Rehab Väst.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rehab Väst. www.lio.se"

Transkript

1 Rehab Väst Rehab Väst tar emot ca 30 studenter för VFU/år och ca 25 studenter för fältstudier/år. Under en lång tid har resultatet av studentutvärderingen av VFU visat höga värden. Det finns ett regelbundet och långsiktigt arbete kring studentverksamheten inom Rehab Väst. I lönekriterier för finns tydligt beskrivet att studenthandledning är en del av medarbetarnas arbetsuppgifter inom Rehab Väst. Rehab Väst har 5 huvudhandledare som representerar respektive yrkesgrupp; sjukgymnast från slutenvård respektive primärvård, arbetsterapeut från slutenvård respektive primärvård och logoped. Detta möjliggör återkoppling till kollegor på ett enkelt och effektivt sätt. Huvudhandledarna har regelbundna träffar, minst 2 gånger/termin, där aktuella frågor och utvecklingsfrågor tas upp, samt ansvarar för uppdatering av studentinformation på hemsidan. Varje år anordnar huvudhandledarna en handledardag för alla handledare inom Rehab Väst. Där arbetar man tillsammans med att utveckla handledarskapet. Resultatet från VFU-KURT diskuteras och används som underlag för förbättringsarbete. Detta är ett bra tillfälle för en föreläsning kopplad till handledarrollen, diskussionsfrågor eller allmän information. Det är viktigt att studenterna känner sig välkomna och trygga under sin VFU. Som en del i detta anordnas en gemensam introduktion av huvudhandledare för att alla ska få samma grundinformation, det bjuds på fika och det finns tillfälle att ställa frågor. Detta har funnits några år för sjukgymnaststudenterna på LiM. Under 2011 har även arbetsterapeuterna börjat med detta, eftersom det visat sig vara tidsbesparande och mycket uppskattat av både studenter och handledare. Handledaren lägger mycket tid på att planera och förbereda inför studentens ankomst. Det finns tydliga rutiner för introduktion, regelverk för Cosmic, utvärdering m.m. Studenten har samma handledare under hela perioden eftersom det skapar trygghet och främjar utveckling av studenten. För att möjliggöra god handledning hjälps alla i arbetsgruppen åt för att stötta handledaren med både handledning av studenten och det kliniska arbetet. Det är värdefullt att studenter får jobba med andra studenter (Peer-learning). Studenterna hos Rehab Väst arbetar dels tillsammans med student från samma utbildning och dels med en student från annan utbildning. Exempel på detta är sjukgymnast- och arbetsterapeutstudent inom Neurorehab som arbetar tillsammans med samma patient och sjukgymnast- och läkarstudent inom primärvården som bedömer samma patient och sedan diskuterar åtgärdsförslag tillsammans med handledarna. Vissa av studenterna deltar även i integrationsseminarium (för sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeutstudenter) inom NSV som anordnas av de kliniska adjunkterna. För att möjliggöra Peerlearning inom primärvården på de enheter som bara har en student har man valt att samarbeta. Det

2 har gått till så att studenterna vid tre-fyra tillfällen varit på samma plats för att enligt peer-konceptet arbeta kring patienter. Tonvikten läggs vid olika tillfällen, utöver sjukgymnastik, på t ex ergonomi och kommunikation. De allra flesta handledarna har handledarutbildning som ges på respektive utbildning på HU och/eller på NSV-nivå. Huvudhandledarnas fortbildning är under utveckling och i nuläget har en av huvudhandledarna läst 7,5 hp Handledning av student i hälso- och sjukvård. Vi värdesätter dock även andra kompetenser för huvudhandledarskapet då vi tycker att ett brinnande intresse för studenter, pedagogisk förmåga och vilja till utveckling är viktiga egenskaper för att vara till stöd för handledare och studenter.

3 Njurmedicinska kliniken, avd 128 Att arbeta med studenter är roligt och utvecklande. Att studenterna får en lärorik och givande praktik är både viktigt och en stor utmaning, det är studenterna som är våra blivande kollegor. Det är de som i framtiden kommer att ta hand om oss eller våra anhöriga vid sjukdom. Ansvaret ligger hos alla handledare samt övriga som möter studenterna under praktikperioden. Uppgiften är att lotsa studenterna genom praktiken och bemöta dem på ett sätt, så att de känner sig välkomna här hos oss. Förarbete innan termin böjar: Huvudhandledaren (Hh) lägger sitt eget schema utifrån när studenterna kommer, t.ex. introduktions dagar, studiebesök (T1), T6 NKES och planerade möten mm. Huvudhandledarens planering innan praktikstart: Pratar med de tänkbara handledarna, känner dem på pulsen om det är ok med student. Parar ihop handledarna, gärna handleda samma termin och samma handledarpar (om möjligt). Utifrån ovanstående görs ett prel. schema till studenterna. Skickar information till studenterna om avdelningen, samt om det finns önskemål angående schemat, när de finns tillgängliga i KLIPP. Fastställer schemat ut ifrån önskemål. Termin 3 och 4 första dagen med huvudhandledaren: Presentation av avdelningen, rundvandring, kort besök på dialysen, kort introduktion i Cosmic samt pratiska övningar mm. Introduktionen är en dialog mellan Hh och studenterna, där Hh får möjlighet att känna studenterna på pulsen ang. deras teoretiska kunskap. Hh frågar t.ex. studenterna patient som är njursjuka blir inlagda på avdelningen, varför blir man njursjuk? Genom att utmana studenterna med frågor, blir introduktion mer levande. Första dagen skapas en trygghet, som ligger till grund för resten av VFU tiden. Information från Hh och utbildning till handledare och övrig personal fortlöpande: Skickar ut information till all personal angående när studenterna kommer och vad som gäller. Skickar ut information till handledarena om vilken studenter de får och från vilken termin samt vad som gäller. Ser till att handledarna kommer iväg på handledarutbildning och andra utbildningar som rör handledarskapet. Ser till att finnas tillgänglig för frågor och information både vid planerade tider och fortlöpande? Skapar möjlighet för att utbyta erfarenhet i form av lunchmöten (studentpengen).

4 Huvudhandledarens arbete under terminens gång: Pratar regelbundet med handledaren om hur det känns och går. Hjälper till med ev. problem. Pratar regelbundet med studenterna om hur det känns och går. Hjälper till med ev. problem. Studenteftermiddag med diskussioner ur ett sjuksköterskeperspektiv. Studenteftermiddag med diskussioner ur ett undersköterskeperspektiv. Regelbundet uppdaterar vårdenhetschefen om VFU läget. Huvudhandledarens arbete efter termins slut: - Samlar in muntliga och skriftliga utvärderingar och ut ifrån dessa ev. förändringar till nästa termin. - Huvudhandlarens egen reflektion vad gick bra respektive mindre bra. - Skriver rapport till vårdenhetschefen. Student utvärderingar: Nuså, det kändes jättebra att få ut information innan VFU började. Dels så lugnande det och svarade på lite frågor och dels så kändes det bra att ni visste och var förberedda på att jag skulle komma till er (det är inte alltid så självklart att alla avd. är det). Så det tycker jag absolut att ni ska fortsätta med, sen var det bra att ni följde upp med en introduktionsdag så man kunde få ta in alla nya intryck och hinna ställa alla frågor i lugn och ro. Det var stor variation på schemat och det var roligt eftersom man inte bara följde en rutin utan lyckades lägga upp sin tid oavsett vilken tid på dygnet det var. Jag är en av de som gillar att ha många pass på en vecka för då kommer jag in i arbetet lättare så för mig var det perfekt. Studiebesöken på garnisonen och självdialysen gav mycket men reumamott var det lite väl lång tid på eftersom det inte hände så mycket.. Däremot tycker jag att det var bra att det bara var ett besök per dag eftersom man är så pass aktiv och pratar mycket. Som handledare är du fantastisk, jag är så glad att du är ärlig och verkligen observerar studenten, ser styrkor och svagheter och inte stressar upp dig. Att du låtit mig ta min tid, göra mina misstag och lugnat ner mig. Jag tar verkligen åt mig av dina återkopplingar!

5 Smärt- och rehabiliteringsenheten På smärt- och rehabiliteringsenheten baseras det kliniska arbetet på bedömningar och rehabilitering av patienter med långvarig, komplicerad smärta. Hos oss arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer, sjuksköterskor, läkare och administratörer. Verksamheten är i hög grad teambaserad vilket innebär att både bedömning och rehabilitering sker i samverkan mellan flera olika professioner. Det etablerade teamarbetet skapar mycket goda förutsättningar för interprofessionell utbildning av de studenter som kommer till oss. Alla studenter får ta del av de olika professionernas verksamhetsområden och även av teamarbetet. Tillsammans med handledaren fördjupar studenterna kunskaperna inom den egna professionen och binder ihop helheten. Det tillsammans med stort engagemang och intresse hos alla medarbetare gör att studenterna får en mycket bra verksamhetsförlagd utbildning hos oss. Utvärderingar och det stora intresset bland studenter att göra sin VFU hos oss visar att kvaliteten och hanteringen av den verksamhetsförlagda utbildningen är mycket god och att vi är en intressant arbetsplats att komma till som student. Problembaserat lärande har en stadig grund hos våra handledare och VFU-n utgår från den pedagogiken. Varje VFU planeras utifrån studentens behov, målsättning och dennes individuella studieplan. Problembaserat lärande finns även med i olika rehabiliteringsinsatser och det gör att studenterna får ta del av PBL ur flera olika synvinklar. För de studenter som kommit ganska långt i sin utbildning finns hos oss många arbetsmoment som studenterna kan utföra självständigt, under handledning. Det skapar mycket goda förutsättningar att praktiskt få tillämpa, öva sig och reflektera kring praktik och teori vilket är en viktig del i det professionella lärandet. Pedagogisk fortbildning av handledare sker fortlöpande och det är en ständigt pågående dialog mellan medarbetarna kring handledningsuppdraget. Att handleda studenter på ett reflekterande och engagerat sätt kan ibland vara svårt, men är också ett lärotillfälle för handledaren och leder till en fördjupad kunskap även hos handledarna. Pedagogisk utveckling och forskning har en given plats i vår verksamhet. På arbetsplatsen finns en mycket hög medvetenhet om pedagogik både gentemot patienter och studenter. När det gäller forskning så bedrivs flera olika kliniknära forskningsprojekt på arbetsplatsen och det får också studenterna ta del av på ett sätt under sin verksamhetsförlagda utbildning.

6 Akutkliniken Akutkliniken har genomgått en förändring i studentarbetet! Från att ha haft studenter till att ta hand om och förädla studenter. Allt har en start och en drivkraft. Hos oss har det varit engagemang från huvudhandledare i sammarbete med vårdenhetschefer. Studentarbetet har fått tagit plats och lyfts upp för diskussion och omarbetning där behov funnits. Huvudhandledarnas uppdrag har klargjorts utifrån den uppdragsbeskrivning som finns. Med detta som bas har vi sedan förädlat kliniken som lärmiljö. Inventering av handledarnas/kommande handledares kunskaper gjordes VT-2011 och utifrån detta satte huvudhandledarna samman en utbildningsdag tillsammans med HU som genomfördes HT-2011 med mycket bra feedback. Denna dag genomfördes på Marieborgs folkhögskola. Vi har satt fokus på hela klinikens attityd till studenter där miljön är mycket viktig. Studenten släpps fram för att kunna öva sina färdigheter inför den kommande yrkeskarriären. En heldag tillsammans med huvudhandledarna ges till alla studenter för att reda ut osäkerhetsmomnt och för att föra en diskussion kring inlärningsplanen. Vi genomför kontinurlig avstämning inför och efter de VFU-perioderna. Detta gör att vi ständigt blir bättre och mer attraktiv som placering. Vi tror att vi genom den stora satsning som vi genomfört och kommer fortsätta genomföra (heldagsutbildning tillsammans med HU för handledare) och det nära sammarbetet gjort oss till en exklusiv läromiljö.

7 Barn- och ungdomskliniken Barn- och ungdomskliniken vårdar barn från 0 till 18 år. De flesta barnen är under fem år. Barn är inte små vuxna utan är individer i olika utvecklingsstadier. Personalen lägger stor vikt vid förberedelser inför olika undersökningar och provtagningar. För att arbeta med förberedelser krävs erfarenhet och kunskap. Under VFU på barnklinikens öppenvård träffar studenterna många barn i olika åldrar. Studenterna får se den normala utvecklingen och många olika sjukdomstillstånd. Termin 2 har färdighetsträning och examination i medicinsk teknik. Barn är inte lämpliga testpersoner. Studenterna har i utvärdering på HU beskrivit att de blir stressade och frustrerade över att de inte får öva på det de tränat och examinerats på Clinicum när de är på barn- och ungdomskliniken. Nyhet för att öka kvaliteten på VFU för termin 2: Under de tre veckor VFU på barn- och ungdomskliniken kommer studenten sin sista vecka att ha VFU på BB. Där ska studenten tillsammans med handledaren ta hand om blivande mammor som ska förlösas med planerat kejsarsnitt. Där får de tillfälle att praktisera sina kunskaper med blodtrycktagning, PVK och urinkateter mm. När barnet är fött förs mor och barn tillbaka till BB från operationsavdelningen. Postoperativa kontroller görs på mamman och studenten får ytterligare tillfälle till övning. De postoperativa kontrollerna är bla puls och blodtryckstagning, kontroll av förband och kontroll av urinproduktion. De får möjlighet att observera det nyfödda friska barnet. Om det inte är kejsarsnitt inplanerat alla dagar så får studenten ha VFU på P-mottagningen och färdighetsträna där. Målet för denna förbättring är att öka studentens kunskaper och färdigheter och på så sätt stärka deras roll. De får en bredare VFU när de får träffa både barn och vuxna kvinnor. Detta sker i samverkan mellan barn- och ungdomskliniken och kvinnokliniken i Norrköping och är unikt.

8 Fysiologiska kliniken, US Linköping har inte någon egen utbildning till biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi. Däremot har vi under flera år tagit emot studenter från andra utbildningsorter med olika typer av pedagogik. De flesta utbildningsorter använder sig av någon form av problembaserat lärande medan vi som handledare använder oss av Hälsouniversitetets pedagogik. I och med att vi får studenter från andra håll i landet ställer det höga krav på organisationsförmåga och flexibilitet hos bashandledarna, då utbildnings- och kursplaner samt bedömningsformulär kan se olika ut, beroende på skola. Vi tar även emot PRAO-elever och studiebesök bland annat från gymnasieskolor i Linköping för att öka/väcka ett intresse för utbildningen. Under perioden (med revision och förlängning med start ) finns numera ett avtal mellan Hälsohögskolan i Jönköping och Landstinget i Östergötland gällande verksamhetsförlagd utbildning för studenter inom det biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi. Det innebär att vi kommer att ta emot studenter som ska göra sin VFU i termin 4, 5 och 6. Eftersom utbildningen till biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi även innefattar VFUplacering på Neurofysiologiska kliniken, har vi haft ett nära samarbete med representanter från den. Det innebär inte bara ett samarbete över klinikgränserna utan även över centrumgränser. Vi ska för första gången använda oss av parhandledning, vilket vi inför studenternas ankomst har fått en hel del information och utbildning i. Samarbetet mellan oss och Hälsohögskolan i Jönköping är gott och vi har haft några gemensamma träffar för att få information och för att tillsammans planera det fortsatta arbetet. Vi eftersträvar att studenterna ska öva upp sin förmåga och färdighet och med den nya kunskapen knyta ihop teori och praktik. Vi lägger även stor vikt vid studentens värderingsförmåga och förhållningssätt. Därigenom hoppas vi på en hög kvalitet på den verksamhetsförlagda utbildningen. Målet är att vi ska utbilda dem till självständiga och yrkeskunniga individer. Flera bashandledare har gått den korta handledarutbildningen. Några har även gått högskolekurser i handledning och fler ämnar gå. Bashandledarna är engagerade och entusiastiska för handledningsarbete oavsett varifrån studenterna kommer. På kliniken förekommer också VFU för röntgensköterskestudenter som vi handleder. Även läkarkandidater utbildas och gör VFU på kliniken. De biomedicinska analytikerna hjälper tillsammans med läkarna till med deras handledning. Studenterna har fått ett eget rum på kliniken med tillgång till dator och litteratur. Där kan de förbereda sina undersökningar och även söka fakta inför nästa patientkontakt samt att efter undersökningarna reflektera över hur undersökningen har gått.

9 Biomedicinska analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi har blivit ett bristyrke. Idag finns det ett stort behov av biomedicinska analytiker. Endast cirka 14 stycken med fysiologisk inriktning legitimeras i år och det ska täcka hela Sveriges behov av nyrekrytering. Det har blivit ett stort glapp mellan antal utbildade och behov då högskolorna inte haft examensrättigheter under ett par år och först HT 2010/2011 kommit igång med utbildningen. Framöver väntas dessutom stora pensionsavgångar. Klinikledningen satsar på handledarna och är positiv till att vi tar emot studenter på det sätt vi gör. De uppmuntrar oss i vårt arbete som bashandledare och klinikledningen ser helt enkelt att ett gott handledarskap ger en möjlighet till framtida rekrytering. Handledning tar tid men fram till dags dato har vi fått den tid vi behöver för planering och utförande vilket känns bra.

10 Hjärt- och medicincentrum Kvalitet och hantering av den verksamhetsförlagda utbildningen inom Hjärt- och Medicincentrum- medellånga vårdutbildningar: För att utveckla student och handledarorganisationen inom Hjärt- och Medicincentrum (HMC) och säkerställa en hög kvalitet på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har HMC utvecklat en tydlig och hållbar organisation som gäller centrumövergripande. I hanteringen av denna organisation innefattas bl.a. beställningsprocessen, handledningsmodellen Peer learning, studentmedlen och redovisning av studentutvärderingen (KURT) i verksamhetsplanen. Beställningsprocessen: Den kliniska adjunkten på HMC är beställningsmottagare för alla studenter inom medellånga vårdutbildningar. Detta innebär identifiering av vilka VFU platser som finns och utifrån detta lyssna in önskemål både från HU och verksamheten angående fördelning av studenterna. Genom att vara väl insatt i verksamheten och HU:s organisation kan beställningsprocessen ske med bådas intressen i fokus för att skapa den de bästa förutsättningar och studentmiljö. Handledningsmodellen Peer Learning: Denna handledningsmodell har snart införts på alla vårdenheter inom HMC. Syftet med införandet av denna handledningsmodell är att kunna öka antal studenter på VFU och då den har mycket gemensamt med PBL utvecklas studenternas lärande under VFU till det positiva. Varje termin anordnas föreläsningar för handledarna på HMC angående denna handledningsmodell och även skriftligt material för studenterna och handledarna har tagits fram. Studentmedlen: Gemensamma riktlinjer för studentmedlen tagits fram av vårdenhetschefer, klinisk adjunkt och HR-chef där alla är överens om att de ekonomiska förutsättningarna är kopplade till utvecklingen av VFU. Detta innebär att hämta hem och sammanställa studentmedlen på HMC-nivå och verka för att främja utveckling för handledarna samt verksamhetens studentmiljö. Syftet är att skapa en utvecklande handledar- och student miljö där inte pengar är avgörande om utbildning för handledare ska prioriteras framför annat. Studentpengen ska användas till utbildning som handlar om att utveckla studerande- och handledarorganisationen, till lönekostnader genom att ta in extra personal i samband med utbildning och för att organisera studentverksamheten då det är viktigt att handledarna får tid för sitt uppdrag. För att koppla teori till VFU används studentpengen även till att köpa in litteratur som kan användas både för handledare och studenter. Alla handledare har också möjlighet att äta enklare lunch tillsammans med studenterna och medhandledare. Ytterligare en uppskattning som bidrar till att handledarna uppfattar detta uppdrag som viktigt är att biocheckar på 100 kronor delas ut till bedömningsansvariga handledare.

11 Student utvärdering i verksamhetsplanen (KURT): Det är viktigt att VFU utvärderas och resultatet presenteras för berörda inklusive HMC ledning. Detta är ett sätt att ställa krav på kvalitén på de olika utbildningsplatserna. På HMC redovisas resultatet i verksamhetsplanen och beroende på resultatet ges sedan stöd med olika former av insatser för att kontinuerligt vidareutveckla VFU.

12 Klinisk immunologioch transfusionsmedicin Hej. Det är första året som vi har BMA-studenter på vår enhet eftersom utbildningen är nystartad. Inför detta är vi fem personer som gått utbildningen att handleda studenter i hälso och sjukvård. Tillsammans har vi under handledarutbildningen lagt upp en plan för hur vi ska utforma VFU verksamheten och hur vi ska kunna utforma VFU veckorna så att de bli enligt PBL. Vi bestämde oss tidigt för att utforma utgångspunkter som studenterna skulle jobba utifrån. Vi gjorde också schema över de placeringar som studenterna skulle hinna med under sin VFU och utsåg handledare till varje placering. Bashandledarna har aktivt jobbat med reflektion och slutbedömning minst två-tre gånger per tre veckorperiod som studenterna har varit hos oss. När detta pris kom till min kännedom tänkte jag att det är nog inget för oss som är så nya i studentverksamheten många är erfarna och har ett väl utvecklat system. MEN när nu studenternas utvärdering av oss (KURT-utvärderingen) kom skulle det inte vara rättvist mot personalen att anmäla vår klinik till priset. Lägsta värde på frågorna är 4,3 och högsta 5,0 medel 4,5. På rektorns fråga På en femgradig skala ger jag kursen sammanfattningsbetyget 1-5 får vi värdet 4,8. Två kommentarer från enkäten: Bra VFU-placering. Det känns att de har haft studenter tidigare. Här kunde det inte bli för mycket tankar eller frågor och man kände sig trygg som student. Detta gör att man håller intresset uppe. Mycket trevlig personal. Bästa VFU-placering.De är vana att jobba med studenter. De är mycket kunniga i sina områden och man får mycket hjälp både teoretiskt och praktiskt. Det kändes fantastiskt. Det roliga med kommentarerna är att vi inte haft mer än någon enstaka BMA student från Kalmar så erfarenheten är inte så stor. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb och inte någon gång har man klagat på att det är många studenter trots att det varit ganska många samtidigt. Vi har mer att utveckla men för att vara första året tycker jag att vi har lyckats oerhört bra och de fyra bashandledarna har tagit ansvar för studenternas VFU på ett föredömligt sätt.

13 Klinisk patologi och klinisk genetik Klinisk patologi och klinisk genetik borde få VFU-priset därför att man jobbat hårt med att införa VFU på bästa sätt med PBL för Biomedicinska analytiker studenter trots svårigheten att göra detta i en laborativ verksamhet. Ett kontinuerligt förbättringsarbete av VFUn bedrivs också för att studenterna ska få en så bra VFU som möjligt. Inom Klinisk patologi och klinisk genetik har VFU verksamheten enligt avtalet mellan LiÖ och HU implementerats under för Biomedicinska analytiker studenter, de första 26 studenterna har nu haft sin VFU HT VT Huvudhandledare finns numera likasom bashandledare. Inför sin VFU får studenterna skriva egna mål och dessa tas med i planeringen av VFUn i möjligaste mån. Studenterna uppmuntras att ta eget initiativ under sin VFU, detta genom att det i deras schema finns utrymme för att vara mer på de laborativa delar som studenten själv vill lära sig mer om eller tycker är intressant. På detta sätt får alltså studenterna öva på att själva ta ansvar för sin inlärning. I handledningen ingår moment förenligt med PBL då studenten får arbeta självständigt med framställande av histologiskt preparat och planera inför det, studenterna gör även utstryk för cytologiskt material. Förutom muntlig reflektion uppmuntras studenterna att reflektera i loggbok. Studenterna har mittsamtal med bashandledare och inför sitt bedömningssamtal uppmanas studenterna att bedöma sig själva. Under bedömningssamtalet pratar studenten med handledaren om hur deras VFU fungerat och studenterna får reflektera över hur upplägget av VFUn fungerat, hur handledningen har varit, hur de upplevt arbetsmiljön m.m. Huvudhandledaren och bashandledarna har ofta återkopplingar till varandra och möten för att hela tiden förbättra VFUn. Handledarna diskuterar ofta handledningen med andra medarbetare som handleder. Många av medarbetarna på Klinisk patologi och klinisk genetik kände inte till PBL tidigare. Att införa VFU med PBL som pedagogisk metod för Biomedicinska analytiker studenter var därför helt nytt. Inför att studenterna skulle påbörja sin VFU fick medarbetarna en introduktionsföreläsning av huvudhandledaren om PBL, där gavs också praktiska tips i hur man kan använda PBL i handledningen vilket kan vara svårt i en laborativ verksamhet. Under föreläsningen fick medarbetarna en basgruppsövning för att själva få prova på PBL. Huvudhandledaren har även upprättat en intern mapp där medarbetarna kan gå in och hitta information om PBL, kvalitetskrav för VFU, studentscheman m.m.

14 Huvudhandledaren har genomgått en 7,5p kurs i handledning och en av de två bashandledarna har gått ett par kortare kurser i PBL. Den andra bashandledaren har själv studerat med PBL som pedagogisk metod. Kliniken har nu påbörjat att ge andra som handleder möjlighet till utbildning i PBL. Den sammanfattande återkopplingen vi fått från våra första 26 studenter är att VFUn hos oss har varit rolig, lärorik och givande. Studenterna har känt sig väl mottagna av medarbetarna. De känner att de fått lära sig mycket under sin VFU hos oss och i den första KURT-utvärderingen vi fått ger studenterna kliniken betyget 4,0 av 5,0 möjliga!! Klinikens medarbetare har gjort ett jättebra jobb och jobbar för fortsatt utvecklingsarbete för VFUn!

15 KUA, avd 82 KUA avd. 82 där studenter och personal utbyter kunskap och erfarenhet med varandra. På avdelning 82 finns sedan snart 6 år tillbaka KUA 82. KUA står för Klinisk UndervisningsAvdelning. Precis som det hörs på namnet KUA får student här en chans att träna interprofessionellt lärande i ett multiprofessionellt team! KUA ingår i momentet interprofessionellt lärande på Hälsouniversitet i Linköping. På KUA 82 sätts studenten tillsammans med patienten i centrum. Här får studenten träna teamarbete och därigenom utveckla sin kunskap om och förståelse för den egna och andra professioners yrkesroller och kompetensområde. KUA 82 drivs av en grupp engagerade handledare med stor vana av PBL, teamarbete och att handleda studenter i team. Merparten av handledarna har en 7,5 poängs högskoleutbildning i Handledning i interprofessionell klinisk utbildning. På KUA 82 stimulerar handledarna studenterna till lärande genom att studenterna själva organiserar arbetet och löser eventuella problem. Handledarna ger studenterna ett stort eget ansvar och frihet. Dock har handledaren kontrollen och observerar, frågar, utmanar och vägleder studenten. Handledaren ger återkoppling och stimulerar till reflektion. Handledaren hjälper studenten vidare genom att använda sig av metakognitiva frågor och uppmaningar, så som hur, varför, vad, vilka. Att studenten får möjlighet att pröva sin yrkesroll i teamet tillåter studenten att växa in i sin yrkesroll på ett helt annat sätt än vid traditionell VFU. Studenten får ett större helhetsperspektiv av hur en avdelning fungerar när de arbetar tillsammans i teamet än när man som student tillsammans med en traditionell handledare arbetar bredvid övriga teamet på VFU. På KUA 82 är studenterna teamet. Detta arbetssätt har handledarna utvecklat under åren genom att arbeta tätt tillsammans i handledargruppen och med studenterna. En viktig del i detta arbetssätt är reflektion. På KUA 82 har vi dagligen tid avsatt för reflektion tillsammans med studenterna. Här är det studenterna som reflekterar över deras samarbete, och vi som handledare lär oss genom studentens reflektion. Handledargruppen har dagligen egen tid avsatt för reflektion. Denna tid är viktig för att vi ska kunna utveckla och lära oss av både positiva och negativa situationer. På handledarnas reflektionstid läggs fokus på handledarnas samarbete och hur vi skulle kunna hantera vissa situationer med studenterna. Det är inte en utvärdering av studenternas prestation eller patientens problem. På KUA 82 arbetar vi med ständiga förbättringsarbeten enligt LEAN för att förbättra vår och studenternas arbetssituation. På KUA 82 har studenterna en hel introduktionsdag. Detta ger studenterna möjlighet att skapa ett team och en relation till varandra innan de träffar patienterna. Handledarna har efter införandet av introduktionsdagen märkt en stor förändring i studenternas trygghet under de första dagarna av KUA. KUA 82 är även först med att ha en handledare som är socionom.

16 Detta har gett internationell uppmärksamhet, men framför allt innebär det för studenterna ytterliggare en yrkeskategoris kompetens och lärdom. Utvärderings- och utvecklingsarbete pågår tillsammans med universitetet. Det utvecklingsarbete som studenterna återkommande varje termin tar upp som positiv i sin utvärdering är den geriatriska teamronden. Tack vare ständig reflektion med studenterna har teamronden utvecklats på KUA 82, för att sedan införts på övriga delar av den geriatriska kliniken. Genom detta täta samarbete med studenterna har inte bara studenterna avlutat sin placering med massor av ny erfarenhet och kunskap. Personalen på geriatriska kliniken har fått mycket erfarenhet, kunskap och utveckling av studenterna. På dessa 6 år har kliniken utvecklats till att idag ingå i akutflödet på US.

17 NIVA Före 2008 var få studenter från specialistutbildningen placerade på NIVA. Vi hade ingen huvudhandledare avdelad för dessa studenter som har andra krav än studenterna från grundutbildningen. I samband med att en av våra mer erfarna sjuksköterskor tog sin specialistsköterskeexamen visade hon ett intresse för att vilja förbättra miljön för studenterna. Denna sjuksköterska, Susanne Daging är sedan hösten 2008 huvudhandledare på NIVA med ansvar för studenterna från specialistutbildningen. Susannes mål har varit att tillsammans med ledningen stärka handledarnas roll så att de har bättre förutsättningar att handleda studenterna under VFU-placeringen på NIVA, men också att ge studenterna en stimulerande VFU. Avdelningens mål är att skapa ett studentvänligt klimat genom att bemöta studenterna på ett välkomnande och professionellt sätt. Detta görs genom att alla studenter två veckor innan VFU startar träffar huvudhandledaren. Hon ger dem en allmän praktisk information, berättar vem som är bashandledare, delar ut förslag på scheman och nyckelkort. Studenterna kommer till avdelningen vilket ger dem en möjlighet att bekanta sig med den. De får information om att vårt mål är att de ska ha två handledare och att vi vid VFU slut ber dem fylla i en studentenkät för att vi hela tiden ska kunna arbeta för att förbättra VFU. En ytterligare del i att skapa ett studentvänligt klimat är handledarrollen. För att stärka handledarnas roll tog Susanne, tillsammans med en annan sjuksköterska på avd och dåvarande kliniska adjunkten fram ett material för att utveckla handledarrollen. I materialet finns bland annat en handledningsmall för sjuksköterskorna på NIVA. Syftet med denna handledningsmall är att höja kvaliteten av den verksamhetsförlagda utbildningen på avancerad nivå. Syftet är också att handledaren skall känna en struktur och vägledning i sin roll som handledare. Handledningsmallen är uppdelad i tre delar: förhandledning, handledning och efterhandledning. Ett reflektionsmöte genomförs 2-3 veckor efter varje avslutat VFU där bashandledare, handledare och huvudhandledare samlas och gör en reflektion enligt Gibbs reflektionscykel. Syftet med reflektionen är att handledaren får möjlighet att reflektera över sin roll som handledare och över hur handledningen till studenten har upplevts. Under 2010 och 2011 har samtliga studenter på specialistutbildningen haft VFU placering på NIVA och resultaten från de senaste årens studentenkäter visar på toppresultat för NIVA:s del. Den största delen av framgången ligger i en mycket engagerad huvudhandledare som förstår studenternas behov och kan överföra det till handledarna. Dessutom är Susanne tillfrågad från andra kliniker om att berätta om hur vi arbetar på NIVA då studenter pratar så väl om avdelningen.

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Huvudhandledare - Verksamhetsberättelse för 2014 och utvecklingsplan för 2015

Huvudhandledare - Verksamhetsberättelse för 2014 och utvecklingsplan för 2015 Huvudhandledare - Verksamhetsberättelse för 2014 och utvecklingsplan för 2015 1. Årsberättelse 2014 Enligt handledarmodellen ingår det i huvudhandledarens uppdrag att skapa förutsättningar för att studenterna

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

VFU-pärmen - Handledare

VFU-pärmen - Handledare VFU-pärmen - Handledare November 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon 0583-810 00 (vx) Box 61 Telefax 0583-810 61 696 22 ASKERSUND Bankgiro 5822-6515 CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE STUDENTMAPPEN

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Ni ges nu möjlighet att anmäla er till fyra olika kurser. Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person. Max antal platser

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Institutionen för hälsovetenskap Avdelning för omvårdnad Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Kurs:.

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

TiLL ORTOPEDEN AVD 9

TiLL ORTOPEDEN AVD 9 Ortopedkliniken Vrinnevisjukhuset VÄLKOMMEN TiLL ORTOPEDEN AVD 9 CKOC - Ortopedkliniken i Norrköping Verksamhetsidé Erbjuda en god ortopedisk hälso- och sjukvård Bedriva forskning och undervisning Alla

Läs mer

Utvecklingsmöjligheter och karriärvägar. för sjuksköterskor på Danderyds Sjukhus AB

Utvecklingsmöjligheter och karriärvägar. för sjuksköterskor på Danderyds Sjukhus AB Utvecklingsmöjligheter och karriärvägar för sjuksköterskor på Danderyds Sjukhus AB Välkommen till Danderyds sjukhus! Vi hoppas att du som sjuksköterska ska finna dig väl till rätta i vår organisation och

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach ett nätverk där föräldrar hjälper andra föräldrar Diabetescoach från förälder till förälder

Läs mer

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VÄLKOMMEN! Partille är till ytan en av Sveriges minsta kommuner, men har drygt 36 000 invånare. Därmed är kommunen tillräckligt stor att erbjuda

Läs mer

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ Vision: Möjlighet att växla över till fler vårdadministratörer med huvuduppgift att lyfta av verksamhetsadministrativa

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD)

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Sedan 1990 talets början har Mälargården mottagit nackskadade för rehabilitering och har

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hur arbetar vi för att åstad komma den bästa vården för våra patienter? Forskning om förbättringsarbete visar att det multiprofessionella teamet

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT 1 för Basutbildning, KBT Övergripande beskrivning av utbildningen 1. Omfattning Denna basutbildning är en sammanhållen deltidsutbildning fördelad över tre terminer. Den innehåller minst 240 timmar teoretisk

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VÄLKOMMEN! Partille är till ytan en av Sveriges minsta kommuner, men har drygt 35 000 invånare. Därmed är kommunen tillräckligt stor att erbjuda

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-10-10 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid.

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

MANUAL. till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

MANUAL. till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Sektionen för Hälsa Samhälle Sjuksköterskeprogrammet MANUAL till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet 080901/rev.090818 Lisbeth Blom Ann-Christin Olsson Birgitta

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan Bilaga 5. Samtliga kommentarer till frågorna om SAMVERKAN Härnösand -Vi skulle behöva träffas regelbundet, tex 1g/mån. och gå igenom brukare vi är oroliga över. Sådana möten hade vi förr. ( 10 år sen!!)

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Chef- och ledarutveckling

Chef- och ledarutveckling Chef- och ledarutveckling Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-03-24 Eva Andlert Certifierad kommunal revisor Stefan Knutsson Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

RAPPORT PEER LEARNING PROJEKT I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING FÖR SJUKGYMNASTSTUDENTER

RAPPORT PEER LEARNING PROJEKT I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING FÖR SJUKGYMNASTSTUDENTER Vetenskapsområdet för Medicin och farmaci Programkommittén för sjukgymnastprogrammet RAPPORT PEER LEARNING PROJEKT I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING FÖR SJUKGYMNASTSTUDENTER Signe Lind Universitetsadjunkt,

Läs mer

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Av Medicine Studerandes Förbund Stockholm 30 oktober 2011 Medicine Studerandes Förbund Stockholm - en del av Sveriges Läkarförbund www.msfstockholm.se

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Psykologpartners & Integrerad Närsjukvård i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen erbjuder en unik utbildning över 4 terminer

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé

Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Vi arbetar gemensamt för att påverka utvecklingen av våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utbildningarna

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Körkort arbetsfysiologi

Körkort arbetsfysiologi Körkort arbetsfysiologi Utbildningsläkare Klinisk Fysiologi SU/Sahlgrenska Per Nivedahl Syfte Som led i klinikens kvalitetsarbete/kvalitetssäkra utbildningen för randare och ST-läkare Underlätta och strukturera

Läs mer

Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad

Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad Utvärdering VFU Södersjukhuset, högskolestudenter 2013 Antal erhållna enkätsvar: 412 Introduktion och bemötande Antal svar på frågan: 409 (1) Kände du dig välkommen till (2) Är du nöjd med introduktionen?

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson PBL på distans Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006 Arne Rehnsfeldt Christine Persson Anne- Problembaserat lärande Information Kommunikation Kunskap

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom LHC Ledarprogram 2015-2016 Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom Presentation Att prata är lätt men att vinna är svårt. Ledarskap är svårt, särskilt i stressade och avgörande situationer där du ska leva upp

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer