UPPHANDLING AV RESURSKONSULTER INOM TEKNISK OCH STRATEGISK INFORMATIONSSÄKERHET (6 bilagor)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPHANDLING AV RESURSKONSULTER INOM TEKNISK OCH STRATEGISK INFORMATIONSSÄKERHET (6 bilagor)"

Transkript

1 Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Jonna Enerskog Telefon E-post Datum Diarienr (åberopas vid korrespondens) A /2013 Saknr Ver Sista anbudsdag: UPPHANDLING AV RESURSKONSULTER INOM TEKNISK OCH STRATEGISK INFORMATIONSSÄKERHET (6 bilagor) 1. FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1.1. Omfattning Rubricerad upphandling omfattar resurskonsulter inom strategisk och teknisk informationssäkerhet. Med detta avses kravställning, granskning, revision, råd, stöd m.m. inom de områden som beskrivs i nedanstående sex (6) punkter. Ramavtalet omfattar inte systemutveckling, konfiguration, drift eller underhåll av itsäkerhetssystem eller -funktioner. Med resurskonsult avses en viss resurs hos leverantören som ställs till uppdragsgivarens förfogande och som arbetsleds av uppdragsgivaren. I denna upphandling är Rikspolisstyrelsen uppdragsgivare. Nedanstående punkter är de vanligaste uppdragsområdena inom ramavtalet, men punkterna är inte uttömmande. Observera att ett enskilt uppdrag kan överlappa flera uppdragsområden. i. Risk-, sårbarhets- och säkerhetsanalyser avseende IT-infrastruktur och komplexa IT-system. ii. Revision, kontroll och granskning av IT-infrastruktur och komplexa ITsystem. iii. Stöd och kravställning på arkitektur- och designnivå inom tekniskt avancerade IT-säkerhetslösningar. iv. Process- och metodutveckling samt rutiner för drift och underhåll av ITsäkerhetslösningar. v. Utveckling, metodstöd etc. avseende ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet med standarder i ISO serien. vi. Säkerhetsskydd (enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:663)) i informationshantering Konsulternas erfarenhetsnivåer är indelade i fem (5) kompetensnivåer. I den här upphandlingen ingår nivå 3, 4, och 5 uppdelat på separata avtalsområden. Se Anbudsförfrågan.docx Sida 1 av 12

2 Rikspolisstyrelsen A /2013 punkterna 4 Krav på tjänsten, avtalsområde 1, 5 Krav på tjänsten, avtalsområde 2 och 6 Krav på tjänsten, avtalsområde 3 för beskrivning av kompetensnivåerna. Rikspolisstyrelsens behov av konsulter på de olika kompetensnivåerna uppskattas till följande fördelning: Kompetensnivå Andel avrop Andel timmar 3 10 % 40 % 4 70 % 40 % 5 20 % 20 % 1.2. Avropande myndigheter Rikspolisstyrelsen är avropande myndighet Avtalsområden och ramavtal Upphandlingen är uppdelad i tre (3) separata avtalsområden. Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera avtalsområden. En anbudsgivare kvalificeras endast en (1) gång oavsett hur många avtalsområden anbudet omfattar. Varje avtalsområde utvärderas för sig. De tre (3) avtalsområdena omfattar samtliga uppdragsområden enligt punkt 1.1 ovan. Avtalsområde 1: Konsulter på kompetensnivå 3 Avtalsområde 2: Konsulter på kompetensnivå 4 Avtalsområde 3: Konsulter på kompetensnivå 5 För respektive avtalsområde har Rikspolisstyrelsen för avsikt att tilldela fem (5) ramavtal. I ramavtalet kommer det framgå vilket/vilka avtalsområden som omfattas Förnyad konkurrensutsättning Avrop av resurskonsulter inom teknisk och strategisk informationssäkerhet görs genom förnyad konkurrensutsättning. När Rikspolisstyrelsen gör avrop kommer antagna ramavtalsleverantörer skriftligen tillställas avropsförfrågan och erbjudas möjlighet att inkomma med avropssvar. Avropets omfattning definieras i samband med avropet, se vidare punkt 8 Avropsvillkor i bilaga 4, Avtalsunderlag Volym Rikspolisstyrelsen garanterar inga volymer under avtalstiden. Under 2012 köptes konsulttjänster inom området strategisk och teknisk informationssäkerhet för cirka 8,4 miljoner sek och prognosen för 2013 ligger på 8,7 miljoner sek vilket motsvarar ungefär till timmar. Rikspolisstyrelsen uppskattar att de nivåerna är representativa för behovet under avtalsperioden Avtalstid Ramavtalet träder ikraft från och med dagen det har undertecknats av båda parter och gäller två (2) år. Rikspolisstyrelsen äger rätt, men har inte skyldighet, att förlänga avtalet i upp till ytterligare två (2) år. 2. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 2.1. Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen är upphandlande myndighet. Sida 2 av 12

3 Rikspolisstyrelsen A / Upphandlingsförfarande Vid denna upphandling tillämpas ett öppet förfarande i enlighet med 4 kap. 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kommer att antas utan föregående förhandling Annonsering Annonsering sker i databasen samt i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) Förfrågningsunderlag Upphandlingens omfattning och de krav som ställs framgår av denna anbudsförfrågan jämte bilagor (Förfrågningsunderlag). Förfrågningsunderlaget är publicerat på Polisens upphandlarprofil; Anbudsgivaren bär själv ansvar för att tillägna sig fullständigt Förfrågningsunderlag Frågor och svar Frågor upprättas skriftligen på svenska och skickas till upphandlaren på följande e- postadress Rikspolisstyrelsen besvarar endast frågor som inkommit till upphandlaren senast den 14 november Frågor och svar samt annan för upphandlingen relevant information publiceras löpande på Polisens upphandlarprofil fram till och med den 20 november Endast den information som publiceras på Polisens upphandlarprofil ska anses utgöra del av Förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren bär själv ansvar för att tillägna sig frågor och svar samt annan för upphandlingen relevant information som publiceras på Polisens upphandlarprofil Anbudets form och struktur Anbud skall upprättas skriftligen och av anbudet skall all information av betydelse för anbudsprövningen framgå på svenska. Detta innebär att alla handlingar som är av betydelse för anbudsprövningen och som är författade på annat språk än svenska måste åtföljas av en vidimerad översättning. Anbud struktureras på så vis att information framgår i den ordning som de efterfrågas i detta Förfrågningsunderlag med undantag för information som anbudsgivaren anser vara sekretessbelagd. Sådan information placeras sist i anbudet tillsammans med en motivering till varför informationen anses vara sekretessbelagd, jämför Använd hålat A4-papper och undvik pärmar, plastfickor, häftklamrar, gem och liknande. Anbud lämnas i en sluten neutral försändelse försedd med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbud. ANBUD A /2013 Strategisk informationssäkerhet 2.7. Anbudets giltighet Anbud skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren och anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud till och med den 30 juni 2014 om inte annat överenskommes. Eventuell överenskommelse om förlängning av anbudets giltighetstid initieras av Rikspolisstyrelsen Anbudets avlämnande Anbud skall ha ankommit till Rikspolisstyrelsen senast den 26 november Sida 3 av 12

4 Rikspolisstyrelsen A /2013 Anbud som lämnas till Rikspolisstyrelsen personligen eller via bud avlämnas vid Polhemsgatan 30 i Stockholm, vardagar mellan kl. 06:00 och kl. 20:00. Anbud som skickas till Rikspolisstyrelsen med post adresseras till: Rikspolisstyrelsen Att: Registratorskontoret Box Stockholm Anbudsgivaren svarar för att anbud ankommer i rätt tid. Anbud som ankommer efter sista anbudsdag eller som lämnas via telefax eller e-post kommer inte att beaktas Anbudskostnader Anbudsgivaren äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader i samband med anbudsgivningen Kontrakt Civilrättsligt bindande avtal mellan upphandlande myndighet och antagen anbudsgivare i denna upphandling sluts genom ett kontrakt. Enligt definitionen i 2 kap. 10 LOU avses med kontrakt ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som a) sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer; b) avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster och c) undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur Offentlighetsprincipen Som myndighet omfattas Rikspolisstyrelsen av offentlighetsprincipen, vilket innebär att Rikspolisstyrelsen är skyldig att lämna ut information som inte är sekretessbelagd. Rikspolisstyrelsen genomför en prövning om information är sekretessbelagd eller inte endast i samband med att en begäran om att få ta del av informationen inkommer till Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsens beslut om att sekretessbelägga information kan överklagas och prövas i domstol. För att underlätta Rikspolisstyrelsens prövning ombeds anbudsgivaren att i anbudet precisera vilken information som anbudsgivaren anser vara sekretessbelagd samt vilken skada anbudsgivaren skulle lida om informationen röjdes. 3. KRAV PÅ ANBUDSGIVARE De krav som ställs på anbudsgivare och underleverantörer som ska utföra det aktuella ramavtalet samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan. Dessa kvalificeringskrav prövas endast en (1) gång oavsett hur många avtalsområden anbudsgivaren väljer att offerera konsulter inom. Med underleverantör avses företag som anbudsgivare anlitar för att genomföra hela eller vissa delar av ramavtalet. Avser anbudsgivaren att anlita fler än en underleverantör får bilagt Formulär för underleverantör mångfaldigas Företagsuppgifter Anbudsgivare lämnar sina egna och underleverantörers företagsuppgifter förslagsvis i bilagda Formulär för anbudsgivare och Formulär för underleverantör samt fogar dem till anbudet. Sida 4 av 12

5 Rikspolisstyrelsen A / Uteslutningsgrunder Rikspolisstyrelsen kommer att utesluta anbudsgivare och underleverantörer, för vilka grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU föreligger. Anbudsgivare och underleverantörer skall skriftligen intyga på heder och samvete att grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU inte föreligger. Behörigen undertecknade Formulär för anbudsgivare och Formulär för underleverantör godtas som skriftligt intyg Socialförsäkringsavgifter och skatter Anbudsgivare och underleverantörer skall ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att anbudsgivare och underleverantörer som är skattskyldiga i Sverige inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatt genom att inhämta uppgifter från Skatteverket. Anbudsgivare och underleverantörer som inte är skattskyldiga i Sverige skall styrka att de inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet, som innehåller de uppgifter som Rikspolisstyrelsen inhämtar från Skatteverket. För information om de uppgifter som avses hänvisas till bilagd Blankett från Skatteverket. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet skall dessa ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbud, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen av oberoende part som är insatt i anbudsgivares respektive underleverantörers verksamhet, såsom auktoriserad revisor Registrering Anbudsgivare och underleverantörer skall vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register som förs i det egna landet under förutsättning att anbudsgivare och underleverantörer är skyldiga att vara registrerade i sådant register, i enlighet med lagen i det egna landet. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att svenska anbudsgivare och underleverantörer har fullgjort sina registreringsskyldigheter genom att inhämta uppgifter från Bolagsverket. Utländska anbudsgivare och underleverantörer skall styrka registrering enligt det egna landets bestämmelser om aktiebolagsregister, handelsregister eller motsvarande register med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet får de ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbud, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen av oberoende part som är insatt i anbudsgivares respektive underleverantörers verksamhet, såsom auktoriserad revisor. Sida 5 av 12

6 Rikspolisstyrelsen A / Ekonomisk ställning Anbudsgivare skall ha en sådan ekonomisk ställning att den kan upprätthålla ramavtalet som den upphandlande myndigheten avser sluta i denna upphandling under hela dess giltighetstid, inklusive eventuella förlängningar. Rikspolisstyrelsen kommer att göra en bedömning av anbudsgivarnas ekonomiska ställning med hjälp av affärs- och kreditupplysningsföretaget UC AB:s (UC) riskklassificering. Anbudsgivare som är placerade i riskklass 3-5 baserat på ekonomiska värden kommer att anses ha uppfyllt kravet på ekonomisk ställning. Anbudsgivare, som av UC a) inte har placerats i någon riskklass eller b) har placerats i riskklass 1-2 eller c) har placerats i riskklass 3 och där riskklassen inte är baserad på ekonomiska värden, kan komma att anses ha uppfyllt kravet på ekonomisk ställning under förutsättning att anbudsgivare fogar sådana handlingar till anbudet som gör att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren har motsvarande ekonomiska ställning. Sådana handlingar kan exempelvis utgöras av intyg från något annat affärs- och kreditupplysningsföretag, såsom Creditsafe AB eller Dun & Bradstreet, som visar att anbudsgivaren är placerad i en riskklass som motsvarar riskklass 3-5 enligt UC alternativt moderbolagsgaranti eller likvärdig garanti, utfärdad av anbudsgivarens moderbolag eller annan garant som uppfyller kravet i första stycket i denna punkt, i vilken anbudsgivarens åtaganden enligt ramavtalet garanteras som för eget åtagande Tidigare åtaganden För att bevisa sin inriktning mot informationssäkerhetsuppdrag skall anbudsgivaren under de tre (3) senaste åren ha utfört minst åtta (8) uppdrag inom området teknisk eller strategisk informationssäkerhet omfattande minst 80 timmar vardera, alternativt minst fyra (4) uppdrag omfattande minst 200 timmar vardera. Uppdragen ska vara utförda hos minst två (2) olika kunder. Uppdragen får vara pågående eller avslutade under de tre (3) senaste åren. Det skall framgå vilka uppdragsområden (i-vi) som omfattas av uppdragen, ett uppdrag kan omfatta flera uppdragsområden, konsultens kompetensnivå (3-5), uppdragets omfattning samt under vilken tidsperiod som uppdragen varat. Det skall även lämnas en kortare beskrivning av uppdraget som styrker vilket/vilka uppdragsområden som omfattades. Uppdragen listas i bilaga 1, Formulär för anbudsgivare Yrkeskunnande För att bevisa sitt yrkeskunnande inom informationssäkerhetsuppdrag skall anbudsgivaren ge in närmare beskrivning av fyra (4) uppdrag utförda inom de senaste tre (3) åren. Dessa uppdrag skall omfatta minst 80 timmar och får vara utförda hos samma kund och får ingå i de listade uppdragen i punkt 3.6. Beskrivningarna ska visa på djupet i anbudsgivarens leveransförmåga och tydligt indikera om avsedd kundnytta har uppnåtts. Det skall framgå vilka uppdragsområden (i-vi) som omfattas av uppdragen, ett uppdrag kan omfatta flera uppdragsområden. Uppdragsbeskrivningarna skall utgöra kundreferenser och får därför inte vara anonyma, Rikspolisstyrelsen kommer att kontakta angivna kunder för att verifiera uppgifterna. Varje beskrivning bör vara maximalt en halv A4-sida lång. Referenstagningen går till så att Rikspolisstyrelsen presenterar beskrivningarna för referensuppdragsgivarna som får bekräfta eller förneka att uppgifterna stämmer (ja/nej). Om referensuppdragsgivarna förnekar överensstämmelse med lämnad Sida 6 av 12

7 Rikspolisstyrelsen A /2013 beskrivning har Rikspolisstyrelsen rätt att utesluta anbudsgivaren. Mall enligt bilaga 1, Formulär för anbudsgivare, ska användas. Kontaktuppgifter till referensperson skall vara aktuella och innehålla namn, e-postadress och telefonnummer. 4. KRAV PÅ TJÄNSTEN, AVTALSOMRÅDE 1 De krav som ställs på föremålet för upphandlingen inom detta avtalsområde samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan. Rikspolisstyrelsen vill förvissa sig om att de konsulter som kommer att utföra tjänster har tillräcklig kompetens och att tjänsten därmed kommer att utföras med god kvalitet Definition av kompetensnivåer Nivåbeskrivningarna är profilbeskrivningar på en övergripande nivå. Vid klassning av en individs kompetens inom aktuellt kompetensområde måste kriterierna för nivåbeskrivningarna uppfyllas (se nedan). Endast kompetensnivå 3 är aktuell för avrop inom detta avtalsområde. Kompetensnivå 2 beskrivs informationsvis då krav på erfarenhet för kompetensnivå 3 hänvisar till kompetensnivå 2. Nivå 2 Kunskap Har utbildning inom området, viss svårighetsgrad Erfarenhet 1-3 år som konsult inom aktuellt område, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag Ledning Kräver arbetsledning Självständighet Kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter Nivå 3 Kunskap Erfarenhet Ledning Självständighet Hög kompetens inom området 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år Tar ansvara för delområde, kan leda en mindre grupp Kan arbeta självständigt 4.2. Krav på konsulter, avtalsområde 1 Anbudsgivaren skall erbjuda minst tre (3) konsulter på kompetensnivå 3. De konsulter som erbjuds skall kunna utföra uppdrag inom åtminstone uppdragsområde ii, se 1.1. Rikspolisstyrelsen ser dock gärna att anbudsgivaren kan offerera konsulter som kan utföra uppdrag i fler uppdragsområden. Anbudsgivaren skall lämna motsvarande information som efterfrågas i Formulär för anbudsgivare om antal offererade konsulter på kompetensnivå 3 samt vilket/vilka uppdragsområden konsulterna kan utföra uppdrag inom. Anbudsgivare skall skriftligen intyga att skall-kraven under denna punkt 4.2 är uppfyllda. Behörigen undertecknat Formulär för anbudsgivare godtas som skriftligt intyg. 5. KRAV PÅ TJÄNSTEN, AVTALSOMRÅDE 2 De krav som ställs på föremålet för upphandlingen inom detta avtalsområde samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan. Sida 7 av 12

8 Rikspolisstyrelsen A /2013 Rikspolisstyrelsen vill förvissa sig om att de konsulter som kommer att utföra tjänster har tillräcklig kompetens och att tjänsten därmed kommer att utföras med god kvalitet Definition av kompetensnivåer Nivåbeskrivningarna är profilbeskrivningar på en övergripande nivå. Vid klassning av en individs kompetens inom aktuellt kompetensområde måste kriterierna för nivåbeskrivningarna uppfyllas (se nedan). Endast kompetensnivå 4 är aktuell för avrop inom detta avtalsområde. Nivå 4 Kunskap Erfarenhet Ledning Självständighet Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år Tar huvudansvar för ledning av större grupp Mycket stor 5.2. Krav på konsulter, avtalsområde 2 Anbudsgivaren skall erbjuda minst tre (3) konsulter på kompetensnivå 4. De konsulter som erbjuds skall kunna utföra uppdrag inom samtliga sex (6) uppdragsområden, se 1.1. Observera att kravet syftar på den totala mängden konsulter som anbudsgivaren erbjuder, en enskild konsult kan alltså kunna utföra uppdrag inom endast ett (1) område under förutsättning att anbudsgivaren erbjuder ytterligare konsulter som kan utföra uppdrag inom övriga fem (5) områden. För att styrka att kraven uppfylls skall anbudsgivaren bifoga anbudet CV eller annan dokumentation som visar konsulternas kompetensnivå samt inom vilka uppdragsområden de kan utföra uppdrag. Anbudsgivaren kan bifoga anbudet så många CV som behövs för att visa att kraven ovan uppfylls, dock inte fler än totalt åtta (8) CV. Av inskickade CV ska det framgå uppgifter som styrker att varje konsult befinner sig på kompetensnivå 4 och det ska även uttryckligen framgå inom vilka uppdragsområden konsulten kan utföra uppdrag. De konsulter vilkas CV har bifogats skall vara tillgängliga för avrop med reservation för mellanförsäljning. Observera att begränsningen av antal CV enbart gäller för att visa att kravet uppfylls. Anbudsgivaren kan inkludera fler konsulter i anbudet som ska vara tillgängliga för avrop. Anbudsgivaren skall lämna motsvarande information som efterfrågas i Formulär för anbudsgivare om antal offererade konsulter på kompetensnivå 4 samt hur många av de konsulterna som kan utföra uppdrag inom respektive uppdragsområde. 6. KRAV PÅ TJÄNSTEN, AVTALSOMRÅDE 3 De krav som ställs på föremålet för upphandlingen inom detta avtalsområde samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan. Rikspolisstyrelsen vill förvissa sig om att de konsulter som kommer att utföra tjänster har tillräcklig kompetens och att tjänsten därmed kommer att utföras med god kvalitet. Sida 8 av 12

9 Rikspolisstyrelsen A / Definition av kompetensnivåer Nivåbeskrivningarna är profilbeskrivningar på en övergripande nivå. Vid klassning av en individs kompetens inom aktuellt kompetensområde måste kriterierna för nivåbeskrivningarna uppfyllas (se nedan). Endast kompetensnivå 5 är aktuell för avrop inom detta avtalsområde. Nivå 5 Kunskap Erfarenhet Ledning Självständighet Kompetens av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert/guru på marknaden. Som nivå 4, men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning Mycket stor 6.2. Krav på konsulter, avtalsområde 3 Anbudsgivaren skall erbjuda minst en (1) konsult på kompetensnivå 5. Konsult som erbjuds skall kunna utföra uppdrag inom minst fyra (4) uppdragsområden, se 1.1. Observera att kravet syftar på den totala mängden konsulter som anbudsgivaren erbjuder, en enskild konsult kan alltså kunna utföra uppdrag inom endast ett (1) område under förutsättning att anbudsgivaren erbjuder ytterligare konsulter som kan utföra uppdrag inom åtminstone ytterligare tre (3) områden. För att styrka att kraven uppfylls skall anbudsgivaren bifoga anbudet CV eller annan dokumentation som visar konsult/ernas kompetensnivå samt inom vilka uppdragsområden de kan utföra uppdrag. Anbudsgivaren kan bifoga anbudet så många CV som behövs för att visa att kraven ovan uppfylls, dock inte fler än totalt fyra (4) CV. Av inskickade CV ska det framgå uppgifter som styrker att varje konsult befinner sig på kompetensnivå 5 och det ska även uttryckligen framgå inom vilka uppdragsområden konsulten kan utföra uppdrag. De konsulter vilkas CV har bifogats skall vara tillgängliga för avrop med reservation för mellanförsäljning. Observera att begränsningen av antal CV enbart gäller för att visa att kravet uppfylls. Anbudsgivaren kan inkludera fler konsulter i anbudet som ska vara tillgängliga för avrop. Anbudsgivaren skall lämna motsvarande information som efterfrågas i Formulär för anbudsgivare om antal offererade konsulter på kompetensnivå 5 samt hur många av de konsulterna som kan utföra uppdrag inom respektive uppdragsområde. 7. KOMMERSIELLA KRAV De kommersiella krav som ställs samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan: 7.1. Priser Anbudsgivaren skall ange priser i SEK, exklusive mervärdesskatt, i enlighet med bilagt Formulär för anbudsgivare. Priserna skall omfatta ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av de åtaganden som anges i bilagt Avtalsunderlag. För att en rättvisande utvärdering av lämnade priser ska kunna genomföras skall de prisuppgifter som begärts lämnas utan reservationer, ändringar eller tillägg. Sida 9 av 12

10 Rikspolisstyrelsen A /2013 De timpriser som lämnas är takpriser. Det finns alltså möjlighet för anbudsgivare att erbjuda lägre priser i samband med avrop från ramavtalet. Dock får takpriserna aldrig överstigas. Timpris skall lämnas för de avtalsområden som anbudsgivaren lämnar anbud på Avtalsunderlag I bilagt Avtalsunderlag, jämte bilagor, anges samtliga kommersiella villkor som ska reglera avtalsförhållandet mellan Rikspolisstyrelsen och antagen anbudsgivare. Anbudsgivaren skall acceptera samtliga kommersiella villkor utan reservationer, ändringar eller tillägg. Behörigen undertecknat Formulär för anbudsgivare godtas som accept av villkoren i bilagt Avtalsunderlag Särskilda kontraktsvillkor Antidiskrimineringsvillkor Enligt förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt ska Rikspolisstyrelsen i kontrakt som tilldelas en leverantör av en tjänst eller byggentreprenad i samband med en upphandling enligt lagen om (2007:1091) offentlig upphandling (LOU) ställa upp villkor som ska ha till ändamål att motverka diskriminering hos leverantören, om kontraktet a) har en löptid på 8 månader eller längre; och b) har ett beräknat värde på minst kr. Rikspolisstyrelsen skall enligt samma förordning förena villkoren med en sanktion och kontrollera att leverantören efterlever villkoren. Med anledning av ovanstående har Rikspolisstyrelsen i punkten 22 Förbud mot diskriminering i bilagt Avtalsunderlag infört ett särskilt kontraktsvillkor som anbudsgivaren skall acceptera. Behörigen undertecknat Formulär för anbudsgivare godtas som accept av det särskilda kontraktsvillkoret i bilagt Avtalsunderlag Förutsättningar för att teckna avtal Säkerhetsskyddsavtal (Nivå 2) Antagen anbudsgivare och eventuell underleverantör, kommer att delges och arbeta med sekretessbelagda uppgifter; dock endast i av Rikspolisstyrelsen anvisade lokaler. För arbetet erfordras att antagen anbudsgivare och dess personal, inklusive eventuell underleverantör, har genomgått en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och därvid blivit godkända av Rikspolisstyrelsen samt att anbudsgivaren, och eventuell underleverantör, har tecknat ett säkerhetsskyddsavtal med Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen kommer att ingå ramavtalet med antagen anbudsgivare först då bifogat Säkerhetsskyddsavtal har ingåtts och anbudsgivaren blivit godkänd efter genomförd säkerhetsprövning. Anbudsgivaren, och eventuell underleverantör, skall acceptera samtliga villkor i bilagt Säkerhetsskyddsavtal utan reservationer, ändringar eller tillägg. Behörigen undertecknat Formulär för anbudsgivare respektive Formulär för underleverantör godtas som accept av villkoren i bilagt Säkerhetsskyddsavtal. Särskild information om säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsprövning av utländska företag och konsulter finns i bilaga 6. Sida 10 av 12

11 Rikspolisstyrelsen A / ANBUDSPRÖVNING 8.1. Grund för tilldelning av kontrakt Rikspolisstyrelsen kommer att utvärdera samtliga anbud som har inkommit i rätt tid i enlighet med nedan angivet förfarande och därvid tillämpa värderingsgrunden lägsta pris som grund för tilldelning av kontrakt Uteslutnings- och kvalificeringsfasen I denna fas kontrolleras inledningsvis om de administrativa bestämmelserna är uppfyllda och om det finns grund för att utesluta anbudsgivaren. Därefter kontrolleras anbudsgivarens lämplighet utifrån kraven ställda i Förfrågningsunderlaget avseende anbudsgivarens ekonomiska ställning, tekniska och yrkesmässiga kapacitet samt yrkeskunnande. Endast anbudsgivare som bedöms uppfylla kraven kvalificerar sig till utvärderingsfasen Utvärderingsfasen för avtalsområde 1 I denna fas kontrolleras inledningsvis att anbudsgivaren uppfyller kraven på föremålet för upphandlingen och de kommersiella kraven. Därefter sker en prövning av vilka anbudsgivare som har lämnat anbuden med lägst pris utifrån kraven ställda i Förfrågningsunderlaget. Endast anbudsgivare som bedöms uppfylla kraven på föremålet för upphandlingen och de kommersiella kraven genomgår denna prövning. Anbuden med lägst pris fastställs genom jämförelse av anbudsgivarnas utvärderingspris. Utvärderingspriset är anbudsgivarens timpris för konsulter på kompetensnivå 3. De fem (5) anbudsgivare som har de lägsta utvärderingspriserna kommer att anses ha anbuden med lägst pris och tilldelas ramavtal Utvärderingsfasen för avtalsområde 2 I denna fas kontrolleras inledningsvis att anbudsgivaren uppfyller kraven på föremålet för upphandlingen och de kommersiella kraven. Därefter sker en prövning av vilka anbudsgivare som har lämnat anbuden med lägst pris utifrån kraven ställda i Förfrågningsunderlaget. Endast anbudsgivare som bedöms uppfylla kraven på föremålet för upphandlingen och de kommersiella kraven genomgår denna prövning. Anbuden med lägst pris fastställs genom jämförelse av anbudsgivarnas utvärderingspris. Utvärderingspriset är anbudsgivarens timpris för konsulter på kompetensnivå 4. De fem (5) anbudsgivare som har de lägsta utvärderingspriserna kommer att anses ha anbuden med lägst pris och tilldelas ramavtal Utvärderingsfasen för avtalsområde 3 I denna fas kontrolleras inledningsvis att anbudsgivaren uppfyller kraven på föremålet för upphandlingen och de kommersiella kraven. Därefter sker en prövning av vilka anbudsgivare som har lämnat anbuden med lägst pris utifrån kraven ställda i Förfrågningsunderlaget. Endast anbudsgivare som bedöms uppfylla kraven på föremålet för upphandlingen och de kommersiella kraven genomgår denna prövning. Anbuden med lägst pris fastställs genom jämförelse av anbudsgivarnas utvärderingspris. Utvärderingspriset är anbudsgivarens timpris för konsulter på kompetensnivå 5. De fem (5) anbudsgivare som har de lägsta utvärderingspriserna kommer att anses ha anbuden med lägst pris och tilldelas ramavtal. Sida 11 av 12

12

13

14

15 Bilaga 4 1 (15) Rikspolisstyrelsen Ver.rev Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas) Affärsenheten/Upphandlingssektionen A /2013 Jonna Enerskog Saknummer Upphandlare 714 Datum BILAGA 4 AVTALSUNDERLAG (1 bilaga) Bilaga 4 Avtalsunderlag

16 2 Rikspolisstyrelsen PARTER HANDLINGAR AVTALSTID AVTALETS OMFATTNING LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN RPS ÅTAGANDEN PARTERNAS GEMENSAMMA ÅTAGANDEN AVROPSVILLKOR LEVERANS M.M LEVERANSFÖRSENING, PÅFÖLJDER RÄTT TILL ARBETSRESULTAT ANSVAR FÖR FEL, PÅFÖLJDER FÖRTIDA UPPHÖRANDE AV UPPDRAG PRIS, BETALNING M.M INDEXREGLERING FAKTURERING M.M BEFRIELSEGRUNDER HÄVNING SKADESTÅND ANSVARSBEGRÄNSNING FÖRSÄKRING FÖRBUD MOT DISKRIMINERING SÄKERHET OCH SEKRETESS SÄKERHETSSKYDD VERKSAMHET MARKNADSFÖRING PERSONAL UNDERLEVERANTÖR MEDDELANDEN ÖVERLÅTELSE AV AVTALET ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG FRISTÅENDE PARTER TILLÄMPLIG LAG TVIST AVTALSBILAGOR... 15

17 3 Rikspolisstyrelsen PARTER Mellan Rikspolisstyrelsen ( RPS ) och Företaget med organisationsnummer org. nr. och säte box/gata, postnummer postadress ( Leverantören ) har följande ramavtal, jämte bilagor, ( Avtalet ) slutits, innebärande att Leverantören förbundit sig att till de villkor som anges i Avtalet leverera resurskonsulter inom teknisk och strategisk informationssäkerhet för RPS. RPS och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. 2 HANDLINGAR Parternas åtaganden regleras av nedan angivna handlingar: 1 Skriftliga ändringar i eller tillägg till Avtalet; 2 Avtalet; 3 Förfrågningsunderlaget, daterat , inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar; 4 Leverantörens anbud, daterat 20åå-mm-dd, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar. Förekommer mot varandra stridande uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i ovan nämnd ordning, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Allmänna leveransvillkor eller motsvarande standardavtal som Leverantören eventuellt tillämpar för sin verksamhet är inte bindande för RPS, såvida inte dessa villkor ingår som bilaga till Avtalet. 3 AVTALSTID Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller två (2) år framåt. RPS äger rätt men har inte skyldighet att förlänga Avtalet med tolv (12) månader i taget upp till två (2) år med i övrigt oförändrade villkor. Meddelande om förlängning ska ske skriftligen till Leverantören senast tre (3) månader innan avtalstiden löper ut. I annat fall löper Avtalet ut utan uppsägning. 4 AVTALETS OMFATTNING Avtalet omfattar tillhandahållande av resurskonsulter inom teknisk och strategisk informationssäkerhet enligt nedan angiven specifikation ( Tjänsten ). Uppdragsområden Nedanstående punkter är de vanligaste uppdragsområdena inom ramavtalet, men är inte uttömmande. Observera att ett enskilt uppdrag kan överlappa flera uppdragsområden. i. Risk-, sårbarhets- och säkerhetsanalyser avseende IT-infrastruktur och komplexa IT-system.

18 4 Rikspolisstyrelsen ii. Revision, kontroll och granskning av IT-infrastruktur och komplexa IT-system. iii. Stöd och kravställning på arkitektur- och designnivå inom tekniskt avancerade IT-säkerhetslösningar. iv. Process- och metodutveckling samt rutiner för drift och underhåll av IT-säkerhetslösningar. v. Utveckling, metodstöd etc. avseende ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet med standarder i ISO serien. vi. Säkerhetsskydd (enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:663)) i informationshantering Avtalsområden som omfattas av Avtalet Avtalsområde Beteckning/Benämning 1 Resurskonsulter på kompetensnivå 3 2 Resurskonsulter på kompetensnivå 4 3 Resurskonsulter på kompetensnivå 5 [vid avtalstecknande anges de/t avtalsområde/n som anbudsgivaren har blivit tilldelad. Övriga avtalsområde/n utgår ur avtalet.] Beskrivning av kompetensnivåer Nivå 3 Kunskap Hög kompetens inom området Erfarenhet 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år Ledning Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp Självständighet Kan arbeta självständigt Nivå 4 Kunskap Erfarenhet Ledning Självständighet Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år Tar huvudansvar för ledning av större grupp Mycket stor Nivå 5 Kunskap Erfarenhet Ledning Självständighet Kompetens av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert/guru på marknaden. Som nivå 4, men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning Mycket stor Antal konsulter som omfattas av avtalet kan variera under avtalsperioden. Dock måste Leverantören ha det minsta antal konsulter som krävs för de avtalsområden som Avtalet omfattar, tillgängliga för avrop under avtalsperioden, med reservation för mellanförsäljning. Avtalsområde Minsta antal konsulter

19 5 Rikspolisstyrelsen (nivå 3) 3 2 (nivå 4) 3 3 (nivå 5) 1 [vid avtalstecknande anges de/t avtalsområde/n som anbudsgivaren har blivit tilldelad. Övriga avtalsområde/n utgår ur avtalet.] Tjänsten kommer primärt att utföras i RPS lokaler i Stockholm. 5 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN Leverantören förbinder sig att utföra Tjänsten professionellt, med omsorg och i enlighet med de instruktioner som meddelas av RPS. Leverantören är därvid skyldig att följa gällande lagar och förordningar samt i övrigt agera i enlighet med för branschen gällande god sed och etiska normer. Leverantören är skyldig att inneha alla tillstånd som erfordras för fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet. 6 RPS ÅTAGANDEN RPS åtar sig att avropa Tjänsterna i enlighet med villkoren i avtalet under hela avtalstiden med följande inskränkningar och undantag: 1 RPS lämnar ingen volymgaranti under avtalstiden; RPS åtar sig vidare att erlägga betalning i enlighet med villkoren i Avtalet och till i Avtalet överenskommet pris för utförd och av RPS godkänd Tjänst samt att bereda Leverantörens personal tillträde till de lokaler/platser där Tjänsten ska utföras. 7 PARTERNAS GEMENSAMMA ÅTAGANDEN Parterna har skyldighet att fortlöpande informera varandra om förhållanden som har betydelse för Avtalet. 8 AVROPSVILLKOR 8.1 Avropsförutsättningar 1. Vid avrop ska en förnyad konkurrensutsättning tillämpas enligt nedan angivna förfarande: 2. RPS skickar en skriftlig avropsförfrågan till kontrakterade leverantörer som kan genomföra kontraktet. För att anses kunna genomföra kontraktet ska det aktuella avtalsområdet omfattas av ramavtalet.. Av avropsförfrågan ska framgå inom vilket uppdragsområde tjänsten ska utföras; 3. Leverantören är skyldig att inom i förfrågan angiven tid besvara ställd avropsförfrågan och lämna skriftlig offert. Leverantören ska dock utifrån omfattning ges skälig tid, minst tio (10) dagar, att besvara avropsförfrågan. 4. Av avropsförfrågan framgår om det är möjligt att besvara hela eller delar av avropet. Vid utvärdering tilldelas i första hand ramavtalsleverantör som kan utföra hela åtagandet. Om ingen

20 6 Rikspolisstyrelsen ramavtalsleverantör kan åta sig hela det avropade åtagandet förbehåller sig RPS rätten att tilldela flera ramavtalsleverantörer uppdraget, där den leverantör som offererat lägst timpris tilldelas maximalt antal timmar som denna kan erbjuda och resterande timmar fylls upp av den med näst lägst timpris osv. 5. Hur skall-krav kontrolleras i avropssvaret framgår av avropsförfrågan. Utöver CV kan även intervju med offererade konsulter och/eller referenstagning tillkomma. Båda de tillkommande prövningsfaktorerna syftar till att verifiera att offererade konsulters CV är sanningsenliga och att ställda krav i avropet uppfylls. I avropsförfrågan ska anges vilka frågor/frågeområden som intervju respektive referenstagning omfattar. 6. Avropen utvärderas genom prisjämförelse. 7. Beslut ska meddelas samtliga leverantörer inom avtalsområdet. Beslut ska innehålla information om när leveransavtal tidigast kan tecknas med hänsyn till den frivilliga avtalsspärren. 8. Leveransavtal tecknas med vinnande ramavtalsleverantör. 8.2 Avropsberättigade Rätt att göra avrop från Avtalet tillkommer RPS. 8.3 Avbeställning RPS äger rätt att avbeställa avropade Tjänster som ej har påbörjats utan ersättningskrav från Leverantören. Avbeställning ska ske skriftligen av RPS och ska bekräftas skriftligen av Leverantören. 9 LEVERANS M.M. Villkoren för leverans och Avtalad leveransdag fastställs i leveransavtalet i samband med avrop. De tider som anges i standardtexterna i leveransavtalet är de kortaste inställelsetiderna som förekommer, men vid avrop kan längre inställelsetid anges om behov föreligger. 10 LEVERANSFÖRSENING, PÅFÖLJDER Leveransförsening föreligger när Faktisk Leveransdag inträder efter Avtalad Leveransdag. Finner Leverantören att Leverantören inte kan hålla Avtalad Leveransdag eller framstår detta som sannolikt är Leverantören skyldig att utan dröjsmål skriftligen meddela RPS om förseningen. Därvid ska orsaken till förseningen anges samt såvitt möjligt den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Beror leveransförseningen på RPS eller något förhållande på RPS sida eller på omständighet enligt punkten 17 Befrielsegrunder ska Avtalad Leveransdag, efter anmälan enligt ovan, flyttas fram till en med hänsyn till omständigheterna motiverad tidpunkt. Beror förseningen på någon annan omständighet än som anges i tredje stycket ovan är detta av väsentlig betydelse för RPS, och RPS äger rätt att omedelbart

21 7 Rikspolisstyrelsen häva, hela eller delar av, avropet utan ersättning till Leverantören och vända sig till annan leverantör för att få Tjänsten utförd. Häver RPS avropet på grund av Leverantörens försening äger RPS rätt till ersättning för direkta kostnader. 11 RÄTT TILL ARBETSRESULTAT Äganderätt och upphovsrätt till av Leverantören utfört arbete tillkommer RPS. Leverantören får inte utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från Polisen publicera eller på annat sätt utnyttja tillhandahållet material eller resultat. 12 ANSVAR FÖR FEL, PÅFÖLJDER Fel anses föreligga om Tjänsten inte utförs enligt vedertagen branschpraxis, RPS instruktioner, villkoren i Avtalet, tecknade leveransavtal eller om Tjänsten på annat sätt avviker från avropet eller vad som särskilt överenskommits. Föreligger fel är detta av väsentlig betydelse för RPS, och RPS äger rätt att häva avropet utan ersättning till Leverantören och, för det fall Tjänsten inte har blivit till fullo utförd, vända sig till annan leverantör för att få Tjänsten utförd. Häver RPS avropet på grund av Leverantörens fel äger RPS rätt till ersättning för direkta kostnader. 13 FÖRTIDA UPPHÖRANDE AV UPPDRAG RPS har rätt att med 14 dagars uppsägningstid utan skäl säga upp ingångna leveransavtal eller del av leveransavtal såvitt avser icke genomförda delar. Leverantören ska härvid erhålla ersättning för genomfört arbete. RPS har rätt att disponera konsult för annat likvärdigt arbete under uppsägningstiden om RPS så önskar. I händelse av att Leverantören kan belägga uppsagd konsult med arbetsuppgifter hos andra kunder ska RPS endast erlägga betalning för den tid konsult varit utan beläggning till följd av uppsägningen. 14 PRIS, BETALNING M.M. RPS ska till Leverantören erlägga betalning för levererad och av RPS godkänd Tjänst i enlighet med de priser som framgår av Leverantörens avropssvar. Priserna får inte överstiga Leverantörens takpriser som framgår nedan. Betalning ska ske senast trettio (30) dagar efter dagen då faktura som uppfyller villkoren i punkten 16 Fakturering m.m. har inkommit till RPS. Om RPS inte erlägger betalning för Tjänsten i enlighet med villkoren i Avtalet är RPS skyldig att till Leverantören utge dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635), dock förutsatt att Leverantören inom rimlig tid från det att förseningen uppstod har meddelat RPS om RPS försening och uppmanat RPS att erlägga betalning. Inga andra påföljder får göras gällande i anledning av försenad betalning. Avtalsområde Takpris 1 (nivå 3) sek/timme 2 (nivå 4) sek/timme 3 (nivå 5) sek/timme

22 8 Rikspolisstyrelsen [vid avtalstecknande anges de/t avtalsområde/n som anbudsgivaren har blivit tilldelad. Övriga avtalsområde/n utgår ur avtalet.] Samtliga priser i denna bestämmelse är angivna exklusive mervärdesskatt. Priser lämnade i samband med avropssvar ska inkludera alla eventuella kostnader som leverantören har för att genomföra uppdraget om inte annat framgår av avropsförfrågan. Separat ersättning utgår för direkta kostnader för resa och boende i samband med resor som görs på uppdrag av RPS. Resor ska genomföras på ett för RPS fördelaktigt sätt. Angivna priser är fasta under avtalstiden och ska således ej justeras med index eller för valuta eller på annat sätt. Vid eventuell förlängning äger part rätt att en gång per år begära att priserna regleras enligt punkten 15 Indexreglering. Indexreglerade priser gäller fasta i ett (1) år. 15 INDEXREGLERING Priserna ska regleras med nedan angivna index: Avtalsområde Indexbenämning 1 IT-konsultindex 2 IT-konsultindex 3 IT-konsultindex Vid eventuell förlängning 1 Avtalsområde Fast andel av pris Baskvartal Basindextal Jämförelsekvartal Indextyp 1 20 % K TBD K prel % K TBD K prel % K TBD K prel. Vid eventuell förlängning 2 Avtalsområde Fast andel av pris Baskvartal Basindextal Jämförelsekvartal Indextyp 1 20 % K TBD K prel % K TBD K prel % K TBD K prel. [vid avtalstecknande anges de/t avtalsområde/n som anbudsgivaren har blivit tilldelad. Övriga avtalsområde/n utgår ur avtalet.] För att indexreglering ska vara giltig måste skriftlig överenskommelse träffas mellan parterna. Indexreglering ska verkställas endast om förändring av index mellan basmånad och jämförelsemånad överstiger +/- två procent (2 %). Indexreglerade priser får tillämpas först vid närmast påföljande kalendermånadsskifte efter att överenskommelse träffats mellan parterna. 16 FAKTURERING M.M. Leverantören äger rätt att fakturera RPS efter det att Tjänsten har levererats och godkänts av RPS. Faktura ska ställas till nedan angiven faktureringsadress: Rikspolisstyrelsen

23 9 Rikspolisstyrelsen Box Kiruna På fakturan ska alltid anges: 1 Leverantörens namn och organisationsnummer 2 Leverantörens bankgironummer alt. plusgironummer 3 Leverantörens ordernummer 4 fakturanummer 5 fakturadatum 6 avtalsnummer, (A /2013, XXXX) 7 Beställarens fakturareferens, s.k. Ref-id (företagsprefix samt 6 bokstäver ex. 01xxxxxx), som uppges vid avropet ska anges under rubriken Er referens 8 specificering av utförd tjänst och dess omfattning 9 á-priser 10 totalbelopp 11 momsbelopp Villkor som tagits in i faktura ensidigt av Leverantören är inte bindande för RPS. Felaktigt utställda fakturor returneras utan åtgärd. Leverantören äger inte rätt till ersättning för eventuella dröjsmål i samband med felaktigt utställda fakturor. 17 BEFRIELSEGRUNDER Part är befriad från sina åtaganden enligt Avtalet om parten visar att det inträffat ett hinder utanför partens kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets tecknande och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Såsom sådant hinder ska anses allmän arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, terrorism, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi, lagbud, beslut från regeringen eller annan myndighet än RPS samt arbetsmarknadskonflikt som inte har sin grund i parts brott mot kollektivavtal. Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra åtagandena enligt Avtalet, är parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som parten har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. För att part ska äga rätt att göra gällande befrielsegrund enligt första stycket ska parten omgående skriftligen underrätta motparten om uppkomsten av det befrielsegrundande hindret samt vidta åtgärder för att mildra omfattningen och effekten av hindret. Så snart det åberopade hindret upphört ska parten omgående skriftligen underrätta motparten därom samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning.

24 10 Rikspolisstyrelsen Vardera parten får frånträda Avtalet genom skriftligt meddelande till motparten, om Avtalets fullgörande försenas mer än nittio (90) dagar till följd av befrielsegrundande hinder. 18 HÄVNING Båda parter äger rätt att, helt eller delvis, häva Avtalet utan kompensation till motparten, i fall motparten har gjort sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och motparten inte rättat till kontraktsbrottet inom trettio (30) dagar från mottagandet av meddelande (med beskrivning av kontraktsbrottet) från den hävande parten. RPS äger därutöver rätt att, helt eller delvis, häva Avtalet enligt följande: i. utan kompensation till Leverantören och omedelbart, om Leverantören vid upprepade tillfällen gör sig skyldig till förseelser som avses i punkterna 10 Leveransförsening, påföljder och 11 Ansvar för fel, påföljder som sammantaget är av väsentlig betydelse för RPS; ii. utan kompensation till Leverantören och omedelbart, vid varje försök av Leverantören att överlåta, delegera eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta Avtal; iii. utan kompensation till Leverantören och omedelbart, om Leverantörens ekonomiska ställning eller kommersiella förmåga försämras i sådan omfattning att RPS får rimlig anledning att tro att Leverantören inte kan uppfylla Avtalet; iv. utan kompensation till Leverantören och omedelbart om Leverantören har försatts i konkurs eller likvidation, satts under tvångsförvaltning, är föremål för ackord, har inställt betalningar, är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, ackord eller liknade förfarande; v. utan kompensation till Leverantören och omedelbart, om Leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen genom lagakraftvunnen dom, underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter eller har lämnat felaktig information i delar som berör denna punkt. vi. utan kompensation till Leverantören och omedelbart, om säkerhetsskyddsavtalet med diarienummer [anges vid avtalstecknande] mellan Rikspolisstyrelsen och Leverantören hävs. vii. utan kompensation till Leverantören och omedelbart, om Leverantören vid mer än två (2) tillfällen under en sexmånaders period räknat från Avtalets ikraftträdande avstår från att besvara avrop. Hävning enligt denna punkt ska ske genom skriftligt meddelande till motparten för att vara giltig. 19 SKADESTÅND Häver RPS Avtalet enligt punkten 18 Hävning äger RPS rätt till skadestånd.

25 11 Rikspolisstyrelsen Framställan om krav på skadestånd enligt denna punkt ska ske genom skriftligt meddelande till Leverantören för att vara giltig. Föreligger ersättningsgill skada enligt denna punkt är RPS skyldig att vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida dessa åtgärder inte orsakar oskälig kostnad, eller i övrigt är oskäligt betungande. 20 ANSVARSBEGRÄNSNING Leverantören är inte i något fall skyldig att ersätta motparten för indirekt- eller följdskada, förlorad vinst, förlorade besparingar eller förlorade intäkter, dock förutsatt att skadan inte har orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet. 21 FÖRSÄKRING Leverantören är skyldig att teckna och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörande av skadeståndsskyldighet med anledning av ingångna åtaganden enligt Avtalet. Ersättning för skada är inte begränsat till det belopp som Leverantören erhåller från försäkringen. Leverantören är skyldig att omedelbart på begäran av RPS uppvisa skriftligt bevis på erlagda försäkringsavgifter. 22 FÖRBUD MOT DISKRIMINERING Leverantören förbinder sig att vid utförande av tjänste- eller byggentreprenadkontrakt i Sverige följa alla svenska lagar mot diskriminering som gäller för denne under avtalstiden. De lagar som gäller vid avtalstidens början är 16 kap. 8 och 9 brottsbalken samt diskrimineringslagen (2008:567). Om inte annat uttryckligen angetts ska förbindelsen enligt första stycket inte omfatta den del av tjänste- eller byggentreprenadkontraktet som avser varor. En svensk lag som träder i kraft under avtalstiden ska gälla i avtalsförhållandet när den angetts i Konkurrensverkets allmänna råd för tillämpningen av förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. Leverantören ska senast den 31 oktober varje år med början år 2014 till RPS inkomma med följande uppgifter och handlingar som följer av Leverantörens förbindelse enligt första stycket: a) Jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 diskrimineringslagen, alternativt uppgift om antalet sysselsatta vid senaste årsskiftet till styrkande av att planen inte behöver upprättas. b) Dokumenterat arbete mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning enligt 3 kap. 3-9 diskrimineringslagen. c) Sanningsförsäkran som anger om Leverantören eller anställd som Leverantören svarar för, vid utförandet av kontraktet, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot ett förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor)

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Elis Kalered Gunnel Fransson E-post gunnel.fransson@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2014-11-24 Saknr och diarienummer 944, A430.993/2014

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-04-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Södermanlands län Ansvarig upphandlare Annica

Läs mer

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2010-06-01 2012-05-31 Ett (1) år

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2010-06-01 2012-05-31 Ett (1) år Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Jönköpings län Ansvarig upphandlare ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2010-03-08 Diarienr (åberopas vid

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande.

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande. Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Maria Edbom 2014-08-29 E-post maria.edbom@polisen.se Saknr och diarienummer 1 PARTER Mellan Polismyndigheten i län ( Polisen ) och företaget med

Läs mer

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods.

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Datum 2014-01-17 Diarienr (åberopas vid korresp) 912-A036.188/2013 Handläggare Sanna Svennerstad Telefon

Läs mer

SANNINGSFÖRSÄKRAN Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Datum 2013-03-07 Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-949-0508/13 Leverantör Företag Organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

PVS-951-658/13 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-951-658/13 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2012-12-21 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Sara Möller

Läs mer

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Skåne Ansvarig upphandlare Annica Östlund Telefon

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering

Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering för Lotteriinspektionen 1 Inledning Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

Datum. Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12 256, 102 26 Stockholm

Datum. Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12 256, 102 26 Stockholm Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum HD-PVS-37/13 2013-10-09 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

1. Administrativa Föreskrifter

1. Administrativa Föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-12-18 Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer