Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun"

Transkript

1 Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Juni 2014

2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Sammanfattande analys 6 4. Revisionell bedömning 7 5. Bilagor 8

3 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Timrå kommun har Deloitte granskat om internkontrollarbetet anses fungera tillfredsställande. Revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan är om internkontrollarbetet fungerar på ett tillfredsställande sätt? Revisionskriterier Granskningen har huvudsakligen utgått frånföljande bedömningsgrunder: kommunallagen interna regelverk, policys och beslut Granskningen har utgått från intern kontroll enligt COSO. Svar på revisionsfrågan Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att internkontrollarbetet inom kommunen till vissa delar, men inte fullt ut, fungerar på ett tillfredsställande sätt. Iakttagelser Granskningen visar att kommunens reglemente för intern kontroll inte har fått fullt genomslag inom kommunen. Detta återspeglas bl.a. i att samtliga nämnders internkontrollplaner saknar information om vilka risker som har identifierats. Vi har även noterat att det saknas dokumentation av genomförda riskanalyser. Avsaknaden av dokumentation gör att det inte är möjligt att bedöma relevansen i de planerade kontrollaktiviteterna. Det inte finns någon kommungemensam modell för genomförande av riskanalyser och det är endast barn- och utbildningsnämnden som har en egen fastställd modell för genomförandet av riskanalyser. Rekommendationer Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi: att tillämpningsanvisningarna till internkontrollreglementet kompletteras med en gemensam modell för genomförande av riskanalyser. att de som berörs (förtroendevalda och tjänstemän) av arbetet med genomförande av riskanalyser och upprättande av internkontrollplaner erbjuds utbildning avseende internkontroll och de riskanalyser och internkontrollplaner som ska upprättas enligt internkontrollreglementet. att risk- och väsentlighetsanalyser dokumenteras så att det framgår vilka risker som identifierats samt hur dessa värderats. att internkontrollplanerna utformas så att det tydligt framgår vilka kontrollåtgärder som planerats för att hantera de risker som identifierats. att det utformas rutiner/forum för dialog mellan nämnderna/förvaltningarna avseende arbetet med intern kontroll. Timrå DELOITTE AB Marianne Harr Certifierad kommunal revisor Mattias Holmetun 1

4 1. Inledning Uppdrag och bakgrund Nämndernas ansvar för den interna kontrollen framgår av kommunallagens bestämmelser. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Revisorernas uppgift är att pröva och bedöma om nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Allt internkontrollarbete behöver utgå från gjorda riskbedömningar om vad som kan gå fel och vad som görs för att motverka eventuella fel. Det behöver finnas en tydlig struktur för internkontrollen. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Timrå kommun har Deloitte granskat om internkontrollarbetet anses fungera tillfredsställande. Revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan är om internkontrollarbetet fungerar på ett tillfredsställande sätt? Underliggande revisionsfrågor: Finns ändamålsenliga riktlinjer och är de kommunicerade? Är nämndernas internkontrollarbete enhetligt? Utgår kontrollaktiviteter från riskbedömningar? Uppfyller kontrollaktiviteterna kraven för en god internkontroll? Efterlevs kontrollrutiner? Är uppföljningen ändamålsenlig? Revisionskriterier Revisionskriterierna är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser och bedömningar. I denna granskning har revisionskriterierna huvudsakligen utgjorts av: kommunallagen interna regelverk, policys och beslut Granskningen har utgått från intern kontroll enligt COSO. Avgränsning Granskningen har utgått från internkontrollplaner för 2014 för samtliga nämnder. Granskningen har avgränsats till att omfatta kommunens system för intern kontroll. Metod Granskningen har genomförts genom dokumentanalyser, intervjuer och en enkät. En förteckning av de som intervjuats framgår av bilaga 1. En sammanställning av enkäten återfinns i bilaga 3. Enkäten har skickats till kommunchefen och förvaltningscheferna. Fyra av fem har besvarat enkäten. Granskningsrapporten har faktagranskats av: Utredningssekreterare, Kommunledningskontoret Bitr. förvaltningschef, Socialförvaltningen Ekonom, Barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare, Kultur- och teknikförvaltningen Ekonomiansvarig, Miljö och byggkontoret 2

5 2. Rutinbeskrivning Definition av intern kontroll Intern kontroll är ett begrepp som kan definieras och förklaras på flera olika sätt. Vår utgångspunkt för granskningen är följande definition av intern kontroll: 1 Intern kontroll är en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar och omfattar alla system och rutiner/processer som har till syfte att styra ekonomi och verksamhet. En god intern kontroll kännetecknas av: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Styrande dokument för intern kontroll Inom kommunen finns ett reglemente för internkontroll samt tillhörande tillämpningsanvisningar. 2 Reglementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder, med en rimlig grad av säkerhet, upprätthåller en god intern kontroll enligt ovan nämnda kännetecken. Intern kontroll ska vara en integrerad del i kommunens olika verksamhets- och ekonomiprocesser. Ansvarsfördelning Styrelse/nämnd Av reglementet framgår hur ansvaret för den interna kontrollen har fördelats inom kommunen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att den interna kontrollen är god. Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och, i de fall det behövs, se till att nödvändiga förbättringar genomförs. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska upprätta en organisation för den interna kontrollen samt anta regler och anvisningar för den interna kontrollen efter behov. Enligt anvisningarna till reglementet ska varje nämnd minst ha fastställda rutiner för: hur planering och rapportering av interkontrollarbetet ska gå till. introduktion till nyanställda om vad intern kontroll innebär. 1 Hur vet vi vad som ska kontrolleras? Riskanalys i kommunal och landstingskommunal verksamhet, Roland Svensson, Deloitte Fastställd av kommunfullmäktige , Författningssamling Nr R0.2.5 Förvaltningschef Enligt reglementet ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Ansvaret omfattar att leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Reglerna ska antas av respektive nämnd. 3

6 Internkontrollsamordnare Nämnderna kan enligt reglementet utse en särskild person som samordnare av frågor kring intern kontroll. Syftet med att utse en särskild samordnare av intern kontroll är bland annat att samtliga anställda ska ha möjlighet att rapportera till någon annan än överordnad chef. Fastställande av internkontrollplaner Enligt reglementet ska nämnderna fastställa en årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen. Enligt tillämpningsanvisningarna till reglementet ska internkontrollplanerna antas senast under februari månad för det innevarande året. Av tillämpningsanvisningarna till reglementet framgår att begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att en avvägning ska göras mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnyttan är det inte endast de ekonomiska faktorerna som ska vägas in. Hänsyn ska även tas till vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. Som nämnts ovan ansvarar kommunstyrelsen för att följa upp att övriga nämnder upprättar planer för den interna kontrollen och bedriver sina verksamheter på ett tillfredsställande sätt. Enligt uppgift genomförs en årlig uppföljning av att övriga nämnder har upprättat internkontrollplaner och årsrapporter med uppföljning av internkontrollplanerna. Några analyser av innehållet i de övriga nämndernas internkontrollplaner genomförs dock inte. Kommunstyrelsens internkontrollplan omfattar endast områden/kontrollåtgärder som berör risker inom styrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen tar, enligt uppgift, inte hänsyn till övriga nämnders riskanalyser vid sin riskanalys eller vid upprättandet av kommunstyrelsens internkontrollplan. Modell och arbetssätt för intern kontroll Av tillämpningsanvisningarna framgår att planerna för uppföljning av den interna kontrollen minst ska innehålla: Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen Till vem uppföljningen ska rapporteras När rapportering ska ske Genomförd riskbedömning Till reglementet och tillämpningsanvisningarna finns även ett exempel på en modell för internkontrollplan. Samtliga nämnder tillämpar nämnda exempel. Som framgår ovan ska internkontrollplanerna föregås av en riskbedömning. Enligt de intervjuade finns dock ingen gemensam modell för genomförande av riskanalyser. Det finns inte heller några gemensamma anvisningar för hur risker ska värderas eller vilka risknivåer som kan accepteras. Av enkätsvaren framgår att kommunstyrelsen lämnat förslag och idéer till övriga nämnder om hur riskanalyser kan genomföras. Enkätsvaren visar att det endast är barn- och utbildningsnämnden som har en fastställd modell för genomförandet av riskanalyser. Av barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan framgår hur risker har värderats. Det framgår dock inte av någon av nämndernas internkontrollplaner vilka risker som har identifierats. De olika förvaltningarna jobbar med och utformar sina riskanalyser och internkontrollplaner var för sig. Nämnderna/förvaltningarna tar, enligt de intervjuade, i stort sett inte del av varandras arbete och erfarenheter kring arbetet med riskanalyser och internkontrollplaner. Enligt de intervjuade fanns för några år sedan ett forum där internkontrollsamordnarna träffades och diskuterade olika internkontrollfrågor. Bland de intervjuade finns olika uppfattningar kring behovet av ett forum för diskussion om och utveckling av internkontrollarbetet. 4

7 Enligt de intervjuade genomfördes en utbildning i internkontroll år Utbildningen omfattade, enligt uppgift, en allmän genomgång av intern kontroll samt en genomgång av innebörden i och tillämpningen av kommunens internkontrollreglemente. Enligt uppgift deltog samtliga förvaltningar vid denna utbildning. Vissa av de som i dag är internkontrollsamordnare i kommunen har dock inte deltagit i någon utbildning avseende internkontroll eller kommunens reglemente. Uppföljning av internkontrollplaner Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, enligt reglementet, rapporteras till nämnderna enligt de fastställda internkontrollplanerna. Allvarligare brister i den interna kontrollen ska rapporteras till nämnden omgående. Av uppföljningsrapporterna för 2013, behandlade i kommunstyrelsen framgår att nämnderna genomfört samtliga av de kontrollåtgärder som planerats. Av styrelsens beslut framgår att samtliga nämnders rapporter om uppföljning av den interna kontrollen godkänns. Av beslutet framgår även att kommunstyrelsen bedömer att det inte framkommer något i rapporterna som föranleder några åtgärder från styrelsens sida. Kommunstyrelsen bedömer att det samlade systemet för intern kontroll är tillfredsställande. Enligt de intervjuade återrapporteras resultatet av vissa delmoment i internkontrollplanerna flera gånger per år, till exempel åtgärder som rör budgetuppföljning, medan andra delmoment rapporteras en gång per år. Alla förvaltningar upprättar en årsrapport för internkontroll där internkontrollplanerna i sin helhet följs upp och återrapporteras till nämnderna. Enligt reglementet ska respektive nämnd rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer. Rapporteringen ska ske senast i samband med upprättande av årsredovisningen. 5

8 3. Sammanfattande analys Nämndernas/förvaltningarnas internkontrollplaner och de svar som lämnats i enkät och vid intervjuer visar att kommunens reglemente för intern kontroll inte har fått fullt genomslag inom kommunen. Detta återspeglas i skillnader mellan nämndernas/förvaltningarnas riskanalyser och internkontrollplaner, både avseende dokumentation av riskanalyser och avseende utformning av internkontrollplaner och koppling till genomförd riskanalys. Samtliga nämnders internkontrollplaner saknar information om vilka risker som har identifierats. Vi har även noterat att det i flera förvaltningar saknas dokumenterade rutiner för introduktion till nyanställda om vad intern kontroll innebär. Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår, enligt uppgift, ett arbete med att ta fram en informationsfolder som riktar sig till personalen. Denna folder kommer bland annat att omfatta information om vad internkontroll innebär. Av styrelsens/nämndernas internkontrollplaner är det endast barn- och utbildningsnämndens plan som uppfyller tillämpningsanvisningarnas minimikrav. Internkontrollplanerna omfattar, i olika utsträckning, kontroller kring verksamhetsstyrning för att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Vi har noterat att internkontrollplanerna i mycket liten utsträckning omfattar så kallade mjuka kontroller, d.v.s. åtgärder som tar sikte på t.ex. kompetens, förtroende, integritet och etik. Vi har även noterat att det endast har skett mindre förändringar av nämndernas internkontrollplaner mellan åren. Detta trots att uppföljningsrapporterna visar på att det inte förekommit några väsentliga avvikelser. Då riskanalyserna inte dokumenterats är det dock, som tidigare nämnts, inte möjligt att bedöma relevansen i de planerade kontrollaktiviteterna. Av sammanställningen i bilaga 2 framgår avstämning mellan de olika nämndernas internkontrollplaner och minimikraven enligt tillämpningsanvisningarna. Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan är den enda plan där information lämnas om riskbedömningen. Ingen av styrelsen/nämnderna har dock beskrivit vilka risker som identifierats. Det är därför inte möjligt att bedöma relevansen i de planerade kontrollaktiviteterna. Nämndernas internkontrollplaner omfattar, i olika utsträckning, kontroller för att säkerställa att olika rutiner tillämpas och fungerar effektivt avseende verksamhetsaspekter samt rättvisande räkenskaper. 6

9 4. Revisionell bedömning Vi bedömer att internkontrollarbetet inom kommunen till vissa delar, men inte fullt ut, fungerar på ett tillfredsställande sätt. Samtliga nämnder, utom Valnämnden och Överförmyndarnämnden Mitt, har fastställt internkontrollplaner för år Vi bedömer att nämndernas ansvar avseende fastställande av internkontrollplaner är definierat på ett tydligt sätt i kommunens reglemente för intern kontroll med tillhörande tillämpningsanvisningar. Granskningen visar att nämnda reglemente och tillämpningsanvisningar inte efterlevs när det gäller dokumentation av genomförda riskanalyser och dokumenterade rutiner för introduktion till nyanställda. Vi har noterat att det inte finns någon kommungemensam modell för genomförande av riskanalyser. Vi bedömer att den interna kontrollen skulle stärkas genom att tillämpningsanvisningarna till internkontrollreglementet kompletteras med en gemensam modell för riskanalyser. Tillämpning av en gemensam metod och ett gemensamt arbetssätt för arbetet med riskanalyser tillsammans med enhetligt utformade internkontrollplaner och en ökad dialog mellan nämnderna/förvaltningarna skulle stärka den interna kontrollen. Detta genom förbättrade möjligheter att beakta om, och i så fall hur, respektive nämnds planerade kontrollaktiviteter påverkar riskbilden inom övriga nämnders verksamhet. Det skulle även förbättra möjligheterna till jämförelser mellan de olika nämnderna. Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi: att tillämpningsanvisningarna till internkontrollreglementet kompletteras med en gemensam modell för genomförande av riskanalyser. att de som berörs (förtroendevalda och tjänstemän) av arbetet med genomförande av riskanalyser och upprättande av internkontrollplaner erbjuds utbildning avseende internkontroll och de riskanalyser och internkontrollplaner som ska upprättas enligt internkontrollreglementet. att risk- och väsentlighetsanalyser dokumenteras så att det framgår vilka risker som identifierats samt hur dessa värderats. att internkontrollplanerna utformas så att kopplingen mellan genomförd riskanalys och planerade kontrollåtgärder tydligt framgår. att det utformas rutiner/forum för dialog mellan nämnderna/förvaltningarna avseende arbetet med intern kontroll. 7

10 5. Bilagor Bilaga 1 - Intervjuade Katarina Johansson Borg, Utredningssekreterare, Kommunledningskontoret Ingeborg Melin, Bitr. förvaltningschef, Socialförvaltningen Anna Berglund, Ekonom, Barn- och utbildningsförvaltningen Kristina Olofsson, Nämndssekreterare, Kultur- och teknikförvaltningen Elisabeth Nyh, Ekonomiansvarig, Miljö och byggkontoret 8

11 9 Bilaga 2 - Sammanställning internkontrollplaner Nämnd Risker har beskrivits Riskvärdering framgår Kontrollåtgärder Ansvarig för kontrollmoment utsedd Tidplan finns för kontrollmoment Kommunstyrelsen Nej Nej I huvudsak uppföljning av rutin-/lagefterlevnad (hårda kontroller) Uteslutande manuella upptäckande kontroller för verksamhet och rättvisande räkenskaper. Barn- och utbildningsnämnden Nej I huvudsak uppföljning av rutin-/lagefterlevnad (hårda kontroller) Uteslutande manuella upptäckande kontroller för verksamhet och rättvisande räkenskaper. Kultur- och tekniknämnden Nej Nej I huvudsak uppföljning av rutin-/lagefterlevnad (hårda kontroller) Uteslutande manuella upptäckande kontroller för verksamhet och rättvisande räkenskaper. Miljö och byggnadsnämnden Nej Nej I huvudsak uppföljning av rutin-/lagefterlevnad (hårda kontroller) Uteslutande manuella upptäckande kontroller för verksamhet och rättvisande räkenskaper. Socialnämnden Nej Nej I huvudsak uppföljning av rutin-/lagefterlevnad (hårda kontroller) Uteslutande manuella upptäckande kontroller för verksamhet och rättvisande räkenskaper. Valnämnden, Överförmyndarnämnden Internkontrollplaner saknas

12 Bilaga 3 Sammanställning av enkätsvar Har styrelsen/nämnden/förvaltning en fastställt någon modell för de riskanalyser som genomförs? Finns rutinbeskrivning/vägledning eller liknande för genomförandet av riskanalyser? Har risker (eventuella händelser som medför oönskade konsekvenser) rörande Systembehörigheter analyserats vid arbetet med internkontrollplanen för 2013? Vilka risker har identifierats? Vilka kontrollåtgärder genomförs avseende systembehörigheter för att förhindra att oönskade konsekvenser uppstår? (uppge även eventuella kontroller som genomförs men som inte tagits upp i internkontrollplanen) Kultur- och tekniknämn- Miljö-och byggnads- Inköp/attest Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden den nämnden Nej, se internkontrollplan Nej Nej Tips och idéer har lämnats till nämnderna om hur riskanalys kan genomföras utifrån boken Intern kontroll En del av verksamhets- och ekonomistyrningen (Haglund, Sturesson, Svensson), se internkontrollplan Nej Nej Nej Nej Nej Nej Central IT påbörjade hösten 2013 ett stort arbete med AD. Arbetet innebär större säkerhet vid påbörjan och avslut av konton och behörigheter. EX ingen som inte får en aktuell lön utbetald från kommunen har aktuella behörigheter, allt avslutas i och med att personen avslutas i lönesystemet. Dessutom är det ju upp till systemförvaltaren för respektive system att hålla sina behörighetsregister uppdaterade. Detta stora projekt hoppas vi kan vara slutfört under Q Inga Systembehörigheter (vet inte om vi menar samma systembehörigheter) beställs utifrån tjänst och befattning. När någon som inte tillhör kontoret ska ha behörighet så skrivs ett särskilt avtal med den personen. Socialnämnden Kontroll vid varje utbetalningstillfälle Stickprov Hur dokumenteras genomförandet av kontroll- - - Avtal I blankett utarbetad internt 10

13 åtgärderna? Hur analyseras resultaten av genomförda kontrollåtgärder? Hur återrapporteras resultatet från genomförda kontrollåtgärder till nämnden? Har risker (eventuella händelser som medför oönskade konsekvenser) rörande Löner analyserats vid arbetet med internkontrollplanen för 2013? Vilka risker har identifierats? Vilka kontrollåtgärder genomförs avseende löner för att förhindra att oönskade konsekvenser uppstår? (uppge även eventuella kontroller som genomförs men som inte tagits upp i internkontrollplanen) Hur dokumenteras genomförandet av kontrollåtgärderna? Hur analyseras resultaten av genomförda kontrollåtgärder? Hur återrapporteras resultatet från genomförda kontrollåtgärder till nämnden? - - Analyseras inte Vid varje genomförd kontroll hittills har inga oönskade konsekvenser upptäckts - - En punkt på dagordningen Genom den årliga uppföljningen av internkontrollplanen Nej, ingår därför från och med 2014 i uppföljning av budget. - Felkontering av löner har identifierats Vi gör kontroller på diverse Uppföljning av utfall i saker bl a resor, förhandlingsunderlag. Dessutom månadsvis, vid regel- förhållande till budget sker finns ett flertal spärrar bundna tillfällen tillsammans med ekonom. inlagda i systemet, bla att man inte kan hantera sin egen lön, spärr/kontroll av bruttobeloppet inte överstiger maxgräns. På särskild blankett/underlag Om något fel upptäcks så åtgärdas det omedelbart. Via månadsrapport till ekonom. - Ekonomisk rapport vid varje nämnd. Nej Analyseras av ekonom Nej kontrollområdet togs bort

14 Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person (Eng: limited by guarantee ), och dess nätverk av medlemsfirmor, som var och en är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för Deloitte Touche Tohmatsu Limited och dess medlemsfirmor, besök Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. Deloitte har medarbetare i nätverket alla fast beslutna att bli standard of excellence. Detta dokument innehåller endast allmän information. Varken Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dess medlemsfirmor eller deras närstående företag (gemensamt kallade "Deloittes Nätverk") lämnar råd eller tjänster genom denna publicering. Innan beslut fattas eller åtgärd vidtas som kan påverka din ekonomi eller din verksamhet, bör du konsultera en professionell rådgivare. Inget företag inom Deloittes Nätverk är ansvarigt för någon skada till följd av att man har förlitat sig på information i detta dokument Deloitte AB

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning Ragunda kommun 21 januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5

Läs mer

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av öppna ärenden Östersunds kommun December 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2

Läs mer

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering Härjedalens kommun 23 juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Rapport avseende granskning av resursfördelning

Rapport avseende granskning av resursfördelning Rapport avseende granskning av resursfördelning inom kultur- och fritidsnämnden Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 5

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner Krokoms kommun 2 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 7 1 Sammanfattning

Läs mer

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Östersunds kommun November 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 4 3. Analys av kontrollområden 6 4. Sammanfattande analys

Läs mer

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Representation Regler och rutiner Härjedalens kommun 31 mars 2016 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..4 2.Resultat 5 3. Revisionell bedömning.8 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund I

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Rutiner för rekrytering Härjedalens kommun 12 juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Resultat... 5 3. Revisionell bedömning... 8 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av IT-säkerhet. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av IT-säkerhet. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av IT-säkerhet Östersunds kommun November 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1. Uppdrag och bakgrund 2 1.2. Revisionsfråga 2 1.3. Revisionskriterier 2 1.4. Avgränsning

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Östersunds kommun Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Granskningsresultat 5 Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Rapport avseende granskning av Renhållningsverksamheten. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av Renhållningsverksamheten. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av Renhållningsverksamheten Östersunds kommun Oktober 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Uppföljning av 2013 års granskningar i Östersunds kommun. Östersunds kommun

Uppföljning av 2013 års granskningar i Östersunds kommun. Östersunds kommun Uppföljning av 2013 års granskningar i Östersunds kommun Östersunds kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Uppföljning av rapporter 3 Internkontrollarbetet... 3... 3... 3 Datacenters

Läs mer

Habo kommun Granskning av interna kontrollplaner i Habo kommun. Februari 2014 Sofia Josefsson och Louise Abrahamsson

Habo kommun Granskning av interna kontrollplaner i Habo kommun. Februari 2014 Sofia Josefsson och Louise Abrahamsson Habo kommun Granskning av interna kontrollplaner i Habo kommun Februari 2014 Sofia Josefsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Deloittes syn på intern kontroll 3 3. Intern

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Arkivrutiner Härjedalens kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 7 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund och revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa

Läs mer

Underhåll av VA-ledningsnät

Underhåll av VA-ledningsnät Underhåll av VA-ledningsnät Östersunds kommun Augusti 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning avseende kommunens efterlevnad av rese- och representationspolicy

Granskning avseende kommunens efterlevnad av rese- och representationspolicy Granskning avseende kommunens efterlevnad av rese- och representationspolicy Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Krokoms kommun 2015-10-07 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Uppdrag och bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Oktober Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun

Oktober Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun Oktober 2015 Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport avseende granskning av Kostnadseffektivitet. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av Kostnadseffektivitet. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av Kostnadseffektivitet Östersunds kommun April 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 Uppdrag och bakgrund 3 Revisionsfråga 3 Revisionskriterier 3 Avgränsning 3 Metod

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Riktlinje för intern styrning och kontroll Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för intern styrning och kontroll KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för ekonomistyrning, det

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd Härnösands kommun Maj 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömningar och rekommendationer

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun September 2014 Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

Rapport avseende granskning av Leverantörskontroller. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av Leverantörskontroller. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av Leverantörskontroller Östersunds kommun Oktober 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Analys och kommentarer 6 4. Bilagor 7 Sammanfattning

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Rapport avseende granskning av ITverksamheten. Härnösands kommun

Rapport avseende granskning av ITverksamheten. Härnösands kommun Rapport avseende granskning av ITverksamheten Härnösands kommun Maj 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Analys och kommentarer 6 Bilaga 1 Intervjuade 8 Sammanfattning

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

Rapport avseende granskning av Brandskyddsansvaret. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av Brandskyddsansvaret. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av Brandskyddsansvaret Östersunds kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 8 4. Bilagor 9 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Rapport Arbetet för att minska sjukfrånvaro Härnösands kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden

Rapport Arbetet för att minska sjukfrånvaro Härnösands kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden Rapport Arbetet för att minska sjukfrånvaro Härnösands kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden September 2016 Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-13 2015-638- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut: Miljö-

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund och syfte...2 2.2. Revisionsfråga,

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer