Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen. Timrå kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen. Timrå kommun"

Transkript

1 Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen Timrå kommun November 2014

2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 4 3. Analys och kommentarer 11 Bilaga 1 12

3 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Timrå kommun har Deloitte granskat om medelsförvaltningen anses fungera tillfredsställande. Revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan är om kommunstyrelsen bedriver medelsförvaltningen med tillräcklig tillförlitlighet och säkerhet. Revisionskriterier Granskningen har huvudsakligen utgått frånföljande bedömningsgrunder: kommunallagen interna regelverk, policys och beslut Svar på revisionsfrågan Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att medelsförvaltningen inom kommunen till vissa delar, men inte fullt ut, fungerar på ett tillfredsställande sätt. kommunen. Riktlinjerna bedöms i stort täcka de områden som är aktuella inom kommunens finansiella situation. Till riktlinjerna finns tillämpningsanvisningar antagna. Anvisningarna saknar rutinbeskrivning för hur styrelsen ska upprätthålla sin uppsikt och kontroll över medelsförvaltningen. Kontroll av efterlevnad visar att medelsförvaltningen till viss del hanteras i enlighet med riktlinjerna. Rekommendationer Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: - definiera hur styrelsen konkret ska upprätthålla sin uppsikt och kontroll över medelsförvaltningen - skapa rutiner för att tillse att riktlinjer till finansfrågor efterlevs fullt ut. Timrå DELOITTE AB Iakttagelser Granskningen visar att kommunen fastställt riktlinjer om finansfrågor för att säkerställa att kommunen uppfyller kommunallagens krav om medelsförvaltning. Riktlinjerna anger ansvarsfördelning samt hur finansfrågor ska hanteras i Marianne Harr Jenny Eklund Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor Uppdragsansvarig Projektmedarbetare 1

4 1. Inledning Uppdrag och bakgrund Timrå kommun har de senaste 5 åren redovisat ett positivt resultat. Soliditeten, som är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga, har gradvis ökat. Kommunen har de närmsta åren omfattande investeringsbehov och en ökad pensionsskuld och det finns i dagsläget inga medel fonderade för det redovisade pensionsåtagandet. Den del av det likvidmässiga överskott som inte investeras eller används för amorteringar ska förvaltas i enlighet med kommunallagen. Kommuner bör förvalta sina medel med en god avkastning men samtidigt inte genomföra riskfyllda placeringar som kan kräva specialistkunskap, något som oftast saknas inom kommunerna. I kommunallagen framgår vidare att fullmäktige ska meddela särskilda föreskrifter om medelsförvaltningen. I dessa föreskrifter kan fullmäktige ange vilka placeringsformer som är tillåtna och under vilka förutsättningar. I lagen framkommer inte vilka placeringsformer som anses godtagbara. För kommunens framtida ekonomiska beredskap och utveckling bedöms kommunens hantering av de finansiella frågorna av största vikt. Kommunens revisorer har i sin riskanalys bedömt detta som ett prioriterat område och därmed lämnat uppdrag till Deloitte AB att granska medelsförvaltningen i kommunen. Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande övergripande revisionsfråga: Bedriver kommunstyrelsen medelsförvaltningen med tillräcklig tillförlitlighet och säkerhet? Granskningen ska besvara följande kontrollmål: - Hur ser organisation och styrning ut? - Vilka föreskrifter och reglementen finns för hanteringen av medel? - Vilka risker finns identifierade och hur hanteras dessa? - Hur efterlevs föreskrifter och reglementen? - Hur sker uppföljning och avrapportering? Revisionskriterier Utgångspunkter för våra bedömningar utgörs av: Kommunallag 8 kap 2-3 Kommunallag 6 kap 2 och 4 Interna styrdokument såsom Riktlinjer i finansfrågor Avgränsning Granskningen omfattar inte värdering av gjorda placeringar och upptagna lån. De kommunala bolagens eller stiftelsernas finansieringsverksamhet innefattas inte i denna granskning. 2

5 Metod Granskningen genomförs genom dokumentanalyser samt intervjuer med ansvariga tjänstemän. Faktakontroll har skett av de intervjuade. Stickprovskontroller av aktuella placeringar och upptagna lån har genomförts för att verifiera att gällande policy följs.. 3

6 2. Granskningsresultat 2.1 Kommunens finansiella verksamhet Timrå kommun har under se senaste 5 åren redovisat ett positivt resultat och soliditeten har ökat kontinuerligt. Timrå kommun har dock en lägre soliditet 2013 än både genomsnittet i länets kommuner (36%) samt riksgenomsnittet (50%). Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga. År Resultat (mkr) 13,1 21,5 7,9 29,3 15,6 Soliditet 33% 32% 31% 29% 24% För överblick över Timrå kommuns finansiella verksamhet redovisas nedan en sammanställning över den finansiella situationen per : Finansiella intäkter varav - räntor utlämnade lån - räntor likvida medel - övriga finansiella intäkter Finansiella kostnader varav - räntor på långfristiga lån - ränta på pensionsavsättningar - övriga finansiella kostnader - nedskrivning finansiell fordran 2013 (mkr) 2,9 1,1 1,4 0,4 42,2 4,6 0,8 0,7 17,8 - sänkt diskonteringsränta pensioner 5,7 Finansiella anläggningstillgångar 33,8 varav - aktier i dotterbolag 9,1 - övriga aktier 0,3 - andelar 3,4 - långfristiga fordringar 26,2 (kortfristig del) -6 - bostadsrätter 0,8 Kassa och bank 50,5 Kortfristiga placeringar 30 Finansiell leasing varav - fastigheter - maskiner Långfristiga skulder, lån (kortfristig del av lån) Borgensförbindelser - kommunala bolag - övrig borgen och förlustansvar egnahem Kommunens finansiella intäkter består i huvudsak av ränteintäkter hänförliga till utlåning och likvida medel. De finansiella kostnaderna avser räntor på inlåning har kommunen också en finansiell kostnad i samband med nedskrivning av fordran på Timrå IK. 4 3,2 0, ,1 415,5 4,6 Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i dotterbolag samt utlåning till föreningar. Kommunen har ingen utlåning till de kommunala bolagen. 4

7 Likvida medel består av kassa och bank vilket avser innehav på koncernkonto (checkkonto) samt kortfristiga placering av medel på inlåningskonto med fast ränta. Kommunen har därmed inga medel placerade i värdepapper. Kommunen har samtliga lån hos Kommun Invest. kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende medelsförvaltningen. Riktlinjerna ska vara uppdaterade med aktuella förhållanden inom kommunen, kommunägda bolag och den finansiella situationen. Kommunstyrelsen ansvarar för att om förhållandena ändras initiera revideringar som sedan ska beslutas av kommunfullmäktige. Kommunens borgensförbindelser avser i huvudsak Timråbo och TimråVatten. Fördelning av ansvar och befogenheter enligt kommunens riktlinjer redovisas nedan: 2.2 Riktlinjer och policys Kommunallagens 8 kapitel anger följande; 2 Kommunerna och landstingen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 3 Fullmäktige ska meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. Enligt kommunallagen ska föreskrifterna omprövas så snart det finns skäl för det. I kommunallagens 6 kapitel framgår också styrelsens ansvar att följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning (2 ) och det åligger styrelsen särskilt att ha hand om den ekonomiska förvaltningen(4 ) Riktlinjer i finansfrågor Kommunfullmäktige i Timrå kommun har fastställt föreskrifter om medelsförvaltningen i dokumentet Riktlinjer i finansfrågor 1. Riktlinjerna avser att fastställa övergripande mål för kommunens finansförvaltning och hur finansfrågor ska hanteras inom kommunen. Detta för att säkerställa att Ansvar och befogenheter Kommunfullmäktige - fastställer riktlinjer i finansfrågor - beslutar om kommunens nyupplåningsbehov och omsättning av lån - ska följa utvecklingen av finansverksamheten genom årsredovisning och övrig ekonomisk rapportering - beslutar om eventuella borgensåtaganden Kommunstyrelsen - fastställer tillämpningsanvisningar till riktlinjer i finansfrågor - ansvarar för kommunens finansförvaltning - delegerar verkställighet av löpande finansförvaltning - ska ha uppsikt över kommunens löpande finansförvaltning 1 Riktlinjer i Finansfrågor, fastställt av kommunfullmäktige , 97 5

8 Nedan presenteras delar av riktlinjerna som är av betydelse vid denna granskning Likviditetförvaltning Mål för likviditetsförvaltningen är att kommunen ska hålla en begränsad likviditet och att varaktig överskottslikviditet i första hand ska användas till att minska låneskulden. Kommunen ska också ha en tillfredsställande betalningsberedskap både på lång och på kort sikt varvid en likviditetsplanering måste upprättas Riskhantering Riktlinjerna innehåller en beskrivning av olika risker och hur dessa ska hanteras. Exempel på detta är: - Ränterisk: Hanteras framförallt genom att sprida räntebindnings och kapitalbindningstid på lån samt avseende placeringar genom begränsningar över tillåtna instrument och utgivare. - Valutarisk: In- och utbetalningar i utländsk valuta överstigande 1 mkr ska kurs säkras. Upplåning och placering i utländsk valuta är inte tillåtet. - Motpartsrisk: Hanteras genom att fastställa vilken typ av placering eller upplåning för göra samt vilka motparter kommunen får göra affär med. - Finansieringsrisk: Hanteras genom att sprida lånens förfallotidpunkter jämt över tid samt genom att ha en likviditetsreserv inom koncernkontot med tillhörande checkräkningskredit Upplåning Upplåning är tillåten vid långfristig finansiering eller för att säkra kommunens kortfristiga betalningsberedskap. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens nyupplåning samt omsättning av lån i samband med årsbudget eller i särskilt beslut under året. Vid upplåning ska förfrågan ske hos flera långivare och dokumenteras. Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas därför av dessa riktlinjer. Det innebär att objekt som ska finansieras som finansiell leasing ska ingå i investeringsbudgeten och i belopp för nyupplåning i samband med årsbudget. För att säkerställa att all leasingredovisning utförs korrekt har kommunen tecknat ett avtal med företaget Leaseright. I dess åtagande ingår bland annat att lämna råd innan leasingavtal ingås samt lämna sammanställd information om värdet med mera på samtliga pågående leasingavtal. Enligt uppgift har kommunen 2 avtal som är klassificerade som finansiella Placering I första hand ska bestående överskottslikviditet användas till att minska låneskulden. Vid tillfälliga överskott av likvida medel är placering på penningmarknaden tillåtna. Placeringar får endast ske i värdepapper i svenska kronor och placeringen ska kunna omvandlas till likvida medel inom tre bankdagar. Vid placering ska förfrågan ske hos flera utfärdare av värdepapper och detta ska dokumenteras. Det är inte tillåtet med handel med aktier, förutom försäljning eller nyttjande av emissionserbjudanden av aktier som kommunen äger sedan tidigare Utlåning Kommunfullmäktige ska ta beslut om utlåning. Räntan ska vara marknadsmässig och får inte understiga den ränta kommunen betalar för sin upplåning Borgen Beslut om borgen ska fattas av kommunfullmäktige. Till beslutet ska det finnas underlag i form av den risk som kommunen åsätter sig vid borgensåtagandet. 6

9 2.2.2 Tillämpningsanvisningar till riktlinjer i finansfrågor Kommunstyrelsen har fastställt tillämpningsanvisningar till riktlinjer i finansfrågor. 2 I anvisningarna framgår att kommunledningskontoret verkställer den löpande finansförvaltningen på delegation från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens delegationsordning anger vilka ärenden där beslutsrätt är delegerad till ekonomichef. 2.3 Kontroller av efterlevnad av riktlinjer Kontroller har genomförts av efterlevnaden av riktlinjer. Nedan redovisas resultatet av kontrollerna Likviditetsförvaltning Enligt riktlinjer avseende likviditetsförvaltning ska överskottslikviditet i första hand användas till att minska låneskulden. Överskottslikviditeten ska vara varaktig och sådant beslut hanteras enligt uppgift via budgeten. Finns överskottslikviditet under löpande år placeras denna i exempelvis specialinlåning som kommunen enligt uppgift gjort de senaste åren. En likviditetsplan finns upprättad för innevarande år. Kontroll av valutarisk är inte tillämplig då det enligt uppgift inte förekommit några ut- eller inbetalningar överstigande 1 mkr. Endast få transaktioner till små belopp sker i utländsk valuta Upplåning. Kommunen har per samtliga lån hos Kommun Invest som är godkänd motpart för upplåning. Lånens förfallotidpunkter, kapitalbindningen, ska spridas över tiden i enlighet med tillämpningsanvisningar. Anvisningarna anger hur lånen ska fördelas inom olika tidsintervall. Analys per visar att kapitalbindningen av aktuella lån avviker från anvisningarna inom två tidsintervaller. Andelen av lånen som förfaller mellan 4-5 år ska enligt anvisningar uppgå till max 20 %, utfallet per är 21,2%. Andelen av lånen som förfaller mellan 5-6 år ska uppgå till max 20 %, utfallet per är 35,6 %. Räntebindningen ska spridas över tiden. Anvisningarna anger inom vilka tidsintervall räntebindningen ska variera. Analys av räntebindningen per visar att spridningen i stort överensstämmer med anvisningarna, dock med ett undantag. Andelen av lånen som har förfallotidpunkt mellan 5-7 år ska enligt anvisningar uppgå till mellan 5-25%, utfallet per är 28,6%. Räntebindningen för enskilda lån får inte överstiga 10 år vilket analysen visar att inget lån gör. Anledningen till avvikelse från riktlinjer anges i intervju vara att kommunen i dagsläget inte har så många lån att det då är svårare att få den spridning som riktlinjerna anger än vid fler lån. När lånen läggs om uppges ambitionen alltid vara att riktlinjerna i policyn ska efterlevas I samband med upplåning ska det enligt riktlinjer ske en förfrågan hos flera långivare. Vid granskad upplåning ( ) har förfrågan skett i enlighet med föreskrifter och förfrågan finns också dokumenterad. 2 Tillämpningsanvisningar av kommunstyrelsen, senast reviderad av kommunstyrelsen , 288 7

10 2.3.3 Placering Överskottslikviditet under året har placerats i specialinlåning. Vid placering ska det enligt riktlinjerna ske en förfrågan hos flera utgivare som ska dokumenteras. Vid granskad placering ( ) har förfrågan skett i enlighet med föreskrifter och förfrågan finns dokumenterad. Specialinlåning är ett fasträntekonto vilket är ett tillåtet instrument för placering enligt tillämpningsanvisningar. Placeringen har skett hos Swedbank som är en godkänd utgivare enligt anvisningarna. Enligt riktlinjer ska placeringar kunna omvandlas till likviditet inom tre dagar. Likviduttag från speciallåningskonto kan ske utan extra kostnad inom tre dagar och uppfyller därmed det kravet Utlåning Kommunen har 2014 fyra lån till föreningar inom kommunen. Enligt riktlinjer ska beslut om lån tas av kommunfullmäktige. Samtliga lån har beslutats av kommunfullmäktige. Dock har beslut om förlängning av lån två av dessa lån tagits av kommunstyrelsen. 3 Enligt intervjuer är det praxis att hantera förlängningar av lån på detta vis, detta framgår dock inte av riktlinjerna. Räntan på lånen ska enligt riktlinjerna vara marknadsmässig. Tre av lånen har en ränta på ca 5 %, vilket kan bedömas som marknadsmässigt. Ett av lånen har en ränta på 0%. Detta är ett lån som omförhandlats och beslutats av kommunfullmäktige i samband med en rekonstruktion. 4 I beredningsunderlaget till beslutet framgår inget resonemang som föranleder avsteg från riktlinjerna. 5 Av intervjuer anges att avsikten var att förhindra att föreningen skulle gå i konkurs. Nyttan för kommunen av en ränteintäkt bedömdes mindre än risken att lånet inte skulle återbetalas överhuvudtaget. Därmed beslutades att göra avsteg från finanspolicyn Borgen I enlighet med riktlinjer har beslut om borgen fattats av kommunfullmäktige. 6 I underlag för beslut ska det enligt riktlinjer finnas en bedömning av den risk som det aktuella borgensåtagandet innebär för kommunen. Vid de två senaste besluten om borgen, som är till kommunalt ägda bolag, framgår det i beredningsunderlag från kommunstyrelsen inga riskanalyser i samband med borgensåtagandet Rapportering och uppföljning I enlighet med tillämpningsanvisningar till riktlinjer ska kommunstyrelsen tillse att erhålla den information som krävs för att upprätthålla en tillfredsställande kontroll över finansförvaltningen. Avvikelser från riktlinjerna ska rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till kommunstyrelsen redovisas månatligen, med undantag för juni, nämndernas verksamhetsredovisning. Inblick i 3 Kommunstyrelsen, , 191 Kommunstyrelsen, , 5 4 Kommunfullmäktige, , 62 5 Kommunstyrelsen, , Kommunfullmäktige, , 178 Kommunfullmäktige, , 9 7 Kommunstyrelsen, , 304 Kommunstyrelsen, , 40 8

11 medelsförvaltningen delges kommunstyrelsen vid genomgång av delårsrapporter (april och augusti) samt årsredovisning. Hur styrelsen ska följa upp och kontrollera medelsförvaltningen samt efterlevnaden av riktlinjerna framgår inte av anvisningarna. Delegationsbeslut som ska anmälas innefattar enligt delegationsordningen placering av donationsmedel, vilket endast berör stiftelsernas verksamhet och som inte ingår i denna granskning. Enligt uppgift sker också anmälan alltid vid omsättning av lån. Kommunstyrelsen i sin tur ansvarar för att informera kommunfullmäktige, vilket sker i samband med delårsbokslut och årsbokslut. 9

12 Nedan visas en sammanställning av kontrollerna. Tabellen är färgkodad där grön innebär att riktlinje efterlevs, gul innebär att det finns vissa brister i efterlevnad av riktlinje, röd innebär att riktlinje inte efterlevs. Utförd kontroll Likviditetsförvaltning Likviditetsplan finns upprättad Upplåning Lån är upptagna hos godkänd motpart Räntebindning är i enlighet med riktlinje Kapitalbinding är i enlighet med riktlinje Vid upplåning sker förfrågan hos flera långivare och dokumenteras Efterlevnad av riktlinje Placering Utlåning Borgen Vid placering har förfrågan skett till flera utgivare Placering har skett hos godkänd utgivare Placering har skett i tillåtna placeringsinstrument Likvid kan erhållas inom 3 dagar Beslut har fattats av kommunfullmäktige Lånen är till marknadsmässig ränta Beslut har fattats av kommunfullmäktige Riskanalys finns som underlag till beslut 10

13 3. Analys och kommentarer I enlighet med krav i kommunallagen har kommunfullmäktige i Timrå kommun fastställt föreskrifter om medelsförvaltningen i dokumentet Riktlinjer för finansfrågor. Riktlinjerna beskriver ansvarsfördelningen och förtydligar därmed kommunlagens krav att kommunstyrelsen ansvarar för och ska ha uppsikt över kommunens löpande finansförvaltning. Riktlinjerna är upprättade för att säkerställa att kommunen uppfyller kommunallagens krav om medelsförvaltning. Till riktlinjerna finns tillämpningsanvisningar antagna. Där anges att kommunledningskontoret på delegation från kommunstyrelsen verkställer den löpande medelsförvaltningen. Kommunstyrelsen ska i enlighet med de tillämpningsanvisningar tillse att erhålla den information som krävs för att upprätthålla en tillfredsställande kontroll över medelsförvaltningen. Något förtydligande kring vad en tillfredsställande kontroll i praktiken innebär framgår inte av anvisningarna. I dagsläget delges kommunstyrelsen kommunens finansiella situation vid redovisning av delårsrapporter i april och augusti samt vid årsbokslut. För att säkerställa att kommunstyrelsen fullföljer sitt ansvar bör anvisningarna konkret beskriva vilken information som ska delges styrelsen för uppföljning. Riktlinjerna innehåller anger hur kommunen ska hantera riskhantering, upplåning, placering, utlåning och borgen och bedöms i stort täcka de områden som är aktuella för kommunen och dess finansiella verksamhet. I granskningen har kontroller utförts för att säkerställa att riktlinjerna efterlevs. Granskningen visar att medelsförvaltningen till viss del hanteras i enlighet med kommunens riktlinjer. Följande avvikelser har noterats: - Lånens räntebindning samt kapitalbindning vid upplåning är vid granskningstillfället inte fullt ut i enlighet med angivna tidsintervaller. - Vid förlängning av utlåning fattar enligt praxis kommunstyrelsen beslut. Riktlinjerna anger endast att kommunfullmäktige beslutar om utlåning och hur förlängning av lån ska hanteras framgår inte. - Vid en utlåning har avvikelse från riktlinjerna skett. Utlåning har skett till en ränta som bedöms lägre än marknadsmässigt. I beslut saknas underlag avseende avvikelsen. - Vid två senaste beslut om borgen, till kommunalt ägda bolag innehåller beredningsunderlaget ingen bedömning av den risk som borgensåtagandet innebär för kommunen. Ett sådant underlag ska enligt riktlinjer finnas. Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsen bedriver medelsförvaltningen tillräcklig tillförlitlighet och säkerhet, till viss del. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: - definiera hur styrelsen konkret ska upprätthålla sin uppsikt och kontroll över medelsförvaltningen - skapa rutiner för att tillse att riktlinjer i finansfrågor efterlevs fullt ut. 11

14 Bilaga 1 Intervjuade Malin Nordqvist ekonomichef, kommunledningskontoret Hans Jonsson ekonom, kommunledningskontoret Stig Fagerström kommunchef, kommunledningskontoret

15 Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person (Eng: limited by guarantee ), och dess nätverk av medlemsfirmor, som var och en är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för Deloitte Touche Tohmatsu Limited och dess medlemsfirmor, besök Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. Deloitte har medarbetare i nätverket alla fast beslutna att bli standard of excellence. Detta dokument innehåller endast allmän information. Varken Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dess medlemsfirmor eller deras närstående företag (gemensamt kallade "Deloittes Nätverk") lämnar råd eller tjänster genom denna publicering. Innan beslut fattas eller åtgärd vidtas som kan påverka din ekonomi eller din verksamhet, bör du konsultera en professionell rådgivare. Inget företag inom Deloittes Nätverk är ansvarigt för någon skada till följd av att man har förlitat sig på information i detta dokument Deloitte AB

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering Härjedalens kommun 23 juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning Ragunda kommun 21 januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner Krokoms kommun 2 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 7 1 Sammanfattning

Läs mer

Rapport avseende granskning av resursfördelning

Rapport avseende granskning av resursfördelning Rapport avseende granskning av resursfördelning inom kultur- och fritidsnämnden Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 5

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun September 2014 Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av öppna ärenden Östersunds kommun December 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Östersunds kommun Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Granskningsresultat 5 Sammanfattning

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

Oktober Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun

Oktober Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun Oktober 2015 Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Arkivrutiner Härjedalens kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 7 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund och revisionsfråga

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

Granskning avseende kommunens efterlevnad av rese- och representationspolicy

Granskning avseende kommunens efterlevnad av rese- och representationspolicy Granskning avseende kommunens efterlevnad av rese- och representationspolicy Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Sammanfattande analys 6 4. Revisionell bedömning 7 5. Bilagor

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Rutiner för rekrytering Härjedalens kommun 12 juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Resultat... 5 3. Revisionell bedömning... 8 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av Renhållningsverksamheten. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av Renhållningsverksamheten. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av Renhållningsverksamheten Östersunds kommun Oktober 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Representation Regler och rutiner Härjedalens kommun 31 mars 2016 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..4 2.Resultat 5 3. Revisionell bedömning.8 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund I

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

Finanspolicy för Mölndals stad

Finanspolicy för Mölndals stad Finanspolicy för Mölndals stad 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för staden och stadens helägda bolag inom det finansiella området. n inkluderar

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Underhåll av VA-ledningsnät

Underhåll av VA-ledningsnät Underhåll av VA-ledningsnät Östersunds kommun Augusti 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Finanspolicy för Ronneby kommun

Finanspolicy för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING FINANSPOLICY Utgivare: Ekonomienheten Gäller från: 2001-11-01, reviderad 2006-08-31 Antagen: 2001-09-27 KF 184, reviderad 2006-08-31 KF 153, reviderad 2016-09-29 KF 320 Finanspolicy

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Datum Sid 1 (1-6) FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Antaget av kommunfullmäktige 1999-04-29, 17. INLEDNING Under 1990-talet har stora förändringar skett på det finansiella området. Finansmarknaden har avreglerats

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V /,1'(6%(5*6.20081 ) UIDWWQLQJVVDPOLQJ ),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V gyhujulsdqghpnovlwwqlqj Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa

Läs mer

Oktober 2014 Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning av Härryda kommuns principer för köp av mark

Oktober 2014 Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning av Härryda kommuns principer för köp av mark Oktober 2014 Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson Härryda kommun Granskning av Härryda kommuns principer för köp av mark Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 3. Genomgång av lagstiftning vid

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Habo kommun Granskning av interna kontrollplaner i Habo kommun. Februari 2014 Sofia Josefsson och Louise Abrahamsson

Habo kommun Granskning av interna kontrollplaner i Habo kommun. Februari 2014 Sofia Josefsson och Louise Abrahamsson Habo kommun Granskning av interna kontrollplaner i Habo kommun Februari 2014 Sofia Josefsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Deloittes syn på intern kontroll 3 3. Intern

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: Ks2013/0360.040 Policy för kommunens finansverksamhet Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2013-10-22 114 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen,

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

Finanspolicy Varbergs kommunkoncern

Finanspolicy Varbergs kommunkoncern Finanspolicy Varbergs kommunkoncern Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommunkoncern Dokumentnamn: Finanspolicy Varbergs kommunkoncern Beslutsdatum: 2009-11-17 Dokumentansvarig

Läs mer

Finansrapport

Finansrapport Kommunstyrelsen 2017-02-14 12, dnr KS/2017:6/04 Finansrapport 2016 12 31 Kommunens upplåning Långivare Utlåning till dotterbolag Låntagare Beteckning Beteckning Skuld 2016 12 31 Typ Skuld 2016 12 31 Aktuell

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 Medelshantering Haparanda Stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 3. Syfte

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun Finanspolicy Bjurholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 INLEDNING 1 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 1 1.2 Uppdatering av finanspolicyn 1 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten 1 1.4 Organisation

Läs mer

Revisionsrapport Fastighetsunderhåll. Ragunda kommun

Revisionsrapport Fastighetsunderhåll. Ragunda kommun Revisionsrapport Fastighetsunderhåll Ragunda kommun 2 december 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 7 1 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund Underhåll

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Kommunstyrelsens förvaltning. Ekonomi Torstein Tysklind. Finanspolicy och riktlinjer för riskhantering

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Kommunstyrelsens förvaltning. Ekonomi Torstein Tysklind. Finanspolicy och riktlinjer för riskhantering Kommunstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr. Sida 2016-12-05 KS/2016:229/04 1 (2) KS/2015:238/00 Avdelning: Handläggare: Ekonomi Torstein Tysklind Finanspolicy och riktlinjer för riskhantering

Läs mer

POLICY. Datum 2014-11-24. Finanspolicy. Finanspolicy

POLICY. Datum 2014-11-24. Finanspolicy. Finanspolicy Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Datum 2014-11-24 Finanspolicy Dokumentnamn Finanspolicy Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum 2010-01-25 Diarienummer KS11-240-040 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting

Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting Bilaga 1(6) Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting Tillägg Avsnitt 3.2 Verkställighetsnivå (förvaltning/bolag) Landstingsstyrelsen Avsnitt

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Författningssamling Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun Antagen av fullmäktige

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25 KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN Finanspolicy Beslutad av KF 131 2013-11-25 Innehåll 1. Finanspolicyns syfte... 3 2. Mål med finansverksamheten... 3 3. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Medelshantering Sundsvalls kommun

Medelshantering Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor Medelshantering Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning.

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning. Syfte Regler och riktlinjer för den en Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Bestämmelser för finansförvaltningen Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Årligen enligt Rutin för uppföljning

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen Granskningsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2015 Alingsås kommun Granskning av finanshanteringen EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 2.1. Bakgrund 4 2.2. Syfte 4 2.3. Revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd Härnösands kommun Maj 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömningar och rekommendationer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Syfte med finanspolicyn:... 3 1.3 Målsättningar med finansverksamheten:... 3 2 Organisation

Läs mer

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Kommunledningskontoret Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259.

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet KS2014/0966 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet är ett övergripande ramverk

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för Sollentuna kommuns kortsiktiga medelsförvaltning och utlåning till AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB Antagna av fullmäktige 2001-09-17, 91 att gälla från 2001-10-01 Reviderade

Läs mer

Granskning av Finansiell hantering

Granskning av Finansiell hantering I SOLLENTUNA KOMMUN.^o.T.rriunstyreisen 2012-04- 1 9 SOLLENTUNA KOMMUN Revisorerna 2012-04-11 Kommunstyrelsen Granskning av Finansiell hantering På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer