Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav -"

Transkript

1 Slamanvändning i framtiden Flygaskstabiliserat avloppsslam (FSA) som tätskikt på deponier Praktisk tillämpning - 27 april 2011 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav -

2 ...utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Riksdagsbeslut 2010

3

4

5 VA VA VA VA VA VA VA 5

6 Även från Va-verksamhetens perspektiv Bortskaffandet Säkerhet, teknisk, acceptans Flexibilitet Arbetsmiljö Investeringar driftkostnader Skala, samverkan Allt medan omgivningens krav uppfylls

7 Slam som resurs - växtnäring Fosfor ca 1,8 g/p,d totalt ca 5500 ton P/år Räcker till drygt ha ca 13 % av landets åkermark Växttillgänglighet för kemiskt fälld fosfor? Bio-P Utvinning av fosfor från aska Tillgång på mineralgödsel-p. När stiger priset? Mullbildande material, kväve, mikronäringsämnen

8 Slam som resurs - energi Energi avloppsvattnet innehåller organiskt material motsvarande ca 200 kwh/p,år totalt ca 1,7 TWh 2/3 3/4 av denna energi finns i råslammet - rötning > 50 % till gas ca 75 kwh/p,år - förbränning med rökgaskondensering kan ge hetvatten för fjärrvärme - SCWO kan ge ånga med hög temperatur

9 Slam som resurs - tätskikt Täckning av deponier med blandning av avloppsslam och aska. Erfarenheter, beständighet och andra Linermaterial med aska och rötslam Regional eller lokal hantering av slam från tretton Västgötakommuner teknik, miljö och ekonomi Pilotförsök med flygaskastabiliserat avloppsslam (FSA) som tätskikt Täckning av deponier med aska och slam erfarenheter från tre fältförsök Uppföljning Kontroll av tätskiktskonstruktionen på Dragmossens deponi Flygaskastabiliserat avloppsslam (FSA) som tätskiktsmaterial vid sluttäckning av deponier en vägledning Uppföljning av provytor med tätskikt av FSA Gärstad deponi och Sofielunds deponi

10 Slam som resurs - täckskikt Vegetationsetablering i rötslam vid efterbehandling av sandmagasin Sammandrag: Växters effekt på rötslam utlagt som täckskikt på gruvavfall har undersökts. Förmågan att etablera sig i rötslammet, samt att förhindra läckage av näring och metaller skilde sig mellan olika arter. Mest effektivt fungerade etablering av energigräs, som minskade läckage av näring och metaller utan att ackumulera höga metallhalter i skotten Författare: Clara Neuschütz och Maria Greger, Botaniska institutionen vid Stockholms universitet

11 11

12 Avloppet är inte gjort för kemikalier Inte vår miljö heller 12

13 13

14 Syftet med REVAQ Nationell och lokal drivkraft för fortlöpande förbättring av kvaliteten på det till reningsverken inkommande avloppsvattnet och därmed på kvaliteten på slammet men det ger också mindre miljöbelastning på våra sjöar, vattendrag och kustområden. Certifieringssystemet skall erbjuda alla aktörer en öppen och transparent information om hur slammet producerats och om dess sammansättning Växtnäring från avloppsfraktioner ska produceras på ett ansvarsfullt sätt och kvaliteten ska uppfylla fastställda krav 14

15 Uppströmsarbete -> Giftfri miljö Det finns flera mål med uppströmsarbetet i samhället. Ett avloppsvatten som kommer till reningsverket med en mindre mängd svårnedbrytbara ämnen kommer att: orsaka färre störningar i den biologiska reningsprocessen förbättra arbetsmiljön för de som arbetar i reningsverken minska behovet av extra reningssteg och energianvändning efter den ordinarie avloppsreningen vara mindre förorenat när det behandlade vattnet går ut i recipienten. resultera i ett slam med mindre mängd svårnedbrytbara ämnen, vilket ökar chanserna att kunna nå det miljömål som Riksdagens beslutat om att återföra fosfor genom en bättre råvara kostnadseffektivisera VA-verkens drift ge större förtroende för VA-verksamheten Den enda strategi som samtidigt klarar dessa sju mål är uppströmsarbetet. 15

16 Långsiktiga mål med REVAQ Det långsiktiga målet är att innehållet av metaller och oönskade organiska ämnen i inkommande avloppsvatten inte skall överstiga det i klosettvatten. Långsiktigt bör halter av ej essentiella metaller i jordbruksmarken inte öka, utan balans mellan bortoch tillförsel skall råda. Som första delmål bör ackumuleringshastigheten av dessa metaller, senast år 2025, ej överstiga 0,2 % per år, dvs. halterna i åkermarken ska inte fördubblas i högre takt än 500 år

17 REVAQ-mål till år 2025 Kadmium 17 mg/kg P ingen ackumulering Ackumuleringshastigheten av spårelement ska ej överstiga 0,2 % PRIO-ämnen på utfasningslistan fasas ut Men avgörande för att kunna kommunicera REVAQ som ett trovärdigt system vi behöver kunna visa på resultat/regler som pekar mot målen Vi behöver bli bättre på att rapportera till och använda REVAQ:s årsrapporter

18 Certifieringssystemet består av: Certifieringsregler En kommenterande text med tolkningsunderlag till certifieringsreglerna Kursmaterial Handledning Mallar Exempel på instruktioner Digitalt på CD Rapportmallar Förslag till avtal med entreprenörer m fl

19 Idag är 34 reningsverk certifierade = ca 50% av svensk slamproduktion Ytterligare ett tio reningsverk finns på intresselista för besiktning 2011 Prognos 2011: certifierade reningsverk Rundringning till ej certifierade verk som avser att sprida slam på jordbruksmark visar att nästan samtliga har ambitionen och viljan att på sikt ansluta sig till REVAQ

20 Slam-till-jordbruk-debattendebatten Tongivande är Gunnar Lindgrens och Lena Jarlövs nätverk Ren åker ren mat som arbetar med intensiv uppvaktning av Kvarnföreningen och alla stora livsmedelsindustrier Balanserade radioreportage om slam under sommaren 2010 i Sveriges Radio Flera bra tidningsartiklar under 2010 med fokus på den begränsade resursen fosfor Uppmärksamhet kring Landskrona och Lunds kommuner vill förbjuda all slamspridning i sina kommuner, besluten har överklagats. Miljööverdomstolen lämnade ej prövningstillstånd. Miljödomstolens dom som går mot Landskronas yrkanden står därmed fast. Skogsstyrelsen går emot fortsatta försök i större skala att använda slamgranuler i skog. Miljödomstolen gick på Skogsstyrelsens linje. Ärendet övrklagades ej av berörda skogsägare

21 Ny teknik utvinning av fosfor ur slamaska - ASH DEC Termokemisk behandling av aska från monoförbränning av slam Utvecklad inom ramen för EU-projektet SUSAN (www.susan.bam.de) Slamaska rostas vid ca C under närvaro av MgCl 2 och CaCl 2, ( g Cl/kg aska) Bildade metallklorider avskiljs ur processgasen 21

22 Pilotanläggning, Loeben, Österrike

23 ASH DEC Avskiljningsgrad: Cd, Cu, Pb, Zn: ca 90%, Mo: ca 80% Sn: ca 70% Ni, Cr, As: Obetydlig avskiljning Oberoende av teknik för P-avskiljning i avloppsreningsverk, men starkt beroende av temperatur Reaktionstid ca 20 min 23

24 ASH DEC Produktnamn PhosKraft PK Fertilizer : Pellets, ca 12% P 2 O 5 Produkt kan skräddarsys, t.ex. med extra N Produkterna är anpassade efter handelsgödselspridare Odlingsförsök: jämförbart resultat med handelsgödsel, MgCl 2 -produkt, ngt bättre än CaCl 2 -produkt. 24

25

26 ASH DEC Termokemisk process: 0,6-0,7MWh/ton produkt Pilotanläggning (300 kg aska/h) i drift (Loeben, Österrike) Anläggning i Tyskland ( ton aska per år, 2 ton/h), projektstart 2011, i drift 2012 Anläggning i Holland, möjlig driftstart 2013 Ca 95 % av avloppsvattnets fosfor kan återvinnas Råvara för gödseltillverkning 26

27 Ash Dec något för Sverige? Avfallsförbränning Positivt: Låg metallhalt Låg metallhalt Hygieniserad produkt Organiska ämnen destrueras Troligen lättare att få acceptans hos miljöorganisationer och livsmedelsindustri

28 Ash Dec något för Sverige? Forts Negativt: Finns inga monoförbränningsanläggningar i Sverige Höga/dyra reningskrav Lågt intresse från avfallsbranschen och gödselindustrin Energi- och kemikaliekrävande (Mullbildande ämnen förstörs) 28

29 Användningsområden som alltid borde finnas med i en bred slamstrategi : Slam som resurs tätskikt Slam som resurs - täckskikt Återanvändning av resursen fosfor? Läckage av fosfor och kväve?

30 Slamanvändning i framtiden Flygaskstabiliserat avloppsslam (FSA) som tätskikt på deponier Praktisk tillämpning 27 april 2011 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav -

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Mars 2013 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009 Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1 maj

Läs mer

Till Miljödepartementet Skärkäll 2010-08-11 registrator

Till Miljödepartementet Skärkäll 2010-08-11 registrator Till Miljödepartementet Skärkäll 2010-08-11 registrator 103 33 Stockholm Remissyttrande över Uppdatering av Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp (Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Slam och kretslopp Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk Konferens 27 februari 2013

Slam och kretslopp Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk Konferens 27 februari 2013 Slam och kretslopp Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk Konferens 27 februari 2013 RAPPORT KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Omslagsbilder: Öv: Källsorterande avloppssystem, Illustration:

Läs mer

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009 P U B L I K AT I O N P 95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Mars 2009 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Svenskt Vatten påtar sig

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Systemstudie Avlopp. En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen. Ale. Kungälv.

Systemstudie Avlopp. En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen. Ale. Kungälv. Systemstudie Avlopp En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen Kungälv Ale Lerum Göteborg Partille RYAVERKET Härryda Mölndal SYSTEMSTUDIE AVLOPP Första

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Framgångskriterier... 6 2.5 Forsknings-,

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten Rening av avloppsvatten i Sverige avloppsvatten Från latrin till vattentoalett Europas största skivfilteranläggning. Gryaab svarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Bild: Ulrika Wahlström

Läs mer

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Författare: Emelie Hansson, Markus Johansson Layout: Ingela Espmark, Espmark & Espmark Omslagsfoto: Torben Kudsk 2 Avloppets väg till våra

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Kretslopp Göteborg 2050

Kretslopp Göteborg 2050 Kretslopp Göteborg 2050 Hållbara system för avfall, vatten och avlopp med: Kraftigt minskade avfallsmängder Kretsloppsanpassade långlivade produkter Produktåteranvändning och materialåtervinning Ren och

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER 1 KRAV PÅ AVLOPPSVATTNETS KVALITET VID UTSLÄPP FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER TILL SVEDALA KOMMUNS ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Återvinna fosfor. hur bråttom är det?

Återvinna fosfor. hur bråttom är det? Återvinna fosfor hur bråttom är det? Fosfor är nödvändigt för allt liv och för all matproduktion. Nu varnar forskare för att fosforreserverna kan ta slut fortare än vi anar. Men är läget verkligen så allvarligt

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014 BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2014 1 2 Foto: sid 4-17 Superstudio Text: sid 4-17 The Fan Club INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord 4-5 Boråsarna är viktiga för miljön 6-7 Ständigt kretslopp! 8-9 Viaredspannan

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Notat från Seminarium Miljöriktig användning av askor 21-22 oktober 2003, Uppsala

Notat från Seminarium Miljöriktig användning av askor 21-22 oktober 2003, Uppsala Notat från Seminarium Miljöriktig användning av askor 21-22 oktober 2003, Uppsala På SAS Radison Hotel samlades en blandad samling med representanter från bland annat myndigheter, energibolag, konsulter,

Läs mer