Örebro Läns Landsting. Förstudie -Kvalitativ granskning av Finansförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro Läns Landsting. Förstudie -Kvalitativ granskning av Finansförvaltningen"

Transkript

1 Örebro Läns Landsting Förstudie -Kvalitativ granskning av Finansförvaltningen

2 1. Inledning På uppdrag av Örebro Läns Landstings revisorer har PwC genomfört en förstudie, en kvalitativ genomgång av finansförvaltningen inom Örebro Läns Landsting (nedan Landstinget) Uppdragets syfte Syftet med förstudien är att kartlägga organisationen för det finansrelaterade arbeten som utförs inom Landstinget samt att utvärdera ändamålsenligheten med avseende på styrning och kontroll av denna verksamhet vars hantering och limiter är fastställda i finanspolicyn. Vår förstudie har omfattat följande delområden: Finansförvaltningens roll, organisation, ansvarsområden och befogenheter Finanspolicy och skriftlig rapportering avseende dess efterlevnad Likviditetshantering Skuldförvaltning Pensionsmedel och pensionsåtaganden Anpassning till nya regelverk 1.2. Metod Förstudien har genomförts som en kvalitativ granskning av Landstingets finansförvaltning genom intervjuer med personer som arbetar inom finansförvaltningen (se appendix) samt genom att ta del av existerande styrdokumentation, riktlinjer och annan befintlig dokumentation (se appendix). Vårt tillvägagångssätt har varit att initialt kartlägga hur det finansrelaterade arbetet är organiserat och bedömt resultatet av intervjuer, granskning och genomgång av dokument. Därefter har vi genom våra erfarenheter och mot vad som anses vara branschpraxis inom offentlig som privat sektor, identifierat vissa områden med förbättringspotential. Dessa beskrivs i respektive avsnitt. Denna rapport sammanfattar våra noteringar från vår granskning Avgränsningar Granskningen omfattar Landstinget. De av Landstinget helägda bolag har ej ingått i vårt arbete och därmed inte heller i denna rapport. Vår rapport är framtagen enbart i syfte att användas av Landstinget. Om en tredje part skulle erhålla en kopia utan föregående skriftligt medgivande, kommer vi inte ansvara för eventuella beslut som fattas baserat på denna rapport. Rapporten har varit föremål för sak avstämning med ekonomidirektör och redovisningsansvarig.

3 2. Sammanfattning 2.1. Bakgrund Örebro Läns Landsting har tjänstemän som ansvarar för finanspolicyns efterlevnad med avseende på likviditetsförvaltning, kapitalförvaltning (pensionsmedel) samt skuldförvaltning. Örebro Läns Landsting, Landstinget Västmanland och Sörmlands Landsting har ett informellt samarbete inom finansfunktionerna. De tre landstingen har exempelvis arbetat fram en gemensam finanspolicy och riktlinjer till denna policy. Vidare har samarbetet lett till att gemensam upphandling av banktjänster gjorts, vilket medfört att fördelaktiga villkor har erhållits. Tanken är att Landstingen i framtiden ska fortsätta sitt samarbete och tillsammans höja nivån på arbetet Organisation Finansförvaltningen består av tre personer, ekonomidirektören, redovisningsansvarig och inhyrd finanschef. Den dagliga likviditetshanteringen sker av landstingets ekonomiavdelning. Finanschefen från Landstinget Västmanland är inhyrd motsvarande en 20 % -tjänst. Därutöver är vissa uppgifter utlagda till externa parter genom outsourcingavtal. Vid beslut avseende nya placeringar krävs godkännande av två i förening av ekonomidirektören, finanschefen och redovisningsansvarig. I samband med detta prövas huruvida en ny placering är i enlighet med placeringsriktlinjerna. Landstingets back-office arbete är outsourcad till en extern leverantör, Wahlstedt Sageryd. Detta innebär att Wahlstedt Sageryd mottar affärsunderlagen, stämmer av och registrerar dessa affärer i Wahlstedt Sageryds finanssystem IVAR. Landstinget har inget eget finanssystem där affärerna (placeringarna) finns lagrade. Wahlstedt Sageryd skickar varje månad bokföringsunderlag som sedan landstingets redovisningsansvarig stämmer av mot underlag och bokför. Wahlstedt Sageryd förser även Landstinget med månatlig rapportering rörande avkastning m m. Landstinget upplever att samarbetet fungerar väl och anser att materialet som tillhandshålls från Wahlstedt Sageryd är av god kvalité. Landstinget har även ett avtal med Söderberg & Partners rörande kapitalförvaltningstjänster, fastställande av initial pensionsportfölj, målstyrd riskallokering, riskkontroll samt månatlig rapportering avseende kapitalförvaltningen (pensionsmedlen). Den månatliga rapporten innehåller uppgift huruvida landstinget efterlever gällande finanspolicy med avseende på pensionsmedlen. Denna rapport är en del av det underlag som rapporteras vidare till Landstingsstyrelsen. Årligen utförs en etisk granskning av pensionsmedelsportföljen. Granskningen utförs av en extern part, Ethix. 3 of 14

4 2.3. Sammanfattning av iakttagelser Vår granskning visar på god efterlevnad av finanspolicyn och en som helhet fungerande intern kontroll i förhållande till de organisatoriska förutsättningarna och de till antalet få transaktioner som idag som finns inom Landstinget. Det finns dualitet i funktionerna avseende beslutsfattande, utförande och kontroll. Ingen enskild tjänsteman kan ensam utföra samtliga moment i en transaktionskedja. I samband med granskningen har ett antal områden identifierats där vi bedömer att förbättringspotential finns. Detta avser framförallt: Säkerställ att rutinbeskrivningar finns för samtliga arbetsuppgifter och säkerställ att back-up finns för de viktigaste arbetsmomenten. Överväg systemstöd i syfte att förenkla och minska risken för fel i likviditetsprognostiseringen. Förtydliga och fatta beslut kring i vilken utsträckning derivat får ingås. Utveckla mätning och rapportering kring känsligheten av förändringar i nuvarande pensionsåtaganden. Detaljerade beskrivningar och rekommendationer återfinns i respektive avsnitt. 4 of 14

5 3. Finansförvaltningen 3.1. Arbetsbeskrivningar och behov av back-up Landstinget hanterar en till belopp stor portfölj och jämfört med kapitalförvaltare inom den privata sektorn som hanterar portföljer i samma storlek är finansförvaltningen till antalet personer relativt liten. Detta i kombination med att det saknas detaljerade arbetsbeskrivningar medför en ökad operativ risk. Inom den del av Landstingets ekonomiavdelning som sköter Landstingets likviditetsprognostisering, löpande betalningar och avstämningar arbetar idag två personer. Personalen arbetar nära varandra och har god kunskap om varandras arbetsuppgifter. Vid behov kan de därmed vara back-up för varandra. För delar av de löpande arbetsuppgifterna finns arbetsbeskrivningar. Inom kort ska ytterligare två personer involveras för att Landstinget i ännu högre grad kunna säkerställa att det alltid finns personal på plats som kan utföra de dagliga arbetsmomenten. Ekonomiavdelningen kommer även att arbeta aktivt för att fördela arbetsuppgifterna så att det alltid är minst två personer som kan utföra respektive arbetsmoment och som därmed kan fungera som back-up. Vissa delar av den redovisningsansvariges arbetsuppgifter kommer under hösten 2014 flyttas över till denna grupp inom ekonomiavdelningen. I samband med detta har ett arbete redan påbörjats med att ta fram detaljerade arbetsbeskrivningar gällande de arbetsuppgifter som kommer att flyttas över. Landstinget slutför det påbörjade arbetet med att upprätta detaljerade arbetsbeskrivningar och säkerställa att dessa omfattar samtliga arbetsuppgifter. Landstinget säkerställer att det finns en back-up för de viktigaste arbetsuppgifterna inom finansförvaltningen för att minska den operativa risken vid någon persons frånvaro Systemstöd Landstinget har i nuläget inte något eget finanssystem utan samtliga transaktioner finns registrerade hos Wahlstedt Sageryd. Vid de tillfällen Landstinget har behov av information kontaktas Wahlstedt Sageryd och/eller Söderberg & Partners. Ett finanssystem möjliggör effektiv kontroll och löpande uppföljning av Landstingets finansiella risker. Idag saknas möjlighet att in-house under månaden ta fram optimala rapporter för att analysera finansverksamheten och portföljerna. Landstinget betalar månatligen Wahlstedt Sageryd ca 25 tkr exkl. moms per månad. Denna kostnad kan jämföras med kostnaden för att ha ett eget finanssystem. Upphandling av ett finanssystem kan med fördel göras via finanssamarbetet. Landstingen kan tillsammans göra en cost-benefitanalys rörande huruvida inköp av ett finanssystem skulle vara ekonomiskt försvarbart. Genom att göra en inledande behovsanalys och specificera vilka funktioner Landstingen efterfrågar kan en kartläggning och prisanalys av lämpliga systemleverantörer göras. Givet att Landstinget innehar ett eget finanssystem skulle stora delar av det arbete Wahlstedt Sageryd utför kunna ske av Landstinget själva. 5 of 14

6 Landstinget överväger att utföra en cost-benefitanalys för att identifiera huruvida inköp av ett finanssystem är ekonomiskt försvarbart. Landstinget utvärderar, i det fall eget finanssystem upphandlas, behovet av Wahlstedt Sageryds tjänster. 6 of 14

7 4. Finanspolicy och skriftlig rapportering 4.1. Finanspolicy Finanspolicyn antogs av Landstingsfullmäktige Revidering till en för de tre Landstingen gemensam finanspolicy har genomförts och syftade till att skapa en kortare och mer allmänt hållen policy för att denna skulle ha förutsättningar till att leva längre. Som komplement till finanspolicyn finns riktlinjer som har beslutats av Landstingsstyrelsen samma datum som ovan. Idag finns det olikheter beträffande hur exempelvis framtida investeringar skall finansieras, i vilken mån derivatkontrakt ska få ingås, olikheter i de anställdas ålder, lön m m mellan de tre landstingen. Behov av framtida finansiering i Landstinget regleras i varje års budget. För närvarande så ska Landstinget så långt det är möjligt undvika att ta upp nya lån samt ingå derivatkontrakt. I den gemensamt framtagna finanspolicyn finns inte denna begränsning Landstinget före derivat ingås inhämtar Landstingsstyrelsens godkännande. Landstinget bör säkerställa att finanspolicyn avspeglar Landstingets verksamhet och risktagande samt att den uppdateras i takt med att verksamheten förändras Rapportering av finanspolicyns efterlevnad Av finanspolicyn saknas idag en beskrivning av hur ofta, vad och till vem som rapportering skall ske till Landstinget erhåller i dagsläget månadsrapportering från ett flertal externa källor. Söderberg & Partners rapporterar på månadsbasis följande för pensionsportföljen: Månadsrapport med aktuell värdering av tillgångar och pensionsåtaganden, aktuell risknivå, uppdatering av limiter samt markandsanalys. Wahlstedt Sageryd rapporterar på månadsbasis följande: Transaktionsrapport, allokeringsrapport, resultatrapport, performancerapport, likvidställningsrapport samt redovisningsrapporter. Landstinget ser rapporten från Söderberg & Partners som sin huvudsakliga månadsrapport. Denna rapport vidarebefordras tillsammans med en övergripande sammanfattning till Landstingsstyrelsen. Denna rapport ger en tydlig bild av pensionsportföljens utveckling och även i relation till pensionsskuldens utveckling över tid, risknivå samt visar aktuella risknivåer i förhållande till de limiter som fastställts i finanspolicyn. Vi noterade att det i månadsrapporten för kapitalförvaltningen (pensionsmedlen) i april 2014 finns en överträdelse gällande kreditrisk och allokering av pensionsmedlen. Utöver att visa hur pensionsmedlen avkastat m.m per ett visst datum framgår även förslag på åtgärder för att hantera dessa överträdelser. Enligt riktlinjerna ska det finnas en tydlig rutin för avvikelsehantering samt på vilket sätt Landstingsstyrelsen skall informeras och besluta om eventuella åtgärder. Avgörande för att Söderberg & Partners månadsrapportering skall kunna bli fullständig är att Söderberg & Partners erhåller fullständig information om samtliga transaktioner. Exempelvis skickar 7 of 14

8 ekonomidirektören årligen den av KPA upprättade långtidsprognosen avseende pensionsåtagandet till Söderberg & Partners. I dagsläget finns inga rutiner inom Landstinget för att säkerställa fullständigheten i rapporten. Vid ett tillfälle har Landstinget uppmärksammat felaktiga uppgifter i månadsrapporten. Finanspolicyn förtydligas med avseende på ansvar för rapportering, frekvens på uppföljning av limiter och mottagare av rapporter. Beslut på åtgärder vid eventuella överträdelser protokolleras av Landstingsstyrelsen. Landstinget upprättar rutiner i syfte att säkerställa fullständighet i de uppgifter som ligger till grund för Söderberg & Partners månadsrapportering. 8 of 14

9 5. Hantering av likviditet 5.1. Likviditetsplanering Enligt finanspolicyn ska Landstingets likvida medel förvaltas på ett sådant sätt att en god betalningsberedskap upprätthålls vid alla tillfällen. Därtill ska medlen placeras så att en god avkastning erhålls utan att säkerheten åsidosätts. Ekonomiavdelningen ansvarar för att uppdatera likviditetsprognosen bl.a. med dagliga saldon. Likviditetsprognosen utförs på både kort och lång sikt, upp till ett år, och specificerar kommande inoch utbetalningar. Prognosen utförs genom manuell inmatning i en excelbaserad modell som utvecklats av finanschefen i Landstinget Västmanland. Ekonomiavdelningen stämmer löpande av utfall mot prognos. Någon djupare analys av eventuella avvikelser görs ej. Löpande likviditetsprognostisering är mycket viktig för att få en överblick över Landstingets likviditetssituation. Prognosen mailas till ekonomidirektören dagligen och ligger till grund för mer långsiktiga affärsbeslut. En effektiv likviditetshantering medför att likviditeten kan optimeras vilket är extra viktigt då beslut om placering och löptid ska fattas. Det föreligger en operativ risk för Landstinget att underliggande data för likviditetsprognostiseringen hanteras manuellt. Med en tydlig, systembaserad process för likviditetsprognoser och strukturerad uppföljning av utfall av prognoser kan Landstinget tillgå tillförlitlig data rensad från risk för felaktigheter. Då en stor del av Landstingets transaktioner sker i Nordea skulle mängden manuell inmatad data minska betydligt om Nordea automatiskt överförde dessa data. Många banker erbjuder likviditetsprognostiseringsverktyg som en tjänst vilket skulle kunna vara ett alternativ till det manuella excelarbetet. Exempelvis har Nordea ett samarbete med en systemleverantör och givet att Landstingets alla flöden finns i banken skulle integrationen vara relativt enkel. Landstinget överväger att utnyttja något likviditetsprognostiseringsverktyg som finns tillgängliga på marknaden i syfte att minimera risken för medvetna eller omedvetna fel. Landstinget i samband med en sådan utvärdering upprättar tydlig kravspecifikation av vilken typ av systemstöd som krävs och vilka integrationer som behövs göras mot affärssystem och banker för att göra processen effektiv. Landstinget i annat fall slutför rutinbeskrivningen, även innefattande excelfilen för att minska personberoendet och inkluderande uppföljning av avvikelser i utfall mot prognos Transaktionsvolymer och priser Landstinget har i dag Nordea som husbank med samtliga konton och huvuddelen av alla flöden. Landstinget upplever att de får bra service från Nordea och att de behandlas som en prioriterad kund de gånger de söker hjälp. Landstinget är även mycket nöjda med de priser på banktjänster som de förhandlade till sig vid upphandlingen. 9 of 14

10 Tillsammans med Landstinget Västmanland och Sörmlands Landsting gjordes en framgångsrik upphandling av banktjänster och koncernkonton år Avtalet med Nordea löper ut inom kort och det finns planer på att förlänga avtalet med Nordea mot bakgrund av de fördelaktiga villkor som förhandlats fram samt att Landstinget är nöjd med de produkter, tjänster och service Nordea erbjuder. Enligt best practice bör organisationer se över sina transaktionsflöden, bankkostnader och bankavtal ungefär vart fjärde år. Om betalflöden och transaktionsvolymer har förändrats under de senaste åren bör detta avspeglas i de priser banken erbjuder, innebärande att större volymer ska generera lägre transaktionspriser. Landstinget inför eventuell förlängning av avtal med Nordea förbereder och redogör för framtida planer som kan komma att påverka transaktionsvolymer positivt. Landstinget bör även noga se över det nya avtal banken tar fram och be dem specificera samtliga nya villkor och prisförändringar. 10 of 14

11 6. Pensionsmedel och pensionsåtaganden 6.1. Avkastningsmål och mål om avsättningar till pensionsmedel I Landstingets finanspolicy framgår att avkastningsmål på pensionsmedel är 3% justerat för inflation mätt som förändringen av konsumentprisindex. Avkastningen på pensionsmedlen skall säkerställa det åtagande som Landstinget har avseende de framtida pensionsutbetalningarna. Landstingets målsättning är att årligen avsätta ytterligare pensionsmedel motsvarande pensionsskuldens nettoökning. Av finanspolicyn framgår att avkastningsmålet är långsiktigt och omprövas vid behov. Såvitt vi förstår är avkastningsmålet och målet om löpande avsättningar gemensamma för samtliga Landsting som omfattas av finanspolicyn, dvs Sörmland, Västmanland och Örebro. Landstingets mål med den årliga avsättningen är att öka konsolideringsnivån mellan pensionsmedel och pensionsskuld. I samband med att Landstinget inledde samarbetet med Söderberg & Partners 2008 utfördes en s.k. Asset-Liability-Management analys (ALM-analys) i syfte att matcha Landstingets pensionsåtaganden med pensionsmedlen. Landstinget lämnade kritik mot denna analys då analysen inte inkluderade blandmodellen. Ingen ny analys har utförts sedan Därtill har värderingsparametrarna, som ligger till grund för att beräkna framtida pensionsåtaganden, ändrats sedan Pensionsåtagandena är en högst dynamisk skuld som är mycket känslig för förändringar avseende såväl de medlemmar som ingår i planen likväl som för förändrade aktuariella antaganden som används för att prognostisera utvecklingen av pensionsskulden. Landstinget vid uppnådd önskad konsolideringsnivå genomför en uppdaterad ALM-analys där hänsyn tas till blandmodellen. Landstinget utvärderar nuvarande avkastningsmål och mål om årliga avsättningar till pensionsmedel med beaktande av den utförda ALM-analysen. Landstinget löpande utvärderar de antaganden som ligger till grund för beräkning av den långsiktiga prognosen för pensionsåtaganden samt årligen utvärdera allokeringen i pensionsmedlen. Eftersom pensionsskulden i de tre Landstingen som omfattas av finanspolicyn sannolikt har olika löptider rekommenderas att utfallet analyseras isolerat för respektive Landsting. Företrädesvis skulle ett flertal olika scenarion presenteras i beslutsunderlaget avseende en uppdaterad finanspolicy Pensionsskuldens jämförelseindex Marknadsvärdet på pensionsåtagandets utbetalningar baseras på ett jämförelseindex. Marknadsvärdet beräknas genom att diskontera pensionsåtagandet. Den ränta som används är framtagen genom en modell som baseras på realränteobligationer och ägs Söderberg & Partners. 11 of 14

12 Mot bakgrund av att Landstingets finanspolicy präglas av ett lågt risktagande i pensionsmedlen finns det goda grunder för att använda realränteobligationer som utgångspunkt för diskontering av pensionsåtagandet till ett nuvärde vid fastställande av jämförelseindex. Av Söderberg & Partners månadsrapportering framgår inte hur deras modell är uppbyggd för att räkna fram den ränta som används vid diskontering. Landstinget tillser att kvalitetsäkra modellen som Söderberg & Partners använder sig av för framtagande av diskonteringsräntan Rapportering av förvaltningen av pensionsmedel Landstingsstyrelsen erhåller månadsvis en rapport avseende förvaltningen av pensionsmedlen. Denna rapport innehåller information kring konsolideringsgrad, information om pensionsskuldens aktuella värde samt även prognos över pensionsskuldens utveckling. Ingen information lämnas om hur pensionsskulden kan komma att förändras mot bakgrund av förändrade aktuariella antaganden och förändrad personalstruktur inom Landstinget. Detta medför att beslut om eventuella kommande avsättningar fattas, enligt vår uppfattning, mot ej icke komplett underlag. Landstinget tillser att Söderberg & Partners kompletterar nuvarande månadsrapport med känslighetsanalyser avseende diskonteringsräntan, såväl på kort som lång sikt. Landstinget tillser att Söderberg & Partners minst årligen kompletterar nuvarande rapportering med dels känslighetsanalyser av de för pensionsåtagandet signifikanta aktuariella antagen, dels analys av effekt på personalskulden mot bakgrund av framtida personalförändringar inom Landstinget, såväl ökning som reducering av personal, såväl på kort som lång sikt. 12 of 14

13 7. Anpassningar och arbete avseende nya regelverk 7.1. Anpassningar till nya redovisningsregler Per infördes nya regler inom Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) avseende redovisning av derivat och ränteswappar (RKR21), innebärande att det framgent kommer att ställas ökade krav på s.k. säkringsdokumentation om Landstinget önskar redovisa ev. framtida derivat i likhet med tidigare principer. Vi har förstått att derivat varken innehas i dagsläget och ej heller kommer bli aktuellt att ingå framöver. Någon begränsning kring att ingå derivatkontrakt finns inte i nuvarande finanspolicy. Landstinget innan derivatkontrakt ingås i framtiden säkerställer att dessa krav kan uppfyllas om tidigare redovisningsmetod önskas tillämpas Anpassningar till nya regler kring OTC-derivat Enligt nuvarande finanspolicy är det tillåtet att ingå derivatkontrakt. EMIR (European Market Infrastructure Regulation) är en ny reglering som syftar till att reducera risker förknippade med OTC-derivat. Regelverket innebär krav på riskbegränsade aktiviteter, rapportering och clearing och har delvis börjat gälla från september Rapporteringskravet är gällande från februari 2014 och innefattar en omfattande mängd information som skall rapporteras till ett transaktionsregister avseende varje derivatkontrakt. Därutöver ställer regelverket krav på villkorsbekräftelse av OTC-derivat inom viss tid, tvistelösningsförfarande, daglig marknadsvärdering samt tvistelösningsförfarande. Landstinget innan derivatkontrakt ingås i framtiden säkerställer att dessa krav kan uppfyllas. 13 of 14

14 8. Appendix 8.1. Erhållet skriftligt underlag Följande dokumentation har erhållits från Landstinget och har fungerat som underlag för vårt arbete: Revidering av finanspolicy, Finanspolicy, Riktlinjer för finansförvaltningen, Landstingets firmateckning i vissa fall, Fullmakt att genomföra finansiella affärstransaktioner, Revidering av delegationsordning för landstingsstyrelsen och dess utskott, Avtal Wahlstedt och Sageryd Avtal Söderberg & Partners Fondavkastningsrapport Performancerapport, april 2014 Månadsrapport för kapitalförvaltningen, april 2014 Pensionsrapport, april 2014 Överlikviditet, april 2014 Avtal SEB Information om byte av juridisk motpart i befintligt rådgivningsmaterial, Avtal Ethix Advisors AB Ethix granskning, Utvärderingsmall vid ny placering av pensionsmedel, Balansvärdering, april 2014 Transaktioner, april Genomförda intervjuer Följande intervjuer har genomförts (namn, titel, intervjudatum): Lennart Frommegård Ekonomidirektör Inger Andersson Redovisningsansvarig Marianne Pettersson Avdelningschef ekomomiavdelningen Margita Milton Ekonomiassistent Birgitta Mettovaara Ekonomiassistent of 14

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget.

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. Bilaga 2002-10-16 1(5) Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. 1 Grundläggande förutsättningar Avtalet

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting Landstingskontoret Ekonomi 2002-01-07 Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av förekomst och följsamhet av gällande lagstiftning och regelverk vid handel med Derivat. Landstinget Dalarna

Revisionsrapport. Granskning av förekomst och följsamhet av gällande lagstiftning och regelverk vid handel med Derivat. Landstinget Dalarna Revisionsrapport Granskning av förekomst och följsamhet av gällande lagstiftning och regelverk vid handel med Derivat. Landstinget Dalarna Emil Forsling Fredrik Winter Februari 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8)

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Case Asset Management Riskpolicy Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2 RISKORGANISATION... 3

Läs mer

Finanspolicy för Mölndals stad

Finanspolicy för Mölndals stad Finanspolicy för Mölndals stad 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för staden och stadens helägda bolag inom det finansiella området. n inkluderar

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, föreskrifter Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Granskning av Finansiell hantering

Granskning av Finansiell hantering I SOLLENTUNA KOMMUN.^o.T.rriunstyreisen 2012-04- 1 9 SOLLENTUNA KOMMUN Revisorerna 2012-04-11 Kommunstyrelsen Granskning av Finansiell hantering På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen Granskningsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2015 Alingsås kommun Granskning av finanshanteringen EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 2.1. Bakgrund 4 2.2. Syfte 4 2.3. Revisionsfrågor

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 Medelshantering Haparanda Stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 3. Syfte

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet?

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Uppnår vi god avkastning? Vad behöver vi för avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Har vi en god kontroll över finansförvaltningen? Betalar vi rätt avgifter? Vilka risker tar vi?

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Granskning av finansförvaltningen

Granskning av finansförvaltningen REVISIONSRAPPORT 2012-11-06 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK2 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning av finansförvaltningen Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige beslutar om övergripande riktlinjer

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

POLICY. Datum 2014-11-24. Finanspolicy. Finanspolicy

POLICY. Datum 2014-11-24. Finanspolicy. Finanspolicy Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Datum 2014-11-24 Finanspolicy Dokumentnamn Finanspolicy Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum 2010-01-25 Diarienummer KS11-240-040 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

Finansinstruktion Huddinge kommun

Finansinstruktion Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 5 mars 2014 KS-2014/433 1 (1) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Finansinstruktion Huddinge

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari-mars 2015. Granskning av medelsförvaltning Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari-mars 2015. Granskning av medelsförvaltning Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari-mars 2015 Granskning av medelsförvaltning Landstinget Västernorrland Innehåll 1. Sammanfattning...4 2. Inledning...9 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT BAKGRUND Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun September 2014 Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Författningssamling Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun Antagen av fullmäktige

Läs mer

Finanspolicy Varbergs kommunkoncern

Finanspolicy Varbergs kommunkoncern Finanspolicy Varbergs kommunkoncern Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommunkoncern Dokumentnamn: Finanspolicy Varbergs kommunkoncern Beslutsdatum: 2009-11-17 Dokumentansvarig

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Kommunstyrelsens anvisningar till finanspolicy För Härnösands kommun samt de helägda kommunala bolagen

Kommunstyrelsens anvisningar till finanspolicy För Härnösands kommun samt de helägda kommunala bolagen HÄRNÖSANDS KOMMUN 2010-03-02 1 (13) Kommunstyrelsens anvisningar till finanspolicy För Härnösands kommun samt de helägda kommunala bolagen Beslutad av kommunstyrelsen 2010-03-02 HÄRNÖSANDS KOMMUN 2010-03-02

Läs mer

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Kommunledningskontoret Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari/februari 2015. Granskning hantering av leasing Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari/februari 2015. Granskning hantering av leasing Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari/februari 2015 Granskning hantering av leasing Landstinget Västernorrland Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Pensioner och pengar 24/3 2011

Pensioner och pengar 24/3 2011 Pensioner och pengar 24/3 2011 Varför pensioner? Kostnaden för pensioner till landstinget anställda ökar kraftigt det närmaste decenniet. Det förekommer ofta missförstånd kring pensioner. Fullmäktige beslutar

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

beslutad i landstingsfullmäktige 2014-02-04 CK2013-0363 Finanspolicy

beslutad i landstingsfullmäktige 2014-02-04 CK2013-0363 Finanspolicy beslutad i landstingsfullmäktige 2014-02-04 CK2013-0363 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH SYFTE 1 LANDSTINGETS FINANSVERKSAMHET OCH FINANSIELLA MÅL 1 ANSVARSFÖRDELNING 1 Landstingsfullmäktige

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V /,1'(6%(5*6.20081 ) UIDWWQLQJVVDPOLQJ ),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V gyhujulsdqghpnovlwwqlqj Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Sammanfattning och disposition

Sammanfattning och disposition Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2004-01-01 Beslut: KF 153, 2003-12-01 Justerad: KF 126, 2008-10-06 Sammanfattning och disposition Finanspolicyn är ett ramverk för hur ens och

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler tills vidare 1 (11) Till värdepapperscentralerna Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen följande

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga till "föreskrifter om medelsförvaltning" FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG INNEHALLSFÖRTECKNIG 1. INLEDNING 2. UPPLÅNING 3. PLACERING 4. RAPPORTERING 5. ADMINISTRATIVA REGLER 1.

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Finanspolicy för Ljusdals kommun med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning och finansiering av framtida pensionsåtaganden

Finanspolicy för Ljusdals kommun med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning och finansiering av framtida pensionsåtaganden FINANSPOLICY Finanspolicy för Ljusdals kommun med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning och finansiering av framtida pensionsåtaganden Kommunfullmäktige 1993-12-06, 200 Rev Kf 211/99, Rev Kf 2001-12-03

Läs mer