Nämndens delårsrapport, delår 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndens delårsrapport, delår 2"

Transkript

1

2 Nämndens delårsrapport, delår 2 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH GNVO

3 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Perspektiv... 4 Medborgare (patient, kund)... 4 Personal... 6 Förnyelse... 8 Miljö... 9 Ekonomi Samlad analys - personal och ekonomi Intern kontroll Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 2(16)

4 Sammanfattande analys Medborgarperspektivet Verksamheten lever i stort upp till satta mål. Brukare är nöjda med de insatser som ges och en stor mängd informationsinsatser ges till förskrivare och övrig vårdpersonal. Väntetider till utprovning och installation har förbättrats över tid, men kan förkortas ytterligare. Åtgärder för att uppnå detta diskuteras inom verksamheten. Framtagning av handlingsplaner pågår med åtgärder för att förhindra diskriminering pga annan sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Personal Förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal är god. Närmare 90 % av de anställda har under årets första 8 månader deltagit i någon form av kompetensutveckling. Engagemanget och utvecklingstakten är hög, vilket framkommit i de medarbetarenkäter som tagits fram. Sedan årsskiftet har sjukfrånvaron ökat något. Det beror på att ett par långtidssjukskrivningar tillkommit. Ingen av dessa har någon synbar koppling till arbetsförhållandena. Förnyelseperspektivet Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete av processer och arbetssätt inom verksamheten i syfte att öka kvalitet och effektivitet. Brukarens behov med ledorden tillgänglighet och delaktighet är utgångspunkt för förbättringsarbetet. Samverkan med andra aktörer är viktigt för förnyelse av rutiner och effektiva processer liksom jämförelser och kontakter med andra län för att söka nya idéer och infallsvinklar. Verksamheten deltar i utveckling av nyckeltal (NYSAM) bl a för sådana syften. Verksamheten har ett pågående samarbete med bl a Västmanland inom olika områden. Miljöperspektivet Verksamheten arbetar i enlighet med landstingets miljöledningssystem. Miljösamordnaren och verksamhetens miljöombud arbetar fortsatt med att föra in de centrala och verksamhetsanpassade miljöledningsrutinerna i verksamheten. Ekonomiperspektivet Hjälpmedelscentralens ekonomi är fortsatt stabil. Verksamheten redovisar ett överskott efter två tertial på 4,3 mkr. Prognosen för helår beräknas till + 2,0 mkr. Bedömningen av årsresultatet är dock fortsatt något osäker med anledning av att ny verksamhet i form av syn- och hörselhjälpmedel överförts till Hjälpmedelscentralen från årsskiftet 2010/2011. Osäkerheten ligger framförallt i prissättning och flöden av hjälpmedel. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 3(16)

5 Perspektiv Medborgare (patient, kund) Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Genom insatser och hjälpmedel ökar vi förutsättningarna för delaktighet och ett aktivt liv. Efterfrågan på hjälpmedel är fortsatt hög. Antalet sörmlänningar som erhållit hjälpmedel under årets första åtta månader har ökat något jämfört med motsvarande period En fortsatt volymökning noteras för andningshjälpmedel medan antalet datorer förskrivna till sörmlänningar minskar. Brukares nöjdhet med service och bemötande följs årligen upp via en brukarenkät. Enkäten har två syften, dels att verifiera att Hjälpmedelscentralen har korrekta uppgifter över vilka hjälpmedel respektive brukare har, men också att mäta nöjdhet med verksamhetens tjänster. Den relativt låga svarsfrekvensen på frågor om nöjdhet kan förklaras av att flertalet hjälpmedelsanvändare enbart har kontakt med sin förskrivare och inte med Hjälpmedelscentralen. Svarsfrekvensen för enkäten som helhet var 72 %. Av de svarande uppger 90 % att Hjälpmedelscentralens uppgifter om hjälpmedelinnehav stämmer. Detta utfall samt utfall för nöjdhet får anses vara ett gott resultat. Från och med årsskiftet 2011 tillfördes Hjälpmedelscentralen ansvaret för försörjning av syn- och hörselhjälpmedel. Genom den översyn av arbetssätt och metoder som genomförts under året har väntetider på uppemot 8 månader för installation av hörselhjälpmedel, nu arbetats bort. Ambitionsnivån avseende tillgängligheten för utprovning av eldrivna rullstolar har skärpts från och med Samtliga utprovningar skall ske inom 2 månader i stället för 3 som gällt tidigare. Målet nås till 74 %. Fortsatta åtgärder för att effektivisera processen diskuteras inom verksamheten. Hjälpmedel som lagerförs på Hjälpmedelscentralen levereras till förskrivaren inom en vecka, förskrivna inkontinenshjälpmedel levereras direkt till brukaren inom 5 arbetsdagar. Samverkan med intresseföreningar sker inom ramen för det brukarråd som genomförs två gånger årligen. Årets första brukarråd genomfördes i maj. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 4(16)

6 Styrtal Andel nöjda brukare Utfall Måltal Kommentar 96% 85% Av 758 utskickade enkäter var svarsfrekvensen på frågor om service och bemötande 53%. Styrtal Andel brukare som erbjuds utprovning av eldriven rullstol inom två månader Utfall Måltal Kommentar 73,9% 100% Av de 201 utprovningar som genomförts under året har 150 skett inom två månader. Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Våra insatser utgår från brukarens behov och en professionell bedömning. Brukarens behov är utgångspunkt för de hjälpmedel och tjänster som levereras. Hjälpmedelscentralen tillhandahåller hjälpmedel till länets invånare genom förskrivare i kommun och landsting. I de fall Hjälpmedelscentralens kompetens efterfrågas deltar företrädare från Hjälpmedelscentralen vid själva utprovningen. Vilka hjälpmedelsbehov som kan tillmötesgås tydliggörs i det av landstinget och kommunerna antagna regelverket för tekniska hjälpmedel. Översyn av befintligt regelverk påbörjades under 2010, i syfte att skapa ett regelverk med optimalt beslutsunderlag för förskrivare samt tillgängligt på webben för både förskrivare och brukare. Arbetet fortskrider enligt plan och beräknas kunna tas i drift vid årsskiftet. En viktig framgångsfaktor för delaktighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning är att brukare, förskrivare och övrig vårdpersonal är välinformerade om hjälpmedel, dess användningsområde och anpassning. I Hjälpmedelscentralens uppdrag ingår därför att regelbundet informera och utbilda om hjälpmedelsutbudet. Ett stort antal aktiviteter har genomförts hittills i år, både i form av utbildning/information till förskrivare men även studiebesök från verksamheter inom och utom länet. Styrtal Antal tillfällen för kunskaps- och informationsspridning om funktionsnedsättning och dess konsekvenser till brukargruppers professionella nätverk och beslutsfattare. Utfall Måltal Kommentar 58 st 40 st Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 5(16)

7 Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Vi är medvetna om människors olikheter och arbetar därför aktivt för att ingen människa skall diskrimineras. Utifrån fastställd policy för personer med funktionsnedsättning identifieras förbättringsområden för minskad diskriminering av målgruppen. Identifierade områden kommer att ingå i förvaltningens gemensamma handlingsplan. Under 2009 togs beslut i Landstinget Sörmland att förstärka arbetet med att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Detta resulterade i att landstingsfullmäktige under 2010 fastställde en HBT policy. Planering pågår för att under hösten och vintern öka kunskapen om policyn samt målgruppens behov genom diskussioner vid arbetsplatsträffar samt föreläsning inom området. Under våren ställde sig nämnden bakom en gemensam värdegrund för hjälpmedelsfrågor, vilken också skall godkännas av respektive huvudman. Värdegrundens bärande principer är att förskrivning av hjälpmedel skall utgå från den enskilde individens behov där brukarens integritet, självbestämmande, inflytande, delaktighet och livssituation beaktas. Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del av vården och ska utmärkas av professionalism och hög kompetens. Personer med störst behov skall ges företräde och prioriteringar skall göras på individnivå. Behov bedöms utifrån hälsotillståndets svårighetsgrad, hjälpmedlets förväntade effekt på hälsa och livskvalitet, samt kostnadseffektivitet. Framtagning och analys av statistik som belyser hjälpmedelsanvändning avseende ålder, kön och kommun pågår, i syfte att identifiera eventuella tecken på diskriminering. Styrtal Antal tillfällen för kunskaps- och informationsspridning om diskriminering. Utfall Måltal Kommentar 0 st 2 st Personal Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Habilitering och Hjälpmedel är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Sedan årsskiftet har närmare 90 % av personalen deltagit i någon kompetensutvecklingsaktivitet. En bidragande orsak är att verksamheten Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 6(16)

8 tillförts nya hjälpmedelsområden under året. Tillgången på kompetent personal är god och antalet avgångar är få. Styrtal Andel medarbetare som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter. Utfall Måltal Kommentar 89,4% 100% Andelen kvinnliga chefer 100% Antal chefer som på hel- eller deltid arbetar som chef är 6. Andelen kvinnor av samtliga anställda 49% Totalt finns 71 anställda. Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Habilitering och Hjälpmedels personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Antalet sjukdagar har ökat sedan föregående rapport. Det beror främst på att ett par långtidssjukskrivningar tillkommit. De långa sjukskrivningarna är inte arbetsrelaterade utan har andra medicinska orsaker. Arbetsmiljöfrågorna har stått i centrum i flera år och personalen erbjuds som redovisats tidigare en mängd friskvårdsaktiviter. Inför 2012 planeras ett förvaltningsgemensamt projekt som bär namnet Arbetsglädje och stolthet. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 3,9% Max2,6% Under perioden har det förekommit 2 sjukskrivningar längre än 90 dagar. Vid periodens utgång var inte någon långtidssjukskriven. Andelen anställda utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna. 36,8% 40% Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Habilitering och Hjälpmedel är en utvecklingsinriktad organisation där medarbetarnas engagemang tas till vara. Som rapporterats är engagemanget stort bland personalen. Tidigare genomförda medarbetarenkäter ger uttryck för detta. De möten som skett mellan personal, verksamhets- och förvaltningsledning inom ramen för sk Öppet forum har slagit väl ut, varför nya möten planerats. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 7(16)

9 Förnyelse Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Habilitering och Hjälpmedel har väl genomarbetade och kända processer som leder till uppfyllelse av God Vård (SOSFS 2005:12) i ledningssystemet för kvalitet. Förvaltningen deltar i landstingets arbete för att införa ett ledningssystem för kvalitet. Syftet är att säkerställa att landstingets alla verksamheter följer föreskrifterna i kvalitetsstandarden SOSFS 2005:12 God Vård. Fyra processer är särskilt utvalda för genomgång under året. Redan genomförda är processen för försörjning av syn- och hörselhjälpmedel och förändring av rekonditioneringsplanering. Två av processerna pågår ännu, översyn av lagerhantering samt processen att införliva inkontinenshjälpmedel i Hjälpmedelscentralens datasystem. Styrtal Antal valda processer för större brukarnytta som genomarbetats. Utfall Måltal Kommentar 2 st 4 st Två av de fyra utpekade processerna är avslutade, (rekonditioneringsplanering och hjälpmedelsförsörjning av syn- och hörselhjälpmedel), de övriga två pågår och beräknas bli klara enligt plan. Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Vi utvecklar samverkan med andra aktörer inom och utom länet, för större brukarnytta och effektivitet. Samverkansavtal finns med Västmanlands läns landstings hjälpmedelscentral. Hjälpmedelsverksamheterna i Sörmland, Uppsala-Örebro regionen, Halland och Västernorrland samarbetar för att ta fram nyckeltal (Nysam). Nyckeltalen är fortfarande på utvecklingsstadiet och kvalitetssäkring av siffrorna pågår ännu. Målsättningen är att kunna presentera en officiell nyckeltalsrapport Styrtal Antal genomförda samverkansöverenskommelser med andra aktörer som tillkommit för ökad brukarnytta och effektivitet. Utfall Måltal Kommentar 1 st 1 st Arbete pågår inom samverkan Västmanland. Till exempel har en rutin för att kunna köpa från varandras lager tagits fram. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 8(16)

10 Miljö Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Personalen har god kunskap om miljöprogrammet och dess innehåll och arbetar i enlighet med det. Den gemensamma webb-baserade utbildningen för landstinget fortsätter under hela Styrtal Andel anställda som genomgått grundläggande utbildning i miljökunskap. Andel chefer som genomgått grundläggande utbildning i miljökunskap. Utfall Måltal Kommentar 50% 70% Målet beräknas uppnås under året. 83,3% 100% Fem av sex chefer har genomgått utbildningen. Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Vi arbetar för minskad klimatpåverkan från transporter genom att samordna resor och genom att använda elektroniska hjälpmedel istället för resor där det är möjligt. Virtuella möten utnyttjas där det går. Verksamheten bedrivs i stor utsträckning på plats och kräver inte så mycket resande för möten. Vid internkontrollen uppmärksammades att en rutin för bränsleval behövs för de kombinerade etanol/bensinbilarna som verksamheten har. En sådan rutin kommer att tas fram. Styrtal Antal telefon- och videokonferenser. Utfall Måltal Kommentar 28st Sedan årets början har 28 virtuella möten hållits. Omräknat till insparad restid motsvarar det ca 157 arbetstimmar. Inget måltal är beslutat. Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska successivt byta ut farliga kemikalier från våra verksamheter. Verksamhetens kemikalier är inventerade för att få kunskap om vilka som kan bytas ut och ersättas av mindre miljöpåverkande produkter. Målsättningen är att byta ut kemikalierna där det är möjligt, utbytet beräknas vara klart under året. Styrtal Antal miljöskadliga kemikalier.(mp 2013 = -10 %) Utfall Måltal Kommentar Tretton miljöskadliga kemikalier noterades vid inventeringen. Målet i landstingets miljöprogram (minskning med 10%) innebär att minst två kemikalier ska bytas ut mot mindre miljöpåverkande. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 9(16)

11 Ekonomi Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Stabil ekonomisk utveckling. Periodens resultat, +4,3 mkr, speglar inte det reella resultat fullt ut. En stor del av verksamhetens intäkter består av hyresintäkter för hjälpmedel och löper periodiskt över alla årets månader. Verksamhetens kostnader är däremot mer varierade över årets månader, där sommarmånaderna har en lägre kostnadsnivå. Ett antal processer, bla rekonditionering av hjälpmedel har setts över och bidragit till en lägre kostnadsnivå jämfört med budget. Resultatet för helår är beräknat till +2,0 mkr. Styrtal Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Utfall Måltal Kommentar tkr 0 Årets resultat förväntas bli plus 2,0 mkr Soliditeten ska successivt öka. Den genomsnittliga förändringen under tre år räknat efter tertial 2 är plus 0,7 mkr. Styrtal Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren. Utfall Måltal Kommentar 653 tkr Måltal inte möjligt att ange i delårsrapporten. Målet för helår är +/- 0 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 10(16)

12 Samlad analys - personal och ekonomi 3.1 Anställda I och med organisationsförändringen då ansvaret för försörjningen av synoch hörselhjälpmedel överfördes till Hjälpmedelcentralen tillfördes 13 anställda till verksamheten. 3.2 Arbetade timmar och frånvarotimmar Den arbetade tiden för månadsanställda har ökat med omkring 16 % mellan åren. Detta beror till övervägande del på att personal tillkommit. Frånvarotiden har ökat med 30 % mellan åren, även detta beror till stor del på att personal tillkommit. Föräldraledighet, sjukfrånvaron och tjänstledigheter utan lön har ökat mer än den procentuella ökningen av antalet anställda. 3.3 Kostnad för den arbetade tiden Det nya löneavtalet, som för flera grupper omfattar 2 år och som gäller fram till april 2012, utgör i genomsnitt 4,0 %. lönesättningar i samband med nyrekryteringar har ökat lönekostnaden med ytterligare 0,9 %. Sammantaget har lönekostnaden för månadsanställda ökat med drygt 19 % inklusive nytt löneavtal och kostnadsökningen vid nyrekrytering. Arbetstidsökningen för perioden är 16 % jämfört med samma period föregående år. Den stora ökningen förklaras av att ny verksamhet tillförts verksamheten från årskiftet. 3.4 Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter har i jämförelse med 2010 ökat med knappt 6 %. Ökningen beror företrädesvis på den prisjustering som genomfördes under våren 2010 inom området medicinska behandlingshjälpmedel som en konsekvens av förändrad avskrivningstid. I övrig beroende på att två nya verksamhetsområden, syn och hörhjälpmedel, tillförts Hjälpmedelscentralen. Personalkostnader Den totala personalkostnaden har i jämförelse med samma period föregående år ökat med 22 % i huvudsak då beroende på att ny verksamhet tillförts hjälpmedelsverksamheten. Lokalkostnader I nivå med föregående år, samt i nivå med budget. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 11(16)

13 Köp av verksamhet och tjänster Kostnaden har i jämförelse med 2010 minskat med 27 % En kraftig minskning som till viss del beror på variationer i inköpsmönster över året. Hjälpmedelsinköp baseras på servicegrad i lager, samt utleveranser av hjälpmedel till brukare. Sett över helår brukar inköpskostnaden variera i mindre grad. En orsak till lägre inköpskostnader i perioden i jämförelse med föregående år, är förändrad rekonditioneringsprocess som innebär att återlämnade hjälpmedel rekonditioneras först när de avses användas hos brukare, samt förändrade redovisningsprinciper där vissa kostnadsposter nu istället redovisas under övriga kostnader, Övriga kostnader Övriga kostnader har i jämförelse med 2010 ökat med 36 %, vilket förklaras av att ny verksamhet tillförts Hjälpmedelscentralen, samt förändrade redovisningsprinciper. Avskrivningar Årets avskrivningar har totalt sett i jämförelse med 2010 ökat med 7 %. Ökningen är i sin helhet hänförbar till landstingshjälpmedel och beror företrädesvis på den ändring av avskrivningstiden inom området medicinska behandlingshjälpmedel, som gjordes under våren Periodens resultat och budgetavvikelse Periodens resultat, +4,3 mkr, är ett resultat bättre än budget, men som på helår beräknas plana ut bla beroende på ökade inköpsvolymer och därmed också ökade inköpskostnader. Årsprognosen är beräknad till + 2,0 mkr. Förändring av intäkter och kostnader mellan 2011 och % Intäkter 84,5 79,8 5,9 Personalkostnader 19,8 16,3 21,5 Inköpskostnader 23,6 30,0-27,1 Övriga kostnader 15,2 11,2 35,7 Avskr/Finans 21,6 20,2 6,9 Resultat 4,3 2,1 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 12(16)

14 Inventeringsdifferenser Hjälpmedelscentralen inventerar egna lager och kundlager en gång per år. Det har hittills skett under hösten. En årlig inventering av Hjälpmedelscentralens huvudlager kommer att göras i oktober Andra interna lager och kundlager ska också inventeras under oktober och november månad. Utöver detta görs kontinuerliga rättningar av lagersaldo på enstaka artiklar då avvikelser upptäcks. På Hjälpmedelscentralen pågår ett lagerprojekt som syftar till att förbättra och effektivisera våra lagerprocesser. En del i arbetet är att lokalisera orsaken till lagerdifferenser och förbättra metoder så att differenserna minskar. Projektet har en tidplan som löper över flera år, dock är lagerdifferenserna något som avses att arbeta med i ett tidigt skede i projektet. Det har tagits fram en nulägesbeskrivning som skall utgöra underlag till en aktivitetsplan för projektet. Redan nu arbetas med att titta på vissa vanligt förekommande differenser tex. nytt arbetssätt och en ny funktion i vårt system (Sesam2). Arbetssättet kallas rekondplanering och innebär att hjälpmedel rekonditioneras först då behov finns (inte som tidigare direkt när hjälpmedel kom i retur). Nytt arbetssätt och nya systemfunktioner innebär ett arbete med att se till att de nya systemfunktionerna hanteras rätt. Vissa artiklar som har stora lagerdifferenser har speciellt studerats. Varje transaktion jämförs i verkligheten med transaktionerna i systemet. Allt för att se att hanteringen utförs på rätt sätt. Avsikten är också att börja med automatisk lagerpåfyllnad på våra kundlager. Funktionen innebär att när man tar ut något ur kundlagret gör systemet en automatisk påfyllnad av kundlagret. Detta ställer stora krav på att förskrivarna hanterar förskrivningar med lageruttag på rätt sätt. Detta medför också möjligheten att styra vilka artiklar och hur stort antal av dessa kundlager får ha. 3.5 Balansräkning Balansräkningen är fortsatt stark. Balansomslutningen är oförändrad jämfört med Anläggningstillgångarna är oförändrade, medan lagervärdet fortsätter öka, framförallt beroende på att ny verksamhet tillförts Hjälpmedelscentralen samt förändrade redovisningsprinciper avseende vissa hyrhjälpmedelstillbehör. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 13(16)

15 Kortfristiga fordringar har minskat vilket medfört att utnyttjandet av checkräkningskrediten minskat i samma omfattning. De långfristiga skulderna består av fyra lån till landstinget. Samtliga dessa lån har rörlig ränta. 3.6 Investeringar Investeringar i hjälpmedel under perioden är i princip lika med samma period föregående år. Anvisat investeringsutrymme för 2011 beräknas vara tillräckligt. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 14(16)

16 Intern kontroll Den gemensamma hjälpmedelsnämnden antog vid sitt sammanträde årets internkontrollplan. Syftet med internkontroll är att säkerställa verksamhetens kvalité och efterlevnad av lagar och regler. Kontrollen ska granska att det finns rutiner samt att kontrollera om rutinerna följs för ett område. Det ingår också att syna om rutinerna är relevanta. Det innebär att kontrollen inte syftar till att bedöma om målen uppnås, utan om systemet med rutiner fungerar för att mäta och nå målet. Internkontrollen utgör en del i förvaltningens kvalitetsarbete med ständiga förbättringar där mål och styrtal i det balanserade styrkortet också ingår. Ansvaret för att förbättra och utföra eventuella åtgärder ligger hos verksamhetsledningen inom Hjälpmedelscentralen. De fem olika övergripande perspektiven i landstingets budget ligger som bas, och därifrån har ett kontrollområde per perspektiv valts ut. Under perspektiven Medborgare, Personal och Förnyelse har kvalitetskraven i God Vård legat till grund för urval av områden. Förvaltningsledningen har tagit fram och formulerat kontrollområden. För att prioritera mellan tänkbara kontrollområden har en bedömning gjorts av vilka områden som är mest angelägna att ta med i planen. En riskanalys har gjorts där sannolikhet respektive konsekvens av att rutiner inte följs har bedömts. Enhetscheferna i förvaltningen har granskat varandras verksamheter, utanför sina ordinarie verksamhetsgränser. Detta arbetssätt har tillämpats sedan 2009 med gott resultat. Sammanfattat resultat vid granskningen 2011 Medborgarperspektivet Rutiner för informationsskyldighet till brukare och remittent/förskrivare granskades när det gäller bekräftelse på mottagen remiss/anmälan/förfrågan, och vid kallelser och bokning av besök. Rutinen finns och fungerar för Hjälpmedelscentralen som bokar tid med brukaren per telefon så det blir en naturlig dialog och information. Personalperspektivet Kontrollen omfattade för introduktionsrutiner av nyanställda för arbetsplatsen, verksamheten, landstinget. Det finns en väl fungerande och känd rutin för introduktion som sträcker sig över de tre första månaderna. För den övergripande introduktionen inom Landstinget och förvaltningen Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 15(16)

17 behövs däremot en rutin. En sådan håller nu på att tas fram för hela förvaltningen. Förnyelseperspektivet Här gjordes en uppföljning av rutiner för att ta tillvara synpunkter och idéer från brukare när det gäller uppmuntran, mottagande, bearbetning och åtgärd, ev. återkoppling. Hjälpmedelscentralen har tydliga rutiner och använder flera olika sätt att ta tillvara synpunkter från brukarna. Ett pågående utvecklingsområde är hur man kan få mer aktivt deltagande i brukarrådet. Miljöperspektivet En fungerande rutin för att bara tanka miljöbränsle (etanol) i miljöbilarna saknades. Hjälpmedelscentralen ska nu ta fram en rutin för bränsleval på etanolbilarna som anger att etanol ska väljas när utetemperaturen ligger över noll. Av totalt 26 bilar finns två etanol/bensindrivna och en biogasbil, övriga drivs med diesel. Ekonomiperspektivet Rutiner finns på enhetsnivå för budgetuppföljning och ekonomiska avvikelser när det gäller hur information kommuniceras, hur positiva och negativa avvikelser hanteras samt hur beslut om åtgärder fattas. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 16(16)

18 Rapportering 2011 Spec resultaträkning Förvaltning: Hjälpmedel Period: augusti (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter Försäljning/uthyrning hjälpmedel Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Inköp hjälpmedel Kostn för arbetskraft (kkl 4) Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Avskrivningar hyrhjälpmedel Avskrivningar landstingshjälpmedel Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

19 Rapportering 2011 Balansräkning Förvaltning: Period: Hjälpmedel augusti (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner 0 Avsatt till ersättningsreserv LÖF 0 Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

20 Rapportering 2011 Investeringsspecifikation Förvaltning: Hjälpmedel Period: augusti (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) varav medicinteknisk utrustning Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman varav medicinteknisk utrustning "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Hjälpmedel SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: Omkodade/återvunna? Utrangering/kassationer SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING

21 Bilaga 1 Antal brukare som erhållit hjälpmedel Barn respektive vuxna (oavsett hjälpmedlets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna :2 2010:3 2011:1 2011:2 Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Hjälpmedel med kommunalt resp landstingsgrundansvar (oavsett brukarens ålder) De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna :2 2010:3 2011:1 2011:2 Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel oavsett ålder Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel oavsett ålder Statistiken för perioden 1 är jan - mars Statistiken för perioden 2 är april - aug Statistiken för perioden 3 är sep - dec

22 Antal förskrivningstillfällen Bilaga 2 Antal förskrivningstillfällen - Vuxna resp barn De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna : : : :02 Vuxna: Antal förskrivningar Barn: Antal förskrivningar Vuxna: Antal förskrivningar Barn: Antal förskrivningar Antal förskrivningstillfällen - Kommunala hjälpmedel resp landstingshjälpmedel Vuxna brukare De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna : : : :02 Vuxna: Antal förskrivningar landstingshjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar landstingshjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar kommunala hjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar kommunala hjälpmedel Statistiken för perioden 1 är jan - mars Statistiken för perioden 2 är april - aug Statistiken för perioden 3 är sep - dec

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 ÅTERLÄMNADE HJÄLPMEDEL (Värde) 2:a redovisningsperioden 2011 Bilaga 5 Produktområde Individmärkta hjm Icke-individmärkta hjm Summa 04 Hjälpmedel för behandling och träning Hjälpmedel för träning av färdigheter ich förmågor Ortoser och proteser Hjälpmedel för personlig vård Hjälpmedel för förflyttning Hjälpmedel i hushållet Hjälpmedel för utrustning och anpassning Hjälpmedel för kommunikation och information Hjälpmedel för hantering av andra produkter Hjälpmedel för miljöförbättring TOTALT ÅTERLÄMNADE HJÄLPMEDEL (Antal) 2:a redovisningsperioden 2011 ISO-kod Antal Stimulatorer Rollatorer xx Manuellt drivna rullstolar xx Motordrivna rullstolar Drivaggregat Arbetsstolar Sängar Sänglyftar xx Datorer 14

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-405 78 Landstingets delårsrapport 1-2011 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen föreslår

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Diarienummer: PVN-HSF13-013 Verksamhetsberättelse 2012 Primärvårdsnämnden Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 4 Väsentliga förhållanden

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10)

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10) Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 1 Sammanfattning... 3 2 Analys och kommentarer... 4 2.1 Medborgar- patientperspektiv... 4 2.2 Verksamhetsperspektiv... 5 2.2.1 Vården... 5 2.2.2 Beläggning...

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja

Läs mer

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Diarienummer: Delårsrapport 2 Vita Huset AB Delår 2 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 2(17) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Teemu Lehtimäki Inköp +4616104729 2015-01-23 DU-UPP15-0015-1 Ä R E N D E G Å N G DU-nämndens inköpsutskott DU-nämnden M Ö T E S

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut

21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-147 21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsens Årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti 2011. Arjeplogs kommun

Delårsrapport. Januari-augusti 2011. Arjeplogs kommun Delårsrapport Januari-augusti 2011 Arjeplogs kommun Innehållsförteckning Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet och nämnder. Bolag och stiftelser är ej medtagna. Rapporten är indelad i fyra huvuddelar,

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Helårsbedömning 08 2009

Helårsbedömning 08 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen 2009-10-07 LiÖ 2009-29 Delårsrapport 08 år 2009 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 08 är en samlad rapportering till landstingsfullmäktige från

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2005. Hjälpmedelsförvaltningen

Årsredovisning 2005. Hjälpmedelsförvaltningen Hjälpmedelsförvaltningen, Årsredovisning 2005 1 ( 28 ) Årsredovisning 2005 Hjälpmedelsförvaltningen Beslutad av Servicenämnden 2006... Hjälpmedelsförvaltningen, Årsredovisning 2005 2 ( 28 ) KUND av Hjälpmedelsförvaltningens

Läs mer

Diarienummer: LS-LED15-0227 Verksamhetsberättelse 2014 Länssjukvårdsnämnden Helår 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Länssjukvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice Verksamhetsberättelse 2014 Landstingsservice Januari 2015 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 5 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 7 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

Tertialrapport januari - april 2007

Tertialrapport januari - april 2007 Kultur & Utbildning HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Marita karlsson 2007-05-23 KUS-KN 06-003 För kännedom Verksamhetschefer PA-konsult Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Tertialrapport januari

Läs mer