Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Tekniksk sektor och Introduktionsprogrammen 1/9

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Tekniksk sektor och Introduktionsprogrammen a för planen Rektor Gunilla Davidsson. Vår vision Samtliga, både elever och personal, på Gislaveds Gymnasium ska känna sig trygga och bemötas med respekt. Ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av personal eller elev (Skollagen 2010:800 och Diskrimineringslagen 2008:567).Medmänsklighet, engagemang och ansvar ska genomsyra hela verksamheten. Planen gäller från Planen gäller till Läsår Elevernas delaktighet Elever i åk 1 bjöds in till arbetet med planen. Gruppen har träffats vid två tillfällen. Samtliga elever på skolan har bjudits in att komma med synpunkter på planen. Vårdnadshavarnas delaktighet Föräldrar har vid föräldramötet i åk 1 bjudits in att deltaga i arbetet med planen. Inga föräldrar anmälde intresse detta läsår. Personalens delaktighet Peronalen har under läsåret 2014/2015 framfört synpunkter på att planen bör revideras ytterligare och uppdateras. Dessa åsikter framkom i samband med att skolans olika verksamhetsområden genomlystes. Skoljouren, elevhälsoteamet och rektor för sektorn har föreslagits att ingå i den grupp som initierar arbetet med en ny likabehandlingsplan under kommande läsår 2015/2016. Fortsatt gäller dock att lotsar i åk 1 - åk 3 har ansvar för den del av arbetet i likabehandlingsplanen som är lagd på lotstid, så som den i dagsläget är utformad. Lärarna har i arbetslag och ämneslag haft möjlighet att ta upp diskrimineringsfrågor och föra fram synpunkter på de delar i planen som behöver förnyas. Viktiga synpunkter har framkommit och kommer beaktas i arbetet med den nya likabehandlingsplanen. Förankring av planen Information om årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling ges - på Gislaveds Gymnasiums hemsida. - i häftet Elevinformation som delas ut till elever i årskurs 1. - på föräldramöten i åk 1. - till elever på lotstid. - till personal på sektorskonferenser. 2/9

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Fjolårets plan har utvärderats i skolledningen, skoljouren och elevhälsoteamet. Samtliga elever och samtlig personal har haft möjlighet att utvärdera planen och komma med förbättringar. Elevrepresentanter från åk 1 och personalrepresentant har tillsammans med representant från elevhälsan och skolledningen utvärderat fjolårets plan. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Representanter från elever i åk 1. Skolledning Lärarrepresentant Skoljouren Elevhälsoteamet Resultat av utvärderingen av fjolårets plan I år valde vi vid Gislaveds gymnasium att göra en riktad insats och bjöd in författaren Arkan Assad för att prata om religion, kulturkrockar och hans egen resa till landet Sverige. Samtliga elever fick bevista en av Arkan Assads föreläsningar som syftade till att öka förståelsen för människor olikheter. Några dagar efter föreläsningen fick eleverna träffas i smågrupper och diskutera olika frågor utifrån en av Arkan Assads böcker. Föreläsning, boksamtal och arbetet med att öka förståelsen för människors olikheter uttryckte eleverna som mycket positivt. De menade på att de i och med mötet med Arkan Assad har kommit till insikt om saker som de tidigare inte känt till. Viktigt i arbetet med en ökad acceptans för människors olikheter. Fortsättningsvis uttrycker skoljour, lärare och elever i elevenkäter och samtal, att den svåraste mobbningen att komma till rätta med är den som förekommer på sociala medier. Vi kommer under kommande läsår ta fram former för hur ett förebyggande arbete mot nätmobbning ska kunna implementeras i verksamheten. I år har vi i de fall de förekommit mobbning på sociala medier fått anpassa arbetet mot detta i varje enskilt fall utifrån fallet i sig. Detta har varit tidskrävande i alla avseende och därav är det bra om vi kan få till en fungerande rutin i detta arbete. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Planen ska utvärderas i skolledningen, skoljouren och elevhälsoteamet. Samtliga elever och samtlig personal ska få möjlighet att utvärdera planen och komma med förbättringar. Elevrepresentanter från åk 1 ska tillsammans med representant från elevhälsan och skolledningen utvärdera planen. Elevrådet ska träffa representant från skolledningen. för att årets plan utvärderas Rektor Gunilla Davidsson 3/9

4 Främjande insatser Etnisk tillhörighet Etnisk tillhörighet Minska elevernas stereotypa föreställningar om olika etniska grupper. På lotstid i åk 1 titta på filmen "Elexir" och att med den som utgångspunkt i klassen diskutera innehållet med hjälp av de diskusionsfrågor som finns på Fronter. Sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning Minska elevernas fördomar om människor baserat på sexuell läggning.utvärderas av rektor i klasskonferens, elevdel. Titta på filmen "Kriminell kärlek" eller annan för ämnet relevant film. Därefter diskutera innehållet på lotstid i åk 1 med hjälp av frågor som finns på Fronter. Väljer ni att använda en annan film med samma tema upprättar ni själv diskussionsfrågor. Kön Kön Ingen elev på skolan ska känna sig diskriminerad pga sitt kön. Uppföljning sker då rektor träffar elever i klasskonferens, elevdel. På lotstid i åk 1 titta på en del av programmet "Könsmakt i skolan" och/eller diskutera på lotstiden vikten av begreppet kön. Många väljer idag att vara så kallade könsneutrala. Lyft diskussionen i klassen och sammanfatta klassens tankar i ämnet. Frågor till filmen finns på Fronter. 4/9

5 Kränkande behandling Kränkande behandling Ingen elev på skolan ska känna sig kränkt av någon annan elev eller av någon personal. Träna elevernas förmåga till empati och respekt för allas lika värde genom att på lotstid i åk 1 titta på filmen " Spelar roll, Agnes" som finns på youtube. Diskutera filmen med hjälp av de frågor som finns på Fronter. På lotstid ska eleverna få möjlighet att diskutera kränkning som kan förekomma på sociala medier. Vilka erfarenheter har eleverna av nätmobbning? Hur tycker eleverna att vi som skola ska arbeta med dessa frågor? Vilket ansvar ligger på eleverna själv? Diskutera dessa tre frågor och förmedla en sammanställning av svaren till respektive rektor vid höstterminens slut. Det som framkommer i elevernas svar kommer beaktas i utarbetandet av nästa läsårs likabehandlingsplan. Religion eller annan trosuppfattning Religion eller annan trosuppfattning Ingen ska bli diskriminerad eller kränkt pga sin religion eller trosuppfattning. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva. För de elever som läser kursen Religionskunskap 1: Eleverna lär sig - tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. - analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. Respektive lärare i Religionskunskap. Funktionsnedsättning Funktionsnedsättning Alla elever ska ha en förståelse för vardagsproblem för funktionsnedsatta. Klassen diskuterar på lotstid vardagsproblem för funktionsnedsatta. Diskussionen ska lyfta de hinder och problem det kan innebära för någon med en funktionsnedsättning i arbetslivet. Anställs vi på lika villkor? Tror ni att någon väljs bort vid en anställningsintervju på grund av en funktionsnedsättning? Hur skulle du reagera om det var du som var den drabbade? 5/9

6 ANT-dagen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Öka elevernas självförtroende och självkänsla. Respektive rektor följer upp med eleverna vid klasskonferens, elevdel. Dont Drink and Drive hölls i år med fokus på konsekvenser av bilkörning efter intag av alkohol både i avseende på förare men också medpassagerare. Kommande läsår kommer vi planera för en sammanhållen ANT-dag för i första hand åk 1. Gunilla Davidsson Arbete i åk 2 och åk 3 Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Arbete i åk 2 och åk 3 Inför läsåret 2015/16 har programarbetslagen inom Teknisk sektor bestämt att vi ska arbeta vidare med likabehandlingsarbetet genom att i klasserna i åk 2 och 3 genomför en enkät. Syftet är att undersöka hur likabehandlingsarbetet som bedrivits under förra läsåret har förankrats hos eleverna. Har eleverna fått del av planen och dess syften? Enkäten inriktas på hur eleverna uppfattar kränkande behandling och om de upplevt att de eller andra har blivit illa behandlade under det gångna året. Vi har haft som avsikt att formulera enkätfrågor som både undersöker förståelsen av och handlingsberedskapen inför kränkande behandling. Frågorna (se nedan) har formulerats med uttrycket illa behandlad för att samla både kränkande och diskriminerande händelser under ett uttryck som också har en koppling till vardagsspråket. Uppföljning sker vid utvärderandet av enkätfrågorna varje läsår och diskuteras i själva utvärderingen av planen. Enkät frågorna nedan berör samtliga diskrimineringsområden. Enkätfrågor 1.Har du genom arbetet med likabehandlingsplanen i åk 1 fått en bättre förståelse för vad som menas med kränkande behandling? 2.Har du under läsåret som gått lärt dig sådant som gör det lättare för dig att idag upptäcka om någon blir illa behandlad? 3.Har du under läsåret som gått lärt dig hur du ska göra om du upptäcker att någon blir illa behandlad? 4.Har du under det gångna läsåret upplevt att du eller någon annan blivit illa behandlad på grund av kön? könsidentitet och/eller sexuell läggning? etnisk tillhörighet? religion? funktionsnedsättning? ålder? något annat? Rektor 6/9

7 Kartläggning Kartläggningsmetoder En kartläggning av eventuella problem med diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling på Gislaveds Gymnasiumhar gjorts under vårterminen Kartläggningen gjordes genom att ansvarig rektor har intervjuat skoljouren, elevhälsan samt att varje rektor har tagit upp detta på sina träffar med elever i klasskonferens, elevdel. Vi har även analyserat de frågor i elevenkäten som rör likabehandling. Elever har även varit med i den grupp som arbetat fram denna likabehandlingsplan och då har även kartläggning gjorts. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Sexuell läggning Hur eleverna har involverats i kartläggningen Rektor träffar representanter från varje klass vid klasskonferens elevdel. I det mötet försöker de identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. Elevenkät ges årligen till samtliga elever där några frågor berör trivsel och mobbning. Elevskyddsombud har varit med i den grupp som arbetat fram denna plan. Elevskyddsombud är med i samverkansgruppen. Hur personalen har involverats i kartläggningen All personal har haft möjlighet att komma med synpunkter på fjolårets plan. Resultat och analys Det som framkom i kartläggningen var att mycket av kränkande behandling äger rum i den elektroniska världen genom sms, epost, Facebook, bloggar m.m. (nät-mobbning). Dessa orsakar sedan konflikter i skolan. Dagarna med Arkan Assad har dock fått elever att förstå att vi alla är olika och att vi bär med oss ett kulturarv utifrån var i världen vi är födda, vilken religion vi tillhör och hur vi kom till Sverige. Men trots det förekommer fortfarande mobbning vilket elevenkäten visar. Många av fallen kommer inte till vår kännedom men enkäten ger oss en fingervisning om var det finns anledning att se över verksamheten. 7/9

8 Förebyggande åtgärder E-mobbning Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Minska e-mobbning. Uppföljning kommer att ske genom samtal med skoljouren och i rektors samtal med klassen i klasskonferens, elevdel. Åtgärd På lotstid i åk 1 titta på filmen "Elektronisk mobbning" i samtliga klasser och att därefter diskutera filmen med utgångspunkt från de frågor som finns på Fronter. Även utifrån elevernas egna erfarenheter och upplevelser diskutera hur nät-mobbning kan förebyggas. "Hat på nätet" är ett arbetsmaterial som kommer att beställas hem ifrån Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och delas ut i samband med att läsåret startar. I detta material finns bra arbetsområden som med fördel kan tas upp på lotstiden. Utvärdera materialet efter läsårets slut och lämna utvärderingen till rektor. Motivera åtgärd Det som framkom i kartläggningen var att mycket av kränkande behandling äger rum i den elektroniska världen genom sms, e-post, Facebook, bloggar m.m. (e-mobbning). Dessa orsakar sedan konflikter i skolan. Skoljouren och elevhälsan Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Skoljouren och elevhälsan ska varje år presentera sig för nya elever. Det sker i samband med skolstart. Respektive rektor kontrollerar vid klasskonferens, elevdel att detta skett. Åtgärd Skolan delar också ut en folder där skoljouren och elevhälsan presenteras. Foldern sprids sedan på skolan. Motivera åtgärd Alla elever ska vara väl förtrogna med vem skoljouren och elevhälsan är och var eleverna kan nå dem. Både skoljour och elevhälsan är viktiga i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Skoljouren /9

9 Rutiner för akuta situationer Policy Samtliga, både elever och personal, på Gislaveds Gymnasium ska känna sig trygga och bemötas med respekt. Ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av personal eller elev (Skollagen 2010:800 och Diskrimineringslagen 2008:567). Medmänsklighet, engagemang och ansvar ska genomsyra hela verksamheten. Denna plan behandlar elever som utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Trakasserier mot personal behandlas inte i denna plan utan i kommunens personalhandbok. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Skolan har två personer anställda, skoljouren som har som uppdrag att vistas i skolans lokaler och ha koll på elever. Utvecklingssamtal genomförs varje termin av lots. Rektor träffar representanter från varje klass som han/hon är rektor för en gång per termin vid klasskonferens, elevdel. Alla klasser har varje vecka en lotstid då lotsen träffar alla elever i klassen. All personal bjuds på kaffe en gång/dag i oasen. Detta medför att personal rör sig mer i skolans lokaler och därför kan upptäcka mer. Hälsosamtal i åk 1 med skolsköterskan. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till En elev som känner sig utsatt kan vända sig till vem som helst av personalen. Det är viktigt att eleven vänder sig till någon som man har förtroende för. Utsedda personer att vända sig till är: Teknisk sektor Gunilla Davidsson, rektor , Inga-Lill Lundqvist, skolsköterska för för teknikprogrammet, industritekniska programmet, bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet. Rum A111, tel Marie Norlin Angerd, kurator för teknikprogrammet och el- och energiprogrammet. Rum A113, tel E-post: Kommer adress inom kort. Ann-Louise Johansson, kurator för handels- och administrationsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, industritekniska programmet samt lärlingsutbildningar. Rum A107B, tel Elevens lots Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever All personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta skyndsamt till elevens rektor. Rektor ansvarar för att kontakta lots och elevhälsa för att i samråd med lots och elevhälsan göra en plan för utredningen. Utredningen dokumenteras på blanketten i Fronter. Lots ansvarar för att föräldrakontakt upprättas för den som är omyndig både för den som blivit utsatt och den som utfört den kränkande handlingen. Rektor ansvarar för att kontakta lots och att i samråd med lots och elevhälsan lägga upp en åtgärdsplan för varje fall av kränkande behandling/ mobbning. Åtgärdsplanen kan till exempel omfatta samtal med berörda lärare och elever, stöd av skoljouren, stöd av elevhälsopersonal, kontakt med socialtjänst, arbetsmiljöverket och polis. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal All personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta skyndsamt till elevens rektor. Rektor ansvarar för att kontakta gymnasiechef, personalansvarig chef och huvudman. Dessa gör en utredning. Rektor ansvarar för att föräldrakontakt upprättas för den som är omyndig. Rektor ansvarar för att lägga upp en åtgärdsplan för varje fall av kränkande behandling/ mobbning. Åtgärdsplanen kan till exempel omfatta kontakt med personalavdelningen. Rutiner för uppföljning När elev kränks av personal: Rektor och personalansvarig chef ansvarar för att göra en plan för uppföljning. När elev kränks av annan elev: Rektor ansvarar för att i samråd med lots göra en plan för uppföljning som dokumenteras på blanketten i Fronter. Elevhälsoteamet utgör stödgrupp för personal, enskilda elever och elevgrupper i de fall där elever varit inblandade. Rutiner för dokumentation När elev kränks av personal: Rektor och personalansvarig chef ansvarar för att inrapporterade fall följs upp och dokumenteras. Huvudman underrättas. När elev kränks av annan elev: Rektor ansvarar för att inrapporterade fall följs upp och dokumenteras på särskild blankett som finns på Fronter. En mapp för varje fall finns hos rektor. Rektor ansvarar för att gymnasiechef hålls informerad om diskriminering och kränkande behandling och vidtagna åtgärder på skolan. Ansvarsförhållande All personal ansvarar för att - omgående rapportera till rektor om man får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. Lots ansvarar för att - föräldrakontakt upprättas för den som är omyndig både för den som blivit utsatt och den som utfört den kränkande handlingen. Rektor ansvarar för att - berörd personal dokumenterar händelsen och lämnar dokumentationen till rektor. - Anmäla till huvudmannen om man får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. - att samla lots och elevvård för att bestämma vad skolan bör göra. - gymnasiechef hålls informerad om diskriminering och kränkande behandling och vidtagna åtgärder på skolan Elevhälsan - utgör stödgrupp för personal, enskilda elever och elevgrupper i de fall där elever varit inblandade. 9/9

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2014/2015 1/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmö stad [Malmö Borgarskola] Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Utbildningschef Nicola Sarac Vår

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15 Årlig plan för arbete med plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckadalsgymnasiets El- och energiprogrammet

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer