Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund"

Transkript

1 Handläggning av slamärenden Hässleholm Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

2 Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar tidigast hösten 2011) SJVFS 2004:62 21 i SJVFS 2004:62 hänvisar till SNFS 1994:2 ( Ytterligare bestämmelser om spridning av avloppsslam.. )

3 SNFS 1994:2 Gränsvärden anges för sju tungmetaller resten har vi ingen kontroll på. Utgångspunkten för reglerna är att det inte ska finnas någon negativ påverkan på mark, växtlighet eller människa via metaller i 1000-års perspektivet. (ur Rapport 4418 från Naturvårdsverket, LRF, VAV 1995)

4 SJVFS 2004:62 reglerar stallgödsel och andra organiska gödselmedel Tillförd mängd max 22 kg P/ha (8 ) Dokumentationsskyldighet (13 ) Fördelning över spridningsarealen (17 ) I 27 har man missat slam (andra organiska gödselmedel) avseende nedbrukning inom 4 timmar

5 Rutiner för slamspridning Rutiner för slamspridning i Lunds kommun antogs av miljönämnden september 2007 Enhetlig hantering av slamärenden Spridning av slam är miljöfarlig verksamhet Miljönämnden har tillsynsansvar Föreläggande vid all slamspridning Förbud i Lunds kommun fr.o.m. 2010

6 Kontroll av information om slammet Reningsverk / slamentreprenör skall informera miljöförvaltningen om planerad slamspridning Varifrån kommer slammet? Vilket ARV? Spårbarhet är viktig! Analyser av metallhalter i slammet Uppfyller slammet gällande gränsvärden? Analysintyg om att salmonella ej påvisats

7 forts. Slammets näringsvärde skall redovisas (N,P) Max en 5-årsgiva får spridas - max 22 kg P/ha Hur många kg N resp. P /ha innebär spridningen Vilket fält karta med fastighetsbeteckning Analys av jord från fältet (Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn) Markanalys rätt metod måste användas!

8 forts. Markens fosforklass skall anges Nedbrukning snarast, dock senast inom 4 timmar Efterföljande gröda? Areal? 100 m skyddsavstånd till permanentboende Upplag av slam får inte förekomma inom eller i anslutning till spridningsområdet

9 forts. Vägar får inte förorenas vid transporter Kopia på transportförsäkran och spridningsförsäkran skickas till miljöförvaltningen ARV skall redovisa ett kontrollprogram Revaq-slam likställs med annat slam vid Revaq slam likställs med annat slam vid handläggning

10 Problem Fel analysmetod vid markanalys t ex att man använt 2M salpetersyra i st f den föreskrivna metoden (SS ) där 7M skall användas. Detta innebär att man bara redovisat hälften av kadmiuminnehållet Krav på spårbarhet följs inte alltid Information till miljöförvaltningar bör omfatta allt slam oavsett utspädningsgrad

11 Förslag - ny förordning Naturvårdsverkets förslag på metoder för återföring av fosfor ur avloppsfraktioner: 1. fortsatt spridning av slam på åkermark 2. fosfor utvinns ur aska två metoder redovisas

12 forts. ny förordning Krav på informationsplikt till miljöförvaltningar Miljönämnden i Lund anser att avloppsfraktioner inte skall få spridas på åkermark eller annan produktiv mark. Det är inte försvarbart att först samla ihop avloppsfraktioner för att sedan sprida ut föroreningarna där vi skall odla våra livsmedel

13 Ny kunskap debatteras

14 Nr 9, 2010

15 Ny kunskap bör beaktas i besluten Vid handläggning av slamärenden är målet att miljön/åkermarken/hälsan inte skall ta skada i ett långsiktigt perspektiv (1000 år) Slam är farligt för miljö- och hälsa ur flera aspekter Brist på kunskap har gjort att dessa risker inte uppmärksammats Ny kunskap ger bättre beslutsunderlag

16 Vad är slam? ett gödselmedel eller ett riskabelt kemiskt avfall som man sprider på åkrar för att bli kvitt ett besvärligt avfall? Ur brev från Kemikalieinspektionen daterat Naturvårdsverket har vid förfrågan uppgett följande: Vi anser att slam är ett avfall. Det uppstår i en reningsprocess och det finns ett kvittblivningsintresse. Att man sedan återvinner det genom att sprida det på åkrar förändrar inte den bedömningen. Det uppfyller inte kraven för att vara en biprodukt eftersom det bland annat inte uppstår som en restprodukt i en industriprocess och inte är färdigt att användas. Bland annat krävs hygienisering innan användning.

17 Slam är ett avfall! Eftersom slam är ett avfall kan vilka miljö- och hälsofarliga ämnen som helst få förekomma i slammet utan att de behöver deklareras Därmed är det omöjligt att överblicka vilka ämnen som kan hamna i miljön, tas upp av växter eller återfinnas i livsmedel Slam skall behandlas som avfall och inte försöka avyttras som en gödselprodukt

18 Varför är det olämpligt att tillåta att slam sprids på åkermark? Slam är det som blir över på reningsverken efter rening av avloppsvatten Slam innehåller de föroreningar man inte vill ska nå recipienten Slam innehåller nästan hela periodiska systemet m.fl. föroreningar Endast i undantagsfall undersöks förekomst och halt av föroreningar och det är ännu ovanligare att effekter på miljö- och hälsa undersöks

19 Forts. Undersökningar visar att föroreningar tas upp av grödan Undersökningar från Ohio visar att tre vanliga läkemedel och två rengöringsmedel g tas upp av sojabönor på mark som tillförts dessa ämnen via slam, halterna i sojaplantorna var högre än i slammet vilket visar att ämnena ackumulerats i växten (http://www environmentalhealthnews org/ehs/newscience/soy (http://www.environmentalhealthnews.org/ehs/newscience/soyplants-accumulate-drugs-antibacterials-from-biosolids/)

20 Kadmium Kadmiumhalten i livsmedel måste minska för folkhälsans skull För att uthålligt få minskning av Cd-halten i jordar måste Cd-halten i gödsel vara lägre än 12 mg Cd/kg P Dagens Revaq-slam innehåller i snitt ca 35 mg Cd/kg P Revaq har som mål att Cd/P kvoten ska minska till 17 mg Cd/kg P fram till år 2025 All slamspridning innebär ackumulering av kadmium i jorden!

21 Mineralgödsel NPK-gödsel från Yara innehåller max 12 mg Cd/kg P (i genomsnitt 7 mg Cd/kg P under 2011) Yara står för 60% mineralgödselförsäljningen i Sverige ( ton) Gödsel från Uralchem (70 ton) <5 mg Cd/kg P Gödsel från Fertiva (20 ton) mg Cd /kg P

22 Produktvalsprincipen, MB 2 kap 4 En rättsregel som man är skyldig att följa Varken verksamhetsutövare tö eller tillsynsmyndighet kan välja bort regeln Mineralgödsel och stallgödsel är bättre än slam som fosforgödselmedel Fosfor i mineralgödsel och stallgödsel är lättillgängligt för växter

23 Fosfor ett grundämne Fosfor tar inte slut men kan hamna på fel ställe (ex Loussajärvis botten) Fosfor i slam är hårt bunden till fällningskemikalier och svårtillgängligt för växterna Slam är inget värdefullt fosforgödselmedel men den fosfor o som hamnar a i slammet bör tas tillvara Det finns redan idag metoder som gör det möjligt att utvinna fosfor ur slam

24 Mullbildande ämnen Slam innehåller lite mullbildande ämnen som mineralgödsel inte gör men väl stallgödsel Det finns inga undersökningar med avseende på metallernas hämmande effekt på mykorrhizasvamparnas tillväxt

25 Slutligen Varför sprids slam huvudsakligen på arrendemark?

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

Till Miljödepartementet Skärkäll 2010-08-11 registrator

Till Miljödepartementet Skärkäll 2010-08-11 registrator Till Miljödepartementet Skärkäll 2010-08-11 registrator 103 33 Stockholm Remissyttrande över Uppdatering av Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp (Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(17) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-16

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(17) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-16 PROTOKOLL 1(17) Paragrafer 149-159 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Varje företag som släpper ut avlopps vatten ansvarar för att det inte innehåller något som kan skada avloppssystemet eller vatten miljön där det renade

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Bromsa inte chans att återvinna fosfor

Bromsa inte chans att återvinna fosfor Bromsa inte chans att återvinna fosfor Flera debattartiklar på Brännpunkt har påtalat behovet av återvinning av fosfor från reningsverk fritt från föroreningar. Tekniken finns, men inget händer i Sverige

Läs mer

Återföring av växtnäringsämnen från avloppsvatten till åkermark

Återföring av växtnäringsämnen från avloppsvatten till åkermark Återföring av växtnäringsämnen från avloppsvatten till åkermark en bedömning av intresset för nya näringsrika produkter Ulrica Broström Sveriges Lantbruksuniversitet Handledare: Holger Kirchmann Institutionen

Läs mer

Systemstudie Avlopp. En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen. Ale. Kungälv.

Systemstudie Avlopp. En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen. Ale. Kungälv. Systemstudie Avlopp En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen Kungälv Ale Lerum Göteborg Partille RYAVERKET Härryda Mölndal SYSTEMSTUDIE AVLOPP Första

Läs mer

Slam och kretslopp Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk Konferens 27 februari 2013

Slam och kretslopp Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk Konferens 27 februari 2013 Slam och kretslopp Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk Konferens 27 februari 2013 RAPPORT KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Omslagsbilder: Öv: Källsorterande avloppssystem, Illustration:

Läs mer

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten Rening av avloppsvatten i Sverige avloppsvatten Från latrin till vattentoalett Europas största skivfilteranläggning. Gryaab svarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Bild: Ulrika Wahlström

Läs mer

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Återföring av växtnäringsämnen från avloppsvatten till åkermark

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Återföring av växtnäringsämnen från avloppsvatten till åkermark Projektpublikation nr 39 R nr 2, januari 2007 Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 Återföring av växtnäringsämnen från avloppsvatten till åkermark - en bedömning av intresset för nya näringsrika

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Vattenutsläpp Denna skrift innehåller riktlinjer som är ett förtydligande av ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Motala kommuns allmänna

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Tillskottsvatten påverkar Ryaverket höga flöden och föroreningar

Tillskottsvatten påverkar Ryaverket höga flöden och föroreningar 1(34) Tillskottsvatten påverkar Ryaverket höga flöden och föroreningar Gryaab Rapport 2010:7 Ann Mattsson Jan Mattsson 2(34) Gryaab svarar för avloppsvattenreningen inom regionen. Bolaget ägs av Ale, Göteborg,

Läs mer

Lathund för tillsyn Spridning av växtnäringsämnen och slam inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn Spridning av växtnäringsämnen och slam inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn Spridning av växtnäringsämnen och slam inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll

System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll JTI-rapport Kretslopp & Avfall 44 System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll Ola Palm, JTI Anna Richert Stintzing, Richert Miljökompetens

Läs mer

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Mars 2013 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Krav på avloppsvatten från företag och industrier

Krav på avloppsvatten från företag och industrier Krav på avloppsvatten från företag och industrier Tilläggsbestämmelser till ABVA Förord Kalmar Vatten AB är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Kalmar kommun. Denna broschyr är

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till VA SYDs allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 2010-04-01 ABVA Allmänna bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2011-11-16, SBN0220/11 1 Innehåll FÖRORD... 3 BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) IJ. 32.3 TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL ABVA SPILLVATTEN FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA YRKESMÄSSIGA VERKSAMHETER Inledning Alla svenska kommuner har de senaste 50 åren renat avloppsvatten

Läs mer

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Författare: Emelie Hansson, Markus Johansson Layout: Ingela Espmark, Espmark & Espmark Omslagsfoto: Torben Kudsk 2 Avloppets väg till våra

Läs mer

Rent vatten Råd & regler för avlopp från yrkesmässig verksamhet

Rent vatten Råd & regler för avlopp från yrkesmässig verksamhet Rent vatten Råd & regler för avlopp från yrkesmässig verksamhet KUNGSBACKA KOMMUN 1 De kommunala avloppsreningsanläggningarna är utformade för att ta emot och rena avloppsvatten av hushållskaraktär. Avloppsvattnet

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljöråd och krav för verksamheter med fordonstvätt i Borlänge kommun Information från miljökontoret våren 2009, reviderad hösten 2011 Inledning

Läs mer

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009 Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1 maj

Läs mer