Rehab Väst.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rehab Väst. www.lio.se"

Transkript

1 Rehab Väst Rehab Väst tar emot ca 30 studenter för VFU/år och ca 25 studenter för fältstudier/år. Under en lång tid har resultatet av studentutvärderingen av VFU visat höga värden. Det finns ett regelbundet och långsiktigt arbete kring studentverksamheten inom Rehab Väst. I lönekriterier för finns tydligt beskrivet att studenthandledning är en del av medarbetarnas arbetsuppgifter inom Rehab Väst. Rehab Väst har 5 huvudhandledare som representerar respektive yrkesgrupp; sjukgymnast från slutenvård respektive primärvård, arbetsterapeut från slutenvård respektive primärvård och logoped. Detta möjliggör återkoppling till kollegor på ett enkelt och effektivt sätt. Huvudhandledarna har regelbundna träffar, minst 2 gånger/termin, där aktuella frågor och utvecklingsfrågor tas upp, samt ansvarar för uppdatering av studentinformation på hemsidan. Varje år anordnar huvudhandledarna en handledardag för alla handledare inom Rehab Väst. Där arbetar man tillsammans med att utveckla handledarskapet. Resultatet från VFU-KURT diskuteras och används som underlag för förbättringsarbete. Detta är ett bra tillfälle för en föreläsning kopplad till handledarrollen, diskussionsfrågor eller allmän information. Det är viktigt att studenterna känner sig välkomna och trygga under sin VFU. Som en del i detta anordnas en gemensam introduktion av huvudhandledare för att alla ska få samma grundinformation, det bjuds på fika och det finns tillfälle att ställa frågor. Detta har funnits några år för sjukgymnaststudenterna på LiM. Under 2011 har även arbetsterapeuterna börjat med detta, eftersom det visat sig vara tidsbesparande och mycket uppskattat av både studenter och handledare. Handledaren lägger mycket tid på att planera och förbereda inför studentens ankomst. Det finns tydliga rutiner för introduktion, regelverk för Cosmic, utvärdering m.m. Studenten har samma handledare under hela perioden eftersom det skapar trygghet och främjar utveckling av studenten. För att möjliggöra god handledning hjälps alla i arbetsgruppen åt för att stötta handledaren med både handledning av studenten och det kliniska arbetet. Det är värdefullt att studenter får jobba med andra studenter (Peer-learning). Studenterna hos Rehab Väst arbetar dels tillsammans med student från samma utbildning och dels med en student från annan utbildning. Exempel på detta är sjukgymnast- och arbetsterapeutstudent inom Neurorehab som arbetar tillsammans med samma patient och sjukgymnast- och läkarstudent inom primärvården som bedömer samma patient och sedan diskuterar åtgärdsförslag tillsammans med handledarna. Vissa av studenterna deltar även i integrationsseminarium (för sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeutstudenter) inom NSV som anordnas av de kliniska adjunkterna. För att möjliggöra Peerlearning inom primärvården på de enheter som bara har en student har man valt att samarbeta. Det

2 har gått till så att studenterna vid tre-fyra tillfällen varit på samma plats för att enligt peer-konceptet arbeta kring patienter. Tonvikten läggs vid olika tillfällen, utöver sjukgymnastik, på t ex ergonomi och kommunikation. De allra flesta handledarna har handledarutbildning som ges på respektive utbildning på HU och/eller på NSV-nivå. Huvudhandledarnas fortbildning är under utveckling och i nuläget har en av huvudhandledarna läst 7,5 hp Handledning av student i hälso- och sjukvård. Vi värdesätter dock även andra kompetenser för huvudhandledarskapet då vi tycker att ett brinnande intresse för studenter, pedagogisk förmåga och vilja till utveckling är viktiga egenskaper för att vara till stöd för handledare och studenter.

3 Njurmedicinska kliniken, avd 128 Att arbeta med studenter är roligt och utvecklande. Att studenterna får en lärorik och givande praktik är både viktigt och en stor utmaning, det är studenterna som är våra blivande kollegor. Det är de som i framtiden kommer att ta hand om oss eller våra anhöriga vid sjukdom. Ansvaret ligger hos alla handledare samt övriga som möter studenterna under praktikperioden. Uppgiften är att lotsa studenterna genom praktiken och bemöta dem på ett sätt, så att de känner sig välkomna här hos oss. Förarbete innan termin böjar: Huvudhandledaren (Hh) lägger sitt eget schema utifrån när studenterna kommer, t.ex. introduktions dagar, studiebesök (T1), T6 NKES och planerade möten mm. Huvudhandledarens planering innan praktikstart: Pratar med de tänkbara handledarna, känner dem på pulsen om det är ok med student. Parar ihop handledarna, gärna handleda samma termin och samma handledarpar (om möjligt). Utifrån ovanstående görs ett prel. schema till studenterna. Skickar information till studenterna om avdelningen, samt om det finns önskemål angående schemat, när de finns tillgängliga i KLIPP. Fastställer schemat ut ifrån önskemål. Termin 3 och 4 första dagen med huvudhandledaren: Presentation av avdelningen, rundvandring, kort besök på dialysen, kort introduktion i Cosmic samt pratiska övningar mm. Introduktionen är en dialog mellan Hh och studenterna, där Hh får möjlighet att känna studenterna på pulsen ang. deras teoretiska kunskap. Hh frågar t.ex. studenterna patient som är njursjuka blir inlagda på avdelningen, varför blir man njursjuk? Genom att utmana studenterna med frågor, blir introduktion mer levande. Första dagen skapas en trygghet, som ligger till grund för resten av VFU tiden. Information från Hh och utbildning till handledare och övrig personal fortlöpande: Skickar ut information till all personal angående när studenterna kommer och vad som gäller. Skickar ut information till handledarena om vilken studenter de får och från vilken termin samt vad som gäller. Ser till att handledarna kommer iväg på handledarutbildning och andra utbildningar som rör handledarskapet. Ser till att finnas tillgänglig för frågor och information både vid planerade tider och fortlöpande? Skapar möjlighet för att utbyta erfarenhet i form av lunchmöten (studentpengen).

4 Huvudhandledarens arbete under terminens gång: Pratar regelbundet med handledaren om hur det känns och går. Hjälper till med ev. problem. Pratar regelbundet med studenterna om hur det känns och går. Hjälper till med ev. problem. Studenteftermiddag med diskussioner ur ett sjuksköterskeperspektiv. Studenteftermiddag med diskussioner ur ett undersköterskeperspektiv. Regelbundet uppdaterar vårdenhetschefen om VFU läget. Huvudhandledarens arbete efter termins slut: - Samlar in muntliga och skriftliga utvärderingar och ut ifrån dessa ev. förändringar till nästa termin. - Huvudhandlarens egen reflektion vad gick bra respektive mindre bra. - Skriver rapport till vårdenhetschefen. Student utvärderingar: Nuså, det kändes jättebra att få ut information innan VFU började. Dels så lugnande det och svarade på lite frågor och dels så kändes det bra att ni visste och var förberedda på att jag skulle komma till er (det är inte alltid så självklart att alla avd. är det). Så det tycker jag absolut att ni ska fortsätta med, sen var det bra att ni följde upp med en introduktionsdag så man kunde få ta in alla nya intryck och hinna ställa alla frågor i lugn och ro. Det var stor variation på schemat och det var roligt eftersom man inte bara följde en rutin utan lyckades lägga upp sin tid oavsett vilken tid på dygnet det var. Jag är en av de som gillar att ha många pass på en vecka för då kommer jag in i arbetet lättare så för mig var det perfekt. Studiebesöken på garnisonen och självdialysen gav mycket men reumamott var det lite väl lång tid på eftersom det inte hände så mycket.. Däremot tycker jag att det var bra att det bara var ett besök per dag eftersom man är så pass aktiv och pratar mycket. Som handledare är du fantastisk, jag är så glad att du är ärlig och verkligen observerar studenten, ser styrkor och svagheter och inte stressar upp dig. Att du låtit mig ta min tid, göra mina misstag och lugnat ner mig. Jag tar verkligen åt mig av dina återkopplingar!

5 Smärt- och rehabiliteringsenheten På smärt- och rehabiliteringsenheten baseras det kliniska arbetet på bedömningar och rehabilitering av patienter med långvarig, komplicerad smärta. Hos oss arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer, sjuksköterskor, läkare och administratörer. Verksamheten är i hög grad teambaserad vilket innebär att både bedömning och rehabilitering sker i samverkan mellan flera olika professioner. Det etablerade teamarbetet skapar mycket goda förutsättningar för interprofessionell utbildning av de studenter som kommer till oss. Alla studenter får ta del av de olika professionernas verksamhetsområden och även av teamarbetet. Tillsammans med handledaren fördjupar studenterna kunskaperna inom den egna professionen och binder ihop helheten. Det tillsammans med stort engagemang och intresse hos alla medarbetare gör att studenterna får en mycket bra verksamhetsförlagd utbildning hos oss. Utvärderingar och det stora intresset bland studenter att göra sin VFU hos oss visar att kvaliteten och hanteringen av den verksamhetsförlagda utbildningen är mycket god och att vi är en intressant arbetsplats att komma till som student. Problembaserat lärande har en stadig grund hos våra handledare och VFU-n utgår från den pedagogiken. Varje VFU planeras utifrån studentens behov, målsättning och dennes individuella studieplan. Problembaserat lärande finns även med i olika rehabiliteringsinsatser och det gör att studenterna får ta del av PBL ur flera olika synvinklar. För de studenter som kommit ganska långt i sin utbildning finns hos oss många arbetsmoment som studenterna kan utföra självständigt, under handledning. Det skapar mycket goda förutsättningar att praktiskt få tillämpa, öva sig och reflektera kring praktik och teori vilket är en viktig del i det professionella lärandet. Pedagogisk fortbildning av handledare sker fortlöpande och det är en ständigt pågående dialog mellan medarbetarna kring handledningsuppdraget. Att handleda studenter på ett reflekterande och engagerat sätt kan ibland vara svårt, men är också ett lärotillfälle för handledaren och leder till en fördjupad kunskap även hos handledarna. Pedagogisk utveckling och forskning har en given plats i vår verksamhet. På arbetsplatsen finns en mycket hög medvetenhet om pedagogik både gentemot patienter och studenter. När det gäller forskning så bedrivs flera olika kliniknära forskningsprojekt på arbetsplatsen och det får också studenterna ta del av på ett sätt under sin verksamhetsförlagda utbildning.

6 Akutkliniken Akutkliniken har genomgått en förändring i studentarbetet! Från att ha haft studenter till att ta hand om och förädla studenter. Allt har en start och en drivkraft. Hos oss har det varit engagemang från huvudhandledare i sammarbete med vårdenhetschefer. Studentarbetet har fått tagit plats och lyfts upp för diskussion och omarbetning där behov funnits. Huvudhandledarnas uppdrag har klargjorts utifrån den uppdragsbeskrivning som finns. Med detta som bas har vi sedan förädlat kliniken som lärmiljö. Inventering av handledarnas/kommande handledares kunskaper gjordes VT-2011 och utifrån detta satte huvudhandledarna samman en utbildningsdag tillsammans med HU som genomfördes HT-2011 med mycket bra feedback. Denna dag genomfördes på Marieborgs folkhögskola. Vi har satt fokus på hela klinikens attityd till studenter där miljön är mycket viktig. Studenten släpps fram för att kunna öva sina färdigheter inför den kommande yrkeskarriären. En heldag tillsammans med huvudhandledarna ges till alla studenter för att reda ut osäkerhetsmomnt och för att föra en diskussion kring inlärningsplanen. Vi genomför kontinurlig avstämning inför och efter de VFU-perioderna. Detta gör att vi ständigt blir bättre och mer attraktiv som placering. Vi tror att vi genom den stora satsning som vi genomfört och kommer fortsätta genomföra (heldagsutbildning tillsammans med HU för handledare) och det nära sammarbetet gjort oss till en exklusiv läromiljö.

7 Barn- och ungdomskliniken Barn- och ungdomskliniken vårdar barn från 0 till 18 år. De flesta barnen är under fem år. Barn är inte små vuxna utan är individer i olika utvecklingsstadier. Personalen lägger stor vikt vid förberedelser inför olika undersökningar och provtagningar. För att arbeta med förberedelser krävs erfarenhet och kunskap. Under VFU på barnklinikens öppenvård träffar studenterna många barn i olika åldrar. Studenterna får se den normala utvecklingen och många olika sjukdomstillstånd. Termin 2 har färdighetsträning och examination i medicinsk teknik. Barn är inte lämpliga testpersoner. Studenterna har i utvärdering på HU beskrivit att de blir stressade och frustrerade över att de inte får öva på det de tränat och examinerats på Clinicum när de är på barn- och ungdomskliniken. Nyhet för att öka kvaliteten på VFU för termin 2: Under de tre veckor VFU på barn- och ungdomskliniken kommer studenten sin sista vecka att ha VFU på BB. Där ska studenten tillsammans med handledaren ta hand om blivande mammor som ska förlösas med planerat kejsarsnitt. Där får de tillfälle att praktisera sina kunskaper med blodtrycktagning, PVK och urinkateter mm. När barnet är fött förs mor och barn tillbaka till BB från operationsavdelningen. Postoperativa kontroller görs på mamman och studenten får ytterligare tillfälle till övning. De postoperativa kontrollerna är bla puls och blodtryckstagning, kontroll av förband och kontroll av urinproduktion. De får möjlighet att observera det nyfödda friska barnet. Om det inte är kejsarsnitt inplanerat alla dagar så får studenten ha VFU på P-mottagningen och färdighetsträna där. Målet för denna förbättring är att öka studentens kunskaper och färdigheter och på så sätt stärka deras roll. De får en bredare VFU när de får träffa både barn och vuxna kvinnor. Detta sker i samverkan mellan barn- och ungdomskliniken och kvinnokliniken i Norrköping och är unikt.

8 Fysiologiska kliniken, US Linköping har inte någon egen utbildning till biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi. Däremot har vi under flera år tagit emot studenter från andra utbildningsorter med olika typer av pedagogik. De flesta utbildningsorter använder sig av någon form av problembaserat lärande medan vi som handledare använder oss av Hälsouniversitetets pedagogik. I och med att vi får studenter från andra håll i landet ställer det höga krav på organisationsförmåga och flexibilitet hos bashandledarna, då utbildnings- och kursplaner samt bedömningsformulär kan se olika ut, beroende på skola. Vi tar även emot PRAO-elever och studiebesök bland annat från gymnasieskolor i Linköping för att öka/väcka ett intresse för utbildningen. Under perioden (med revision och förlängning med start ) finns numera ett avtal mellan Hälsohögskolan i Jönköping och Landstinget i Östergötland gällande verksamhetsförlagd utbildning för studenter inom det biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi. Det innebär att vi kommer att ta emot studenter som ska göra sin VFU i termin 4, 5 och 6. Eftersom utbildningen till biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi även innefattar VFUplacering på Neurofysiologiska kliniken, har vi haft ett nära samarbete med representanter från den. Det innebär inte bara ett samarbete över klinikgränserna utan även över centrumgränser. Vi ska för första gången använda oss av parhandledning, vilket vi inför studenternas ankomst har fått en hel del information och utbildning i. Samarbetet mellan oss och Hälsohögskolan i Jönköping är gott och vi har haft några gemensamma träffar för att få information och för att tillsammans planera det fortsatta arbetet. Vi eftersträvar att studenterna ska öva upp sin förmåga och färdighet och med den nya kunskapen knyta ihop teori och praktik. Vi lägger även stor vikt vid studentens värderingsförmåga och förhållningssätt. Därigenom hoppas vi på en hög kvalitet på den verksamhetsförlagda utbildningen. Målet är att vi ska utbilda dem till självständiga och yrkeskunniga individer. Flera bashandledare har gått den korta handledarutbildningen. Några har även gått högskolekurser i handledning och fler ämnar gå. Bashandledarna är engagerade och entusiastiska för handledningsarbete oavsett varifrån studenterna kommer. På kliniken förekommer också VFU för röntgensköterskestudenter som vi handleder. Även läkarkandidater utbildas och gör VFU på kliniken. De biomedicinska analytikerna hjälper tillsammans med läkarna till med deras handledning. Studenterna har fått ett eget rum på kliniken med tillgång till dator och litteratur. Där kan de förbereda sina undersökningar och även söka fakta inför nästa patientkontakt samt att efter undersökningarna reflektera över hur undersökningen har gått.

9 Biomedicinska analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi har blivit ett bristyrke. Idag finns det ett stort behov av biomedicinska analytiker. Endast cirka 14 stycken med fysiologisk inriktning legitimeras i år och det ska täcka hela Sveriges behov av nyrekrytering. Det har blivit ett stort glapp mellan antal utbildade och behov då högskolorna inte haft examensrättigheter under ett par år och först HT 2010/2011 kommit igång med utbildningen. Framöver väntas dessutom stora pensionsavgångar. Klinikledningen satsar på handledarna och är positiv till att vi tar emot studenter på det sätt vi gör. De uppmuntrar oss i vårt arbete som bashandledare och klinikledningen ser helt enkelt att ett gott handledarskap ger en möjlighet till framtida rekrytering. Handledning tar tid men fram till dags dato har vi fått den tid vi behöver för planering och utförande vilket känns bra.

10 Hjärt- och medicincentrum Kvalitet och hantering av den verksamhetsförlagda utbildningen inom Hjärt- och Medicincentrum- medellånga vårdutbildningar: För att utveckla student och handledarorganisationen inom Hjärt- och Medicincentrum (HMC) och säkerställa en hög kvalitet på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har HMC utvecklat en tydlig och hållbar organisation som gäller centrumövergripande. I hanteringen av denna organisation innefattas bl.a. beställningsprocessen, handledningsmodellen Peer learning, studentmedlen och redovisning av studentutvärderingen (KURT) i verksamhetsplanen. Beställningsprocessen: Den kliniska adjunkten på HMC är beställningsmottagare för alla studenter inom medellånga vårdutbildningar. Detta innebär identifiering av vilka VFU platser som finns och utifrån detta lyssna in önskemål både från HU och verksamheten angående fördelning av studenterna. Genom att vara väl insatt i verksamheten och HU:s organisation kan beställningsprocessen ske med bådas intressen i fokus för att skapa den de bästa förutsättningar och studentmiljö. Handledningsmodellen Peer Learning: Denna handledningsmodell har snart införts på alla vårdenheter inom HMC. Syftet med införandet av denna handledningsmodell är att kunna öka antal studenter på VFU och då den har mycket gemensamt med PBL utvecklas studenternas lärande under VFU till det positiva. Varje termin anordnas föreläsningar för handledarna på HMC angående denna handledningsmodell och även skriftligt material för studenterna och handledarna har tagits fram. Studentmedlen: Gemensamma riktlinjer för studentmedlen tagits fram av vårdenhetschefer, klinisk adjunkt och HR-chef där alla är överens om att de ekonomiska förutsättningarna är kopplade till utvecklingen av VFU. Detta innebär att hämta hem och sammanställa studentmedlen på HMC-nivå och verka för att främja utveckling för handledarna samt verksamhetens studentmiljö. Syftet är att skapa en utvecklande handledar- och student miljö där inte pengar är avgörande om utbildning för handledare ska prioriteras framför annat. Studentpengen ska användas till utbildning som handlar om att utveckla studerande- och handledarorganisationen, till lönekostnader genom att ta in extra personal i samband med utbildning och för att organisera studentverksamheten då det är viktigt att handledarna får tid för sitt uppdrag. För att koppla teori till VFU används studentpengen även till att köpa in litteratur som kan användas både för handledare och studenter. Alla handledare har också möjlighet att äta enklare lunch tillsammans med studenterna och medhandledare. Ytterligare en uppskattning som bidrar till att handledarna uppfattar detta uppdrag som viktigt är att biocheckar på 100 kronor delas ut till bedömningsansvariga handledare.

11 Student utvärdering i verksamhetsplanen (KURT): Det är viktigt att VFU utvärderas och resultatet presenteras för berörda inklusive HMC ledning. Detta är ett sätt att ställa krav på kvalitén på de olika utbildningsplatserna. På HMC redovisas resultatet i verksamhetsplanen och beroende på resultatet ges sedan stöd med olika former av insatser för att kontinuerligt vidareutveckla VFU.

12 Klinisk immunologioch transfusionsmedicin Hej. Det är första året som vi har BMA-studenter på vår enhet eftersom utbildningen är nystartad. Inför detta är vi fem personer som gått utbildningen att handleda studenter i hälso och sjukvård. Tillsammans har vi under handledarutbildningen lagt upp en plan för hur vi ska utforma VFU verksamheten och hur vi ska kunna utforma VFU veckorna så att de bli enligt PBL. Vi bestämde oss tidigt för att utforma utgångspunkter som studenterna skulle jobba utifrån. Vi gjorde också schema över de placeringar som studenterna skulle hinna med under sin VFU och utsåg handledare till varje placering. Bashandledarna har aktivt jobbat med reflektion och slutbedömning minst två-tre gånger per tre veckorperiod som studenterna har varit hos oss. När detta pris kom till min kännedom tänkte jag att det är nog inget för oss som är så nya i studentverksamheten många är erfarna och har ett väl utvecklat system. MEN när nu studenternas utvärdering av oss (KURT-utvärderingen) kom skulle det inte vara rättvist mot personalen att anmäla vår klinik till priset. Lägsta värde på frågorna är 4,3 och högsta 5,0 medel 4,5. På rektorns fråga På en femgradig skala ger jag kursen sammanfattningsbetyget 1-5 får vi värdet 4,8. Två kommentarer från enkäten: Bra VFU-placering. Det känns att de har haft studenter tidigare. Här kunde det inte bli för mycket tankar eller frågor och man kände sig trygg som student. Detta gör att man håller intresset uppe. Mycket trevlig personal. Bästa VFU-placering.De är vana att jobba med studenter. De är mycket kunniga i sina områden och man får mycket hjälp både teoretiskt och praktiskt. Det kändes fantastiskt. Det roliga med kommentarerna är att vi inte haft mer än någon enstaka BMA student från Kalmar så erfarenheten är inte så stor. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb och inte någon gång har man klagat på att det är många studenter trots att det varit ganska många samtidigt. Vi har mer att utveckla men för att vara första året tycker jag att vi har lyckats oerhört bra och de fyra bashandledarna har tagit ansvar för studenternas VFU på ett föredömligt sätt.

13 Klinisk patologi och klinisk genetik Klinisk patologi och klinisk genetik borde få VFU-priset därför att man jobbat hårt med att införa VFU på bästa sätt med PBL för Biomedicinska analytiker studenter trots svårigheten att göra detta i en laborativ verksamhet. Ett kontinuerligt förbättringsarbete av VFUn bedrivs också för att studenterna ska få en så bra VFU som möjligt. Inom Klinisk patologi och klinisk genetik har VFU verksamheten enligt avtalet mellan LiÖ och HU implementerats under för Biomedicinska analytiker studenter, de första 26 studenterna har nu haft sin VFU HT VT Huvudhandledare finns numera likasom bashandledare. Inför sin VFU får studenterna skriva egna mål och dessa tas med i planeringen av VFUn i möjligaste mån. Studenterna uppmuntras att ta eget initiativ under sin VFU, detta genom att det i deras schema finns utrymme för att vara mer på de laborativa delar som studenten själv vill lära sig mer om eller tycker är intressant. På detta sätt får alltså studenterna öva på att själva ta ansvar för sin inlärning. I handledningen ingår moment förenligt med PBL då studenten får arbeta självständigt med framställande av histologiskt preparat och planera inför det, studenterna gör även utstryk för cytologiskt material. Förutom muntlig reflektion uppmuntras studenterna att reflektera i loggbok. Studenterna har mittsamtal med bashandledare och inför sitt bedömningssamtal uppmanas studenterna att bedöma sig själva. Under bedömningssamtalet pratar studenten med handledaren om hur deras VFU fungerat och studenterna får reflektera över hur upplägget av VFUn fungerat, hur handledningen har varit, hur de upplevt arbetsmiljön m.m. Huvudhandledaren och bashandledarna har ofta återkopplingar till varandra och möten för att hela tiden förbättra VFUn. Handledarna diskuterar ofta handledningen med andra medarbetare som handleder. Många av medarbetarna på Klinisk patologi och klinisk genetik kände inte till PBL tidigare. Att införa VFU med PBL som pedagogisk metod för Biomedicinska analytiker studenter var därför helt nytt. Inför att studenterna skulle påbörja sin VFU fick medarbetarna en introduktionsföreläsning av huvudhandledaren om PBL, där gavs också praktiska tips i hur man kan använda PBL i handledningen vilket kan vara svårt i en laborativ verksamhet. Under föreläsningen fick medarbetarna en basgruppsövning för att själva få prova på PBL. Huvudhandledaren har även upprättat en intern mapp där medarbetarna kan gå in och hitta information om PBL, kvalitetskrav för VFU, studentscheman m.m.

14 Huvudhandledaren har genomgått en 7,5p kurs i handledning och en av de två bashandledarna har gått ett par kortare kurser i PBL. Den andra bashandledaren har själv studerat med PBL som pedagogisk metod. Kliniken har nu påbörjat att ge andra som handleder möjlighet till utbildning i PBL. Den sammanfattande återkopplingen vi fått från våra första 26 studenter är att VFUn hos oss har varit rolig, lärorik och givande. Studenterna har känt sig väl mottagna av medarbetarna. De känner att de fått lära sig mycket under sin VFU hos oss och i den första KURT-utvärderingen vi fått ger studenterna kliniken betyget 4,0 av 5,0 möjliga!! Klinikens medarbetare har gjort ett jättebra jobb och jobbar för fortsatt utvecklingsarbete för VFUn!

15 KUA, avd 82 KUA avd. 82 där studenter och personal utbyter kunskap och erfarenhet med varandra. På avdelning 82 finns sedan snart 6 år tillbaka KUA 82. KUA står för Klinisk UndervisningsAvdelning. Precis som det hörs på namnet KUA får student här en chans att träna interprofessionellt lärande i ett multiprofessionellt team! KUA ingår i momentet interprofessionellt lärande på Hälsouniversitet i Linköping. På KUA 82 sätts studenten tillsammans med patienten i centrum. Här får studenten träna teamarbete och därigenom utveckla sin kunskap om och förståelse för den egna och andra professioners yrkesroller och kompetensområde. KUA 82 drivs av en grupp engagerade handledare med stor vana av PBL, teamarbete och att handleda studenter i team. Merparten av handledarna har en 7,5 poängs högskoleutbildning i Handledning i interprofessionell klinisk utbildning. På KUA 82 stimulerar handledarna studenterna till lärande genom att studenterna själva organiserar arbetet och löser eventuella problem. Handledarna ger studenterna ett stort eget ansvar och frihet. Dock har handledaren kontrollen och observerar, frågar, utmanar och vägleder studenten. Handledaren ger återkoppling och stimulerar till reflektion. Handledaren hjälper studenten vidare genom att använda sig av metakognitiva frågor och uppmaningar, så som hur, varför, vad, vilka. Att studenten får möjlighet att pröva sin yrkesroll i teamet tillåter studenten att växa in i sin yrkesroll på ett helt annat sätt än vid traditionell VFU. Studenten får ett större helhetsperspektiv av hur en avdelning fungerar när de arbetar tillsammans i teamet än när man som student tillsammans med en traditionell handledare arbetar bredvid övriga teamet på VFU. På KUA 82 är studenterna teamet. Detta arbetssätt har handledarna utvecklat under åren genom att arbeta tätt tillsammans i handledargruppen och med studenterna. En viktig del i detta arbetssätt är reflektion. På KUA 82 har vi dagligen tid avsatt för reflektion tillsammans med studenterna. Här är det studenterna som reflekterar över deras samarbete, och vi som handledare lär oss genom studentens reflektion. Handledargruppen har dagligen egen tid avsatt för reflektion. Denna tid är viktig för att vi ska kunna utveckla och lära oss av både positiva och negativa situationer. På handledarnas reflektionstid läggs fokus på handledarnas samarbete och hur vi skulle kunna hantera vissa situationer med studenterna. Det är inte en utvärdering av studenternas prestation eller patientens problem. På KUA 82 arbetar vi med ständiga förbättringsarbeten enligt LEAN för att förbättra vår och studenternas arbetssituation. På KUA 82 har studenterna en hel introduktionsdag. Detta ger studenterna möjlighet att skapa ett team och en relation till varandra innan de träffar patienterna. Handledarna har efter införandet av introduktionsdagen märkt en stor förändring i studenternas trygghet under de första dagarna av KUA. KUA 82 är även först med att ha en handledare som är socionom.

16 Detta har gett internationell uppmärksamhet, men framför allt innebär det för studenterna ytterliggare en yrkeskategoris kompetens och lärdom. Utvärderings- och utvecklingsarbete pågår tillsammans med universitetet. Det utvecklingsarbete som studenterna återkommande varje termin tar upp som positiv i sin utvärdering är den geriatriska teamronden. Tack vare ständig reflektion med studenterna har teamronden utvecklats på KUA 82, för att sedan införts på övriga delar av den geriatriska kliniken. Genom detta täta samarbete med studenterna har inte bara studenterna avlutat sin placering med massor av ny erfarenhet och kunskap. Personalen på geriatriska kliniken har fått mycket erfarenhet, kunskap och utveckling av studenterna. På dessa 6 år har kliniken utvecklats till att idag ingå i akutflödet på US.

17 NIVA Före 2008 var få studenter från specialistutbildningen placerade på NIVA. Vi hade ingen huvudhandledare avdelad för dessa studenter som har andra krav än studenterna från grundutbildningen. I samband med att en av våra mer erfarna sjuksköterskor tog sin specialistsköterskeexamen visade hon ett intresse för att vilja förbättra miljön för studenterna. Denna sjuksköterska, Susanne Daging är sedan hösten 2008 huvudhandledare på NIVA med ansvar för studenterna från specialistutbildningen. Susannes mål har varit att tillsammans med ledningen stärka handledarnas roll så att de har bättre förutsättningar att handleda studenterna under VFU-placeringen på NIVA, men också att ge studenterna en stimulerande VFU. Avdelningens mål är att skapa ett studentvänligt klimat genom att bemöta studenterna på ett välkomnande och professionellt sätt. Detta görs genom att alla studenter två veckor innan VFU startar träffar huvudhandledaren. Hon ger dem en allmän praktisk information, berättar vem som är bashandledare, delar ut förslag på scheman och nyckelkort. Studenterna kommer till avdelningen vilket ger dem en möjlighet att bekanta sig med den. De får information om att vårt mål är att de ska ha två handledare och att vi vid VFU slut ber dem fylla i en studentenkät för att vi hela tiden ska kunna arbeta för att förbättra VFU. En ytterligare del i att skapa ett studentvänligt klimat är handledarrollen. För att stärka handledarnas roll tog Susanne, tillsammans med en annan sjuksköterska på avd och dåvarande kliniska adjunkten fram ett material för att utveckla handledarrollen. I materialet finns bland annat en handledningsmall för sjuksköterskorna på NIVA. Syftet med denna handledningsmall är att höja kvaliteten av den verksamhetsförlagda utbildningen på avancerad nivå. Syftet är också att handledaren skall känna en struktur och vägledning i sin roll som handledare. Handledningsmallen är uppdelad i tre delar: förhandledning, handledning och efterhandledning. Ett reflektionsmöte genomförs 2-3 veckor efter varje avslutat VFU där bashandledare, handledare och huvudhandledare samlas och gör en reflektion enligt Gibbs reflektionscykel. Syftet med reflektionen är att handledaren får möjlighet att reflektera över sin roll som handledare och över hur handledningen till studenten har upplevts. Under 2010 och 2011 har samtliga studenter på specialistutbildningen haft VFU placering på NIVA och resultaten från de senaste årens studentenkäter visar på toppresultat för NIVA:s del. Den största delen av framgången ligger i en mycket engagerad huvudhandledare som förstår studenternas behov och kan överföra det till handledarna. Dessutom är Susanne tillfrågad från andra kliniker om att berätta om hur vi arbetar på NIVA då studenter pratar så väl om avdelningen.

Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad

Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad Utvärdering VFU Södersjukhuset, högskolestudenter 2013 Antal erhållna enkätsvar: 412 Introduktion och bemötande Antal svar på frågan: 409 (1) Kände du dig välkommen till (2) Är du nöjd med introduktionen?

Läs mer

Jag känner mig som en ny människa!

Jag känner mig som en ny människa! Jag känner mig som en ny människa! Så attraherar och behåller vi framtidens undersköterskor och skötare En sammanställning av sommarvikariers upplevelser av Landstinget Kronoberg sommaren 2014 Johanna

Läs mer

Lärande på arbetsplatsen

Lärande på arbetsplatsen Lärande på arbetsplatsen exempel från försöksverksamheten i Kompetensstegen 2007 10 29 Kjerstin Larsson ApeL - FoU(www.apel-fou.se) NTG - Lär (www.ntglar.se) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Huvudhandledare - Verksamhetsberättelse för 2014 och utvecklingsplan för 2015

Huvudhandledare - Verksamhetsberättelse för 2014 och utvecklingsplan för 2015 Huvudhandledare - Verksamhetsberättelse för 2014 och utvecklingsplan för 2015 1. Årsberättelse 2014 Enligt handledarmodellen ingår det i huvudhandledarens uppdrag att skapa förutsättningar för att studenterna

Läs mer

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Rapport förstudie Införandet av en mer entreprenöriell kultur vid Linköpings universitet

Rapport förstudie Införandet av en mer entreprenöriell kultur vid Linköpings universitet Rapport förstudie Införandet av en mer entreprenöriell kultur vid Linköpings universitet Linköpings universitet och LiU Holding AB. November 2014. 3 Sammanfattning Linköpings universitet (LiU) vill vara

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR MÖTAS EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR Ansvarig utgivare: Kommunförbundet Skåne Redaktör: Jessica Tranquist, Tranquist Utvärdering AB Texter: Lotta Solding, ORDSPRÅK, Joakim Tranquist, Tranquist

Läs mer

Genom våra ögon. NIT - Nätverksbaserad målinriktad intensivträning, integrerad i vardagen, för barn med cerebral pares. Fokusintervjuer med föräldrar.

Genom våra ögon. NIT - Nätverksbaserad målinriktad intensivträning, integrerad i vardagen, för barn med cerebral pares. Fokusintervjuer med föräldrar. Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Genom våra ögon NIT - Nätverksbaserad målinriktad intensivträning, integrerad i vardagen, för barn med cerebral pares. Fokusintervjuer med föräldrar. Författare

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé Jenny Rocklöv Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer

ItiS - arbete Se förstå, handla det gäller rehabilitering med elevhandledning i fokus.

ItiS - arbete Se förstå, handla det gäller rehabilitering med elevhandledning i fokus. Nils Ericsonsgymnasiet Omvårdnadsprogrammet Handledare: Marie Påsse och Stefan Kärvling 2002-04-26 ItiS - arbete Se förstå, handla det gäller rehabilitering med elevhandledning i fokus. Författarna: Annika

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Författaren och FoU Skåne ISSN 1404-5419 ISBN 978-91-89661-40-0 FÖRFATTARE; Ann-Christine Gullacksen LAYOUT; Lena

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Qualiscertifiering av Olympiaskolan Kävlinge Kommun

Qualiscertifiering av Olympiaskolan Kävlinge Kommun Granskningsrapport Qualiscertifiering av Olympiaskolan Kävlinge Kommun 23-24 mars 2010 Mary Böhm Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Vid besöket möts vi av en skola

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer