Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:"

Transkript

1 Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon E-post Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 714-A /2013 Sista anbudsdag: UPPHANDLING AV KONSULTER FÖR ORGANISATIONSUTVECKLING (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1.1 OMFATTNING OCH KARAKTÄR I upphandlingen finns ett avtalsområde vilket innebär att anbudsgivare som lämnar anbud ska kunna erbjuda tjänster från samtliga uppdragsområden nedan. Konsulterna arbetar med att uppnå förbättringar i organisationer och dess olika processer. Målet är att uppnå maximal affärsnytta eller motsvarande effektiviseringar hos uppdragsgivaren. En viktig del av konsultens uppdrag är att ge objektiv och oberoende rådgivning där kundens bästa står i fokus. Med oberoende avses att tjänsterna ska utföras leverantörsoberoende och kunna anpassas efter Polisens behov. Leverans av konsulttjänster kommer i huvudsak ske i Stockholm, resor till de olika distrikten inom länsgränserna förekommer. Till största del kommer utbildning och handledning äga rum i Polisens lokaler men förberedande arbete utför konsulterna i egna lokaler. Polisen beräknar att insatsen sammanlagt kommer att omfatta cirka 1000 timmar per år under avtalsperioden. Angiven volym baseras på en uppskattning av Polismyndigheten i Stockholms läns framtida behov och den faktiska volymen kan därför komma att understiga alternativt överstiga uppskattad volym. Polisen garanterar följaktligen inga volymer under avtalsperioden. Exempel på uppdrag som kan bli aktuella för konsulterna är; Anbudsförfrågan.docx Sida 1 av 11

2 1. Coaching och chefshandledning Coachingen ska ske efter den enskilde chefens behov och syftar till att stärka denne i rollen som arbetsgivare, verksamhetsansvarig och/ eller ledare. 2. Ledarskapsutveckling Insatsen syftar till att stärka chefer i rollen som arbetsgivare, verksamhetsansvarig och/ eller ledare. Ledarskapsutvecklingen utförs i grupp till skillnad från coaching och chefshandledning. 3. Ledningsgruppsutveckling Syftar till att stärka ledningsgruppens förmåga att leda och utveckla verksamheten samt öka ledningsgruppens förmåga till helhetssyn och inre samarbete. Arbetet omfattar ledningsgrupper på såväl strategisk, central och lokal nivå. 4. Grupputveckling/ Teambuilding - Insatsen syftar till att utveckla olika arbetsgrupper och klargöra uppdrag, mål och roller. Arbetet omfattar inte grupper med samarbetsproblem. 5. Grupputveckling/ Konflikthantering Insatsen syftar till att utveckla olika arbetsgrupper som av olika skäl fastnat i destruktiva samspel vilket hindrar dem att bedriva verksamheten optimalt och/ eller får individer att fara illa. 6. Medarbetarskapsutveckling Insatsen syftar till att stärka den enskilda medarbetaren i enlighet med Polisens medarbetarpolicy. 7. Förändringsarbete/ Förändringsledning/organisationsutveckling Insatsen syftar till att utgöra stöd i samband med större organisationsförändringar. Förändringsarbete kan beröra samtliga nivåer i organisationen. 8. Karriärväxling/ Omställningsarbete Insatsen syftar till att medverka internt till utvecklings- och omställningsarbete. 9. Stöd I samband med förändring efterfrågas stöd i alla former. Arbetet kan omfatta allt från att ta fram en enkät och sammanställa och presentera resultat till att anordna föreläsningar i olika ämnen såsom t.ex. feedback, coaching, kommunikation, självinsikt, konflikthantering m.m. Andra uppdrag, utöver ovan specificerade, inom aktuellt avtalsområde kan under ramavtalets giltighetstid bli aktuella för avrop. 1.2 BAKGRUND Polismyndigheten i Stockholms län är landets största polismyndighet med ca 7200 anställda. Polismyndigheten i Stockholms län är organiserad i stabsenheter, centrala avdelningar samt åtta polismästardistrikt. På såväl central som på lokal nivå finns chefer och ledningsgrupper som ansvarar för viss verksamhet, antingen inom visst geografiskt område eller gränsöverskridande. Polismyndigheten i Stockholms län vill erbjuda tjänster som kan utgöra stöd i samband med organisationsutveckling som berör fler anställda, men också kunna ha tillgång till resurspersoner som kan ge stöd i lokalt utvecklingsarbete. Sida 2 av 11

3 Polismyndigheten har ett ökat behov av enskilt stöd till chefer. Syftet med upphandlingen är att säkerställa att Polisen har tillgång till och möjlighet att avropa konsulter för löpande och specifika uppdrag. En viktig del i konsultens uppdrag är att ge objektiv och oberoende rådgivning där verksamhetens och kundens bästa står i fokus. Polisens värdegrund och medarbetarpolicy ska ligga till grund för all utbildning och handledning för samtliga beskrivna uppdragsområden i punkten 1.1 ovan. 1.3 RAMAVTAL Polismyndigheten i Stockholms län har för avsikt att sluta ramavtal med tre (3) anbudsgivare genom rangordning, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal anbudsgivare som uppfyller de krav som ställts. För ramavtalet har samtliga villkor fastställts. Avrop kommer att ske genom tillämpning av de villkor som fastställts i ramavtalet Fördelning Leverantör som är rangordnad som nummer ett (1) i ramavtalet ska ha kapacitet att kunna åta sig minst fem (5) samtidiga uppdrag upp till den kapacitet de har möjlighet till. När leverantör som är rangordnad som nummer ett (1) inte har möjlighet att leverera enligt ramavtalet har Polismyndigheten i Stockholms län rätt att vända sig till leverantören som är rangordnad som nummer två (2) i avropsordningen. Om leverantören som är rangordnad som nummer två (2) inte har möjlighet att leverera enligt ramavtalet kommer Polismyndigheten i Stockholms län att vända sig till leverantören som är rangordnad som nummer tre (3) i avropsordningen. 1.4 AVTALSTID Ramavtal som sluts i denna upphandling träder i kraft från den dag de undertecknats av båda parter och gäller i ett (1) år från undertecknandet. Polismyndigheten i Stockholms län äger rätt, men är inte skyldiga, att förlänga ramavtalet upp till tolv (12) månader i taget upp till tre (3) år med oförändrade avtalsvillkor. 2 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 2.1 UPPHANDLANDE MYNDIGHET Rikspolisstyrelsen genomför rubricerad upphandling för Polismyndigheten i Stockholms läns räkning. Polismyndigheten i Stockholms län är upphandlande myndighet. 2.2 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE Vid denna upphandling tillämpas ett öppet förfarande i enlighet med 4 kap. 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Sida 3 av 11

4 2.3 ANNONSERING Annonsering sker i TED (Tenders Electronic Daily). 2.4 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandlingens omfattning och de krav som ställs framgår av denna anbudsförfrågan jämte bilagor (Förfrågningsunderlag). Förfrågningsunderlaget är publicerat på Polisens upphandlarprofil; Anbudsgivaren bär själv ansvar för att tillägna sig fullständigt Förfrågningsunderlag. 2.5 FRÅGOR OCH SVAR Frågor upprättas skriftligen på svenska och skickas till upphandlaren på följande e- postadress Rikspolisstyrelsen besvarar endast frågor som inkommit till upphandlaren senast den 26 mars Frågor och svar samt annan för upphandlingen relevant information publiceras löpande på Polisens upphandlarprofil fram till och med den 28 mars Endast den information som publiceras på Polisens upphandlarprofil ska anses utgöra del av Förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren bär själv ansvar för att tillägna sig frågor och svar samt annan för upphandlingen relevant information som publiceras på Polisens upphandlarprofil. 2.6 ANBUDETS FORM OCH STRUKTUR Anbud skall upprättas skriftligen och av anbudet skall all information av betydelse för utvärderingen framgå på svenska. Detta innebär att alla handlingar som är av betydelse för utvärderingen och som är författade på annat språk än svenska måste åtföljas av en vidimerad översättning. Anbud struktureras på så vis att information framgår i den ordning som de efterfrågas i detta Förfrågningsunderlag med undantag för information som anbudsgivaren anser vara hemlig. Sådan information placeras sist i anbudet tillsammans med en motivering till varför informationen anses vara hemlig, jämför Använd hålat A4-papper och undvik pärmar, plastfickor, häftklamrar, gem och liknande. Anbud lämnas i en sluten neutral försändelse försedd med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbud. ANBUD Konsulter för organisationsutveckling 714-A / ANBUDETS GILTIGHET Anbud skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren och anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud till och med den 7 december 2014 om inte annat överenskommes. Överenskommelse om förlängning av anbudets giltighetstid initieras av Rikspolisstyrelsen. Sida 4 av 11

5 2.8 ANBUDETS AVLÄMNANDE Anbud skall ha ankommit till Rikspolisstyrelsen senast den 7 april Anbud som lämnas till Rikspolisstyrelsen personligen eller via bud avlämnas vid Polhemsgatan 30 i Stockholm, vardagar mellan kl. 06:00 och kl. 20:00. Anbud som skickas till Rikspolisstyrelsen med post adresseras till: Rikspolisstyrelsen Att: Registratorskontoret Box Stockholm Anbudsgivaren svarar för att anbud ankommer i rätt tid. Anbud som ankommer efter sista anbudsdag eller som lämnas via telefax eller e-post kommer inte att beaktas. 2.9 ANBUDSKOSTNADER Anbudsgivaren äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader i samband med anbudsgivningen KONTRAKT Civilrättsligt bindande avtal mellan upphandlande myndighet och antagen anbudsgivare i denna upphandling sluts genom ett kontrakt. Enligt definitionen i 2 kap. 10 LOU avses med kontrakt ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som a) sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer; b) avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster och c) undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Som myndighet omfattas Rikspolisstyrelsen av offentlighetsprincipen, vilket innebär att Rikspolisstyrelsen är skyldig att lämna ut information som inte är hemlig. Rikspolisstyrelsen genomför en prövning om information är hemlig eller inte endast i samband med att en begäran om att få ta del av informationen inkommer till Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsens beslut om att hemlighålla information kan överklagas och prövas i domstol. För att underlätta Rikspolisstyrelsens prövning ombeds anbudsgivaren att i anbudet precisera vilken information som anbudsgivaren anser vara hemlig samt vilken skada anbudsgivaren skulle lida om informationen röjdes. 3 KRAV PÅ ANBUDSGIVARE De krav som ställs på anbudsgivare och underleverantörer som ska utföra det aktuella ramavtalet samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan. Med underleverantör avses företag som anbudsgivare anlitar för att genomföra hela eller vissa delar av ramavtalet. Sida 5 av 11

6 Avser anbudsgivaren att anlita fler än en underleverantör får bilagt Formulär för underleverantör mångfaldigas. 3.1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivare lämnar sina egna och underleverantörers företagsuppgifter förslagsvis i bilagda Formulär för anbudsgivare och Formulär för underleverantör samt fogar dem till anbudet. 3.2 UTESLUTNINGSGRUNDER Rikspolisstyrelsen kommer att utesluta anbudsgivare och underleverantörer, för vilka grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU föreligger. Anbudsgivare och underleverantörer skall skriftligen intyga på heder och samvete att grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU inte föreligger. Behörigen undertecknade Formulär för anbudsgivare och Formulär för underleverantör godtas som skriftligt intyg. 3.3 SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH SKATTER Anbudsgivare och underleverantörer skall ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att anbudsgivare och underleverantörer som är skattskyldiga i Sverige inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatt genom att inhämta uppgifter från Skatteverket. Anbudsgivare och underleverantörer som inte är skattskyldiga i Sverige skall styrka att de inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet, som innehåller de uppgifter som Rikspolisstyrelsen inhämtar från Skatteverket. För information om de uppgifter som avses hänvisas till bilagd Blankett från Skatteverket. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet skall dessa ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbud, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen av oberoende part som är insatt i anbudsgivares respektive underleverantörers verksamhet, såsom auktoriserad revisor. 3.4 REGISTRERING Anbudsgivare och underleverantörer skall vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register som förs i det egna landet under förutsättning att anbudsgivare och underleverantörer är skyldiga att vara registrerade i sådant register, i enlighet med lagen i det egna landet. Sida 6 av 11

7 Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att svenska anbudsgivare och underleverantörer har fullgjort sina registreringsskyldigheter genom att inhämta uppgifter från Bolagsverket. Utländska anbudsgivare och underleverantörer skall styrka registrering enligt det egna landets bestämmelser om aktiebolagsregister, handelsregister eller motsvarande register med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet får de ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbud, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen av oberoende part som är insatt i anbudsgivares respektive underleverantörers verksamhet, såsom auktoriserad revisor. 3.5 EKONOMISK STÄLLNING Anbudsgivare skall ha en sådan ekonomisk ställning att den kan upprätthålla ramavtalet som den upphandlande myndigheten avser sluta i denna upphandling under hela dess giltighetstid, inklusive eventuella förlängningar. Rikspolisstyrelsen kommer att göra en bedömning av anbudsgivarnas ekonomiska ställning med hjälp av affärs- och kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen AB:s (UC) riskklassificering. Anbudsgivare som är placerade i riskklass 3-5 baserat på ekonomiska värden kommer att anses ha uppfyllt kravet på ekonomisk ställning. Anbudsgivare, som av UC a) inte har placerats i någon riskklass eller b) har placerats i riskklass 1-2 eller c) har placerats i riskklass 3 och där riskklassen inte är baserad på ekonomiska värden, kan komma att anses ha uppfyllt kravet på ekonomisk ställning under förutsättning att anbudsgivare fogar sådana handlingar till anbudet som gör att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren har motsvarande ekonomiska ställning. Sådana handlingar kan exempelvis utgöras av intyg från något annat affärs- och kreditupplysningsföretag, såsom Creditsafe AB, Kreditfakta AB eller Dun & Bradstreet, som visar att anbudsgivaren är placerad i en riskklass som motsvarar riskklass 3-5 enligt UC alternativt moderbolagsgaranti eller likvärdig garanti, utfärdad av anbudsgivarens moderbolag eller annan garant som uppfyller kravet i första stycket i denna punkt, i vilken anbudsgivarens åtaganden enligt ramavtalet garanteras som för eget åtagande. 3.6 KVALITETSSÄKRING Anbudsgivaren skall lämna en kort beskrivning över hur kvalitet säkras under arbetets genomförande. Kvalitetskontrollen kan bestå i att anbudsgivaren tillämpar metoder och rutiner för kvalitetssäkring i samband med tjänsternas planering, genomförande och uppföljning. Följande ska framgå av beskrivningen: - Namngiven kvalitetsansvarig hos anbudsgivaren, - Redovisning av rutiner och metoder för intern uppföljning, - Avvikelsehantering samt hur eventuella klagomål hanteras, - Redogörelse för hur anbudsgivaren aktivt och fortlöpande arbetar med kompetensutveckling av konsulter. Sida 7 av 11

8 I det fallet anbudsgivaren är certifierad enligt ISO 9001 kan kopia på certifiering bifogas istället för en beskrivning enligt ovan. 3.7 TEKNISK OCH YRKESMÄSSIG KAPACITET Anbudsgivaren ska ha kapacitet, erfarenhet och relevant kompetens inom samtliga beskrivna uppdragsområden som presenteras i punkten 1.1 i denna Anbudsförfrågan. Information om de grundläggande utbildnings- och yrkeskvalifikationer som krävs för att uppnå junior respektive senior konsult lämnas nedan Kompetensnivåer I den aktuella upphandlingen definieras junior och senior konsult enligt nedan: En junior konsult skall ha: - Högskole/ universitetsexamen om minst 180 högskolepoäng alternativt examen erhållen genom annan utbildning på minst tre (3) år inom organisation och/eller beteendevetenskap (psykologi/beteendevetenskap/organisationskonsult/pedagog) eller, - En två (2)-årig utbildning såsom YH-, KY- eller motsvarande inom organisation och/ eller beteendevetenskap (psykologi/beteendevetenskap/organisationskonsult/pedagog) godkänns om konsulten utöver utbildningen även har ett (1) års arbetslivserfarenhet inom det aktuella området. - Minst tre (3) dokumenterade konsultuppdrag inom det beskrivna uppdragsområdet grupputveckling/ teambuilding i punkten 1.1 i denna Anbudsförfrågan. Samtliga tre (3) utförda uppdrag ska ha haft en varaktighet om minst en (1) arbetsdag per uppdrag. Konsultuppdragen skall avse uppdrag som är genomförda inom de tre (3) senaste åren räknat från anbudsdagen. Fler än ett (1) uppdrag som är utfört åt samma uppdragsgivare får redovisas förutsatt att det handlar om separata uppdrag och att de är tydligt definierade. Uppdragen skall vara avslutade senast på anbudsdagen. En senior konsult skall ha: - Högskole/ universitetsexamen alternativt examen erhållen genom annan utbildning på minst tre (3) år med betoning på organisation och/eller beteendevetenskap (psykolog/beteendevetare/organisationskonsult/pedagog) - Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som extern konsult med ledningsgrupper på strategisk nivå. - Minst 2 års erfarenhet av att arbeta som extern konsult inom offentlig verksamhet Konsulter Anbudsgivaren skall: 1. Erbjuda minst en (1) junior och minst fyra (4) seniora konsulter, maximalt tio (10) stycken konsulter 2. som tillsammans har erfarenhet av helhetsansvar från samtliga beskrivna uppdragsområden i punkten 1.1 under de fem (5) senaste åren Med helhetsansvar avses att konsulten ansvarat för en hel utbildning/ process. Sida 8 av 11

9 Det är önskvärt att samtliga konsulter har förståelse för arbetsgivarrollen/chefsrollen/ledarrollen samt för en aktiv medarbetarroll. Anbudsgivare skall foga till anbudet dokumentation i form av meritförteckningar för varje offererad konsult. Bifogad meritförteckning ska tydligt styrka att offererade konsulter uppfyller samtliga krav enligt denna punkt samt uppfyller de krav som ställts enligt punkten Kompetensnivåer. Beskrivningarna av referensuppdragen för junior konsult under punkten skall innehålla den information som efterfrågas ovan. Bifogad meritförteckning kan därav innehålla detaljerade beskrivningar av innehållet i genomgångna utbildningar, dokumenterade konsultuppdrag och konsultens arbetslivserfarenhet. Det är offererade konsulter som vid tecknande av ramavtal ska utföra uppdrag för Polismyndigheten i Stockholms läns räkning. Har anbudsgivare offererat konsulter som inte är uppfyller kraven enligt denna punkt och punkten Kompetensnivåer innebär det inte att anbudsgivaren utesluts under förutsättning att anbudsgivaren även offererat andra konsulter som uppfyller kraven och i övrigt uppfyller kraven i denna punkt och punkten Kompetensnivåer. 3.8 TIDIGARE ÅTAGANDEN Anbudsgivaren skall ange tre (3) tidigare uppdragsgivare för vilka anbudsgivaren fullgjort konsultuppdrag inom de områden som kan bli aktuella för avrop enligt punkten 1.1. Beskrivningarna av referensuppdragen lämnas förslagsvis i Bilaga 1 Formulär för anbudsgivare. Åtagandena ska vara genomförda inom de senaste tre (3) åren räknat från anbudsdagen. Anbudsgivaren skall inkomma med följande uppgifter om tidigare åtagande, förslagsvis i bilagt formulär: 1. Namn på uppdragsgivaren, 2. Kortfattad beskrivning av tidigare uppdrags art, tidpunkt för uppdragen, ekonomiska värde samt, 3. Kontaktuppgifter till respektive uppdragsgivare. Underleverantörers referenser kan ingå om det är en underleverantör som utfört referensuppdraget, om det är aktuellt ska det anges i samband med beskrivningen. Interna uppdrag, uppdrag mellan underleverantör och anbudsgivaren eller uppdrag inom en anbudsgivares eller underleverantörs koncern ska inte anges. 3.9 UNDERLEVERANTÖRER Avser anbudsgivaren anlita underleverantör för att genomföra vissa delar av tjänsten skall dessa anges i anbudsansökan. Anbudsgivaren skall redovisa underleverantörens företagsnamn och organisationsnummer i bilaga 2 Formulär för underleverantörer. Anbudsgivaren skall därtill foga till anbudet ett åtagande från underleverantören i fråga eller på annat sätt visa att anbudsgivaren kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet skall fullgöras. Sida 9 av 11

10 4 KOMMERSIELLA KRAV De kommersiella krav som ställs samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan: 4.1 PRISER Anbudsgivaren skall ange priser i SEK, exklusive mervärdesskatt, i enlighet med bilagt Formulär för anbudsgivare. Anbudsgivaren skall ange ett pris per timme för junior konsult respektive senior konsult. Priserna skall omfatta ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av de åtaganden som anges i bilagt Avtalsunderlag. För att en rättvisande utvärdering av lämnade priser ska kunna genomföras skall de prisuppgifter som begärts lämnas utan reservationer, ändringar eller tillägg. 4.2 AVTALSUNDERLAG I bilagt Avtalsunderlag, jämte bilagor, anges samtliga kommersiella villkor som ska reglera avtalsförhållandet mellan Polisen och antagen anbudsgivare. Anbudsgivaren skall acceptera samtliga kommersiella villkor utan reservationer, ändringar eller tillägg. Behörigen undertecknat Formulär för anbudsgivare godtas som accept av villkoren i bilagt Avtalsunderlag. 4.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TECKNA AVTAL Antagen anbudsgivare kommer att delges och arbeta med sekretessbelagda uppgifter; dock endast i av Polismyndigheten anvisade lokaler. För arbetet erfordras att antagen anbudsgivare och dess personal har genomgått en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och därvid blivit godkända av Polismyndigheten samt att anbudsgivaren har tecknat ett säkerhetsskyddsavtal med Polismyndigheten. Polismyndigheten i Stockholms län kommer att ingå ramavtalet med antagen anbudsgivare först då bifogat Säkerhetsskyddsavtal har ingåtts och anbudsgivaren blivit godkänd efter genomförd säkerhetsprövning. Anbudsgivaren skall acceptera samtliga villkor i bilagt Säkerhetsskyddsavtal utan reservationer, ändringar eller tillägg. Behörigen undertecknat Formulär för anbudsgivare godtas som accept av villkoren i bilagt Säkerhetsskyddsavtal. 5 ANBUDSPRÖVNING 5.1 GRUND FÖR TILLDELNING AV KONTRAKT Rikspolisstyrelsen kommer att utvärdera samtliga anbud som har inkommit i rätt tid i enlighet med nedan angivet förfarande och därvid tillämpa värderingsgrunden lägsta pris som grund för tilldelning av kontrakt. Sida 10 av 11

11 5.2 UTESLUTNINGS- OCH KVALIFICERINGSFASEN I denna fas kontrolleras inledningsvis om de administrativa bestämmelserna är uppfyllda och om det finns grund för att utesluta anbudsgivaren. Därefter kontrolleras anbudsgivarens lämplighet utifrån kraven ställda i Förfrågningsunderlaget avseende anbudsgivarens ekonomiska ställning samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Endast anbudsgivare som bedöms uppfylla kraven kvalificerar sig till utvärderingsfasen. 5.3 UTVÄRDERINGSFASEN I denna fas kontrolleras inledningsvis att anbudsgivaren uppfyller kraven på föremålet för upphandlingen och de kommersiella kraven. Därefter sker en prövning av vilken anbudsgivare som har lämnat anbudet med det lägsta priset. Endast anbudsgivare som bedöms uppfylla kraven på föremålet för upphandlingen och de kommersiella kraven genomgår denna prövning. Anbudet med det lägsta priset fastställs genom tillämpning av nedan angivna metod. I sitt anbud ska anbudsgivaren ange ett pris per timme, förslagsvis i Bilaga 1, Formulär för anbudsgivare. Pris per timme ska anges för junior konsult respektive senior konsult. Angivet pris för junior konsult kommer att multipliceras med 200 timmar, vilket motsvarar myndighetens uppskattade inköpsvolym per avtalsår. Angivet pris för senior konsult kommer att multipliceras med 800 timmar, vilket motsvarar myndighetens uppskattade inköpsvolym per avtalsår. Resultatet av de båda summorna bildar tillsammans anbudsgivarens anbudssumma. Anbudsgivaren som angivit den lägsta anbudssumman kommer att anses ha lämnat anbudet med det lägsta priset. Om två (2) eller flera anbudsgivare har samma anbudssumma kommer lottning avgöra vem som vinner. Josefin Gundel Bilagor 1. Formulär för anbudsgivare 2. Formulär för underleverantör 3. Avtalsunderlag, jämte bilagor 4. Blankett från Skatteverket (information för utländska anbudsgivare) 5. Säkerhetsskyddsavtal Nivå 2 Sida 11 av 11

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig

Läs mer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Skåne Ansvarig upphandlare Annica Östlund Telefon

Läs mer

Huvudbehovet består i att renovera samt anpassa lokalerna på fastigheten i Solna Karlsro 1.

Huvudbehovet består i att renovera samt anpassa lokalerna på fastigheten i Solna Karlsro 1. 1 (10) Datum 2015-07-10 Diarienr (åberopas) Saknr A283.369/2015 913 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Naida Culum Ansökningsinbjudan: Ombyggnation av lokalerna i fastigheten Solna Karlsro 1, Solna (Ombyggnation

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-913-4593/12 Datum 2013-04-29 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer