EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen"

Transkript

1 Granskningsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2015 Alingsås kommun Granskning av finanshanteringen EY

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 2.1. Bakgrund Syfte Revisionsfrågor Revisionskriterier Metod Avgränsningar 5 3. Finanshanteringen vid Alingsås kommun Organisation, styrning och ansvarsfördelning Återrapportering 9 4. Vår sammanfattande bedömning Bedömning utifrån granskningens revisionsfrågor Slutsats 12 4 Bilaga: Bilaga 1 Övriga revisionskriterier Bilaga 2 COSO-modellen Bilaga 3 Intervjuade personer Bilaga 4 Rekommendationer avseende finanspolicyn 1

3 1. Sammanfattning EY har på uppdrag av revisorerna genomfört en granskning av Alingsås kommuns finanshantering. Syftet med granskningen har varit att inom finansverksamheten belysa ändamålsenligheten av: 1. Organisation, styrning och ansvarsfördelning 2. Återrapportering Utifrån granskningens revisionsfrågor, uppställda revisionskriterier och grunderna för ansvarsprövning bedömer vi att kommunstyrelsen kan förbättra sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll av finanshanteringen. Återrapporteringen av finanshanteringen till kommunstyrelsen behöver utvecklas och ske mer kontinuerligt. Uppföljningen och styrningen av de kommunala bolagen behöver särskilt utvecklas. Avslutningsvis behöver nuvarande styrdokument, framförallt finanspolicyn, utvecklas inom ett antal områden. Vi har identifierat följande rekommendationer till kommunstyrelsen: Organisation, styrning och ansvarsfördelning Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att samverkan, uppföljningen och styrningen av de kommunala bolagen ökar. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att tydligare rutinbeskrivningar för kommunledningskontorets och ekonomiavdelningens arbete inom finansverksamheten utarbetas. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger att organisera finanshanteringen utifrån den beskrivna modellen under avsnitt Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att avtal med Söderberg & Partners avseende rådgivningen och rapporteringen kring finanshanteringen upprättas. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att alla rutindokument rörande den finansiella hanteringen samlas i finanspolicyn. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att bedömningarna i bilaga 4 beaktas i sin beredning av finanspolicyn till kommunfullmäktige. Vi vill särskilt rekommendera att kommunstyrelsen överväger att utveckla policyn och rutinerna avseende styrning och uppföljning av koncernen. 2

4 Återrapportering Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att den nuvarande återrapporteringen av finanshanteringen till kommunstyrelsen utvecklas både till omfattning, detalj och frekvens. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att de kommunala bolagens finanspolicys begärs in och säkerställer att dessa följer kommunens finanspolicy. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger att inkludera finanshanteringen i sin internkontrollplan. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att användningen av systemgenererade rapporter ökar. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att informationen i årsredovisningen avseende finanspolicyn och utfallet i relation till denna utvecklas. 3

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Finanshanteringen i en kommun ställer höga krav på en väl fungerande intern kontroll. Denna inkluderar bland annat en väl genomtänkt organisation och ansvarsfördelning samt tydliga styrdokument, dokumentation av beslut och uppföljning. Ett centralt styrdokument för finanshanteringen är normalt finanspolicyn. Syftet med en finanspolicy är bland annat att sätta ramar för ansvar, riskhantering och finansiering. En ändamålsenligt utformad finanspolicy är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. De förtroendevalda revisorerna har fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag till styrelse och nämnder som utgångspunkt i hela revisionsprocessen, det vill säga i planering, granskning och prövning. Utifrån genomförd väsentlighets- och riskbedömning bedömer revisorerna att det är väsentligt att granska kommunens finanshantering Syfte Det övergripande syftet med granskningen har varit att inom finansverksamheten belysa ändamålsenligheten av: 1. Organisation, styrning och ansvarsfördelning 2. Återrapportering 2.3. Revisionsfrågor Följande revisionsfrågor har formulerats utifrån syftet och ska sammantaget besvaras i granskningen: Revisionsfrågor Organisation, styrning och ansvarsfördelning Återrapportering Har kommunstyrelsen säkerställt att organisation, styrning och ansvarsfördelning är ändamålsenlig? Har kommunstyrelsen säkerställt att kommunens finanspolicy är ändamålsenligt utformad? Har kommunstyrelsen säkerställt att återrapporteringen till kommunstyrelse och kommunfullmäktige fyller de krav som kan och bör ställas utifrån finanspolicyn? 4

6 2.4. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens slutsatser och bedömningar. Kriterierna kan hämtas i lagar och föreskrifter eller från interna regelverk, policyer och beslut. Följande revisionskriterier har varit underlag i vår granskning: Kommunallagen kapitel 3 om fullmäktiges uppgifter, kapitel 6 om kommunstyrelsens uppgifter och nämndernas ansvar för verksamheten samt kapitel 8 om ekonomisk förvaltning Alingsås kommuns finanspolicy (senast antagna version) Andra relevanta styrdokument som berör finanshanteringen (se bilaga 1) Avslutningsvis har COSO-modellen avseende intern kontroll utgjort del av revisionskriterierna. COSOmodellen presenteras i bilaga Metod Granskningen har genomförts som en intervju- och dokumentstudie under perioden september till och med december En sammanställning över samtliga personer som intervjuats återfinns i bilaga 3 till rapporten. Granskningsrapporten har skickats till samtliga intervjuade personer för sakfelsgranskning Avgränsningar Vår granskning har omfattat finanshanteringen i kommunen och inte i de kommunala bolagen. Vår granskning har vidare inte innefattat en bedömning av enskilda affärer. Avslutningsvis har vår granskning inte omfattat kommunens policy för pensionsmedelsplacering. 5

7 3. Finanshanteringen vid Alingsås kommun 3.1. Organisation, styrning och ansvarsfördelning Inom Alingsås kommun är ansvaret för finanshanteringen enligt finanspolicyn fördelat mellan: 1. Kommunfullmäktige 2. Kommunstyrelsen 3. Kommunledningskontoret / ekonomiavdelningen 4. De kommunala bolagen På kommunnivå finns inte någon särskild finansenhet utan den dagliga finansiella verksamheten hanteras av anställda på ekonomiavdelningen med ekonomichefen som ansvarig. Ekonomiavdelningen hanterar främst frågor rörande placeringar av överskottslikviditet och pensionsmedel. På bolagsnivå hanteras upplåning och därtill kopplad säkring via finansiella instrument (till exempel derivat). Kommunen arbetar i dagsläget inte aktivt med uppföljning och styrning av de kommunala bolagen vad gäller finansiella frågor. Diskussioner förs emellertid om att utöka detta arbete Styrdokument och ansvarsfördelning Inom kommunen är ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelse och ekonomiavdelningen definierad främst i kommunstyrelsens delegationsordning och i kommunens finanspolicy. Utöver detta hanteras särskilda finansiella ansvarsområden i bland annat kommunens riktlinjer för kommunal borgen, riktlinjer för överlikviditet och riktlinjer för pensionsmedelsplacering. Den nuvarande finanspolicyn är från Sedan dess har förändringar i finanshanteringen skett, bland annat att upplåning hanteras på bolagsnivå och inte på kommunnivå. Vidare har kommunen sedan länge ett koncernkontosystem vilket inte beskrivs i finanspolicyn. Enligt ekonomiavdelningen pågår en revidering av finanspolicyn. Kommunfullmäktiges ansvar Kommunfullmäktige beslutar enligt finanspolicyn om övergripande policys och riktlinjer för kommunen och de bolag som ingår i koncernen. Utöver detta beslutar kommunfullmäktige enligt finanspolicyn om ramar för upp- och utlåning samt övriga finansiella mål på årsbasis. I praktiken beslutar kommunfullmäktige om finanspolicyn. Avseende ramar för upp- och utlåning fattas inte dessa beslut i praktiken av kommunfullmäktige då utlåning inte förekommer och upplåning hanteras på bolagsnivå. Utöver detta fattar kommunfullmäktige beslut om borgen enligt kommunens särskilda riktlinjer för kommunal borgen. Kommunfullmäktige fastställer även riktlinjerna för överlikviditet och tillser att förvaltningen sker i enlighet med kommunallagen. 6

8 Kommunstyrelsens ansvar samt delegationsordning Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för en god finanshantering enligt finanspolicyn. Detta ansvar omfattar att säkerställa en lämplig organisation, att anvisningar och riktlinjer upprättas samt att besluta om dessa och tillhörande riskramar. I riktlinjerna för överlikviditet har kommunstyrelsen ett ansvar att följa placeringarna och tillse att förvaltningen följer reglerna i riktlinjerna. Avseende borgen har kommunstyrelsen främst ett ansvar att i årsredovisningen redovisa de samlade borgensåtaganden med tillhörande analys och riskbedömning. Enligt kommunallagen får kommunstyrelsen uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd inom kommunen att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ett visst ärende. Kommunallagen anger vissa områden som inte får delegeras. Utöver dessa begränsningar är det upp till kommunstyrelsen att bedöma vad som ska delegeras. Vid delegation är det av vikt att skilja mellan delegationsbeslut och verkställighetsåtgärder. Delegationsbeslut kan enligt kommunallagen enbart fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse/nämnder, partsatta organ eller delegat med stöd av delegationsreglerna. Verkställighetsåtgärder är beslut enligt i förväg fastställda direktiv som inte innehåller några moment av självständig bedömning från beslutsfattaren. Exempel på detta är personaladministrativa frågor. Verkställighetsåtgärder omfattas inte av delegation och behöver inte anmälas till kommunstyrelsen och kan vidare inte laglighetsprövas enligt kommunallagen. Vad gäller ärenden inom finanshanteringen inom kommunen har Alingsås kommun klassificerat dessa som delegationsbeslut. Enligt delegationsförteckning för kommunstyrelsen har beslut om bland annat placeringar, upptagande av lån delegerats till ekonomichefen. Ekonomichefen fattar därmed beslut med anmälan till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret och ekonomiavdelningens ansvar Kommunledningskontoret och särskilt ekonomiavdelningen är viktiga inom kommunens finanshantering. Ekonomichefen har enligt finanspolicyn ansvar för genomförandet av den finansiella verksamheten. Utöver detta har ekonomiavdelningen ett ansvar att utföra den interna kontrollen och följa upp samt rapportera medelsförvaltningen. Detta tydliggörs i riktlinjerna för överlikviditet där kommunledningskontoret har ansvar att tillsätta extern förvaltare samt rapportera och kontrollera att portföljen följer angivna gränser. Avseende borgenshanteringen finns inget angivet ansvar för kommunledningskontoret och ekonomiavdelningen i policyn. Utöver finanspolicyn, delegationsordningen och riktlinjerna ovan finns inga interna rutinbeskrivningar specifikt avseende finanshanteringen. Interna rutinbeskrivningar reglerar normalt i detalj hur beslut ska fattas, dokumenteras och följas upp samt hur ansvarsfördelningen mellan olika anställda ser ut Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen är central i kommunens finanshantering. Utöver ekonomichefen som beslutsfattare och ansvarig är tre av medarbetarna från ekonomiavdelningen delaktiga i finanshanteringen. 7

9 Building a. better Utöver detta anlitas konsulten Söderberg & Partners för rådgivning i finansiella frågor. Rådgivningen omfattar främst hur placeringar skall ske samt den periodvisa rapportering som återgivits under avsnitt 3.2. Kommunen har avtal med Söderberg & Partners rörande pensionsförvaltningen men saknar avtal om rådgivning och rapportering avseende överskottslikviditeten. Ekonomiavdelningen har inga interna rutinbeskrivningar specifikt avseende finanshanteringen. En frekvent använd organisationsmodell inom finansiella organisationer för att säkerställa ändamålsenlig ansvarsfördelning utgår från följande tre oberoende funktioner. Finansiell verksamhet Front office Fattar beslut om in- och utlåning (inkl. kontraktshantering) Placering överlikviditet Underhåll av låneprogram m.m. Likviditetsplanering Derivathantering Rådgivning Betalningar Omvärldsbevakning Back office Middle office Säkerställer att affärerna blir ge- Kontrollerar att genomförda affärer nomförda efterlever uppsatta policys och riktlin- Kontrollerar att affären är rätt regi- jer strerad och godkänner affären i systemen Övriga betalningar Ekonomiavdelningen hanterar främst placeringsfrågor på kommunnivå då uppföljning av kommunkoncernen inte sker. Vår genomgång av existerande rutiner kopplade till placeringar tyder på en ansvarsfördelning som kan liknas som den för front- och back office. Däremot finns ingen tydlig funktion för middle office Bedömningar och rekommendationer Vi bedömer att utrymme finns att utveckla den nuvarande formen att organisera, styra och fördela ansvaret inom finanshanteringen. Detta gäller framförallt kommunens uppföljning och styrning av samt samverkan med kommunala bolagen, men även framtagandet av formella instruktioner för ekonomiavdelningen. Dessa instruktioner bör innehålla roller, ansvarsområden, beslutsvägar, attester, dokumentation, kontroller samt den externa konsultens roll inom finansverksamheten. Med en ökad uppföljning och styrning av bolagen bedömer vi att den nuvarande organisationen av finanshanteringen bör tydliggöras. Som framgår ovan är finanspolicyn central för finanshanteringen. I vår granskning har vi utifrån revisionsfrågorna identifierat ett antal förbättringsförslag avseende innehållet som sammanställts i bilaga 4. Rekommendationerna gäller framförallt för det fall att kommunens uppföljning och styrning av 8

10 samt samverkan med de kommunala bolagen ökar. För ett ökat utbyte och samarbete med kommunala bolag är ett förslag att ett så kallat finansråd införs. Ett finansråd är ett rådgivande organ till kommunen med representanter från samtliga koncernbolag. Finanspolicyn bör vidare uppdateras för att fullt ut återspegla den faktiska finanshanteringen. Rekommendationer Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att samverkan, uppföljningen och styrningen av de kommunala bolagen ökar. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att tydligare rutinbeskrivningar för kommunledningskontorets och ekonomiavdelningens arbete inom finansverksamheten utarbetas. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger att organisera finanshanteringen utifrån den beskrivna modellen under avsnitt Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att avtal med Söderberg & Partners avseende rådgivningen och rapporteringen kring finanshanteringen upprättas. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att alla rutindokument rörande den finansiella hanteringen samlas i finanspolicyn. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att bedömningarna i bilaga 4 beaktas i sin beredning av finanspolicyn till kommunfullmäktige. Vi vill särskilt rekommendera att kommunstyrelsen överväger att utveckla policyn och rutinerna avseende styrning och uppföljning av koncernen Återrapportering Kommunens rutiner för återrapportering från finansverksamheten fastställs i finanspolicyn, riktlinjerna för kommunal borgen och riktlinjerna vid överlikviditet. Kommunstyrelsen Enligt finanspolicyn skall kommunledningskontoret återrapportera medelsförvaltningen till kommunfullmäktige i samband med att årsredovisning och delårsbokslut upprättas. Detta tydliggörs bland annat i riktlinjerna för kommunal borgen. Vidare skall enligt riktlinjerna vid överlikvididitet kommunstyrelsen följa portföljens utveckling via rapportering. I praktiken sker detta inte löpande utan främst via årsredovisningen. Den rapportering som ekonomiavdelningen tar fram är en rapport från leverantören Söderberg & Partners. Denna skickas inte löpande till kommunstyrelsen. Rapporten är översiktlig till sin karaktär och kommenterar främst marknaden och visar på utestående placeringar. En vanlig form av rapportering för finansiella verksamheten är en så kallad riskrapport som följer upp efterlevanden av de risker och limiter/nyckeltal som är åsatta riskerna i finanspolicyn. Den rapportering som sker till kommunstyrelsen bedöms inte vara en traditionell riskrapportering. Vidare noteras att den rapportering som sker inte omfattar koncernbolagen. Vi noterar även i samband med detta att kommunen inte efterlever den i finanspolicyn satta limiten att maximalt 50 % av placerad över- 9

11 skottslikvidtet får förfalla inom 1 år. Denna överträdelse har enligt uppgift inte rapporterats till kommunstyrelsen. Ett viktigt instrument vid återrapportering är kommunstyrelsens väsentlighets- och riskanalys samt tillhörande internkontrollplan. I dagsläget ingår inte finanshanteringen i kommunstyrelsens internkontrollplan. Kommunfullmäktige Som framgår ovan sker återrapportering till kommunfullmäktige i samband med upprättande av delårsbokslut och årsredovisning. En översiktlig genomgång av årsredovisning visar på relativt omfattande information om borgensåtaganden men inte på någon omfattande information kring finanspolicyn och utfallet i relation till denna. Övrigt Som framgår ovan noterar vi från vår granskning att en uppföljning av om de kommunala bolagen implementerat finanspolicys som baseras på kommunens policy inte skett, vilket är ett krav i finanspolicyn Bedömningar och rekommendationer Vi bedömer att den nuvarande formen för återrapportering, främst till kommunstyrelsen, bör utvecklas. Framförallt bör en löpande rapportering kring kommunens efterlevnad av finanspolicyn införas. Detta omfattar inte minst de limiter som fastställs i finanspolicyn. Rapporteringen kan med fördel ske med en så kallad risklogg. En risklogg är antingen ett system eller dokument där avvikelser från finanspolicyn registreras samt hur dessa åtgärdats. Vid avvikelser från finanspolicyn kan utdrag från riskloggen skickas till kommunstyrelsen. Riskloggen kan även vara en stående bilaga till rapporteringen till kommunstyrelsen. En rapportering från de kommunala bolagens finansiella hantering saknas. Med hänsyn till att upplåning och hantering av derivat, med tillhörande risker, återfinns i bolagen bör en sådan rapportering införas. Kommunen har ännu inte följt upp om de kommunala bolagen har implementerat finanspolicys som efterlever kommunens finanspolicy. Detta bör ske. Finanshanteringen ingår i dagsläget inte i kommunstyrelsens intern kontrollplan. Med hänsyn till de risker som är förknippade med den finansiella hanteringen, bör detta övervägas. Vid återrapportering av finanshanteringen används Excel i stor utsträckning. För att minska risken för fel bedömer vi att användningen av systemgenererade rapporter bör öka. Avseende återrapporteringen till kommunfullmäktige genom årsredovisningen bedömer vi att informationen i årsredovisningen behöver utvecklas. 10

12 Rekommendationer Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att den nuvarande återrapporteringen av finanshanteringen till kommunstyrelsen utvecklas både till omfattning, detalj och frekvens. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att de kommunala bolagens finanspolicys begärs in och säkerställer att dessa följer kommunens finanspolicy. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger att inkludera finanshanteringen i sin internkontrollplan. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att användningen av systemgenererade rapporter ökar. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att informationen i årsredovisningen avseende finanspolicyn och utfallet i relation till denna utvecklas. 11

13 4. Vår sammanfattande bedömning 4.1. Bedömning utifrån granskningens revisionsfrågor Bedömning Organisation, styrning och ansvarsfördelning Har kommunstyrelsen säkerställt att organisation, styrning och ansvarsfördelning är ändamålsenlig? Har kommunstyrelsen säkerställt att kommunens finanspolicy är ändamålsenligt utformad? Återrapportering Har kommunstyrelsen säkerställt att återrapporteringen till kommunstyrelse och kommunfullmäktige fyller de krav som kan och bör ställas utifrån finanspolicyn? Vi bedömer att utrymme finns att utveckla den nuvarande formen att organisera, styra och fördela ansvaret inom finanshanteringen. Detta gäller framförallt kommunens uppföljning och styrning av de kommunala bolagen. Vidare bedömer vi att det finns utrymme att utveckla finanspolicyn inom ett antal områden. Vi bedömer att den nuvarande formen för återrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inte är ändamålsenlig och bör utvecklas inom ett antal områden. Framförallt bör en löpande rapportering till kommunstyrelsen kring kommunens efterlevnad av finanspolicyn införas. En rapportering som omfattar koncernens bolag bör även införas. Vidare bör informationen om finanspolicyn i årsredovisningen utvecklas Slutsats Syftet med granskningen var att bedöma ändamålsenligheten i kommunens finanshantering. Utifrån granskningens revisionsfrågor, uppställda revisionskriterier och grunderna för ansvarsprövning bedömer vi att kommunstyrelsen kan förbättra sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll av finanshanteringen. Återrapporteringen av finanshanteringen till kommunstyrelsen behöver utvecklas och ske mer kontinuerligt. Uppföljningen och styrningen av de kommunala bolagen behöver särskilt utvecklas. Avslutningsvis behöver nuvarande styrdokument, framförallt finanspolicyn, utvecklas inom ett antal områden. Göteborg den 20 januari 2015 Kevin Lindmark Specialist Licensierad revisor i finansiella företag Ulrika Berling Kvalitetssäkrare Certifierad kommunal revisor 12

14 Partners EY Bilaga 1: Övriga revisionskriterier Rubrik Källa Daterad Alingsås kommuns delegationsförteckning för kommunstyrelsen Alingsås kommun Alingsås kommuns riktlinjer för kommunal borgen Alingsås kommun Alingsås kommuns riktlinjer för pensionsmedelsplacering Alingsås kommun Alingsås kommuns riktlinjer vid överlikviditet Alingsås kommun Diverse rutinbeskrivningar från ekonomiavdelningen Alingsås kommun ET Exempel på anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen avseende placering av likvida medel och pensionsmedel Alingsås kommun Exempel på månadsrapport från Söderberg & Alingsås kommun Oktober

15 Bilaga 2: COSO-modellen Enligt COSO-modellen delas den interna kontrollen in i fem komponenter: Kontrollmiljön - Anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos dess medarbetare. Den är grunden för alla komponenter för intern styrning och kontroll och erbjuder ordning och struktur. Faktorer inom kontrollmiljön innefattar integritet, etiska värden, kompetensen hos medarbetarna i organisationen, ledningens filosofi och ledarstil. Vidare innefattas faktorer som det sätt på vilket ledningen fördelar ansvar och befogenheter och organiserar och utvecklar dess medarbetare samt den uppmärksamhet och vägledning som styrelsen ger. En väsentlig del av den formella kontrollmiljön är att det finns styrdokument som utgör ett regelverk att förhålla sig till och som därmed tydliggör verksamhetens förhållningssätt inom ett antal områden. Riskbedömning - Varje organisation möter många olika risker av externt och internt ursprung som måste värderas. En förutsättning för riskbedömningen är etablerade mål knutna till olika nivåer och som är internt konsistenta. Riskbedömningen är identifieringen och analysen av relevanta risker för att uppnå målen och utgör basen för att bestämma hur riskerna ska hanteras. För att kunna bedöma arbetet med intern kontroll är en viktig utgångspunkt att ledningen gjort en riskbedömning. Kontrollaktiviteter - Bidrar till att säkerställda policys och rutiner följs. De bidrar till att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera risker för att organisationens mål inte uppnås. Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och brister och bör utgå från den riskanalys som genomförts. Kommunikation och information - Effektiv kommunikation måste förekomma för en god intern kontroll. All personal måste få ett klart budskap från den högsta ledningen att ansvaret för intern styrning och kontroll måste tas på allvar. Relevanta kategorier av anställda måste få utbildning om risker som kan uppträda inom deras arbetsområden. Utvärdering och uppföljning - Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas en process som bestämmer kvalitén på systemets resultat över tiden. Det åstadkoms genom löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av dessa. Uppföljningen genomförs för att säkerställa att de kontroller som designats för att möta risker verkligen utförs och fungerar som det är tänkt. 14

16 Bilaga 3: Intervjuade personer Namn Funktion Daniel Filipsson Kommunstyrelsens ordförande Magnus Haggren Kommundirektör Britta Hasselhuhn Kassör, Alingsås kommun Joakim Järrebring Kommunstyrelsens vice ordförande Annika Nordmark Ekonom, Alingsås kommun Ruth Wijnveen Redovisningskamrer, Alingsås kommun Susanne Wirdemo Ekonomichef, Alingsås kommun 15

17 EY Bilaga 4: Rekommendationer avseende finanspolicyn Iakttagelse Bedömning Organisation och ansvarsfördelning Koncernsamordning Kommunstyrelsens ansvar för finanshanteringen bör tydliggöras i finanspolicyn. Det gäller till exempel ansvaret för borgensavgiften, beslut om delegationsordning för finansverksamheten och ett övergripande ansvar att följa finansverksamheten. Som framgår från avsnitt 3.1 är vår bedömning att organisation och ansvarsfördelning kan utvecklas. Finanspolicyn är övergripande till sin karaktär avseende ekonomiavdelningen och reglerar till exempel inte i detalj organisation och ansvarsfördelning inom ekonomiavdelningen och inte heller till exempel hur beslut vid placeringar ska fattas och dokumenteras. Finanspolicyn är inte utformad för att samordna finansverksamheten ur ett kommunkoncernperspektiv. De kommunala bolagen har enligt finanspolicyn ett självständigt ansvar för sin finansiella verksamhet och risker. Finanspolicyn saknar därmed till exempel detaljerade avsnitt om derivat och upplåning då detta sker på bolagsnivå. Vidare saknas avsnitt om återrapportering från de kommunala bolagen till kommunen. Vi bedömer att kommunstyrelsens ansvarsområden i finanspolicyn behöver förtydligas. För att tydliggöra organisation och ansvarsfördelning bedömer vi att finanspolicyn bör kompletteras med ett särskilt avsnitt om detta. Ett organisationsschema kan med fördel ingå. Vi bedömer vidare att det antingen i finanspolicyn eller i en separat rutinbeskrivning bör tydliggöras hur arbetet inom ekonomiavdelningen ska ske. Bedömningarna under avsnitt 3.1 bör beaktas i samband med detta. Policyn och rutinerna avseende koncernsamordning och rapportering av kommunkoncernen bör utvecklas för att få en samlad riskbild. Förvaltning/placering Kommunkoncernen har ett koncernkonav likvida medel tosystem. Detta beskrivs inte i finanspolicyn. Riktlinjerna gör ingen skillnad mellan en lång och kort portfölj. I dagsläget förefaller en stor del av placeringarna vara på kort sikt. Vi bedömer att hanteringen med ett koncernkonto bör beskrivas i finanspolicyn. Vi bedömer att finanspolicyn bör innehåller både en långsiktig och kortsiktig placeringsstrategi. Upplåning Finanspolicyn innehåller övergripande föreskrifter kring upplåning, bland annat krav på låg risk. Policyn anger vidare till exempel att tillåtna instrument och motparter skall definieras. Detta har dock inte skett då det enbart är de kommunala bolagen som hanterar upp- Vi bedömer att avsnittet om upplåning behöver utvecklas, särskilt utifrån ett kommunkoncernperspektiv. 16

18 låning och kommunens finanspolicy i dagsläget inte är utformad för att styra de kommunala bolagen. Utlåning och borgen Utlåning Finanspolicyn saknar detaljerade avsnitt om utlåning då utlåning inte förekommer inom koncernen eller till externa parter. För det fall utlåning till externa parter måste detta enligt finanspolicyn godkännas av kommunfullmäktige. Borgen Borgen hanteras inte direkt i Finanspolicyn utan i separata riktlinjer. Vi ser en fördel att riktlinjerna inkorporeras i Finanspolicyn. Riktlinjerna anger en årlig rapportering till kommunstyrelsen. I kommuner med ökad grad av koncernsamordning ser vi att borgensåtaganden rapporteras löpande under året till kommunstyrelsen. Riktlinjerna anger att en avgift skall tas ut men inte att denna skall vara marknadsmässig. Med hänsyn till EU:s statsstödsregler och relevant lagstiftning bör detta anges och utvecklas. Riktlinjerna saknar en beskrivning av kommunens modell för beräkning av avgift för borgen. Riktlinjerna för borgen anger inget avseende ställda säkerheter vid borgensåtaganden. Enligt uppgift ställs inga säkerheter när borgen ställs för de kommunala bolagen. Om utlåning aktualiseras i framtiden bedömer vi att avsnittet om utlåning bör utvecklas. Vi bedömer att alla riktlinjer rörande finanshanteringen bör samlas i kommunens finanspolicy. Vi bedömer att en löpande rapportering av borgensåtaganden till kommunstyrelsen bör införas. Detta kan med fördel tas med i en mer utvecklad så kallad riskrapport (se vidare i avsnitt 3.2). Vi bedömer att riktlinjerna avseende marknadsmässigheten av borgensavgiften bör utvecklas. Det bör även säkerställas och dokumenteras att den nuvarande avgiften är marknadsmässig. Vi bedömer att kommunens modell för beräkning av avgift för borgen bör beskrivas tydligare i finanspolicyn. Vi bedömer att det bör fastställas i finanspolicy eller riktlinjer vilka krav på säkerheter som skall ställas vid både intern och extern borgen. Särskilda rutinbeskrivningar för hur Vi bedömer att rutinbeskrivningar för borgensärenden hanteras av kommun- borgenshanteringen bör tas fram. ledningskontoret saknas. Dessa bör omfatta ansvarsfördelning, dokumentation, rapportering och kontroller. Risk- och limithante- Finanspolicyn ställer upp övergripande Vi bedömer att valutarisken bör regleras i ring risker och limiter. Risker med tillhö- finanspolicyn. rande limiter utvecklas i mer detalj i främst riktlinjerna för överlikviditet. Riktlinjerna anger bland annat risker för finansering, likviditet, ränta, kredit och operativa risker. Däremot saknas risker för valuta. 17

19 I riktlinjerna anges limiter kopplade till riskerna. Limiterna kan utvecklas inom ett antal områden, bland annat följande: - En vägd genomsnittlig kapitalbindningstid för finansieringsrisken saknas. Betalningsberedskapen för likviditetsrisken är inte kvantifierad i riktlinjerna. Ränterisken är inte detaljerad för att hantera upplåningen som sker inom koncernen. Vi bedömer att limiterna i finanspolicyn bör utvecklas, bland annat nedanståande: - En limit för genomsnittlig kapitalbindningstid bör anges. Betalningsberedskapen för likviditetsrisken bör kvantifieras i finanspolicyn på årsbasis. Ränterisken bör utvecklas i mer detalj för hela kommunkoncernen. Derivat Finanspolicyn saknar avsnitt om derivat. Vi bedömer att finanspolicyn behöver Riktlinjerna för kortfristiga placeringar utvecklas avseende derivat. anger kortfattat att derivatinstrument i syfte att styra durationen för en portfölj endast får användas i direkt samband med upplåning eller placering. Uppföljning, kontroll och rapportering Derivat förekommer enligt kommunen inte inom kommunen men inom de olika kommunala bolagen. Oavsett förekomst av derivat eller inte kan dessa typer av finansiella instrument vara komplicerade och vara förknippade med ett högt risktagande. Mot bakgrund av detta bör finanspolicyn på koncernnivå alltid i detalj reglera bland annat syftet, om spekulation är tillåtet, vilka instrument är tillåtna och tydlig återrapportering. Som framgår av avsnitt 3.2 är vår bedömning att uppföljning, kontroll och återrapportering kan utvecklas. Detta bör även återspeglas i finanspolicyn och riktlinjer. Vi bedömer att uppföljningen, kontrollen och rapporteringen bör utvecklas i finanspolicyn samt riktlinjer. En rapportering som omfattar hela koncernen och följer upp de limiter och risker som är uppsatta i finanspolicyn och riktlinjer bör införas. Rapporteringen bör ställas till kommunstyrelsen löpande under året. Etik- och miljöhänsyn Finanspolicyn saknar avsnitt om i vilken vid placeringar mån hänsyn skall tas till etik och miljö vid placeringar. Vi bedömer att det bör fastställas hur hänsyn till etik och miljö skall tas vid placeringar och att finanspolicyn och riktlinjerna uppdateras för att återspegla detta. 18

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: Ks2013/0360.040 Policy för kommunens finansverksamhet Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2013-10-22 114 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen,

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning.

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning. Syfte Regler och riktlinjer för den en Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Bestämmelser för finansförvaltningen Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Årligen enligt Rutin för uppföljning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen. Timrå kommun Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen Timrå kommun November 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 4 3. Analys och kommentarer 11 Bilaga 1 12 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Svedala Kommun. Kapital- och likviditetsförvaltning. - Uppföljning av rapport från 2010-11-22. KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12

Svedala Kommun. Kapital- och likviditetsförvaltning. - Uppföljning av rapport från 2010-11-22. KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12 ABCD Svedala Kommun - Uppföljning av rapport från 2010-11-22 KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12 ABCD Svedala Kommun Innehåll 1. Inledning 1 2. Utförd granskning 1 3. Gällande regelverk 1 4. Händelser

Läs mer

Finanspolicy för Mölndals stad

Finanspolicy för Mölndals stad Finanspolicy för Mölndals stad 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för staden och stadens helägda bolag inom det finansiella området. n inkluderar

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25 KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN Finanspolicy Beslutad av KF 131 2013-11-25 Innehåll 1. Finanspolicyns syfte... 3 2. Mål med finansverksamheten... 3 3. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-12-11 Giltighetstid:

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting

Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting Bilaga 1(6) Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting Tillägg Avsnitt 3.2 Verkställighetsnivå (förvaltning/bolag) Landstingsstyrelsen Avsnitt

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av finansförvaltningen

Granskning av finansförvaltningen REVISIONSRAPPORT 2012-11-06 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK2 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning av finansförvaltningen Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige beslutar om övergripande riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14.

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. Innehåll 1. Allmänt... 2 1.1. Övergripande målsättningar för finansverksamheten... 2 1.2. Finanspolicyns

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Författningssamling Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun Antagen av fullmäktige

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Bilaga 2 Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2014 (Utl 2014:91)

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga till "föreskrifter om medelsförvaltning" FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG INNEHALLSFÖRTECKNIG 1. INLEDNING 2. UPPLÅNING 3. PLACERING 4. RAPPORTERING 5. ADMINISTRATIVA REGLER 1.

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Syfte med finanspolicyn:... 3 1.3 Målsättningar med finansverksamheten:... 3 2 Organisation

Läs mer

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun September 2014 Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av intern kontroll förvaltarenheten Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Finanspolicy Varbergs kommunkoncern

Finanspolicy Varbergs kommunkoncern Finanspolicy Varbergs kommunkoncern Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommunkoncern Dokumentnamn: Finanspolicy Varbergs kommunkoncern Beslutsdatum: 2009-11-17 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259.

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet KS2014/0966 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet är ett övergripande ramverk

Läs mer

Granskning av Malmö stads finansverksamhet och internbank På uppdrag av Malmö Stadsrevision. Mikael Sjölander Pasquale Di Nicola 2014-01-22

Granskning av Malmö stads finansverksamhet och internbank På uppdrag av Malmö Stadsrevision. Mikael Sjölander Pasquale Di Nicola 2014-01-22 Granskning av Malmö stads finansverksamhet och internbank På uppdrag av Malmö Stadsrevision Mikael Sjölander Pasquale Di Nicola 2014-01-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer