Klosettvatten i kretslopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klosettvatten i kretslopp"

Transkript

1 Klosettvatten i kretslopp Introduktion Projektet Klosettvatten i kretslopp utreder om källsorterat klosettvatten kan accepteras av livsmedelsindustrin som ett gödselmedel. Projektet genomförs av Inst. för landskapsoch trädgårdsteknik tillsammans med unds Renhållningsverk, med finansiellt stöd från Region Skånes Miljövårdsfond. Metod Klosettvatten från enskilda avlopp med slutna avloppstankar samlas in och lagras i en avställd flytgödselbehållare inför provtagning. Prov tas på växtnäring, tungmetaller, miljöstörande organiska ämnen och patogena indikatororganismer. Omrörning sker i flytgödselbehållaren med en propelleromrörare för att få representativa prov. Resultat Fosfortillförseln med klosettvattnet begränsar spridningsmängden när reglerna för spridning av avloppsslam på åkermark tillämpas, fig. 1. Klosettvattnet har bra kvalitet ur växtnäringsoch tungmetallsynpunkt jämfört med andra organiska gödselmedel, t.ex. nötflytgödsel, enligt Naturvårdsverkets rapport 4974, fig. 2. Halterna av miljöstörande organiska ämnen, Nonylfenol, PAH och PCB är låga; 1, 5 resp. 1 av riktvärdena för avloppsslam. Reduktionen av patogena indikatororganismer under 6 månaders lagring i flytgödselbehållaren har varit relativt stor för flera organismer. Salmonella har inte påvisats i klosettvattnet vid inlagring eller efter lagring. KEAST 12 maj 3 Nöt flyt 193 NV NV KRAV 2 I-II (35 kg P/ha) KRAV 2 I-II (35 kg P/ha) N-total NH4-N 93 N-tillgängligt Kalium K CaO TS Våtvikt mm 42,3 Cd/P 12 N-Tot NO3-N NH4-N Fosfor Kalium Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn ppm mg/kg 117 N-total 5 NH4-N N-tillgängligt Kalium K 116 CaO 17 TS Våtvikt mm 3, Cd/P 17 N-Tot NO3-N NH4-N Fosfor Kalium Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn ppm mg/kg Figur 1. Fosfortillförseln med klosettvattnet begränsar spridningsgivan per hektar när SNFS 1994:2 tillämpas. Figur 2. Nötflytgödsel, enligt NV rapp 4974, tillför mer tungmetaller och ger en obalans i NPK-tillförseln jämfört med klosettvatten. Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik & Angelika Blom, SU Alnarp, Anna Wilhelmsson Göthe, unds Renhållningsverk, Bo Fransman, Region Skånes Miljövårdsfond, nov 4

2 SU Alnarp Klosettvatten i kretslopp - årsrapport för 4 Inledning Med ekonomiskt stöd från Region Skånes Miljövårdsfond har unds Renhållningsverk (RV) tillsammans med Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik, SU Alnarp, under 3 och 4 genomfört projektet okalt kretslopp för klosettvatten från slutna avloppstankar. Projektet syftar till att genom kemiska och mikrobiologiska analyser samt genom växtodlingsförsök i demoform utvärdera om ett källsorterat och lagrat klosettvatten kan användas som gödselmedel på åkermark i en växtföljd där det odlas foder- och livsmedelsgrödor. Klosettvatten samlas in med slamsugningsbil, silas i en reningscontainer och lagras därefter i en flytgödselbehållare inför provtagning och analys (figur 1). De fastigheter som ingår i undersökningen blir slumpmässigt utvalda, genom att fastighetsägarna beställer tömning av sina avloppstankar hos RV helt enligt ordinarie rutin. Figur 1. Reningscontainer för silning av klosettvatten. En dränkbar pump lyfter upp klosettvattnet i flytgödselbehållaren efter genomförd silning. Projektets mål Projektets mål på kort sikt är att genom kemiska och mikrobiologiska analyser samt genom växtodlingsförsök i demoform utvärdera om ett källsorterat och lagrat klosettvatten från slutna avloppstankar kan accepteras av livsmedelsindustrin som ett gödselmedel på åkermark i en växtföljd där det odlas foder- och livsmedelsgrödor. Det långsiktiga målet är att bygga upp lokala system där källsorterat och lagrat klosettvatten av hög kvalitet m.a.p. växtnäring, tungmetaller, organiska miljöstörande ämnen och hygien används på närbelägen åkermark. På så sätt kan återföring av växtnäring i klosettvatten ökas samtidigt som användningen av fossil energi kan minskas jämfört med om klosettvatten transporteras till avloppsreningsverk på större avstånd. 1

3 SU Alnarp Bakgrund Ett stort antal fastigheter i unds östra kommundelar har slutna avloppstankar för uppsamling av klosettvatten (urin, fekalier, papper och spolvatten). Många av dessa ligger inom vattenskyddsområden. I dagsläget transporteras klosettvattnet upp till 3 km från fastigheterna med hjälp av slamsugningsbil. Transporten sker till kommunens avloppsreningsverk Källby, i unds tätort, för behandling. De mindre reningsverken på landsbygden klarar inte av att ta emot klosettvattnet, eftersom det uppstår en stötbelastning i reningsverket då slamsugningsbilen levererar klosettvattnet. Årligen transporterar RV ca 25 m 3 klosettvatten från de östra kommundelarna till Källby reningsverk. RV:s största slamsugningsbil har en lastkapacitet på ca 24 m 3, vilket betyder att det krävs ca lastbilstransporter per år för att transportera klosettvattnet från ca 375 fastigheter. Detta förfarande leder till en stor användning av fossila drivmedel samtidigt som återförseln av växtnäring från de enskilda avloppen är ytterst begränsad, eftersom en stor andel av slammet från Källby reningsverk inte används på åkermark i dagsläget. Klosettvatten i kretslopp från unds kolonier På uppdrag av Park- och naturkontoret samlar RV, sedan 1999, in källsorterat klosettvatten från slutna avloppstankar på 17 koloniområden i und. Insamlingen sker med hjälp av slamsugningsbil. Klosettvattnet lagras, inför spridning på åkermark, i en täckt flytgödselbrunn hos en lantbrukare strax utanför und. Analyser tas på klosettvattnet före varje spridning för att kontrollera kvaliteten. Analyserna omfattar prov på salmonella, samt växtnärings- och tungmetallinnehåll. Med längre intervall mellan proven, ca 1 gång vart annat år, undersöks även organiska miljöstörande ämnen. Salmonella har aldrig förekommit i klosettvattnet från kolonierna sedan starten Cerealia R&D har under 3 givit tillstånd för spridning av klosettvattnet från unds kolonier på åkermark. Vissa begränsningar finns dock i tillståndet. Bland annat får klosettvattnet inte spridas direkt till eller i spannmålsgrödor avsedda för livsmedelsanvändning, utan endast till en mellanliggande gröda. Spridning av klosettvattnet sker därför på hösten inför sådd av foderspannmål såsom rågvete och fodervete. Klosettvattnet sprids med flytgödseltunna utrustad med släpslangar på stubb och plöjs alternativt harvas ner inom 4 timmar efter spridningen. Det lagrade klosettvattnet är i princip luktfritt och några luktolägenheter har därför aldrig uppstått vid utspridningen på åkermark. Projektets genomförande under 4 Projektet har under 4 indelats i tre huvuddelar: 1. kvalitetsundersökning av klosettvattnet m.a.p. på innehåll av växtnäring, tungmetaller och organiska miljöstörande ämnen 2. kemisk hygienisering av klosettvatten genom tillsats av urea resp. kalk i olika koncentrationer. (Finansieras av SF och genomförs av Björn Vinnerås, SVA Ultuna) 3. växtodlingsförsök i demoform genom gödsling av sockerbetor med klosettvatten 2

4 SU Alnarp Resultat från projektet 4 Kvalitetsundersökning Under januari till mars 4 fylldes flytgödselbehållaren med silat klosettvatten. I mitten av mars fanns det ca 3 m 3 i behållaren. Vid provtagningen på klosettvattnet den 25 mars gjordes en omrörning i flytgödselbehållaren med en traktordriven propelleromrörare för att få ett representativt prov. Detta prov är i realiteten ett samlingsprov från ca fastigheter med slutna avloppstankar. Provet undersöktes med avseende på innehåll av växtnäring, tungmetaller, miljöstörande organiska ämnen samt patogena indikatororganismer. Analysresultatet visar att fosforinnehållet i klosettvattnet begränsar den tillåtna spridningsmängden, när reglerna för spridning av slam på åkermark (SNFS 1994:2) tillämpas för denna avloppsfraktion, samt att kvoten mellan kadmium och fosfor är 19 ppm (figur 2). KEAST 25 mars 4 NV KRAV I-II (35 kg P/ha) N-total 152 NH4-N 144 N-tillgängligt 145 Kalium K 51 CaO TS Våtvikt mm 42,3 Cd/P ppm 19 mg/kg N-Tot NO3-N NH4-N Fosfor Kalium Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Figur 2. Kvalitets- och spridningsdiagram över klosettvatten från ca slutna avloppstankar, mars 4. Spridningsmängden begränsas av fosfortillförseln när SNFS 1994:2 tillämpas. Analysresultatet visar även att halterna av miljöstörande organiska ämnen är låga; Nonylfenol,4, PAH 2 resp. PCB 9 av riktvärdena för avloppsslam enligt slamöverenskommelsen. Allt detta sammantaget visar att klosettvatten från slutna avloppstankar (KEAST) i und har en bra kvalitet ur växtnärings- och föroreningssynpunkt. Halterna av patogena indikatororganismer som ingår i projektets provtagningsprogram; Sulfitreducerande clostridier, fekala streptokocker, E-Col. 44 C och Koliforma bakterier var relativt höga, eftersom klosettvattnet inte hygieniserats i någon större utsträckning under den korta lagringsperioden, januari - mars. Salmonella kunde dock inte påvisas i provet, vilket medförde att klosettvattnet kunde spridas på åkermark i växtodlingsförsöket. Från slutet av mars till början av juni 4 fylldes flytgödselbehållaren på nytt med silat klosettvatten. I början av juni fanns det återigen ca 3 m 3 i behållaren. Vid provtagningen den 2 juni omrördes klosettvattnet i flytgödselbehållaren med en propelleromrörare för att få ett representativt prov. Detta prov utgörs återigen av ett blandprov från ca fastigheter med slutna avloppstankar. Provet undersöktes med avseende på innehåll av växtnäring, tungmetaller, miljöstörande organiska ämnen samt patogena indikatororganismer. 3

5 SU Alnarp Analysresultatet visar att ammoniumkväveinnehållet i klosettvattnet begränsar den tillåtna spridningsmängden, när reglerna för spridning av slam på åkermark (SNFS 1994:2) tillämpas, samt att kvoten mellan kadmium och fosfor är 15 ppm (figur 3). KEAST 2 juni 4 NV 1 KRAV I-II (35 kg P/ha) N-total 18 NH4-N 15 N-tillgängligt 153 Fosfor P 21 Kalium K 56 CaO TS Våtvikt mm 42,9 Cd/P ppm 15 mg/kg N-Tot NO3-N NH4-N Fosfor Kalium Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Figur 3. Kvalitets- och spridningsdiagram över klosettvatten från ca slutna avloppstankar, juni 4. Spridningsmängden begränsas av ammoniumkvävetillförseln när SNFS 1994:2 tillämpas. Tillförseln av totalkväve är inte reglerad i SNFS 1994:2, vilket medför att den får överstiga. Analysresultatet visar att halterna av miljöstörande organiska ämnen är låga; Nonylfenol 1, PAH 1 resp. PCB 9 av riktvärdena för avloppsslam enligt slamöverenskommelsen. Än en gång visar analyserna att klosettvatten från slutna avloppstankar (KEAST) i und har en bra kvalitet ur växtnärings- och föroreningssynpunkt. I september 4 upprepades provtagningen på det klosettvatten som lagrats in under våren, från slutet av mars till början av juni. Klosettvattnet i flytgödselbehållaren omrördes som vanligt med en propelleromrörare för att få ett representativt prov. Provet undersöktes med avseende på innehåll av växtnäring, tungmetaller, miljöstörande organiska ämnen samt patogena indikatororganismer. Ett fullständigt analysprotokoll finns i bilaga 1. Analysresultatet visar att fosforinnehållet i klosettvattnet begränsar den tillåtna spridningsmängden, när reglerna för spridning av slam på åkermark (SNFS 1994:2) tillämpas, samt att kvoten mellan kadmium och fosfor är 22 ppm (figur 4). Analysresultatet visar även att halterna av miljöstörande organiska ämnen är låga; Nonylfenol 1, PAH 1 resp. PCB 13 av riktvärdena för avloppsslam enligt slamöverenskommelsen. Än en gång visar analyserna att klosettvatten från slutna avloppstankar (KEAST) i und har en bra kvalitet ur växtnärings- och föroreningssynpunkt. Slutsatsen från de tre analyser som utförts under 4 på källsorterat och lagrat klosettvatten ger samma bild av kvaliteten på klosettvattnet som under 3, se även projektets Årsrapport 3. 4

6 SU Alnarp KEAST 23 sept 4 NV KRAV 2 I-II (35 kg P/ha) N-total 126 NH4-N 113 N-tillgängligt 114 Kalium K 69 CaO 1 TS Våtvikt mm 62,9 Cd/P ppm 22 mg/kg N-Tot NO3-N NH4-N Fosfor Kalium Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Figur 4. Kvalitets- och spridningsdiagram över klosettvatten, från ca slutna avloppstankar, som lagrats i flytgödselbehållaren utan påfyllning från juni till september 4. Spridningsmängden begränsas av fosfortillförseln när SNFS 1994:2 tillämpas. Tillförseln av kalium är inte reglerad i SNFS 1994:2 och får därför överstiga i kvalitetsdiagrammet. Hygienisering av klosettvatten Med start den 2 juni påbörjades den kemiska hygieniseringsdelen inom projektet av Björn Vinnerås, SVA, genom att fastställa halterna av patogena indikatororganismer i det klosettvatten som lagrats in i flytgödselbehållaren från slutet av mars till början av juni. Klosettvattnet har därefter lagrats i behållaren utan ny påfyllning, vilket ger möjlighet att studera hur olika långa lagringstider påverkar klosettvattnets hygieniska status. Resultatet från denna del av projektet redovisas separat av Björn Vinnerås till SF samt till RV och Region Skåne under vintern 4-5. Växtodlingsförsök i demoform I slutet av mars spreds klosettvattnet på ett fält inför sådd av sockerbetor. Klosettvattnet, som samlats in under perioden januari till mars 4, spreds med hjälp av en flytgödseltunna utrustad med släpslangar och myllades ner inom 4 timmar. Enligt försöksplanen skulle klosettvatten spridas i olika givor;, 5 resp. m 3 per hektar. Givan på m 3 per hektar fick utgå ur försöket eftersom marken, fast den var av sandjordstyp, blev för våt att plöja omedelbart efter utspridningen av klosettvattnet. En omedelbar nedmyllning av klosettvattnet krävdes, eftersom det inte var hygieniserat (lagrat tillräckligt lång period) vid spridningstillfället. En giva på 5 m 3 per hektar, dvs. 5 mm, gick däremot utmärkt att plöja ner omedelbart efter utspridningen. I början av april, dvs. några dagar efter att klosettvattnet spridits och plöjts ner, såddes sockerbetor på fältet. Enligt försöksplanen skulle klosettvattnet tillföra sockerbetorna en extra mängd växtnäring utöver den mängd som lantbrukaren spred i form av konstgödsel. Eftersom den höga givan av klosettvatten fick utgå ur försöket, så tillfördes sockerbetorna endast 15 kg ammoniumkväve, 3 kg fosfor resp. 6 kg kalium per hektar, med givan på 5 m 3 klosettvatten per hektar. Mot bakgrund av den lilla extra mängd växtnäring som tillfördes sockerbetorna med klosettvattnet så bedömdes det som utsiktslöst att utvärdera hur detta påverkade sockerbetsskördens storlek. 5

7 SU Alnarp Diskussion Kvalitetsundersökning Ett källsorterat och lagrat klosettvatten från slutna avloppstankar har så hög kvalitet med avseende på växtnäring, tungmetaller och organiska miljöstörande ämnen att det bör kunna användas som ett gödselmedel i en växtföljd där det odlas foder- och livsmedelsgrödor. Detta grundas på de analyser som utförts under 3 och 4. Dessa visar bland annat att klosettvattnets kvalitet, ur växtnärings- och tungmetallsynpunkt, är minst lika bra som för nötflytgödsel (figur 5) och som för klosettvatten från unds kolonier sommaren 4 (figur 6). Nöt flyt 193 NV KRAV 2 92 I-II (35 kg P/ha) 78 N-total 117 NH4-N 58 N-tillgängligt 64 Kalium K CaO 17 TS Våtvikt mm 3, Cd/P ppm 17 mg/kg N-Tot NO3-N NH4-N Fosfor Kalium Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Figur 5. Kvalitets- och spridningsdiagram över nötflytgödsel baserad på data från SNV (1999). Spridningsmängden begränsas av fosfortillförseln när SNFS 1994:2 tillämpas. Tillförseln av kalium är inte reglerad i SNFS 1994:2 och får därför överstiga i kvalitetsdiagrammet. Koloni 2 sept 4 NV KRAV 2 I-II (35 kg P/ha) N-total 176 NH4-N 81 N-tillgängligt 9 Kalium K 65 CaO 1 TS Våtvikt 88 mm 88, Cd/P ppm 29 mg/kg N-Tot NO3-N NH4-N Fosfor Kalium Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Figur 6. Kvalitets- och spridningsdiagram över klosettvatten från unds kolonier sommaren 4. Spridningsmängden begränsas av fosfortillförseln när SNFS 1994:2 tillämpas. En bättre kvalitet erhålls normalt på klosettvattnet om slamsugningsbilens tank rengörs före hämtning av klosettvatten på kolonierna. 6

8 SU Alnarp Växtodlingsförsök i demoform Även om det under 4 inte gick att utvärdera hur skörden påverkas vid tillförsel av klosettvatten till sockerbetor, så gav demoförsöket värdefull information om hur klosettvatten bör spridas framöver. Ett förslag som framkommit inom projektet är att sprida ett silat och hygieniserat klosettvatten i växande grödor med en bevattningsramp utrustad med släpslangar (figur 7). Figur 7. En bevattningsramp utrustad med släpslangar kan sprida silat klosettvatten i växande grödor utan skadlig markpackning och utan någon störande aerosolspridning till omgivningen. Rekommendationer Hygienisering av klosettvatten För att få acceptans för spridning av klosettvatten i växande grödor framöver krävs det att klosettvattnet är hygieniserat. En mycket intressant metod för hygienisering är tillsats av urea till klosettvattnet. Metoden har utvecklats av SVA i Uppsala och med gott resultat utvärderats i mindre skala, i anslutning till detta projekt, under sommaren 4. Mot denna bakgrund skulle det vara önskvärt att hygieniseringsmetoden kunde utvärderas i fullskala. unds renhållningsverk kan erbjuda en fungerande infrastruktur för sådana försök genom att tillhandahålla silat klosettvatten, flytgödselbehållare för lagring av urea-behandlat klosettvatten samt kemiska totalanalyser både på det klosettvatten som lagras in i flytgödselbehållarna och det som sprids på åkermark. Spridning av klosettvatten i ettåriga energigrödor Hygieniserat klosettvatten kan med fördel tillföra näring till ettåriga energigrödor såsom hampa, havre, höstvete, majs, raps, rågvete eller sockerbetor (Simic, 4). Genom att sprida det hygieniserade klosettvattnet i växande energigrödor med släpslangsutrustning så fås ytterligare barriärer mot spridning av eventuella smittämnen, eftersom dessa grödor inte används som foder eller livsmedel. 7

9 SU Alnarp Implementeras idéerna om att sprida klosettvatten till ettåriga energigrödor så blir det troligen lättare att uppnå projektets långsiktiga mål: att bygga upp lokala system där källsorterat klosettvatten av hög kvalitet används på närbelägen åkermark. Sådana system skulle på ett utmärkt sätt kunna öka återföringen av växtnäring från enskilda avlopp med slutna avloppstankar, producera bioenergi utifrån recirkulerad växtnäring och minska användningen av fossil energi (diesel) jämfört med om klosettvatten transporteras till avloppsreningsverk på större avstånd. Referenser Simic, N. 4. Sockerbetans framtid ligger i plast och bränsle. AT nr 78, sid. 12. SNV, Stallgödselns innehåll av växtnäring och spårelement. Naturvårdsverket rapport Årsrapport 3. okalt kretslopp för klosettvatten från slutna avloppstankar i unds östra kommundelar., SU Alnarp,

10 Bilaga 1 Analysrapport Göteborg SU att: Angelika Blom Inst. för landskaps- och trädgårdsteknik Box Alnarp Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr Kundnr Provtyp KSM Avloppsvatten Sida 1 (2) Provtagare/referens Provets märkning Svensson Sven-Erik Veberöd Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar * Analysnamn Torrsubstans ph Kväve total Ammonium-nitrogen Fosfor total Fluoranten Benso (b) fluoranten Benso (k) fluoranten Bens (a) pyren Benso (ghi) perylen Indeno ( cd) pyren PCB 28 PCB 52 PCB 11 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 18 4-Nonylfenol Pres.fekala streptococke E-Coli 44 C (MPN) Salmonella Presumtiva Cl. perfringens Koliforma bakt. 35 C, MPN Silver Ag Kadmium Cd Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Kalium K Nickel Ni Bly Pb Tenn Sn Zink Zn Resultat <.3 <.3 <.3 <.3 <.3 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 < ej påvisad > Enhet g/l st/ ml st/ ml st/ ml st/ ml Mäto Ref/instr. SS G SS Titro. G Konelab G Konelab G TRAACS G A9:7 EPA 351, 831 A9:7 EPA 351, 831 A9:7 EPA 351, 831 A9:7 EPA 351, 831 A9:7 EPA 351, 831 A9:7 EPA 351, 831 9:6,EPA 351, 88 Extr 9:6,EPA 351, 88 Extr 9:6,EPA 351, 88 Extr 9:6,EPA 351, 88 Extr 9:6,EPA 351, 88 Extr 9:6,EPA 351, 88 Extr 9:6,EPA 351, 88 Extr Chemosphere 199, , SN SS SS ISO/CD SS ICP-AES AFS (kallförångning) ICP-AES ICP-AES Ort K K K K Metallerna är syrauppslutna enligt SS Kvicksilver Hg är syrauppsluten enligt SS-EN Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

Unikt system i Lund Klosettvatten till energigrödor

Unikt system i Lund Klosettvatten till energigrödor Kretsloppet i projektet Unikt system i Lund Klosettvatten till energigrödor Avloppsfraktioner i kretslopp - Anna Wilhelmsson Göthe, Lunds Renhållningsverk Sven-Erik Svensson, SLU Alnarp Lena Wallin, LRV,

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-04-04 1 Regeringsuppdrag redovisat i sep 2013 Kartläggning av

Läs mer

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande 1(8) Bilaga 1 Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande Syfte 1 Syftet med denna förordning är att reglera användningen av avloppsfraktioner på ett sådant sätt att skadliga

Läs mer

Vad innehåller klosettavloppsvatten?

Vad innehåller klosettavloppsvatten? S-E Svensson, Dept. of Biosystems and Technology Vad innehåller klosettavloppsvatten? Sven-Erik Svensson Biosystem och teknologi SLU Alnarp Nationella konferensen Avlopp och Miljö Örebro 2-21 jan 215 Föredraget

Läs mer

Digital GIS Maps Höganäs. Höganäs kommun, 2012

Digital GIS Maps Höganäs. Höganäs kommun, 2012 Digital GIS Maps Höganäs Höganäs kommun, 2012 Slamdatabasen Spårhunden Slamanvändning Höganäs kommun 20122 Sidan 2. (11) Innehållsförteckning 1. Slamanvändning 2012... 3 2. Översiktkarta över slamspridning

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten - huvudstudie SVU-rapport

Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten - huvudstudie SVU-rapport S-E Svensson, Dept. of Biosystems and Technology Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten - huvudstudie SVU-rapport 2015-10 Sven-Erik Svensson Biosystem och teknologi SLU Alnarp Revaq-möte

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten

Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten 216-3-22 S-E Svensson, Dept. of Biosystems and Technology Halter av 6 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten Sven-Erik Svensson Biosystem och teknologi, SLU Alnarp http://www.slu.se/sv/institutioner/biosystem-teknologi

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Växtnäring från trekammarbrunnar till energigräs Plant nutrients from three-chamber septic tanks in production of energy grass

Växtnäring från trekammarbrunnar till energigräs Plant nutrients from three-chamber septic tanks in production of energy grass LANDSKAP TRÄDGÅRD JORDBRUK Rapportserie Växtnäring från trekammarbrunnar till energigräs Plant nutrients from three-chamber septic tanks in production of energy grass Partnerskap Alnarp Christina Johansson,

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Digital GIS maps Östra Göinge. Östra Göinge Kommun, 2012

Digital GIS maps Östra Göinge. Östra Göinge Kommun, 2012 Digital GIS maps Östra Göinge Östra Göinge Kommun, 2012 Slamdatabasen Spårhunden Slamanvändning Östra Göinge kommun 20122 Innehållsförteckning 1. Översiktkarta över användning av slam från Östra Göinge

Läs mer

RISKER MED SMÅSKALIGT SLAM bakterier, virus och läkemedelsrester. Annika Nordin

RISKER MED SMÅSKALIGT SLAM bakterier, virus och läkemedelsrester. Annika Nordin RISKER MED SMÅSKALIGT SLAM bakterier, virus och läkemedelsrester Kiladalen, 7 februari 2009 Annika Nordin Institutionen för Energi och Teknik, SLU, Ultuna RISKER MED ÅTERFÖRING AV AVLOPP Sjukdomsframkallande

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag. Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten

Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag. Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Förslag till etappmål för hållbar återföring av fosfor och andra växtnäringsämnen Kretsloppen

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Skydda Er mark mot slamspridning!

Skydda Er mark mot slamspridning! 2011-03-30 Upprop till ägare av svensk åkermark Skydda Er mark mot slamspridning! Inom 40 år måste vi fördubbla livsmedelsproduktionen i världen för att klara behovet av mat till den växande befolkningen.

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, - 20 3, 4 infångades under sensommaren abborre från

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på övergripande paraplymål för gruppen våra ekosystemtjänster - Vi ska skydda och bevara

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

Regeringsuppdrag om återföring av fosfor

Regeringsuppdrag om återföring av fosfor Regeringsuppdrag om återföring av fosfor 3 maj 2013 Ulrika Gunnesby 1 Uppdraget: Naturvårdsverket ska föreslå de författningskrav avseende kvalitet för att möjliggöra spridning av olika fraktioner såsom

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter.

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Diarie INK-13-0004 Namn Laboratorietjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner Östgöta slamslamträff 2017-03-07 Provtagning av sspillvatten i Östgöta kommuner Syftet med provtagningen Ta reda på vad ett vanligt spillvatten innehåller Hur mycket en bidrar med när det gäller fosfor,

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Uppdatering av Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp Naturvårdsverkets svar på RU. Bakgrund. Hållbart nyttjande av fosfor

Uppdatering av Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp Naturvårdsverkets svar på RU. Bakgrund. Hållbart nyttjande av fosfor Uppdatering av Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp Naturvårdsverkets svar på RU. Linda Gårdstam Miljörättsavdelningen Enheten för Miljöfarlig verksamhet Bakgrund senast år 2015 ska minst 60

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Fullskaleförsök med dagvattenfilter, Nacka Kommun Talare: Henrik Alm, Sweco Järlasjö Inte god status idag Näringsrik, kemiskt påverkad Åtgärder i sjöar uppströms Åtgärder för urbant dagvatten 1 Försök

Läs mer

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Fisk från Mälaren - bra mat Gädda, gös och abborre från 6 fjärdar i Mälaren undersöktes under 2001. Provtagningsstationen Östra Mälaren ligger i Ulvsundasjön nära de centrala

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin C B A Tillrinningsområde till magasin D Tillrinningsområde till provtagningspunkt Takbrunn respektive Rännstensbrunn Provtagningspunkter: A Rännstensbrunn B Takvattenbrunn C Bräddvattenbrunn D Grundvattenrör

Läs mer

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental 09-04- FÖREKOMST AV METAER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental RAPPORT Förekomst av metaller, kreosotämnen och tennorganiska föreningar vid Pålnäsviken,

Läs mer

RAPPORT B2009:04. Utvärdering av funktion på slam- och fettavskiljare Star Bowling, Göteborg ISSN 1103-4092

RAPPORT B2009:04. Utvärdering av funktion på slam- och fettavskiljare Star Bowling, Göteborg ISSN 1103-4092 RAPPORT B2009:04 Utvärdering av funktion på slam- och fettavskiljare Star Bowling, Göteborg ISSN 1103-4092 Förord I Göteborg har man vid en restaurang testat en avfallskvarn kopplad till en slam- och

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-12-04 1 Naturvårdsverket presenterar: Kartläggning av fosforresurser

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona Miljöförvaltningen Mätningar av tungmetaller i fallande stoft i Landskrona 2012 Victoria Karlstedt Rapport 2013:4 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Sedan 1988 har kontinuerliga luftmätningar

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Varför kretslopp? Övergödning - Rätt sak på fel plats! Kretsloppsanpassade avloppslösningar i skärgården. Vad innehåller avlopp från hushåll?

Varför kretslopp? Övergödning - Rätt sak på fel plats! Kretsloppsanpassade avloppslösningar i skärgården. Vad innehåller avlopp från hushåll? Avloppsreningens viktiga funktioner Kretsloppsanpassade avloppslösningar i skärgården Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, ebba.af.petersens@wrs.se Yrkeshögskolan Novia, Ekenäs, Raseborg 8 maj 2012 Hindra

Läs mer

1986L0278 SV

1986L0278 SV 1986L0278 SV 20.04.2009 004.001 8 BILAGA 1 A GRÄNSVÄRDEN FÖR HALTER AV TUNGMETALLER I MARKEN (mg/kg torr vikt i ett representativt prov, enligt definitionen i bilaga 2 C, från mark med ett ph mellan 6

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Rapport 2015:20 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092. Årsrapport 2014 Certifierad återvinning, SPCR 120

Rapport 2015:20 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092. Årsrapport 2014 Certifierad återvinning, SPCR 120 Rapport 2015:20 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092 Årsrapport 2014 Certifierad återvinning, SPCR 120 FÖRORD På uppdrag av Avfall Sverige, systemägare till certifieringssystemet Certifierad

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde Analysavdelningen Galina Gorodetskaja galina.gorodetskaja@kappala.se Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde - En inventering - Handledare: Christina Vendel 2006-02-20 1

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125 Metaller i vatten med ICP-AES SS-EN ISO 11885, utg. 2, mod. SS-EN ISO 15587-2:utg1 LidMet.0A.01.02 ICP-AES Aluminium 1:1 > 0,01 mg/l 1:1, 2, 4 >0,01 mg/l Antimon 1:1, 2, 4 > 0,04 mg/l Bly 1:1, 2, 4 > 0,1

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Möte om livsmedel, växtnäring och avloppsslam i Stockholm den 5/11 2002

Möte om livsmedel, växtnäring och avloppsslam i Stockholm den 5/11 2002 Möte om livsmedel, växtnäring och avloppsslam i Stockholm den 5/11 2002 Mötet i Stockholm hade arrangerats av MISTRA-programmen MAT21och Urban Water tillsammans med Naturvårdsverket. Temat var Urban växtnäring

Läs mer

Slamspridning på Åkermark

Slamspridning på Åkermark Slamspridning på Åkermark Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-2010 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014.

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1 Organisation 3 1.2 Anslutning 3 1.3 Avloppsvattenrening 4 1.4 Slambehandling 4 1.5 Kemikalie- och avfallshantering 4 1.6

Läs mer

Slam i Skåne län - kvalitet, hantering och debatt

Slam i Skåne län - kvalitet, hantering och debatt Slam i Skåne län - kvalitet, hantering och debatt www.m.lst.se Miljöenheten, miljöövervakningsfunktionen Skåne i utveckling 2002:05 Jeanette Sveder ISSN 1402-3393 Slam i Skåne län kvalitet, hantering och

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK KVARNHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK För medlemmarna i Kvarnhagens samfällighetsförening om vad vi får och inte får spola ner i våra avlopp. VAD FÅR VI SPOLA NER I VÅRT AVLOPP - vad

Läs mer

Växtnäring från avlopp ger mer hållbar produktion av ettåriga energi- och fibergrödor

Växtnäring från avlopp ger mer hållbar produktion av ettåriga energi- och fibergrödor Projektredovisning för 05 och 06 Växtnäring från avlopp ger mer hållbar produktion av ettåriga energi- och fibergrödor Sven-Erik Svensson 07-01-31 SU Alnarp 2 53 Alnarp Tel 040-415000 Innehållsförteckning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier SlbŸanalys Stockholms Luft- och Bulleranalys Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier 1997-5-16 Rapporten är sammanställd av Lars Burman och Christer Johansson, Stockholms luft-

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB ISBN nr: 1401-2448 R 2012:11 Foto: Medins Biologi AB Metaller i vattendrag 2011 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se Västerås - Insjöhamn Mälarhamnen AB - Flera småbåtshamnar 4000 båtplatser inom kommungränsen i Mälaren 3100 båtplatser kommunala 4 båttvättar

Läs mer

METALLER I VATTENDRAG 2005.

METALLER I VATTENDRAG 2005. Metaller i vattendrag 2005 R 2006:3 METALLER I VATTENDRAG 2005. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborgs kommun. Undersökningen utfördes hösten 2005 av Medins Biologi AB, Alf Engdahl,

Läs mer

Gryaab rapport 2010:5. Lars Nordén

Gryaab rapport 2010:5. Lars Nordén Gryaab rapport 2010:5 Lars Nordén 2005:1 Ateljéprojektet 2005:2 Gryaab, Miljörapport 2004 2005:3 Utvärdering av processförändringar 24 maj-16 sept 2004, med anledning av avstängning av försedimenteringsanläggningen

Läs mer

Bedömning av kompostjord. Riktlinjer för jordtillverkning av kompost. RVF rapport 2006:11 ISSN 1103-4092

Bedömning av kompostjord. Riktlinjer för jordtillverkning av kompost. RVF rapport 2006:11 ISSN 1103-4092 Bedömning av kompostjord Riktlinjer för jordtillverkning av kompost RVF rapport 2006:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2006:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Förord Vid Sveriges kommunägda komposteringsanläggningar

Läs mer

Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur?

Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Anneli Andersson Chan, Sundets processingenjör avlopp och biogas VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen avloppsreningsverk 5 år prövotid Sundets avloppsreningsverk

Läs mer

Metaller i vallgravsfisk 2012

Metaller i vallgravsfisk 2012 ISBN nr: 1401-2448 R 2013:4 Foto: Klara Eklund Metaller i vallgravsfisk 2012 Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se/miljo

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

- Mölndalsåns stora källsjö

- Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön 2015 Mölndalsåns Östra Nedsjön stora källsjö - Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön Näringsfattig rödingsjö Fiskejournalen 1976 Vattenkemi Sedimentkemi Kvicksilver i fisk Nätfisken Växtplankton

Läs mer

Kontroll av amalgamavskiljare. Huddinge 1999

Kontroll av amalgamavskiljare. Huddinge 1999 R nr 19, maj 2000 Kontroll av amalgamavskiljare i Stockholm och Huddinge 1999 Peter Johansson, Stockholm Vatten AB Sammanfattning: Tmls en avsevärd minskning av kvicksilver tillförseln till reningsverken

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Växtnäring från trekammarbrunnar för hållbar produktion av energigräs

Växtnäring från trekammarbrunnar för hållbar produktion av energigräs LANDSKAP TRÄDGÅRD JORDBRUK Rapportserie Växtnäring från trekammarbrunnar för hållbar produktion av energigräs Rapportering för åren 2007 och 2008 Christina Johansson Jan Erik Mattsson Sven-Erik Svensson

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt

Riktlinjer för fordonstvätt Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning 2013-08-19 37 Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning, 2013-08-19,

Läs mer

Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp. Ola Palm

Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp. Ola Palm Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp Ola Palm Vad är enskilda avlopp? Definition enligt allmänna råden (2006:7) Hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar dimensionerade

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

små avlopp i kretslopp

små avlopp i kretslopp små avlopp i kretslopp källa: Cordell, Drangert and White, 2009 http://phosphorusfutures.net/peak-phosphorus 100% 90% 80% 70% 60% BDT Fekalier, papper Urin 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kväve Fosfor Kalium Lagar

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Halter av 60 spår - element relaterat till fosfor i klosettvatten huvudstudie

Halter av 60 spår - element relaterat till fosfor i klosettvatten huvudstudie Rapport Nr 2015-10 Halter av 60 spår - element relaterat till fosfor i klosettvatten huvudstudie Sven-Erik Svensson Jan Erik Mattsson Jan-Eric Englund Christina Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer