Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14"

Transkript

1 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen Rektor i samarbete med skolkurator Vår vision Leksands gymnasiums vision är att ingen utsätts för mobbning eller kränkande behandling Planen gäller från Planen gäller till Elevernas delaktighet En elevenkät genomförs i samtliga elevgrupper en gång per läsår. Syftet med denna är att mäta förekomst av diskriminering och kränkning. Enkäten mäter också elevernas trivsel i skolan. Planen ska redovisas och diskuteras i skolkonferensen och tillsammans med skolans elevråd. De ska också delges och informeras vid utvärdering av elevenkäten. Alla elever får vid terminsstart en heldag med sin klass för att utveckla en gemenskap genom teambildande aktiviteter. Alla elever ska få kunskap om innehållet i planen. Klassansvarig har regelbundna utvecklingssamtal med eleverna en gång/termin Vårdnadshavarnas delaktighet Planen samt resultaten från elevenkäten presenteras på föräldramöten. Planen finns att läsa på Leksands gymnasiums hemsida. Föräldrarna inbjuds att delta i elevens utvecklingssamtal. Där ska frågor om trivsel, mobbning och kränkande behandling aktualiseras. Personalens delaktighet Värdegrundsarbetet tillhör ett av skolans fokusområden. All personal är delaktig i kontinuerligt arbete runt diskriminering och kränkning. Det omfattar även handledare och personal på elevernas APL-platser. Klassansvarig lärare genomför elevenkäten med sina elever en gång per läsår. Resultaten av elevenkäten presenteras och analyseras tillsammans med personalen på fortbildningsdagar, personalkonferenser och på APT. Förankring av planen Rektor ansvarar för att personal, elever och föräldrar känner till att skolan har en plan för diskriminering och kränkning, att nyanställda och nya elever blir informerade om dess innehåll. Alla elever, föräldrar och personal ska ha kännedom om vilka personer som ingår i mobbningteamet och ha kunskap om vart man vänder sig om mobbning eller kränkningar förekommer. Planen finns tillgänglig i lärarpärmen samt på skolans hemsida.

2 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Rektor och skolkurator har omarbetat planen i syfte att följa de nya lagar som kommit genom den nya läroplanen (Lgr 11). Vi har från vår tidigare plan uppmärksammat rutiner som inte har fungerat väl. De har vi nu tittat närmare på och omarbetat i den nya planen. Till grund för arbetet har vår årliga elev- och personalenkät och studier av dokumenterade fall. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Skolans elever under ledning av respektive mentor, rektor, elevhälsoteamet och lärare har utvärderat fjolårets plan. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Huvudmannens mål att uppnå är att det ska vara nolltolerans mot kränkande behandling samt att tryggheten och trivseln ska öka under läsåret. Skolan har en handlingsplan för att förebygga mobbning och kränkande behandling. Efter utvärderingen av handlingsplanen anser vi att rutinerna kring ärendegången måste tydliggöras. Skolans mobbingteam har, tillsammans med rektor, reviderat rutinerna kring ärendehanteringen och skapat strikta och tydliga rutiner för dokumentation av varje mobbningärende. Vid genomgång av protokollförda ärenden visar det sig att vi har rett ut de få fall av kränkandebehandling som har behandlats av mobbningteamet. Då årets elevenkät har reviderats helt ledde det till att siffrorna i svaren blev svåra att jämföra med föregående år. Vissa frågor i enkäten är nu gemensamma för kommunens skolor. Av svaren i enkäten framgår att 12,5% av eleverna har blivit kränkta någon gång under läsåret. Det är sammanlagt 39 elever av 313 svarande. 9,9 % har blivit utsatta för mobbing, vilket är 31 elever av 313 svarande. Mobbingteamet har fått kännedom om och arbetat med 2 fall av mobbing. Av enkätresultatet framkommer inte vem man blivit mobbad av eller vilken sorts mobbing det rör sig om. Vi måste därför aktivt använda oss av andra kanaler för att kartlägga detta ex. hälsosamtalet som varje elev i åk 1 har med skolsköterskan och i utvecklingssamtal med mentor. Skolan måste aktivt arbeta för att upptäcka fall av kränkningar och mobbing och få utsatta elever att i större utsträckning våga söka det stöd som skolan erbjuder. Det man kan utläsa från enkäten är att majoriteten av eleverna svarar positivt på frågor om eleven t.ex. trivs på sin skola, har bra förutsättningar för sina studier, känner att deras studier är betydelsefulla och att de utvecklas positivt, att skolan är bra på att motverka kränkande behandling och att man behandlar och bemöter eleverna på ett bra och positivt sätt. Detta med undantag för personal i skolmatsalen där nästan 50% av eleverna anser sig bli dåligt eller sämre bemötta. Under fjolåret hade Leksands gymnasium tre mål att arbeta mot. 1. Leksands gymnasium ska vara en skola där alla har lika värde och behandlas med respekt för varandra. 2. Ingen ska utsättas för kränkande behandling, diskriminering eller mobbing. 3. Elever och personal ska uppleva att Leksands gymnasium är en trygg miljö. För att komma ett steg närmare dessa mål har alla elever genomgått en utbildning i HBTQ samt fått information om från RFSU. De har även fått en inspirationsdag om att våga leva sin dröm oavsett sexualitet och utanförskap. Elever i åk 1 har också fått information från

3 ungdomsmottagningen. Klasserna har aktualiserat integrationsfrågorna på skolan och genomfört olika aktiviteter för att främja gemenskapen på skolan. Som en del i skolans arbete för integration och internationell förståelse har en Solidaritetsdag genomfört. Skolan har deltagit i flera internationella projekt och utbyten med länder i hela världen. Skolan samlar elever och lärare flera gånger per år och lyfter fram goda exempel på insatser som befrämjar skolans utveckling. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Den årliga elev- och personalenkäten kommer att revideras och ligga som grund för årets plan. En genomgång av de dokumenterade fallen av diskriminering och kränkning görs i syfte att hitta svagheter och styrkor i det gångna årets arbete, liksom diskussioner och analyser tillsammans med elever, föräldrar och personal. Elevrådet ska ta del av resultatet och diskutera förekomsten av kränkningar och arbetet runt detta. Elever och personal ska beredas möjlighet att utvärdera årets plan. Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor Främjande insatser Kunskap och förankring Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning *Samtliga elever och personal på Leksands gymnasium och på APL-platserna ska känna till skolans plan mot diskriminering och kränkning och vara delaktiga i processer runt den. *Samtliga lärare på skolan ska vara trygga och tydliga ledare som arbetar utifrån skolans värdegrund. *Eleverna ska alltid känna sig välkomna, sedda och trygga i skolan oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Uppföljning Arbetet följs upp och utvärderas regelbundet vid klass-och elevråd, i skolkonferensen samt vid personalträffar. (3 kap. 14 diskrimineringslagen och 6 kap. 6 skollagen) Insats I början av terminsstart ska samtliga elever på skolan få en heldag med sin klass för att utveckla en gemenskap genom teambildande aktiviteter. Både personal och elever på skolan arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor i första hand i den ordinarie undervisningen men också genom föreläsningar, workshops och kulturevenemang. Alla elevskyddsombud, en elev från varje klass, utbildas varje år i att upptäcka mobbing och trakasserier. Skolan har en handlingsplan vid mobbing och kränkande behandling och ett antimobbingteam bestående av kurator samt tre lärare.

4 Alla elever och personal har kännedom om innehållet i handlingsplanen. Planen finns tillgänglig i lärarpärmen och på Leksands gymnasiums hemsida. Elever, föräldrar och personal har kännedom om vilka personer som ingår i mobbningteamet. Klassansvariga har regelbundna utvecklingssamtal med eleverna en gång per termin. Föräldrarna inbjuds att vara med vid samtalen. Vi ska vara vaksamma och arbeta för att ständigt främja ett gott klimat vad gäller hur vi är mot varandra, hur vi bemöter varandra och hur vi talar till varandra. Vi ska jobba främjande genom att fokusera på det goda, positiva och styrkan hos varje individ. Vi ska uppmärksamma och bekräfta när en elev eller kollega visar framsteg eller gör en positiv förändring. Ansvarig Rektor Datum när det ska vara klart Kartläggning Kartläggningsmetoder Genom, # klassråd, elevråd och föräldramöten # klassansvarigas utvecklingssamtal # skolsköterskans hälsosamtal # skolkuratorns enskilda samtal # information genom elever # elevenkäten # forum som skolkonferens och programlag Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen? Via klassråd, elevråd, individuella samtal och diskussioner med skolpersonal samt via elevenkäten som genomförs en gång per läsår. Hur personalen har involverats i kartläggningen? Personalen involveras kontinuerligt via APT och A-lags möten. Personalen genomför också en personalenkät. Resultatet från elev- och personalenkäten har redovisats för och analyserats av personalen. Erfarenheter från mobbingteamet har sammanställts och utgjort ett underlag vid revidering av handlingsplanen. Resultat och analys Elevenkäten och de fall av kränkningar som vi arbetat med under åter visar att diskriminering och kränkningar fortfarande förekommer på Leksands gymnasium. Detta är helt oacceptabelt och visar på vikten av ett fortsatt medvetet arbete mot diskriminering och kränkande behandling. De få fall som har dokumenterats under året har upphört och klarats ut.

5 Förebyggande åtgärder Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Mål och uppföljning På Leksands gymnasium får kränkandebehandling eller diskriminering på inga villkor förekomma. Utöver detta ska vår arbetsplats präglas av arbetsglädje, tydlighet och harmoni samt ha en tillåtande atmosfär där vi alla kan trivas och må bra. Målen följs upp av elevenkäten, diskussioner i klassråd, elevråd, föräldramöten och möten med arbetslag. Samtliga klassansvariga tar upp förekomst av mobbing och kränkningar med sina elever. Åtgärd All personal på skolan ska känna till likabehandlingsplanens innehåll. De ska ha en beredskap om hur de ska agera om någon utsätts för kränkande behandling eller diskriminering. Under året kommer lärare att jobba med värdegrundsfrågor. Eleverna kommer att få utbildning om nätetik. Utbildningen riktar sig till hur man ska förhålla sig till oss själva och andra på nätet, gränssättning och etik och moral. Elevrådet är en viktig aktör i det förebyggande arbetet och ansvara varje år för en solidaritetsdag Motivera åtgärd Kränkningar förekommer på Leksands gymnasium och detta föranleder ett ökat arbete med diskriminering och kränkningsfrågor. Vi vet att det även förekommer kränkningar på nätet och att detta är ett växande problem. Värdegrund, normer, bemötande och utsatthet på nätet är ständigt aktuella frågor och därför måste vi kontinuerligt arbeta med dessa områden. Möjlighet med internet och mobiltelefoner gör att gränsen mellan skola och fritid suddas ut och detta föranleder att vi måste vara uppmärksamma på kränkningar i dessa former och att vi även uppmärksammar vårdnadshavare på detta. Därför kommer eleverna att få utbildning om nätmobbing samt att vårdnadshavare kommer att bjudas in till ett utbildningstillfälle. Skolkuratorn kommer att delta i kommunenes arbetsgrupp kring utsatthet på nätet. Ansvarig Skolledningen Datum när det ska vara klart Rutiner för akuta situationer Policy Ingen på Leksands gymnasium får utsättas för diskriminering, mobbing eller annan form av kränkande behandling Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling All personal inom skolan är ansvariga för att omedelbart och villkorslöst agera mot misstänkt mobbing eller kränkningar och lyfta detta till rektor eller till skolans mobbingteam. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Elever och föräldrar ska kunna vända sig till vem som helst av skolans personal när någon utsatts för mobbning eller kränkande behandling och ges stöd och vägledning för att få kunskap om de insatser skolan kan ge. All personal inom skolan skall villkorslöst utan dröjsmål lyfta mobbing kränkningar till berörd rektor eller mobbingteam.

6 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Steg 1 Den som upptäcker kränkningen kontaktar omedelbart skolledningen eller någon representant från antimobbingteamet. Representant från antimobbingteamet pratar omgående med berörda elever enskilt. Syftet med samtalen skall vara att inte bara avhjälpa den akuta situationen utan även hitta en långsiktig lösning. Noteringar upprättas digitalt/ alt scannas in av representant från antimobbingteamet och sparas under S/Gymnasiet/Dokumentation Mobbning. Rektor informeras Om berörd elev är under 18 år ska vårdnadshavare till berörd elev omedelbart underrättas. Antimobbingteamet är ansvariga för att uppföljning sker inom 14 dagar samt att återkoppling sker till berörd rektor. Vid misstanke om lagbrott görs polisanmälan. Steg 2 Om mobbningen fortsätter trots åtgärderna i steg 1 kallar ansvarig rektor för ett möte med elev och vårdnadshavare (om eleven är under 18 år) samt någon representant från antimobbingteamet där beslut om vidare åtgärder tas. Ansvarig rektor ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar. Steg 3 Om kränkningen inte upphör vidtas åtgärder enligt Skollagen. Rektor kan besluta om anmälan till socialtjänst eller polis. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal All personal på Leksands gymnasium skall villkorslöst utan dröjsmål lyfta fall där personal misstänkts ha kränkt en elev till rektor. Rektor ansvarar för att ärendet utreds omgående. Elev Om en elev känner sig kränkt av någon vuxen på skolan ska detta tas på extra stort allvar då eleven kan anses stå i beroendeställning till den vuxne. Eleven ska omedelbart kontakta/berätta för lärare, rektor eller annan vuxen på skolan. Om en lärare kränker en elev eller tvärtom, är skolledningen ansvarig för att utreda ärendet. Vuxen En vuxen på skolan som misstänker eller märker att en annan vuxen kränker eller diskriminerar en elev ingriper direkt. Rektor informeras alltid om det inträffande. Rektor inleder därefter en utredning kring händelsen. Rutiner för uppföljning Rutiner för uppföljning när elev kränks av annan elev. I första steget ansvarar representant från antimobbingteamet för att uppföljning sker inom 14 dagar samt att återkoppling ges till ansvarig rektor.

7 Rutiner för uppföljning när elev kränks av lärare. Rektor ansvarar för att uppföljning sker inom 14 dagar. Rutiner för dokumentation Rutiner för dokumentation när elev kränks av annan elev. Alla fall av trakasserier eller kränkande behandling dokumenteras på särskild blankett Noteringar som finns digitalt i mappen Dokumentation mobbning och som finns tillgänglig på S/ Gymnasiet för representanter i antimobbingteamet. Dokumentationen sparas som fil där filnamnet börjar med dagens datum åå mm dd. Påbörjad dokumentation fylls på i samma fil vid nytt möte, nya åtgärder. Rutiner för dokumentation då elev kränks av lärare Rektor ansvarar för att dokumentera ärendet. Ansvarsförhållande Rektor har ansvar för att mobbningteamet har kunskap om och följer de riktlinjer för dokumentation som skolan arbetat fram

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer