Granskning av Finansiell hantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av Finansiell hantering"

Transkript

1 I SOLLENTUNA KOMMUN.^o.T.rriunstyreisen SOLLENTUNA KOMMUN Revisorerna Kommunstyrelsen Granskning av Finansiell hantering På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun har PwC genomfört en granskning avseende intern kontroll i den finansiella hanteringen. Sammanfattningsvis är vår bedömning att den finansiella hanteringen och då främst kommunens medelsförvaltning hanteras på ett ändamålsenligt sätt och ligger inom ramen för den av fullmäktige fastställda policyn för långsiktig medelsförvaltning och riktlinjer för kortsiktig medelsförvaltning. Vid granskning har vi dock iakttagit brister i den interna kontrollen inom vissa områden som behöver åtgärdas. Med utgångspunkt i genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrollen. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: Säkerställa att policyn och riktlinjerna för medelsförvaltningen är ändamålsenli- ga. Säkerställa att rapporteringen av den finansiella verksamheten sker i enlighet med policyn och riktlinjerna. Säkerställa att medelsförvaltningen i framtiden lever upp till RKR 20 när det gäller klassificering och värdering. Granskningsrapporten översänds till Kommunstyrelsen för kännedom och beaktande. Kommunstyrelsens synpunkter på rapporten önskar revisionen senast den 25 maj. För kommunens revisorer C Rolf Hagstedt Ordförande

2

3 Revisionsrapport Granskning av finansiell hantering Sollentuna kommun Anders Högg och Sofia Nylund Mars 2012 pwc

4 Anders Hägg Sofia Nylund Projektledare Projektmedarbetare Finansiell hantering

5 Finansiell hantering Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisioneli bedömning i 2 Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning 2 3 Granskningsresultat Kommunens finansiella situation Resultat Soliditet Likviditet Lånesituation Medelsförvaltning Utlåning till de kommunala bolagen Investeringsbehov Pensionsåtaganden 4 Kommentarer Föreskrifter om medelsförvaltningen - finansiell policy Policy för placeringsverksamheten för långsiktig medelsförvaltning Riktlinjer för Sollentuna kommuns kortsiktiga medelsförvaltning Mål och strategier 5 Bedömning Organisation, ansvar och intern kontroll 7 Bedömning Rapportering 8 Bedömning Praktisk hantering Placering och likviditetsförvaltning Skuldhantering Likviditetsplanering 9

6 i Sammanfattande bedömning revisioneli På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun har PwC genomfört en granskning avseende intern kontroll i den finansiella hanteringen. Sammanfattningsvis är vår bedömning att den finansiella hanteringen och då främst kommunens medelsförvaltning hanteras på ett ändamålsenligt sätt och ligger inom ramen för den av fullmäktige fastställda policyn för långsiktig medelsförvaltning och riktlinjer för kortsiktig medelsförvaltning. Vid granskning har vi dock iakttagit brister i den interna kontrollen inom vissa områden som behöver åtgärdas. Vår bedömning baseras på iakttagelser och bedömningar av nedanstående kontrollmål: Det finns tydliga och aktuella riktlinjer för den finansiella verksamheten fastställda som motsvarar kommunallagens krav Fastställda riktlinjer efterlevs Ansvar och befogenheter för den finansiella verksamheten är tydliggjorda Det finns rutiner för uppföljning, kontroll och rapportering av den finansiella verksamheten. Väsentliga rutiner finns dokumenterade. Med utgångspunkt i genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrollen. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: Säkerställa att policyn och riktlinjerna för medelsförvaltningen är ändamålsenliga Säkerställa att rapporteringen av den finansiella verksamheten sker i enlighet med policyn och riktlinjerna Säkerställa att medelsförvaltningen i framtiden lever upp till RKR 20 när det gäller klassificering och värdering. 1 av 9

7 2 Inledning 2.1 Bakgrund I kommunallagen står att kommunerna skall ha en god ekonomisk hushållning. Kommunen skall även förvalta sina medel så att krav på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Därtill sägs att fullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. Kommunfullmäktige skall även meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I fullmäktiges föreskrifter skall det bland annat fastställas vilken risk vid placering av medlen som är tillåten och hur uppföljning och kontroll av förvaltningen skall ske. Kommunernas finansiella belastning förväntas öka de kommande åren till följd av ökade pensionsutbetalningar. Behovet av granskningen har framkommit i revisorernas analys av väsentlighet och risk. 2.2 Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens interna kontroll avseende den finansiella hanteringen tillräcklig? Granskningen inriktas mot följande kontrollmål: Det finns tydliga och aktuella riktlinjer för den finansiella verksamheten fastställda som motsvarar kommunallagens krav. Fastställda riktlinjer efterlevs. Ansvar och befogenheter för den finansiella verksamheten är tydliggjorda. Det finns rutiner för uppföljning, kontroll och rapportering av den finansiella verksamheten. Väsentliga rutiner finns dokumenterade. 2.3 Metod och avgränsning Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier samt granskning av ett urval finansiella transaktioner. Intervju har genomförts med finans- och redovisningschef samt med ekonomiassisten på konsult- och serviceavdelningen. Dokumentgranskning har omfattat genomgång av styrande och stödjande dokument avseende den finansiella hanteringen, exempelvis kommunens policy och riktlinjer gällande medelsförvaltningen. Granskningen avgränsas till intern kontroll och redovisning av finansiella transaktioner samt finanspolicy och riskhantering. Granskningen omfattar kommunstyrelsens löpande hantering av finansiella transaktioner inklusive placering och upplåning. 2 av 9

8 3 Granskningsresultat 3.1 Kommunens finansiella situation Resultat Sollentuna kommun har under de tre senaste åren redovisat resultat (exklusive realisationsvinster) på 86,9 mnkr (2009), 71 mnkr (2010) och 48 mnlo- (2011). Realisationsvinsterna har under de senaste åren varit 115,1 mnkr (2009), 20,6 mnkr (2010) och 122 mnkr (2011) Soliditet Soliditeten har under de tre senaste åren legat i spännet 79 till 84 procent, vilket är högt i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län. Den genomsnittliga soliditeten för kommuner i Stockholms län uppgick 2010 till cirka 50 procent. Det finns flera faktorer som förklarar skillnaderna i soliditet mellan länets kommuner. Kommuner som vuxit kraftigt under senare år har som regel lägre soliditet samtidigt som soliditeten ökat hos de kommuner som realiserat dolda tillgångar exempelvis vid försäljning av energi- och bostadsbolag. Om kommunen räknar in alla pensionsåtaganden som skuld uppgår soliditeten till 56 procent för Likviditet Kommunens likviditet ska inte understiga fyra procent av de externa utgifterna. Under 2011 har kommunens likvida medel minskat från 379 mnkr vid årets början till 141 mnkr vid årets slut. Likviditeten har under de två senaste åren varit nio procent (2010) och sex procent (2011). Kommunen förutspår att likviditeten kommer att försämras ytterligare under de kommande åren p.g.a. det stora investeringsbehovet. Enligt budgeten för 2012 kommer kommunens kortsiktiga betalningsberedskap att försämras till minus 128 mnkr vid slutet av Prognosen är att kommunens likviditet kommer att försämras ytterligare För att möta kommande likviditetsbehov har kommunen, tillsammans med dotterbolagen, en checkkredit på 400 mnkr Lånesituation Kommunen har inga lån och bedömer att det framöver inte heller finns ett behov att ta upp lån för att finansiera investeringar och framtida pensionsutbetalningar. I första hand kommer kommunen istället att minska kapitalet i kapitalförvaltningen. Om kommunen utöver detta skulle behöva låna bedöms risken som liten att inte få någon finansiär som täcker kapitalbehovet Medelsförvaltning Kommunens medelsförvaltning består av tre delar, bankmedel, penningmarknadsplaceringar och kapitalförvaltning. I slutet av 2011 bestod medelsförvaltningen av 141 mnkr bankmedel och 572 mnkr kapitalförvaltning (marknadsvärdet), totalt 713 mnkr. Hanteringen av bankmedel och 3 av 9

9 penningmarknadsplacering regleras av riktlinjer för kommunens kortsiktiga medelsplacering och kapitalförvaltningen av kommunens policy för långsiktig placeringsverksamhet. Räntan på bankmedlen har under året varierat mellan 1,4 och 2,2 procent och det innebär en genomsnittlig ränta på 1,9 procent. Kapitalförvaltningen värderas enligt lägsta värdets princip och upptas till anskaffningsvärdet (553,4 mnkr) i balansräkningen. Ökningen av marknadsvärdet har under året varit 8,5 procent, vilket motsvarar 45 mnkr. Denna ökning innehåller orealiserat resultat som inte tas upp i det bokföringsmässiga resultatet. Utan orealiserat resultat uppgår årets ökning till 4,9 procent, vilket motsvarar 25,8 mnkr. Kommunen hade vid årsskiftet inga aktuella penningmarknadsplaceringar Utlåning till de kommunala bolagen Kommunen har lånat ut 75 mnkr till Sollentuna Energi. Amortering av lånet sker kvartalsvis och vid årets slut uppgick lånet till 43 mnkr. Räntan uppgick till 3,1 procent. Utlåning till de kommunala bolagen regleras i riktlinjerna för den kortsiktiga medelsförvaltningen Investeringsbehov Enligt kommunen finns ett stort investeringsbehov 2012 och de budgeterade nettoutgifterna beräknas uppgå till 410 mnkr. Investeringsbehovet kommer att försämra kommunens kortsiktiga betalningsberedskap Pensionsåtaganden I balansräkningen redovisar kommunen 2011 pensionsåtaganden (inkl. löneskatt) intjänade efter 1998 uppgående till 158,3 mnkr. Kommunen har lagt till 5 mnkr (exkl. löneskatt) till pensionsskulden eftersom uppgifter för vissa anställda saknas i underlag från SPP. Kommunen har bytt pensionsförvaltare från KPA till SPP. Pensioner redovisade som ansvarsförbindelse (inld. löneskatt) uppgår till 1 352,8 mnkr. Kommentarer Kommunens finanser har under de senaste åren varit goda. Kommunens finansiella situation förväntas de närmaste åren främst komma att påverkas av ett stort investeringsbehov. 3.2 Föreskrifter om medelsförvaltningen - finansiell policy Policy för placeringsverksamheten för långsiktig medelsförvaltning I Sollentuna författningssamling finns en policy för placeringsverksamheten för långsiktig medelsförvaltning. Policyn är antagen av kommunfullmäktige 2001 och har sedan dess reviderats vid fyra tillfallen, senast år Policyn innehåller följande avsnitt: 4 av 9

10 Introduktion inkl. bakgrund, mål, placeringshorisont, riskhantering, syfte och uppdatering Organisation och ansvarsfördelning inkl. intern kontroll Fakta om kommunens långsiktiga medelsförvaltning Placeringsregler Selektions- och awecklingskriterier för förvaltare Rapportering och uppföljning Definition av vanligt förekommande termer Riktlinjer för Sollentuna kommuns kortsiktiga medelsförvaltning I Sollentuna författningssamling finns även riktlinjer för Sollentuna kommuns kortsiktiga medelsförvaltning och utlåning till Sollentunahem och Sollentuna Energi AB. Riktlinjerna är antagna av fullmäktige 2001 och har sedan dess reviderats vid tre tillfällen, senast gången Riktlinjerna innehåller följande avsnitt: Introduktion, inkl. målformulering, placeringshorisont, riskhantering, syfte, uppdatering Organisation och ansvarsfördelning Placeringsregler och upplåning Rapportering och uppföljning Definitioner av vanligt förekommande termer 3.3 Mål och strategier I detta avsnitt redovisar vi våra iakttagelser och bedömningar relaterat till ett urval områden i policyn för långsiktig placeringsverksamhet och i riktlinjerna för kortsiktig placeringsverksamhet. / syfte att trygga kommunens långsiktiga åtaganden har kommunfullmäktige beslutat att göra avsättningar på 450 miljoner kronor. En betydande del av medlen kan komma att utgöras av pensionsutbetalningar till kommunens anställda. På så vis skapas förbättrade förutsättningar att minska de långsiktiga likviditetsmässiga påfrestningar som kommer av åtaganden i framtiden. Enligt ovanstående motivering klassificerar kommunen sina långsiktiga placeringar som finansiella anläggningstillgångar. Enligt RKR:s rekommendation nr 9 är det underliggande syftet i sig inte tillräcklig grund för att klassificera finansiella 5 av 9

11 placeringar som anläggningstillgångar. Klassificeringen beror snarare på i vilken omfattning placeringen kortsiktigt kan anses vara tillgänglig för att täcka löpande förpliktelser. Enbart det faktum att kommunen bestämt att medlen skall användas för att finansiera pensionsutbetalningar är alltså inte grund för klassificering som anläggningstillgång. Kommunens placerade kapital uppgår, enligt årsredovisningen 2011, till 350 mnkr, vilket är 100 mnkr mindre än vad som framgår i policyn. I intervjun framgår att kommunen gjorde ett uttag om 100 mnkr år From omfattar placeringspolicyn även föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser enligt Kommunallagen (1991:900) 8 kap. 3a Enligt kommunallagen skall särskilda riktlinjer för pensionsmedelsförvaltning upprättas. Kommunen anför att en betydande del av de placerade medlen kan komma att utgöra pensionsutbetalningar till kommunens anställda. Placeringspolicyn skall löpande hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden inom kommunen samt utvecklingen på den finansiella marknaden. Kommunens policy och riktlinjer för medelsförvaltningen har inte uppdaterats de senaste två åren. Nu sker dock en översyn av dessa. Dels finns ett behov av att lätta upp placeringsreglerna för att på sikt kunna förbättra avkastningen, dels för att dela upp placeringarna på medellång och lång sikt för att kapitalet lättare ska kunna placeras på ett lämpligt sätt. Kommunen skall undvika placeringar iföretag som har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol, tobak, vapentillverkning eller pornografi. Ovanstående gäller enbart den långsiktiga placeringsverksamheten. Detta följs inte upp av kommunen utan det förväntas att de externa förvaltarna sköter detta enligt avtal. Bedömning Kommunens vaga formulering att de placerade medlen kan komma att användas till pensionsutbetalning är inte tillräcklig för att klassificera de långsiktiga placeringarna som anläggningstillgångar. Att kommunen dessutom gjort uttag från kapitalförvaltningen visar att långsiktigheten inte är definitiv. Från och med 2012 kommer RKR:s rekommendation 20 att gälla för redovisning av finansiella tillgångar och skulder och då försvinner möjligheten att klassificera dylika placeringar som anläggningstillgångar. Enligt RKR 20 ska dessutom värdepapper som kontinuerligt är föremål för köp- och försäljning klassificeras som omsättningstillgångar eftersom innehaven under dessa omständigheter inte kan betraktas som stadigvarande. Kommunen är medveten om RKR 20 och ser över hur rekommendationen ska tas i beaktande. I RKR 20 finns även rekommendationer om att effektivräntemetoden kan användas vid värdering av finansiella omsättningstillgångar. 6 av 9

12 Kommunallagen 8 kap: 3 a Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifterför förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det anges hur medlen skall förvaltas. Därvid skall tilläten risk vid placering av medlen fastställas. Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen skall ske. Vi rekommenderar att kommunen i samband med översynen av policyn och riktlinjerna för medelsförvaltningen även tydliggör vad som gäller för pensionsmedelsförvaltningen. Vid granskningen har vi även noterat en osamstämmighet gällande datum: omfattningen av kommunallagen förväntas gälla för policyn innan den antogs av kommunfullmäktige. De motstridiga datumen beror på att föreskriften om pensionsförpliktelsen antogs när en tidigare placeringspolicy (antagen av kommunfullmäktige ) gällde. Enligt vad som framkommer i intervju med finans- och redovisningschef så har placeringspolicyn och riktlinjerna ändrats ett flertal gånger främst för att lätta på placeringsreglerna, som i många fall har gjort det omöjligt för kommunen att hitta potentiella placeringsalternativ. En uppdatering av policyn och riktlinjerna är nödvändig för att medelsförvaltningen ska kunna fungera på ett ändamålsenligt sätt. Enligt kommunallagen ska kommunen förvalta sina medel så att krav på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Det kan dock anses missriktat att ha så stränga placeringsregler att placering blir näst intill omöjlig. 3.4 Organisation, ansvar och intern kontroll I kommunens policy och riktlinjer för medelsförvaltning finns beskrivning av hur ansvaret fördelas mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningskontoret. Förutom ansvarsfördelningen meddelas att kommunens reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner (attestinstruktion) gäller. I riktlinjerna finns även kommunledningens befattningshavares operativa ansvar beskrivet. Befattningshavare som omnämns är finans- och redovisningschef och ekonomichef. Två externa förvaltare, med exakt lika uppdrag, ger kommunen möjlighet att jämföra allokering, arbetssätt och rapportering för den långsiktiga kapitalförvaltningen. Avtalstiden är år. Kapitalförvaltningen har sedan 2006 skötts av Nordea IM och DNB (f.d. Carlson). Ny upphandling borde ha gjorts men istället har avtalen förlängts i väntan på en ny policy för kapitalförvaltningen ska antas. I intervjun framgår att det inte finns några speciella rutiner för intern kontroll gällande den finansiella hanteringen. Det framgår också att den finansiella hanteringen inte upplevs som särskilt riskfylld. Bedömning De mest väsentliga rutinerna och processerna i den finansiella hanteringen bör dokumenteras. I dokumentationen bör tydliggöras vilka kontroller som ska ske samt vem som är ansvarig för kontrollen. Den interna kontrollen är viktig för att säkra medelsförvaltningen i kommunen och därför bör den årligen följas upp av någon utomstående. 7 av 9

13 3-5 Rapportering Enligt policyn för den långsiktiga medelsförvaltningen ska rapporteringen ske enligt följande: 1. Senast fem bankdagar efter månadens utgång ska de externa förvaltarna rapportera till kommunledningskontoret. Denna rapportering består av bokföringsunderlag och en rapport innehållandes marknadsutveckling. 2. Senast en månad efter tertialets utgång ska kommunledningskontoret rapportera till kommunstyrelsen. 3. Kommunledningskontoret ska sammanställa en årsrapport som ska tillställas kommunstyrelsen senast en månad efter räkenskapsårets utgång och till kommunfullmäktige senast två månader efter räkenskapsårets utgång. Årsrapporten ska utgöras av en rapport avseende tredje tertialet, en skriftlig sammanfattning av det gångna årets medelsförvaltning samt en bedömning av det kommande årets kommande utveckling. Enligt riktlinjerna ska den kortsiktiga medelsförvaltningen rapporteras tertialvis till kommunstyrelsen. Bokföringsunderlaget från de externa förvaltarna till kommunledningskontoret har, enligt intervju med ekonomiassistent, inte alltid varit i tid och inte alltid heller korrekt. Bokföringsunderlaget har ibland fått efterfrågas och vid något enstaka tillfälle även skickas tillbaka för korrigering. De externa förvaltarnas rapportering om marknadsutveckling har dock alltid varit korrekt. Enligt intervju med redovisnings- och finanschefen har den tertialvisa återrapportering till kommunstyrelsen inte gjorts under året. Bedömning Rapporteringen har under 2011 inte skett på ett tillfredställande sätt. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att rapporteringen av den finansiella verksamheten sker i enlighet med policyn och riktlinjerna för medelsförvaltningen. 3.6 Praktisk hantering Placering och likviditetsförvaltning Kommunens medelsförvaltning består av tre delar, bankmedel, penningmarknadsplaceringar och kapitalförvaltning. De två första sköts av kommunledningskontoret och den tredje i samarbete med två externa förvaltare. De kortsiktiga placeringarna bestäms genom diskussion mellan placerare, främst Nordea, och finans- och redovisningschef. På grund av kommunens snäva placeringsregler finns det oftast få alternativ att välja mellan. När affären genomförs skickas underlag till kassafunktionen och sedan för attestering hos både finans- och redovisningschef och ekonomichef. Granskning av avräkningsnotor visar att placeringarna följer kommunens riktlinjer för kortsiktig placering. Granskningen 8 av 9

14 visar också att alla kortsiktiga placeringar har attesterats på rätt sätt. Under 2011 har fyra kortsiktiga placeringar gjorts. De långsiktiga placeringarna bokförs enligt den information som skickas månatligen från de externa förvaltarna. Bokföringsordern skapas på konsult- och serviceavdelningen och skickas sedan till finans- och redovisningschefen för attestering. Ett stickprov av bokföringsordrar visar att attestering skett på rätt sätt Skuldhantering Kommunen har inga lån. I riktlinjerna för den kortsiktiga medelsförvaltningen finns ett avsnitt som behandlar upplåning och där nämns bl.a. kommunens upplåning skall ske med beaktande av kommunens likviditetssituation, penningmarknadsläget och den egna investeringstakten. I delegationsordningen framgår att finans- och redovisningschef och ekonomichef kan genomföra fullmäktiges beslut att ta upp lån Likviditetsplanering Någon långsiktig likviditetsplanering förekommer enligt uppgift inte. För att möta kortsiktiga likviditetsbehov har kommunen, tillsammans med dotterbolagen, en checkkredit på 400 mnkr. 9 av 9

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för Sollentuna kommuns kortsiktiga medelsförvaltning och utlåning till AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB Antagna av fullmäktige 2001-09-17, 91 att gälla från 2001-10-01 Reviderade

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av finansverksamheten

Revisionsrapport Granskning av finansverksamheten Revisionsrapport Granskning av finansverksamheten Botkyrka kommun Åsa Sandgren Sofia Nylund Maj 2012 Finansiell hantering Åsa Sandgren Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Finansiell hantering Innehållsförteckning

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1(5) Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1. Inledning 1.1 Syfte med placeringspolicyn Syftet med placeringspolicyn är att utgöra ett regelverk för pensionsmedelsförvaltningen gällande landstingets

Läs mer

Kommunens hantering av pensionsförpliktelser

Kommunens hantering av pensionsförpliktelser R E V I S I O N S R AP P O R T 29-9-15 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Dnr. 9rek18 Handläggare: Henry Lundberg Kommunens hantering av pensionsförpliktelser Kommunens utgifter för personalens pensioner kommer

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Svedala Kommun. Kapital- och likviditetsförvaltning. - Uppföljning av rapport från 2010-11-22. KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12

Svedala Kommun. Kapital- och likviditetsförvaltning. - Uppföljning av rapport från 2010-11-22. KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12 ABCD Svedala Kommun - Uppföljning av rapport från 2010-11-22 KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12 ABCD Svedala Kommun Innehåll 1. Inledning 1 2. Utförd granskning 1 3. Gällande regelverk 1 4. Händelser

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 Medelshantering Haparanda Stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 3. Syfte

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

Granskning av finansförvaltningen

Granskning av finansförvaltningen REVISIONSRAPPORT 2012-11-06 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK2 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning av finansförvaltningen Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige beslutar om övergripande riktlinjer

Läs mer

Granskning av leasingavtal

Granskning av leasingavtal www.pwc.se Revisionsrapport Sonja Moré Granskning av leasingavtal Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

Medelshantering Sundsvalls kommun

Medelshantering Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor Medelshantering Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av hantering av leasing

Granskning av hantering av leasing www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Nyholm Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Granskning av hantering av leasing Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Datum Sid 1 (1-6) FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Antaget av kommunfullmäktige 1999-04-29, 17. INLEDNING Under 1990-talet har stora förändringar skett på det finansiella området. Finansmarknaden har avreglerats

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

REKOMMENDATION 7.1. Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 7.1. Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser Januari 2006 Innehåll Denna rekommendation anger vilka upplysningar som skall lämnas i årsredovisningen i syfte att ge en helhetsbild

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen. Timrå kommun Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen Timrå kommun November 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 4 3. Analys och kommentarer 11 Bilaga 1 12 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy)

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Författningssamling BKFS 2011:7 Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-19, 97 Syfte och mål Syftet med dessa föreskrifter är att ge kommunen

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 25 mars 2013 KS-2013/293 1 (3) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för förvaltning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut om. placeringsreglemente för. förvaltning av pensionsmedel

Beslut om. placeringsreglemente för. förvaltning av pensionsmedel G R AN S K N I N G S P M 2010-04-20 Sid 1 (3) Dnr Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB Beslut om placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel K O M M U

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning.

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning. Syfte Regler och riktlinjer för den en Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Bestämmelser för finansförvaltningen Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Årligen enligt Rutin för uppföljning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer