Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden."

Transkript

1 Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och revisionsfråga Metod och avgränsning Avtal, lagstiftning och redovisning av pensioner 2 3 Granskningsresultat Kostnader och pensionsskuld för Mjölby kommun Iakttagelser och bedömning Mjölby kommuns val av finansiering av pensionsåtagandet Iakttagelser och bedömningar Pensionsavgångar Iakttagelser och bedömningar Finanspolicy Iakttagelser och bedömningar Kommunens underlag Iakttagelser och bedömningar Pensionskostnadernas påverkan på kommunens totalekonomiska förutsättningar och kommunens planer för pensionernas framtida utveckling Iakttagelser och bedömning 10 4 Slutsatser och bedömning 10 Bilaga 1 1 Pensionsavtal 1 Mjölby kommun

3 1 Sammanfattning Kommunens kommande pensionsåtagande påverkar i hög grad förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning under många år framåt. Det är därför av största vikt att kommunen har en god planering och framförhållning för att kunna hantera dessa kostnader inom de årliga budgetramarna så att de inte i alltför hög grad påverkar förutsättningarna att bedriva kärnverksamheterna. Mjölby kommuns kostnader för pensioner uppgick 2012 till 81,5 mnkr vilket motsvarar 7,0 % av nettokostnaderna inklusive finansförvaltning. De totala kostnaderna beräknas öka något kommande år utom under 2014, men andelen av kommunens kostnader beräknas sjunka något under perioden jämfört med Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen som redovisas inom linjen var ,6 %. Kommunen har beslutat att finansiera hela åtagandet genom återlån. Granskningens övergripande revisionsfråga är: Säkerställer kommunstyrelsen att kommunen klarar det framtida pensionsåtagandet Vår bedömning är att kommunstyrelsen i säkerställer det framtida pensionsåtagandet. Det finns beslut om hur finansieringen ska ske och åtagandet finns redovisat och kommenterat både i årsredovisningen 2012 och i Mål och budget Granskningen har inriktats mot följande kontrollfrågor: Har kommunen uppgifter om framtida kostnader avseende pensioner på lång sikt? Kommunen har en prognos över de totala kostnaderna för pensionerna på lång sikt. Denna togs fram 2007 och ger en bild av hur ökningstakten ser ut och när toppen nås av utbetalningarna. Det finns också en bild av utbetalningarna från ansvarsförbindelsen under 40 år och denna togs troligen fram Det finns en detaljerad prognos för utbetalningar och åtagande de närmaste fem åren. Vi bedömer att kommunen behöver göra ett övervägande om man behöver uppdatera långtidsprognoserna. Har kommunen gjort någon bedömning av hur dessa kostnader kommer att påverka kommunens totalekonomiska förutsättningar? Kommunen har fattat beslut om att finansiera hela åtagandet med återlån. Detta fastställs i finanspolicyn och den fastställdes senast av Kommunfullmäktige Har kommunen planerat för pensionernas framtida utveckling och vilken påverkan har detta haft på budgetprocessen med utgångspunkt från god ekonomisk hushållning. Kommunen har med pensionsåtagandet i ett särskilt avsnitt i Mål och budget Kostnaderna redovisas särskilt i resultatbudgeten och balansbudgeten. Frågan tas upp i budgetprocessen. Mjölby kommun 1 av 11

4 2 Bakgrund och revisionsfråga Kommunens kommande pensionsåtagande påverkar i hög grad förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning under många år framåt. Det är därför av största vikt att kommunen har en god planering och framförhållning för att kunna hantera dessa kostnader inom de årliga budgetramarna så att de inte i alltför hög grad påverkar förutsättningarna att bedriva kärnverksamheterna. Den övergripande revisionsfrågan är: Säkerställer kommunstyrelsen att kommunen klarar det framtida pensionsåtagandet Granskningen har inriktats mot följande kontrollfrågor: Har kommunen uppgifter om framtida kostnader avseende pensioner på lång sikt? Har kommunen gjort någon bedömning av hur dessa kostnader kommer att påverka kommunens totalekonomiska förutsättningar? Har kommunen planerat för pensionernas framtida utveckling och vilken påverkan har detta haft på budgetprocessen med utgångspunkt från god ekonomisk hushållning 2.1 Metod och avgränsning Granskningen inriktas på Kommunstyrelsens ansvar Granskningen har genomförts genom intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, tf ekonomichef och redovisningschef. Kontakt har tagits med lönehandläggare. Studier av dokument Avtal, lagstiftning och redovisning av pensioner Kostnaderna för de kommunala tjänstepensionerna är reglerade enligt avtal. Pensionerna är ett långsiktigt åtagande och det är flera avtal som reglerar största kostnaden för pensionerna. PA-KL och tidigare avtal som reglerar intjänad pension före 1998, PFA, som reglerar intjänad pension mellan 1998 och 2005 samt KAP-KL som reglerar intjänad pension fr o m 2006 och till vissa delar ersätter PFA även för tid före En kortfattad beskrivning av dessa avtal lämnas i bilaga 1. Den lagstiftning och god redovisningssed som styr redovisningen av kommunens pensionskostnader är kommunallagen, kommunal redovisningslag och Rådet för kommunal redovisning rekommendationer nr 2.1, 7.1 och 17. I 5 kap 4 och 6 kap 11 i kommunal redovisningslag regleras hur redovisningen av pensionsförpliktelsen ska ske i balansräkningen. För de pensioner som tjänas in före 1998 redovisas skulden inom linjen, d v s utanför balansräkningen. De utbetalningar som görs redovisas på resultaträkningen inklusive löneskatt. Förändringen av skulden redovisas endast utanför balansräkningen och påverkar inte resultatet. För de pensioner som tjänas in efter 1998 redovisas kostnaden inklusive löneskatt på resultaträkningen det år den tjänas in. En del, avgiftsbestämd del, betalas ut till Mjölby kommun 2 av 11

5 de försäkringsinstitut och placerare som de anställda valt. En annan del av avtalet som avser förmånsbestämd pension redovisas som avsättning på balansräkningen. Förändringen av avsättningen redovisas på resultaträkningen och påverkar resultatet. Sveriges Kommuner och Landsting har sagt upp pensionsavtalet per Avsikten med uppsägningen är att teckna ett nytt avtal som är helt avgiftsbestämt. En avsiktsförklaring har gjorts om detta och att det nya avtalet ska vara klart och träda ikraft Avsikten är att avtalet ska vara helt avgiftsfinansierat och gälla för anställda födda 1986 och senare. Enligt 8 kap 3a i kommunallagen ska fullmäktige meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Mjölby kommun 3 av 11

6 3 Granskningsresultat 3.1 Kostnader och pensionsskuld för Mjölby kommun Kommunen har i Mål och budget beräknat kostnaderna för pensionerna på resultaträkningen enligt följande: Pensionskostnader som belastar resultaträkningen 1) mnkr Utfall Plan Pensionsutbetalningar och avgiftsbestämd ålderspension inkl löneskatt 74,7 77,0 76,5 78,4 81,7 86,0 Pensionsskuldsförändring avsättning inkl löneskatt 2) 2,8 2,1 0,9 1,3 1,7 1,4 Finansiell kostnad 3,9 2,9 2,6 3,8 4,6 5,3 Summa pensionskostnader 81,5 82,0 80,0 83,4 88,0 92,6 Pensionskostnadernas andel av nettokostnaderna inklusive finansförvaltning enligt mål och budget ,0% 6,7% 6,4% 6,5% 1) Uppdelning enligt KPA:s prognos ) Före förändring av diskonteringsräntan enligt RIPS Diskonteringsräntan enligt RIPS sänks med 0,75 procentenheter fr om 2014 enligt beslut i april Detta innebär ökade pensionskostnader 2013, men belastar inte likviditeten. Beräkningen av förändringen är ännu inte klar och ingår inte i de beräkningar som redovisas i denna granskning. Pensionskostnaderna förväntas öka under de kommande åren med undantag för Andelen av nettokostnaderna förväntas minska något under 2014 och 2015., se avsnitt 3,5. Den skuld som ska tas upp på balansräkningen avser de pensioner som har tjänats in efter Skulden för de pensioner som har tjänats in före 1998 redovisas utanför balansräkningen, så kallat inom linjen. I tabellen på nästa sida redovisas poster ur Mjölbys balansräkning samt i den mån uppgifter finns i Mål och budget Tabellen redovisar sammanlagda pensionsskulden, både i balansräkningen och inom linjen, även för kommande år. Kommunens egna kapital är negativt när även detta åtagande räknas med. För ett företag får inte det egna kapitalet vara negativt, då är det företaget i konkurs. En kommun kan inte gå i konkurs och dess fortlevnad garanteras av rätten att ta ut skatt av invånarna. Summan av långsiktig skuld till kreditinstitut och det sammanlagda pensionsåtagandet per invånare redovisas för åren Detta belopp ökar främst under 2011 och Mjölby kommun 4 av 11

7 2012, då även kommunens externa lån ökar. Förändringen av diskonteringsräntan enligt RIPS 2013 medför att åtagandet kommer att öka ytterligare under kommande år. Kommunens rörelsekapital är negativt Bokslut Budget Summa tillgångar 1 272, , , , , , ,4 Därav eget kapital 511,5 527,2 561,7 596,9 603,6 604,8 605,9 Avsättning för pensioner -61,3-67,4-82,1-88,8-92,9-97,7-104,8 Övriga avsättningar -31,2-45,6-37,1-33,2-11,6-11,6 0,0 Långfristiga skulder till kreditinstitut 1) -389,0-369,0-415,0-424,8-451,2-477,4-493,7 Kortfristiga skulder inkl semester- och övertidsskuld -279,9-274,4-234,4-263,4-250,0-250,0-250,0 Pensionsåtagande inom linjen -625,6-598,6-660,9-661,0-656,7-642,9-642,1 Summa pensionsåtaganden -686,9-666,0-743,0-749,8-749,6-740,6-746,9 Eget kapital inkl pensioner inom linjen -114,1-71,4-99,2-64,1-53,1-38,1-36,2 Rörelsekapital (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) -139,3-134,2-75,5-115,5-129,6-129,6-129,6 Ekonomiska mål Resultatmål 2 % före extraordinära poster i relation till skatteintäkter och kommunalekonomiska utjämningen, enligt kommunens definition 0,8% 0,7% 2,8% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% Soliditet exkl pensionsskuld inom linjen 40,18% 41,07% 42,22% 42,42% 42,83% 41,96% 41,66% Soliditet inkl pensionsåtaganden -8,96% -5,56% -7,46% -4,56% -3,77% -2,64% -2,49% Beräknat antal invånare Långfristig skuld till kreditinstitut samt summa pensionsåtagande per invånare (kr) ) Total låneskuld, både avseende skattekollektiv, taxekollektiv samt för investeringsbidrag Iakttagelser och bedömning Kommunen redovisar det totala pensionsåtagandet både i årsredovisningen och i Mål och budget, främst för 2013, men kommenterar även 2014 och I årsredovisningen kommenteras också årets pensionskostnader i förvaltningsberättelsen. Mjölby kommun 5 av 11

8 Detta visar att kommunen följer kostnaderna och de redovisningsregler som finns. Mål och budget ger en bild av kommunens totala ekonomiska situation. Planen framåt pekar på att man inte kommer att klara det ekonomiska målet om 2 % före extraordinära poster för något av åren under perioden. Kommunen beräknar att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen kommer att forsätta vara negativ, även om beloppet beräknas minska. Detta kan dock förändras då förändringen av diskonteringsräntan som är beslutad under 2013 kommer att öka ansvarsförbindelsen på samma sätt som skedde Kommunens rörelsekapital är negativt, vilket påverkar handlingsfriheten på kort sikt. 3.2 Mjölby kommuns val av finansiering av pensionsåtagandet Mjölby kommun har en finanspolicy som senast reviderades Enligt punkt 6 i denna ska hela åtagandet finansieras genom återlån till verksamheten. Avkastning utgår i form av avtalsenlig ränta som gottskrivs pensionsåtagandet. Kommunen ska i sin likviditetsplanering se till att medel finns för de årliga utbetalningarna för åtagandet. Återrapportering om utveckling, uppföljning och kontroll av verksamheten enligt finanspolicyn ske till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning. Pensioner till förtroendevalda som omfattas av PBF ingår inte alltid i de underlag kommunen får från KPA om inte detta särskilt begärs. Då en förtroendevald med tjänstgöringsgrad över 40 %, vilket beräknas motsvara heltid, aviserar sin avgång ska åtagandet tas med i avsättningen. Så har skett för de förtroendevalda som har avgått, men för förtroendevalda som är berättigade och som är berättigade ska åtagandet redovisas i ansvarsförbindelsen enligt RKR 2.1. Detta görs inte och det är oklart i vilken omfattning det finns förtroendevalda som omfattas av detta Iakttagelser och bedömningar Kommunen har valt att finansiera hela sitt pensionsåtagande med återlån, dvs genom att använda medlen till investeringar till utbetalning till de anställda ska ske. Hur ränta ska beräknas är reglerat i avtalet. Kommunen redogör för detta och följer upp åtagandet i delårsrapport och årsredovisning under 2012 i enlighet med finanspolicyn. 3.3 Pensionsavgångar I diagrammet nedan redovisas hur antalet pensionsavgångar beräknas bli de närmaste fem åren enligt kommunens bedömning. Totalt beräknas 309 personer pensioneras under perioden. Beräkningen bygger på att personerna går i pension vid 65 års ålder. Toppen nås år 2016 med 79 personer. Antalet anställda var och av dessa var 90 % tillsvidareanställda. Detta innebär att cirka 13 % av antalet anställda beräknas gå i pension under denna sexårsperiod. De ekonomiska konsekvenserna för pensionskostnaderna redovisas i avsnitt 3.1 och 3.5. Till detta kommer kostnader för rekrytering av ersättare på de tjänster som ska återbesättas. Mjölby kommun 6 av 11

9 Antalet anställda som uppnår 65 år per år Iakttagelser och bedömningar Kommunen redovisar diagram med beräknat antal pensioneringar de kommande fem åren i personalredovisningen i årsredovisningen. 3.4 Finanspolicy Enligt kommunallagen kap 8 3a ska fullmäktige meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommunfullmäktige har antagit en finanspolicy vilken också reglerar kommunens förvaltning av medel för pensionsförpliktelser. Denna reviderades senast Policyn innebär att kommunen inte har för avsikt att specificera och placera några tillgångar som pensionsmedel. Detta innebär att kommunen tillämpar alternativet återlån till verksamheten för finansiering av investeringar. Avkastning utgår i form av avtalsenlig ränta som gottskrivs pensionsåtagandet Iakttagelser och bedömningar Vi ser positivt på att kommunen har en finanspolicy där det finns med uppgifter om placering av medel för pensioner och att det är tydligt att kommunens val av finansiering som är återlån för hela åtagandet. 3.5 Kommunens underlag Kommunen har diagram från KPA som redovisar utbetalningarna från ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt. Det är oklart från vilket år uppgifterna har tagits fram, men de börjar år 2010 och löper fram till Diagrammet finns endast på bild i kommunen. En ungefärlig kopia av uppgifterna redovisas i diagrammet nedan. Mjölby kommun 7 av 11

10 Granskning av kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtagande Utbetalningar från ansvarsförbindelsen inkl särskild löneskatt Diagrammet visar att ökningstakten för ansvarsförbindelsen har varit som störst fram till Ökningen kommer att fortsätta fram till Utbetalningar från åtagandet kommer att fortsätta även efter 2050, om än i lägre omfattning. Som mest beräknas utbetalningarna uppgå till 40 mnkr per år. Kommunen beställer en prognos hos KPA på kostnaderna för innevarande års pensionsskuld samt kostnader och skuld för de kommande fem åren. Beställningen görs till delår och bokslut och används utöver i dessa i budgetprocessen. Vid granskningstillfället var senaste beställning gjord Några egna simuleringar görs inte. De totala pensionskostnaderna inklusive löneskatt enligt denna redovisas i tabellen på sidan 4. Det finns också diagram från 2007 som redovisar likviditetsbelastningen i löpande och fasta priser under åren I fasta priser beräknas kostnaderna öka årligen för att totalt uppgå till 75 mnkr De beräknas ligga kvar på ungefär den nivån i fortsättningen, med en viss mindre minskning efter Även här beräknas ökningstakten bli som störst fram till Då diagrammet är så pass gammalt tar vi inte med det i denna granskning, men noterar att trenden för ökningstakten verkar följa diagrammet i stort Iakttagelser och bedömningar Kommunen har inte någon aktuell långtidsprognos för samtliga pensionskostnader. Det finns diagram som visar likviditetsbelastningen under en längre tid, men de är framtagna för några år sedan. Dessa beräkningar behöver inte beställas årligen. Det viktigaste är att kommunen har beräkningar för de närmaste åren och en bild över vilken ökningstakt som är att förväntas framöver och när åtagandet kommer att bli som störst. De diagram som finns pekar på att kommunen nu går in i en lugnare ökningstakt av utbetalningarna, men att dessa kommer att fortsätta att öka under en lång tid framöver. Om kommunen märker förändringar under de närmaste åren som inte stämmer med trenderna i långtidsprognosen, kan det vara bra att beställa en ny långtidsprognos. Mjölby kommun 8 av 11

11 Åtagandet för förtroendevalda som ännu inte har avgått redovisas inte och detta kommenteras i årsredovisningen. Enligt kommunen ingår intjänad ålderspension för de förtroendevalda som är berättigade till det i underlaget. 3.6 Pensionskostnadernas påverkan på kommunens totalekonomiska förutsättningar och kommunens planer för pensionernas framtida utveckling Kommunens pensionskostnader kommer att öka och därmed ställa ökade krav på kommunens ekonomi. Mjölby kommun har haft positivt resultat under de senaste åren, men det är endast under 2011 och 2012 som kommunen klarat det ekonomiska målet på ett överskott på 2 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. I planen Mål och budget beräknas resultatet bli positivt på en mycket låg nivå och målet beräknas inte nås. Soliditeten beräknas fortsätta vara negativ inklusive ansvarsåtagandet för pensionerna. Rörelsekapitalet är negativt vilket ger kommunen en sämre ekonomisk handlingsfrihet på kort sikt. Kommunen har därmed små marginaler för att klara de ökande kostnaderna, även om ökningstakten för pensionskostnaderna blir lägre än tidigare. Kommunens vision är sammanfattad i ledorden Världsvan & hemkär. Visionen är indelad i fem områden och det finns 14 övergripande mål för god ekonomisk hushållning. Tre av dessa avser ekonomi. Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, före extraordinära poster, ska i genomsnittligt under perioden uppgå till 2 % av summan skatteintäkter och generella statsbidrag. Låneskulden för skattefinansierad verksamhet bör uppgå till högst 285 mnkr. Investeringsnivån för all verksamhet utom VA-verksamhet, avfallshantering och markexploatering ska under perioden högst uppgå till genomsnittligt 77 mnkr per år, d v s maximalt 308 mnkr under fyraårsperioden. Kommunen har med ett avsnitt om pensionskostnader och pensionsåtagandet i Mål och budget Kostnaderna redovisas särskilt i resultatbudgeten och åtagandet finns med i balansbudgeten. Pensionskostnaderna kan delas upp i två delar, en del som kommunens utveckling i framtiden påverkar och som belastar resultatet det år de tjänas in. Denna del kan kommunen till viss del påverka genom antalet anställda, löneutveckling osv. Den andra delen av pensionskostnaderna avser den del som tjänades in före Dessa kostnader belastar resultatet när de betalas ut och kommunen kan inte påverka deras storlek. Likviditeten belastas året efter intjänandet för den avgiftsbestämda delen och vid utbetalningen av pensionen för de övriga delarna. Mjölby kommun 9 av 11

12 Hur stor belastningen blir för kommunen av pensionskostnaderna beror på utvecklingen av kommunens ekonomi i sin helhet. Kommunen har redovisat positivt de senaste åren, men räknar inte med att klara sitt resultatmål om 2 % före extraordinära kostnader och intäkter, under 2013, 2014 och Pensionskostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto uppgick 2012 till 7,0 % beräknas uppgå till 6,7 % 2013 för att sedan sjunka till 6,4 % 2014 och 6,5 % 2015 enligt Mål och budget Låneskulden till kreditinstitut för den skattefinansierade delen beräknas öka från 192 mnkr i årsredovisningen 2012 till 263 mnkr Till detta kommer lån för den taxefinansierade verksamheten som 2012 uppgick till 219 mnkr och dessa beräknas öka till 231 mnkr Kommunens soliditet inklusive hela pensionsåtagandet är negativ -4,6% Soliditeten förväntas förbättras något under perioden , men beräknas fortfarande vara negativ och uppgå till - 2,5 % Detta kommer att förändras då diskonteringsräntan är sänkt i beräkningsgrunderna för pensionsåtagandet, RIPS 07, under Avsättning och ansvarsförbindelse kommer att öka Iakttagelser och bedömning De framtida pensionskostnaderna nämns inte särskilt bland kommunens ekonomiska mål, men måste hanteras för att man ska klara 2 procentmålet. Kommunens redovisning uppfyller i stort kraven enligt RKR 2.1, 7.1 och 17. Det som saknas är redovisning av särskild pensionsavtal. Det nämns att det finns förtroendevalda som har särskilt avtal och som inte ingår. Det går att få en helhets bild av pensionsåtagandet och kommunens finansiering av det genom att läsa årsredovisningen. I Mål och budget framgår pensionskostnaderna i resultatbudgeten. Enligt uppgifter i samband med intervjuerna tas pensionskostnaderna och pensionsskulden upp i budgetprocessen. Detta styrks också av att det finns särskilt avsnitt om pensionskostnaderna och pensionsåtagandet budgetdokumentet. 4 Slutsatser och bedömning Mjölby kommun har fattat beslut om att finansiera hela pensionsåtagandet med återlån. Detta framgår av kommunens finanspolicy och redovisas även i årsredovisningen. Den övergripande revisionsfrågan i vår granskning är: Säkerställer kommunstyrelsen att kommunen klarar det framtida pensionsåtagandet Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställer det framtida pensionsåtagandet, då kommunen har fattat beslut om hur det ska hanteras och har det tydligt med i budgetprocessen. Kommunen har valt att återlåna hela beloppet. Det vi bedömer som viktigt är att kommunen har kontroll på sin ekonomi och pens- Mjölby kommun 10 av 11

13 ionsåtagandet även på lång sikt. Vi tar inte ställning till på vilket sätt kommunen ska säkerställa sitt åtagande, bara att det sker. Vi grundar vår bedömning på följande kontrollfrågor: Har kommunen uppgifter om framtida kostnader avseende pensioner på lång sikt? Kommunen har en prognos över de totala kostnaderna för pensionerna på lång sikt. Denna togs fram 2007 och ger en bild av hur ökningstakten ser ut och när toppen nås av utbetalningarna. Det finns också en bild av utbetalningarna från ansvarsförbindelsen under 40 år och denna togs troligen fram Det finns en detaljerad prognos för utbetalningar och åtagande de närmaste fem åren. Vi bedömer att kommunen behöver göra ett övervägande om man behöver uppdatera långtidsprognoserna. Har kommunen gjort någon bedömning av hur dessa kostnader kommer att påverka kommunens totalekonomiska förutsättningar? Kommunen har fattat beslut om att finansiera hela åtagandet med återlån. Detta fastställs i finanspolicyn och den fastställdes senast av Kommunfullmäktige Har kommunen planerat för pensionernas framtida utveckling och vilken påverkan har detta haft på budgetprocessen med utgångspunkt från god ekonomisk hushållning. Kommunen har med pensionsåtagandet i ett särskilt avsnitt i Mål och budget Kostnaderna redovisas särskilt i resultatbudgeten och balansbudgeten. Frågan tas upp i budgetprocessen Annika Hansson Projektledare Håkan Lindahl Uppdragsledare Mjölby kommun 11 av 11

14 Bilaga 1 Pensionsavtal PA-KL innebar mycket kortfattat och grovt att tjänstepensionen utgick i form av ett förmånsbestämt tillägg på pensionen. Med avtalet PFA som trädde i kraft 1998 ersattes den förmånsbestämda delen med en individuell del för all inkomst under 7,5 förhöjt prisbasbelopp ( kr/mån 2012). Denna del motsvarade 3,5-4,5 % av avgiften till tjänstepension (beroende på vilken avtalsgrupp den anställde hör till). Den enskilde valde själv hur den individuella delen ska förvaltas. För inkomster över 7,5 förhöjt prisbasbelopp utgick en förmånsbestämd pension (kallad KÅP, kompletterande ålderspension) och mindre individuell del. Det senast avtalet om kommunal tjänstepension, KAP-KL innebär en successivt ökad individuell del, till 4,5 % fr om 2010 för alla anställda från 21 år. Tidigare gällde från 28 år för vissa grupper. Gränsen för att få del av förmånsbestämd pension (som bytt namn och förkortning till förmånsbestämd pension, FÅP) höjs till 7,5 inkomstbasbelopp. Detta innebär både att färre får del av den förmånsbestämda pensionen och att det blir lägre belopp som denna del beräknas på. Omräknat till månadslön höjs gränsen och underlaget från kr till kr i 2012 års värden. Nivån på pensionen sänks också. Sveriges Kommuner och Landsting har sagt upp avtalet från Syftet är att även den förmånsbestämda delen ska bytas ut mot en avgiftsbestämd del. En avsiktsförklaring finns om att ett nytt avtal ska träda ikraft från Parternas gemensamma målsättning är att avtalet ska vara helt avgiftsfinansierat i fortsättningen. Detta ska gälla för anställda födda 1986 och senare. Det finns en särskild del av avtalet som berör personal inom räddningstjänsten. Denna del kan upphöra (är antastbar) om personen slutar före en viss ålder. Det framgår inte av kommunens underlag hur stor denna del är av den totala avsättningen i Mjölby. I avtalen ingår också pension till efterlevande, livränta med mera. Det finns dessutom regler för om och att pension intjänad enligt tidigare avtal nu ska utgå i större utsträckning än tidigare samt andra övergångsbestämmelser. I avtalet finns också möjligheter att teckna avtal om särskild ålderspension. Detta kan tecknas enskilt, men det finns också ett särskilt avtal som gäller arbetstagare inom räddningstjänsten. Mjölby kommun 1 av 2

15 I praktiken innebär avtalen för kommunens del att största delen av det nyintjänande som sker efter 1998 utbetalas årligen via Pensionsvalet AB till de försäkringsbolag de anställda har valt och påverkar därmed inte det framtida pensionsåtagandet. De beräkningstekniska grunderna för det åtagande kommunen har kvar regleras från och med år 2008 enligt RIPS 07 (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). Tidigare gjordes beräkningarna enligt P-finken (Pensionsfinansieringskommitténs betänkande) sänktes räntan utifrån det allmänna ränteläget enligt reglerna i RIPS 07 vilket fick till följd att den kommunala avsättningen och ansvarsförbindelsen ökade. Det finns beslut om att detta kommer att ske även under Det finns ett särskilt avtal för pension till förtroendevalda (PBF). Detta avtal gäller fr o m och ersatte ett tidigare avtal, PRF-KL. Mjölby kommun 2 av 2

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld

Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld Revisionsrapport* Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld Kalmar kommun 7 december 2007 Elisabeth Rye Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga,

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-10 Annika Hansson, certifierad kommunal revisor Henrik Karlsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07 Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07 Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07 2 Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

Den kommunala tjänstepensionen - redovisning och förvaltning -

Den kommunala tjänstepensionen - redovisning och förvaltning - Handelshögskolans Civilekonomprogram Bachelor Thesis, ICU2006:76 Den kommunala tjänstepensionen Kandidatuppsats/Bachelor Thesis Elm, Martin, 740326-4034 Hartsner, Elin, 831222-5504 Roos, Lena, 711223-4906

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av Finansiell hantering

Granskning av Finansiell hantering I SOLLENTUNA KOMMUN.^o.T.rriunstyreisen 2012-04- 1 9 SOLLENTUNA KOMMUN Revisorerna 2012-04-11 Kommunstyrelsen Granskning av Finansiell hantering På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner Sida 1(1) Datum Revisionen Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Årsredovisning 2009 Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

I ~ landstinget II DALARNA. :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen. Budget 2015. Finansplan 2015-2018. Ordförandens förslag.

I ~ landstinget II DALARNA. :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen. Budget 2015. Finansplan 2015-2018. Ordförandens förslag. I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen Datum 2014-06-02 Sida 1 (3) Dnr LD14/01315 Uppdnr 776 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014

Delårsbokslut augusti 2014 augusti 20 000 invånare Ballongsläpp på Håbo festdag för att fira 20 000 invånare. -10-06 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Sammanfattning... 3 2 Håbo kommun... 4 3 Personalredovisning... 13

Läs mer