Revisionsrapport. Granskning av förekomst och följsamhet av gällande lagstiftning och regelverk vid handel med Derivat. Landstinget Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Granskning av förekomst och följsamhet av gällande lagstiftning och regelverk vid handel med Derivat. Landstinget Dalarna"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av förekomst och följsamhet av gällande lagstiftning och regelverk vid handel med Derivat. Landstinget Dalarna Emil Forsling Fredrik Winter Februari 2014

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning Bakgrund, syfte och revisionsfråga Avgränsning Metod 3 3 Granskningsresultat Derivat en allmän beskrivning Säkringsredovisning en allmän beskrivning Säkringsredovisning enligt RKR Vad kvarstår för LD för att uppnå säkringsredovisning? 7 5 Sammanfattande bedömning och slutsats 8 Februari 2014

3 1 Sammanfattning Landstinget Dalarna (LD) har ett antal derivat som används för räntesäkring av låneskulder. Då redovisningslagstiftning genomgår förändring och medias uppmärksamhet kring handel med derivat har revisorerna i LD ställt förfrågan om granskning inom området. Revisorerna i LD har givit PwC i uppdrag att granska om LD följer gällande redovisningslagstiftning, praxis och interna regelverk vid redovisning av och handel med derivat. Sammanfattningsvis bedömer vi att de ränteswapar och lån inklusive framtida upplåning som LD har per uppfyller kraven på säkringsredovisning enligt RKR 21. Det innebär att ränteswaparna framöver kan fortsätta att redovisas som under nuvarande regler förutsatt att kraven som ställs för säkringsredovisning är uppfyllda under hela säkringens löptid. För att uppfylla kraven på säkringsredovisning enligt RKR 21 behöver LD upprätta en dokumentation som tydligt beskriver säkringsrelationen baserat på de krav som finns i RKR. Av dokumentationen ska det bl.a. framgå syfte med säkringen, vilka instrument och poster som omfattas samt hur man ska bedöma säkringens effektivitet initialt och löpande under säkringsrelationens löptid. Vad gäller den utställda swaptionen så godkänner RKR 21 explicit ett sådant instrument som säkringsinstrument. Vi vill dock, mot bakgrund av hur en sådan utställd swaption fungerar, ifrågasätta säkringsredovisning för denna typ av instrument ur ett riskhanteringsperspektiv eftersom den snarare skapar risk än eliminerar risk. Om LD ändå väljer att tillämpa säkringsredovisning för den utställda swaptionen finns en utmaning i att förklara syftet med säkringen samt beskriva vilken risk som säkras. Eftersom den utställda swaptionen skiljer sig från de vanliga ränteswaparna rekommenderar vi i de fall då LD ändå beslutar att tillämpa säkringsredovisning att lägga den i en egen säkringsrelation. 1 av 9

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund, syfte och revisionsfråga Landstinget Dalarna (LD) har ett antal derivat som används för räntesäkring av låneskulder. Då redovisningslagstiftning genomgår förändring och medias uppmärksamhet kring handel med derivat har revisorerna i LD ställt förfrågan om granskning inom området. LDs revisorer efterfrågar en kartläggning av förekomst av derivat i LD samt om derivatens villkor står i överensstämmelse med praxis inom området och överensstämmer med LD interna regelverk. Därutöver efterfrågas en granskning av redovisningens efterlevnad av gällande lagstiftning samt de krav som kommer att ställas på redovisning av derivat inom den närmaste framtiden. Revisorernas syfte med denna granskning är att identifiera förekomsten av handel med derivat och säkerställa att redovisningen av denna handel sker enligt gällande nationella och interna regelverk. Utöver detta önskar revisorerna även en beskrivning av den kommande lagstiftningen och huruvida LD uppfyller kommande krav. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Följer LD gällande redovisningslagstiftning, praxis och interna regelverk vid redovisning och handel derivat? Granskningen har utförts med utgångspunkt i följande granskningsmål och frågor: I vilken omfattning sker handel med derivat i LD? Med vilka typer av derivat sker handel i LD? Är risker och villkor i LD innehav av derivat skäliga och i överensstämmelse med interna regelverk och vad som kan anses som praxis inom området? Uppfyller LD framtida lagstiftningskrav i sin redovisning av derivat? LD tillämpar idag säkringsredovisning enligt sk. traditionell svensk redovisning, Deferral hedge accounting. Det innebär att derivaten inte redovisas löpande avseende orealiserade vinster/förluster utan endast vid realisering av ränteflöden. Den räntekostnad som därmed redovisas löpande i resultaträkningen är den ränta som lån och derivat tillsammans ger för varje period. I rapporten återfinns en beskrivning av de krav som ställs för att få tillämpa säkringsredovisning, vilka derivatinstrument som kan utgöra säkringsinstrument respektive vilka lån och eller prognostiserade flöden som kan utgöra säkrade poster och inkluderas i säkringsrelationen. Utöver detta vad som, utifrån dagens innehav av lån, swapar och andra finansiella instrument, behöver göras för att uppfylla kriterierna för säkringsredovisning. 2 av 9

5 2.2 Avgränsning Granskningen har enligt projektplanen avgränsats till att omfatta befintliga derivat per Metod Inläsning av LD Föreskrifter för finansförvaltning avsnitt 3.5 och avseende derivat samt marknadsvärdesrapporter från banken avseende de derivat som finns utestående i LD per Insamling av specifikation på den upplåning som finns i LD per Dessa dokument har därefter utvärderats i förhållande till de redovisningsregler som gäller för redovisning av derivat för LD från och med 2014, dvs. RKR 21 (Rådet för kommunal redovisning rekommendation nr 21). Vi har även som referens använt K3 som är huvudregelverket för redovisning i Sverige.. 3 av 9

6 3 Granskningsresultat 3.1 Derivat en allmän beskrivning Derivatinstrument kännetecknas av tre saker 1) Dess värde ändras till följd av ändringar i en underliggande variabel, ex. räntesats, valuta, aktiepris, råvarupris 2) Det krävs ingen eller liten initial nettoinvestering, dvs. liten i förhållande till vad som skulle krävas för andra typer av avtal som kan förväntas reagera på ett liknande sätt vid förändringar i marknadsfaktorer. 3) Det är ett avtal som regleras vid en framtida tidpunkt, ex. framtida räntebetalning eller framtida växling av valuta Det finns olika former av derivat, såsom swapar, terminer och optioner. Swapar och terminer innebär avtal där båda parterna är skyldiga att fullfölja avtalet. Vanliga former av swapar är ränteswapar. De ränteswapar som LD har innebär att en rörlig ränta byts mot en fast ränta. Ofta tecknas en sådan ränteswap för att ändra ränteexponeringen i ett lån, dvs. om man har ett lån till rörlig ränta men i stället vill ha en fast ränta så kan man teckna en ränteswap som byter bort den rörliga räntan och i stället ger en ränta som är fast i varje period. Optioner däremot innebär en ensidighet eftersom den ena parten har en rättighet medan andra parten i avtalet har en skyldighet. Optioner innebär därför oftast att en premie erläggs eller erhålles vid ingången av avtalet beroende på om man köpt optionen eller ställt ut optionen. Köpta optioner kan innebära att man köpt ett skydd, dvs. exempelvis ett räntetak där man har en rörlig ränta men om den rörliga räntan når en viss nivå har man ett skydd mot det. Utställda optioner innebär att man tar på sig en risk genom att låta motparten få en rättighet. För att man ger motparten en rättighet får man ofta en premie. LD har ställt ut en option i form av en swaption Grundläggande regler för redovisning av derivat Grundläggande regler för redovisning av derivat är: Lägsta värdets princip (LVP), dvs. derivat redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. För derivat som har negativa verkliga värden på balansdagen redovisas detta negativa värde som en skuld i balansräkningen och en kostnad i resultaträkningen. 3.2 Säkringsredovisning en allmän beskrivning Säkringsredovisning är en form av undantagsredovisning som avviker från grundreglerna (se ovan). Grundreglerna för redovisning av derivat ger inte alltid en rättvisande bild av vad man försöker uppnå genom att teckna derivatkontrakt. Exempelvis så innebär grundläggande redovisningsregler att ett lån med fast ränta redovisas annorlunda än ett lån med rörlig ränta som swapats om till fast ränta med en ränteswap. Denna inkonsekvens tar säkringsredovisningsreglerna hand om genom att man tillåter att lån och swap redovisas syntetiskt, dvs. tillsammans 4 av 9

7 som ett instrument. Men för att få avvika från grundläggande redovisningsregler och tillämpa säkringsredovisning ställs sedan årsskiftet vissa krav som måste vara uppfyllda. I reglerna för säkringsredovisning används ett antal begrepp såsom säkrat föremål, dvs. vad är det som säkras, i LDs fall upplåning. Vidare används säkringsinstrument som begrepp och det avser det finansiella instrument, vanligen derivat, som används för att säkra en viss risk. I LDs fall är det ränteswapar och utställd swaption som används för att omvandla den rörliga räntan till fast ränta. Säkringsredovisning för LD innebär enkelt uttryckt att den räntan som lån och swapar tillsammans ger är den räntekostnad som redovisas i resultaträkningen i varje period. Det innebär att derivaten inte värderas eller redovisas separat. LD tillämpar idag säkringsredovisning enligt sk. traditionell svensk redovisning, Deferral hedge accounting. Det innebär att derivaten inte redovisas löpande avseende orealiserade vinster/förluster utan endast vid realisering av ränteflöden. Den räntekostnad som därmed redovisas löpande i resultaträkningen är den ränta som lån och derivat tillsammans ger för varje period. Givet att kriterierna för säkringsredovisning uppfylls enligt RKR 21 blir redovisningen jämfört med hur LD tidigare gjort oförändrad. 3.3 Säkringsredovisning enligt RKR 21 RKR 21 har till skillnad från K3 regelverket inga lättnader i övergångsreglerna. Det innebär att per kommer endast de relationer som uppfyller kraven på säkringsredovisning att få redovisa enligt undantagsreglerna. Övriga derivat måste hanteras enligt grundläggande redovisningsprinciper för derivat, (se ovan beskrivning) Kriterier för säkringsredovisning I och med RKR 21 ställs nu högre krav än tidigare för att få tillämpa säkringsredovisning. Bland annat ska det finnas en dokumentation som omfattar: En beskrivning av syftet med säkringen En beskrivning av karaktären på den eller de risker som säkras En identifiering av säkringsinstrumentet och den säkrade posten, samt En beskrivning av hur LD kommer att bedöma säkringens effektivitet Ett ytterligare krav för att få tillämpa säkringsredovisning är att säkringsförhållandet ska förväntas vara effektivt under den period för vilken säkringen har identifieras. Att säkringsförhållandet är effektivt innebär att säkringsinstrumentet i hög utsträckning motverkar förändringar i den säkrade postens värde eller kassaflöden. Med andra ord ska derivatet i hög utsträckning ta hand om den risk som säkras. Det finns också krav och restriktioner för vad som får vara säkringsinstrument och säkrad post enligt RKR av 9

8 I de fall det finns säkringsinstrument med en löptid längre än de säkrade posterna, dvs. derivat med längre löptid än befintliga lån måste LD kunna påvisa att det är sannolikt att det kommer finnas framtida ränteflöden att säkra. Om det inte kan göras behöver överskjutande del av derivaten redovisas enligt grundreglerna (se ovan) Tillåtna säkringsinstrument och säkrade poster Säkrat föremål Det är tillåtet enligt RKR 21 att identifiera portföljer av lån och framtida mycket sannolika lån som ett säkrat föremål givet att de har samma riskegenskaper. Enligt vår uppfattning innebär detta att lån med rörlig ränta samt framtida mycket sannolika rörliga räntebetalningar kan grupperas till ett säkrat föremål. Däremot kan enligt vår uppfattning inte lån med rörlig ränta och lån med fast ränta blandas i samma portfölj eftersom de inte delar samma riskegenskaper (det rörliga lånet varierar i kassaflöde av marknadsränteförändringar medan fasträntelånet varierar i verkligt värde). Att använda en portföljsyn för det säkrade föremålet i säkringsredovisingen är inget som explicit framgår av RKR 21, men som vi bedömer är möjligt med hänsyn till de krav som i övrigt ställs för säkringsredovisning. Detta bör dock vara förankrat i LD Föreskrifter för finansförvaltning. I det fall LD avser att inkludera framtida upplåning, dvs. framtida räntebetalningar i den säkrade posten ska det vara mycket sannolikt att dessa framtida flöden kommer att inträffa. Säkringsinstrument LD har ränteswapar som effektivt hantera den risk som säkras, dvs. risken för förändringar i den rörliga räntan. Ränteswaparna kvalificerar för säkringsredovisning enligt RKR 21. Vår bedömning är att en grupp av derivat får slås samman givet att de tillsammans tar hand om den risk som säkringen är avsedd att skydda. Med det menas att för LD kan ränteswappar grupperas ihop om effekten som de tillsammans ger är en omvandling av den rörliga räntan till en fast ränta. För LD innebär detta att de befintliga ränteswaparna bör kunna grupperas ihop och ses som ett säkringsinstrument. LD har förutom ränteswapar en utställd swaption. Denna utställda swaption innebär att motparten, dvs. banken, har köpt en rättighet som innebär att de, vid en framtida tidpunkt, kan välja om LD ska teckna en ränteswap som ger LD en i swaptionen angiven fast ränta. Då det är banken som har rättigheten att bestämma kommer de troligen endast att utnyttja sin option/rättighet när det är fördelaktigt för dem och därmed ofördelaktigt för LD. Det innebär i sin tur att den ränta som LD får i och med den utställda swaptionen är en räntekostnad som är högre än vad den skulle varit utan detta instrument. När det gäller sådan utställd optionalitet så skiljer sig RKR 21 från K3 regelverket på en väsentlig punkt och det är att RKR 21 explicit tillåter instrument med utställd optionalitet som säkringsinstrument under förutsättning att derivatet inte medför en risk för att i förväg okända och för LD negativa marknadsvärdesförändringar kan komma att realiseras om motparten utnyttjar sin option. Om det 6 av 9

9 är en utställd option som om den utnyttjas innebär en fast ränta för den som ställt ut optionen ska denna fasta ränta vara känd i förväg. Denna explicita öppning som RKR 21 ger för utställd optionalitet i säkringsinstrumentet är unik för RKR, dvs. finns inte i exempelvis K3 eller IFRS. Detta beror framförallt på att en utställd option skapar risk och därmed inte eliminerar eller minimerar risk. Vid utställande av en option erhålls normalt en premie (alternativt finns premien inbakad i ett annat instrument), därefter finns bara en potentiell nersida för utställaren. Användandet av utställda optioner förutom som en komponent i exempelvis en räntekorridor är därför enligt vår uppfattning inte förankrad ur ett riskhanteringsperspektiv. Mot bakgrund av skrivningarna i RKR 21 gör vi dock bedömningen att det rent formellt finns argument för att betrakta den utställda Swaption som LD har som ett tillåtet säkringsinstrument i och med att den innebär att LD får en fast ränta på 2,98% om motparten utnyttjar optionen. Vi vill dock poängtera att det ligger en utmaning i att beskriva syftet med säkringen, vilket är ett krav enligt RKR 21 (se vidare under Vad kvarstår för LD för att uppnå säkringsredovisning?). Eftersom den utställda swaptionen skiljer sig från de vanliga ränteswaparna rekommenderar vi i det fall att LD ändå beslutar att tillämpa säkringsredovisning att lägga den i en egen säkringsrelation. Portföljer och nominella belopp För att uppfylla kriterierna för säkringsredovisning ska summan av de nominella beloppen på de derivat som ingår i säkringsinstrumentet (portföljen av derivat) vara samma som summan av de nominella beloppen på de lån eller framtida upplåning som ingår i den säkrade posten (portföljen av lån). Om de nominella beloppen för derivaten överstiger befintlig eller framtida mycket sannolik upplåning är LD översäkrad och den överskjutande delen av derivaten måste redovisas enligt grundläggande redovisningsprinciper för derivat (se ovan). Vid varje balansdag samt löpande när någon ändring sker av portföljerna anser vi att LD ska bedöma om de volymer/nominella belopp som ingår i säkringsrelationen matchar samt om de andra bedömningskriterierna är uppfyllda. I LDs befintliga låneportfölj per finns volym av upplåning som överstiger tecknade derivat. Däremot förfaller lånen till betalning före derivaten vilket innebär att LD behöver påvisa att framtida refinansiering och nyupplåning är mycket sannolik. Kraven som finns i RKR 21 är att framtida upplåning måste vara mycket sannolik, dvs. LD behöver påvisa att det finns planer på att förlänga och öka upplåningen samt att det finns tillgängliga upplåningsmöjligheter. 4 Vad kvarstår för LD för att uppnå säkringsredovisning? För att uppfylla kraven på säkringsredovisning kvarstår för LD att upprätta en dokumentation som tydligt beskriver säkringsrelationen. Dokumentationen kan 7 av 9

10 utformas med en övergripande masterdokumentation av mer beskrivande karaktär som innehåller: Syftet med säkringen, o dvs. vad önskar man uppnå. Detta får gärna upprättas och kopplas till den finanspolicy eller riskhanteringsstrategi som LD har. Där bör det framgå hur man arbetar med derivat, i vilket syfte, vem som har mandat att teckna nya derivat samt vilka instrument som är tillåtna. Denna information kan läggas i en övergripande masterdokumentation som endast ändras i det fall något i LDs riskhanteringsstrategi eller policy ändras Beskrivning av karaktären på den risk som säkras, o dvs. för LD är det risken för förändringar i den rörliga räntan i befintlig eller framtida upplåning. Säkrad post och säkringsinstrument o Det ska tydligt framgå vad som är säkringsinstrument och säkrad post samt beskrivning av huruvida det är en grupp av poster som kan variera över tiden eller om det är en stängd grupp. I det fall man tänker inkludera framtida räntebetalningar, dvs framtida upplåning i den säkrade posten ska det finnas dokumenterat vad det är som gör att dessa framtida flöden bedöms vara mycket sannolika. En beskrivning av hur LD kommer att bedöma säkringens effektivitet Som komplement till denna övergripande dokumentation bör en mer transaktionsbaserad dokumentation upprättas. Denna dokumentation bör innehålla en mer detaljerad information om exakt vilka lån och derivat som ingår i säkringsrelationen. Den bör också innehålla dokumentation av hur säkringens effektivitet har bedömts initialt och löpande över säkringens löptid. 5 Sammanfattande bedömning och slutsats Vi gör bedömningen att LD följer sina Föreskrifter för finansförvaltning. De ränteswapar och lån inklusive framtida upplåning som LD har per bedöms vara godkända säkringsinstrument respektive säkrade föremål för säkringsredovisning enligt RKR 21. Det innebär att ränteswaparna framöver kan fortsätta att redovisas som under nuvarande regler förutsatt att de övriga krav som ställs för säkringsredovisning är uppfyllda under hela säkringens löptid. För att uppfylla kraven på säkringsredovisning enligt RKR 21 behöver LD upprätta en dokumentation som tydligt beskriver säkringsrelationen baserat på de krav som finns i RKR. Av dokumentationen ska det bl.a. framgå syfte med säkringen, vilka instrument och poster som omfattas samt hur man ska bedöma säkringens effektivitet initialt och löpande under säkringsrelationens löptid. 8 av 9

11 Vad gäller den utställda swaptionen så godkänner RKR 21 explicit ett sådant instrument som säkringsinstrument. Vi vill dock, mot bakgrund av hur en sådan utställd swaption fungerar, ifrågasätta säkringsredovisnings för denna typ av instrument ur ett riskhanteringsperspektiv eftersom den snarare skapar risk än eliminerar risk. Om LD ändå väljer att tillämpa säkringsredovisning för den utställda swaptionen finns en utmaning i att förklara syftet med säkringen samt beskriva vilken risk som säkras. Eftersom den utställda swaptionen skiljer sig från de vanliga ränteswaparna rekommenderar vi i de fall då LD ändå beslutar att tillämpa säkringsredovisning att lägga den i en egen säkringsrelation. 9 av 9

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Protokollsbilaga B2 Direktionens protokoll 101125, 11 Regel BESLUTSDATUM: 20101125 BESLUT AV: BEFATTNING: ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE103

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital?

Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital? 274 SKATTENYTT 2014 Ulf Tivéus Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital? Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 14 februari 2014 med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked förklarat

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

RR 14 JOINT VENTURES

RR 14 JOINT VENTURES RR 14 JOINT VENTURES REDOVISNINGSRÅDET JULI 2000 1 Innehållsförteckning Sid TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 Olika former av joint ventures 4 Avtal om samarbete 4 GEMENSAMT STYRDA VERKSAMHETER 5 GEMENSAMMA

Läs mer

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 ETT ELLER FLERA UPPDRAG 4 UPPDRAGSINKOMST 4 UPPDRAGSUTGIFTER

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Riktlinjer för användning av interna modeller

Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA-BoS-14/180 SV Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3 BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-10-06 FI Dnr 11-30 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i föreskrifter

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

hedgestrukturer över tid

hedgestrukturer över tid Incitamentsprogram något om rättsutvecklingen Incitamentsprogram något om rättsutvecklingen samt olika program- och hedgestrukturer över tid Av Klaes Edhall & Emil Boström Inledning Aktiemarknadsnämnden

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer