M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen"

Transkript

1 lats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl ande Stefan Lindkvist (mf) ordf. Eva Nilsson (m) Joachim Stenberg (mf) Nils-Eriks Eriksson (mf) ers. för Anders Ekström (mf) Johnny Nilsen (mf) Jan-Olof Larsson (m) Henrik Jansson (m) Lars Eriksson (kd) Anna Zetterberg (kd) Andreas Carlson (kd) ers. för Anders Önsten (kd) Thore Thorstensson (fp) Kent Oskarsson (s) Christer Rube (s) (ej 105 kl Kurt-Roland Svensson (s) ers. för Katarina Karlsson (s) Mikael Johansson (v) Gun Nilsson (c) ers. för Christer Rube (s) Övriga närvarande Lisa Åberg, KPMG 89 Jan Österberg, ekonomichef t.o.m 99 Tage Dalteg, kommunchef Ulla Blom, sekreterare Utses att justera Thore Thorstensson, Christer Rube och Joachim Stenberg Justeringens plats och tid Ordförandens tjänsterum måndagen den 14 april 2008 kl Paragrafer Sekreterare Ordförande... Ulla Blom... Stefan Lindkvist Justerande Organ Sammanträdesdatum Thore Thorstensson Christer Rube ( ej 105) Joachim Stenberg ( 105) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Mullsjö... Ulla Blom

2 KS 87 Anmälan av övriga ärenden Kostnadsberäkning avseende ombyggnad av biblioteket till förskola, Dnr 2006/1334. _

3 KS 88 Fastställande av dagordning Efter tillägg av ärende enligt föregående paragraf anmäler ordföranden att följande ärenden utgår från föredragningslistan: Ärende nr 20 Paviljong till förskoleverksamhet lyfts ut då besiktningsutlåtandet för paviljongen visade att den inte var lämplig. (Dnr 2006/1334) Ärende nr 21 Flyktingmottagning lyfts ut.(dnr 2006/1419) beslutar därefter att godkänna föredragningslistan.

4 Delges Kommunchef KS 89 Dnr 2006/1334. Kostnadsberäkning avseende ombyggnad av biblioteket till förskola har fattats att flytta kommunbibliotek och infocenter till Systembolagets f.d. lokaler. Ett förslag, om att bygga om nuvarande biblioteksbyggnad till förskola, har diskuterats. Kommunchefen tar upp frågan om uppdrag att kostnadsberäkna ombyggnaden av nuvarande bibliotek till förskola. beslutar att uppdra åt kommunchefen att ombesörja att kostnadsberäkning görs avseende ombyggnad av nuvarande biblioteksbyggnad till förskola.

5 KS 90 Dnr 2008/1007 Granskning av posthantering och ärenderegistrering KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört granskning av kommunens posthantering och ärenderegistrering. Lisa Åberg från KPMG- föredrar granskningsrapporten och tillfälle ges att ställa frågor. Till sammanträdet är också berörda tjänstemän kallade. beslutar att lägga informationen till handlingarna.

6 KS 91 Delgivningar a) Pensionärsrådets protokoll från sammanträde b) Skrivelse från sakkunnig i skola/barnomsorg Angående kö till förskolan i Mullsjö kommun (dnr 2008/1196 Delgivningsärenden kopieras inte i kallelsen, utom i de fall där särskilda beslut har fattats om det, men kan på begäran kopieras före eller sammanträdet. Övriga delgivningsärenden - se i protokoll från respektive utskott. beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna

7 KS 92 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av beslut fattade under mars 2008 enligt antagen delegationsförteckning sekretess. Handlingarna finns med i pärm på sammanträdet. beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

8 KS 93 Föregående mötes protokoll Tillfälle ges att ställa frågor om och lämna synpunkter på kommunstyrelsens protokoll från sammanträde beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

9 KS 94 Anmälan av utskottsprotokoll Följande utskottsprotokoll anmäls Allmänna utskottet Barn- och utbildningsutskottet , Kultur- och fritidsutskottet , 21 Omvårdnadsutskottet , 14, sekretess Omvårdnadsutskottet , Omvårdnadsutskottet , sekretess Personalutskottet , Tekniska utskottet , Sekretessprotokoll kopieras inte i kallelsen, men finns med i en pärm på sammanträdet. beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna.

10 KS 95 Dnr 2008/1016 Näringslivsrapport Ordföranden och vice ordföranden har besökt Arbetsmiljöverket. Innebandyklubben har gått upp i elitserien och därmed har diskussion startat om en idrottshall godkänd för innebandymatcher på elitnivå. Bokslutsberedningen har startat och enhetscheferna har lämnat rapport från sina verksamheter. Ordföranden är inbjuden till Pingstkyrkan den 16 april. Ordföranden har deltagit i Lokal-LAKO möte i Habo och fått information om vilka krav som ställs för att bli certifierad avseende tandvård. Efter det att vårdcentralen har upphört med sin mottagning på helgerna har det visat sig att inte så många Mullsjöbor kommit till jourcentralen i Jönköping. Habo redogjorde också för sin utredning avseende att starta en familjecentral. Ordföranden och vice ordföranden har också varit på möte hos revisorerna. Ordföranden har besökt nye ägaren till ICA Ljungqvist och önskat honom välkommen. Möte om frivillig spanar-/spejarverksamhet har ägt rum den 3 april. Nytt möte planeras till den 29 april. En nettoökning på 70 poliser beräknas under kommande år i Jönköping. Närpolisverksamheten kommer att öka. Det är ej aktuellt med några stationerade poliser i Mullsjö trots löfte om hyresfria lokaler. Luminator behöver större lokaler samt kommer att nyanställa tre personer. Företaget har också ambitioner att ta hit verksamhet från Finland. Ordföranden har varit på möte med Länstrafiken. Under denna punkt informeras också om de förtroendevaldas planerade besök i Täby kommun den 8 maj. Möte med kommunerna i Södra Vätterbygden skall hållas i Mullsjö den 11 april Ordföranden har varit på årsmöte i Mullsjö Fjärrvärme AB (MFAB). MFAB redovisar ett resultat på plus 2 mkr. Vice ordföranden informerar om att affären i Sandhem har bytt ägare och kommer därmed inte att stängas, vilket bådar gott för framtiden. Informationen föranleder inte något beslut.

11 KS 96 Dnr 2008/1019 Utskottsordförandena lämnar information Barn- och utbildningsutskottet - Johnny Nilsen (mf) Ordföranden m.fl. har idag besökt en resursskola på Öxnehaga i Jönköping. Skolan och dess metoder gav ett väldigt gott intryck. Barnomsorgskön skall upp till behandling på nästa sammanträde i barnoch utbildningsutskottet. Samtliga gruppledare skall bjudas in att delta. Kommunchefen har idag träffat en person som är aspirant på rektorstjänsten på Trollehöjdskolan. Omvårdnadsutskottet - Jan-Olof Larsson (m) Det kommer snart ett regeringsbeslut om samarbete mellan Landsting och kommuner om vad som gäller när man släpper ut tvångsintagna psykiskt sjuka personer. Detta kommer att medföra kostnader för kommunen. Ett informationsmöte för personalen inom äldreomsorgen har genomförts avseende konkurrensutsättning av verksamheterna. Bra och relevanta frågor ställdes. Tekniska utskottet - Christer Rube (s) ledamot Utskottet har beslutat om ändring avseende avtal om skogsskötsel och ska undersöka möjligheterna att själva svara för skötseln. Utvärdering av anbud avseende entreprenad på simhallen är slutbehandlat och ärendet finns med på dagens föredragningslista. Kultur- och fritidsutskottet Henrik Jansson (m) Senaste mötet i utskottet kunde inte genomföras p.g.a. att utskottet inte var fulltaligt. Ett besök genomfördes dock på Mullsjö Ridcenter. Ledamöterna var imponerade av verksamheten och den nya ridhallen. Personalutskottet Nils-Erik Eriksson (mf) Löneförhandlingar har genomförts. Nu återstår de olika lärarförbunden. Allmänna utskottet Stefan Lindkvist (mf) Kommunen har haft representanter på årets Immigrantmässa i Utrecht. Efter förfrågan om kostnader för extra kvälls- alternativt nattur med buss mellan Jönköping-Mullsjö har besked lämnats från Länstrafiken är priset 950 kr/tur.

12 KS 97 Statusrapport kommunstyrelsens ärenden Statusrapport för kommunstyrelsen per Kommunchefen redovisar rapport avseende bostadsmarknaden i Mullsjö kommun. (Dnr 2008/1186) att lägga statusrapporten till handlingarna.

13 KF KS 98 Dnr 2008/1056 Årsredovisning 2007 för Mullsjö Kommun Årsredovisning för Mullsjö kommun är framtagen och visar ett negativt resultat på minus tkr Ekonomichef Jan Österberg föredrar ärendet. Några redaktionella ändringar görs. beslutar att för redovisningsåret 2007 fastställa det negativa resultatet tkr och att överlämna årsredovisningen till Kommunfullmäktige för godkännande.

14 KF KS 99 Dnr 2008/1056 Överföring av drift- och investeringsbudget från år 2007 till år 2008 Sammanställning från bokslutsberedningen och Investeringsprojekt Tekniska utskottet Objekt utfall budget avvikelse äskande Planfri korsning Simhallens yttertak Industrilokal Gyljeryd Ruders Hagar etapp Ombyggn Sandhems skola Samordn fast förvaltn utredn Energiplan Återvinningsstation Sandhem Summa Kultur och fritidsutskottet Musikskolan Omvårdnadsutskottet Takliftar Björkgården Takliftar Margaretas Park Diskmaskin Margaretas Park IT-flytt Margaretas Park Summa Barn och utbildningsutskottet Inventarier Solstrålen Inventarier Galaxen Summa Summa investeringsmedel Driftredovisningen Byggnadsnämnden Medlen avses täcka förväntade ökade kostnader inom det mätningstekniska området. Kultur och fritidsutskottet Barn och utbildningsutskottet Projektmedel Biblioteksprojekt Summa driftmedel

15 KS 99 forts s behandling Ordföranden ställer proposition på varje äskande för sig, vilka bifalls av kommunstyrelsen. Avseende äskandet om överföring av 150 tkr till utredning om samordnad fastighetsförvaltning med kommunen och Mullsjö bostäder AB, har tekniska utskottet beslutat, att medel för värdering av kommunens fastighetsbestånd får tas från dessa medel. Detta godkänns av kommunstyrelsen. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna överföring av drift- och investeringsbudget från år 2007 till år 2008 enligt ovanstående redovisning.

16 KF KS 100 Dnr 2005/1077 Fördjupad översiktsplan för Torestorp Ruder Byggnadsnämnden har på s uppdrag handlagt planarbetet enligt ovan. Föreligger utställningsutlåtande tillsammans med färdiga antagandehandlingar. Byggnadsnämnden beslutade , att med tillstyrkan överlämna förslaget till Kommunfullmäktige för antagande. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till fördjupad översiktsplan för Torestorp/Ruder i Mullsjö kommun.

17 Delges s ordförande KS 101 Dnr 2008/1119 Ägardirektiv till ägarombudet vid Mullsjö bostäders bolagsstämma Allmänna utskottet Mullsjö kommun beslutade att bevilja Mullsjö Bostäder AB ett villkorat aktieägartillskott på 40 mkr. Ett ägardirektiv skall nu tas fram till ägarombudet vid Mullsjö Bostäders bolagsstämma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att begära återbetalning av ägartillskottet enligt följande beräkning: 40 mkr x (gånger) snittränta 2007 (minus) kompensationer beslutar att återremittera ärendet för att ta fram vilka regler som gäller i denna fråga Allmänna utskottet Ordföranden, Stefan Lindkvist (mf) föreslår att kommunen höjer räntan, på Mullsjö bostäders lån av kommunen, till totalt 2% över snitträntan som kommunen betalar på sina lån. Lars Eriksson (kd) föreslår att ekonomichef Jan Österberg får i uppdrag att undersöka möjligheten att få tillbaka aktieägartillskottet på 40 mkr. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att höja räntan, på Mullsjö bostäders lån av kommunen, till totalt 2% över snitträntan som kommunen betalar på sina lån samt

18 KS 101 forts att ekonomichefen får i uppdrag att undersöka möjligheten att få tillbaka aktieägartillskottet på 40 mkr. s behandling Yrkande Kent Oskarsson (s) yrkar att kommunen inte ska ta ut 2% över snitträntan som kommunen betalar på sina lån. Lars Eriksson (kd) yrkar, med instämmande av Mikael Johansson (v) att kommunen höjer räntan, på Mullsjö bostäders lån av kommunen med 0,8% över snitträntan som kommunen betalar på sina lån och för övrigt bifall till allmänna utskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag och på Lars Erikssons m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit Lars Erikssons m.fl. yrkande. beslutar att höja räntan, på Mullsjö bostäders lån av kommunen, till 0,8% över snitträntan som kommunen betalar på sina lån samt att ekonomichefen får i uppdrag att undersöka möjligheten att få tillbaka aktieägartillskottet på 40 mkr.

19 KF KS 102 Dnr 2007/1169 Samarbete mellan Högskolan i Jönköping och Mullsjö kommun avseende försöksverksamhet av distansutbildning via telebild anhållan om extra medel i budget 2008 Högskolan i Jönköping samarbetar med flertalet kommuner i Jönköpings län avseende distansutbildning via telebild. En s.k. flerpartsbrygga används för att distribuera utbildning via telebild från dels Högskolan i Jönköping, dels andra högskolor och universitet till länets kommuner. Mullsjö kommun förde under våren 2007 samtal med högskolan om att från och med läsåret 2007/2008 ingå i samarbetet. Mullsjö folkhögskola var informerad och signalerade intresse av att tillsammans med Mullsjögymnasiet bygga upp ett s.k. lärcentrum. Barn- och utbildningsutskottet beslutade att ställa sig positivt till ovan beskriven distansutbildning, samt att bjuda in representanter från Högskolan i Jönköping för att få ytterligare information. Vid barn- och utbildningsutskottets sammanträde informerade Lars-Erik Eriksson och Svante Hultman från Högskolan i Jönköping om hur ett samarbete med Mullsjö kommun skulle kunna genomföras. Barn- och utbildningsutskottet beslutade att starta ett samarbete på försök under höstterminen 2007 med Högskolan i Jönköping avseende distansutbildning via telebild. Rektor Magnus Wetterqvist fick i uppdrag att starta tre enstaka kurser under höstterminen 2007 inom ramen för Mullsjö kommuns vuxenutbildning. Kursen Entreprenörskap och affärsplanering slutfördes med 5 godkända deltagare. Kursen organisation och ledarskap slutfördes med 4 godkända deltagare. Kursen Projektledning genomfördes inte på grund av för få deltagare. Vid dagens sammanträde med barn- och utbildningsutskottet kommer rektor Magnus Wetterqvist att lämna en redogörelse för försöksverksamheten. Om barn- och utbildningsutskottet beslutar att gå vidare i samarbetet mellan högskolan i Jönköping avseende distansutbildning via telebild finns möjlighet att fr.o.m. höstterminen 2008 permanenta och utvidga samarbetet.

20 KS 102 forts. Barn- och utbildningsutskottet Barn- och utbildningsutskottet beslutar att uppdra åt rektor Magnus Wetterqvist att upprätta en projektbeskrivning och ett ekonomiskt underlag för att permanenta verksamheten från och med höstterminen 2008, att ta upp ärendet på nytt vid nästa sammanträde. Barn- och utbildningsutskottet Rektor Magnus Wetterqvist redogör i skrivelse för uppdraget. Barn- och utbildningsutskottet beslutar att uppdra åt rektor Magnus Wetterqvist att arbeta vidare med projektet, att ta upp förhandlingar med Mullsjö Folkhögskola om möjligheter till deras medverkan i projektet att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att för år 2008 bevilja extra medel (driftbudget) till Uppkoppling av brygga i Jönköping kr, samt till telebildutrustning (investeringsbudget) kr, att föreslå budgetberedningen att medel för ovanstående verksamhet avsätts i budget från och med s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta at att för år 2008 bevilja extra medel (driftbudget) till Uppkoppling av brygga i Jönköping kr,

21 KS 102 forts. att finansiera detta genom att minska det budgeterade resultatet 2008 med kronor, samt att godkänna utökning av investeringsbudget 2008 med kr, för inköp av telebildutrustning.

22 Delges Rektor Ingrid Kullman Rektor Carina Sandberg KS 103 Dnr 2008/1127 Ändring av timplan läsåret 2008/2009 Grundskolan i Mullsjö kommun önskar inför läsåret 2008/2009 återgå till den timplan som gällde för läsåret 2006/2007. Förslaget innebär att tid mellan ämnena hem- och konsumentkunskap och svenska omfördelas enligt bilaga. Barn- och utbildningsutskottets förslag Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa timplanen för 2008/2009 enligt ovanstående förslag. beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag.

23 Delges Ingrid Kullman Lars Grehn Infocenter KS 104 Dnr 2008/1153 Uthyrning av Trollehöjdskolans matsal Trollehöjdskolans matsal står enligt lista till förfogande för uthyrning till allmänheten. Rektor Ingrid Kullman önskar att matsalen stryks från uthyrningslistan bl.a. för att det inte går att stänga till övriga skollokaler. Barn- och utbildningsutskottets förslag Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att Trollehöjdskolans matsal inte får hyras ut till privatpersoner, företag eller föreningar. beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag.

24 KS 105 Dnr 2005/1041 KF Simhallen antagande av anbud Tekniska utskottet Kommunfullmäktige beslutade att konkurrensutsätta simhallsverksamheten. Anbudet annonserades i slutet av december och anbudstiden gick ut den 15 februari Anbudstiden avseende verksamheten i simhallen har löpt ut och anbud har kommit in. En kort diskussion förs om detta och tekniskt sakkunnig informerar om att en MBL-förhandling måste genomföras innan beslut kan fattas i ärendet. Ytterligare tid behövs för att diskutera ärendet grundligt. Ett extra sammanträde behöver hållas Tekniska utskottet beslutar att kalla till ett extra sammanträde i tekniska utskottet, tisdagen den 4 mars kl Tekniska utskottet Vid dagens sammanträde redovisas att ovanstående sammanträde samt ytterligare ett sammanträde har genomförts för att ingående diskutera inkomna anbud. Utvärderingen har visat att anbud A uppfyller de krav som har ställts i upphandlingsunderlaget. Tekniska utskottets förslag Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga ut simhallsverksamheten på entreprenad enligt angivna förutsättningar samt hänvisning till Kommersiella villkor Avtalsförslag. Avtalet skall gälla fr.o.m t.o.m med en option för entreprenören till en förlängning av avtalet med 5 år och

25 KS 105 forts att extra ersättning (utöver ram) beviljas 2008 motsvarande 250 tkr Jäv Christer Rube (s) anmäler jäv och deltar inte i behandling och beslut i detta ärende. Under kommunstyrelsen överläggning i ärendet ställs frågan förslaget att bevilja extra ersättning utöver ram med 250 tkr. Motiveringen är ökade kostnader för entreprenören efter anbudstidens utgång p.g.a. utförd renovering i fastigheten. Yrkanden Joachim Stenberg (mf) yrkar att de ökade kostnaderna ska finansieras inom ram samt för övrigt bifall till tekniska utskottets förslag. Mikael Johansson (v) yrkar på följande tillägg till andra att-satsen: vilket motsvarar halva faktiska kostnadsökningen för utförda renoveringar i fastigheten. Ordföranden ställer proposition dels på tekniska utskottets förslag, dels på Joachim Stenbergs yrkande samt på Mikael Johanssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit Joachim Stenbergs yrkande och Mikael Johanssons tilläggsyrkande beslutar således att lägga ut simhallsverksamheten på entreprenad enligt angivna förutsättningar samt hänvisning till Kommersiella villkor Avtalsförslag. Avtalet skall gälla fr.o.m t.o.m med en option för entreprenören till en förlängning av avtalet med 5 år, att extra ersättning beviljas 2008 motsvarande 250 tkr, vilket motsvarar halva faktiska kostnadsökningen för utförda renoveringar i fastigheten.

26 KS 105 forts. att denna ersättning ska finansieras inom tekniska utskottets budgetram samt att beslutet skall delges kommunfullmäktige.

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 397 lats och tid ande Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-19.10 (inkl. sammanträde med Stiftelsen Olof Krons donation) Anja Berglund (s), ordf. Lars Samuelsson (m) Birger Svensson (kd) Lars Eriksson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 232 Plats och tid Mullsjö Folkhögskola, Grundtvigsalen kl. 14.00-17.10 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Jan Kinell (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) Johnny Nilsen

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-08-15 183 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Gun Nilsson (c) ers. för

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-06-19 96 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Jan Österberg t.f. kommunchef och sekreterare Utses att justera Jan-Olof Larsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2006-09-13 246 lats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-17.45 ande Anja Berglund (s), ordf. Lars Samuelsson (m) Birger Svensson (kd) Lars Eriksson (kd) Leif Filipsson (c) ers. för Erik Hartelius

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-01-11 1 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-18.15 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Gun Nilsson (c) ers. För Thore

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2007-09-26 266 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-16.45 ande Stefan Lindkvist (mf) ordf. Magnus Fridström (m) ers. för Eva Nilsson (m) Gun Nilsson (c) ers. för Joachim Stenberg (mf)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsutskottet 2015-03-16 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-03-16 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Margita Åhden (s),

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 148 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 19.00 (inkl. stifelsesammanträden) ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. För Stefan Lindkvist (mf) Johnny Nilsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) 2014-09-25 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 112 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 17.15 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Johnny Nilsen (mf) Leif Andersson (mf)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 33 +lats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-18.20 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Mikael Lundqvist (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Johnny Nilsen (mf) Leif Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2013-04-10 78 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson (S) Katarina Karlsson (S) Christer Rube (S) Jens Mattsson (MP) Thore Thorstensson (FP) Lars

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-10-10 237 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-17.00 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.12.18 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset, kl 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Mikael Hernborg (S) Ulla

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Sammanträdesdag Innehåll 12 Föregående protokoll... 14 13 Lägesredogörelse... 15 14 Handlingsplan 2015-2018... 16 15 Fallprevention... 17 16 Jämlik hälsa

Läs mer