uppföljning av ACCESS kulturrådets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "uppföljning av ACCESS kulturrådets"

Transkript

1 uppföljning av ACCESS kulturrådets skriftserie 2010:1 access_final.indd

2 Tryck: AB Danagårds grafiska, 2010 Statens kulturråd 2010 Bild omslag: Kakelugnsprojektet på Stockholms stadsmuseum, Foto Thomas Wester, Stockholms stadsmuseum 2006 ISSN x ISBN Statens kulturråd, Box 27215, Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: Fax: E-post: Webbplats: access_final.indd

3 Innehåll Förord sid. 5 Sammanfattning sid. 6 Summary sid Inledning sid Genomförande sid Kulturrådets arbete med Access sid Samlingarnas tillgänglighet sid Sysselsättning sid Slutsatser reflektion av Access sid. 37 access_final.indd

4 Jönköpings läns museum. Foto: Cicci Ahlsén. 4 access_final.indd

5 förord Hösten 2005 fick Kulturrådet i uppdrag att genomföra den stora satsning på sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn som regeringen aviserat i budgetpropositionen. Kulturrådet gav satsningen namnet Access ett namn som visade på projektets syften; att tillgängliggöra kulturarvet och att ge tillgång till arbetsmarknaden. Access skilde sig mot de tidigare satsningar som genomförts inom området genom att ha ett bredare anslag. Förutom museer inbjöds även arkiv, bibliotek, hembygdsrörelsen, scenkonstinstitutioner och andra organisationer att söka accessmedel. Med det breda anslaget blev stora delar av kultursektorn berörd, vilket ytterligare anspelas i satsningens namn. Nu fyra år senare när projektet avslutats och den första mer ingående uppföljningen gjorts av insatserna är det lätt att dra några slutsatser. En är att institutioner inom kultursektorn museer, bibliotek, arkiv, med mera har en hög förmåga att hantera större projekt på kort varsel. Access har inneburit att en mängd föremål, arkivalier, böcker med mera blivit tillgängliga och att många personer har kunnat erbjudas sysselsättning, som varit i linje med deras utbildningar. Särskilt glädjande är det att tre fjärdedelar av dem fann arbete efter Access och att den kompetens som de byggt upp fortsatt kan komma institutionerna till del. Samtidigt är det slående att de fortsatta behoven av arbete i syfte att skapa en större tillgänglighet är mycket stora. Dessutom kräver det fortsatta arbetet att institutionerna utvecklar tydliga strategier för det digitaliserade materialet. För Kulturrådets del har accessprojektet bland annat inneburit att vår kunskap om förutsättningarna för samlingars bevarande och tillgängliggörande har stärkts och inte minst att vi utvecklat en mängd värdefulla kontakter inom kultursektorn. Kulturrådet känner tillfredsställelse över att ha kunnat genomföra ett projekt av denna storlek under de knappa tidsramar som gavs Kulturrådet hade två månader på sig mellan att uppdraget gavs och sista ansökningsdag för första bidragsomgången. En stor anledning till att detta var möjligt var att Kulturrådet för första gången använde sig av digitala ansökningar som omfattade över 90 procent av ansökningarna. Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla de organisationer som ingått i Access och till de personer som varit anställda i de olika projekten inte minst för att ni tagit er tid att besvara alla de redovisningar, enkäter och frågor som rådet har skickat ut. Utan ert bidrag hade denna rapport inte varit möjlig. Kennet Johansson Generaldirektör Kulturrådet 5 access_final.indd

6 sammanfattning Regeringen konstaterade i budgetpropositionen 2005 att det fanns stora samlingar i landet som behövde vårdas och göras tillgängliga. Erfarenheterna från det så kallade SESAM-projektet som inriktades på att bevara och öppna museisamlingarna var goda, både när det gällde att skapa sysselsättning och att tillgängliggöra samlingarna. Regeringen avsatte därför totalt 673 miljoner kronor till ett nytt sysselsättningsprojekt inom kulturområdet för perioden Hösten 2005 fick Kulturrådet i uppdrag att genomföra projektet, som fick namnet Access. Projektet var utformat så att myndigheter och organisationer inom kulturområdet som helt eller delvis finansierades med offentliga medel kunde söka bidrag. Bidragen skulle användas till att anställa personer för arbete med att vårda och tillgängliggöra organisationens samlingar. Intresset var mycket stort och sökta medel överträffade vida de resurser som fanns. Totalt beviljade Kulturrådet stöd till 795 ansökningar inom områdena arkiv, bibliotek, hembygdsrörelse, musei- och kulturmiljö, scenkonst, samt övriga myndigheter, institutioner och föreningar inom kultursektorn. Det arbete som har bedrivits inom Access har omfattat ett mycket stort antal föremål, arkivalier och samlingar; uppskattningsvis har mer än 20 miljoner objekt behandlats. Detta utgör dock en liten andel av organisationernas totala samlingar. Kulturrådet har delat in tillgängliggörandet i tre steg: att ordna materialet, att digitalisera det och slutligen att göra det publikt tillgängligt. De flesta organisationer har kommit långt med sitt arbete att ordna materialet och sammantaget är det i bättre skick och har förbättrade möjligheter att bevaras efter Access. Även digitaliseringen av accessmaterialet har genomförts i hög grad, men har inte kommit lika långt. Ett stort antal objekt har tillgängliggjorts i digital såväl som fysisk form. Det arbete som utförts hade inte kunnat ske utan Access, eftersom de flesta av organisationerna inte har möjlighet att bedriva mer än begränsat tillgänglighetsarbete inom sin ordinarie verksamhet. Många har satsat på att tillgängliggöra sina samlingar digitalt. Den vanligaste vägen har varit via Internet och det mest frekventa är att materialet tillgängliggjorts på organisationens egen hemsida. Stora steg har tagits mot ökad digital tillgänglighet inom Access, men det återstår ännu mycket att göra. Hur mycket arbete som återstår varierar beroende på storleken på organisationernas samlingar. De organisationer som har små samlingar börjar närma sig en punkt när hela deras samlingar är tillgängliga. De organisationer som har stora samlingar har dock mycket långt kvar, trots de insatser som genomförts under Access. Enligt regeringens beräkningar skulle Access sysselsätta 650 personer under de två första åren. Detta mål uppnåddes redan i maj I oktober 2006 var knappt personer sysselsatta och antalet låg sedan över det beräknade antalet under hela perioden. Detta berodde bland annat på att organisationerna i många fall betalade ut mindre i lön än det maximala beloppet varför accessfinansieringen räckte till fler anställningar. Den personal som anställts inom Access var över lag kvalificerad. 80 procent var akademiker och tre fjärdedelar hade relevant yrkeserfarenhet. Vid anställningstillfället var 78 procent av de accessanställda arbetslösa och hela 42 procent långtidsarbetslösa. Den höga graden av arbetslöshet indikerar att satsningen var motiverad. Sex månader efter avslutad accessanställning var tre fjärdedelar av de anställda fortfarande sysselsatta, huvudsakligen på samma arbetsplats, medan 16 procent av de före detta accessanställda var arbetslösa. Förhållandet mellan sysselsatta och arbetslösa var med andra ord det omvända, jämfört med då Access påbörjades, vilket tyder på en positiv sysselsättningseffekt. Dock har de accessanställda främst erbjudits kortsiktiga anställningar efter avslutad åtgärd. Därmed kan frågetecken resas för satsningens framgång i att skapa långsiktig sysselsättning, men det är i dagsläget för tidigt att uttala sig om. Access förde även med sig en överspillningseffekt i form av extra anställningar som inte finansierades med accessmedel, men som ändå ingick i accessprojekten. Totalt anställdes 277 personer på detta sätt under perioden. Gemensamt för de allra flesta var att dessa anställningar varade under kort tid för att täcka ett tillfälligt behov. De gav alltså inte någon längre direkt effekt, men förstärkte Access som sysselsättningsåtgärd. Både organisationer och anställda anser att Access haft stor betydelse för de anställdas situation på arbetsmarknaden. Dock har viss kritik framförts mot att de satsningar som görs på kulturområdet ofta genomförs i tidsbegränsade projekt eller som engångssatsningar. 6 access_final.indd

7 summary The central government noted in its 2005 budget proposal that large collections existed in the country that needed to be protected and made accessible. Prior experiences from the so-called SESAM Project ( ) that was intended to preserve and open the museum collections were good, both with respect to creating employment and to making the collections accessible. Consequently, the central government allocated a total of SEK 673 million to a new employment project for the period spanning In the autumn of 2005, the Swedish Arts Council was tasked with carrying out the project, which was then named Access. The project was designed so that authorities and organisations within the cultural sector which were financed in full or in part with public funds would be able to apply for grants. The grants were to be used to hire people to work with both protecting and making the collections of the organisations accessible. The level of interest was extremely high, and the funding sought exceeded by a wide margin the resources available. In total, the Arts Council granted support to 795 applications from the broad categories of records offices, libraries, local heritage movements, museums, dramatic arts and other authorities, institutions and associations all within the cultural sector. The work that has been performed within Access has encompassed a large number of objectives, records and collections. Estimates are that more than 20 million objects have been processed. This comprises however only a small part of the total collections of the organisations. The Arts Council has divided the accessibility process into three stages: organising the material, digitising it and finally making it available to the public. Most of the organisations are quite far along with their work to organise the material and on the overall it is now in better shape and has improved possibilities for preservation after Access. To a substantial extent, the digitising of the Access materials has also been performed, however it is not as far along. A large number of objects have been made accessible in digital as well as in physical form. The work that has been done would not have been able to occur without Access, since most of the organisations do not have the possibility to conduct more than a limited amount of accessibility work during the course of their ordinary activities. Many have focused on making their collections accessible in digital form. The most common route has been 7 via the Internet, most frequently with the material being made available on the organisation s Web site. Great progress has been made towards increased digital accessibility within Access, but much still remains to be done. The amount of work remaining varies depending upon the size of an organisation s collections. Those organisations that have small collections are now beginning to approach a point where their entire collections are accessible. However, those organisations having large collections still have a great deal left to do, despite the efforts they have made under Access. According to the central government s calculations, Access would employ 650 people during its first two years. That goal had already been reached in May In October 2006, nearly 1,000 people were employed and the figure was subsequently above the computed figure during the entire period. This involved, among other things, the organisations in many cases paying out less in wages than the maximum amount, thus making the Access financing cover additional positions. The personnel who were employed under Access were over all quite qualified. People with academic qualifications constituted 80 percent and three-fourths had relevant occupational experience. When they were hired, some 78 percent of the Access employees were unemployed and a substantial 42 percent of them were long-term unemployed. The high level of unemployment indicated that the efforts were motivated. Six months after Access employment ended, threefourths of those employed continued to be employed, primarily at the same workplace, whereas 16 percent of or the former Access employees were unemployed. The ratio between employed and unemployed was in other words the opposite in comparison with the start of the Access project, which indicates a positive effect on employment. However, the Access employees have principally been offered short-term positions after the end of the project. Hence the success of the efforts in creating long-term employment may be questioned, but it is currently too early to make any definitive pronouncement in that regard. Access also resulted in a spillover effect in the form of extra positions that were not financed with Access funds, but which were also included in the Access project. In total, 277 people were hired in this manner during the period. Common to almost all of these positions was the fact that they only lasted for a short time in order to coaccess_final.indd

8 ver a temporarily need. So they provided no longer-term direct effect, but they did enhance Access as a measure for creating employment. Both the organisations as well as the employees feel that Access has been of substantial significance to the situation of its employees in the labour market. There has been a certain amount of criticism concerning efforts in the cultural area often only being conducted with projects having time-related restrictions or as oneoff efforts. 8 access_final.indd

9 1. inledning Bakgrund Hösten 2005 fick Kulturrådet i uppdrag att förbereda den stora satsning på sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn som regeringen föreslagit i budgetpropositionen för I propositionen beskrivs de behov som finns inom kultursektorn att bevara, vårda och göra samlingar, föremål och arkivalier tillgängliga. Stödet vände sig till myndigheter och juridiska personer som helt eller delvis finansieras av offentliga medel och som var verksamma inom musei-, kulturmiljö-, arkiv-, scenkonst-, biblioteks-, bild- och form-, samt film- och fotoområdet. Med det breda anslaget var större delen av kultursektorn berörd. Projektet fick namnet Access, vilket skulle leda tankarna dels till tillgängliggörande av kulturarvet för allmänheten och dels till tillträdet till arbetsmarknaden för de arbetslösa som skulle ges anställning genom satsningen. Erfarenheterna från det så kallade SESAM-projektet som riksdagen beslutade om 1995 var goda både som en sysselsättningsåtgärd och som en aktion för att rädda och tillgängliggöra museisamlingar. I SESAM-projektet avsattes totalt 235 miljoner kronor och det riktades i huvudsak till statliga museer och museer med statsbidrag. I utvärderingen av SESAM konstaterade dock Statskontoret att det fortfarande fanns ett stort behov av bl.a. insatser för vård och tillgängliggörande av samlingar och föremål, vilket motiverade Access-satsningen. 1 En intressant skillnad mellan de två projekten går att finna i deras namn. SESAM för tankarna till den gamla frasen sesam, öppna dig! Tyngdpunkten i satsningen låg på vård och systematisering av museernas samlingar. Access, vilket betyder tillgång, hade ett tydligare syfte att just tillgängliggöra samlingarna och få ut dem till medborgarna. Förvisso ingick även vård av kulturarvet i Access, men fokus låg på att tillgängliggöra stora delar av det material som det inte var möjligt för allmänheten att ta del av. Det var även ett projekt som var tillgängligt för fler organisationer att söka eftersom det inte endast riktade sig emot museerna utan hade ett bredare anslag. Namnen visar den utveckling som skett inom området, där SESAM gav goda resultat för vården av samlingarna och Access skulle ta nästa steg och föra ut dem till allmänheten. Projektet har vuxit och vidgats under projektets gång. Och fokus har förflyttats från registrering och inventering till tillgängliggörande och metodutveckling. I och med att området var så pass oprövat var behoven av tillämpliga verktyg och metoder stora. Dessutom var efterfrågan av och intresset för materialet oerhört stort vilket ledde till att mycket tid och kraft lades på olika typer av publik verksamhet. För att kunna genomföra arbetet inrättade Kulturrådet ett kansli. Under hösten 2005 informerades berörda delar av kulturlivet om villkoren för att söka bidrag. Enligt regeringens beräkning i budgetpropositionen var målet att ca 650 personer på årsbasis skulle kunna involveras i satsningen. Regeringen avsatte 298 miljoner kronor till sysselsättningsåtgärderna för år 2006, varav Kulturrådet fick 273 miljoner kronor till Access och Statens fastighetsverk de resterande 25 miljonerna. Statens fastighetsverk ingick inte i Access utan fick egna medel att förvalta till liknande projekt, med skillnaden att deras projekt syftade till byggnadsvård istället för tillgängliggörande av samlingar. För år 2007 avsattes 275 miljoner kronor, varav 25 miljoner gick direkt till Statens fastighetsverk. Regeringen valde senare att förlänga Access med två år för att ge organisationerna möjlighet att slutföra sina projekt. Därför avsattes ytterligare 75 miljoner för år 2008 och 25 miljoner för år Totalt omsatte sysselsättningsåtgärderna 673 miljoner kronor under de fyra åren, varav 623 miljoner kronor gick till Access. Resterande 50 miljoner gick direkt till Statens fastighetsverk. I bedömningen av projektansökningarna lades särskilt tonvikt vid om de enskilda projekten skulle skapa ökad tillgänglighet. För bedömningar av ansökningarna engagerades dels de experter som finns bland Kulturrådets egen personal, dels ett par externa experter för ansökningar från områden där Kulturrådet normalt inte verkar, exempelvis filmområdet. Norrköpings stadsmuseum Uppdraget Regeringen gav i Kulturrådets regleringsbrev för 2009 i uppdrag åt Kulturrådet att redovisa de totala effekterna av Access-satsningen. Redovisningen ska omfatta hela perioden för Access, det vill säga Att redovisa de totala effekterna av Access-satsningen är ett uppdrag som kräver avgränsning för att inte förlora sitt fokus. En undersökning av just de totala effekterna av en insats som Access skulle komma att spänna över många fler samhälls- och ämnesområden än vad som är görligt inom en uppföljning av detta slag. Kulturrådet vill i detta sammanhang understryka att den tid som förflutit sedan Access avslutades och detta uppdrag ska redovisas inte är 1. SESAM öppnade museisamlingarna? Statskontoret 1999:26. 9 access_final.indd

10 mer än sex månader. Det innebär att de effekter som nu går att uttyda endast är kortsiktiga. Effekter på längre sikt och av mer bestående karaktär är inte möjliga att uttala sig om ännu och kan därför inte omfattas av denna uppföljning. Kulturrådets tolkning och avgränsning av uppdraget blev därför att följa upp hur väl Access nått sina mål samt vilka effekter som detta har fört med sig på kort sikt. Med effekter menas det som händer till följd av en insats som annars inte skulle ha hänt. 2 Kulturrådet har tolkat detta uppdrag som att en kvalificerad uppföljning skulle utföras, som alltså främst svarar på frågan vad som hänt, snarare än en effektutvärdering som fokuserar på frågan varför något hänt. Detta beror på att alla Access effekter inte är synliga ännu, och därför faller frågan om kausalitet bort. För att avgränsa och tydliggöra de effekter som tillkommit på kort sikt valde Kulturrådet att redovisa de resultat som uppnåtts utifrån aspekterna tillgänglighet och sysselsättning. Publik tillgänglighet till det material som förvaltas av bland annat museer, bibliotek och arkiv är ett högt prioriterat kulturpolitiskt mål. Om tillgängligheten ökar förväntas fler medborgare få glädje av materialet för till exempel lärande, forskning, turism och kreativa näringar. Att tillgängliggöra materialet för allmänheten innebär en process som kräver betydande personella resurser. De personer som anställts inom Access-projekten har arbetat med de olika delarna i processen med att öka tillgängligheten. Därför är sysselsättning den andra aspekten som används i denna rapport för att belysa de kortsiktiga effekterna av Access. Dessa båda områden utgör också de två huvudsakliga syften som regeringen hade med satsningen på Access, att tillgängliggöra kulturarvet och att öka sysselsättningen inom kulturområdet. Detta presenteras närmare i nästa kapitel. som att Access-satsningen hade två syften av lika stor vikt och därför har uppföljningen inriktats mot dessa två områden, ökad tillgänglighet av kulturarvet och ökad sysselsättning inom kulturområdet. I Kulturrådets definition av tillgänglighet ingår även vård av samlingarna och omvandling av materialet till digital form, se vidare under rubriken 2.2, Definitioner nedan. I uppföljningen har ett visst fokus riktats på arbetet med att tillgängliggöra samlingarna digitalt på Internet. Detta ligger i linje med den politik som förts under flera år och inte minst med tanke på den nationella strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande av kulturarvet som regeringen just nu tar fram underlag för. 3 Några specifika mål för hur långt tillgängliggörandet av kulturarvet genom Access skulle nå under perioden har inte angivits av regeringen. Därför har uppföljningen fokuserat på att beskriva hur långt de medverkande organisationerna har kommit i sitt arbete samt försökt belysa de effekter som Accessanställd Access medfört inom området. Inom Access andra del, ökad sysselsättning, beräknade regeringen i budgetpropositionen för 2006 att satsningen skulle ge upphov till 650 tjänster på årsbasis under Access första två år. Även inom denna del har Kulturrådet lyft fram de effekter som Access har medfört och som har varit möjliga att se vad gäller sysselsättning. En viktig avgränsning är att Kulturrådet inte har följt upp den verksamhet som bedrivits av Statens fastighetsverk. SFV tilldelades 25 miljoner kronor under 2006 och 2007 för underhållningsåtgärder på fastigheter, men ingick inte i Access. Regeringens uppdrag till Kulturrådet har inte omfattat Statens fastighetsverks verksamhet och den faller därför utanför ramen för denna uppföljning. SFV har överlämnat en egen slutrapport rörande sitt projekt till Regeringskansliet i februari Hoppas liknande projekt görs i framtiden. Inte i syftet att ge arbetslösa arbete utan för att öka de positiva effekter som projektet hade på bevarande, förmedling, förståelse m.m. av vårt kulturarv. Sen är det ju givetvis inte negativt att kompetenta akademiker får möjligheten att arbeta. Mål med Access Regeringen angav i det beslut som var styrande för Access (U2005/7946/Kr) att bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet skulle lämnas i syfte att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier vid kulturinstitutioner. Vidare skulle åtgärder som syftade till att tillgängliggöra det nämnda materialet prioriteras. Satsningen var en del av regeringens sysselsättningsåtgärder och syftade därför även till att öka sysselsättningen inom kulturområdet. Som tidigare har nämnts tolkade Kulturrådet detta Disposition I inledningen har bakgrunden till Access beskrivits, såväl som Kulturrådets avgränsningar och tolkning av regeringens uppdrag samt de mål som regeringen angett för Access. Kapitel två rör uppföljningens genomförande. Inledningsvis förtydligar Kulturrådet de särskilda begrepp som används i rapporten. Därefter presenteras tre definitioner av stor betydelse för läsningen av rapporten. Slutligen beskrivs den datainsamling som genomförts inom uppföljningen Ekonomistyrningsverkets definition av effekt. 3. För mer information, se: 4. Sysselsättningsåtgärd inom kultursektorn Rekryteringsprogrammet SFV:s Diarienummer /06. access_final.indd

11 Malmö museer. Accessanställd fotograf i arbete. Foto: Jenny Thornell. Kapitel tre beskriver det arbete som Kulturrådet utfört under tiden för Access. Bidragsfördelningen och den indelning som Kulturrådet har gjort av projekten presenteras. I Kapitel fyra inleds själva undersökningen med det ena av Access två syften, den ökade tillgängligheten av organisationernas samlingar. Först beskrivs det arbete som har gjorts inom Access samt vilket material som behandlats. Därefter beskrivs resultaten för organisationernas arbete. Kapitlet fortsätter med en redogörelse för accessorganisationernas måluppfyllelse och satsningens betydelse. Därefter studeras digitaliseringen av samlingarna närmare innan Access effekter på organisationerna presenteras. Avslutningsvis analyserar Kulturrådet vilka behov som återstår för samlingarnas tillgängliggörande efter Access. Undersökningen fortsätter i kapitel fem med Access andra syfte, ökad sysselsättning. Återigen inleds kapitlet med en beskrivning av det som skett under tiden för Access, hur många som anställdes och vilka dessa personer var. Kapitlet fortsätter sedan med hur många som var sysselsatta respektive arbetslösa efter Access, samt beskriver satsningens överspillningseffekter. Kapitlet avslutas med att lyfta fram de anställdas åsikter om Access. Avslutningsvis sammanfattar kapitel sex rapportens slutsatser. 11 access_final.indd

12 2. Genomförande I detta kapitel presenteras ett par förtydliganden för att underlätta läsningen av rapporten samt de definitioner som ansetts nödvändiga att beskriva närmare. Kapitlet beskriver även uppföljningens datainsamling samt de val som gjorts vid genomförandet av denna. Förtydliganden I rapporten används ett antal begrepp för att beskriva Access. Begreppen är generella till sin karaktär för att rymma den mångfald som Access inneburit. För att undvika missförstånd vill Kulturrådet här förtydliga de begrepp som använts. Kulturarvet Vad gäller en definition av kulturarvet hänvisar Kulturrådet till den definition som regeringen angav i kulturpropositionen 1996 (Regeringens proposition 1996/1997: 3). I rapporten används begreppet kulturarvet för att beskriva de totala samlingarna hos de svenska museerna, arkiven, biblioteken, hembygdsföreningarna, etc. Detta gäller alltså även de organisationer som inte ingått i Access. Samlingar Med samling menas en organisations totala samlingar, inte endast den del av materialet som ingått i Access. Material Med material menas den del av en organisations samlingar, som organisationen har behandlat inom sitt accessprojekt. Eftersom de organisationer som ingått i Access har behandlat så många olika typer av objekt har Kulturrådet valt att använda den generella termen material, eftersom inget annat begrepp innefattar samtliga typer av objekt. En organisations material innebär alltså de föremål, arkivalier, foton eller liknande som ingått i Access. I vissa fall används termen accessmaterial. Nationell nivå Organisationsnivå Accessnivå kulturarvet Samlingar material Organisationer Eftersom Access har innefattat en mängd olika typer av institutioner, myndigheter, föreningar med mera har den generella termen organisationer valts för att innefatta alla. Termen accessorganisationer används också. Definitioner Rapporten innehåller även ett par begrepp som inte är generella och som behöver definieras i mer strikt mening. Akademiker Med akademiker menas personer med en högskoleutbildning på minst 120 högskolepoäng 5 eller motsvarande tids högre utbildning från utlandet. Nyutexaminerad akademiker innebär att personen avslutat sina högskolestudier under det senaste året. Långtidsarbetslös Med långtidsarbetslös avses 6 personer under 25 år som har varit arbetslösa i minst 100 dagar, personer som är 25 år eller äldre och som varit anmälda på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader och under den tiden inte haft ett arbete eller deltagit i program med aktivitetsstöd. Tillgänglighet Syftet med Access var att ta till vara kulturarvet och öka sysselsättningen inom kulturområdet. Att ta till vara kulturarvet har av Kulturrådet tolkats som en process med ökad tillgänglighet som slutmål. Denna process innefattar en mängd åtgärder men slutmålet är att materialet ska vara tillgängligt för den enskilda medborgaren. Just på grund av att tillgängliggörande är en process lämpar det sig inte att endast ha en betydelse av tillgänglighet i denna uppföljning. Definitionen av tillgänglighet i denna rapport strävar därför efter att täcka in hela processen, samlat i tre steg. Dessa tre steg är att materialet är antingen ordnat, digitaliserat eller publikt tillgängligt, där varje steg innefattar de tidigare. Ordnat innebär att materialet är registrerat och sorterat. I många fall ingår även konservering, restaurering eller liknande vård av materialet här. Digitaliserat innebär att materialet är fotograferat, scannat eller på liknande sätt möjligt att tillgodogöra sig digitalt. Detta steg innebär inte att materialet är tillgängligt utan endast att det är överfört till digital form. Publikt tillgängligt innebär att materialet är just tillgängligt för publiken, medborgarna. Det kan ske på en mängd olika sätt, men de vanligaste är att det är till hp enligt nuvarande system. Då majoriteten av de inblandade i Access utbildat sig inom det gamla systemet har Kulturrådet valt att utgå ifrån det. 6. Detta är Arbetsförmedlingens definition på långtidsarbetslöshet. access_final.indd

13 gängligt via Internet eller en publik databas, eller att det är tillgängligt i en fysisk utställning eller öppen samling. Det är problematiskt att tala om tillgänglighet för alla, eftersom alla människor har skilda förutsättningar och det som är tillgängligt för en medborgare inte behöver vara det för en annan. Målet om publik tillgänglighet innebär i korthet att det ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Definition av tillgänglighet Ordnat Digitaliserat Publikt tillgängligt Figuren visar processen för den effektkedja som arbetet inneburit, där det behandlade materialet stegvis rör sig mot slutmålet publik tillgänglighet. Det har varit mycket vanligt inom Access att digitalisera och tillgängliggöra material digitalt, exempelvis via Internet. Det har dock inte omfattat alla projekt, utan vissa projekt har endast ordnat och tillgängliggjort materialet. Tillgängliggörandet har då varit i fysisk form, exempelvis i utställningsverksamhet. Därför är digitalisering inte ett nödvändigt steg i definitionen av tillgänglighet, men mycket vanligt. Datainsamlingen Uppföljningen av Access bygger på fyra typer av data, dels insamlade under Access, dels insamlade i efterhand under hösten 2009, efter att samtliga Accessprojekt slutförts. Dessa data utgörs av månadsredovisningar, slutredovisningar, en enkätundersökning riktad till de organisationer som haft Accessprojekt samt en enkätundersökning riktad till personer som varit anställda inom Access. De två enkäterna genomfördes av ett externt företag på uppdrag av Kulturrådet, men all bearbetning och analys av resultaten har gjorts av Kulturrådet. Under 2007 publicerade Kulturrådet en delutvärdering av Access. 7 Denna baserades på samma redovisningar som beskrivs ovan, med den skillnaden att väsentligt färre redovisningar då hade rapporterats in till Kulturrådet. Delutvärderingen byggde även på en liknande enkät, riktad till accessorganisationerna. Delutvärderingen har använts som kunskapsunderlag för denna rapport. Månadsredovisningar Varje månad skickade accessorganisationerna in redovisningar som primärt innehöll uppgifter om organisationens anställda. Månadsredovisningarna omfattar samtliga organisationer inom Access. De har använts för att följa upp antalet personer som varit anställda inom Access under perioden. Slutredovisningar När respektive projekt avslutades skickade organisationerna in en slutredovisning som en del av återrapporteringen av bidragen. Samtliga organisationer har skickat in en slutredovisning. De innehöll en mängd uppgifter av intresse för uppföljningen, allt ifrån uppgifter om vad projekten genomfört till kompletterande uppgifter om dem som varit anställda vid organisationerna. Enkätundersökningen till organisationerna Under november och december 2009 genomförde Kulturrådet en webbaserad enkätundersökning som riktade sig till de organisationer som haft Accessmedel. Totalt skickades enkäten ut till 241 organisationer. Dessa utgör samtliga organisationer som ingick i Access, och därför har inget urval gjorts av Kulturrådet utan endast genom det bortfall som uppstod i och med att samtliga organisationer inte besvarade enkäten. För att undvika missförstånd bör det nämnas att vissa organisationer har haft flera projekt. Antalet projekt var alltså högre än 241. Varje organisation har fått en enkät att fylla i, har de haft flera projekt har deras enkätsvar omfattat samtliga projekt. Enkätundersökningen har en total svarsfrekvens på 74,3 procent, vilket motsvarar 179 svar. Svarsfrekvensen är hög men för att de resultat som framgår av undersökningen ska kunna generaliseras krävs att bortfallet inte är systematiskt, exempelvis genom att vissa typer av arbetsgivare/verksamheter har svarat i högre grad än andra. Därför har en bortfallsanalys utifrån bakgrundsvariabeln verksamhetsområde, det vill säga arkiv, bibliotek, hembygdsrörelsen, musei- och kulturmiljö, scenkonst eller övriga myndigheter, institutioner och föreningar genomförts. Sammanfattningsvis visar bortfallsanalysen att det inte fanns stora systematiska skillnader mellan svarande och bortfall för de angivna variablerna. I tabell 1 följer en beskrivning av hur enkätsvaren fördelar sig utifrån verksamhetsområde. Tabell 1 Andel Antal Totalt antal Verksamhetsområde svarande, % svarande ltillfrågade Arkiv 80, Bibliotek 72, Hembygdsrörelsen 80, Musei och kulturmiljö 73, Scenkonst 61, Övriga myndigheter, institutioner 80, Total 74, Kulturrådets skriftserie 2007:6 Access, delutvärdering av sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, access_final.indd

14 Inte heller vad gäller geografisk fördelning av de svarande organisationerna har något systematiskt bortfall uppstått. Samtliga län där Accessprojekt genomförts finns representerade bland de svarande, och inget län har en svarsfrekvens under 50 procent. Inget partiellt bortfall finns i enkätsvaren, eftersom enkäten konstruerats så att samtliga frågor måste fyllas i för att kunna skicka in enkäten. Med partiellt bortfall menas att respondenten väljer att inte besvara vissa frågor i enkäten. Enkätundersökningen till de accessanställda Under november och december 2009 genomförde Kulturrådet även en webbaserad enkätundersökning som riktade sig till ett urval av de personer som varit accessanställda. Eftersom Kulturrådet saknade kontaktuppgifter till de anställda var ett urval nödvändigt. Samtliga organisationer inom Access ombads skicka in kontaktuppgifter till de personer som de haft anställda genom Access. Av de e-postadresser som skickades in har samtliga använts, förutom de från organisationer som enbart skickat in e-postadresser till de personer som de har anställt efter Access. Detta för att undersökningen inte skulle få en övervikt av personer som anställts vid sin organisation direkt efter Access, då dessa personer kan antas ha en mer positiv syn på Access än de som inte fått anställning. Om de däremot har rapporterat in både personer som de anställt och personer som de inte anställt har samtliga tagits med. På detta sätt inkom svar från 133 organisationer (55,2 procent av organisationerna). Totalt utgjordes urvalet av 546 personer, vilket utgjorde 46,2 procent av de totalt 1182 personer som anställts inom Access. Totalt inkom 394 svar vilket ger en svarsfrekvens på 72,2 procent. 8 Även här har en bortfallsanalys gjorts för att undersöka om det förekommer systematiskt bortfall. Vad gäller respondenternas kön var andelen svarande kvinnor 62,4 procent, att jämföra med den genomsnittliga andelen för hela Access som var 61 procent. Samtliga län som haft Accessprojekt finns också representerade bland respondenterna. En liknande bortfallsanalys som för enkäten ovan har gjorts, avseende variabeln verksamhetsområde. Inga stora avvikelser förekommer. Verksamhetsområdet hembygdsrörelsen har en något lägre andel svarande, men då antalet svarande motsvarar liknande områden bedöms detta inte påverka resultaten negativt. Tabell 2 Andel Antal Totalt antal Verksamhetsområde svarande, % svarande ltillfrågade Arkiv 73, Bibliotek 76, Hembygdsrörelsen 57, Musei- och kulturmiljö 71, Scenkonst 77, Övriga myndigheter, institutioner och föreningar 81, Total 72, Partiellt bortfall i enkätresultaten har undvikits på samma sätt som i enkäten ovan, genom att enkäten har konstruerats så att samtliga svar måste vara ifyllda för att enkäten ska kunnas skickas in. Datamaterialets kvalitet Det datamaterial som har samlats in under tiden för Access (dvs. månadsredovisningar och slutredovisningar) har av Kulturrådet bedömts som mest tillförlitligt, av flera skäl. För det första eftersom samtliga organisationer som ingått i Access har skickat in de två typerna av redovisningar, och därför rörde det sig inte om något urval utan om totalundersökningar vilket gav en högre kvalitet på materialet. För det andra har redovisningarna skickats in under tiden för Access, vilket gjorde att tillförlitligheten bedömdes som högre. Detta gällde dock inte på frågor som rört framtiden, till exempel frågor om planerade anställningar. Då har enkätresultaten varit att föredra eftersom de genomförts efter att dessa anställningar verkställts. Detta ger att vid de tillfällen under uppföljningen då Kulturrådet haft flera datakällor att välja på för att hämta information så har redovisningarna valts framför enkäterna. Enkäternas främsta syfte har varit att komplettera den information som Kulturrådet redan hade De som besvarat enkäten utgör 33,3 procent av det totala antalet anställda inom Access, 394 av access_final.indd

15 3. Kulturrådets arbete med access Bidragsfördelning Med hänsyn till att en stor mängd ansökningar skulle behandlas under kort tid använde Kulturrådet digitala lösningar för bidragshanteringen. I den information som gick ut till de potentiella sökande uppmanades dessa att använda webbaserad ansökan. Det digitala ansökningsformuläret är direkt kopplat till Kulturrådets ärendehanteringssystem, vilket i sin tur väsentligt minskar det administrativa arbetet med registrering med mera. Intresset för att lämna ansökan digitalt blev stort och över 90 procent av ansökningarna var digitala. Det fanns också ett mervärde i att de sökande kunde följa ärendehanteringen på webben. Sammanlagt har det funnits sju ansöknings- och beslutsomgångar. Under 2006 har tre beslutsomgångar ägt rum, under 2007 fattades beslut vid två olika tillfällen och under 2008 och 2009 har det funnits en beslutsomgång per år. Ansökningarna om accessmedel överträffade vida tillgängliga resurser. Sammanlagt kom det in ansökningar om nära 1,9 miljarder kronor vid de sju ansökningstillfällen. De sökta medlen uppgick till ca 977 miljoner kronor under Under 2007 äskades 557 miljoner kronor. De ansökta beloppen för 2008 och 2009 uppgick till nära 257 miljoner kronor respektive 93 miljoner kronor. Under 2006 kom det in sammanlagt ansökningar om accessbidrag. Av dessa ansökningar var det 290 som erhöll stöd. Under 2007 var antalet inkomna ansökningar 609 och 288 av dessa beviljades bidrag. 289 ansökningar inkom under 2008 och 138 projekt beviljades accessbidrag. Under Accessprojektets sista år var det 79 projekt som hade erhållit bidrag. 137 projekt hade ansökt om bidrag. Cirka hälften av de projekt som fick stöd 2006 var planerade att löpa under två år, övriga projekt var planerade som ettåriga projekt. Enligt den beräkning Kulturrådet gjorde våren 2006 skulle alla projekt som hade aviserat en fortsättning kunna få medel i ytterligare ett år. Efter hand visade det sig att ett förhållandevis stort antal projekt, som inte från början hade planerat en fortsättning, behövde mer tid för att kunna genomföra planerna. Detta beror på att många projekt i sin inledning har fått lägga ner mer tid än beräknat på framför allt inventeringsprocesser. Därmed ökade behoven av fortsatta medel väsentligt. Kulturrådet fann det mest ändamålsenligt att samtliga projekt som önskade fortsätta med sin verksamhet och hade uppfyllt alla krav skulle kunna göra det. Detta innebar att ingen av de anställda skulle behöva gå ut i arbetslöshet. Därför beslutade rådet att i första hand fördela de medel som avsattes i budgetpropositionen 2007 till fortsättningsprojekt. I diagram 1 illustreras andel sökta bidrag per verksamhetsområde i förhållande till andelen beviljade medel per verksamhetsområde. Musei- och kulturmiljöområdet står för 49 procent av det totalt sökta beloppet och har fått bidrag motsvarande 54 procent av det totalt fördelade beloppet, vilket innebär en något större andel beviljat stöd i förhållande till sökt stöd än övriga områden. Detta beror på att museiområdet har det största behovet av insatser för vård och bevarande. För hembygdsrörelsen gäller det motsatta. Diagram 1. Sökta respektive beviljade bidrag, per verksamhetsområde 60 Tabell 3. Samtliga ansökningsomgångar Antal inkomna ansökningar, samt antal beviljade ansökningar, per verksamhetsområde Antal inkomna Antal beviljade Verksamhetsområde ansökningar ansökningar Arkiv Bibliotek Hembygdsrörelsen Museer och kulturmiljö Scenkonst Övriga myndigheter, institutioner och föreningar Totalt Arkiv Bibliotek Hembygd Museer Scenkonst Övriga Andel sökt bidrag Andel beviljat bidrag 15 access_final.indd

16 Geografisk placering av accessprojekten och antal projekt per län Tabell 4. Verksamhetsområden inom Access Arkiv Bibliotek Hembygdsrörelse Musei- och kulturmiljö Scenkonst Övriga myndigheter, institutioner och föreningar Centrala arkiv landsarkiv övriga arkiv nationalbibliotek länsbibliotek folkbibliotek universitets- och högskolebibliotek övriga bibliotek Hembygdsförbund hembygdsföreningar Centrala museer/myndigheter länsmuseer kommunala museer övriga museer länsstyrelser övriga kulturmiljöinstitutioner och föreningar Centrala scenkonstinstitutioner orkestrar länsteatrar kommunala teatrar danskonstinstitutioner övriga scenkonstoch musikinstitutioner Invandrarorganisationer Kommunala förvaltningar film- och fotoinstitutioner universitet och högskolor Som det ovan har nämnts har denna indelning gjorts för att effektivisera den admi nistrativa processen. Till exempel ingår museibiblioteken i kategorin musei- och kulturmiljö, Dansmu seets projekt återfinns inom kategorin scenkonst medan Institu tet för språk- och folkminnen finns inom arkivområdet. Indelningen i verksamhetsområden har i uppföljningen använts som analysvariabel där så varit motiverat. Organisationerna i de olika verksamhetsområdena har skilda förutsättningar och ägnar sig åt olika verksamheter vilket medför att de har olika resultat i en mängd hänseenden. Administrativ indelning av verksamhetsområden Ansökningar om accessbidrag har kommit från alla delar av kultursektorn och vid det första ansökningstillfället inkom över 800 ansökningar om bidrag. För att på ett ef fektivt sätt kunna hantera ansökningarna har Kulturrådet valt att dela in ansökning arna i sex olika verksamhetsområden. Verksamhetsindelningen är alltså i första hand gjord av administrativa skäl. De verksamhetsområden som formades var: arkiv, bibliotek, hembygdsrörelsen, mu sei- och kulturmiljö, scenkonst, samt övriga myndigheter, institutioner och föreningar. I Tabell 4 illustreras de sex verksamhetsområdena mer ingående. 16 access_final.indd

17 4. Samlingarnas tillgänglighet I detta kapitel kommer resultat och effekter för samlingarnas tillgänglighet att redovisas och analyseras. Ökad tillgänglighet till kulturarvet var ett av Access huvudsakliga syften och är därför grunden för hela detta kapitel. Den definition av tillgänglighet som valts spelar också stor roll för strukturen av kapitlet. Tillgänglighet till kulturarvet är ett högt prioriterat kulturpolitiskt mål. Medborgarna ska kunna tillgodogöra sig kulturarvet i lärande eller rekreativt syfte och på så sätt få kunskap och glädje. Även vård av samlingarna är ett viktigt mål för att säkerställa att de finns tillgängliga för framtida generationer. När Kulturrådet påbörjade undersökningen uppstod ett antal frågor kring ämnet tillgänglighet. En av de första var hur mycket som hade hänt under Access, vad hade de deltagande organisationerna uppnått? Hur mycket arbete återstod efter Access? Ett annat område som Kulturrådet ville bevaka var den satsning på digitalisering av samlingarna som många av accessorganisationerna genomfört. Vilka effekter hade denna satsning gett upphov till? Inledningsvis tar kapitlet upp vad som hänt under tiden för Access, vilket material som omfattats, vilket arbete som utförts och hur långt arbetet med att tillgängliggöra organisationernas samlingar kommit. Därefter behandlas hur väl Access nått de mål som satts upp och vilken betydelse satsningen har haft. Kapitlet innehåller även en redovisning av hur det digitaliserade materialet har tillgängliggjorts samt de problem som uppstått ur detta. Även de effekter som Access har fört med sig för organisationerna behandlas. Avslutningsvis redovisar Kulturrådet hur mycket arbete som återstår efter Access slut. Vad har behandlats i Access? Hur stor andel av samlingarna har behandlats inom Access? Eftersom variationen mellan de olika organisationer som deltagit i Access är stor är även storleken på de samlingar som behandlats mycket stor. Här finns allt från de centrala arkiven och museernas enorma samlingar till lokala hembygdsföreningars mindre samlingar. Dessutom ingår ett fåtal organisationer som helt saknar samlingar, men som ändå fått Accessmedel, såsom till exempel ABM-centrum. 9 Hur stor andel av varje organisations samlingar som har behandlats inom Access varierar också i stor utsträckning, vilket tydliggörs i diagrammet nedan. De organisationer som ingått i Access har behandlat olika stora delar av sina samlingar inom ramen för Access, vilket är beroende av hur stora deras samlingar är totalt sett. Eftersom de flesta organisationerna har stora samlingar är det vanligaste att en mindre andel av samlingarna ingått i Access. Det enskilt vanligaste svaret är att 1 10 procent av de totala samlingarna ingått vilket angetts av en fjärdedel av de svarande. Övriga 75 procent av organisationerna har behandlat en större andel av sina samlingar, med stora variationer mellan sig, vilket tydliggörs i diagrammet. Naturligt nog utgörs de som angett att de behandlat hela, eller nästan hela, sina samlingar i Access av organisationer med små samlingar i sammanhanget, medan de stora centrala museerna och arkiven behandlat en min- Diagram 2. Andel av organisationernas totala samlingar som har behandlats inom Access Antal org % 1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% % Vet ej Antal svar: ABM-centrum är en plattform för samverkan inom arkiv-, biblioteks- och museiområdena och beviljades accessmedel för att genomföra kompetensutvecklande kurser för de organisationer som ingick i Access. Kurserna handlade till exempel om digitalisering. 17 access_final.indd

18 dre del av sina samlingar inom Accessprojektet. Observera att detta säger väldigt lite om hur stort material som faktiskt har behandlats inom Access, en organisation som behandlar 100 procent av en liten samling kan ju mycket väl ha behandlat långt färre objekt än en organisation som behandlat 3 procent av en mycket stor samling. Noterbart är att ett antal organisationer angett att de inte vet hur stor andel som behandlats inom Access. Detta beror på att det varit svårt för dem att uppskatta storleken på de totala samlingarna. Kvantifiering av insatserna är komplicerad. Accessprojektet har omfattat ca 2,4 procent (drygt ) av museets stora föremålssamlingar och en mindre del av de omfattande fotosamlingarna. Vilka åtgärder har utförts inom Access? Ett av syftena med Access var att bevara och vårda samlingar. En vanlig kommentar från organisationerna var att Access har inneburit ett välbehövligt fokus på samlingarna något som många har saknat tidigare. Man menade också att accessprojekten inneburit en ökad status för området som sådant. Att ange vilket material som har behandlats inom Access är ingen lätt uppgift på grund av bredden i accessprojekten. Ett redovisat objekt kan vara en tidningsartikel, en bok, en enstaka arkivhandling, men också ett helt sammanhållet arkiv, ett museiföremål, ett rullband med intervjuer, en informationsbärare på en webbsida eller en spelfilm på flera timmar. Det innebär att ett objekt kan ha helt olika omfång och därmed kräva mycket skiftande arbetsinsatser. Restaurering och dokumentation av ett enstaka föremål kan ta lång tid i anspråk, medan digitalisering av ett annat föremål kan ta någon minut. Eftersom de olika arbetsmomenten går in i varandra speglar svaren mer en process än ett färdigt resultat. Det handlar också ofta om uppskattningar snarare än exakta uppgifter. Ett stort antal objekt har varit föremål för olika insatser som att gallras, dokumenteras, konserveras, magasineras, restaureras, digitaliseras eller behandlas på annat sätt. Detta har skett vid mer än 40 miljoner tillfällen sammanlagt. Eftersom redovisningen speglar en arbetsprocess innebär det att samma objekt kan ha behandlats på flera olika sätt. Insatserna ser olika ut inom de olika verksamhetsområdena. Räknat i antal behandlade objekt står arkiven för den överlägset största andelen med över 16 miljoner objekt. De mest frekventa arbetsinsatserna har varit registrering och digitalisering. När det gäller biblioteks-, hembygds- och museiområdet är den oftast förekommande arbetsinsatsen digitalisering, räknat i antal objekt, men stora insatser har även lagts ner på registrering och magasinering. Totalt sett uppskattar organisationerna att de digitaliserat över 17 miljoner objekt. Med hänsyn till de stora skillnaderna som finns mellan de olika projekten är det emellertid inte meningsfullt att göra några ingående jämförelser mellan verksamhetsområdena. Komplexiteten i de olika accessprojekten illustreras av att relativt många organisationer i slutredovisningarna har angett att de behandlat materialet med Annan åtgärd. Där återfinns bland annat arbete med olika varianter av masterbilder, arbete med termöversättningar, omprogrammering och rensning av databaser, migrering av ljudfiler, klassificering av föremål, placering av arkivalier i nya kapslar, märkning med nya streckkoder, underhåll av databaser, litteratursökningar, transkribering av intervjumaterial, samt flyttning, inventering och sortering av arkivmaterial. På grund av de stora variationer som har funnits mellan de olika accessprojekten var jämförelser mellan de åtgärder som utförts inte meningsfulla. Nordiska museet Istället var det viktigt att ge en samlad bild av de resultat som Access har inneburit som inte var beroende av vilka konkreta åtgärder som utförts. Därför har den definition av tillgänglighet som tidigare diskuterats varit styrande för denna redovisning. I det kommande kapitlet ges en beskrivning av Access resultat. Tillgängliggörandet en process i tre steg Tillgängliggörandet inom Access har tidigare definierats som en arbetsprocess där organisationernas arbete med samlingarna genom tre steg når målet, publik tillgänglighet. Dessa tre steg är att samlingarna är ordnade, digitaliserade och slutligen publikt tillgängliga. De innefattar så väl vård av samlingarna som överföring i digitalt format och spridning av dem och därför innefattar de tre stegen hela arbetsprocessen inom Access. I den enkät som riktats till de organisationer som varit med i Access undersöktes hur stor del av det behandlade materialet som nått de olika stegen i kedjan. I enkäten undersöktes även hur läget ser ut för organisationernas totala samlingar. Enkätsvaren bygger på uppskattningar och ska inte ses som exakta värden. På grund av detta är andelen som svarat vet ej genomgående relativt hög, det gäller särskilt vid uppskattningar som rör de totala samlingarna där andelen som svarat att de inte vet är så hög som 10 procent. Det beror på svårigheten att uttala sig om de ibland mycket stora samlingar som organisationerna har, vilket tidigare har diskuterats. 18 access_final.indd

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM?

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal sf Rapport 2014:10

Läs mer

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format. Öppna data i Sverige Resultat och erfarenheter från arbetet med öppna data. År 2014. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Läs mer

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants Arbetsrapport 2006 48 Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants ANDREAS HÖGBERG & GÖRAN MELIN Institutet för studier av utbildning och forskning Drottning Kristinas väg 33D 114 28 Stockholm

Läs mer

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 Bild och form 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Ewa Dahlberg, tel. 08 519 264 50; Birgitta Modigh, tel. 08 519 264

Läs mer

EN UTMÄRKT MÖJLIGHET ATT BYTA KARRIÄR

EN UTMÄRKT MÖJLIGHET ATT BYTA KARRIÄR EN UTMÄRKT MÖJLIGHET ATT BYTA KARRIÄR NT-SVUX-satsningen vad blev det av den? En uppföljningsstudie Högskoleverket 1998 1 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-453 70 00

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam Serie

Läs mer

Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning

Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Integrationsverkets rapportserie 2001:08 Integrationsverket, 2001 Omslagsillustration. Tim Teebken ISSN

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Rapport 2011:13 Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 2 (121 ) Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Konsumentverket 2011 Utredare: Cathrin Lundqvist och Karin Echeverri 3

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Kometprogrammet. avrapportering 2013

Kometprogrammet. avrapportering 2013 Kometprogrammet avrapportering 2013 Delredovisning av regeringsuppdrag om att påbörja ett samverkansprogram med markägare med kompletterande metoder för skydd av natur rapport 6587 oktober 2013 Kometprogrammet

Läs mer

Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader

Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader EXAMENSARBETE 2005:112 CIV Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader En studie i samarbete med Nolia AB ANDREAS ANDERSSON MATTIAS JOHANSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Luleå

Läs mer

Mångfaldsperspektiv i rekryteringen

Mångfaldsperspektiv i rekryteringen 2008:14 Mångfaldsperspektiv i rekryteringen En utvärdering av försöket med avidentifierade ansökningar och studien om rekrytering med mångfaldsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2008-09-29 2006/267-5 ERT

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Statlig personlig assistans resultat från undersökning av gruppen assistansberättigade

Statlig personlig assistans resultat från undersökning av gruppen assistansberättigade Social Insurance Report Statlig personlig assistans resultat från undersökning av gruppen assistansberättigade ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Ieva

Läs mer

Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT

Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT 2014-04-30 Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT A study of the graduation rate in higher vocational education in the area of ICT AnnaKarin Swenning, Malin Jondell

Läs mer

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljön

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Modebranschen i Sverige

Modebranschen i Sverige Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2015 Rapport 0176 Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2015 Rapport 0176 Joakim Sternö, Volante Research Tobias Nielsén, Volante Research Tillväxtverkets

Läs mer

Rovdjursakutgrupper i Dalarnas och Värmlands län. En utvärdering efter tre års försöksverksamhet

Rovdjursakutgrupper i Dalarnas och Värmlands län. En utvärdering efter tre års försöksverksamhet Rovdjursakutgrupper i Dalarnas och Värmlands län En utvärdering efter tre års försöksverksamhet rapport 6330 februari 2010 Rovdjursakutgrupper i Dalarnas och Värmlands län En utvärdering efter tre års

Läs mer

Utvärdering av Almis företagsrådgivning

Utvärdering av Almis företagsrådgivning PM 2014:20 Utvärdering av Almis företagsrådgivning Utvärdering av rådgivningsverksamhet till etablerade företag Tillväxtanalys har uppdraget att utvärdera insatser för statligt finansierad företagsrådgivning.

Läs mer