/ Ändring av säkerhetskod Använd kommando 97# om det av någon anledning är nödvändigt att ändra säkerhetskoden. Modulen svarar med Ändra säkerhetskod. Mata därefter in en ny 4-siffrig säkerhetskod xxxx och bekräfta den med #, upprepa inmatningen av koden en gång till xxxx och bekräfta den igen med #. Kommunikationsmodulen kommer att repetera den inmatade koden med Koden är xxxx och därefter återgår modulen till d/ Återställning av kommunikationsmodulen Om modulens inställning inte passar längre är det möjligt att återgå till fabriksinställningen (se kapitel 10) med kommandot 99#. Modulen kommer att fråga Vill du återställa modulen till fabriksinställning? - Om JA mata in 1#. Modulen svarar med Fabriksinställning och avslutar därefter samtalet. - Om NEJ mata in 0#. Modulen återgår till huvudmenyn med meddelandet Huvudmeny. 10/ Fabriksinställning Kommunikationsmodulen PATRIOT levereras med följande fabriksinställning: - Första gången man ringer till modulen får man meddelandet Välkommen. Detta är er nya kommunikationsmodul PATRIOT. Mata in säkerhetskoden. Antingen matar man in en ny säkerhetskod (se kapitel A) eller så hoppar man över detta och går direkt till huvudmenyn med kommandot # # # # #. Huvudmenyn : 19# - inga telefonnummer (kontaktpersoner) är inlagda 21# - det är nödvändigt att ställa in exakt tid och datum 31# - identifieringsnummer för fordon är AV 40# - larmminne inget lagrat 51# - relä no.1 är AV 55# - relä no.2 är AV 62# - mikrofonen är AV 70# - PATRIOT modulen är PÅ 73# - strömförsörjningens övervakning är AV 75# - fordonets statusrapport är PÅ 77# - larmets statusrapport är PÅ INDIKATOR LED Verifierar att GSM modulen har kontakt med GSM nätet. LED blinkar inte GSM modulen kommunicerar eller tändningen är påslagen. LED blinkar långsamt kontakten med GSM nätet är OK. LED blinkar upprepande 5 gånger med 2 sekunder paus kontakten med GSM nätet fungerar ej (modulen kan inte kommunicera)

7 NÖDKNAPP Genom att trycka på nödknappen under minst 3 sekunder (i nödfall) rapporterar modulen Nödfall i fordon till de lagrade telefonnumren enligt nedan beskrivna sekvenser. KONTROLL AV FUNKTIONER Kontroll av kommunikationsmodulens basfunktioner med vilken menas överföringen av en larmrapport till de lagrade telefonnumren kan utföras på följande sätt: simulera en larmsituation när larmsystemet är aktiverat (t.ex. öppna en dörr på fordonet så att larmsystemet löser ut). Detta skall medföra larmsystemet skickar en signal till larmingången (gul kabel) på kommunikationsmodulen PATRIOT. Kommunikationsmodulen börjar ringa upp (med 3 sekunders fördröjning) de lagrade telefonnumren enligt följande sekvens och försöker meddela larmrapporten. Första sekvensen: Uppringning av telefonnummer 1 larmrapport (25 sek.) avslutar samtalet. Uppringning av telefonnummer 2 larmrapport (25 sek.) avslutar samtalet. Uppringning av telefonnummer x larmrapport (25 sek.) avslutar samtalet. Om mottagningen av larmrapporten bekräftas med **** eller #### av någon mottagare kommer sekvensen (uppringningen) att avbrytas. Om samtalet inte bekräftas (inget svar) kommer kommunikationsmodulen att utföra andra sekvensen: Uppringning av telefonnummer 1 larmrapport (45 sek.) avslutar samtalet. Uppringning av telefonnummer 2 larmrapport (45 sek.) avslutar samtalet. Uppringning av telefonnummer x larmrapport (45 sek.) avslutar samtalet. Om mottagningen av larmrapporten bekräftas med **** eller #### av någon mottagare kommer sekvensen (uppringningen) att avbrytas. Om samtalet inte bekräftas (inget svar) kommer kommunikationsmodulen att utföra tredje sekvensen med en fördröjning på 60 sekunder. Om dessutom mottagningen av larmrapporten inte bekräftas med **** eller #### av någon mottagare i den tredje sekvensen fortsätter modulen uppringningen i den sista fjärde sekvensen med en fördröjning på 5 minuter. TEKNISK SPECIFIKATION Drivspänning 9-16 V DC Strömförbrukning 19 ma (medelvärde) Temperaturområde -20/+55 o C Frekvensband GSM DUAL BAND 900/1800 MHz Storlek 102 x 46 x 39 mm

8 PROGRAMMERING SAMMANFATTNING KOMMANDO FUNKTION MEDDELANDE 11# 12# 13# 14# 15# Val av telefonnummer (kontaktpersoner) Mata in telefonnummer xxxxxxx #. Nummer x är xxxxxxx. 19# Kontroll av telefonnummer Nummer 1 är xxxxxxx, Nummer 2 är 20# Tid och datum inställning 21# Kontrollera tid och datum År xx månad xx dag xx timme xx minut xx inställning 30# Inställning av fordonets Fordon xx. identifieringsnummer 31# Kontroll av fordonets Fordon xx. identifieringsnummer 40# Larmminne Fordon xx, lagrad xx månad xx dag xx timme xx minut. Följande meddelande har skickats till telefonnummer xxxxxxx (typ av larmrapport.. 51# 52# 53# Styrning av utgång nr.1 Utgång 1 är AV. Utgång 1 är PÅ. Utgång 1 kommer att slå PÅ och AV. 55# 56# Styrning av utgång nr.2 57# 61# Slå PÅ mikrofonen 62# Slå AV mikrofonen 70# Slå PÅ/AV modulen 71# 72# Slå PÅ/AV övervakningen av 73# strömförsörjningen 74# Slå PÅ/AV fordonets 75# statusrapport 80# Rapportering om modulens status. Utgång 2 är AV. Utgång 2 är PÅ. Utgång 2 kommer att slå PÅ och AV. PATRIOT är AV. PATRIOT är PÅ. Rapport för otillräcklig strömförsörjning är PÅ Rapport för otillräcklig strömförsörjning är AV Rapport för tändningen är PÅ Rapport för tändningen är AV Patriot status, tändningen status, larmsystem status, otillräcklig strömförsörjning status. 82# Testuppringning Testläge 85# Cell ID information Cell ID i hexadecimalt format xxxx 86# Konvertering av cell ID format Konverterad 90# 91# Inställning av polaritet för brun kabel (larm status) Positiv signal plus. Negativ signal minus. 92# 93# Inställning av polaritet för gul kabel (larmsignal) Positiv signal plus. Negativ signal minus. 97# Ändra säkerhetskod Ändra säkerhetskod. 99# Återställning av kommunikationsmodulen till fabriksinställningen Vill du återställa modulen till fabriksinställning? 1# - Fabriksinställning 0# - Huvudmeny

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007 AxTech AB 2007 SBX-3 Mini Tracker Användare- och installationsmanual INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en redknows SBX-3 produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla potential ber

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll:

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll: R GSM AC-4 12-24V Innehåll: 1. Förberedelser Sida: 1.1 Förberedelse av SIM kort 2 1.2 Isättning av SIM kort 2 1.3 Obligatoriska anslutningar 2 1.4 Alarmanslutningar 2 1.5 Reläanslutningar 3 2. Drifttagning

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

GS3100. GSM/GPRS Uppringare SG

GS3100. GSM/GPRS Uppringare SG GS3100 GSM/GPRS Uppringare SG Nr. S Del Nr. S Del 1 GSM Antenn 8 Simkortshållare 2 Magnetfot 9 Stift för anslutning till PC 3 Antennkabel 10 Kopplingsplint 4 Antennfäste (SMA) 11 Kabelgenomföringshål 5

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning MLO51201-1 - Innehållsförteckning Beskrivning... 3 AZOR kit innehåller... 4 AZ-10K GSM centralenhet... 4 AZ-10D RFID taggläsare... 5 AZ-10M magnetdetektor... 5 AZ-10P rörelsedetektor... 6 Installation...

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på batteriet. LED Känsl. Vilo tid Relä ON Hög 5 min NC OFF Låg 2 sek NO 1 2 3 4 Detektorn levereras med denna inställningen!

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer DENVER DDP-500 Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer Bruksanvisning www.denver-electronics.com - 1 - INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer