Sabine Zimmerl-Berg Rev 1.12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sabine Zimmerl-Berg 2008-11-19 Rev 1.12"

Transkript

1 Sabine Zimmerl-Berg Rev 1.12 Detta dokument beskriver de grundläggande förutsättningarna för SäKom AB, företagets affärsidé och den affärsmodell som SäKom kommer att tillämpa för att nå framgång. Vidare beskriver detta dokument de målsättningar bolaget satt upp samt de steg verksamheten ämnar ta för att nå dessa.

2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bolagsförutsättningar... 4 Affärsidé... 5 Vision och övergripande mål... 6 Marknaden... 6 Konkurrenterna... 7 Affärsmodellen... 8 SäKom:s ansvar... 9 SäKom:s erbjudande Prissättning Övergripande organisation SäKom:s roll i kommunen SäKom:s åtagande för fiberutbyggnaden i tätorten Säfflebostäder AB, SäBo Ekonomi Finansiering Kritiska framgångsfaktorer Risker Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Definitioner Produkter o tjänster Affärskalkyl Samarbetsavtal Handlingsplaner -2-

3 Syftet med affärsplanen är att skapa ett operativt styrdokument för uppbyggnaden av det kommunala bolaget SäKom som bildats i syfte att bygga, äga och förvalta ett kommunikationsnät i Säffle kommun. Affärsplanen innehåller bland annat en beskrivning över tilltänkt marknad, kunder och de tjänster som ska säljas. Detta dokument utgör även en beskrivning av den organisation, kompetens och de resurser som behövs samt ett ekonomiskt planeringsunderlag. Väsentliga aktiviteter som behöver genomföras i uppbyggnadsfasen finns sammanställda i ett antal handlingsplaner. En väsentlig omständighet när det gäller uppbyggnaden av SäKom är också det faktum att bolaget kommer att verka på en marknad som är under ständig förändring. Bredbandsmarknaden är inne i en fas som präglas av justeringar av affärsmodeller, konsolideringar och förändrat kundbeteende. Detta gör att varje aktör som vill nå framgång måste vara beredd att förändra sina strategier i takt med att omvärlden förändras. Av ovanstående anledningar har affärsplanen kompletterats med ett förslag till arbetsmodell för att på ett strukturerat sätt förbättra affärsplanen och strategierna i takt med förändringar på marknaden. Dokumentstrukturen baseras på att huvuddokumentet fokuseras på de övergripande förutsättningarna och strategierna för SäKom och utgör huvudinriktningen för verksamheten. Huvuddokumentet kompletteras med ett antal bilagor som utgöra fördjupningar vad gäller produkter och tjänster, affärskalkyl, samarbetsavtal samt handlingsplaner. I Säffle satsas det på framtidssäkert bredband genom att bygga fibernät. Eftersom DSL utbyggnaden på landsbygden är väldigt liten finns små möjligheter att få bredbandstjänster. Landsbygden har därför gått i bräschen för utbyggnaden av fibernätet. -3-

4 Kommuninvånare och företag på landsbygden tillsammans med kommunen bygger ett fibernät för att säkerställa möjligheten till moderna och kostnadsattraktiva bredbandstjänster för hela kommunen. För att bygga fibernät på landsbygden har man valt att bilda en rad ekonomiska föreningar. Föreningarna består av invånare på landsbygden som genom en egen ekonomisk insats och ideellt arbete i form av dagsverken bygger områdesnät. Dessa ekonomiska föreningar har valt att tillsammans bilda en samordningsfunktion som heter SäffleBygdens fibernät (SäBy). Säffle kommun ansvarar, genom ett kommunalt bolag, Säffle Kommunikation AB (SäKom), för att bygga det stamnät som ska binda samman områdesnäten på landsbygden samt för den vidare utbyggnaden av stam-, områdes- och accessnät i tätorten. Kommunfullmäktige har antagit en bredbandsstrategi som lägger fast visionen om anslutningsmöjlighet till ett höghastighetsnät för alla hushåll och företag senast Från kommunen leds utbyggnad av det helägda aktiebolaget SäKom AB. Det officiella syftet med bolaget beskrivs så här: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun utveckla moderna metoder för och att bygga, äga och förvalta anläggningar för data- och telekommunikation och/ eller programverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Ändamålet med verksamheten, som till sin art anges i bolagsordningen, är att med tillämpning av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna, främja kostnadseffektiva kommunikationslösningar för alla på ett långsiktigt värdeskapande sätt. Ägaren, dvs. kommunen, har genom ovanstående verksamhetsbeskrivning och andra dokument slagit fast en del principer som är en förutsättning för bolagets verksamhet. Några av dessa beskrivs lite djupare nedan: Självkostnadsprincipen är formulerad i två lagar för kommunal verksamhet. De beskrivs på följande sätt: Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden). Det finns visserligen undantagsregler för denna lag, men detta är irrelevant för SäKom:s del då kommunen, som ägare till bolaget, slagit fast att självkostnadsprincipen ska gälla för verksamheten. -4-

5 För SäKom:s del kan självkostnadsprincipen tolkas som att bolaget inte ska drivas i syfte att maximera avkastningen utan i syfte att ge medborgarna tillgång till nätet till så låga kostnader som möjligt. Det är dock i linje med de kommunalrättsliga principerna att ägaren har rätt att, om bolagets ekonomi tillåter detta, kräva en aktieutdelning som ger en skälig avkastning på aktiekapitalet. Med skälig avkastning menas här en avkastning som motsvarar kommunens internränta eller annan ränteberäkning som motsvarar kostnaden för upplåning av medel på kapitalmarknaden. Likställighetsprincipen innebär för kommunen att alla medborgare ska behandlas lika i så stor utsträckning som möjligt. Kommunen har i sin egenskap av ägare fastslagit att denna princip ska gälla även för SäKom. Detta får betydelse för SäKom främst på så sätt att prissättningen av de erbjudanden som riktas mot marknaden måste utformas på ett sätt så att inte vissa kunder favoriseras på ett oskäligt sätt. Utöver de krav som ställs i aktiebolagslagen har ägaren slagit fast att SäKom årligen ska fastställa verksamhetsplan och budget för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första året ska vara detaljplanerat. Vidare ska SäKom kvartalsvis till moderbolaget lämna kvartalsbokslut, balans- och resultaträkning. SäKom ska också senast under februari månad tillhandahålla moderbolaget SäKom:s redovisning med revisionsberättelse så att denna kan inkluderas i bolagskoncernens redovisning.! SäKom:s verksamhet i vissa delar faller inom EU s telekommunikationsdirektiv, vilket innebär att samma regelverk som gäller inom de klassiska sektorerna inte nödvändigtvis är tillämpligt i alla situationer. I praktiken innebär detta emellertid ingen större skillnad när det gäller SäKom:s upphandlingar. De upphandlingar som genomförs kommer att ske på affärsmässiga grunder och det regelverk som gäller kommunen i övrigt kan och ska tillämpas i så stor utsträckning som möjligt. " Politiskt tillsatt styrelse där kommunalrådet är ordförande och en daglig verksamhet som leds av en Verkställande Direktör (VD). Under de närmaste 5 åren kommer kommunen att äga SäKom till 100%. #$ SäKom tillhandahåller tillsammans med partners en neutral, fiberoptisk plattform och skapar därmed förutsättningar för kostnadseffektiva kommunikationslösningar för -5-

6 kommunens näringsliv, offentliga sektor och kommunmedborgare på ett långsiktigt värdeskapande sätt. % SäKom ska ta en aktiv roll för byggnation av fibernät på landsbygden samt i centrala och närliggande tätorter i kommunen. På lång sikt har SäKom etablerat ett nät som når samtliga intresserade fastighetsägare på landsbygden och i tätorten. Som en konsekvens av att SäKom tar en aktiv roll i etableringen av fibernätet kommer kommuninvånare och företag uppleva en radikal förbättring av sina möjligheter att ta del av och själva delta i den utveckling som informationsåldern innebär. De som bor och verkar i Säffle ska ha fått tillgång till ett stort antal nya tjänster och priset för de tjänster man använder idag ska ha reducerats avsevärt. Ett viktigt mål för SäKom är även att alla kommuninvånare ska erbjudas en anslutning till rimlig kostnad och motverka att konkurrenter endast bygger ut till de mest attraktiva områdena i Säffle, vilket kraftigt skulle försämra förutsättningarna för ytterområden och liknande. Den förbättring av IT-infrastrukturen som SäKom:s verksamhet innebär ska förbättra förutsättningarna för såväl näringsliv som hushåll vad gäller etablering i Säffle. Genom satsningen ska den kommunala förvaltningen ges möjligheter till betydande kostnadsreduktioner samtidigt som utvecklingsmöjligheterna inom förvaltningen ska stimuleras. Att ha tillgång till SäKom:s nät ska upplevas lika naturligt för hushåll och företag som tillgången till elnätet. & I Säffle kommun finns totalt hushåll varav hushåll ligger på landsbygden och där utbyggnaden kommer att ske i den första etappen tillsammans med samverkansgruppen SäBy. SäBy gör en ekonomisk insats motsvarande en tredjedel av kostnaden för utbyggnaden på landsbygden och man räknar med att anslutningsgraden till fibernätet kommer att vara mellan 70-80%. SäBo, Säfflebostäder AB (allmännyttan), i Säffle består av ca lägenheter, målet är att SäBo ska vara ansluten till SäKom s fibernät senast Lägenhetsbeståndet för privata fastighetsägare uppgår till ca hushåll. För villor och samfälligheter i tätorten kommer SäKom att verka för att samma upplägg som i SäBy används genom konceptet att bilda ekonomiska föreningar för byggnation av accessnät. Detta gör att enskilda villaägare ej kommer att anslutas om man inte ingår i en ekonomisk förening. -6-

7 Säffle har också ca företag som kommer att erbjudas en anslutning till fibernätet. Arbetsställen i kommunen, ca 180 stycken, som ligger inom täckningsområdet för fibernätet kommer att anslutas. Kommunen har för avsikt att se över den interna driftkostnaden och anslutningen sker antingen i form av svartfiber - eller kapacitetsförbindelser. Sammanställning av marknaden i Säffle kommun SäBy SäBo Privata fastighetsägare Villor och samfälligheter Totalt antal hushåll Företag Kommunala arbetsställen 180 De direkta konkurrenterna till SäKom utgörs av aktörer som erbjuder fastighetsägare byggnation av fastighetsnät i samband med aktörens tjänster eller tjänster med andel i inkomst till fastighetsägare som redan har fastighetsnät. De största av dessa aktörer är Com Hem, Bredbandsbolaget och Telia. Erbjudandet till fastighetsägarna förutsätter ofta långa avtal som i praktiken innebär ett monopol gentemot konsument. Fastighetsägarens fördel är en mycket låg investering och där fastighetsägaren ibland får en andel i intäkten på försäljningen. Gentemot slutkonsumenterna är dessa konkurrenters främsta konkurrensmedel att de samlar Internet, telefoni och tv i paketform. De främsta konkurrensmedlen hos våra konkurrenter är: Paketering av Internet, telefoni & tv, s.k. triple play Låga kostnader på paket Låga eller inga anslutningsavgifter Tar ett helhetsansvar vid anslutning. Man bygger fastighetsnät och sköter service Fastighetsägaren behöver oftast inte göra någon investering i fastighetsnät utan det ingår i avtalet med operatören, i gengäld är man låst till samma operatör mellan 5-10 år. Andra, indirekta, konkurrenter utgörs av andra uppkopplingsmetoder. De huvudsakliga konkurrenterna bland dessa är: -7-

8 ! #" I stort sett samtliga potentiella kunder i Säffle tätort har idag möjlighet att koppla upp sig mot Internet via det befintliga telefonnätet. Via ADSL kan hushållen köpa en allt växande flora av tjänster till ständigt sjunkande priser. ' 3G-leverantörer erbjuder trådlösa uppkopplingar med relativt hög uppkopplingshastighet. Trenden är dock att vi går mot alltmer kapacitetskrävande tjänster såsom tv som dessutom måste distribueras med hög kvalitet för att fungera. Öppenhet Mångfald av tjänster Lokal förankring Obegränsad kapacitet Följer SABO (Svenska Allmännyttiga Bostadsföretag) och Stadsnätsföreningen samt IT propositionens (SOU 2000:111) rekommendationer över hur ett allmängiltigt bredbandsnät ska etableras. För SABO-anslutna fastighetsägare är det sistnämnda ett krav för att fastighetsägaren ska kunna få höja hyran i samband med byggnation av fastighetsnät. # Den modell som SäKom har valt baseras på den operatörsneutrala modellen. Den är öppen och konkurrensneutral på tjänstenivån. SäKom kommer att agera nätägare och en upphandlad aktör kommer att agera kommunikationsoperatör. Modellen innebär att nätet kommer att präglas av öppenhet i följande avseende: Nätet kommer att vara öppet för alla att ansluta sig till som användare. Bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar med flera kommer ha fullständig rättighet att ansluta sig till stadsnätet Nätet kommer att vara öppet i den meningen att det kommer att vara fritt för alla slutanvändare att välja bland de tjänsteleverantörer som finns anslutna till nätet. Nätet kommer att vara öppet för alla att ansluta sig till som tjänsteleverantörer givet att de följer de för nätet fastställda reglerna. -8-

9 Utöver detta kommer nätet att präglas av neutralitet såtillvida att alla tjänsteleverantörer kommer att erbjudas lika villkor för tjänsteleverans. SäKom kommer alltså i huvudsak att agera neutral nätoperatör i det egna fibernätet. Vidare kommer SäKom att vara avtalspart mot upphandlad kommunikationsoperatör och tillsammans med denne erbjuda tjänsteleverantörer att leverera tjänster till slutkunderna. SäKom kommer att ansluta flerfamiljshus, villor och företag och för det ta ut en engångsavgift per anslutning från fastighetsägaren. Från tjänsteleverantören, via kommunikationsoperatören, tar SäKom ut en hyra i form av en månatlig andel av intäkten per kund och tjänst. De grundläggande affärsmässiga flödena i systemet är att SäKom tar ut en hyra av kommunikationsoperatören som använder den passiva infrastruktur som etableras av SäKom för att vidaredistribuera tjänster i nätet. Kommunikationsoperatören fakturerar i sin tur tjänsteleverantörerna som tar betalt av slutkunderna. En del av intäkterna kommer att komma ifrån kunder som bara hyr fiberkablar från SäKom och använder egen utrustning för att tända dem. Dessa kunder kallas för Svartfiberkunder och kan exempelvis vara mobiltelefonioperatörer, företag eller större institutioner. Dessa kunder betalar en hyra direkt till SäKom. Ett annat fall av specialkunder utgörs av kunder som inte vill använda stadsnätet för att köpa tjänster utan för att kommunicera internt inom den egna organisationen. Det kan exempelvis röra sig om företag med verksamhet på flera platser i Säffle. Dessa kunder köper en bestämd kapacitet, exempelvis 100 Mbit/s, av kommunikationsoperatören och kallas därför kapacitetskunder. Stadsnätet i Säffle är som framgår ovan tänkt att drivas i partnerskap mellan Säkom, kommunikationsoperatören och de olika tjänsteleverantörerna. SäKom:s roll i detta samspel är att: Äga, bygga, avhjälpa fel samt underhålla fibernät och de utrymmen där den aktiva utrustningen placeras Ansvara för marknadsföring och försäljning av stadsnätsanslutning till fastighetsägare Marknadsföra och sälja svartfiberprodukter Ansvara för kundtjänst och fakturering gentemot fastighetsägare och svartfiberkunder Ansvara för layout och profil på självaktiveringsportal Tillsammans med KO säkerställa tjänsteutveckling i nätet -9-

10 För att skapa ett stort intresse från KO, tjänsteleverantörer och hushåll kommer SäKom att erbjuda samtliga fastighetsägare och företag inom tätorten en fiberanslutning till det öppna nätet senast För kunden innebär detta att man får: En framtidssäker anslutning av sin fastighet eller sitt företag/hushåll En närmast obegränsad kapacitet Tillgång till en mångfald av tjänster Möjlighet att sänka sina kostnader för telefoni, Internet och TV Frihet att byta leverantörer En värdehöjning på sin fastighet ( Prissättningen av erbjudandet för en anslutning till SäKom:s fibernät kommer att variera beroende på förutsättningarna och kundens egna engagemang. Det innebär att ett anslutningspris för villaägare, samfälligheter och ägare av flerfamiljshus baseras på hur långt ut områdesnätet byggs av SäKom och vad fastighetsägaren själv kan utföra. Detta ger olika fastighetsägare möjlighet att välja anslutningskostnad baserat på möjligheten till eget engagemang och viljan av att köpa färdiga lösningar. Om prissättningen är differentierad för olika typer av fastighetsägare kommer det sannolikt att öka viljan att ansluta sig, eftersom anslutningen sker efter egna villkor och förutsättningar Anslutningskostnaden för samfälligheter och fastighetsägare ska vara rättvis över tiden. Med det menas att anslutningskostnaden inte ska vara högre i början när nätet är mindre och kräver mer investering, än när det är större och kräver mindre investering. ) SäKom:s verksamhet kommer under byggnationsfasen att vara mycket intensiv för att därefter successivt minska i intensitet när man övergår till ett förvaltningsskede. Om man bygger upp en organisation med egen personal avseende projektering, byggledning, försäljning etc. finns en överhängande risk att man om några år står med en överdimensionerad organisation som blir svår att hantera. Organisationen riskerar då att innebära onödigt stora fasta kostnader samtidigt som den kompetens man byggt upp visar sig vara felaktig för ett förvaltningsskede. Av denna orsak väljer SäKom att fokusera på en liten, men stark, beställarorganisation. -10-

11 SäKom byggs upp kring en operativ VD, kompletterat med visst stöd för administration och praktiska frågor men i övrigt utan egen spetskompetens. Projektledningsresurser, byggledning och annan kompetens hyrs in under de faser där så är nödvändigt. Säffle kommun, liksom de av kommunen ägda bolagen, har ett ansvar gentemot medborgarna att bedriva sin verksamhet så effektivt som möjligt. Genom satsningen på bredband i Säffle med omnejd uppstår en möjlighet att samordna kommunens resurser vad gäller IT-infrastruktur. Eftersom SäKom:s kärnverksamhet är utveckling och förvaltning av IT-infrastruktur är det logiskt att bolaget, förutom rollen att bedriva stadsnätsverksamhet i enlighet med affärsmodellen ovan, ska ha ett särskilt ansvar vad gäller samordningen av kommunens samlade resurser på området. Förutom den samordnande rollen i frågor som berör kommunikation förutsätts SäKom ha ett särskilt uppdrag att fungera som ansvarig för kommunikationen till kommunens arbetsställen och för leverans av kommunikation till SäBo. Sammanfattningsvis kan SäKom:s uppdrag, utifrån ett kommunalt perspektiv, punktvis beskrivas som att man ska: Bedriva en konkurrensneutral IT-infrastruktur för att ge medborgarna tillgång till en mångfald av tjänster till konkurrenskraftiga priser Katalysera byggnation i såväl tätort som landsbygd Bidra till en kostnadseffektiv och samordnad IT-infrastruktur för kommunen och dess bolag Ansvara för IT- och telekommunikationen till kommunens arbetsställen Leverera kommunikation som tjänst till SäBo Utöver ovanstående punkter har SäKom ett ansvar att bidra till att planering av ITinfrastruktur integreras med den kommunala planprocessen. SäKom ansvarar även för att samförläggning av kanalisation för fiberutbyggnad sker, där så är lämpligt, i samband med annan infrastrukturutbyggnad inom kommunen. * En viktig förutsättning för övriga delar i affärsplanen gäller hur långt SäKom:s åtagande ska gå när det gäller byggnation. SäKom:s roll är att ansvara för byggnationen av stamnät och områdesnät men överlåta accessnätsbyggnationen åt fastighetsägare och grupper av -11-

12 fastighetsägare (samfälligheter och liknande). Undantaget från denna princip är SäBo:s fastighetsbestånd där SäKom även levererar accessnätet för att möjliggöra kommunikation som tjänst. En del av stamnätet kommer att vara utbyggt i samband med byggnationen till SäBy vilket gör att de investeringar som görs till största delen kommer att ligga på utbyggnad av områdesnät. # SäKom förutsätts ska ha ett huvudansvar för leverans av bredband som en tjänst till SäBo och dess hyresgäster. Detta innebär att SäKom ska ha ansvaret för upphandling och byggnation av fastighetsnät. Vilka avgränsningar som ska göras i form av ansvar mellan SäKom och SäBo formaliseras genom ett avtal mellan parterna. En av de stora fördelarna för kommunen som ägare av både SäKom och SäBo är att investeringen kan göras av SäKom och att man där igenom kan göra avdrag för moms. Genom utbyggnaden till SäBo kommer också utvidgningen av fibernätet ske automatiskt och det gör det enklare och billigare att ansluta övriga fastighetsägare. Det är viktigt att utbyggnaden till SäBo kommer igång snarast då den del av intäkten SäKom får från KO baseras på antalet anslutna och aktiva kunder i nätet. För att säkerställa en ekonomi i balans ska därför detta särskilt prioriteras. + Resultatbudget i bilaga 2. Investeringen av fibernätet bör skrivas av på år för fiberutbyggnaden samt nodutrymmen i stadsnätet. För byggnation av SäBo:s fastighetsnät bör 10 års avskrivning gälla., SäKom kommer att behöva försörjas med pengar på både kort och lång sikt. De lån som bolaget behöver för investeringsändamål förutsätts kunna tillskjutas via kommunens gemensamma koncernmedel. Detta sker genom att moderbolaget, Kommunföretag i Säffle AB, lånar ut medel som det bolaget i sin tur har lånat upp genom kommunala kontrakt eller via en koncernbank. Detta sätt att införskaffa lånemedel bör ge de allra förmånligaste räntorna. Kortfristiga likviditetssvackor överbryggas genom att garantier för en eventuell expansion av checkräkningskrediten lämnas av koncernen samt att eventuella överskottsmedel sätts in i koncernens gemensamma kassa. Givetvis måste såväl utsom inlåningsräntor internt regleras i avtal mellan de olika bolagen och kommunkoncernen. -12-

13 Intäkter till Säkom sker successivt genom intäktsdelning mellan KO och SäKom vilket balanserar lånebehovet för utbyggnad inom avtalstid. Intäktsdelningen mellan KO och SäKom görs på de tjänster som säljs till hushåll, företag och kommunen. Intäkter till SäKom fås även genom försäljning av svartfiber och uthyrning av nodutrymmen till företag och operatörer. För att SäKom ska lyckas finns det ett antal faktorer som är särskilt viktiga. Det är lite tidigt i projektet att med precision förutse vilka dess faktorer kommer att vara men en kvalificerad bedömning måste göras. SäKom:s verksamhet kommer att förändras över tid, vilket innebär att de kritiska framgångsfaktorerna kommer att förändras. Nedan går vi igenom de bedömda viktigaste faktorerna för framgång på kort sikt, medellång och lång sikt. Med kort sikt menas här den inledande perioden under vilken verksamheten startas upp och stäcker sig fram till när de första kunderna kopplats upp. Med medellång sikt menar vi perioden därefter och 1-2 år framöver och med kritiska framgångsfaktorer på lång sikt menar vi de fundamentala faktorer som är viktiga för att SäKom ska kunna fortsätta att utvecklas även efter det att större delen av Säffle har kopplats upp. - Att goda ekonomiska rutiner snabbt upprättas för att säkerställa en bra kontroll på ekonomin. Ekonomiska avvikelser, framförallt i investeringsprojekten, måste snabbt kunna upptäckas för att åtgärder ska kunna vidtas. - Att en bra partner/ko kommer på plats som på kort tid kan etablera ett stort utbud av tjänster till konkurrenskraftiga slutkundspriser. - Att SäKom och KO tillsammans har tillräckligt med kompetens, erfarenhet och resurser för marknadsföring och försäljning. Allt bygger ju på att man lyckas sälja anslutningar och tjänster. Viktigt inom detta område är också att en tydlig rollfördelning för dessa frågor görs mellan KO och SäKom. - Att en tydlig modell för målstyrning tas fram. Försäljningsmål för anslutningar och abonnenter. Väl genomarbetade mål och marknads-/säljplan för att uppnå mål tas fram tillsammans med KO och vara reglerat i avtalet. - Att en lyckosam marknadsföring av stadsnätet som framtiden och öppet snabbt kommer igång. - Att en enhetlig prislista/prissättningsmodell tas fram för företag och fastighetsägare. - Att den prismodell som tas fram är så enkel som möjlig. Anslutningsavgift för fastighetsägare, månadsavgift (och möjligen startavgift) för konsument. -13-

14 - Att ett avtal kommer på plats med Säfflebostäder och Säffle kommun om byggnation till deras fastigheter. - Att avtal tecknas med en eller flera bra partners för byggnation av fastighetsnät och accessnät. - Att rutiner och flöden när det gäller försäljning och leverans skapas tillsammans med KO. - Att de första kundanslutningarna görs på ett så tillfredställande sätt att dessa kan användas som referenser vid kommande försäljning. - Att en teknisk plattform skapas där så mycket som möjligt är automatiserat. - Att försäljningsarbetet, marknadsföringen och byggnationen synkroniseras och sker områdesvis. - Att försäljningen till småhus sker områdesvis med löfte om anslutning då i förväg bestämd anslutningsgrad uppnåtts. - Att de erbjudanden som erbjuds marknaden är paketerade, exempelvis i tripleplay-koncept, på ett sådant sätt att de kan konkurrera ut erbjudanden från Comhem och Telia. - Att det sker en kontinuerlig avstämning med KO när det gäller drift, utbyggnad och försäljning. - Att det, tillsammans med partners som bygger fastighetsnät och accessnät, tas fram ett tydligt erbjudande för fastighetsägare med lösning för fastighetsnät och accessnät. - Att för erfarenhetsutbyte finns fungerande system för uppföljning av kundernas uppfattning, exempelvis genom enkäter eller telefonintervjuer. - Att prissättningen på anslutning sker konsekvent. Börjar man pruta och göra speciallösningar sprider det sig mycket snabbt på marknaden. - Att KO arbetar aktivt med försäljningen mot slutkunden. Det fungerar inte att lämna detta enbart till tjänsteleverantören. - Att ha rätt kompetens för planering och genomförande av utbyggnad. Tydligt ledarskap, en bra arbetsfördelning och processer som följs. - Att det finns en väl fungerande projektkontroll avseende ekonomi, kvalitet och tidsplanering för de delprojekt som bedrivs. - Att det sker områdesmässigt fokuserade försäljningskampanjer för att förtäta nätet och öka penetrationen. - Att attraktiva anslutningserbjudanden tas fram och används i försäljningskampanjer gentemot företag och samfälligheter -14-

15 - Att det sker en tjänsteutveckling innebärande att tjänsterna förbättras och nya tjänster etableras. Det kan handla om högre hastigheter för Internet-access och nya tjänster inom trygghetssektorn, energibesparing eller liknande. - Att SäKom och KO genom marknadsundersökningar eller på annat sätt har en kontinuerlig kontroll på marknadens behov och syn på verksamheten. - Att SäKom har effektiva, automatiserade processer och rutiner och därmed kan hålla verksamheten igång med liten personalstyrka. - Att SäKom bygger upp/deltar i samarbete med branschkollegor för att utbyta erfarenheter och för att dela kostnader exempelvis för utvecklingsprojekt. - - Att avtal inte kommer till stånd med Säfflebostäder AB och att utbyggnaden sker för långsamt. Bör göras under en kortare period än fram till Helst bör dessa anslutningar vara klara under 2009, senast första kvartalet Att investeringsnivån blir för låg för att kunna ansluta fastighetsägare etc. som gör att KO inte blir tillräckligt lönsam och att de tappar intresse och därmed blir det ingen marknadsföring osv. - Att organisation inte finns på plats som kan ta emot KO och få igång stadsnätet. - Organisationen bör vara uppdelad på en del som hanterar SäBy-frågor och en annan del som hanterar övrig utbyggnad. Risken är annars att SäBy slukar all kraft. -15-

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband SÄFFLE KOMMUN 15 500 invånare Tätort 4 900 hush Landsbygd 2 500 hush Näringsliv 1372 företag 400 landsbygd 25 kommunala verks/fast Storlek 1220 kvkm 13 invånare

Läs mer

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor.

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor. Ägardirektiv för Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trosa Fibernät AB, 556793 1711, nedan kallat bolaget/trofi och är antagna av kommunfullmäktige i Trosa kommun den 2014 03 12, 20, och fastställda

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av föreningarna och Kila Fibernät Ekonomisk förening,

Läs mer

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT Jenny Emanuelsson Kraftringen Service AB 2008-10-09 Entreprenadbolaget inom Lunds Energikoncernen. Elkraft Belysning Värme/kyla/gas IT-kommunikation Affärsutveckling, byggnation

Läs mer

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2009-11-13-15x15 - med Eriks kommentarer.indd 1 2009-11-13 10:48:21 2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2010-02-19 18:31:19 Den långa fiberresan... Många tycker nog att den här resan har varit

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Anders Johansson SABO 2010-04-15 SABO och medlemmarna SABO är en intresseorganisation för de kommunala bostadsföretagen Medlemmarna

Läs mer

Om bynet. Samarbetar idag med kommuner i hela Sverige.

Om bynet. Samarbetar idag med kommuner i hela Sverige. Om bynet 10 års erfarenhet av byggnation av fibernät på landsbygden. Genomfört över 200 föreningar runt om i Sverige. Samma upplägg som utbyggnaden av elnätet på landsbygden. Eget engagemang ger lägre

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av de tio föreningarna och Bro Fiber Ekonomisk förening,

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE D R I F T S A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av de tio föreningarna och Bro Fiber Ekonomisk

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

ICT-mognad. En undersökning av Acreo om ICT-situationen i Sveriges kommuner ACREO. den 12 januari 2012 Skriven av: Crister Mattsson & Marco Forzati

ICT-mognad. En undersökning av Acreo om ICT-situationen i Sveriges kommuner ACREO. den 12 januari 2012 Skriven av: Crister Mattsson & Marco Forzati ICT-mognad En undersökning av Acreo om ICT-situationen i Sveriges kommuner ACREO den 12 januari 2012 Skriven av: Crister Mattsson & Marco Forzati 0 ICT-mognad En undersökning av Acreo om ICT-situationen

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken Fibertekniken Mycket framtidssäker I princip inga hastighetsbegränsningar Håller på att ersätta andra infrastrukturer som telefonnät (koppar) och TV-nät (koaxial)

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Fiber till landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

levererar bredband direkt hem till dig

levererar bredband direkt hem till dig levererar bredband direkt hem till dig Bredbandsutbyggnaden 2007 i Jokkmokks centralort Jokkmokks kommun har nu projekterat utbyggnadsområdet för 2007. Området består av det ej utbyggda området inom centralorten.

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Informationsmöte Villor i Eker 2014

Informationsmöte Villor i Eker 2014 Informationsmöte Villor i Eker 2014 Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten ) Vad kostar det? Frågor. Lars

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06 Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten Thomas Berggren Regionansvarig säljare Thomas.j.berggren@teliasonera.com Linda Saltin Regionansvarig säljare Linda.Saltin@teliasonera.com

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

1. Byalaget har genomfört en förstudie med marknadsundersökning.

1. Byalaget har genomfört en förstudie med marknadsundersökning. Sida 1 av 1 Scenarier för byanät Inledning Detta scenario avser att beskriva förutsättningarna för de exempel på avtal som har tagits fram för att stödja ekonomiska föreningar vid realisering av lokala

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Kvällens möte ServaNet Varför fiber? Tjänster i vårt nät Hur går det till? Affärsmodellen Vad kostar det? Frågor ServaNet startade 1998 100 % kommunägt

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bredbandsstrategi Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176 STnÖMSTA[)S KOMMUN ~ tele Kommunledningsförvaltningen Kommunchef N iels Bredberg Niels.bredberg@stromstad.se

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Ett nytt sätt att se på TV

Ett nytt sätt att se på TV Ett nytt sätt att se på TV OC1 Reviderad oktober 2009 Att titta på TV är viktigt! Att titta på TV är viktigt! Konsumtionen av media idag motsvarar nästan vår totala livslängd i början av 1700-talet. TV

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Nu bygger vi fiber för framtiden

Nu bygger vi fiber för framtiden Nu bygger vi fiber för framtiden i hela kommunen INTERNET, TV, TELEFONI OCH TRYGGHETSTJÄNSTER LOKAL NÄRVARO, LÅNGSIKTIGHET GENOM KOMMUNALT ÄGANDE, ÖPPET NÄT Varför fiber? Bredband via fiber är den snabbaste

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2014-2020

BIDRAGSREGLER 2014-2020 BIDRAGSREGLER 2014-2020 Villkor för att kunna få bidrag Fem grundläggande villkor Du ska genomföra projektet på landsbygden (Tätort med upp till 3000 innevånare). Du ska genomföra projektet i ett område

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Handläggare: 2014-09-29 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: N2014/1927/ITP 08-214931 Svenska Stadsnätsföreningen, nr 70 Camilla.jonsson@ssnf.org 103 33 STOCKHOLM Remiss Dnr: N2014/1927/ITP n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB

Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Vicicom AB Sida 1 Innehåll Vicicom AB Specialister på bredbandslösningar... 3 Bakgrund... 3 Utredningsdirektiv...

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport SIG3000, v4.0, 2012-09-24 1 (14) 2012-10-19 Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport Sigtuna kommun har utvecklats tack vare och i symbios med kommunikation. Sigtuna stad uppstod vid vikingars vattenvägar.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Stockholms öppna nät. Ett öppet stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer