M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen"

Transkript

1 lats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl ande Stefan Lindkvist (mf) ordf. Eva Nilsson (m) Joachim Stenberg (mf) Nils-Eriks Eriksson (mf) ers. för Anders Ekström (mf) Johnny Nilsen (mf) Jan-Olof Larsson (m) Henrik Jansson (m) Lars Eriksson (kd) Anna Zetterberg (kd) Andreas Carlson (kd) ers. för Anders Önsten (kd) Thore Thorstensson (fp) Kent Oskarsson (s) Christer Rube (s) (ej 105 kl Kurt-Roland Svensson (s) ers. för Katarina Karlsson (s) Mikael Johansson (v) Gun Nilsson (c) ers. för Christer Rube (s) Övriga närvarande Lisa Åberg, KPMG 89 Jan Österberg, ekonomichef t.o.m 99 Tage Dalteg, kommunchef Ulla Blom, sekreterare Utses att justera Thore Thorstensson, Christer Rube och Joachim Stenberg Justeringens plats och tid Ordförandens tjänsterum måndagen den 14 april 2008 kl Paragrafer Sekreterare Ordförande... Ulla Blom... Stefan Lindkvist Justerande Organ Sammanträdesdatum Thore Thorstensson Christer Rube ( ej 105) Joachim Stenberg ( 105) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Mullsjö... Ulla Blom

2 KS 87 Anmälan av övriga ärenden Kostnadsberäkning avseende ombyggnad av biblioteket till förskola, Dnr 2006/1334. _

3 KS 88 Fastställande av dagordning Efter tillägg av ärende enligt föregående paragraf anmäler ordföranden att följande ärenden utgår från föredragningslistan: Ärende nr 20 Paviljong till förskoleverksamhet lyfts ut då besiktningsutlåtandet för paviljongen visade att den inte var lämplig. (Dnr 2006/1334) Ärende nr 21 Flyktingmottagning lyfts ut.(dnr 2006/1419) beslutar därefter att godkänna föredragningslistan.

4 Delges Kommunchef KS 89 Dnr 2006/1334. Kostnadsberäkning avseende ombyggnad av biblioteket till förskola har fattats att flytta kommunbibliotek och infocenter till Systembolagets f.d. lokaler. Ett förslag, om att bygga om nuvarande biblioteksbyggnad till förskola, har diskuterats. Kommunchefen tar upp frågan om uppdrag att kostnadsberäkna ombyggnaden av nuvarande bibliotek till förskola. beslutar att uppdra åt kommunchefen att ombesörja att kostnadsberäkning görs avseende ombyggnad av nuvarande biblioteksbyggnad till förskola.

5 KS 90 Dnr 2008/1007 Granskning av posthantering och ärenderegistrering KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört granskning av kommunens posthantering och ärenderegistrering. Lisa Åberg från KPMG- föredrar granskningsrapporten och tillfälle ges att ställa frågor. Till sammanträdet är också berörda tjänstemän kallade. beslutar att lägga informationen till handlingarna.

6 KS 91 Delgivningar a) Pensionärsrådets protokoll från sammanträde b) Skrivelse från sakkunnig i skola/barnomsorg Angående kö till förskolan i Mullsjö kommun (dnr 2008/1196 Delgivningsärenden kopieras inte i kallelsen, utom i de fall där särskilda beslut har fattats om det, men kan på begäran kopieras före eller sammanträdet. Övriga delgivningsärenden - se i protokoll från respektive utskott. beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna

7 KS 92 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av beslut fattade under mars 2008 enligt antagen delegationsförteckning sekretess. Handlingarna finns med i pärm på sammanträdet. beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

8 KS 93 Föregående mötes protokoll Tillfälle ges att ställa frågor om och lämna synpunkter på kommunstyrelsens protokoll från sammanträde beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

9 KS 94 Anmälan av utskottsprotokoll Följande utskottsprotokoll anmäls Allmänna utskottet Barn- och utbildningsutskottet , Kultur- och fritidsutskottet , 21 Omvårdnadsutskottet , 14, sekretess Omvårdnadsutskottet , Omvårdnadsutskottet , sekretess Personalutskottet , Tekniska utskottet , Sekretessprotokoll kopieras inte i kallelsen, men finns med i en pärm på sammanträdet. beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna.

10 KS 95 Dnr 2008/1016 Näringslivsrapport Ordföranden och vice ordföranden har besökt Arbetsmiljöverket. Innebandyklubben har gått upp i elitserien och därmed har diskussion startat om en idrottshall godkänd för innebandymatcher på elitnivå. Bokslutsberedningen har startat och enhetscheferna har lämnat rapport från sina verksamheter. Ordföranden är inbjuden till Pingstkyrkan den 16 april. Ordföranden har deltagit i Lokal-LAKO möte i Habo och fått information om vilka krav som ställs för att bli certifierad avseende tandvård. Efter det att vårdcentralen har upphört med sin mottagning på helgerna har det visat sig att inte så många Mullsjöbor kommit till jourcentralen i Jönköping. Habo redogjorde också för sin utredning avseende att starta en familjecentral. Ordföranden och vice ordföranden har också varit på möte hos revisorerna. Ordföranden har besökt nye ägaren till ICA Ljungqvist och önskat honom välkommen. Möte om frivillig spanar-/spejarverksamhet har ägt rum den 3 april. Nytt möte planeras till den 29 april. En nettoökning på 70 poliser beräknas under kommande år i Jönköping. Närpolisverksamheten kommer att öka. Det är ej aktuellt med några stationerade poliser i Mullsjö trots löfte om hyresfria lokaler. Luminator behöver större lokaler samt kommer att nyanställa tre personer. Företaget har också ambitioner att ta hit verksamhet från Finland. Ordföranden har varit på möte med Länstrafiken. Under denna punkt informeras också om de förtroendevaldas planerade besök i Täby kommun den 8 maj. Möte med kommunerna i Södra Vätterbygden skall hållas i Mullsjö den 11 april Ordföranden har varit på årsmöte i Mullsjö Fjärrvärme AB (MFAB). MFAB redovisar ett resultat på plus 2 mkr. Vice ordföranden informerar om att affären i Sandhem har bytt ägare och kommer därmed inte att stängas, vilket bådar gott för framtiden. Informationen föranleder inte något beslut.

11 KS 96 Dnr 2008/1019 Utskottsordförandena lämnar information Barn- och utbildningsutskottet - Johnny Nilsen (mf) Ordföranden m.fl. har idag besökt en resursskola på Öxnehaga i Jönköping. Skolan och dess metoder gav ett väldigt gott intryck. Barnomsorgskön skall upp till behandling på nästa sammanträde i barnoch utbildningsutskottet. Samtliga gruppledare skall bjudas in att delta. Kommunchefen har idag träffat en person som är aspirant på rektorstjänsten på Trollehöjdskolan. Omvårdnadsutskottet - Jan-Olof Larsson (m) Det kommer snart ett regeringsbeslut om samarbete mellan Landsting och kommuner om vad som gäller när man släpper ut tvångsintagna psykiskt sjuka personer. Detta kommer att medföra kostnader för kommunen. Ett informationsmöte för personalen inom äldreomsorgen har genomförts avseende konkurrensutsättning av verksamheterna. Bra och relevanta frågor ställdes. Tekniska utskottet - Christer Rube (s) ledamot Utskottet har beslutat om ändring avseende avtal om skogsskötsel och ska undersöka möjligheterna att själva svara för skötseln. Utvärdering av anbud avseende entreprenad på simhallen är slutbehandlat och ärendet finns med på dagens föredragningslista. Kultur- och fritidsutskottet Henrik Jansson (m) Senaste mötet i utskottet kunde inte genomföras p.g.a. att utskottet inte var fulltaligt. Ett besök genomfördes dock på Mullsjö Ridcenter. Ledamöterna var imponerade av verksamheten och den nya ridhallen. Personalutskottet Nils-Erik Eriksson (mf) Löneförhandlingar har genomförts. Nu återstår de olika lärarförbunden. Allmänna utskottet Stefan Lindkvist (mf) Kommunen har haft representanter på årets Immigrantmässa i Utrecht. Efter förfrågan om kostnader för extra kvälls- alternativt nattur med buss mellan Jönköping-Mullsjö har besked lämnats från Länstrafiken är priset 950 kr/tur.

12 KS 97 Statusrapport kommunstyrelsens ärenden Statusrapport för kommunstyrelsen per Kommunchefen redovisar rapport avseende bostadsmarknaden i Mullsjö kommun. (Dnr 2008/1186) att lägga statusrapporten till handlingarna.

13 KF KS 98 Dnr 2008/1056 Årsredovisning 2007 för Mullsjö Kommun Årsredovisning för Mullsjö kommun är framtagen och visar ett negativt resultat på minus tkr Ekonomichef Jan Österberg föredrar ärendet. Några redaktionella ändringar görs. beslutar att för redovisningsåret 2007 fastställa det negativa resultatet tkr och att överlämna årsredovisningen till Kommunfullmäktige för godkännande.

14 KF KS 99 Dnr 2008/1056 Överföring av drift- och investeringsbudget från år 2007 till år 2008 Sammanställning från bokslutsberedningen och Investeringsprojekt Tekniska utskottet Objekt utfall budget avvikelse äskande Planfri korsning Simhallens yttertak Industrilokal Gyljeryd Ruders Hagar etapp Ombyggn Sandhems skola Samordn fast förvaltn utredn Energiplan Återvinningsstation Sandhem Summa Kultur och fritidsutskottet Musikskolan Omvårdnadsutskottet Takliftar Björkgården Takliftar Margaretas Park Diskmaskin Margaretas Park IT-flytt Margaretas Park Summa Barn och utbildningsutskottet Inventarier Solstrålen Inventarier Galaxen Summa Summa investeringsmedel Driftredovisningen Byggnadsnämnden Medlen avses täcka förväntade ökade kostnader inom det mätningstekniska området. Kultur och fritidsutskottet Barn och utbildningsutskottet Projektmedel Biblioteksprojekt Summa driftmedel

15 KS 99 forts s behandling Ordföranden ställer proposition på varje äskande för sig, vilka bifalls av kommunstyrelsen. Avseende äskandet om överföring av 150 tkr till utredning om samordnad fastighetsförvaltning med kommunen och Mullsjö bostäder AB, har tekniska utskottet beslutat, att medel för värdering av kommunens fastighetsbestånd får tas från dessa medel. Detta godkänns av kommunstyrelsen. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna överföring av drift- och investeringsbudget från år 2007 till år 2008 enligt ovanstående redovisning.

16 KF KS 100 Dnr 2005/1077 Fördjupad översiktsplan för Torestorp Ruder Byggnadsnämnden har på s uppdrag handlagt planarbetet enligt ovan. Föreligger utställningsutlåtande tillsammans med färdiga antagandehandlingar. Byggnadsnämnden beslutade , att med tillstyrkan överlämna förslaget till Kommunfullmäktige för antagande. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till fördjupad översiktsplan för Torestorp/Ruder i Mullsjö kommun.

17 Delges s ordförande KS 101 Dnr 2008/1119 Ägardirektiv till ägarombudet vid Mullsjö bostäders bolagsstämma Allmänna utskottet Mullsjö kommun beslutade att bevilja Mullsjö Bostäder AB ett villkorat aktieägartillskott på 40 mkr. Ett ägardirektiv skall nu tas fram till ägarombudet vid Mullsjö Bostäders bolagsstämma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att begära återbetalning av ägartillskottet enligt följande beräkning: 40 mkr x (gånger) snittränta 2007 (minus) kompensationer beslutar att återremittera ärendet för att ta fram vilka regler som gäller i denna fråga Allmänna utskottet Ordföranden, Stefan Lindkvist (mf) föreslår att kommunen höjer räntan, på Mullsjö bostäders lån av kommunen, till totalt 2% över snitträntan som kommunen betalar på sina lån. Lars Eriksson (kd) föreslår att ekonomichef Jan Österberg får i uppdrag att undersöka möjligheten att få tillbaka aktieägartillskottet på 40 mkr. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att höja räntan, på Mullsjö bostäders lån av kommunen, till totalt 2% över snitträntan som kommunen betalar på sina lån samt

18 KS 101 forts att ekonomichefen får i uppdrag att undersöka möjligheten att få tillbaka aktieägartillskottet på 40 mkr. s behandling Yrkande Kent Oskarsson (s) yrkar att kommunen inte ska ta ut 2% över snitträntan som kommunen betalar på sina lån. Lars Eriksson (kd) yrkar, med instämmande av Mikael Johansson (v) att kommunen höjer räntan, på Mullsjö bostäders lån av kommunen med 0,8% över snitträntan som kommunen betalar på sina lån och för övrigt bifall till allmänna utskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag och på Lars Erikssons m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit Lars Erikssons m.fl. yrkande. beslutar att höja räntan, på Mullsjö bostäders lån av kommunen, till 0,8% över snitträntan som kommunen betalar på sina lån samt att ekonomichefen får i uppdrag att undersöka möjligheten att få tillbaka aktieägartillskottet på 40 mkr.

19 KF KS 102 Dnr 2007/1169 Samarbete mellan Högskolan i Jönköping och Mullsjö kommun avseende försöksverksamhet av distansutbildning via telebild anhållan om extra medel i budget 2008 Högskolan i Jönköping samarbetar med flertalet kommuner i Jönköpings län avseende distansutbildning via telebild. En s.k. flerpartsbrygga används för att distribuera utbildning via telebild från dels Högskolan i Jönköping, dels andra högskolor och universitet till länets kommuner. Mullsjö kommun förde under våren 2007 samtal med högskolan om att från och med läsåret 2007/2008 ingå i samarbetet. Mullsjö folkhögskola var informerad och signalerade intresse av att tillsammans med Mullsjögymnasiet bygga upp ett s.k. lärcentrum. Barn- och utbildningsutskottet beslutade att ställa sig positivt till ovan beskriven distansutbildning, samt att bjuda in representanter från Högskolan i Jönköping för att få ytterligare information. Vid barn- och utbildningsutskottets sammanträde informerade Lars-Erik Eriksson och Svante Hultman från Högskolan i Jönköping om hur ett samarbete med Mullsjö kommun skulle kunna genomföras. Barn- och utbildningsutskottet beslutade att starta ett samarbete på försök under höstterminen 2007 med Högskolan i Jönköping avseende distansutbildning via telebild. Rektor Magnus Wetterqvist fick i uppdrag att starta tre enstaka kurser under höstterminen 2007 inom ramen för Mullsjö kommuns vuxenutbildning. Kursen Entreprenörskap och affärsplanering slutfördes med 5 godkända deltagare. Kursen organisation och ledarskap slutfördes med 4 godkända deltagare. Kursen Projektledning genomfördes inte på grund av för få deltagare. Vid dagens sammanträde med barn- och utbildningsutskottet kommer rektor Magnus Wetterqvist att lämna en redogörelse för försöksverksamheten. Om barn- och utbildningsutskottet beslutar att gå vidare i samarbetet mellan högskolan i Jönköping avseende distansutbildning via telebild finns möjlighet att fr.o.m. höstterminen 2008 permanenta och utvidga samarbetet.

20 KS 102 forts. Barn- och utbildningsutskottet Barn- och utbildningsutskottet beslutar att uppdra åt rektor Magnus Wetterqvist att upprätta en projektbeskrivning och ett ekonomiskt underlag för att permanenta verksamheten från och med höstterminen 2008, att ta upp ärendet på nytt vid nästa sammanträde. Barn- och utbildningsutskottet Rektor Magnus Wetterqvist redogör i skrivelse för uppdraget. Barn- och utbildningsutskottet beslutar att uppdra åt rektor Magnus Wetterqvist att arbeta vidare med projektet, att ta upp förhandlingar med Mullsjö Folkhögskola om möjligheter till deras medverkan i projektet att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att för år 2008 bevilja extra medel (driftbudget) till Uppkoppling av brygga i Jönköping kr, samt till telebildutrustning (investeringsbudget) kr, att föreslå budgetberedningen att medel för ovanstående verksamhet avsätts i budget från och med s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta at att för år 2008 bevilja extra medel (driftbudget) till Uppkoppling av brygga i Jönköping kr,

21 KS 102 forts. att finansiera detta genom att minska det budgeterade resultatet 2008 med kronor, samt att godkänna utökning av investeringsbudget 2008 med kr, för inköp av telebildutrustning.

22 Delges Rektor Ingrid Kullman Rektor Carina Sandberg KS 103 Dnr 2008/1127 Ändring av timplan läsåret 2008/2009 Grundskolan i Mullsjö kommun önskar inför läsåret 2008/2009 återgå till den timplan som gällde för läsåret 2006/2007. Förslaget innebär att tid mellan ämnena hem- och konsumentkunskap och svenska omfördelas enligt bilaga. Barn- och utbildningsutskottets förslag Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa timplanen för 2008/2009 enligt ovanstående förslag. beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag.

23 Delges Ingrid Kullman Lars Grehn Infocenter KS 104 Dnr 2008/1153 Uthyrning av Trollehöjdskolans matsal Trollehöjdskolans matsal står enligt lista till förfogande för uthyrning till allmänheten. Rektor Ingrid Kullman önskar att matsalen stryks från uthyrningslistan bl.a. för att det inte går att stänga till övriga skollokaler. Barn- och utbildningsutskottets förslag Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att Trollehöjdskolans matsal inte får hyras ut till privatpersoner, företag eller föreningar. beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag.

24 KS 105 Dnr 2005/1041 KF Simhallen antagande av anbud Tekniska utskottet Kommunfullmäktige beslutade att konkurrensutsätta simhallsverksamheten. Anbudet annonserades i slutet av december och anbudstiden gick ut den 15 februari Anbudstiden avseende verksamheten i simhallen har löpt ut och anbud har kommit in. En kort diskussion förs om detta och tekniskt sakkunnig informerar om att en MBL-förhandling måste genomföras innan beslut kan fattas i ärendet. Ytterligare tid behövs för att diskutera ärendet grundligt. Ett extra sammanträde behöver hållas Tekniska utskottet beslutar att kalla till ett extra sammanträde i tekniska utskottet, tisdagen den 4 mars kl Tekniska utskottet Vid dagens sammanträde redovisas att ovanstående sammanträde samt ytterligare ett sammanträde har genomförts för att ingående diskutera inkomna anbud. Utvärderingen har visat att anbud A uppfyller de krav som har ställts i upphandlingsunderlaget. Tekniska utskottets förslag Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga ut simhallsverksamheten på entreprenad enligt angivna förutsättningar samt hänvisning till Kommersiella villkor Avtalsförslag. Avtalet skall gälla fr.o.m t.o.m med en option för entreprenören till en förlängning av avtalet med 5 år och

25 KS 105 forts att extra ersättning (utöver ram) beviljas 2008 motsvarande 250 tkr Jäv Christer Rube (s) anmäler jäv och deltar inte i behandling och beslut i detta ärende. Under kommunstyrelsen överläggning i ärendet ställs frågan förslaget att bevilja extra ersättning utöver ram med 250 tkr. Motiveringen är ökade kostnader för entreprenören efter anbudstidens utgång p.g.a. utförd renovering i fastigheten. Yrkanden Joachim Stenberg (mf) yrkar att de ökade kostnaderna ska finansieras inom ram samt för övrigt bifall till tekniska utskottets förslag. Mikael Johansson (v) yrkar på följande tillägg till andra att-satsen: vilket motsvarar halva faktiska kostnadsökningen för utförda renoveringar i fastigheten. Ordföranden ställer proposition dels på tekniska utskottets förslag, dels på Joachim Stenbergs yrkande samt på Mikael Johanssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit Joachim Stenbergs yrkande och Mikael Johanssons tilläggsyrkande beslutar således att lägga ut simhallsverksamheten på entreprenad enligt angivna förutsättningar samt hänvisning till Kommersiella villkor Avtalsförslag. Avtalet skall gälla fr.o.m t.o.m med en option för entreprenören till en förlängning av avtalet med 5 år, att extra ersättning beviljas 2008 motsvarande 250 tkr, vilket motsvarar halva faktiska kostnadsökningen för utförda renoveringar i fastigheten.

26 KS 105 forts. att denna ersättning ska finansieras inom tekniska utskottets budgetram samt att beslutet skall delges kommunfullmäktige.

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 108 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Per Högberg (kd) ers

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-05-11 1 (40) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 11 maj 2005 klockan 15.00-17.45 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden 2013-06-10 Paragrafer Informationsärenden 213 Kommunstyrelsens ärendelista 214 Informationsärenden 215 Ajournering 216 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet Beslutsärenden 217

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl. 15.00-17.45

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl. 15.00-17.45 1(24) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl. 15.00-17.45 Berndt Björkman (C), ordförande, ej 59 p.g.a. jäv Agneta Käld (KD), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer