Hemoglobinkoncentrationens variation under dagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemoglobinkoncentrationens variation under dagen"

Transkript

1 Hemoglobinkoncentrationens variation under dagen Författare Monika Hedberg-Lidén, biomedicinsk analytiker Vårdcentralen Hentorp, Skövde Projektredovisning 2007:1 Handledare Kristina Boström, distriktsläkare, Med Dr FoU-centrum Primärvården Skaraborg

2 SAMMANFATTNING Det är välkänt att hemoglobinkoncentrationen (Hb-värdet) varierar med sjukdom, ålder, vätskebalans, kroppsläge, vistelse på hög höjd och hård träning. Vid kliniska undersökningar noteras dock Hb-värden tagna vid olika tider på dygnet i journaler, oftast utan att tiden anges. Denna undersökning är en studie av de variationer av Hb-värden utan kända orsaker som sker under dagen. Om möjligt är målet att rekommendera åtgärder som säkerställer jämförbarhet. Deltagarna i studien, totalt 71 personer fördelades på fyra grupper, äldre och yngre, män och kvinnor. Gränsen mellan äldre och yngre sattes vid 50 år. Prov togs vid två tillfällen under samma dag, på morgonen och på eftermiddagen. Hemoglobinanalyserna utfördes med analysinstrumentet Sysmex KX 21. Den genomsnittliga minskningen i Hb-värdet mellan förmiddag och eftermiddag var 2.5 g/l ( g/l), p< För kvinnor var minskningen 3.0 g/l ( g/l), p<0.001 och för män 1.2 g/l ( g/l) vilket inte var statistiskt signifikant. Det fanns inte några statistiska skillnader i Hb-värdet vid de olika tidpunkterna mellan yngre och äldre av respektive kön. Slutsatsen är att Hb-värdet varierar avsevärt under dagen. För kvinnor observeras en statistiskt signifikant minskning på eftermiddagen jämfört med på morgonen. När man avser att jämföra Hb-värden, till exempel vid uppföljning av patienter bör därför provtagningen ske vid samma tid under dagen.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND METOD... 2 FÖRSÖKSPERSONER... 2 PROVTAGNING OCH ANALYS... 2 DATAANALYS RESULTAT DISKUSSION ACKNOWLEDGEMENT REFERENSER... 6

4 1. BAKGRUND Hemoglobinet tar upp syre i lungorna, transporterar detta till kroppens celler, byter där till sig koldioxid som transporteras till lungorna, där koldioxiden diffunderar ut till utandningsluften, medan hemoglobinet byter till sej nytt syre. Hemoglobinet spelar även en viktig roll för upprätthållandet av blodets surhetsgrad. Hemoglobinmolekylen är 2000 gånger större än syremolekylen, den består av en järnförening (hemdelen) och ett protein (globin). Järnföreningen binder syret, den ger också blodet dess röda färg (Nylander 1997). Blodets innehåll av hemoglobin mäts i gram per liter (g/l), och är det vi vanligtvis benämner Hb-värdet (hemoglobinkoncentrationen). De röda blodkropparna lever normalt i 120 dagar. Då dessa bryts ner, vilket sker i mjälte, lever och benmärg frigörs hemoglobinet, vilket återanvänds. Detta fenomen benämns hemolys (Nilsson-Ehle, Laurells kliniska kemi 2003). Att hemoglobinkoncentrationen varierar med sjukdom, ålder, vätskebalans, kroppsläge, vistelse på hög höjd och hård träning är känt (Thoren 1986, Bonner 1975, Frangipane 1994, Girard 1987, Hasibeder 1987, Kameneva 1997, Mairburi 1983, Nanbu 1997). Olika sjukdomar som orsakar blödningar och inflammation ger låga hemoglobinkoncentrationer på grund av järnbrist och nedsatt produktion av röda blodkroppar. Med åldern försämras också förmågan att bilda röda blodkroppar. Vid lägesförändringar till exempel när man reser sig från liggande till stående lämnar kroppsvätska blodbanan, detta ger en 10-15% högre hemoglobinkoncentration cirka en ½ timme efter lägesförändringen. Vid vistelse på hög höjd, då syrgastrycket faller ökar njurarnas produktion av hormonet erytropoeitin, vid 2000 m höjd över havet fördubblas hormonproduktionen och hemoglobinkoncentrationen ökar. I patientens journal noteras hemoglobinkoncentrationen oftast utan att tiden anges trots att provet är taget vid olika tider på dygnet. På grund av att eventuell variation i hemoglobinkoncentrationen kan ha stor betydelse för bedömning av patienten vid uppföljning av sjukdomsförlopp eller behandling är det viktigt att undersöka hur koncentrationen varierar under dygnet. Denna undersökning syftar till att studera systematiska variationer av hemoglobinkoncentrationen under dagen, när inga andra kända orsaker till denna variation föreligger. 1

5 2. METOD Försökspersoner Friska försökspersoner, både män och kvinnor tillfrågades om medverkan i studien under hösten De delades in efter ålder <50 och 50 år. Personer med färsk blödning eller rikliga menstruationer och ödem exkluderades. Alla fick lämna en hälsodeklaration inkluderande läkemedelsbruk tillsammans med skriftligt samtycke att delta i studien. Studien är godkänd av Medicinska fakultetens forskningsetiska kommitté vid Göteborgs Universitet (diarienummer ). Provtagning och Analys Efter 2 timmars fasta och vila sittande i 15 min tappades 3 ml venblod i EDTA-rör dels klockan 8-9 på förmiddagen och klockan på eftermiddagen. Provtagning och analys och utfördes enligt gängse rutiner (Kvalitetsmanual, Swedac, Borås, ISO/IEC 17025). Blodstatus inkluderande hemoglobinkoncentrationen analyserades på Sysmex KX 21, där hemoglobinkoncentrationen bestämdes enligt cyanmet-hemoglobinmetoden vilket innebär att erytrocyterna hemolyseras och hemoglobin oxideras till methemoglobin. Övriga erytrocytparametrar ingående i blodstatus registrerades i protokollet. Dessa användes endast för bedömning av oklara eller tveksamma hemoglobinkoncentrationer och ingick inte i själva studien. Validitet och precision Analysens validitet bestämdes genom jämförelse med referenslaboratorium under studietiden enligt gängse rutiner (Kvalitetsmanual, Swedac Borås, ISO/IEC 17025) och visade hög samstämmighet. Kontrollerna kördes parallellt vid varje mättillfälle. Avvikelserna låg alla inom tillåtet avvikelseintervall. Precisionen i analysen mättes som standarddeviationer (SD) vid upprepade hemoglobinkoncentrations bestämningar i dubbelprov. Hos den använda Sysmex-apparaten KX21 är precisionen för hemoglobinkoncentrationsbestämningar mätt som SD ± 2,0 g/l vid rutinanalyser. Precisionen i analysen var god. 2

6 Dataanalys Differensen mellan mätningarna på förmiddagen och eftermiddagen analyserades med parat t-test (Polit D, Hungler B 1995). Ett p-värde < 0.05 betraktades som signifikant. 3. RESULTAT Det fanns en skillnad i hemoglobinkoncentration mellan förmiddag och eftermiddag (Tabell 1). För kvinnor både äldre och yngre var skillnaden signifikant. Hemoglobinkoncentrationen hos både äldre och yngre män minskade också något under eftermiddagen, men betydligt mindre än för kvinnor och skillnaden var inte statistiskt signifikant. Det förelåg inte heller några statistiskt signifikanta skillnader i hemoglobinkoncentration mellan yngre och äldre av respektive kön. Alla erytrocytberoende parametrar följde hemoglobinvariationen under dagen (data visas ej). Tabell 1. Hemoglobinkoncentration (g/l) vid olika tidpunkter på dagen hos friska individer Förmiddag Klockan 8-9 M ± SD Eftermiddag Klockan M ± SD p Alla (n=71) 137,0 ± 10,8 134,7 ± 11,2 Kvinnor (n=51) 133,9 ± 8,8 130,7 ± 8,7 < Kvinnor <50 år 133,3 ± 9,4 129,8 ± 9,2 < Kvinnor 50 år 134,5 ± 7,4 132,5 ± 7,1 < Män (n=20) 146,2 ± 9,8 144,7 ± 10,6 ns Män <50 år 146,1 ± 7,4 145,5 ± 9,4 ns Män 50 år 147,5 ± 12,9 Data är medelvärden och standarddeviationer ns, icke-signifikant 145,1 ± 12,6 ns Fördelningen av differenserna var i stort symmetrisk (normalfördelad) med minimum - 11 och maximum +8 g/l. Den genomsnittliga spridningen var i stort densamma för mätningarna under förmiddag och eftermiddag. 3

7 4. DISKUSSION Huvudresultatet av denna studie var att hos kvinnor ses en sjunkande hemoglobinkoncentration under dagen, mest uttalad hos yngre kvinnor. Däremot sågs ingen statistisk signifikant skillnad i männens hemoglobinkoncentration under dygnet även om det var en tendens till sjunkande värden om eftermiddagen. Tidigare studier på män har visat en variation på 1,7 % beroende på provtagningstidpunkt under dagen med en sänkning av hemoglobinkoncentrationen på eftermiddagen (Pocock 1989). Det finns dock inte några sådana publicerade data på kvinnor. Andra tidigare studier har visat att hemoglobinkoncentrationen varierar med vistelse på hög höjd, hård träning och vätskeintag, men även med ålder och kön (Bloom 1983, Fisher Weiss 1996, Humpelere 1989, Jonsson 1998). Det är välkänt att hemoglobinkoncentrationen ökar vid lägesförändring av kroppen för båda könen. Redan efter en kort tid i stående ökar hemoglobinkoncentrationen (Nilsson-Ehle 2003) därför kunde man vänta sig att hemoglobinkoncentrationen i stället skulle öka under dagen. Orsaken till skillnaden i hemoglobinvariationen under dygnet mellan kvinnor och män är okänd. Kvinnor har en mindre vätskevolym och mera fettvävnad än män vilket skulle kunna leda till att vätskan i kroppen fördelar sig på annat sätt än hos män och en mindre förändring i fördelningen ger då större ändring av hemoglobinkoncentrationen under dagen. Ett vätskeintag under dagen kan också tänkas påverka kvinnors hemoglobinkoncentration i större utsträckning än hos män. Hormonella skillnader mellan könen och kvinnors högre känslighet för vissa hormoner och deras dygnsvariation skulle också kunna spela roll. En felkälla i denna studie är att det är få deltagande män vilket ökar risken för typ 2 fel. Det ses en tendens till en sänkning av hemoglobinkoncentrationen under eftermiddagen även hos männen och om fler hade deltagit i studien skulle denna skillnad kunnat blivit signifikant. En tidigare studie av ett stort antal män (Pocock 1989) talar dock mot detta. I denna påvisades en icke signifikant sänkning av hemoglobinkoncentrationen om eftermiddagen i samma storleksordning som i denna studie. Det finns inte några tidigare studier av hemoglobinkoncentrationens variation hos både män och kvinnor under dygnet, trots att denna analys är en av de vanligast förekommande i sjukvården. Hemoglobinkoncentrationen följs i många fall under diagnostiska processer och under behandling av anemier eller vid behandling med läkemedel som påverkar blodbildningen. Det är därför av största vikt att få jämförbara värden vid analyserna. Konklusionen av denna studie är att tidpunkten för provtagning är viktig vid analys av hemoglobinkoncentration eftersom den kan variera kraftigt över dagen, framförallt hos kvinnor och kanske också hos män. För att kunna jämföra hemoglobinkoncentrationen under behandling eller vid uppföljning av patienter skall man ta provet vid samma tid under dagen. 4

8 5. ACKNOWLEDGEMENT Ett tack till Bertil Tengström, docent i klinisk kemi i Skövde som handledde mig under planeringen och insamlingen av data. Bertil Tengström avled Jag är också tack skyldig Professor Bo Eriksson, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg för hjälp med planering inför datainsamlingen och statistiska beräkningar. Slutligen ett stort tack till Birgitta Lindberg FoU sekreterare, FoU-centrum, Skövde för värdefull hjälp med projektrapporten och vid presentationerna av projektet. 5

9 6. REFERENSER Bloom GD, Stigbrand T. Cellbiologi. Almqvist Wiksell Bonner HW, Tate CA, Buffington CK. ChaBnges in Erytrocyte 2,3 diphosphoglycerate in women following short term maximal exercise. Eur J Appl Physiol Dec 5;34(4): Nilsson-Ehle, P, Ganrot PO, Laurell CB. Laurells kliniska kemi i praktisk medicin. Studentlitteratur 2003 Lund, åttonde upplagan. Fisher Weiss T. Cellulär Biophysics Volume 1. Transports Frangipane ME, Morton DJ, Wooten JA, Pozsgay JM, Stull TL. Binding of human hemoglobin by Haemophilus influenzae. FEMS Microbiol Lett May 15;118(3): Girard F, Kister J, Bohn B, Poyart C. Functional properties of hemoglobin in human red cells. I. Oxygen equilibrium Curves and DPG binding. Respir Physiol May;68(2): Hasibeder W, Schobersberger W, Mairbauri H. Red cell oxygen transport before and after short-term maximal swimming in dependence on training status. Int J Sports Med Apr;8(2): Humpeler, Vogel S, Schobersberger W, Mairbaurl H. Red cell oxygen tranport in man in relation to gender and age. Mech Ageing Dev Mar;47(3): Jonsson B, Westling H, White T, Wollmer P. Klinisk fysiologi. LIBER Kameneva MV, Antaki JF, Yeleswarapu KK, Watach MJ, Griffith BP, Borovetz HS. Plasma protective effect on red blood cells exposed to mechanical stress. ASAIO J Sep;43(5):M571-M575. Primärvårdslaboratorierna i Skaraborg Kvalitetsmanual nr 17 med bilagor. 6

10 Mairburi H, Humpeier E, Schwaberger G, Pessenhofer H. Training-dependent changes of red cell density and erytrocytic oxygen transport. J Appl Physiol Nov;55(5): Nanbu R, Nagamine Y. Mode of transfection influences the stability of ectopically expressed mrna. Biochim Biophys Acta Feb 7,1350(2): Nylander O. Biokemi med organisk kemi. Studentlitteratur Polit D, Hungler B. Nursing research; Principles and Methods. Philadelphia J.B. Lippincott Company Pocock SJ, Ashby D, Shaper AG, Walker M, Broughton PMG. Diurnal variations in serum biochemical and haematological measurements. J Clin Pathol 1989; 42: Thoren L. Vätskebalans. Almqvist & Wiksell

11 FoU-centrum Primärvården Skaraborg Storgatan 18, Skövde Tfn: , Fax: Hemsida:

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

PREVENTION AV JÄRNBRIST En kartläggande och jämförande studie av kvinnors kost- och levnadsvanor

PREVENTION AV JÄRNBRIST En kartläggande och jämförande studie av kvinnors kost- och levnadsvanor Marian Papp, C-uppsats i Preventiv Medicin/Folkhälsovetenskap, 10 poäng Karolinska Institutet Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi December 1997 PREVENTION AV JÄRNBRIST

Läs mer

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Författare: Jelena Zulj Ämne:Biomedicinsk laboratorievetenskap

Läs mer

På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården

På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården FoU-enheten Primär- och tandvården FyrBoDal På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården Regional FoU-konferens Tisdagen den 27 februari 2007 Kl 8:30 16:00 FoU-enheten, Vänerparken,

Läs mer

Bristande följsamhet till diabetesläkemedel leder till sämre blodsockerkontroll

Bristande följsamhet till diabetesläkemedel leder till sämre blodsockerkontroll Bristande följsamhet till diabetesläkemedel leder till sämre blodsockerkontroll Författare Lena Kindmalm, diabetessköterska Vårdcentralen Hentorp, Skövde Rapport 2007:1 Handledare Lars Nilsson, professor,

Läs mer

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare VTI notat 11-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare År 2005 2013 VTI notat 11-2015 Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer

2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter

2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter 2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Författare: Emelie Gyllencreutz, ST-läkare Ögonkliniken Skaraborgs

Läs mer

Metoder för mätning av kroppstemperatur är osäkra

Metoder för mätning av kroppstemperatur är osäkra EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2009:65 Metoder för mätning av kroppstemperatur är osäkra Malin Classon Johanna Hederén Uppsatsens

Läs mer

Rudmans ursprungsstudie

Rudmans ursprungsstudie Rudmans ursprungsstudie New England Journal of Medicine, Volym 323, 5 juli 1990, Nummer 1 EFFEKTER AV HUMANT TILLVÄXTHORMON PÅ MÄN ÖVER 60 ÅR Daniel Rudman, M.D., Axel G. Feller, M.D., Hoskote S. Nagraj,

Läs mer

En retrospektiv studie av vilka patientgrupper som erhåller insulinpump

En retrospektiv studie av vilka patientgrupper som erhåller insulinpump Magisteruppsats i Statistik En retrospektiv studie av vilka patientgrupper som erhåller insulinpump Jonna Alnervik & Peter Nord Andersson Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet eller

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

Förkylning på vårdcentralen

Förkylning på vårdcentralen Förkylning på vårdcentralen Kartläggning av orsaker till att vuxna patienter med övre luftvägsinfektion/förkylning söker läkare i svensk primärvård och analys av huruvida det finns något samband mellan

Läs mer

Tre metoder Ett arbete

Tre metoder Ett arbete Tre metoder Ett arbete En undersökning av användarvänligheten, effektiviteten och känsligheten hos flödescytometri, Multiplate och ljustransmissionsaggregometri för att mäta hämning av blodplättarnas A

Läs mer

D-uppsats i Omvårdnad

D-uppsats i Omvårdnad D-uppsats i Omvårdnad Att få veta - En enkätstudie om intensivvårdssjuksköterskors behov av att följa upp utskrivna patienter FÖRFATTARE FRISTÅENDE KURS Kristofer Bjerså Omvårdnad Självständigt arbete

Läs mer

Fallolyckor i äldre personers egna hem

Fallolyckor i äldre personers egna hem Institutionen Hälsa och samhälle Vårdvetenskap 51-60 p HT 2006 Fallolyckor i äldre personers egna hem En retrospektiv registerstudie Författare: Andrea Blomqvist Suzie Westlund Handledare: Marie Elf Examinator:

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

Information angående deltagande i studie under våren 07

Information angående deltagande i studie under våren 07 Information angående deltagande i studie under våren 07 Du har nu blivit tillfrågad att medverka i en studie inom området sjukgymnastik. Jag Cecilia Åkerberg kommer under våren 07 att genomföra en C-uppsats

Läs mer

C-UPPSATS. Förändringar i dagliga aktiviteter efter höftfraktur

C-UPPSATS. Förändringar i dagliga aktiviteter efter höftfraktur C-UPPSATS 2007:194 Förändringar i dagliga aktiviteter efter höftfraktur Erfarenheter hos äldre kvinnor Carina Bergman, Marie Sevedsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Arbetsterapi Institutionen för

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

En klinisk studie av patienter som genomgår viktreducerande behandling med pulverdiet och deras tandhälsa

En klinisk studie av patienter som genomgår viktreducerande behandling med pulverdiet och deras tandhälsa 1 En klinisk studie av patienter som genomgår viktreducerande behandling med pulverdiet och deras tandhälsa Louise Gyllix Jenny Lennefeldt Handledare Marianne Kjaeldgaard 2 Sammanfattning Syfte Syftet

Läs mer

Förstadagsintygets inverkan på sjukfrånvaron

Förstadagsintygets inverkan på sjukfrånvaron Företagsläkarkurs Uppsala 2012/13 Florim Delijaj Leg läkare, Smedhälsan, Eskilstuna Förstadagsintygets inverkan på sjukfrånvaron Handledare: Carl-Göran Ohlson docent i yrkesmedicinsk epidemiologi vid Örebro

Läs mer

Äldre som flyttar till service och vård. Uppföljning av situationen i Sundsvall 2005

Äldre som flyttar till service och vård. Uppföljning av situationen i Sundsvall 2005 Äldre som flyttar till service och vård Uppföljning av situationen i Sundsvall 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att

Läs mer

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet termin 6 Malin Pettersson Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD En intervjustudie

Läs mer

EXAMENSARBETE. Studie av följsamhet till perorala diabetesmedel vid typ 2-diabetes patienter i Sverige 60-69 år, 2005-2006

EXAMENSARBETE. Studie av följsamhet till perorala diabetesmedel vid typ 2-diabetes patienter i Sverige 60-69 år, 2005-2006 EXAMENSARBETE 2007:003 HV Studie av följsamhet till perorala diabetesmedel vid typ 2-diabetes patienter i Sverige 60-69 år, 2005-2006 Mari Karlsson, Anna-Karin Nilsson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

Demografiska skillnader vid aktieplaceringar

Demografiska skillnader vid aktieplaceringar Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mikael Bååth Demografiska skillnader vid aktieplaceringar En studie om eventuella demografiska skillnader vid aktieplaceringar Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi P Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi EXAMENSARBETE I SJUKGYMNASTIK, poäng Fördjupningsnivå (C) poäng Titel: Effekter av ridterapi hos personer

Läs mer

Kan en hälsofrämjande miljö påverka läkemedelsanvändningen inom intensivvård? En interventionsstudie

Kan en hälsofrämjande miljö påverka läkemedelsanvändningen inom intensivvård? En interventionsstudie EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2014:40 Kan en hälsofrämjande miljö påverka läkemedelsanvändningen inom intensivvård? En interventionsstudie Andreas Borgesten

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Uppföljning av ett viktminskningsprogram på arbetet för personer med fetma

Uppföljning av ett viktminskningsprogram på arbetet för personer med fetma Uppföljning av ett viktminskningsprogram på arbetet för personer med fetma Författare: Linda Nilsson Kinnekullehälsan AB Götene Monica Lundgren Kinnekullehälsan AB Skara Handledare: Lotta Dellve Projektarbete

Läs mer