KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Tid: kl måndagen den18 maj 2015 Plats:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Tid: kl.19.00 måndagen den18 maj 2015 Plats:"

Transkript

1 ÅRSMÖTE 2015

2 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: kl måndagen den18 maj 2015 Plats: Förslag till Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 4. Val av två justeringsmän 5. Fastställande av röstlängd 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Styrelsens redogörelse för verksamhetsberättelse för Revisionsberättelsen 9. Fastställande av balans och resultaträkning 10. Beslut om resultatdisposition 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Styrelsens genomgång av budgetförslag för Fastställande av budget för Arvode för styrelsemedlemmar och ersättare 15. Val av styrelsemedlemmar och ersättare 16. Val av revisor och ersättare 17. Val av valberedning 18. Motioner: tre stycken se sid 19. Övriga frågor: Stokab vs Comhem ( ) 20. Stämmans avslutande Fullmakt för röstning gällande ovanstående agenda kan lämnas. Blankett medföljer. Välkomna till Föreningsstämma! Barbro, Erik, Eva, Erik D, Victor, Per & Torbjörn

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen har under året bestått av följande personer: Erik Jung Erik Dahlrot Barbro Johnsson Torbjörn Mulk Per Olofsson Eva Nordenfelt Victor Dahlmann Magnus Hunhammar Lena Hartog Malin Öhlander Ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant Revisor Revisor Suppleant Styrelsen har under det gångna året haft åtta protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har under året skött fastighetens förvaltning. Bokföring och bokslut har förvaltats av Barbro Johnsson. Under året har löpande underhåll skett i vanlig ordning. Ny sensorsstyrd belysning har installerats i gårdshusets trapp. Radonmätningar har skett i hälften av våra lägenheter vilket visade värden som var långt under larmgränsen. Utredning av matos i gathusets lägenheter ligger på is. Dels har lukt plötsligt upphört men det återstår att rensa ventilationskanalerna. Innan dess måste vi förbättra taksäkerheten ytterligare dvs. det är nya bestämmelser när arbete utförs på tak. Vi har en hel del bom (putsen lossnat från murade underlaget) vilket är en säkerhetsrisk. Vi har nu beslutat oss för att ta ett helhetsgrepp med fasad, tak och en värmestam i gårdshuset som vi tidigare aldrig fick offert på. Även ny el/belysning i trappuppgång gårdshuset behövs. Vi anlitar Sbc dels för arbetet med att få in offerter men även för själva arbetets fortlöpande kontroll. Vi har även beslutat att tillsammans med Mariatorget 8 byta ut staketet som vetter mot Södermalmsskolan. Det blir liknande det som kyrkan har. Under senare delen av sommaren kom det stora mängder regn i samband med åska. Vatten samlades i våra balkonglådor och medförde stora besvär med avrinningen där allehanda skräp satte stopp för utloppet. Därför vädjar vi om försiktighet med skräp som kommer in under trallen i balkonglådan. Vårt behov att göra oss av med sopor har ökat därför har vi nu tre tömningar/vecka. Den lilla tvättmaskinen i tvättstugan har gjort sitt. Lägenhet nr 14 & 19 har bytt bostadsrättsinnehavare. Lgh nr 16 har dragit ny el. Vår årliga städdag skedde den 8/11. Söndagen den 14/12 hade vi vår traditionella glögg i entrén. Slutligen vill vi tacka alla som under det gångna året varit hjälpsamma helt på eget initiativ. Framför allt Lars-Gunnar och CB, utan er hjälp hade inte mycket fungerat. Ett varmt tack till er alla. Föreningens ekonomi är fortsatt god trotts att årets resultat är negativt. Styrelsen hälsar er alla varmt välkomna till årsstämman.

4 RESULTATRÄKNING Brf Tors Fiske Intäkter Avgifter , ,00 Övriga Intäkter 7 247, ,34 S:a Intäkter , ,34 Kostnader Städning , ,00 Räntor , ,00 Försäkring , ,00 Skatt , ,00 Uppvärmning , ,00 EL , ,00 Vatten , ,00 Reparation, underhåll , ,50 Hiss , ,00 Multimedia , ,00 Sophämtning , ,00 Porttelefon 2 092, ,00 Förvaltning , ,50 Övrigt 4 759, ,00 S:a kostnader , ,00 Avskrivning byggnad , ,00 Årets Resultat , ,66 RESULTATRÄKNING Brf Tors Fiske Lånesituationen hos Tors Fiske per 31/ Intäkter Effektiv 2012 Typ 2013 av Bindningstid Räntesats Årlig amor- amorte- Villkorsänd- Lån Avgifter Skuld 200,00 % 718 Årlig ränta tering ,00 ring ring Övriga Intäkter 9 514, ,24 Länsförsäkringar S:a Intäkter år 4, , ggr/år ,24 SE-Banken BoLån Kostnader år 1, ggr/år SE-Banken BoLån Rak Städning mån 786,00 1, ,00 4ggr/år SE-Banken Räntor BoLån , ,00 Rak Försäkring år 108,00 2, ,00 4ggr/år SE-Banken Skatt BoLån , ,00 Rak Uppvärmning år 145,00 2, ,00 4ggr/år SE-Banken EL BoLån , ,00 Rak Vatten mån 782,00 1, ,00 4ggr/år SE-Banken Reparation, BoLån underhåll , ,50 Rak Hiss år 844,00 2, ,00 4ggr/år SE-Banken Kabel-TV BoLån , ,00 Rak Sophämtning år 146,00 2, ,00 4ggr/år Porttelefon 2 158, ,00 Medelränta Summa Förvaltning ,00 2, ,70 2,39 Övrigt , ,00 S:a kostnader , ,20 Avskrivning byggnad B R F T O R S F I S K E, M A R52 I A 958,00 T O R G E T ,00 Årets Resultat , ,04

5 Brf Tors Fiske Noter och Kommentarer till Resultat- och Balansräkning för 2014 Jämförelse Med Budget 2014 Intäkter Budget Skillnad Avgifter : :- 0:- Övriga Intäkter 5 000: : :- S:a Intäkter : : :- Kostnader Amorteringar : : :- Städning : : :- Räntor : : :- Försäkring : :- 137:- Skatt : : :- Uppvärmning : : :- El : : :- Vatten : : :- Reparation, underhåll : : :- Hiss : : :- Multimedia : :- 332:- Sophämtning : : :- Porttelefon 2 200: :- 32:- Förvaltning : : :- Övrigt 4 000: : :- S:a kostnader : : :- RESULTATRÄKNING: Reparation, underhåll består huvudsakligen av: Rep./Stambyte Lgh :- Ny tvättmaskin :- Fasadrep. anbudsframtagning :- Rep. fjärrvärmecentral 9 870:- Putsknackning 8 590:- Rep. trappfönster 4 730:- Takvärme serviceavtal 3 730:- Balkongrensning 3 020:- Justering värmecentral 2 150:- Radon tillsyningsavgift 2 040:- Klottersanering 1 880:- Förvaltning: Sammankomster 5 200:- SBC årsavgift 4 120:- Bankförvaltning 1 700:- Litteratur 400:- Skillnad 5 000: : :- Check: : ,00 Övrigt: Består av aviseringsavgifter + diverse växter. BALANSRÄKNING: Leverantörsfordran är förskottsavgift för multimedia betalt innan årsskiftet. Leverantörsskulder är utgifter som orsakats under 2014 men som ej betalts förrän efter årsskiftet. Förskottsbetalda avgifter är månadsavgifter för Jan-15 som betalats innan årsskiftet.

6 BALANSRÄKNING Brf Tors Fiske TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,23 Leverantörsfordran 9 583, ,00 Summa: , ,23 Anläggningstillgångar Mark , ,00 Byggnad , ,00 Summa: , ,00 S:a TILLGÅNGAR: , ,23 SKULDER, EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,80 Förskottsbetalda avgifter , ,00 Summa: , ,80 Långfristiga skulder Länsförsäkringar , ,00 SE-Banken BoLån , ,00 Summa: , ,00 Eget Kapital Inbetalda Insatser , ,00 Balanserat Resultat , ,09 Årets Resultat , ,66 Summa: , ,43 S:a SKULDER och EGET KAPITAL: , ,23

7 Budget förslag Förvaltning Porttelefon Vatten Uppvärmning El Städning Sophämtning Rep. Underhåll Försäkring Övrigt Multimedia Hiss Räntor Amortering Skatt

8 Motioner med styrelsens svar Motion 1, källare o trappa vid uteplats (Annelie &Roy Abrahamsson) Vi är intresserade av att köpa in en del av källaren under vår lägenhet. Vi vill också bygga en liten trappa på sidan av vår altan till gården. Styrelsen föreslår Med tanke på källaren vill vi inte låsa oss för en lösning där utrymme i källaren ges äganderätten. Dels för kommande behov av ytterligare förvaringsutrymme vid ev. försäljning av vind eller uthyrning av lokal/kontor som tidigare har presenterats. Styrelsen har inget att anmärka ang. utgång från uteplats så länge det inte blockerar för rengöring eller snöröjning. Vi önskar för godkännande, en ritning på lösning av trappa. Motion 2, gårdshuset harmonisera med gathuset (Lena & Göran Hartog) I styrelsens beskrivning av vad som behöver åtgärdas saknar vi renoveringen av trapphuset i gårdshuset. Förra våren kontaktade jag målerifirman "Larsson Örnmark Målerifirma AB" för att se vad man skulle kunna på bästa sätt renovera trapphuset i tidsenligt skick. Fick förslag på hur detta skulle gå till och detta fanns med i den arbetsgrupp där Malin, Magnus, Göran och jag själv deltog i. På årsmötet förra året tog Anna upp att hon skulle kontakta Stadsmuseet för att se om dom hade dokumenterat hur vårt trapphus en gång har sett ut. Fråga som kommer upp, vad hände med det? Jag och Göran erbjuder oss igen att ta tag i denna fråga, det skulle avlasta SBC och på så sätt få en lägra kostnad för deras arbete. Vi tycker att det är angeläget att få trapphuset vackert så det harmoniserar med gatuhuset, vilket det inte gör idag. Styrelsen föreslår Självklart ställer vi oss positivt till att vi målar om trapphuset i gårdshuset. Vi har haft frågan uppe vid förfrågningsunderlaget av den stora stundande renovering som kommer. Sen är det frågan om vilken nivå på målning som skall utföras. Vi har uppgifter från litteratur, Per Malmén Marmoristen & Målarmästaren som sammanställt att det finns färgprover av vad trapphuset hade för färger. Gårdhuset bör återställas i det kulturskick som motsvarar gårdshusets ursprungliga färgskiftning eller den som finns under nuvarande skikt. Här krävs efterforskning men även att arbetet utförs efter att ny el är dragen. Vi ser mer än gärna att Lena och Göran Hartog påtar sig uppgiften och presenterar lösning för styrelsen. Motion 3, förändra andelstalet (Anna Nordenström) Bakgrund Vi har i föreningen ett gemensamt problem som vi för allas skull behöver hitta en lösning på. När Tors Fiske ombildades till bostadsrättsförening ägnades inte andelstalen någon extra tanke. Det har resulterat i att skillnader i månadskostnad per kvadratmeter skiljer sig väldigt mycket i föreningen. Den är upp till 50% i vissa fall mer. SBC uppger att enligt deras erfarenhet blir det alltid problem inom en förening om skillnaderna i avgift, beräknat per kvadratmeter, är större än 25%. Den person jag talade med hade aldrig tidigare hört talas om en så stor skillnad som vi har i vår förening.

9 Effekten av den ojämna fördelningen gör att alla kostnader belastar vissa lägenheter i huset betydligt mer medan andra närmast har kostnadslättnader. Detta leder till att det blir svårt att genomföra förändringar och förbättringar i huset. Vi har haft detta uppe vid upprepade årsmöten och det beslutades för ett par år sedan att andelstalen skulle justeras i samband med den utförsäljning av vinden som man planerade att göra för att finansiera reparation av taken och fasaderna. Nu har, vad jag förstår, situationen förändrats. Eftersom ränteläget är så lågt planerar man att genomföra reparationerna genom att ta lån. Detta är ett gemensamt problem, och gör att föreningen inte kan arbeta framåt. De olika lägenheternas attraktivitet och läge avspeglas i inköpspriset. Avgifternas storlek har inte med dessa faktorer att göra utan bör helt enkelt täcka fastighetens kostnader. Motion Den ojämna fördelningen av föreningens kostnader måste minskas drastiskt. Det finns flera sätt att göra detta på. 1. Beräkna månadsavgifterna efter lägenheternas kvadratmeter. Detta kräver stadgeändring. 2. En kompromisslösning där skillnaderna i månadsavgift per kvadrat minskas drastiskt. Till exempel 25% skillnader enligt SBCs erfarenheter. Detta kräver stadgeändring. 3. Alla nya kostnader fördela enligt kvadratmeterprincipen vilket leder till att skillnaderna i månadsavgifterna successivt utjämnas. Även detta kräver stadgeändring. Styrelsen föreslår Styrelsen föreslår alternativ 3. Vi vill idag komma fram till en ny uppskattning av antal kvadratmeter våra lägenheter har. Man mäter idag utifrån andra normer än man gjorde vid senaste uppmätning. Den ekonomiska plan med de fördelningstal som vi har idag finns det svårigheter med. Målsättningen är att styrelsen undersöker möjligheten att övergå till att kostnader fördelas efter lägenhetens storlek mätt i kvadratmeter. Om möjligt att redan för den kommande kostnadsökningen till följd av tak och fasadrenovering införa denna fördelningsprincip.

10 Dina anteckningar

11

12 FULLMAKT för att rösta för min räkning vid föreningsstämma den 18 maj 2015 Datum: Namnteckning: Lägenhet nr: Utdrag ur föreningens stadgar: 36 Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt, ej äldre än ett år. Endast annan medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ingen får såsom ombud företräda mer än en medlem. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisningen är upprättad av T&T Förvaltnings AB Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma Tid: Tisdagen den 11 maj 2010

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN 25 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Turbinen 25 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE ÅRSREDOVISNING Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE till Ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 december 2008, kl 1900. Gemensamhetslokalen invid Hedemoratäppan

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010. Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1

Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010. Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1 Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010 Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ryrsjön 1 Bigården Expeditionen 463 35 Göta Dag: 2010-05-25 Klockan: kl. 19:00 Plats: Bikupan DAGORDNING

Läs mer

Årsredovisning 2013. HSB Brf Imatra

Årsredovisning 2013. HSB Brf Imatra Årsredovisning 2013 HSB Brf Imatra Att bo i en bostadsrättsförening - Vad innebär det? I Brf Imatra bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsagviften

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF HEJAREN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF HEJAREN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF HEJAREN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Hejaren 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trängen 1

Årsredovisning. Brf Trängen 1 Årsredovisning för Brf Trängen 1 716422-1637 Räkenskapsåret 2010 1 (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Trängen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2013 Årsstämma 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Brf Ringen i Västerhaninge

Årsredovisning 2013. Brf Ringen i Västerhaninge Årsredovisning 2013 Brf Ringen i Västerhaninge Föreningen Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ringen i Västerhaninge, 769615-6418, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Brf Timmerhuggaren Org. nr 716418-1302 20030101 20031231 1 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DAG Måndagen den 10 maj 2004 kl. 19.00 LOKAL Åkarnas Hus, Vendevägen 90. DAGORDNING 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Styrelsens förslag...44 Motioner och styrelsens svar på dessa...45 Problem med värmen...45 Lokaler och dess avgifter till medlemmar...

Styrelsens förslag...44 Motioner och styrelsens svar på dessa...45 Problem med värmen...45 Lokaler och dess avgifter till medlemmar... 3 Innehåll Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2014...5 Förvaltningsberättelse...6 Medlemmar...6 Styrelse...6 Firmatecknare...6 Revisorer...6 Sammanträden...7 Valberedning...7 Ombud till distriktsstämma...7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 Årsredovisning 2013 för BRF Postsäcken 11 - Orgnr: 769607-0858 Styrelsen för Brf. Postsäcken 11, Wollmar Yxkullsgatan 38, får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Nyhetsblad Skvadronen 20

Nyhetsblad Skvadronen 20 Nyhetsblad Skvadronen 20 2013 Hej kära granne! Först ett tack till er som var med och vårfixade! Vi hade verkligen en härlig förmiddag och fick gjort en hel del som vi alla har glädje av. Till er som inte

Läs mer

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Org. Nr. www.brfoxeln5.se Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-8 - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer