Rehab Väst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rehab Väst. www.lio.se"

Transkript

1 Rehab Väst Rehab Väst tar emot ca 30 studenter för VFU/år och ca 25 studenter för fältstudier/år. Under en lång tid har resultatet av studentutvärderingen av VFU visat höga värden. Det finns ett regelbundet och långsiktigt arbete kring studentverksamheten inom Rehab Väst. I lönekriterier för finns tydligt beskrivet att studenthandledning är en del av medarbetarnas arbetsuppgifter inom Rehab Väst. Rehab Väst har 5 huvudhandledare som representerar respektive yrkesgrupp; sjukgymnast från slutenvård respektive primärvård, arbetsterapeut från slutenvård respektive primärvård och logoped. Detta möjliggör återkoppling till kollegor på ett enkelt och effektivt sätt. Huvudhandledarna har regelbundna träffar, minst 2 gånger/termin, där aktuella frågor och utvecklingsfrågor tas upp, samt ansvarar för uppdatering av studentinformation på hemsidan. Varje år anordnar huvudhandledarna en handledardag för alla handledare inom Rehab Väst. Där arbetar man tillsammans med att utveckla handledarskapet. Resultatet från VFU-KURT diskuteras och används som underlag för förbättringsarbete. Detta är ett bra tillfälle för en föreläsning kopplad till handledarrollen, diskussionsfrågor eller allmän information. Det är viktigt att studenterna känner sig välkomna och trygga under sin VFU. Som en del i detta anordnas en gemensam introduktion av huvudhandledare för att alla ska få samma grundinformation, det bjuds på fika och det finns tillfälle att ställa frågor. Detta har funnits några år för sjukgymnaststudenterna på LiM. Under 2011 har även arbetsterapeuterna börjat med detta, eftersom det visat sig vara tidsbesparande och mycket uppskattat av både studenter och handledare. Handledaren lägger mycket tid på att planera och förbereda inför studentens ankomst. Det finns tydliga rutiner för introduktion, regelverk för Cosmic, utvärdering m.m. Studenten har samma handledare under hela perioden eftersom det skapar trygghet och främjar utveckling av studenten. För att möjliggöra god handledning hjälps alla i arbetsgruppen åt för att stötta handledaren med både handledning av studenten och det kliniska arbetet. Det är värdefullt att studenter får jobba med andra studenter (Peer-learning). Studenterna hos Rehab Väst arbetar dels tillsammans med student från samma utbildning och dels med en student från annan utbildning. Exempel på detta är sjukgymnast- och arbetsterapeutstudent inom Neurorehab som arbetar tillsammans med samma patient och sjukgymnast- och läkarstudent inom primärvården som bedömer samma patient och sedan diskuterar åtgärdsförslag tillsammans med handledarna. Vissa av studenterna deltar även i integrationsseminarium (för sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeutstudenter) inom NSV som anordnas av de kliniska adjunkterna. För att möjliggöra Peerlearning inom primärvården på de enheter som bara har en student har man valt att samarbeta. Det

2 har gått till så att studenterna vid tre-fyra tillfällen varit på samma plats för att enligt peer-konceptet arbeta kring patienter. Tonvikten läggs vid olika tillfällen, utöver sjukgymnastik, på t ex ergonomi och kommunikation. De allra flesta handledarna har handledarutbildning som ges på respektive utbildning på HU och/eller på NSV-nivå. Huvudhandledarnas fortbildning är under utveckling och i nuläget har en av huvudhandledarna läst 7,5 hp Handledning av student i hälso- och sjukvård. Vi värdesätter dock även andra kompetenser för huvudhandledarskapet då vi tycker att ett brinnande intresse för studenter, pedagogisk förmåga och vilja till utveckling är viktiga egenskaper för att vara till stöd för handledare och studenter.

3 Njurmedicinska kliniken, avd 128 Att arbeta med studenter är roligt och utvecklande. Att studenterna får en lärorik och givande praktik är både viktigt och en stor utmaning, det är studenterna som är våra blivande kollegor. Det är de som i framtiden kommer att ta hand om oss eller våra anhöriga vid sjukdom. Ansvaret ligger hos alla handledare samt övriga som möter studenterna under praktikperioden. Uppgiften är att lotsa studenterna genom praktiken och bemöta dem på ett sätt, så att de känner sig välkomna här hos oss. Förarbete innan termin böjar: Huvudhandledaren (Hh) lägger sitt eget schema utifrån när studenterna kommer, t.ex. introduktions dagar, studiebesök (T1), T6 NKES och planerade möten mm. Huvudhandledarens planering innan praktikstart: Pratar med de tänkbara handledarna, känner dem på pulsen om det är ok med student. Parar ihop handledarna, gärna handleda samma termin och samma handledarpar (om möjligt). Utifrån ovanstående görs ett prel. schema till studenterna. Skickar information till studenterna om avdelningen, samt om det finns önskemål angående schemat, när de finns tillgängliga i KLIPP. Fastställer schemat ut ifrån önskemål. Termin 3 och 4 första dagen med huvudhandledaren: Presentation av avdelningen, rundvandring, kort besök på dialysen, kort introduktion i Cosmic samt pratiska övningar mm. Introduktionen är en dialog mellan Hh och studenterna, där Hh får möjlighet att känna studenterna på pulsen ang. deras teoretiska kunskap. Hh frågar t.ex. studenterna patient som är njursjuka blir inlagda på avdelningen, varför blir man njursjuk? Genom att utmana studenterna med frågor, blir introduktion mer levande. Första dagen skapas en trygghet, som ligger till grund för resten av VFU tiden. Information från Hh och utbildning till handledare och övrig personal fortlöpande: Skickar ut information till all personal angående när studenterna kommer och vad som gäller. Skickar ut information till handledarena om vilken studenter de får och från vilken termin samt vad som gäller. Ser till att handledarna kommer iväg på handledarutbildning och andra utbildningar som rör handledarskapet. Ser till att finnas tillgänglig för frågor och information både vid planerade tider och fortlöpande? Skapar möjlighet för att utbyta erfarenhet i form av lunchmöten (studentpengen).

4 Huvudhandledarens arbete under terminens gång: Pratar regelbundet med handledaren om hur det känns och går. Hjälper till med ev. problem. Pratar regelbundet med studenterna om hur det känns och går. Hjälper till med ev. problem. Studenteftermiddag med diskussioner ur ett sjuksköterskeperspektiv. Studenteftermiddag med diskussioner ur ett undersköterskeperspektiv. Regelbundet uppdaterar vårdenhetschefen om VFU läget. Huvudhandledarens arbete efter termins slut: - Samlar in muntliga och skriftliga utvärderingar och ut ifrån dessa ev. förändringar till nästa termin. - Huvudhandlarens egen reflektion vad gick bra respektive mindre bra. - Skriver rapport till vårdenhetschefen. Student utvärderingar: Nuså, det kändes jättebra att få ut information innan VFU började. Dels så lugnande det och svarade på lite frågor och dels så kändes det bra att ni visste och var förberedda på att jag skulle komma till er (det är inte alltid så självklart att alla avd. är det). Så det tycker jag absolut att ni ska fortsätta med, sen var det bra att ni följde upp med en introduktionsdag så man kunde få ta in alla nya intryck och hinna ställa alla frågor i lugn och ro. Det var stor variation på schemat och det var roligt eftersom man inte bara följde en rutin utan lyckades lägga upp sin tid oavsett vilken tid på dygnet det var. Jag är en av de som gillar att ha många pass på en vecka för då kommer jag in i arbetet lättare så för mig var det perfekt. Studiebesöken på garnisonen och självdialysen gav mycket men reumamott var det lite väl lång tid på eftersom det inte hände så mycket.. Däremot tycker jag att det var bra att det bara var ett besök per dag eftersom man är så pass aktiv och pratar mycket. Som handledare är du fantastisk, jag är så glad att du är ärlig och verkligen observerar studenten, ser styrkor och svagheter och inte stressar upp dig. Att du låtit mig ta min tid, göra mina misstag och lugnat ner mig. Jag tar verkligen åt mig av dina återkopplingar!

5 Smärt- och rehabiliteringsenheten På smärt- och rehabiliteringsenheten baseras det kliniska arbetet på bedömningar och rehabilitering av patienter med långvarig, komplicerad smärta. Hos oss arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer, sjuksköterskor, läkare och administratörer. Verksamheten är i hög grad teambaserad vilket innebär att både bedömning och rehabilitering sker i samverkan mellan flera olika professioner. Det etablerade teamarbetet skapar mycket goda förutsättningar för interprofessionell utbildning av de studenter som kommer till oss. Alla studenter får ta del av de olika professionernas verksamhetsområden och även av teamarbetet. Tillsammans med handledaren fördjupar studenterna kunskaperna inom den egna professionen och binder ihop helheten. Det tillsammans med stort engagemang och intresse hos alla medarbetare gör att studenterna får en mycket bra verksamhetsförlagd utbildning hos oss. Utvärderingar och det stora intresset bland studenter att göra sin VFU hos oss visar att kvaliteten och hanteringen av den verksamhetsförlagda utbildningen är mycket god och att vi är en intressant arbetsplats att komma till som student. Problembaserat lärande har en stadig grund hos våra handledare och VFU-n utgår från den pedagogiken. Varje VFU planeras utifrån studentens behov, målsättning och dennes individuella studieplan. Problembaserat lärande finns även med i olika rehabiliteringsinsatser och det gör att studenterna får ta del av PBL ur flera olika synvinklar. För de studenter som kommit ganska långt i sin utbildning finns hos oss många arbetsmoment som studenterna kan utföra självständigt, under handledning. Det skapar mycket goda förutsättningar att praktiskt få tillämpa, öva sig och reflektera kring praktik och teori vilket är en viktig del i det professionella lärandet. Pedagogisk fortbildning av handledare sker fortlöpande och det är en ständigt pågående dialog mellan medarbetarna kring handledningsuppdraget. Att handleda studenter på ett reflekterande och engagerat sätt kan ibland vara svårt, men är också ett lärotillfälle för handledaren och leder till en fördjupad kunskap även hos handledarna. Pedagogisk utveckling och forskning har en given plats i vår verksamhet. På arbetsplatsen finns en mycket hög medvetenhet om pedagogik både gentemot patienter och studenter. När det gäller forskning så bedrivs flera olika kliniknära forskningsprojekt på arbetsplatsen och det får också studenterna ta del av på ett sätt under sin verksamhetsförlagda utbildning.

6 Akutkliniken Akutkliniken har genomgått en förändring i studentarbetet! Från att ha haft studenter till att ta hand om och förädla studenter. Allt har en start och en drivkraft. Hos oss har det varit engagemang från huvudhandledare i sammarbete med vårdenhetschefer. Studentarbetet har fått tagit plats och lyfts upp för diskussion och omarbetning där behov funnits. Huvudhandledarnas uppdrag har klargjorts utifrån den uppdragsbeskrivning som finns. Med detta som bas har vi sedan förädlat kliniken som lärmiljö. Inventering av handledarnas/kommande handledares kunskaper gjordes VT-2011 och utifrån detta satte huvudhandledarna samman en utbildningsdag tillsammans med HU som genomfördes HT-2011 med mycket bra feedback. Denna dag genomfördes på Marieborgs folkhögskola. Vi har satt fokus på hela klinikens attityd till studenter där miljön är mycket viktig. Studenten släpps fram för att kunna öva sina färdigheter inför den kommande yrkeskarriären. En heldag tillsammans med huvudhandledarna ges till alla studenter för att reda ut osäkerhetsmomnt och för att föra en diskussion kring inlärningsplanen. Vi genomför kontinurlig avstämning inför och efter de VFU-perioderna. Detta gör att vi ständigt blir bättre och mer attraktiv som placering. Vi tror att vi genom den stora satsning som vi genomfört och kommer fortsätta genomföra (heldagsutbildning tillsammans med HU för handledare) och det nära sammarbetet gjort oss till en exklusiv läromiljö.

7 Barn- och ungdomskliniken Barn- och ungdomskliniken vårdar barn från 0 till 18 år. De flesta barnen är under fem år. Barn är inte små vuxna utan är individer i olika utvecklingsstadier. Personalen lägger stor vikt vid förberedelser inför olika undersökningar och provtagningar. För att arbeta med förberedelser krävs erfarenhet och kunskap. Under VFU på barnklinikens öppenvård träffar studenterna många barn i olika åldrar. Studenterna får se den normala utvecklingen och många olika sjukdomstillstånd. Termin 2 har färdighetsträning och examination i medicinsk teknik. Barn är inte lämpliga testpersoner. Studenterna har i utvärdering på HU beskrivit att de blir stressade och frustrerade över att de inte får öva på det de tränat och examinerats på Clinicum när de är på barn- och ungdomskliniken. Nyhet för att öka kvaliteten på VFU för termin 2: Under de tre veckor VFU på barn- och ungdomskliniken kommer studenten sin sista vecka att ha VFU på BB. Där ska studenten tillsammans med handledaren ta hand om blivande mammor som ska förlösas med planerat kejsarsnitt. Där får de tillfälle att praktisera sina kunskaper med blodtrycktagning, PVK och urinkateter mm. När barnet är fött förs mor och barn tillbaka till BB från operationsavdelningen. Postoperativa kontroller görs på mamman och studenten får ytterligare tillfälle till övning. De postoperativa kontrollerna är bla puls och blodtryckstagning, kontroll av förband och kontroll av urinproduktion. De får möjlighet att observera det nyfödda friska barnet. Om det inte är kejsarsnitt inplanerat alla dagar så får studenten ha VFU på P-mottagningen och färdighetsträna där. Målet för denna förbättring är att öka studentens kunskaper och färdigheter och på så sätt stärka deras roll. De får en bredare VFU när de får träffa både barn och vuxna kvinnor. Detta sker i samverkan mellan barn- och ungdomskliniken och kvinnokliniken i Norrköping och är unikt.

8 Fysiologiska kliniken, US Linköping har inte någon egen utbildning till biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi. Däremot har vi under flera år tagit emot studenter från andra utbildningsorter med olika typer av pedagogik. De flesta utbildningsorter använder sig av någon form av problembaserat lärande medan vi som handledare använder oss av Hälsouniversitetets pedagogik. I och med att vi får studenter från andra håll i landet ställer det höga krav på organisationsförmåga och flexibilitet hos bashandledarna, då utbildnings- och kursplaner samt bedömningsformulär kan se olika ut, beroende på skola. Vi tar även emot PRAO-elever och studiebesök bland annat från gymnasieskolor i Linköping för att öka/väcka ett intresse för utbildningen. Under perioden (med revision och förlängning med start ) finns numera ett avtal mellan Hälsohögskolan i Jönköping och Landstinget i Östergötland gällande verksamhetsförlagd utbildning för studenter inom det biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi. Det innebär att vi kommer att ta emot studenter som ska göra sin VFU i termin 4, 5 och 6. Eftersom utbildningen till biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi även innefattar VFUplacering på Neurofysiologiska kliniken, har vi haft ett nära samarbete med representanter från den. Det innebär inte bara ett samarbete över klinikgränserna utan även över centrumgränser. Vi ska för första gången använda oss av parhandledning, vilket vi inför studenternas ankomst har fått en hel del information och utbildning i. Samarbetet mellan oss och Hälsohögskolan i Jönköping är gott och vi har haft några gemensamma träffar för att få information och för att tillsammans planera det fortsatta arbetet. Vi eftersträvar att studenterna ska öva upp sin förmåga och färdighet och med den nya kunskapen knyta ihop teori och praktik. Vi lägger även stor vikt vid studentens värderingsförmåga och förhållningssätt. Därigenom hoppas vi på en hög kvalitet på den verksamhetsförlagda utbildningen. Målet är att vi ska utbilda dem till självständiga och yrkeskunniga individer. Flera bashandledare har gått den korta handledarutbildningen. Några har även gått högskolekurser i handledning och fler ämnar gå. Bashandledarna är engagerade och entusiastiska för handledningsarbete oavsett varifrån studenterna kommer. På kliniken förekommer också VFU för röntgensköterskestudenter som vi handleder. Även läkarkandidater utbildas och gör VFU på kliniken. De biomedicinska analytikerna hjälper tillsammans med läkarna till med deras handledning. Studenterna har fått ett eget rum på kliniken med tillgång till dator och litteratur. Där kan de förbereda sina undersökningar och även söka fakta inför nästa patientkontakt samt att efter undersökningarna reflektera över hur undersökningen har gått.

9 Biomedicinska analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi har blivit ett bristyrke. Idag finns det ett stort behov av biomedicinska analytiker. Endast cirka 14 stycken med fysiologisk inriktning legitimeras i år och det ska täcka hela Sveriges behov av nyrekrytering. Det har blivit ett stort glapp mellan antal utbildade och behov då högskolorna inte haft examensrättigheter under ett par år och först HT 2010/2011 kommit igång med utbildningen. Framöver väntas dessutom stora pensionsavgångar. Klinikledningen satsar på handledarna och är positiv till att vi tar emot studenter på det sätt vi gör. De uppmuntrar oss i vårt arbete som bashandledare och klinikledningen ser helt enkelt att ett gott handledarskap ger en möjlighet till framtida rekrytering. Handledning tar tid men fram till dags dato har vi fått den tid vi behöver för planering och utförande vilket känns bra.

10 Hjärt- och medicincentrum Kvalitet och hantering av den verksamhetsförlagda utbildningen inom Hjärt- och Medicincentrum- medellånga vårdutbildningar: För att utveckla student och handledarorganisationen inom Hjärt- och Medicincentrum (HMC) och säkerställa en hög kvalitet på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har HMC utvecklat en tydlig och hållbar organisation som gäller centrumövergripande. I hanteringen av denna organisation innefattas bl.a. beställningsprocessen, handledningsmodellen Peer learning, studentmedlen och redovisning av studentutvärderingen (KURT) i verksamhetsplanen. Beställningsprocessen: Den kliniska adjunkten på HMC är beställningsmottagare för alla studenter inom medellånga vårdutbildningar. Detta innebär identifiering av vilka VFU platser som finns och utifrån detta lyssna in önskemål både från HU och verksamheten angående fördelning av studenterna. Genom att vara väl insatt i verksamheten och HU:s organisation kan beställningsprocessen ske med bådas intressen i fokus för att skapa den de bästa förutsättningar och studentmiljö. Handledningsmodellen Peer Learning: Denna handledningsmodell har snart införts på alla vårdenheter inom HMC. Syftet med införandet av denna handledningsmodell är att kunna öka antal studenter på VFU och då den har mycket gemensamt med PBL utvecklas studenternas lärande under VFU till det positiva. Varje termin anordnas föreläsningar för handledarna på HMC angående denna handledningsmodell och även skriftligt material för studenterna och handledarna har tagits fram. Studentmedlen: Gemensamma riktlinjer för studentmedlen tagits fram av vårdenhetschefer, klinisk adjunkt och HR-chef där alla är överens om att de ekonomiska förutsättningarna är kopplade till utvecklingen av VFU. Detta innebär att hämta hem och sammanställa studentmedlen på HMC-nivå och verka för att främja utveckling för handledarna samt verksamhetens studentmiljö. Syftet är att skapa en utvecklande handledar- och student miljö där inte pengar är avgörande om utbildning för handledare ska prioriteras framför annat. Studentpengen ska användas till utbildning som handlar om att utveckla studerande- och handledarorganisationen, till lönekostnader genom att ta in extra personal i samband med utbildning och för att organisera studentverksamheten då det är viktigt att handledarna får tid för sitt uppdrag. För att koppla teori till VFU används studentpengen även till att köpa in litteratur som kan användas både för handledare och studenter. Alla handledare har också möjlighet att äta enklare lunch tillsammans med studenterna och medhandledare. Ytterligare en uppskattning som bidrar till att handledarna uppfattar detta uppdrag som viktigt är att biocheckar på 100 kronor delas ut till bedömningsansvariga handledare.

11 Student utvärdering i verksamhetsplanen (KURT): Det är viktigt att VFU utvärderas och resultatet presenteras för berörda inklusive HMC ledning. Detta är ett sätt att ställa krav på kvalitén på de olika utbildningsplatserna. På HMC redovisas resultatet i verksamhetsplanen och beroende på resultatet ges sedan stöd med olika former av insatser för att kontinuerligt vidareutveckla VFU.

12 Klinisk immunologioch transfusionsmedicin Hej. Det är första året som vi har BMA-studenter på vår enhet eftersom utbildningen är nystartad. Inför detta är vi fem personer som gått utbildningen att handleda studenter i hälso och sjukvård. Tillsammans har vi under handledarutbildningen lagt upp en plan för hur vi ska utforma VFU verksamheten och hur vi ska kunna utforma VFU veckorna så att de bli enligt PBL. Vi bestämde oss tidigt för att utforma utgångspunkter som studenterna skulle jobba utifrån. Vi gjorde också schema över de placeringar som studenterna skulle hinna med under sin VFU och utsåg handledare till varje placering. Bashandledarna har aktivt jobbat med reflektion och slutbedömning minst två-tre gånger per tre veckorperiod som studenterna har varit hos oss. När detta pris kom till min kännedom tänkte jag att det är nog inget för oss som är så nya i studentverksamheten många är erfarna och har ett väl utvecklat system. MEN när nu studenternas utvärdering av oss (KURT-utvärderingen) kom skulle det inte vara rättvist mot personalen att anmäla vår klinik till priset. Lägsta värde på frågorna är 4,3 och högsta 5,0 medel 4,5. På rektorns fråga På en femgradig skala ger jag kursen sammanfattningsbetyget 1-5 får vi värdet 4,8. Två kommentarer från enkäten: Bra VFU-placering. Det känns att de har haft studenter tidigare. Här kunde det inte bli för mycket tankar eller frågor och man kände sig trygg som student. Detta gör att man håller intresset uppe. Mycket trevlig personal. Bästa VFU-placering.De är vana att jobba med studenter. De är mycket kunniga i sina områden och man får mycket hjälp både teoretiskt och praktiskt. Det kändes fantastiskt. Det roliga med kommentarerna är att vi inte haft mer än någon enstaka BMA student från Kalmar så erfarenheten är inte så stor. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb och inte någon gång har man klagat på att det är många studenter trots att det varit ganska många samtidigt. Vi har mer att utveckla men för att vara första året tycker jag att vi har lyckats oerhört bra och de fyra bashandledarna har tagit ansvar för studenternas VFU på ett föredömligt sätt.

13 Klinisk patologi och klinisk genetik Klinisk patologi och klinisk genetik borde få VFU-priset därför att man jobbat hårt med att införa VFU på bästa sätt med PBL för Biomedicinska analytiker studenter trots svårigheten att göra detta i en laborativ verksamhet. Ett kontinuerligt förbättringsarbete av VFUn bedrivs också för att studenterna ska få en så bra VFU som möjligt. Inom Klinisk patologi och klinisk genetik har VFU verksamheten enligt avtalet mellan LiÖ och HU implementerats under för Biomedicinska analytiker studenter, de första 26 studenterna har nu haft sin VFU HT VT Huvudhandledare finns numera likasom bashandledare. Inför sin VFU får studenterna skriva egna mål och dessa tas med i planeringen av VFUn i möjligaste mån. Studenterna uppmuntras att ta eget initiativ under sin VFU, detta genom att det i deras schema finns utrymme för att vara mer på de laborativa delar som studenten själv vill lära sig mer om eller tycker är intressant. På detta sätt får alltså studenterna öva på att själva ta ansvar för sin inlärning. I handledningen ingår moment förenligt med PBL då studenten får arbeta självständigt med framställande av histologiskt preparat och planera inför det, studenterna gör även utstryk för cytologiskt material. Förutom muntlig reflektion uppmuntras studenterna att reflektera i loggbok. Studenterna har mittsamtal med bashandledare och inför sitt bedömningssamtal uppmanas studenterna att bedöma sig själva. Under bedömningssamtalet pratar studenten med handledaren om hur deras VFU fungerat och studenterna får reflektera över hur upplägget av VFUn fungerat, hur handledningen har varit, hur de upplevt arbetsmiljön m.m. Huvudhandledaren och bashandledarna har ofta återkopplingar till varandra och möten för att hela tiden förbättra VFUn. Handledarna diskuterar ofta handledningen med andra medarbetare som handleder. Många av medarbetarna på Klinisk patologi och klinisk genetik kände inte till PBL tidigare. Att införa VFU med PBL som pedagogisk metod för Biomedicinska analytiker studenter var därför helt nytt. Inför att studenterna skulle påbörja sin VFU fick medarbetarna en introduktionsföreläsning av huvudhandledaren om PBL, där gavs också praktiska tips i hur man kan använda PBL i handledningen vilket kan vara svårt i en laborativ verksamhet. Under föreläsningen fick medarbetarna en basgruppsövning för att själva få prova på PBL. Huvudhandledaren har även upprättat en intern mapp där medarbetarna kan gå in och hitta information om PBL, kvalitetskrav för VFU, studentscheman m.m.

14 Huvudhandledaren har genomgått en 7,5p kurs i handledning och en av de två bashandledarna har gått ett par kortare kurser i PBL. Den andra bashandledaren har själv studerat med PBL som pedagogisk metod. Kliniken har nu påbörjat att ge andra som handleder möjlighet till utbildning i PBL. Den sammanfattande återkopplingen vi fått från våra första 26 studenter är att VFUn hos oss har varit rolig, lärorik och givande. Studenterna har känt sig väl mottagna av medarbetarna. De känner att de fått lära sig mycket under sin VFU hos oss och i den första KURT-utvärderingen vi fått ger studenterna kliniken betyget 4,0 av 5,0 möjliga!! Klinikens medarbetare har gjort ett jättebra jobb och jobbar för fortsatt utvecklingsarbete för VFUn!

15 KUA, avd 82 KUA avd. 82 där studenter och personal utbyter kunskap och erfarenhet med varandra. På avdelning 82 finns sedan snart 6 år tillbaka KUA 82. KUA står för Klinisk UndervisningsAvdelning. Precis som det hörs på namnet KUA får student här en chans att träna interprofessionellt lärande i ett multiprofessionellt team! KUA ingår i momentet interprofessionellt lärande på Hälsouniversitet i Linköping. På KUA 82 sätts studenten tillsammans med patienten i centrum. Här får studenten träna teamarbete och därigenom utveckla sin kunskap om och förståelse för den egna och andra professioners yrkesroller och kompetensområde. KUA 82 drivs av en grupp engagerade handledare med stor vana av PBL, teamarbete och att handleda studenter i team. Merparten av handledarna har en 7,5 poängs högskoleutbildning i Handledning i interprofessionell klinisk utbildning. På KUA 82 stimulerar handledarna studenterna till lärande genom att studenterna själva organiserar arbetet och löser eventuella problem. Handledarna ger studenterna ett stort eget ansvar och frihet. Dock har handledaren kontrollen och observerar, frågar, utmanar och vägleder studenten. Handledaren ger återkoppling och stimulerar till reflektion. Handledaren hjälper studenten vidare genom att använda sig av metakognitiva frågor och uppmaningar, så som hur, varför, vad, vilka. Att studenten får möjlighet att pröva sin yrkesroll i teamet tillåter studenten att växa in i sin yrkesroll på ett helt annat sätt än vid traditionell VFU. Studenten får ett större helhetsperspektiv av hur en avdelning fungerar när de arbetar tillsammans i teamet än när man som student tillsammans med en traditionell handledare arbetar bredvid övriga teamet på VFU. På KUA 82 är studenterna teamet. Detta arbetssätt har handledarna utvecklat under åren genom att arbeta tätt tillsammans i handledargruppen och med studenterna. En viktig del i detta arbetssätt är reflektion. På KUA 82 har vi dagligen tid avsatt för reflektion tillsammans med studenterna. Här är det studenterna som reflekterar över deras samarbete, och vi som handledare lär oss genom studentens reflektion. Handledargruppen har dagligen egen tid avsatt för reflektion. Denna tid är viktig för att vi ska kunna utveckla och lära oss av både positiva och negativa situationer. På handledarnas reflektionstid läggs fokus på handledarnas samarbete och hur vi skulle kunna hantera vissa situationer med studenterna. Det är inte en utvärdering av studenternas prestation eller patientens problem. På KUA 82 arbetar vi med ständiga förbättringsarbeten enligt LEAN för att förbättra vår och studenternas arbetssituation. På KUA 82 har studenterna en hel introduktionsdag. Detta ger studenterna möjlighet att skapa ett team och en relation till varandra innan de träffar patienterna. Handledarna har efter införandet av introduktionsdagen märkt en stor förändring i studenternas trygghet under de första dagarna av KUA. KUA 82 är även först med att ha en handledare som är socionom.

16 Detta har gett internationell uppmärksamhet, men framför allt innebär det för studenterna ytterliggare en yrkeskategoris kompetens och lärdom. Utvärderings- och utvecklingsarbete pågår tillsammans med universitetet. Det utvecklingsarbete som studenterna återkommande varje termin tar upp som positiv i sin utvärdering är den geriatriska teamronden. Tack vare ständig reflektion med studenterna har teamronden utvecklats på KUA 82, för att sedan införts på övriga delar av den geriatriska kliniken. Genom detta täta samarbete med studenterna har inte bara studenterna avlutat sin placering med massor av ny erfarenhet och kunskap. Personalen på geriatriska kliniken har fått mycket erfarenhet, kunskap och utveckling av studenterna. På dessa 6 år har kliniken utvecklats till att idag ingå i akutflödet på US.

17 NIVA Före 2008 var få studenter från specialistutbildningen placerade på NIVA. Vi hade ingen huvudhandledare avdelad för dessa studenter som har andra krav än studenterna från grundutbildningen. I samband med att en av våra mer erfarna sjuksköterskor tog sin specialistsköterskeexamen visade hon ett intresse för att vilja förbättra miljön för studenterna. Denna sjuksköterska, Susanne Daging är sedan hösten 2008 huvudhandledare på NIVA med ansvar för studenterna från specialistutbildningen. Susannes mål har varit att tillsammans med ledningen stärka handledarnas roll så att de har bättre förutsättningar att handleda studenterna under VFU-placeringen på NIVA, men också att ge studenterna en stimulerande VFU. Avdelningens mål är att skapa ett studentvänligt klimat genom att bemöta studenterna på ett välkomnande och professionellt sätt. Detta görs genom att alla studenter två veckor innan VFU startar träffar huvudhandledaren. Hon ger dem en allmän praktisk information, berättar vem som är bashandledare, delar ut förslag på scheman och nyckelkort. Studenterna kommer till avdelningen vilket ger dem en möjlighet att bekanta sig med den. De får information om att vårt mål är att de ska ha två handledare och att vi vid VFU slut ber dem fylla i en studentenkät för att vi hela tiden ska kunna arbeta för att förbättra VFU. En ytterligare del i att skapa ett studentvänligt klimat är handledarrollen. För att stärka handledarnas roll tog Susanne, tillsammans med en annan sjuksköterska på avd och dåvarande kliniska adjunkten fram ett material för att utveckla handledarrollen. I materialet finns bland annat en handledningsmall för sjuksköterskorna på NIVA. Syftet med denna handledningsmall är att höja kvaliteten av den verksamhetsförlagda utbildningen på avancerad nivå. Syftet är också att handledaren skall känna en struktur och vägledning i sin roll som handledare. Handledningsmallen är uppdelad i tre delar: förhandledning, handledning och efterhandledning. Ett reflektionsmöte genomförs 2-3 veckor efter varje avslutat VFU där bashandledare, handledare och huvudhandledare samlas och gör en reflektion enligt Gibbs reflektionscykel. Syftet med reflektionen är att handledaren får möjlighet att reflektera över sin roll som handledare och över hur handledningen till studenten har upplevts. Under 2010 och 2011 har samtliga studenter på specialistutbildningen haft VFU placering på NIVA och resultaten från de senaste årens studentenkäter visar på toppresultat för NIVA:s del. Den största delen av framgången ligger i en mycket engagerad huvudhandledare som förstår studenternas behov och kan överföra det till handledarna. Dessutom är Susanne tillfrågad från andra kliniker om att berätta om hur vi arbetar på NIVA då studenter pratar så väl om avdelningen.

Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Rehabiliteringsmedicinska kliniken Rehabiliteringsmedicinska kliniken Rehabilteringsmedicinska kliniken ansvarar för den specialiserade rehabiliteringen av personer med funktionshinder efter skador och sjukdomar i nervsystemet. Kliniken

Läs mer

Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter

Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter på Klinisk undervisningsavdelning (KUA) 2014-10-16 Miriam Söderström Varför interprofessionell praktik (IPP)? Flera professioner samarbetar

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFUansvarig läkare) inom Landstinget i Östergötland avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet. Uppdragsbeskrivningen för VFU-ansvarig

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFU-ansvarig läkare)/primärvård, Region Östergötland, avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet Uppdragsbeskrivningen för

Läs mer

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen Bilaga till 2 i avtalet mellan Umeå universitet och Västerbottensläns landsting rörande verksamhetsförlag utbildning Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KUA

STUDIEHANDLEDNING KUA STUDIEHANDLEDNING KUA för interprofessionell utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Vårterminen 2014 OBS! Endast 2 vårdlag på avd 30 kalendervecka 16-17 och 18-19 Glöm inte E- legitimation

Läs mer

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och 2010-11-23 Bilaga till 2 i avtalet mellan Umeå universitet och Västerbottensläns landsting rörande verksamhetsförlag utbildning Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KUA

STUDIEHANDLEDNING KUA STUDIEHANDLEDNING KUA för interprofessionell utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2015 Glöm inte E- legitimation + pinkod 2 hänglås till klädskåp Vid medicinska fakulteten, Linköpings

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009 1(16) 1. Termin 1. Termin 1 20 49 2. Termin 2 0 0 3. Termin 3 8 20 4. Termin 4 12 29 5. Termin 5 1 2 6. Termin 6 0 0 Antal ej angivit svar: 2 av 43 (=4,65%). Antal svarande: 41. 2(16) 2. Möjligheterna

Läs mer

Futurums verksamhetsidé

Futurums verksamhetsidé Futurum ska Futurums verksamhetsidé utveckla och stödja lärande, forskning och kunskapsspridning inom landstingets verksamheter i samverkan med andra aktörer bidra till en kultur präglad av öppna attityder,

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning..

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Utvärdering av psykologkandidatpraktiken(vfu) inom Region Örebro Län våren 2017.

Utvärdering av psykologkandidatpraktiken(vfu) inom Region Örebro Län våren 2017. 1 (6) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildningscentrum, Berit Eriksson, 20170705 Leg Psykolog/studierektor Utvärdering av psykologkandidatpraktiken(vfu) inom Region Örebro Län våren 2017.

Läs mer

STUDIEGUIDE För verksamhetsförlagd utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2011

STUDIEGUIDE För verksamhetsförlagd utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2011 STUDIEGUIDE För verksamhetsförlagd utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2011 Introduktion På Hälsouniversitet i Linköping deltar studenterna i ett curriculum för interprofessionellt

Läs mer

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02 Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU PLANERINGSGUIDE VFU Innehållsförteckning Sid 1) Inledning 3 2) Guide för kort VFU/fältstudier 4 Syfte Planering Introduktion Innehåll

Läs mer

Handledning för kliniska handledare

Handledning för kliniska handledare Handledning för kliniska handledare Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

PsUUA Helsingborg. För studenter: Höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen

PsUUA Helsingborg. För studenter: Höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen PsUUA Helsingborg Mål: Den psykiatriska utbildnings- och utvecklingsavdelningen i Helsingborg har som mål att höja kvaliteten inom tre olika perspektiv och vara en lärandemiljö för alla. För studenter:

Läs mer

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Läsåret 2015-2016 Välkommen till Klinisk Utbildnings Avdelning(KUA)i Lund! KUA är en del

Läs mer

Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg

Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg UTBILDNING Läkare Totalt 21 läkarstudenter, 100 % Sjuksköterska Totalt 21 sjuksköterskestudenter, 100 % TEAMARBETE. Kommunikation: Jag har insett att kommunikation är

Läs mer

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Kurs: Att möta människor med psykisk ohälsa 30 Kursort: Linköping/Karlstad/Örebro Placering: Psykiatrisk verksamhet Januari 2012 Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning

Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning Geriatriska medicinavdelningen 30A Akademiska Sjukhuset Geriatrikavdelning 2 i Tierp Akademiska Sjukhuset Studentinformation Klinisk utbildningsavdelning, KUA

Läs mer

Beskrivning av Klinisk undervisningsavdelning (KUA)

Beskrivning av Klinisk undervisningsavdelning (KUA) INFORMATION 1 (5) INLEDNING Det övergripande syftet med klinisk undervisningsavdelning (KUA) är att du som student ska få träning i teamarbete kring vård, omvårdnad och rehabilitering. Med patienten i

Läs mer

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Läsåret 2015-2016 Välkommen till Klinisk Utbildnings Avdelning (KUA) i Malmö! KUA är en

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter

Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter Tove.sandberg@mah.se Anna.gustafsson@mah.se Gabriela.enggren@mah.se Bakgrund

Läs mer

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning - Arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen (beslut i PRAST )

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning - Arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen (beslut i PRAST ) Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning - Arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen (beslut i PRAST 2013-12-13) Huvudhandledare med följande kompetens tillhandhålls: Magisterexamen

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS VERKSAMHETSOMRÅDE INTERNMEDICIN, LUND VÄLKOMMEN TILL Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA

Läs mer

Att rusta för framtidens vård

Att rusta för framtidens vård Att rusta för framtidens vård Studenters verksamhetsförlagda utbildning VFU integreras i verksamheternas uppdrag och i deras förbättringsarbete Utvecklingskraft 19 maj 2011 Karin Thörne Studierektor för

Läs mer

Utvärdering av psykologkandidatpraktiken (vfu) inom Region Örebro Län våren 2016.

Utvärdering av psykologkandidatpraktiken (vfu) inom Region Örebro Län våren 2016. 1 (6) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildningscentrum, Berit Eriksson, 2016-07-08 Leg Psykolog/studierektor Utvärdering av psykologkandidatpraktiken (vfu) inom Region Örebro Län våren 2016.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS INTERNMEDICINSKA KLINIKEN, LUND VÄLKOMMEN TILL Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA TILLSAMMANS

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård TRE PEDAGOGISKA PERSPEKTIV Lärandemodell för verksamhetsintegrerat lärande Universitet och högskola i SAMVERKAN med hälso- och sjukvård samt tandvård Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Lycksele kommun.

Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Lycksele kommun. Sid 1 (9) Bilaga 1 volym Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Lycksele kommun. Förklaringar förkortningar: Särskilt boende äldre (SÄBO), Hemsjukvård (HS),

Läs mer

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukvård/ Malmö

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukvård/ Malmö KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård/ Malmö Fastställd 2012-08-23 Reviderad 2015-01-15 Charlotte Gillrell, Sara Halldèn, Liselott Persson, Monika Vestling Kurs- och momentansvariga

Läs mer

Loggbok: Studentenhet med peer learning

Loggbok: Studentenhet med peer learning Loggbok: Studentenhet med peer learning Att skriva reflekterande loggbok är ett effektivt verktyg som främjar studentens reflektion och lärande genom självskattning och utvärdering. Loggboken underlättar

Läs mer

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Kurs: Barnmorskeledd graviditets-, förlossnings- och eftervård 7,5 hp 1 Mål Se kursplan Innehåll

Läs mer

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Pedagogisk portfölj Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Charlotte Falk Leg. Sjuksköterska, Docent, Omvårdnadsansvarig PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Slutrapport införande av Personlig och Professionell Utveckling (PPU) inom Barnmorskeprogrammet

Slutrapport införande av Personlig och Professionell Utveckling (PPU) inom Barnmorskeprogrammet Slutrapport införande av Personlig och Professionell Utveckling (PPU) inom Barnmorskeprogrammet Bakgrund Barnmorskeprogrammet bedrivs inom ramen för Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) vid Mälardalens

Läs mer

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukhus/ Malmö

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukhus/ Malmö KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukhus/ Malmö Fastställld 2012-08-23 Anna-Karin Wahn, Cecilia Benoni, Gertrud Nilsson, Birgitta Wästberg Kursansvariga Varmt välkommen till

Läs mer

Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp. Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits

Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp. Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits 1(5) 8BAA33 Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: Höstterminen

Läs mer

Mobilapp lär studenter reflektera över lärande och ger fördjupade kunskaper under VFU. [tççt _tv{åtçç. klinisk högskolelektor, leg Ssk, med dr.

Mobilapp lär studenter reflektera över lärande och ger fördjupade kunskaper under VFU. [tççt _tv{åtçç. klinisk högskolelektor, leg Ssk, med dr. Mobilapp lär studenter reflektera över lärande och ger fördjupade kunskaper under VFU [tççt _tv{åtçç klinisk högskolelektor, leg Ssk, med dr. Lärande i klinisk miljö Vad tycker och tänker studenter om

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 20110922, 20120306, 20130814, 20140828, 20150210, 0902 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Vindelns kommun.

Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Vindelns kommun. Sid 1 (8) Bilaga 1 Volym Reviderad 160202 Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Vindelns kommun. Arbetsterapeuter (per termin) Termin 4 Termin 6 1 studenter/termin

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Avtal gällande verksamhetsförlagd utbildning inom elevhälsa med medicinsk inriktning

Avtal gällande verksamhetsförlagd utbildning inom elevhälsa med medicinsk inriktning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Brundin Marie-Louise Datum 2014-01-22 Diarienummer UAN 2014-0060.23 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Avtal gällande verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

HANDLEDARE OCH HANDLEDNINGSPROCESSEN

HANDLEDARE OCH HANDLEDNINGSPROCESSEN HANDLEDARE OCH HANDLEDNINGSPROCESSEN UNIVERSITY OF SKÖVDE HANIFE.REXHEPI@HIS.SE Bild 1 AGENDA Att handleda handledaren som förebild Diskussion Handledningssamtal Handledningsprocessen Tips för lyckad handledning

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Askim Frölunda Högsbo Centrum Lundby Majorna Linné Norra Hisingen Västra Göteborg Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Askim

Läs mer

13 studenter, 2 veckor/student

13 studenter, 2 veckor/student Sid 1 (9) Bilaga 1 Volym Följande maxtak VFU-platser kan erbjudas inom Umeå kommun. Praktiksamordnare Umeå kommun meddelar utbildningarna fördelningen av platserna enligt datumstruktur 3. Fördelningen

Läs mer

Huvudhandledare - Verksamhetsberättelse för 2014 och utvecklingsplan för 2015

Huvudhandledare - Verksamhetsberättelse för 2014 och utvecklingsplan för 2015 Huvudhandledare - Verksamhetsberättelse för 2014 och utvecklingsplan för 2015 1. Årsberättelse 2014 Enligt handledarmodellen ingår det i huvudhandledarens uppdrag att skapa förutsättningar för att studenterna

Läs mer

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Inga-Britt Lindh Introduktion Etisk kompetens och professionellt förhållningssätt är viktiga utbildningsmål i sjuksköterskeexamen

Läs mer

Mall för samverkansavtal mellan xx

Mall för samverkansavtal mellan xx Mall samverkansavtal 2016-06-16 Mall för samverkansavtal mellan xx högskola 1 och xx kommun/stadsdelsförvaltning/annan part 1 Bakgrund Kommunerna i Storstockholm och lärosäten med vårdutbildning är överrens

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KUA-MALMÖ

VÄLKOMMEN TILL KUA-MALMÖ MALMÖ HÖGSKOLA Lunds universitet Universitetssjukhuset MAS Hälsa och samhälle MEDICINSKA FAKULTETEN Medicinkliniken VÄLKOMMEN TILL KUA-MALMÖ Att lära tillsammans för att kunna arbeta tillsammans 1 (5 )

Läs mer

Den första VFU:n - en lärmiljö med många facetter

Den första VFU:n - en lärmiljö med många facetter Den första VFU:n - en lärmiljö med många facetter Termin 2 Vård i ett hälsoperspektiv Sjuksköterskeprogrammet KI Vård i ett hälsoperspektiv 30 hp, 7 moment Momentet Verksamhetsförlagd utbildning VFU 9hp

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 15 11 09 Kursfakta

Läs mer

Handlingsplan Biomedicinska analytikerprogrammet i Hälsouniversitetet

Handlingsplan Biomedicinska analytikerprogrammet i Hälsouniversitetet 2010-10-17 Handlingsplan NSI 2010 Dnr LiU-2010-01387 0(6) Bilaga 2:2 Handlingsplan Biomedicinska analytikerprogrammet i Hälsouniversitetet Nöjd Student Index 2010 1(6) Innehåll 1. Introduktion... 2 1.1.

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok Del 4 Tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor

Krav- och kvalitetsbok Del 4 Tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor Krav- och kvalitetsbok Del 4 Tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva verksamhet inom Hälsoval Värmland

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Höstterminen 2011. Klinisk Utbildnings Avdelning KUA/avd.35. Södersjukhuset hiss D plan 5

STUDIEHANDLEDNING. Höstterminen 2011. Klinisk Utbildnings Avdelning KUA/avd.35. Södersjukhuset hiss D plan 5 STUDIEHANDLEDNING Höstterminen 2011 Klinisk Utbildnings Avdelning KUA/avd.35 Södersjukhuset hiss D plan 5 1 VÄLKOMMEN TILL KUA ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT ARBETA TILLSAMMANS Interprofessionell utbildning

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

Att handleda framtidens kollega. Birgitta Fläckman 16 05 09-12

Att handleda framtidens kollega. Birgitta Fläckman 16 05 09-12 Att handleda framtidens kollega AVC - Vad är det? Kamratlärande kontra Idag finns åtta Akademiska vårdcentraler i Stockholmsområdet, inom Stockholms läns landsting, de driver nätverk och knyter samman

Läs mer

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Sjuksköterskeprogrammet termin 4 2VÅ620 Professionskunskap II BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Student: VFU-placering: År, veckor: Yrkeshandledare: Klinisk adjunkt: 13 december 2016 1 BEDÖMNING

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-02-11 Kursfakta Kursens namn Inom program Kursansvarig

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum:

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum: Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN02 Start och slutdatum: 020 00 Antal registrerade på kursen: 23 Datum för möte (programsamordnare, lärarrepresentanter

Läs mer

Utvärdering VFU placering SG VT 2014

Utvärdering VFU placering SG VT 2014 Utvärdering VFU placering SG VT 2014 Vilket program läser du? A. Arbetsterapi 0 0 B. Sjukgymnastik 34 100 På vilken sjukhustomt har du genomfört din aktuella VFU period? A. Högsbo 5 14,7 B. Mölndal 10

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Malmö högskola Lunds universitet Region Skåne STUDIEHANDLEDNING KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö VT 2011 www.skane.se www.mah.se www.arb.lu.se www.sjukgym.lu.se

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 2011, 2012, 2013, 2014, feb resp sept 2015, feb 2017 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn:

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn: Kurs: Handledning 100p Handledarkurs Studiehandledning Namn: Uppläggning av studierna i samband med distans och flex. Träff 1. Presentation av kursen och uppläggning Träff 2. Introduktion av studieområdet

Läs mer

Futurums verksamhetsidé

Futurums verksamhetsidé Futurum ska Futurums verksamhetsidé utveckla och stödja lärande, forskning och kunskapsspridning inom landstingets verksamheter i samverkan med andra aktörer bidra till en kultur präglad av öppna attityder,

Läs mer

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits 1(5) 8LOG37 Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning 2011 02 15

Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning 2011 02 15 Rapport Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning 2011 02 15 Sammanfattning Syftet med pilotprojektet för Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning (TSH) var att studenter från sjuksköterske,

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments 8FYG31 Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 VT UTKAST

Läs mer

PLANERINGSGUIDE FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

PLANERINGSGUIDE FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Huvudhandledarna medellånga utbildningar VG Primärvård Göteborg PLANERINGSGUIDE FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 2010-04-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Kort VFU/fältstudier... 4 Planering...

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

VFU-pärmen - Handledare

VFU-pärmen - Handledare VFU-pärmen - Handledare November 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon 0583-810 00 (vx) Box 61 Telefax 0583-810 61 696 22 ASKERSUND Bankgiro 5822-6515 CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE STUDENTMAPPEN

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30.0 hp

Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30.0 hp 8LOG12 Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30.0 hp Human Communication from Medical, Psychological and Linguistic Perspectives I Programkurs Medicinska fakulteten

Läs mer