kulturrådets skriftserie 2007:6 access delutvärdering av sysselsättningsåtgärder kulturområdet kulturrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kulturrådets skriftserie 2007:6 access delutvärdering av sysselsättningsåtgärder kulturområdet kulturrådet"

Transkript

1 kulturrådets skriftserie 2007:6 access delutvärdering av sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet kulturrådet

2 Statens kulturråd, Box 27215, Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: Fax: Webbplats: Foto omslag: Nikolaj Alsterdal Tryck: Danagårds, Ödeshög 2007 Statens kulturråd 2007 ISSN x ISBN

3 Innehåll FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 SUMMARY... 7 FÖRTECKNING ÖVER TABELLER, DIAGRAM OCH FIGURER... 9 BAKGRUND UPPDRAG OCH MÅL FÖR PROJEKTET KULTURRÅDETS HANTERING AV UPPDRAGET Bedömningskriterier och prioriteringar Den administrativa processen Information, förankring, externa kontakter...13 BIDRAGSFÖRDELNING RESULTATREDOVISNING VÅRD AV SAMLINGARNA TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV SAMLINGARNA SYSSELSÄTTNING Anställda inom Access Långtidsarbetslösa Personer med utländsk bakgrund Möjlighet till fortsatt anställning Andra anställningar som har anknytning till Access KOMPETENSUTVECKLING OCH HANDLEDNING GEOGRAFISK FÖRDELNING SAMVERKAN ACCESS OCH DEN EGNA ORGANISATIONEN Påverkan på den egna organisationen...29 Andra insatser som har initierats tack vare Access Egna ekonomiska insatser PROJEKTÄGARNAS EGNA SYNPUNKTER PÅ ACCESS SAMMANFATTANDE REFLEXION SYSSELSÄTTNINGSSKAPANDE EFFEKTER VÅRD OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV SAMLINGAR SAMARBETE ÖVRIGA IAKTTAGELSER BILAGOR BILAGA 1 FÖRORDNING SFS 2005: BILAGA 2 ANSÖKNINGSBLANKETT BILAGA 3 ENKÄT BILAGA 4 LÄNKAR TILL BEFINTLIGA ACCESSPROJEKT... 46

4 Förord I slutet av oktober 2005 fick Kulturrådet i uppdrag att genomföra en sysselsättningssatsning inom kulturområdet som vi sedermera benämnde Access. Det var med en stor entusiasm, men också med en gnutta bävan vi tog oss an uppdraget. De blandade känslorna berodde främst på den korta tiden som fanns för planering och genomförande. Sista ansökningsdatum angavs till den 16 januari 2006 vilket gav oss dryga två månader att sjösätta projektet. Det satte större delen av Kulturrådet på prov. Vi fick bland annat tillfälle att testa vårt nya digitala ärendehanteringssystem och våra rutiner för bidragshantering. Över 90 procent av ansökningarna inom Access inkom digitalt vilket var en viktig förutsättning för att klara uppdraget. Jag är nöjd att kunna konstatera att vi kunde sjösätta detta på rekordtid och med bibehållen rättssäkerhet i alla led. Jag vill särskilt rikta min uppskattning till alla som arbetar inom accessprojekten och tacka för beredvilligheten när det gäller att besvara alla enkäter, formulär och frågor från rådet. Svarsfrekvensen på den senaste frivilliga enkäten var hela 97 procent, vilket visar på engagemang men även att man uppfattar Access som något viktigt. Accessprojektet omfattar i princip hela kultursektorn. Bidrag har lämnats till såväl invandrarföreningar som centrala statliga kulturinstitutioner. Det finns både projekt som arbetar med att ordna scenkläder och projekt som digitaliserar arkivmaterial. Bredden i Access gör det till en unik satsning som inte minst har bidragit till att åskådliggöra det rika kulturarv som vi är förpliktigade att ta hand om. I ett internationellt perspektiv är Access utan jämförelse, såväl när det gäller insatta resurser som mål med projektet. Dessutom visar Access att det är fullt möjligt att genomföra en lyckad sysselsättningssatsning inom kultursektorn och att den väl kan förenas med de kulturpolitiska målen. Tillgängligheten till kulturarvet och kulturen är i sig en demokratifråga. Detta projekt bidrar till att på bred front öka tillgängligheten till kulturarvet. Det har därmed bidragit både till demokratin och till kulturen. Kristina Rennerstedt Generaldirektör Statens Kulturråd 4

5 Sammanfattning Regeringen konstaterade i budgetpropositionen 2005 att det finns stora samlingar i landet som behöver vårdas och göras tillgängliga. Erfarenheterna från det så kallade Sesam-projektet som inriktades på att bevara och öppna museisamlingarna var goda, både när det gällde att skapa sysselsättning och att tillgängliggöra samlingarna. Regeringen avsatte därför 275 miljoner kronor under 2006 för insatser som syftar till att ta till vara kulturarvet och öka sysselsättningen inom kulturområdet. Därtill kom ytterligare 23 miljoner kronor under 2006 och 250 miljoner kronor under För att avsluta Access har regeringen dessutom i den ekonomiska vårpropositionen 2007 aviserat 75 miljoner kronor för 2008 respektive 25 miljoner kronor för Hösten 2005 fick Kulturrådet i uppdrag att genomföra projektet, som fick namnet Access. Intresset var mycket stort och sökta medel överträffade vida de resurser som fanns. Under åren 2006 och 2007 beviljade Kulturrådet stöd till 581 ansökningar till ett sammanlagt belopp på 523 miljoner kronor inom områdena arkiv, bibliotek, hembygdsrörelse, musei- och kulturmiljö, scenkonst, samt övriga myndigheter, institutioner och föreningar inom kultursektorn. Flertalet av dessa projekt beräknas pågå till och med första halvåret Föreliggande rapport är således en delredovisning av den verksamhet som hittills har bedrivits inom Access. Målet var att minst 650 personer skulle sysselsättas inom Access. I februari 2006 fattades de första besluten och redan under maj månad hade regeringens sysselsättningsmål motsvarande 650 tjänster uppnåtts. I april 2007 sysselsatte Access totalt 970 personer, varav nästan hälften hade varit långtidsarbetslösa vid anställningstillfället. Av samtliga anställda var 80 procent akademiker. De administrativa kostnaderna har varit låga mindre än en procent av anslaget har använts för Kulturrådets egen administration av Access. Att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier är syftet för Access. Hittills har ett stort antal objekt varit föremål för olika insatser som gallring, dokumentation, magasinering, konservering, restaurering, digitalisering och liknande åtgärder. Detta har skett vid sammanlagt cirka 20 miljoner tillfällen. Eftersom redovisningen speglar en arbetsprocess innebär det att samma objekt kan ha behandlats på flera olika sätt. Redan nu kan man konstatera att Access innebär att ett stort antal samlingar, föremål och arkivalier lyfts fram i ljuset. Inte minst gäller detta för mindre organisationer och institutioner som tidigare saknat resurser att ta hand om sina samlingar. Även om materialet i sin helhet vid många museer, bibliotek och arkiv inte kommer att vara tillgängligt inom överskådlig tid, innebär ändå Access att viktiga delar av samlingarna kan ordnas upp och tillgängliggöras. 5

6 Dessutom kan känsliga objekt, som riskerar att förstöras, räddas till eftervärlden. Många av accessprojekten har även genomfört olika publikaktiviteter för att göra samlingarna kända och lyfta fram dessa på ett nytt sätt. Access har, enligt projektägarna, påverkat den egna organisationen men också gett upphov till andra insatser som främst rör vård och bevarande av samlingarna. De flesta uppger att Access har vitaliserat den egna organisationen och tillfört ökad kompetens. Det intensifierade arbetet med samlingarna har även inneburit att flera institutioner har gjort nya planer och strategier för att kunna hantera samlingarna långsiktigt. En annan effekt har varit att projektet i många fall har lett till metoddiskussioner och skapande av nya arbetsrutiner. I de flesta fall har statsbidragen kompletterats av organisationernas egna insatser för att handleda och utbilda de projektanställda, men också för att bland annat anskaffa nödvändig teknisk utrustning för att projektet ska kunna genomföras. Access har för många medfört en välbehövlig satsning på teknik, både när det gäller utrustning och kompetens. I vissa fall har Access lett fram till innovativa lösningar, inte minst när det gäller metoder för digitalt bevarande. Att främja samarbete mellan kulturinstitutioner har varit en prioriterad fråga inom Access. 140 projekt uppger att de har haft regelbunden samverkan med en eller flera parter, ca 400 samverkansrelationer. Sammanfattningsvis visar Accessuppföljningen att behovet av att vårda och tillgängliggöra samlingarna är mycket stort och att det också fortsättningsvis behövs stora insatser för att samlingarna ska bli publikt tillgängliga. Kultursektorn har haft en god beredskap när det gällt att snabbt anställa personer med rätt kompetens. Access har inneburit en vitalisering av sektorn men också tydliggjort behovet av strategiskt arbete med vård och bevarande av samlingarna i framtiden. 6

7 Summary The Access project is the name of a special effort to at once give meaningful work to unemployed and make museum collections in general more accessible. The project was initiated in 2005 when the Government noted that there are large collections in Sweden that need to be preserved and made generally more accessible. Accordingly, in 2006, 298 million SEK were set aside for initiatives targeting to boost employment in the cultural sector and at the same time aiming to preserve our cultural heritage. The initiative was reinforced by further 250 million SEK in To continue and conclude the employment project the Government announced that 75 million SEK have been allocated for 2008 and 25 million SEK for During 2006 and 2007, the Swedish Arts Council approved 581 applications and awarded a total of 523 million SEK in support of such fields as archives, libraries, local history societies, museums, cultural environment and the performing arts, as well as other fields in the cultural sector. In April, 2007, Access was providing work for a total of 970 people, of whom many had been long-term unemployed. Eighty percent of the people employed by Access were academically qualified for their new duties. The major goal of Access is employment growth in the cultural sector and its main aim is to preserve and maintain collections, objects, archives and records and make them generally more accessible. Measures have so far been taken to preserve a large number of objects: they have been sorted out, documented, stored, preserved, restored, digitalised etc. Even at this early stage, we may note that Access has brought to light a large number of collections, objects and archive materials, in particular those housed at the smaller organisations and institutions that previously did not had sufficient resources to be properly preserved and maintained. Even though at many museums, libraries and archives this material will not be accessible as a whole within the foreseeable future, Access will enable important parts of the collections to be put in order and made more generally accessible. Furthermore, fragile objects that would otherwise be at risk of damage or destruction will be preserved for posterity. State subsidies have had to have been supplemented by measures taken by the organisations themselves, both to train and supervise those employed in individual projects and to acquire the technical equipment needed to ensure that the projects would be successfully accomplished. For many, Access has entailed a much needed commitment to technology in terms of both hardware and 7

8 technical expertise. In some cases, Access has been the inspiration for innovative technical solutions, not least in the field of digital preservation. In conclusion, the monitoring of Access shows that there is a strong need to preserve collections and make them accessible. Decisive measures will continuously be needed if we are to ensure this. The cultural sector was responsive to employing people with the appropriate expertise at short notice. Access has helped revitalise this sector and at the same time has highlighted the need for a strategic approach to preserving and maintaining the collections in the future. 8

9 Förteckning över tabeller, diagram och figurer Tabell 1. Verksamhetsområden inom Access...13 Tabell 2. Samtliga ansökningsomgångar 2006 och Antal ansökningar, samt andel av sökt belopp (procent), per verksamhetsområde..14 Tabell 3. Antal objekt som har bearbetats med aktuell åtgärd, per verksamhetsområde. 18 Tabell 4. Antal anställda män, kvinnor, akademiker samt heltids- och deltidsanställda personer inom Access under april månad 2007, per verksamhetsområde.. 21 Tabell 5. Antal långtidsarbetslösa inom Access, per verksamhetsområde, samt andel långtidsarbetslösa i relation till antalet anställda under april 2007 inom respektive verksamhetsområde (procent).22 Tabell 6. Antal anställda med utländsk bakgrund, per verksamhetsområde, samt andel anställda med utländsk bakgrund i relation till antalet anställda under april 2007 inom respektive verksamhetsområde (procent) 23 Tabell 7. Antal och andel anställda med möjlighet till anställning efter projektperioden inom respektive verksamhetsområde under april månad 2007 (procent) 24 Diagram 1. Samtliga ansökningsomgångar 2006 och Andel beviljat belopp (procent), per verksamhetsområde Diagram 2. Antal anställda personer inom Access fr.o.m. mars Diagram 3. Genomsnittligt antal kompetensutvecklings- och utbildningstimmar, per accessanställd person Diagram 4. Olika typer av samverkan. Antal svar Figur 1. Disposition av medel avsatta för Access år Miljontal kronor 11 Figur 2. Antal anställda finansierade med accessmedel under april månad

10 Bakgrund Uppdrag och mål för projektet Kulturinstitutioner över hela landet hyser miljontals unika och utifrån flera aspekter oersättliga samlingar. Många av samlingarna befinner sig dock i så dåligt skick att de inte kan visas för allmänheten. Därmed finns ett stort behov av att samlingar bl.a. vårdas, repareras, konserveras och registreras innan de kan tillgängliggöras. Riksdagen beslutade år 1995 att använda 235 miljoner kronor som en engångsinsats för sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet. Det s.k. SESAM-projektet inriktades på att bevara och öppna föremålssamlingarna i främst de statligt stödda museerna. I Statskontorets bedömning av projektet, SESAM öppnade museisamlingarna (1999:26) konstateras att det utifrån flera aspekter varit synnerligen lyckosamt. Regeringen bedömde i skrivelsen Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, att projektet gett goda resultat när det gällde att skapa sysselsättning, liksom att fungera som en räddningsaktion av föremålssamlingarna och att tillgängliggöra dessa. Det finns dock fortfarande ett stort behov av bl.a. insatser för vård och tillgängliggörande av samlingar och föremål. Så skriver regeringen i sin budgetproposition år 2005 (prop. 2005/06:1) om behovet att ta till vara kulturarvet samt behovet av att öka sysselsättningen inom kulturområdet genom en ny, större satsning. Syftet med den nya satsningen var, enligt förordningen om sysselsättningsåtgärder (SFS 2005:1093, se bilaga 1), att bevara, vårda och göra samlingar, föremål och arkivalier tillgängliga. Stödet vänder sig till myndigheter och juridiska personer som helt eller delvis finansieras av offentliga medel och som är verksamma inom musei-, kulturmiljö-, arkiv-, scenkonst-, biblioteks-, bild- och form-, samt filmoch fotoområdet. Kulturrådet fick i uppdrag att genomföra satsningen och skulle under hösten 2005 förbereda ett ansökningsförfarande, informera berörda delar av kulturlivet om villkoren för att söka bidrag, samt bereda ansökningarna så att beslut kunde fattas snarast efter respektive ansökningsomgång. För att genomföra arbetet inrättade Kulturrådet ett kansli och tog fram en projektplan. Projektet fick namnet Access, vilket skulle leda tankarna dels till tillgängliggörande av kulturarvet och dels till tillträdet till arbetsmarknaden. Enligt regeringens beräkning i budgetpropositionen var målet att ca 650 personer på årsbasis ska kunna involveras i sysselsättningsåtgärderna. Regeringen avsatte 275 miljoner kronor för år 2006, varav Kulturrådet fick 250 miljoner kronor och Statens fastighetsverk de resterande 25 miljonerna. Av de 250 miljonerna fick rådet disponera 2 miljoner kronor för administrativa 10

11 kostnader direkt kopplade till uppdraget. Därtill avsatte regeringen ytterligare 23 miljoner kronor till Kulturrådet för 2006 i samband med vårpropositionen. Figur 1. Disposition av medel avsatta för Access år Miljontal kronor. För verksamheten under 2007 avsatte regeringen 250 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1). För att förlänga Access under 2008 och 2009 aviserades 75 respektive 25 miljoner kronor i vårpropositionen 2007 (prop. 2006/07:100). Medel som Statens fastighetsverk har erhållit har gått till sysselsättningsåtgärder för underhåll, vård och bevarande av kulturbyggnader. Enligt Fastighetsverkets årsredovisning för 2006 har sammanlagt 46 personer anställts inom verkets accessprojekt under Kulturrådets hantering av uppdraget Bedömningskriterier och prioriteringar Regeringens förordning om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet (SFS 2005:1093, se bilaga 1) anger förutsättningarna för fördelningen av accessmedel på följande sätt: Syftet med projekten skall enligt 1 vara att vårda, bevara och tillgängliggöra föremål, samlingar och arkivalier. Bidrag får enligt 2 lämnas till myndigheter och juridiska personer som helt eller delvis finansieras av offentliga medel samt som verkar inom musei-, kulturmiljö-, arkiv-, scenkonst-, biblioteks-, bild- och form- eller film- och fotoområdet. Särskild prioritet skall enligt 3 fästas vid tillgängliggörandet av samlingar, föremål och arkivalier. Enligt samma bestämmelse skall även samarbete mellan kulturinstitutioner särskilt beaktas. Bidrag får enligt 4 lämnas för kostnader för personer som anställs och detta bidrag får uppgå till högst kr per månad och anställd. Utöver förordningen tillämpas de kulturpolitiska prioriteringar som gäller för all bidragsgivning vid Kulturrådet. En annan utgångspunkt för bedömning av Kulturrådets bidrag är de nationella kulturpolitiska målen. Det innebär till 11

12 exempel att vikt läggs vid om projektet bidrar till en ökad geografisk tillgänglighet, om verksamheten bidrar till att främja kulturell mångfald och jämställdhet eller undanröjer hinder för tillgängligheten till kultur för personer med funktionshinder. Vidare fästs avseende vid om verksamheten riktar sig till barn och ungdom eller om den bidrar till att nå nya publikgrupper. Kulturrådet bedömer därutöver projektens kvalitet och långsiktiga effekter och när det gäller Access också sökandens förutsättningar att inleda verksamheten och anställa personer utan dröjsmål. Därutöver lägger rådet vikt vid att sysselsättningsmålet uppnås. Den administrativa processen Kulturrådet har två heltidsanställda som administrerar Access. Därtill är även en sakkunnig anknuten till projektet på deltid. Under första halvåret 2006 hade projektet även en assistent. Ett nära samarbete med övriga funktioner på Kulturrådet har varit en förutsättning för ett välfungerande arbete. De administrativa kostnaderna har varit låga mindre än en procent av anslaget har använts för Kulturrådets egen administration av Access. Enligt förordningen ska två ansökningsomgångar per år äga rum. Dessa avslutas den 16 januari respektive den 15 mars. Bidragsbesluten ska fattas senast den 20 februari respektive den 27 april. Inför den första ansökningsomgången togs ansökningshandlingar fram bland annat i samarbete med externa konsulter (se bilaga 2). Ansökningarna kommer från alla verksamhetsområden. Detta innebär att kompetensen för att bedöma och handlägga ärendena behöver vara bred. Vid handläggningen har i de flesta fall använts kompetensen inom rådet. När det gäller vissa verksamhetsområden som till exempel arkivområdet har extern hjälp anlitats. Sammanlagt har åtta handläggare varit involverade i processen. Eftersom antalet ansökningar har varit stort har rådet arbetat med bedömningsmallar, som har möjliggjort att upprätthålla en likvärdig bedömning av ansökningarna. Kulturrådet har av administrativa skäl valt att dela in ansökningarna i sex olika verksamhetsområden. Dessa är arkiv, bibliotek, hembygdsrörelsen, musei- och kulturmiljö, scenkonst, samt övriga myndigheter, institutioner och föreningar. I Tabell 1 illustreras de sex verksamhetsområdena mer ingående. I besluten anges bakgrund, skäl till beslut och bedömning. Till besluten bifogas också en lista på samtliga sökanden, en lista på de sökande som beviljas medel och en så kallade villkorsbilaga i vilken beskrivs villkoren för beslutet. Ett viktigt villkor är att de som har blivit beviljade medel varje månad ska redovisa faktiska kostnader och antal anställda i projektet. 12

13 Tabell 1. Verksamhetsområden inom Access ARKIV Centrala arkiv Landsarkiv Övriga arkiv BIBLIOTEK Nationalbiblioteket Länsbibliotek Folkbibliotek Universitets- och högskolebibliotek Övriga bibliotek, m.m. HEMBYGDSRÖRELSE Hembygdsförbund Hembygdsföreningar MUSEER OCH KULTURMILJÖ Centrala museer/myndigheter Länsmuseer Kommunala museer Övriga museer Länsstyrelser Övriga kulturmiljöinstitutioner och föreningar SCENKONST Centrala scenkonstinstitutioner Orkestrar Länsteatrar Kommunala teatrar Danskonstinstitutioner Övriga scenkonstinstitutioner ÖVRIGA MYNDIGHETER, INSTITUTIONER OCH FÖRENINGAR Invandrarorganisationer Kommunala förvaltningar Film- och fotoinstitutioner Universitet och högskolor Övriga föreningar, m.m. Information, förankring, externa kontakter I regeringens uppdrag till Kulturrådet att förbereda sysselsättningsåtgärderna anges bland annat att rådet ska informera berörda inom kultursektorn om villkoren för att söka bidrag. Under drygt två månader fram till den första ansökningsdagen besökte Kulturrådet ett flertal större centrala kulturinstitutioner, myndigheter och organisationer inom kultursektorn. Vidare användes Kulturrådets webbplats för utåtriktad information, men även Sveriges Radio, samt fack- och lokaltidningar. Grupper som inte bedömdes ingå i traditionella kulturnätverk fick särskilt utskick via e-post och brev. 13

14 Bidragsfördelning I det följande används benämningen Access för projektet i sin helhet, medan accessprojekt, accessanställda etc. används för enskilda projekt. Ansökningarna om accessmedel överträffade vida tillgängliga resurser. Sammanlagt kom det in ansökningar om 958 miljoner kronor vid de två ansökningstillfällen som avslutades den 20 februari och den 27 april år De sökta medlen vid första ansökningstillfället uppgick till ca 650 miljoner kronor. Med hänsyn till att en stor mängd ansökningar skulle behandlas under kort tid använde Kulturrådet digitala lösningar för bidragshanteringen. I den information som gick ut till de potentiella sökande uppmanades dessa att använda webbaserad ansökan. Det digitala ansökningsformuläret är direkt kopplat till rådets ärendehanteringssystem, vilket i sin tur väsentligt minskar det administrativa arbetet med registrering med mera. Intresset för att lämna ansökan digitalt blev stort och över 90 procent av ansökningarna var digitala. Det fanns också ett mervärde i att de sökande kunde följa ärendehanteringen på webben. Vid det första ansökningstillfället kom det in 834 ansökningar. Kulturrådet fördelade merparten av tillgängliga medel, sammanlagt kronor på 234 projekt. Vid det andra ansökningstillfället kom det in 567 ansökningar. Kulturrådet fördelade då resterande medel det vill säga kronor på 50 projekt. Under 2006 och 2007 har totalt ansökningar inkommit motsvarande ett sammanlagt värde av kronor. Tabell 2. Samtliga ansökningsomgångar 2006 och Antal ansökningar, samt andel av sökt belopp (procent), per verksamhetsområde. Verksamhetsområde Antal ansökningar Andel av sökt belopp (%) Arkiv Bibliotek Hembygdsrörelse Museer och kulturmiljö Scenkonst Övriga Totalt I samband med den ekonomiska vårpropositionen 2006 avsatte regeringen ytterligare medel till sysselsättningsåtgärder. Sammanlagt fördelades ytterligare 23 miljoner kronor, dels till de befintliga projekten som förstärktes och utökades, dels till sex nya projekt. 14

15 Cirka hälften av de projekt som fick stöd 2006 var planerade att löpa under två år, övriga var planerade som ettåriga projekt. Enligt den beräkning Kulturrådet gjorde våren 2006 skulle alla projekt som hade aviserat en fortsättning kunna få medel i ytterligare ett år. Efter hand visade det sig att ett förhållandevis stort antal projekt, som inte från början hade planerat en fortsättning, behövde mer tid för att kunna genomföra planerna. Detta beror på att många projekt i sin inledning har fått lägga ner mer tid än beräknat på framför allt inventeringsprocesser. Därmed ökade behoven av fortsatta medel väsentligt. Kulturrådet fann det mest ändamålsenligt att samtliga projekt som önskade fortsätta med sin verksamhet och hade uppfyllt alla krav skulle kunna göra det. Detta innebar att ingen av de anställda skulle behöva gå ut i arbetslöshet. Därför beslutade rådet att i första hand fördela de medel som avsattes i budgetpropositionen 2007 till fortsättningsprojekt. I nedanstående diagram illustreras fördelade bidrag per verksamhetsområde. Musei- och kulturmiljöområdet står för 45 procent av det totalt sökta beloppet och har fått bidrag motsvarande 54 procent av det totalt fördelade beloppet, vilket innebär en något större andel beviljat stöd i förhållande till sökt stöd än övriga områden. Detta beror på att museiområdet har det största behovet av insatser för vård och bevarande. För hembygdsrörelsen gäller det motsatta. Ansökningarna från det området står för 14 procent av det totalt sökta beloppet men har beviljats 7 procent av det totalt fördelade beloppet. Detta beror på att ett stort antal ansökningar från hembygdsrörelsen avsåg projekt vars syfte inte överensstämde med Access, så som renovering av fastigheter. Diagram 1. Samtliga ansökningsomgångar 2006 och Andel beviljat belopp (procent), per verksamhetsområde. Scenkonst 6% Övriga 8% Arkiv 16% Bibliotek 9% Hembygdsrörelse 7% Museer och kulturmiljö 54% 15

16 Resultatredovisning Följande resultatredovisning omfattar hittillsvarande verksamhet inom accessprojekten. Uppgifterna avser läget april 2007, vilket innebär att flertalet projekt befinner sig mitt i projektperioden. Med hänsyn till detta är de slutsatser som dras i rapporten preliminära. Kulturrådet har skickat ut en enkät (se bilaga 3) till alla projektägare med frågor om vård och tillgängliggörande av samlingarna, antal sysselsatta, fortbildning, samverkan, egeninsatser med mera. Några frågor har gett tillfälle till egna kommentarer, vilket har utnyttjats av många. Enkäten har utformats med sikte på att den även ska kunna upprepas inför den slutliga utvärderingen av Access. För att få ett bättre underlag till enkätfrågorna skickade Kulturrådet i förväg ut frågor till projektägarna som rörde de kvantitativa och kvalitativa redovisningarna. De fick också lämna önskemål om frågor som de bedömde som särskilt viktiga för enkäten. Några frågor avser uppskattningar och bedömningar av förväntat resultat efter Access. Detta gäller bland annat möjlighet till fortsatt anställning efter Access, tillgänglighet till samlingarna efter Access och organisationernas och institutionernas egna insatser för projektet. Förhållandevis många har haft svårigheter att besvara frågan om tillgängligheten till de totala samlingarna. Många framför allt större institutioner har i stället valt att enbart ange tillgängligheten till de samlingar som behandlas inom Access. När det gäller frågor om antalet behandlade objekt rör det sig inte så sällan om mycket stora mängder, vilket innebär en osäkerhetsfaktor. Innan enkäten skickades ut bjöd Kulturrådet in en referensgrupp med företrädare för de olika verksamhetsområden som ingår i Access för att ytterligare diskutera enkätens utformning. Enkäten har besvarats av 280 av de 289 projektägarna. Detta motsvarar ett bortfall på 3 procent, vilket inte bedöms påverka resultatet i nämnvärd grad. Förutom enkäten har i resultatredovisningen använts andra underlag som inlämnade månadsredovisningar, pressklipp och personliga besök. 16

17 Vård av samlingarna Ett av huvudsyftena med Access är att bevara och vårda samlingar. En vanlig kommentar från projektägarna är att Access har inneburit ett välbehövligt fokus på samlingarna något som många har saknat tidigare. Man menar också att accessprojekten innebär en ökad status för området som sådant. I enkäten finns frågor dels om hur stora mängder som har hanterats inom Access, dels vilka åtgärder som har genomförts för att vårda och bevara samlingarna. Eftersom de olika arbetsmomenten går in i varandra speglar svaren mer en process än ett färdigt resultat. Det handlar också ofta om uppskattningar snarare än exakta uppgifter. Flera svarande betonar att de förberedande momenten som uppordning av samlingar, inventeringar, rensning, gallring, genomgång av kataloger, rengöring av föremål, ompackning och etablering av nya rutiner har tagit mycket tid under den första fasen av projektet och att arbetet med att göra samlingarna tillgängliga för användarna ännu till stor del återstår. Särskilt gäller detta organisationer och institutioner som normalt inte har som huvuduppgift att vårda och bevara samlingar. Det finns exempel på föreningsarkiv, hembygdsföreningar och verksamhet inom scenkonstområdet som nu för första gången har någon anställd som mer systematiskt kan ordna och förteckna de samlingar man har. I den förberedande fasen har inte minst tid och egna resurser avsatts för att skaffa en adekvat teknisk utrustning och att lära sig använda denna. Enkätsvaren speglar bredden i accessprojekten. Ett redovisat objekt kan vara en tidningsartikel, en bok, en enstaka arkivhandling, men också ett helt, sammanhållet arkiv, ett museiföremål, ett rullband med intervjuer, en informationsbärare på en webbsida eller en spelfilm på flera timmar. Det innebär att ett objekt kan ha helt olika omfång och därmed kräva mycket skiftande arbetsinsatser. Restaurering och dokumentation av ett enstaka föremål kan ta lång tid i anspråk, medan digitalisering av ett annat föremål kan ta någon minut. Som framgår av Tabell 3 har ett stort antal objekt varit föremål för olika insatser som att gallras, dokumenteras, konserveras, magasineras, restaureras, digitaliseras eller behandlas på annat sätt. Detta har skett vid sammanlagt cirka 20 miljoner tillfällen. Eftersom redovisningen speglar en arbetsprocess innebär det att samma objekt kan ha behandlats på flera olika sätt. 17

18 Tabell 3. Antal objekt som har bearbetats med aktuell åtgärd, per verksamhetsområde. Arkiv Bibliotek Hembygdsrörelsen Museer och kulturmiljö Scenkonst Övriga Digitalisering Dokumentation Gallring Konservering Magasinering Registrering Restaurering Annan åtgärd Totalt Insatserna ser olika ut inom de olika konstområdena. Räknat i antal behandlade objekt står arkiven för en stor andel med cirka 15 miljoner objekt. Den mest frekventa arbetsinsatsen är diverse åtgärder så som: placering av arkivalier i nya kapslar, flyttning, inventering, sortering och arkivering men också digitalisering. När det gäller biblioteks-, hembygds- och museiområdet är den oftast förekommande arbetsinsatsen digitalisering, räknat i antal objekt, men stora insatser har även lagts ner på registrering. Med hänsyn till de stora skillnaderna som finns mellan de olika projekten är det emellertid inte meningsfullt att göra några ingående jämförelser mellan verksamhetsområdena. Komplexiteten i de olika accessprojekten illustreras av att det som benämns Övriga objekt respektive Annan åtgärd har fått relativt många svar. Där återfinns en stor del av det arbete som utförs av de lokala hembygdsföreningarna, liksom arbete med olika varianter av masterbilder, arbete med termöversättningar, omprogrammering och rensning av databaser, migrering av ljudfiler, klassificering av föremål, placering av arkivalier i nya kapslar, märkning med nya streckkoder, underhåll av databaser, litteratursökningar, transkribering av intervjumaterial, samt flyttning, inventering och sortering av arkivmaterial. Bland annat redovisar Statens historiska museer benposter, motsvarande kg ben under Övriga objekt. Som Annan åtgärd redovisar museet bland annat produktion av webbsidor. Om man ser till de enskilda arbetsinsatserna är digitalisering och registrering av arkivalier och föremål vanligast förekommande. Ett 70-tal projekt har redovisat att de ägnar sig åt detta. Många kommenterar att de den första delen av projektperioden har ägnat mycket tid åt att ordna och registrera samlingar, men att de under den senare delen av projektperioden kommer att i större utsträckning lägga ner tid och resurser på digitalisering. 18

19 Tillgängliggörande av samlingarna Nästan samtliga projektägare anser ett det huvudsakliga syftet med projektet är att göra samlingarna tillgängliga. Det faktum att ett stort antal inte tidigare uppordnade samlingar vid museer, bibliotek, arkiv och föreningar nu är genomgångna och registrerade innebär en väsentligt ökad tillgänglighet, även om materialet ännu inte i sin helhet finns tillgängligt via webben. Dessutom har ett stort antal känsliga objekt som tidigare riskerade att nötas ner och förstöras blivit tillgängliga genom digitalisering. Enligt de beräkningar som Statens historiska museer har gjort skulle det ta 600 år om museet avsatte en extra resurs på heltid för att ordna bensamlingarna. Armémuseum beräknar att den insats som nu sker genom Access skulle ha tagit 83 år att genomföra inom ordinarie resurser. Många har svarat att de inte har någon uppfattning om hur stor del av deras totala samlingar som varit tillgänglig innan Access påbörjades. Detta kan dels bero på att begreppet tillgänglighet inte har definierats närmare i enkäten, dels att det faktiskt inte finns underlag för en sådan bedömning. Några, framför allt större, institutioner har valt att endast redovisa tillgängligheten till de samlingar som ingår i Access. Trots svårigheterna att bedöma tillgänglighet till de totala samlingarna ger enkätsvaren redan nu en tydlig bild av ökad tillgänglighet efter det att Access har avslutats. Metoderna för att göra samlingarna tillgängliga varierar. Cirka 8 miljoner objekt har blivit tillgängliga genom webben och ytterligare 1,8 miljoner objekt finns registrerade i lokala databaser. Andra sätt att öka tillgängligheten är aktiviteter som Månadens bok på webbsida, utställningar, föreläsningar och uppsökande verksamhet till bland annat skolor och föreningar av olika slag. Museum Anna Nordlander har exempelvis ordnat utställningar, föreläsningar, workshops och en konstfestival i anslutning till accessprojektet. Jämtlands läns museum har i anslutning till sitt accessprojekt kunnat förstärka sina besökanläggningar med museikompetens och ta fram särskilda pedagogiska program för skolan. En väsentlig del av hembygdsföreningarnas projekt har varit att anordna fortbildning, som innebär att medlemmarna själva lär sig fotografera, skanna, registrera och dokumentera föremål och foton och lägga in dem i databasen Sofie. En rad publika aktiviteter har också arrangerats. Västerbottens läns hembygdsförbund har till exempel ordnat Föremålens dag, föreläsningar om de aktuella frågor man driver inom accessprojekten och särskild information om de olika delprojekten. I ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsförbund anställer museet en kulturarvslots som hjälper hembygdsföreningarna att använda Internet i deras arbete med samlingarna. 19

20 Flera projektägare har vidareutvecklat tillgängligheten via webben. Kalmar läns bibliotek digitaliserar lokalhistoriskt material som med hjälp av talsyntes kan bli tillgängligt för synskadade och andra läshandikappade. Malmö Museer har inte tidigare arbetat aktivt med webben, men har genom accessprojektet fått möjlighet att bland annat utveckla den digitala bildhanteringen. På det sättet finns museets bilder tillgängliga genom Historisk bildbyrå. Malmö Museer öppnar också en ny basutställning där en del består av digitala guidningar och utställning på webben. Detta arbete har i sin tur lett till internationellt samarbete och tillämpning av internationella standarder för bildindexering. Sysselsättning Den 20 februari 2006 fattades de första besluten inom Access. Redan under mars månad hade 132 personer anställts inom olika accessprojekt runt om i landet. Antalet anställda ökade markant under april och maj månad. Under maj månad hade regeringens sysselsättningsmål motsvarande 650 tjänster uppnåtts. Sysselsättningsmålet illustreras med vit ruta i diagrammet. Under januari 2007 uppnåddes dagens sysselsättningsnivå, med drygt 900 anställda. Sedan dess har bara marginella ändringar av antalet anställda noterats. Diagram 2. Antal anställda personer inom Access fr.o.m. mars mars april maj juni juli augusti september oktober november december januari februari mars april = Regeringens sysselsättningsmål motsvarande 650 anställningar 20

21 Anställda inom Access Under april månad 2007 har projektägarna rapporterat att 970 personer finns anställda inom de olika accessprojekten. Majoriteten av dessa, 595 personer, är kvinnor. Det är dock inte inom samtliga verksamhetsområden som kvinnorna utgör majoriteten. Inom scenkonstområdet och övriga myndigheter, institutioner och föreningar är männen överrepresenterade bland de accessanställda. Det är enbart inom dessa två verksamhetsområden som männen utgör mer än 40 procent av accessanställda. Trots att Access inte hade som formellt krav att anställda inom projektet skulle ha akademisk utbildning 1 är hela 803 av 970 anställda personer, det vill säga 83 procent, akademiker. Störst andel anställda akademiker finns inom arkivområdet, samt inom musei- och kulturmiljöområdet, där 95 respektive 94 procent av de anställda är akademiker. Minsta andelen anställda akademiker, 37 procent, finns inom verksamhetsområdet övriga myndigheter, institutioner och föreningar. I månadsredovisningarna som projektägarna regelbundet lämnar till Kulturrådet redovisas även anställningsgraden, det vill säga hur många procent en anställning omfattar. Under april månad har 774 personer varit heltidsanställda och 196 av de accessanställda har arbetat deltid. Högsta andelen deltidsanställda personer finns inom scenkonstområdet där 46 procent har en deltidsanställning. Inom arkivområdet finns den lägsta andelen deltidsanställda personer, motsvarande 5 procent. Totalt är 20 procent av de 970 anställda personerna inom Access deltidsanställda. Tabell 4. Antal anställda män, kvinnor, akademiker samt heltids- och deltidsanställda personer inom Access under april månad 2007, per verksamhetsområde. Arkiv Bibliotek Hembygdsrörelsen Museioch kulturmiljö Scenkonst Övriga Totalt Totalt antal anställda män kvinnor Akademiker Heltidsanställda Deltidsanställda Med akademisk utbildning avses minst 120 högskolepoäng eller motsvarande. 21

22 Långtidsarbetslösa En av de positiva effekterna av sysselsättningsåtgärderna är att många av dem som fått anställning inom de olika accessprojekten tidigare har varit långtidsarbetslösa 2. Av 970 personer som under april månad 2007 fanns anställda inom Access har 397 personer, 41 procent, varit långtidsarbetslösa vid anställningstillfället. Det genomsnittliga antalet långtidsarbetslösa är högst inom hembygdsrörelsen där varje projekt i genomsnitt har anställt 2,5 personer som tidigare varit långtidsarbetslösa. Den lägsta andelen långtidsarbetslösa personer vid anställningstillfället, i relation till antalet accessanställda inom verksamhetsområdet, finns inom scenkonstområdet. Den andelen motsvarar 26 procent. Motsvarande andel för hembygdsrörelsen är 65 procent, som också står för den högsta andelen. Även arkivområdet har en relativt hög andel, 55 procent, personer som har varit långtidsarbetslösa vid anställningstillfället. Tabell 5. Antal tidigare långtidsarbetslösa inom Access, per verksamhetsområde, samt andel långtidsarbetslösa i relation till antalet anställda under april 2007 inom respektive verksamhetsområde (procent). Verksamhetsområde Antal långtidsarbetslösa vid anställningstillfället Andel långtidsarbetslösa i relation till antalet anställda inom verksamhetsområdet (%) Arkiv Bibliotek Hembygdsrörelse Musei- och kulturmiljö Scenkonst Övriga Totalt Enligt Arbetsförmedlingen är långtidsarbetslösa personer: personer under 25 år som varit arbetslösa i minst 100 dagar personer som är 25 år eller äldre och som varit anmälda på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader och under den tiden inte haft ett arbete eller deltagit i program med aktivitetsstöd. 22

23 Personer med utländsk bakgrund Den enda frågan som inte krävde ett obligatoriskt svar i enkätundersökningen handlade om antalet anställda som finansieras med accessmedel och som har utländsk bakgrund. Vi valde att definiera personer med utländsk bakgrund med SCB:s begreppsbestämning 3. Av sammanlagt 380 svar som har kommit in har 260 svaranden, det vill säga 68 procent, valt att besvara frågan. Svaren visar att av 970 anställda inom Access har minst 131 personer utländsk bakgrund, vilket motsvarar minst 14 procent av samtliga anställningar. Störst andel personer med utländsk bakgrund redovisades inom verksamhetsområdet övriga myndigheter, institutioner och föreningar, 32 procent. Det verksamhetsområdet utgörs bland annat av invandrarorganisationer, vilket förklarar den relativt höga andelen anställda med utländsk bakgrund. Även biblioteksområdet redovisade en relativt hög andel, 20 procent, anställda med utländsk bakgrund. Den lägsta andelen personer med utländsk bakgrund, 4 procent, angavs inom hembygdsrörelsen. Tabell 6. Antal anställda med utländsk bakgrund, per verksamhetsområde, samt andel anställda med utländsk bakgrund i relation till antalet anställda under april 2007 inom respektive verksamhetsområde (procent). Verksamhetsområde Antal anställda med utländsk bakgrund Andel anställda med utländsk bakgrund i relation till antalet anställda inom verksamhetsområdet (%) Arkiv Bibliotek Hembygdsrörelsen 3 4 Musei- och kulturmiljö Scenkonst 8 11 Övriga Totalt Möjlighet till fortsatt anställning I enkäten undersöks hur många av de anställda inom Access som uppskattas kunna erbjudas en tjänst även efter Access. Den visar att uppskattningsvis 83 accessanställda eller 9 procent av samtliga accessanställda skulle kunna erbjudas en anställning efter projektperioden. Observera att siffrorna i tabell 8 bör tolkas med reservation då osäkerheten i svaren är relativt hög på grund av att det handlar om grova, framtida, uppskattningar. 3 Personer som är utrikesfödda eller inrikesfödda personer med två utrikesfödda föräldrar. 23

24 Tabell 7. Antal och andel anställda med möjlighet till anställning efter projektperioden inom respektive verksamhetsområde under april 2007 (procent). Verksamhetsområde Antal anställda med möjlighet till anställning efter projektperioden Andel anställda med möjlighet till anställning efter projektperioden inom verksamhetsområdet (%) Arkiv 14 9 Bibliotek Hembygdsrörelsen Musei- och kulturmiljö 31 6 Scenkonst Övriga 4 5 Totalt 83 9 Andra anställningar som har anknytning till Access Organisationer som har fått accessbidrag har under 2006 och 2007 kunnat erbjuda olika anställningsformer till 260 personer utöver accesstjänsterna. Dessa tjänster har kunnat skapas tack vare Access. Framför allt har dessa anställningar utgjorts av så kallade plusarbeten, aktivitetsgarantitjänster och olika typer av praktikplatser, tillhandahållna via arbetsförmedlingen, samt tjänster finansierade med EU-medel. Det finns ett fåtal organisationer som har lyckats knyta över 20 personer till sina accessprojekt, utöver sina accessanställda. Bland dessa kan nämnas Föreningen Kirunas Rötter som genom medel från arbetsförmedlingen och kommunen har kunnat sysselsätta ytterligare 52 personer inom sitt accessprojekt. Det bör framhållas att de flesta av dessa tjänster, på grund av utformning och syfte, varade under kortare tidsperioder, oftast mellan två och tre månader, vilket är gemensamt för majoriteten av tjänsterna som tillkommit utöver tjänster finansierade med accessmedel. Även Jämtlands läns museum har lyckats generera ytterligare tjänster i anslutning till sitt accessprojekt. I deras fall har man efter överenskommelse med länsarbetsnämnden kunnat inrätta 25 plusarbetstjänster som en effekt av Access. Dessa personer har arbetat i ungefär ett år med Jämtlans läns museums accessprojekt. 24

25 Kompetensutveckling och handledning Många projekt har lagt ett stort arbete på handledning och kompetensutveckling av de accessanställda. Spridningen av antalet uppskattade utbildningstimmar per accessanställd är stor, men flertalet har fått timmars utbildning. Den utbildning som de projektanställda har fått del av är kortare kurser, seminarier, interna utbildningar med mera. Bland annat har ABM-centrum och Riksarkivet genomfört olika utbildningsinsatser. Access har också inneburit en kompetensutveckling för övriga anställda genom att organisationen har kunnat rekrytera personer med ny eller delvis annan kompetens. Under avsnittet Påverkan på den egna organisationen (sid. 30) redogörs mer för detta. Diagram 3. Genomsnittligt antal kompetensutvecklings- och utbildningstimmar, per accessanställd person. Antal timmar Fler än Handledning Utbildning Antal personer På frågan om uppskattat antal handledningstimmar har flertalet accessanställda fått handledningstimmar, men även här är spridningen relativt stor. 60 personer har fått fler än 100 timmars handledning, för 17 av dessa har antalet handledningstimmar överstigit

26 Geografisk fördelning Vid fördelningen av medel har Kulturrådet bland annat tagit hänsyn till den geografiska tillgängligheten. Kartan visar antalet anställda som finansieras med accessmedel under april månad 2007, fördelat på olika län. Det är viktigt att känna till att vid länsfördelningen gäller den ort som angavs i ansökan som sökandes huvudort. Detta kan dock innebära att personer som anställts i projektet i vissa fall inte tjänstgjort på samma ort som anges i ansökan. Kartan illustrerar den geografiska spridningen av de tillsatta tjänsterna. Södermanland, Jönköping, Kronoberg samt Västmanland har färre än tio personer anställda med accessmedel. Förutom Stockholms län, där 426 accessanställda personer arbetar, är det Västernorrland med 80 accessanställda samt Västra Götaland och Skånes län med 76 respektive 55 accessanställda som står för det högsta antalet anställda med accessmedel. Det kan noteras att Västernorrlands län har högsta andelen anställda (8 procent) i relation till befolkningsmängden 4 (3 procent). Ett av skälen till den höga andelen accessanställda i Västernorrland är att Riksarkivet har en gren av organisationen, Svensk arkivinformation, SVAR, lokaliserad till Ramsele. 4 Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2007 och befolkningsförändringar kvartal SCB 26

27 Figur 2. Antal anställda finansierade med accessmedel under april månad

28 Samverkan Enligt förordningen om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet ska projekt som främjar samarbete mellan kulturinstitutioner beaktas. Av de 280 svarande har endast 9 procent, det vill säga 26 organisationer angett att de saknar samverkan med annan part i sina accessprojekt. Det är övervägande centrala och regionala institutioner som har uppgett att de inte har haft någon samverkan i direkt anslutning till sina accessprojekt. Övriga svarsalternativ, utöver ingen samverkan, var sporadiska kontakter, regelbunden samverkan, samt nätverkssamverkan. Det vanligast förekommande svaret är regelbunden samverkan. Drygt hälften av samtliga svaranden, det vill säga140 projekt, har haft regelbunden samverkan med en eller flera partner inom ramen för sina accessprojekt vilket inneburit totalt ca 400 samverkansrelationer. Diagram 4. Olika typer av samverkan. Antal svar. Ingen samverkan Sporadiska kontakter Regelbunden samverkan Nätverkssamverkan Bland de mest anlitade samverkanspartner finns Riksarkivet, regionala museer, universitet och högskolor samt Kungliga biblioteket. I genomsnitt är det drygt 70 olika projektägare som har angett att de haft någon typ av samverkan med en eller flera av dessa institutioner. I övrigt är centrala och kommunala museer, liksom lokala arkiv och kommunala förvaltningar, de samverkanspartner som brukats mest frekvent. Ett tjugotal projekt har även samverkat med en eller flera internationella partner inom ramen för sina accessprojekt. 28

29 Access och den egna organisationen Påverkan på den egna organisationen När det gäller påverkan på den egna organisationen har de flesta svarat att påverkan har skett och att den är av positiv karaktär. Det kan urskiljas minst fyra tydliga effekter av påverkan på den egna organisationen: vitalisering, ökad samverkan, ökad kompetens/kvalitet samt nya metoder och rutiner. Vitalisering Flertalet berättar att de nyanställda så kallade accessare har bidragit starkt till att nya idéer har tillförts arbetslaget och att det har inneburit ett lyft för organisationen. Vidare anser flera att Access har bidragit till ökad förståelse för digitaliseringsprocessen och ökad medvetenhet om värdet att tillgängliggöra kulturarvet. En vanlig kommentar är bland annat Det har varit en allmän stimulans och vitalisering av den befintliga organisationen och att projektet har tillfört ökad kompetens och entusiasm det vill säga en rejäl vitamininjektion. Ökad samverkan Ett ofta förekommande omdöme i enkätsvaren är att Access har medfört ökat samarbete och kunskapsutbyte såväl internt som externt. Avdelningarna har kommit närmare varandra och organisationer och myndigheter har upptäckt nya beröringspunkter. De befintliga kontaktytorna och samverkan har stärkts och nya har skapats. Ökad kompetens/kvalitet Det kraftiga tillflödet av högutbildad personal med bland annat nya kompetenser har bidragit till nya infallsvinklar, nya idéer och allmän kompetenshöjning. Flera lyfter fram föryngring, annan etnisk bakgrund och jämnare könsfördelning som bidragande faktorer till ökad kvalitet i hanteringen av samlingarna. Accesstjänsternas funktion av närmast trainee-liknande karaktär i kombination med de projektanställdas höga kvalifikationsnivå, bidrar till ett kreativt klimat som smittar av sig på hela arbetsplatsen. Nya metoder och rutiner Andra resultat av interaktion mellan nyanställda och ordinarie personal är att genom nya infallsvinklar har nya metoder utvecklas gällande bland annat digitaliseringsprocessen. Flera skriver att projektet har lett till metoddiskussioner och införande av nya arbetsrutiner. Det är få svarande som har kommenterat eventuella svårigheter för den egna organisationen som kan tänkas uppstå när nya personer tillförs arbetsplatsen. Det negativa som lyfts fram är främst att arbetsbelastningen på administrationen och personalhandläggarfunktionen har ökat väsentligt. 29

uppföljning av ACCESS kulturrådets

uppföljning av ACCESS kulturrådets uppföljning av ACCESS kulturrådets skriftserie 2010:1 access_final.indd 1 10-02-19 14.17.57 Tryck: AB Danagårds grafiska, 2010 Statens kulturråd 2010 Bild omslag: Kakelugnsprojektet på Stockholms stadsmuseum,

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet 2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm och återrapporteringskrav för budgetåret 2003 avseende

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Revisionsrapport SITHS och HSA 2011. Version 1.0 2011-09-23

Revisionsrapport SITHS och HSA 2011. Version 1.0 2011-09-23 Revisionsrapport SITHS och HSA 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 3 Bakgrund... 3 4 Genomförande... 4 5 Revisionsresultat... 5 5.1 Revisionsfrågor och övrigt underlag... 5

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET II En kalkyl över kostnaderna för att digitalisera museernas samlingar

MUSEER PÅ NÄTET II En kalkyl över kostnaderna för att digitalisera museernas samlingar MUSEER PÅ NÄTET II En kalkyl över kostnaderna för att digitalisera museernas samlingar 2006-02-16 Leif Jonsson (sic.) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 07032/41 31 96 Leif

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter ANVISNINGAR Datum Sida 1/9 Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 2015-2016 Medelfördelning 2015 För 2015 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län 21

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 för enskilda arkiv Sammanträdesdatum 2009-01-28

Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 för enskilda arkiv Sammanträdesdatum 2009-01-28 1 Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 för enskilda arkiv Sammanträdesdatum 2009-01-28 Tid: kl. 09.30 Plats: Riksarkivets styrelserum Närvarande: Tomas Lidman (ordförande) Yvonne Bergman Mats

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 (9) Datum 2015-01-28 Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 31 mars 2015 Avser perioden 2014-12-29 2015-01-31 Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af-2014/016118 Datum: 31 mars 2015 Regeringen beslutade den 9 januari 2014 att

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer