Skyfall en översikt. Erik Mårtensson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyfall en översikt. Erik Mårtensson erik.martensson@dhi.se"

Transkript

1 Skyfall en översikt Erik Mårtensson

2 DHI DHI Sverige AB är en oberoende forsknings- och konsultorganisation med specialiserad kompetens inom områdena vattenförsörjning, avloppsteknik, vattenresurs och kust & hav. Vårt mål är att öka kompetensen och den tekniska utvecklingen inom områden som påverkar vatten och miljö DHI är en internationell koncern med ca 1200 anställda och kontor eller dotterbolag i ett 30-tal länder. I Sverige arbetar ett 30-tal ingenjörer från kontoren i Malmö, Växjö, Göteborg och Stockholm. 5 November, 2014 #2

3 Innehåll Olika typer av översvämning Extrema regn vad är ett skyfall? Malmöregnet Konsekvenser och skadekostnader Åtgärder på kort och lång sikt Beredskap kartläggning av påverkan

4 5 November, 2014 #4

5 Kalmar Malmö Malmö Göteborg Köpenhamn November, 2014 #5

6 Pluvial översvämning Översvämning orsakad av direkt markavrinning. Kapaciteten i dagvattensystemen räcker inte till. Över begränsade geografiska områden. Regnförlopp som sker inom dygnet, från några minuter upp till 24 timmar. Ofta händelser med kortare tidsskala (<1-2 h) som är kritiska. Fluvial översvämning Översvämning från vattendrag/sjöar. Ofta orsakad av ihärdigt regnade över ett större geografiskt område alt. snösmältning. Fördröjning mellan regn och översvämning 5 November, 2014 #6

7 Extrema regn

8 Extrema regn och skyfall 100 år Statistik från mätare med hög tidsupplösning 77 år 100-årsregn ungefär dubbelt så stor volym som ett 10-årsregn Definition av skyfall: >50 mm/h alt. >1 mm/min 10 år Regnet kan ha betydande skadeverkningar utan att det återspeglar sig på dygnsvolymen. Kopplingen är svag mellan stora nederbördsvolymer på lång sikt (månad, år) och extremstatistiken för korttidsnederbörd.

9 Regn i framtiden Intensiva nederbördshändelser kommer sannolikt att bli mer frekventa i större delar av Europa. Uttryckt som återkomsttid kommer den regnintensitet (dygnsnederbörd) som under nuvarande klimat statistiskt återkommer vart 20:e år (20-årsregn) under sommaren i framtiden, för perioden , bli mer frekvent med en återkomsttid på 6-10 år. Senaste beräkningarna med mycket högupplösta klimatmodeller pekar på en mycket kraftig ökning av de mest extrema regnen 5 November, 2014 #9

10 Malmö

11 Malmöregnet mätstationer

12 Malmöregnet regnintensitet

13 Malmöregnet regnvolym (mm) 100

14 240 Malmöregnet återkomsttid

15 Konsekvenser och skadekostnader

16 Avrinning vid vanliga intensiva regn

17 Avrinning vid skyfall

18 Marköversvämning

19 Källaröversvämning

20 Malmö, 31 augusti 2014 Tre dagar efter ovädret hade de största försäkringsbolagen fått in skadeärenden motsvarande 250 Mkr. Ca 3000 byggnader översvämmade och drygt 150 av 800 kommunala fastigheter översvämmade. Stora störningar i trafiken. Människor fick evakueras från bilar och bussar som fastnat i viadukter. Strömavbrott; ca 3000 utan ström när det var som värst. 400 larm från SOS som Räddningstjänst inte hann rycka ut på.

21 Köpenhamn, 2 juli mm föll under ca 2 timmar. Största enskilda nederbördstillfället i Köpenhamn sedan mätningarna startade i mitten på 1800-talet. Stora delar av den lokala tågtrafiken fick stoppas då stationer stod under vatten. Räddningstjänst fick stänga av vägar och evakuera människor instängda i sina bilar. Stadens två största sjukhus var minuter från att behöva evakueras till följd av översvämning och elavbrott. Försäkringsskadorna uppskattas uppgå till miljoner euro. Skador på kommunal infrastruktur som inte täcks av försäkringar, som vägar, uppgick till 65 miljoner euro (European Environment Agency, 2012). Dyraste väderskadan i Europa år 2011

22 Skadekostnader Händelse År Mkr Jordskred Vagnhärad Storm Anatol Översvämning Vänern Översvämning Mellannorrland Skyfall Orust Skyfall Kalmar Översvämning Småland Storm Gudrun Översvämning Västsverige Stormen Per Skyfall södra Sverige Skyfall Kyla och snö Köpenhamn Malmö 2014 >250 5 November, 2014 #22

23 Åtgärder på kort sikt

24 Nyttan av prognoser för korttidsnederbörd Hur lång tid har jag på mig? Vad hinner jag göra? Hur ställer jag mig till osäkerheter i prognosutfall

25 Tidsuppskattningar för att flytta olika saker. Från en filippinsk manual

26 Väderradarinformation för prognosändamål, kallas nowcasting Det är möjligt att göra en någorlunda tillförlitlig nowcast inom en radie av 100 km och med en ledtid på 60 minuter, Thorndahl m.fl. (2010). Men, tillförlitligheten hänger ihop med vädersystemets karaktär. Förutsägbarheten för en 3-timmarsprognos kan uttryckas som att ca 20 % av extremvärdena blir prognosticerade korrekt geografiskt med ett fel mindre än 25 %. Stora svårigheter redovisas att korrekt förutsäga korttids-(här: 3 h)- extremer, Olsson m.fl. (2013).

27 Åtgärder på lång sikt

28 Hur mycket vatten kan vi hantera? Hårdgjorda ytor Avrinning till ledningsnät som i bästa fall kan hantera ett 10-årsregn. Fortfarande betydande områden med kombinerade system med lägre kapacitet Permeabla ytor Vatten har möjlighet att infiltrera Total magasinskapacitet övre jordlager ca mm MEN Vid ett skyfall är regnintensiteten >> infiltrationskapaciteten Majoriteten av infiltration sker i områden där vatten blir stående marken blir snabbt vattenmättad Infiltrationskapaciteten i det översta jordlagret motsvarar ungefär ett 10-årsregn, dvs ungefär samma kapacitet som en hårdgjord yta med korrekt dimensionerat dagvattensystem. 5 November, 2014 #28

29 En överslagsberäkning Ledningsnätskap. 5-årsregn 10-årsregn Regnvolym, 100-årsregn på 30 min 44 mm 44 mm Infiltration (max) 18 mm 18 mm Ledningsnät 17 mm 21 mm Avrinning, 100% hårdgjort (50% hårdgjort) 27 mm (26-27) 23 mm (23 26) Djup på 5% av ytan 54 cm 46 cm

30 En överslagsberäkning Ledningsnätskap. 5-årsregn 10-årsregn Regnvolym, 100-årsregn på 30 min 44 mm 44 mm Infiltration (max) 18 mm 18 mm Ledningsnät 17 mm 21 mm Avrinning, 100% hårdgjort (50% hårdgjort) 27 mm (26-27) 23 mm (23 26) Djup på 5% av ytan 54 cm 46 cm

31 En överslagsberäkning Ledningsnätskap. 5-årsregn 10-årsregn Regnvolym, 100-årsregn på 30 min 44 mm 44 mm Infiltration (max) 18 mm 18 mm Ledningsnät 17 mm 21 mm Avrinning, 100% hårdgjort (50% hårdgjort) 27 mm (26-27) 23 mm (23 26) Djup på 5% av ytan 54 cm 46 cm

32 Effekten av en ökad dimensionering Ledningsnätskap. 5-årsregn 10-årsregn 20-årsregn Regnvolym, 100-årsregn på 30 min 44 mm 44 mm 44 mm Infiltration (max) 18 mm 18 mm 18 mm Ledningsnät 17 mm 21 mm 26 mm Avrinning, 100% hårdgjort (50% hårdgjort) 27 mm (26-27) 23 mm (23 26) 18 mm (18 26) Djup på 5% av ytan 54 cm 46 cm 36 cm

33 Effekten av en ökad dimensionering Ledningsnätskap. 5-årsregn 10-årsregn 20-årsregn Regnvolym, 100-årsregn på 30 min 44 mm 44 mm 44 mm Infiltration (max) 18 mm 18 mm 18 mm Ledningsnät 17 mm 21 mm 26 mm Avrinning, 100% hårdgjort (50% hårdgjort) 27 mm (26-27) 23 mm (23 26) 18 mm (18 26) Djup på 5% av ytan 54 cm 46 cm 36 cm

34 Öppen dagvattenhantering en lösning? Öppna kanaler Större kapacitet än rör, en faktor 3-6 Kapaciteten anpassas efter flödet Magasin Magasinerar vattnet tillfälligt på ytan Magasin med 50 cm vatten kan ta hand om vatten från en yta som är ca 20 ggr magasinets yta (100-årsregn) Gröna tak Ca 5-10 mm i magasinskapacitet Fyller i princip ingen funktion vid ett extremt regn 5 November, 2014 #34

35 Hantering av extrema regn en stadsplaneringsfråga Hantering av överskottet, dvs den del av regnet som inte kan tas om hand av ledningssystemet eller infiltrera kräver framförallt: Utrymme Magasin och öppna transportvägar Ytbehov: 5-10% av avrinningsområdet, reserverade för överskottet Smart höjdsättning Styra vattnet från bebyggelse till områden där det gör minst skada Befintlig bebyggelse Höjdsättningen redan gjord och begränsat med utrymme Planerad bebyggelse Större möjligheter! 5 November, 2014 #35

36 Höjdsättning av bebyggelse Källa: Svenskt Vatten P105

37 Hur exploaterar vi staden? Ökad hårdgöringsgrad Planerad i form av förtätning Oplanerad i form av t.ex. villaägare som hårdgör tomtytor Total hårdgöringsgrad: 56% 63%, (SCB) 5 November, 2014 #37

38 Hur exploaterar vi staden?

39 Kartläggning av påverkan 5 November, 2014 #39

40 Kartläggning av påverkan från extrema regn Simulering av markavrinníngen, dvs. överskottet Metodik utvecklad i MSB-projekt Syftar till att beräkna vattendjup, flödesvägar och hastigheter i samband med ett extremt regn. Programvara: MIKE 21 5 November, 2014 #40

41 Kartläggning av påverkan från extrem regn Simulering av markavrinníngen, dvs. överskottet Metodik utvecklad i MSB-projekt Syftar till att beräkna vattendjup, flödesvägar och hastigheter i samband med ett extremt regn. Programvara: MIKE 21 Hänsyn till ledningssystemets kapacitet och markens infiltrationsförmåga. 5 November, 2014 #41

42 5 November, 2014 #42

43 5 November, 2014 #43

44 Kartläggning av riskområden befintlig bebyggelse 5 November, 2014 #44

45 Kartläggning av riskområden exploateringsområden 5 November, 2014 #45

46 Påverkan på samhällsviktig verksamhet 5 November, 2014 #46

47 5 November, 2014 #47 Före åtgärder

48 5 November, 2014 #48

49 5 November, 2014 #49 Efter åtgärder

50 Summering De extrema regnen finns idag och det mesta pekar på att det kommer att bli värre i framtiden. Konsekvenserna är stora då regnen kommer över tätorter. Svårt att göra något på kort sikt osäkra prognoser, kort ledtid Åtgärder på lång sikt samhällsplanering Skapa utrymme för vattnet Höjdsättning styr vattnet dit vi vill ha det Kartlägg påverkan, identifiera problemområden och hitta lösningar som lindrar konsekvenserna. 5 November, 2014 #50

Pluviala översvämningar

Pluviala översvämningar chb Pluviala översvämningar Konsekvenser vid skyfall över tätorter En kunskapsöversikt 2 MSB:s kontaktperson: Ulrika Postgård, 010-240 50 33 Foto: Fotolia Michal Kolodziejczyk Publikationsnummer MSB567-13

Läs mer

Modellering av avrinning från gröna tak

Modellering av avrinning från gröna tak UPTEC W15009 Examensarbete 30 hp Mars 2015 Modellering av avrinning från gröna tak Avrinningskoefficienter och modellparametrar Camilla Andersson REFERAT Modellering av avrinning från gröna tak avrinningskoefficienter

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Klimat- och sårbarhetsanalys för Danderyds kommun

Klimat- och sårbarhetsanalys för Danderyds kommun Bilaga 1 Dnr KS 2013/0039 Klimat- och sårbarhetsanalys för Danderyds kommun Rapporten sammanställd av Ruth Meyer och Lars Winberg. 2013-10-21 Sammanfattning Även om vi med tiden lyckas vända trenden så

Läs mer

Underjordisk dagvattenhantering i urban miljö

Underjordisk dagvattenhantering i urban miljö Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Underjordisk dagvattenhantering i urban

Läs mer

Fastighetsägarna Stockholm Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon:

Fastighetsägarna Stockholm Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fastighetsägarna Stockholm är branschorganisationen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholms län och på Gotland. Våra drygt 5 000 medlemmar spänner från börsnoterade fastighetsföretag

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Mikael Olshammar och Christian Baresel Rapport: B2029, mars 2012 IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Extrema väderhändelser och klimatförändringarnas effekter

Extrema väderhändelser och klimatförändringarnas effekter Mistra-SWECIA Report No 3 En kunskapsöversikt om Extrema väderhändelser och klimatförändringarnas effekter Markku Rummukainen En kunskapsöversikt om Extrema väderhändelser och klimatförändringarnas effekter

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

Extrema vädersituationer - Hur väl rustat är Göteborg? -

Extrema vädersituationer - Hur väl rustat är Göteborg? - Extrema vädersituationer - Hur väl rustat är Göteborg? - Utredning maj 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattande slutsatser... 1 2. Inledning... 4 2.1 Rapporten... 4 2.2 Uppdraget... 4 2.3 Bakgrund...

Läs mer

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Grundkurs i dagvatten och LOD ur ett planeringsperspektiv Fördröjd hantering av dagvatten rätt utnyttjad, på rätt plats, attraktiv och

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Översvämningshot. Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen.

Översvämningshot. Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen. Översvämningshot Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern Delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:94 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Småhusträdgårdarnas betydelse för klimatanpassning och dagvattenhantering i stadsregionen

Småhusträdgårdarnas betydelse för klimatanpassning och dagvattenhantering i stadsregionen Småhusträdgårdarnas betydelse för klimatanpassning och dagvattenhantering i stadsregionen Johanna Deak Sjöman SLUTRAPPORT för anslagsnummer H09-0173-AKF Småhusträdgårdarnas betydelse för klimatanpassning

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

Klimatanpassningsguide. en introduktion till klimatanpassning i Västra Götalands län

Klimatanpassningsguide. en introduktion till klimatanpassning i Västra Götalands län Klimatanpassningsguide en introduktion till klimatanpassning i Västra Götalands län www.fotoakuten.se Foto: Daniel Andersson Klimatet förändras - anpassning måste påbörjas Jordens klimat håller på att

Läs mer

Översvämningar och riskhantering. En forskningsöversikt

Översvämningar och riskhantering. En forskningsöversikt Översvämningar och riskhantering En forskningsöversikt Översvämningar och riskhantering - en forskningsöversikt December 2008 Lars Nyberg (Doc.) Centrum för klimat och säkerhet Karlstads universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser av kraftiga skyfall. Tre fallstudier

Ekonomiska konsekvenser av kraftiga skyfall. Tre fallstudier Ekonomiska konsekvenser av kraftiga skyfall Tre fallstudier 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Foto: Hagfors kommun Publikationsnummer MSB 0187-10 ISBN 978-91-7383-092-8 3 Förord En av de

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN Vellinge kommun Uppdragsnummer 1220091000 Malmö 2012-01-25 Sweco Environment AB Malmö Kust och Vattendrag Författare: Sebastian Irminger Street Granskare: Olof Persson 1

Läs mer

Klimatförändringar i Blekinge konsekvenser och anpassning

Klimatförändringar i Blekinge konsekvenser och anpassning 2011:05 konsekvenser och anpassning www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport, år och nr: 2011/05 Rapportnamn: konsekvenser och anpassning Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona. Författare/Kontaktperson:

Läs mer

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Pärmbild. Vy över Riddarfjärden i Mälaren fotograferat från Västerbron, oktober

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

ANPASSNING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT OMRÅDEN I PLANERINGSSTADIET MED HÄNSYN TILL HÖJDA VATTENNIVÅER

ANPASSNING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT OMRÅDEN I PLANERINGSSTADIET MED HÄNSYN TILL HÖJDA VATTENNIVÅER ANPASSNING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT OMRÅDEN I PLANERINGSSTADIET MED HÄNSYN TILL HÖJDA VATTENNIVÅER - metoder för skydd med Gullbergsvass och Norra Masthugget som exempel BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Västra Götalands län 2011. Rapport 2011:71

Risk- och sårbarhetsanalys. Västra Götalands län 2011. Rapport 2011:71 Risk- och sårbarhetsanalys Västra Götalands län 2011 Rapport 2011:71 Rapportnr: 2011:71 ISSN: 1403 168X Rapportansvarig: Markus Green och Vendela Bodén Text: Anders Frelek, Markus Green, Jan Erik Gustavsson,

Läs mer

Skydda dig mot översvämningar

Skydda dig mot översvämningar Skydda dig mot översvämningar Publikationsnummer: 2015:1 (uppdaterad version av 2011:39) Titel: Skydda dig mot översvämningar Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Beställningsadress: Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

RAPPORT. Ansökan om tillstånd för kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen MÖLNDALS KVARNBY GBG VATTENSYSTEM

RAPPORT. Ansökan om tillstånd för kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen MÖLNDALS KVARNBY GBG VATTENSYSTEM MÖLNDALS KVARNBY Ansökan om tillstånd för kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen UPPDRAGSNUMMER 1321069 KOMPLETTERING, REGLERINGSSTUDIE M.M. GBG VATTENSYSTEM JONATAN

Läs mer