M U L L S J Ö K O M M U N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M U L L S J Ö K O M M U N"

Transkript

1 Plats och tid s sessionssal kl Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Margareta Wilkinson och Åke Lindstedt Justeringens plats och tid Kommunchefens tjänsterum tisdagen den 29 januari 2008 kl Paragrafer 1-10 Sekreterare... Tage Dalteg Ordförande... Ingemar Eriksson Justerande... Margareta Wilkinson Åke Lindstedt ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Mullsjö

2 Underskrift... Ulla Blom KF 1 Dnr 2008/1031 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns med tillägg av ett valärende.

3 KF 2 Dnr 2008/1031 Första sammanträdet med nyvald ordförande Ingemar Eriksson (m) tackar som ny ordförande kommunfullmäktigeförsamlingen för förtroendet att få leda kommunfullmäktiges sammanträden. Han poängterar i sitt inledningsanförande vikten av att alltid hålla den politiska debatten i detta forum på en anständig och saklig nivå.

4 Delges Kommunala Pensionärsrådet KF 3 Dnr 2007/1496 Begäran om lokal folkomröstning om frågor rörande konkurrensutsättning av verksamheter samt försäljning av kommunens fasta egendomar Allmänna utskottet Kommunala Pensionärsrådet begär, i skrivelse , att lokal folkomröstning genomförs om frågor rörande konkurrensutsättning av verksamheter samt försäljning av kommunens fasta egendomar. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ej genomföra lokal folkomröstning i ovanstående frågor. Yrkande Eva Nilsson (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ej genomföra lokal folkomröstning i ovanstående frågor Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställes följande yrkanden: Bertil Engström (mp) med instämmande av Mikael Johansson (v) och Kent Oskarsson (s) yrkar bifall till Pensionärsrådets begäran om kommunal folkomröstning. Efter en kort ajournering ställer ordföranden proposition på dels

5 kommunstyrelsens förslag, dels Bertil Engströms (mp) med fleras förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. KF 3 forts Votering Votering begäres. Följande voteringsproposition framställes och godkännes: Den som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunfullmäktige beslutat enligt Bertil Engströms (mp) förslag om bifall till Pensionärsrådets begäran om kommunal folkomröstning. Omröstningsresultat: 24 ledamöter röstar JA och 7 ledamöter röstar NEJ. 3 ledamöter avstår och 1 ledamot är frånvarande. Beslut beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag om att ej låta genomföra lokal folkomröstning enligt Kommunala Pensionärsrådets förslag

6 Delges Kommunchef Personalavd. Ekonomiavd. KF 4 Dnr 2007/1422 Konkurrensutsättning av Ekonomi- och personalavdelningens verksamheter Allmänna utskottet Överläggningar har skett med Öhrlings PricewaterhouseCoopers om att de under två dagar, oktober, på ekonomiavdelningen skall undersöka och analysera förutsättningarna att lägga ut delar av avdelningens verksamhet på externt företag. Beslut Allmänna utskottet beslutar att godkänna att en representant för Öhrlings PricewaterhouseCoopers, under två dagar, den oktober undersöker förutsättningarna att lägga ut hela eller delar av ekonomiavdelningen på externt företag. Allmänna utskottet Information lämnas av ordföranden. Av informationen framgår att Öhrlings lämnat rapport om förutsättningarna att lägga ut hela eller delar av ekonomiavdelningen på externt företag. Samma undersökningar har även gjorts på personalavdelningen. Inbjudan till information den 21 november skall skickas ut till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige samt berörda tjänstemän och representanter för fackliga organisationer i samband med information om eventuell försäljning av kommunens fastigheter. Allmänna utskottet I föregående paragraf, på dagens sammanträde, beslutades att uppdra åt kommunchefen att anställa en ekonomichef. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

7 besluta att konkurrensutsätta övriga delar av ekonomiavdelningen samt personalavdelningen exklusive personalchef. KF 4 forts Kommunstyrelsen Det påpekas att det är lönefunktionen inom personalavdelningen som föreslås konkurrensutsättas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att konkurrensutsätta ekonomiavdelningen samt personalavdelningens lönefunktion, exklusive personalchef och ekonomichef. Reservation Christer Rube (s) anmäler att socialdemokraterna avser att komma in med skriftlig reservation Yrkanden Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställes följande yrkanden: Stefan Lindkvist (mf), Lars Eriksson (kd), och Håkan Jansson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Christer Rube (s), Kent Oskarsson (s) och Mikael Johansson (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels Christer Rube (s) med fleras förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

8 Votering Votering begäres. Följande voteringsproposition framställes och godkännes: KF 4 forts Den som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunfullmäktige beslutat enligt Christer Rube (s) förslag om avslag på kommunstyrelsens förslag om konkurrensutsättning av Ekonomi- och personalavdelningens verksamheter. Omröstningsresultat: 24 ledamöter röstar JA och 9 ledamöter röstar NEJ. 1 ledamot avstår och 1 ledamot är frånvarande. beslutar såledesatt bifalla kommunstyrelsens förslag Beslut beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag om att konkurrensutsätta ekonomiavdelningen samt personalavdelningens lönefunktion, exklusive personalchef och ekonomichef. Reservation Christer Rube (s) anmäler att s-gruppen avser att inkomma med en skriftlig reservation mot beslutet.

9 Delges Affärsenheten/ Hans Gille Sakkunnig tekniska frågor/johan Laurila Ekonomiavd. Infocenter KF 5 Dnr 2007/1477 Ändring av taxor för VA och renhållning i Mullsjö kommun Generellt Kommunens taxor för VA och renhållning antogs under 2004 och började gälla 2005 för VA och 1/ för renhållning och ÅVC. Dessa har inte justerats för de kostnadsökningar som varit under åren. De avtal som finns med de entreprenörer regleras årligen med index. Det är därför lämpligt att göra en justering som minst motsvarar den allmänna kostnadsökning som varit samt att också justera för bedömd kostnadsökning för Det bör också införas i taxorna att dessa en gång om året får justeras med ändring av KPI för oktober oktober det gångna året utan att detta ska tas upp till nytt beslut varje gång. Tekniska utskottets förslag Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta VA-taxan att Va-taxan höjs med 10 %, att nya avgifter börjar gälla från och med och att huvudmannen äger rätt att årligen justera taxan med en procentsats som motsvarar förändring i KPI. Renhållningstaxan att renhållningstaxan höjs med 10 %, att nya avgifter börjar gälla från och med och att verksamhetsutövaren äger rätt att årligen justera taxan med en procentsats

10 som motsvarar förändring i KPI. KF 5 forts ÅVC-taxan att ÅVC-taxan höjs med 10 %, att nya avgifter börjar gälla från och med att huvudmannen äger rätt att årligen justera taxan med en procentsats som motsvarar förändring i KPI. Översyn av taxekonstruktioner att konstruktion av Taxor för VA ska ses över så att den svarar Svenskt Vattens upplägg. (VAV P96 september 2007). att renhållningstaxan ska ses över så att den svarar mot de entreprenadformer som kommer att handlas upp under 2008 för att börja gälla under 2009 och att nya taxekonstruktioner tas fram så att de kan börjar gälla Kommunstyrelsen Affärsenhetens chef, Hans Gille, lämnar information i ärendet och lämnar följande reviderade förslag till beslut: att Va-taxan höjs med 10 %, att nya avgifter börjar gälla från och med och att renhållningstaxan höjs med 10 %, att nya avgifter börjar gälla från och med och att ÅVC-taxan höjs med 7,5 %, att nya avgifter börjar gälla från och med , och

11 att översyn görs av taxekonstruktionen under KF 5 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Va-taxan höjs med 10 %, att nya avgifter börjar gälla från och med och att renhållningstaxan höjs med 10 %, att nya avgifter börjar gälla från och med och att ÅVC-taxan höjs med 7,5 %, att nya avgifter börjar gälla från och med , och att översyn görs av taxekonstruktionen under Beslut beslutar således att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering med en investeringsplan. Tekniska utskottet Vid tekniska utskottets sammanträde föreligger skrivelse, daterad , från Affärsenheten, Hans Gille, där planerade investeringar framgår. Beslut Tekniska utskottet beslutar

12 att godkänna Hans Gilles skrivelse och överlämna ärendet till kommunstyrelsen med tidigare förslag till beslut. KF 5 forts Kommunstyrelsen Ärendet diskuteras och synpunkter lämnas på att taxehöjningarna inte kan motiveras av de investeringar som redovisas i Hans Gilles skrivelse. Ajournering En kort ajournering genomförs för diskussion i ärendet. Yrkande Efter ajourneringen föreslår Christer Rube (s) att uppdrag ges åt Tekniska utskottets ordförande att, till ett extra sammanträde i kommunstyrelsen, återkomma med detaljerad plan och kostnader över tid och att i planen öka takten på reinvesteringar på ledningsnätet. Efter verkställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Christer Rubes förslag. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdrag ges åt Tekniska utskottets ordförande att, till ett extra sammanträde i kommunstyrelsen, återkomma med detaljerad plan och kostnader över tid och att i planen öka takten på reinvesteringar på ledningsnätet. Kommunstyrelsen Vid dagens sammanträde föreligger ny skrivelse, dat , där investeringsbehoven har setts över och en ny och mer omfattande investeringsplan presenteras.

13 Ärende föredras av Affärsenhetens chef Hans Gille. Ordföranden konstaterar att endast tekniska utskottets förslag föreligger. KF 5 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Va-taxan höjs med 10 %, att nya avgifter börjar gälla från och med och att renhållningstaxan höjs med 10 %, att nya avgifter börjar gälla från och med och att ÅVC-taxan höjs med 7,5 %, att nya avgifter börjar gälla från och med , och att översyn görs av taxekonstruktionen under Yrkanden Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställes följande yrkanden: Leif Andersson (mf) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med det tillägget att taxeändringarna ska gälla fr.o.m Henrik Jansson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Leif Anderssons (mf) tillägg. Kent Oskarsson (s) yrkar avslag kommunstyrelsens förslag om höjning av renhållningstaxan. Efter avslutad diskussion ställer ordföranden proposition på Kommunstyrelsens förslag på ändring av VA-taxan.

14 Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. KF 5 forts. Ordföranden ställer härefter proposition på Dels kommunstyrelsens förslag om ändring av Renhållningstaxan dels Kent Oskarsson (s) förslag på avslag av detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begäres. Följande voteringsproposition framställes och godkännes: Den som yrkar bifall till kommunstyrelsen s förslag röstar JA. Den det ej vill röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunfullmäktige beslutat enligt Kent Oskarsson (s) förslag om avslag på kommunstyrelsens förslag om ändring av Renhållningstaxan. Omröstningsresultat: 24 ledamöter röstar JA och 9 ledamöter röstar NEJ. 1 ledamot avstår och 1 ledamot är frånvarande. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag om ändring av Renhållningstaxan. Ordföranden ställer härefter proposition på tilläggsyrkande från Leif Andersson (mf) om att taxeändringen ska gälla fr.o.m Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet från Leif Andersson (mf). Beslut beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag om ändring av VA- och renhållningstaxorna, samt

15 att de nya avgifterna ska börja gälla från och med Delges Kommunchef Tage Dalteg Affärsenheten/Hans Gille Sakkunnig tekniska frågor/johan Laurila Infocenter KF 6 Dnr 2007/1480 Överföring av VA- och renhållningsverksamheten till Mullsjö Fjärrvärme AB Tekniska utskottet Mullsjö fjärrvärme AB och Affärsenheten i Mullsjö kommun bedriver verksamheter som har ett flertal gemensamma intressen. Affärsenhetens två verksamheter, VA och Renhållning är liksom fjärrvärmeverksamheten helt avgiftsfinansierade och i princip affärsdrivande Sammanfattning Verksamheten för Mullsjö Fjärrvärme AB ändras så att de kvarvarande affärsdrivande verksamheterna, VA och renhållning, inom kommunen och Affärsenheten flyttas över till bolaget. Personal som direkt arbetar inom verksamheterna flyttas över till och anställs av bolaget. Bolagsordningen ändras så att de tillkommande verksamheterna finns med. Bolaget ändrar namn Förslagsvis Mullsjö Energi och Miljö Nuvarande logotyp behålls. Både namn och logo beskriver på ett bra sätt energi, kretslopp och miljö. Förslag till beslut Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att det uppdras åt Mullsjö Fjärrvärme AB att förutom nuvarande verksamhet även svara för VA-verksamheten (vattenförsörjning och avlopp) och renhållning inom Mullsjö kommun fr.o.m. 1 januari Det vill säga verksamhet och huvudmannaskapet för vattenförsörjning och avlopp samt renhållning överförs från Mullsjö kommun till Mullsjö Fjärrvärme AB. Beslut rörande taxor fattas alltjämt av fullmäktige. att Mullsjö kommun den 1 januari 2008 avyttrar VA och renhållningsverk-

16 samhetens samliga anläggningstillgångar till Mullsjö Fjärrvärme AB. Överlåtelsen sker till bokfört värde per Köparen finansierar förvärvet genom ett reverslån från Mullsjö kommun. KF 6 forts att all personal som är verksam inom Mullsjö kommuns VA-verksamhet erbjuds anställning i Mullsjö Fjärrvärme AB. Anställd som övergår till Mullsjö Fjärrvärme får tillgodoräkna sig tidigare anställningstid i kommunen. Mullsjö kommun svarar för intjänad pensionsrätt t o m enligt PFA för anställd som övergår till Mullsjö Fjärrvärme AB. Bolaget svarar för pensionsrätt fr.o.m att avsättning för kompletterande ålderspension under perioden , semesterlöneskuld och okompenserad övertid per 31 december, 2007, för den personal som tidigare varit anställd i Mullsjö kommun men nu anställs i Mullsjö Fjärrvärme AB, överförs till bolaget. Mullsjö kommun ersätter Mullsjö Fjärrvärme AB med de bokförda beloppen per att åt kommunledningskontoret och Mullsjö Fjärrvärme AB ge i att uppdra att utarbeta ägardirektiv samt att se över bolagsordningen för Mullsjö Fjärrvärme AB. att aktiekapitalet utökas från nuvarande kronor till kronor för att motsvara den nya verksamhetens storlek och omsättning, att Mullsjö Fjärrvärme AB byter namn, ett som mer passar hela verksamheten, till Mullsjö Energi och Miljö AB. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att det uppdras åt Mullsjö Fjärrvärme AB att förutom nuvarande verksamhet även svara för VA-verksamheten (vattenförsörjning och avlopp) och renhållning inom Mullsjö kommun fr.o.m. 1 januari Det vill säga verksamhet och huvudmannaskapet för vattenförsörjning och avlopp samt renhållning överförs från Mullsjö kommun till Mullsjö Fjärrvärme AB. Beslut rörande taxor fattas alltjämt av fullmäktige.

17 att Mullsjö kommun den 1 januari 2008 avyttrar VA och renhållningsverksamhetens samliga anläggningstillgångar till Mullsjö Fjärrvärme AB. Överlåtelsen sker till bokfört värde per Köparen finansierar förvärvet genom ett reverslån från Mullsjö kommun. KF 6 forts att all personal som är verksam inom Mullsjö kommuns VA-verksamhet erbjuds anställning i Mullsjö Fjärrvärme AB. Anställd som övergår till Mullsjö Fjärrvärme får tillgodoräkna sig tidigare anställningstid i kommunen. Mullsjö kommun svarar för intjänad pensionsrätt t o m enligt PFA för anställd som övergår till Mullsjö Fjärrvärme AB. Bolaget svarar för pensionsrätt fr.o.m att avsättning för kompletterande ålderspension under perioden , semesterlöneskuld och okompenserad övertid per 31 december, 2007, för den personal som tidigare varit anställd i Mullsjö kommun men nu anställs i Mullsjö Fjärrvärme AB, överförs till bolaget. Mullsjö kommun ersätter Mullsjö Fjärrvärme AB med de bokförda beloppen per att åt kommunledningskontoret och Mullsjö Fjärrvärme AB ge i att uppdra att utarbeta ägardirektiv samt att se över bolagsordningen för Mullsjö Fjärrvärme AB. att aktiekapitalet utökas från nuvarande kronor till kronor för att motsvara den nya verksamhetens storlek och omsättning, att Mullsjö Fjärrvärme AB byter namn, ett som mer passar hela verksamheten, till Mullsjö Energi och Miljö AB Yrkanden Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställes följande yrkanden: Leif Andersson (mf) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Eriksson (kd) med instämmande av Håkan Jansson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Att 5:e att-satsen enligt ovan ges följande lydelse: att åt kommunledningskontoret och allmänna utskottet ge i uppdrag att

18 utarbeta ägardirektiv samt att se över bolagsordningen för Mullsjö Fjärrvärme AB. och att ett formellt avtal om övertagandet upprättas mellan Mullsjö kommun och Mullsjö Fjärrvärme AB. KF 6 forts Mikael Johansson (v) med instämmande av Kent Oskarsson (s) och Frank Eriksson (s) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels Mikael Johansson (v) med fleras förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer härefter proposition på tilläggsförslaget från Lars Eriksson (kd). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat anta tilläggsförslaget från Lars Eriksson (kd). har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag med tillägg från Lars Eriksson (kd). Beslut beslutar att det uppdras åt Mullsjö Fjärrvärme AB att förutom nuvarande verksamhet även svara för VA-verksamheten (vattenförsörjning och avlopp) och renhållning inom Mullsjö kommun fr.o.m. 1 januari Det vill säga verksamhet och huvudmannaskapet för vattenförsörjning och avlopp samt renhållning överförs från Mullsjö kommun till Mullsjö Fjärrvärme AB. Beslut rörande taxor fattas alltjämt av fullmäktige. att Mullsjö kommun den 1 januari 2008 avyttrar VA och renhållningsverksamhetens samliga anläggningstillgångar till Mullsjö Fjärrvärme AB. Överlåtelsen sker till bokfört värde per Köparen finansierar förvärvet genom ett reverslån från Mullsjö kommun. att all personal som är verksam inom Mullsjö kommuns VA-verksamhet erbjuds anställning i Mullsjö Fjärrvärme AB. Anställd som övergår till

19 Mullsjö Fjärrvärme får tillgodoräkna sig tidigare anställningstid i kommunen. Mullsjö kommun svarar för intjänad pensionsrätt t o m enligt PFA för anställd som övergår till Mullsjö Fjärrvärme AB. Bolaget svarar för pensionsrätt fr.o.m KF 6 forts att avsättning för kompletterande ålderspension under perioden , semesterlöneskuld och okompenserad övertid per 31 december, 2007, för den personal som tidigare varit anställd i Mullsjö kommun men nu anställs i Mullsjö Fjärrvärme AB, överförs till bolaget. Mullsjö kommun ersätter Mullsjö Fjärrvärme AB med de bokförda beloppen per att åt kommunledningskontoret och allmänna utskottet uppdra att utarbeta ägardirektiv samt att se över bolagsordningen för Mullsjö Fjärrvärme AB. att aktiekapitalet utökas från nuvarande kronor till kronor för att motsvara den nya verksamhetens storlek och omsättning, att Mullsjö Fjärrvärme AB byter namn, ett som mer passar hela verksamheten, till Mullsjö Energi och Miljö AB och att ett formellt avtal om övertagandet upprättas mellan Mullsjö kommun och Mullsjö Fjärrvärme AB.

20 Delges Kommunchef Personalchef Personalchef Adm. avd. KF 7 Dnr 2006/1487 Revidering av reglerna för Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Mullsjö kommun Personalutskottet Ett led i verkställigheten av budget 2008 är revidering av reglerna för Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Mullsjö kommun. Förslag på revidering av nu gällande regler bilägges. Personalutskottets förslag Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att sista meningen i 7 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte till ej tjänstgörande ersättare. skall tas bort, då reglementet enligt 1 gäller tjänstgörande ledamöter och andra förtroendevalda (med undantag av närvarande ej tjänstgörande ersättare) som medgetts närvarorätt. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av arvodesreglementet med följande komplettering att sista meningen i 7 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte till ej tjänstgörande ersättare. skall tas bort, då reglementet enligt 1 gäller tjänstgörande ledamöter och andra förtroendevalda (med undantag av närvarande ej tjänstgörande ersättare) som medgetts närvarorätt Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställes följande yrkanden:

21 Yrkanden Stefan Lindkvist (mf) med instämmande av Håkan Jansson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt uppmanar kommunfullmäktiges presidium att ta initiativ till att en beredning tillsättes med uppdrag att göra en översyn av ersättningsreglerna. KF 7 forts. Andreas Carlsson (kd), Kent Oskarsson (s) och Christer Rube (s) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och instämmer i Stefan Lindkvist (mf) uppmaning till kommunfullmäktiges presidium om att initiativ till att en beredning tillsättes med uppdrag att göra en översyn av ersättningsreglerna. Ajournering Ordföranden ställer härefter proposition på dels kommunstyrelsens förslag dels Andreas Carlsson (kd) med fleras förslag om avslag på kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begäres. Följande voteringsproposition framställes och godkännes: Den som yrkar bifall till kommunstyrelsen s förslag röstar JA. Den det ej vill röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunfullmäktige beslutat enligt Andreas Carlsson (kd) med fleras förslag om avslag på kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultat: 20 ledamöter röstar JA och 14 ledamöter röstar NEJ och 1 ledamot är frånvarande. beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag samt Stefan Lindkvist (mf) m.fl. tilläggsyrkande Beslut beslutar att godkänna revidering av arvodesreglementet med följande komplettering

22 att sista meningen i 7 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte till ej tjänstgörande ersättare. skall tas bort, då reglementet enligt 1 gäller tjänstgörande ledamöter och andra förtroendevalda (med undantag av närvarande ej tjänstgörande ersättare) som medgetts närvarorätt samt KF 7 forts. att uppmana kommunfullmäktiges presidium att ta initiativ till att en beredning tillsättes med uppdrag att göra en översyn av ersättningsreglerna. Reservation Mot beslutet reserverar sig följande ledamöter: Anja Berglund (s), Kent Oskarsson (s), Katarina Karlsson (s), Eira Wassberg (s), Christer Rube (s), Harriet Cajfeldt Carlsson (s), Pernilla Jovanovic Lindhe (s), Mikael Johansson (v), Andreas Carlsson (kd), Anna Zetterberg (kd), Margareta Wilkinson (kd).

23 Delges Affärsenheten/ Hans Gille Sakkunnig tekniska frågor/johan Laurila KF 8 Dnr 2008/1011 Omfördelning av investeringsmedel för nyinvestering i vattenledningsrör vid Stallgatan Tekniska utskottet Under år 2007 har kommunen haft 10 vattenläckor mot normalt 5. Varje vattenläcka kostar normalt ca kronor. En av vattenläckorna, den på Stallgatan, krävde extraordinära insatser och beräknas kosta ca kronor. Nya rörledningar har installerats. Denna åtgärd kan därför ses som en ren nyinvestering. Tekniska utskottets förslag Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kronor, som är avsatta till utredning för samordnad fastighetsförvaltning (9252) och kronor för återvinningsstation i Sandhem (9286) samt överskottet från entreprenad avseende ombyggnad av Sandhems skola, bedömt till kronor (9249), överförs till att användas för att delvis täcka investeringen vid Stallgatan, samt att begära att få tillbaka kronor som var avsatta till tryckstegringsstation på Torestorp men som togs bort, i samband med överföring av investeringsmedel till 2007, trots att arbetena hade påbörjats. Resterande kostnader tas ur driftbudgeten. Nya medel finns avsatta för återvinningsstation i Sandhem för år Kommunstyrelsen Ärendet diskuteras. Ledamöterna enas om att ärendet hänger samman med ärendet avseende ärendet ändring av taxor för VA och renhållning 2008 i Mullsjö kommun Beslut

24 Kommunstyrelsen beslutar att uppdrag ges åt Tekniska utskottets ordförande att, till ett extra sammanträde i kommunstyrelsen återkomma med nytt förslag och att ärendet samordnas med ärendet avseende ärendet ändring av taxor för VA och renhållning 2008 i Mullsjö kommun KF 8 forts. Kommunstyrelsen Det noteras till protokollet att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om taxehöjningar avseende VA- och renhållning, så finansieras investeringarna via dessa Ordföranden konstaterar att ärendet ej föranleder något beslut från kommunfullmäktiges sida med hänvisning till att kostnaden täckes inom ramen för den taxehöjning som tidigare beslutats vid dagens sammanträde. Beslut beslutar således att för sin del lägga ärendet till handlingarna utan åtgärd.

25 KF 9 Delgivningar a) Klimatföreläsning av Pär Holmberg den 5 februari 2008 i Salemskyrkan i Habo b) Miljömål för Jönköpings län , Länsstyrelsen i Jönköpings län Beslut beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

26 Delges Valberedningens ordf. Kommunstyrelsen Margareta Wilkinson Personalavd. Adm. avd. KF 10 Dnr 2008/1031 Avsägelse Margareta Wilkinson (kd) avsäger i skrivelse från följande politiska uppdrag: Ledamot i byggnadsnämnden Ersättare i kommunstyrelsen Ledamot i kommunstyrelsens tekniska utskott. Beslut beslutar att godkänna avsägelsen och entlediga Margareta Wilkinson från angivna uppdrag, samt överlämna frågan om nominering av ny ledamot i byggnadsnämnden och ny ersättare i kommunstyrelsen till valberedningen. Frågan om val av ny ledamot i kommunstyrelsens tekniska utskott överlämnas till kommunstyrelsen.

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-11-06 278 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Anna Zetterberg (kd)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 50 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.35 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Utses att justera Annika Malmer, miljöchef Ulrika Larsson, miljöstrateg Jan Österberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 Innehåll 52 Godkännande av ärendelista... 82 53 Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 80 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 16.00-16.25 Beslutande Linda Danielsson (S), ordförande

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-07-02 Innehåll 171 Godkännande av föredragningslista... 219 172 Begäran om investeringspengar till Skogsgläntan för nybyggnad av förskola, Torestorp 1:103... 220 173

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-02-28 18 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Magnus Wetterqvist, barn- och utbildningschef 18.30 19.05 Tage Dalteg, kommunchef

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 15 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunchefens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015-04-20 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 29 24 Delegationsbeslut... 30 25 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-06-19 96 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Jan Österberg t.f. kommunchef och sekreterare Utses att justera Jan-Olof Larsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista 5 2 Motion angående asylinvandringen och boende 6 3 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 8 4 Taxa för hemsjukvård 9 5 Revisionsrapport Granskning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 397 lats och tid ande Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-19.10 (inkl. sammanträde med Stiftelsen Olof Krons donation) Anja Berglund (s), ordf. Lars Samuelsson (m) Birger Svensson (kd) Lars Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Valnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Valnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-06-03 Innehåll 22 Föregående protokoll... 25 23 Översiktlig information, valen 2014... 26 24 om öppethållande vid förtidsröstning gällande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 154 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Jan-Olof Larsson och Anna Zetterberg

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13)

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-11-10 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:30 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer