Nämndens delårsrapport, delår 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndens delårsrapport, delår 2"

Transkript

1

2 Nämndens delårsrapport, delår 2 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH GNVO

3 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Perspektiv... 4 Medborgare (patient, kund)... 4 Personal... 6 Förnyelse... 8 Miljö... 9 Ekonomi Samlad analys - personal och ekonomi Intern kontroll Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 2(16)

4 Sammanfattande analys Medborgarperspektivet Verksamheten lever i stort upp till satta mål. Brukare är nöjda med de insatser som ges och en stor mängd informationsinsatser ges till förskrivare och övrig vårdpersonal. Väntetider till utprovning och installation har förbättrats över tid, men kan förkortas ytterligare. Åtgärder för att uppnå detta diskuteras inom verksamheten. Framtagning av handlingsplaner pågår med åtgärder för att förhindra diskriminering pga annan sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Personal Förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal är god. Närmare 90 % av de anställda har under årets första 8 månader deltagit i någon form av kompetensutveckling. Engagemanget och utvecklingstakten är hög, vilket framkommit i de medarbetarenkäter som tagits fram. Sedan årsskiftet har sjukfrånvaron ökat något. Det beror på att ett par långtidssjukskrivningar tillkommit. Ingen av dessa har någon synbar koppling till arbetsförhållandena. Förnyelseperspektivet Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete av processer och arbetssätt inom verksamheten i syfte att öka kvalitet och effektivitet. Brukarens behov med ledorden tillgänglighet och delaktighet är utgångspunkt för förbättringsarbetet. Samverkan med andra aktörer är viktigt för förnyelse av rutiner och effektiva processer liksom jämförelser och kontakter med andra län för att söka nya idéer och infallsvinklar. Verksamheten deltar i utveckling av nyckeltal (NYSAM) bl a för sådana syften. Verksamheten har ett pågående samarbete med bl a Västmanland inom olika områden. Miljöperspektivet Verksamheten arbetar i enlighet med landstingets miljöledningssystem. Miljösamordnaren och verksamhetens miljöombud arbetar fortsatt med att föra in de centrala och verksamhetsanpassade miljöledningsrutinerna i verksamheten. Ekonomiperspektivet Hjälpmedelscentralens ekonomi är fortsatt stabil. Verksamheten redovisar ett överskott efter två tertial på 4,3 mkr. Prognosen för helår beräknas till + 2,0 mkr. Bedömningen av årsresultatet är dock fortsatt något osäker med anledning av att ny verksamhet i form av syn- och hörselhjälpmedel överförts till Hjälpmedelscentralen från årsskiftet 2010/2011. Osäkerheten ligger framförallt i prissättning och flöden av hjälpmedel. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 3(16)

5 Perspektiv Medborgare (patient, kund) Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Genom insatser och hjälpmedel ökar vi förutsättningarna för delaktighet och ett aktivt liv. Efterfrågan på hjälpmedel är fortsatt hög. Antalet sörmlänningar som erhållit hjälpmedel under årets första åtta månader har ökat något jämfört med motsvarande period En fortsatt volymökning noteras för andningshjälpmedel medan antalet datorer förskrivna till sörmlänningar minskar. Brukares nöjdhet med service och bemötande följs årligen upp via en brukarenkät. Enkäten har två syften, dels att verifiera att Hjälpmedelscentralen har korrekta uppgifter över vilka hjälpmedel respektive brukare har, men också att mäta nöjdhet med verksamhetens tjänster. Den relativt låga svarsfrekvensen på frågor om nöjdhet kan förklaras av att flertalet hjälpmedelsanvändare enbart har kontakt med sin förskrivare och inte med Hjälpmedelscentralen. Svarsfrekvensen för enkäten som helhet var 72 %. Av de svarande uppger 90 % att Hjälpmedelscentralens uppgifter om hjälpmedelinnehav stämmer. Detta utfall samt utfall för nöjdhet får anses vara ett gott resultat. Från och med årsskiftet 2011 tillfördes Hjälpmedelscentralen ansvaret för försörjning av syn- och hörselhjälpmedel. Genom den översyn av arbetssätt och metoder som genomförts under året har väntetider på uppemot 8 månader för installation av hörselhjälpmedel, nu arbetats bort. Ambitionsnivån avseende tillgängligheten för utprovning av eldrivna rullstolar har skärpts från och med Samtliga utprovningar skall ske inom 2 månader i stället för 3 som gällt tidigare. Målet nås till 74 %. Fortsatta åtgärder för att effektivisera processen diskuteras inom verksamheten. Hjälpmedel som lagerförs på Hjälpmedelscentralen levereras till förskrivaren inom en vecka, förskrivna inkontinenshjälpmedel levereras direkt till brukaren inom 5 arbetsdagar. Samverkan med intresseföreningar sker inom ramen för det brukarråd som genomförs två gånger årligen. Årets första brukarråd genomfördes i maj. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 4(16)

6 Styrtal Andel nöjda brukare Utfall Måltal Kommentar 96% 85% Av 758 utskickade enkäter var svarsfrekvensen på frågor om service och bemötande 53%. Styrtal Andel brukare som erbjuds utprovning av eldriven rullstol inom två månader Utfall Måltal Kommentar 73,9% 100% Av de 201 utprovningar som genomförts under året har 150 skett inom två månader. Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Våra insatser utgår från brukarens behov och en professionell bedömning. Brukarens behov är utgångspunkt för de hjälpmedel och tjänster som levereras. Hjälpmedelscentralen tillhandahåller hjälpmedel till länets invånare genom förskrivare i kommun och landsting. I de fall Hjälpmedelscentralens kompetens efterfrågas deltar företrädare från Hjälpmedelscentralen vid själva utprovningen. Vilka hjälpmedelsbehov som kan tillmötesgås tydliggörs i det av landstinget och kommunerna antagna regelverket för tekniska hjälpmedel. Översyn av befintligt regelverk påbörjades under 2010, i syfte att skapa ett regelverk med optimalt beslutsunderlag för förskrivare samt tillgängligt på webben för både förskrivare och brukare. Arbetet fortskrider enligt plan och beräknas kunna tas i drift vid årsskiftet. En viktig framgångsfaktor för delaktighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning är att brukare, förskrivare och övrig vårdpersonal är välinformerade om hjälpmedel, dess användningsområde och anpassning. I Hjälpmedelscentralens uppdrag ingår därför att regelbundet informera och utbilda om hjälpmedelsutbudet. Ett stort antal aktiviteter har genomförts hittills i år, både i form av utbildning/information till förskrivare men även studiebesök från verksamheter inom och utom länet. Styrtal Antal tillfällen för kunskaps- och informationsspridning om funktionsnedsättning och dess konsekvenser till brukargruppers professionella nätverk och beslutsfattare. Utfall Måltal Kommentar 58 st 40 st Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 5(16)

7 Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Vi är medvetna om människors olikheter och arbetar därför aktivt för att ingen människa skall diskrimineras. Utifrån fastställd policy för personer med funktionsnedsättning identifieras förbättringsområden för minskad diskriminering av målgruppen. Identifierade områden kommer att ingå i förvaltningens gemensamma handlingsplan. Under 2009 togs beslut i Landstinget Sörmland att förstärka arbetet med att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Detta resulterade i att landstingsfullmäktige under 2010 fastställde en HBT policy. Planering pågår för att under hösten och vintern öka kunskapen om policyn samt målgruppens behov genom diskussioner vid arbetsplatsträffar samt föreläsning inom området. Under våren ställde sig nämnden bakom en gemensam värdegrund för hjälpmedelsfrågor, vilken också skall godkännas av respektive huvudman. Värdegrundens bärande principer är att förskrivning av hjälpmedel skall utgå från den enskilde individens behov där brukarens integritet, självbestämmande, inflytande, delaktighet och livssituation beaktas. Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del av vården och ska utmärkas av professionalism och hög kompetens. Personer med störst behov skall ges företräde och prioriteringar skall göras på individnivå. Behov bedöms utifrån hälsotillståndets svårighetsgrad, hjälpmedlets förväntade effekt på hälsa och livskvalitet, samt kostnadseffektivitet. Framtagning och analys av statistik som belyser hjälpmedelsanvändning avseende ålder, kön och kommun pågår, i syfte att identifiera eventuella tecken på diskriminering. Styrtal Antal tillfällen för kunskaps- och informationsspridning om diskriminering. Utfall Måltal Kommentar 0 st 2 st Personal Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Habilitering och Hjälpmedel är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Sedan årsskiftet har närmare 90 % av personalen deltagit i någon kompetensutvecklingsaktivitet. En bidragande orsak är att verksamheten Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 6(16)

8 tillförts nya hjälpmedelsområden under året. Tillgången på kompetent personal är god och antalet avgångar är få. Styrtal Andel medarbetare som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter. Utfall Måltal Kommentar 89,4% 100% Andelen kvinnliga chefer 100% Antal chefer som på hel- eller deltid arbetar som chef är 6. Andelen kvinnor av samtliga anställda 49% Totalt finns 71 anställda. Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Habilitering och Hjälpmedels personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Antalet sjukdagar har ökat sedan föregående rapport. Det beror främst på att ett par långtidssjukskrivningar tillkommit. De långa sjukskrivningarna är inte arbetsrelaterade utan har andra medicinska orsaker. Arbetsmiljöfrågorna har stått i centrum i flera år och personalen erbjuds som redovisats tidigare en mängd friskvårdsaktiviter. Inför 2012 planeras ett förvaltningsgemensamt projekt som bär namnet Arbetsglädje och stolthet. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 3,9% Max2,6% Under perioden har det förekommit 2 sjukskrivningar längre än 90 dagar. Vid periodens utgång var inte någon långtidssjukskriven. Andelen anställda utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna. 36,8% 40% Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Habilitering och Hjälpmedel är en utvecklingsinriktad organisation där medarbetarnas engagemang tas till vara. Som rapporterats är engagemanget stort bland personalen. Tidigare genomförda medarbetarenkäter ger uttryck för detta. De möten som skett mellan personal, verksamhets- och förvaltningsledning inom ramen för sk Öppet forum har slagit väl ut, varför nya möten planerats. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 7(16)

9 Förnyelse Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Habilitering och Hjälpmedel har väl genomarbetade och kända processer som leder till uppfyllelse av God Vård (SOSFS 2005:12) i ledningssystemet för kvalitet. Förvaltningen deltar i landstingets arbete för att införa ett ledningssystem för kvalitet. Syftet är att säkerställa att landstingets alla verksamheter följer föreskrifterna i kvalitetsstandarden SOSFS 2005:12 God Vård. Fyra processer är särskilt utvalda för genomgång under året. Redan genomförda är processen för försörjning av syn- och hörselhjälpmedel och förändring av rekonditioneringsplanering. Två av processerna pågår ännu, översyn av lagerhantering samt processen att införliva inkontinenshjälpmedel i Hjälpmedelscentralens datasystem. Styrtal Antal valda processer för större brukarnytta som genomarbetats. Utfall Måltal Kommentar 2 st 4 st Två av de fyra utpekade processerna är avslutade, (rekonditioneringsplanering och hjälpmedelsförsörjning av syn- och hörselhjälpmedel), de övriga två pågår och beräknas bli klara enligt plan. Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Vi utvecklar samverkan med andra aktörer inom och utom länet, för större brukarnytta och effektivitet. Samverkansavtal finns med Västmanlands läns landstings hjälpmedelscentral. Hjälpmedelsverksamheterna i Sörmland, Uppsala-Örebro regionen, Halland och Västernorrland samarbetar för att ta fram nyckeltal (Nysam). Nyckeltalen är fortfarande på utvecklingsstadiet och kvalitetssäkring av siffrorna pågår ännu. Målsättningen är att kunna presentera en officiell nyckeltalsrapport Styrtal Antal genomförda samverkansöverenskommelser med andra aktörer som tillkommit för ökad brukarnytta och effektivitet. Utfall Måltal Kommentar 1 st 1 st Arbete pågår inom samverkan Västmanland. Till exempel har en rutin för att kunna köpa från varandras lager tagits fram. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 8(16)

10 Miljö Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Personalen har god kunskap om miljöprogrammet och dess innehåll och arbetar i enlighet med det. Den gemensamma webb-baserade utbildningen för landstinget fortsätter under hela Styrtal Andel anställda som genomgått grundläggande utbildning i miljökunskap. Andel chefer som genomgått grundläggande utbildning i miljökunskap. Utfall Måltal Kommentar 50% 70% Målet beräknas uppnås under året. 83,3% 100% Fem av sex chefer har genomgått utbildningen. Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Vi arbetar för minskad klimatpåverkan från transporter genom att samordna resor och genom att använda elektroniska hjälpmedel istället för resor där det är möjligt. Virtuella möten utnyttjas där det går. Verksamheten bedrivs i stor utsträckning på plats och kräver inte så mycket resande för möten. Vid internkontrollen uppmärksammades att en rutin för bränsleval behövs för de kombinerade etanol/bensinbilarna som verksamheten har. En sådan rutin kommer att tas fram. Styrtal Antal telefon- och videokonferenser. Utfall Måltal Kommentar 28st Sedan årets början har 28 virtuella möten hållits. Omräknat till insparad restid motsvarar det ca 157 arbetstimmar. Inget måltal är beslutat. Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska successivt byta ut farliga kemikalier från våra verksamheter. Verksamhetens kemikalier är inventerade för att få kunskap om vilka som kan bytas ut och ersättas av mindre miljöpåverkande produkter. Målsättningen är att byta ut kemikalierna där det är möjligt, utbytet beräknas vara klart under året. Styrtal Antal miljöskadliga kemikalier.(mp 2013 = -10 %) Utfall Måltal Kommentar Tretton miljöskadliga kemikalier noterades vid inventeringen. Målet i landstingets miljöprogram (minskning med 10%) innebär att minst två kemikalier ska bytas ut mot mindre miljöpåverkande. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 9(16)

11 Ekonomi Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Stabil ekonomisk utveckling. Periodens resultat, +4,3 mkr, speglar inte det reella resultat fullt ut. En stor del av verksamhetens intäkter består av hyresintäkter för hjälpmedel och löper periodiskt över alla årets månader. Verksamhetens kostnader är däremot mer varierade över årets månader, där sommarmånaderna har en lägre kostnadsnivå. Ett antal processer, bla rekonditionering av hjälpmedel har setts över och bidragit till en lägre kostnadsnivå jämfört med budget. Resultatet för helår är beräknat till +2,0 mkr. Styrtal Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Utfall Måltal Kommentar tkr 0 Årets resultat förväntas bli plus 2,0 mkr Soliditeten ska successivt öka. Den genomsnittliga förändringen under tre år räknat efter tertial 2 är plus 0,7 mkr. Styrtal Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren. Utfall Måltal Kommentar 653 tkr Måltal inte möjligt att ange i delårsrapporten. Målet för helår är +/- 0 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 10(16)

12 Samlad analys - personal och ekonomi 3.1 Anställda I och med organisationsförändringen då ansvaret för försörjningen av synoch hörselhjälpmedel överfördes till Hjälpmedelcentralen tillfördes 13 anställda till verksamheten. 3.2 Arbetade timmar och frånvarotimmar Den arbetade tiden för månadsanställda har ökat med omkring 16 % mellan åren. Detta beror till övervägande del på att personal tillkommit. Frånvarotiden har ökat med 30 % mellan åren, även detta beror till stor del på att personal tillkommit. Föräldraledighet, sjukfrånvaron och tjänstledigheter utan lön har ökat mer än den procentuella ökningen av antalet anställda. 3.3 Kostnad för den arbetade tiden Det nya löneavtalet, som för flera grupper omfattar 2 år och som gäller fram till april 2012, utgör i genomsnitt 4,0 %. lönesättningar i samband med nyrekryteringar har ökat lönekostnaden med ytterligare 0,9 %. Sammantaget har lönekostnaden för månadsanställda ökat med drygt 19 % inklusive nytt löneavtal och kostnadsökningen vid nyrekrytering. Arbetstidsökningen för perioden är 16 % jämfört med samma period föregående år. Den stora ökningen förklaras av att ny verksamhet tillförts verksamheten från årskiftet. 3.4 Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter har i jämförelse med 2010 ökat med knappt 6 %. Ökningen beror företrädesvis på den prisjustering som genomfördes under våren 2010 inom området medicinska behandlingshjälpmedel som en konsekvens av förändrad avskrivningstid. I övrig beroende på att två nya verksamhetsområden, syn och hörhjälpmedel, tillförts Hjälpmedelscentralen. Personalkostnader Den totala personalkostnaden har i jämförelse med samma period föregående år ökat med 22 % i huvudsak då beroende på att ny verksamhet tillförts hjälpmedelsverksamheten. Lokalkostnader I nivå med föregående år, samt i nivå med budget. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 11(16)

13 Köp av verksamhet och tjänster Kostnaden har i jämförelse med 2010 minskat med 27 % En kraftig minskning som till viss del beror på variationer i inköpsmönster över året. Hjälpmedelsinköp baseras på servicegrad i lager, samt utleveranser av hjälpmedel till brukare. Sett över helår brukar inköpskostnaden variera i mindre grad. En orsak till lägre inköpskostnader i perioden i jämförelse med föregående år, är förändrad rekonditioneringsprocess som innebär att återlämnade hjälpmedel rekonditioneras först när de avses användas hos brukare, samt förändrade redovisningsprinciper där vissa kostnadsposter nu istället redovisas under övriga kostnader, Övriga kostnader Övriga kostnader har i jämförelse med 2010 ökat med 36 %, vilket förklaras av att ny verksamhet tillförts Hjälpmedelscentralen, samt förändrade redovisningsprinciper. Avskrivningar Årets avskrivningar har totalt sett i jämförelse med 2010 ökat med 7 %. Ökningen är i sin helhet hänförbar till landstingshjälpmedel och beror företrädesvis på den ändring av avskrivningstiden inom området medicinska behandlingshjälpmedel, som gjordes under våren Periodens resultat och budgetavvikelse Periodens resultat, +4,3 mkr, är ett resultat bättre än budget, men som på helår beräknas plana ut bla beroende på ökade inköpsvolymer och därmed också ökade inköpskostnader. Årsprognosen är beräknad till + 2,0 mkr. Förändring av intäkter och kostnader mellan 2011 och % Intäkter 84,5 79,8 5,9 Personalkostnader 19,8 16,3 21,5 Inköpskostnader 23,6 30,0-27,1 Övriga kostnader 15,2 11,2 35,7 Avskr/Finans 21,6 20,2 6,9 Resultat 4,3 2,1 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 12(16)

14 Inventeringsdifferenser Hjälpmedelscentralen inventerar egna lager och kundlager en gång per år. Det har hittills skett under hösten. En årlig inventering av Hjälpmedelscentralens huvudlager kommer att göras i oktober Andra interna lager och kundlager ska också inventeras under oktober och november månad. Utöver detta görs kontinuerliga rättningar av lagersaldo på enstaka artiklar då avvikelser upptäcks. På Hjälpmedelscentralen pågår ett lagerprojekt som syftar till att förbättra och effektivisera våra lagerprocesser. En del i arbetet är att lokalisera orsaken till lagerdifferenser och förbättra metoder så att differenserna minskar. Projektet har en tidplan som löper över flera år, dock är lagerdifferenserna något som avses att arbeta med i ett tidigt skede i projektet. Det har tagits fram en nulägesbeskrivning som skall utgöra underlag till en aktivitetsplan för projektet. Redan nu arbetas med att titta på vissa vanligt förekommande differenser tex. nytt arbetssätt och en ny funktion i vårt system (Sesam2). Arbetssättet kallas rekondplanering och innebär att hjälpmedel rekonditioneras först då behov finns (inte som tidigare direkt när hjälpmedel kom i retur). Nytt arbetssätt och nya systemfunktioner innebär ett arbete med att se till att de nya systemfunktionerna hanteras rätt. Vissa artiklar som har stora lagerdifferenser har speciellt studerats. Varje transaktion jämförs i verkligheten med transaktionerna i systemet. Allt för att se att hanteringen utförs på rätt sätt. Avsikten är också att börja med automatisk lagerpåfyllnad på våra kundlager. Funktionen innebär att när man tar ut något ur kundlagret gör systemet en automatisk påfyllnad av kundlagret. Detta ställer stora krav på att förskrivarna hanterar förskrivningar med lageruttag på rätt sätt. Detta medför också möjligheten att styra vilka artiklar och hur stort antal av dessa kundlager får ha. 3.5 Balansräkning Balansräkningen är fortsatt stark. Balansomslutningen är oförändrad jämfört med Anläggningstillgångarna är oförändrade, medan lagervärdet fortsätter öka, framförallt beroende på att ny verksamhet tillförts Hjälpmedelscentralen samt förändrade redovisningsprinciper avseende vissa hyrhjälpmedelstillbehör. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 13(16)

15 Kortfristiga fordringar har minskat vilket medfört att utnyttjandet av checkräkningskrediten minskat i samma omfattning. De långfristiga skulderna består av fyra lån till landstinget. Samtliga dessa lån har rörlig ränta. 3.6 Investeringar Investeringar i hjälpmedel under perioden är i princip lika med samma period föregående år. Anvisat investeringsutrymme för 2011 beräknas vara tillräckligt. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 14(16)

16 Intern kontroll Den gemensamma hjälpmedelsnämnden antog vid sitt sammanträde årets internkontrollplan. Syftet med internkontroll är att säkerställa verksamhetens kvalité och efterlevnad av lagar och regler. Kontrollen ska granska att det finns rutiner samt att kontrollera om rutinerna följs för ett område. Det ingår också att syna om rutinerna är relevanta. Det innebär att kontrollen inte syftar till att bedöma om målen uppnås, utan om systemet med rutiner fungerar för att mäta och nå målet. Internkontrollen utgör en del i förvaltningens kvalitetsarbete med ständiga förbättringar där mål och styrtal i det balanserade styrkortet också ingår. Ansvaret för att förbättra och utföra eventuella åtgärder ligger hos verksamhetsledningen inom Hjälpmedelscentralen. De fem olika övergripande perspektiven i landstingets budget ligger som bas, och därifrån har ett kontrollområde per perspektiv valts ut. Under perspektiven Medborgare, Personal och Förnyelse har kvalitetskraven i God Vård legat till grund för urval av områden. Förvaltningsledningen har tagit fram och formulerat kontrollområden. För att prioritera mellan tänkbara kontrollområden har en bedömning gjorts av vilka områden som är mest angelägna att ta med i planen. En riskanalys har gjorts där sannolikhet respektive konsekvens av att rutiner inte följs har bedömts. Enhetscheferna i förvaltningen har granskat varandras verksamheter, utanför sina ordinarie verksamhetsgränser. Detta arbetssätt har tillämpats sedan 2009 med gott resultat. Sammanfattat resultat vid granskningen 2011 Medborgarperspektivet Rutiner för informationsskyldighet till brukare och remittent/förskrivare granskades när det gäller bekräftelse på mottagen remiss/anmälan/förfrågan, och vid kallelser och bokning av besök. Rutinen finns och fungerar för Hjälpmedelscentralen som bokar tid med brukaren per telefon så det blir en naturlig dialog och information. Personalperspektivet Kontrollen omfattade för introduktionsrutiner av nyanställda för arbetsplatsen, verksamheten, landstinget. Det finns en väl fungerande och känd rutin för introduktion som sträcker sig över de tre första månaderna. För den övergripande introduktionen inom Landstinget och förvaltningen Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 15(16)

17 behövs däremot en rutin. En sådan håller nu på att tas fram för hela förvaltningen. Förnyelseperspektivet Här gjordes en uppföljning av rutiner för att ta tillvara synpunkter och idéer från brukare när det gäller uppmuntran, mottagande, bearbetning och åtgärd, ev. återkoppling. Hjälpmedelscentralen har tydliga rutiner och använder flera olika sätt att ta tillvara synpunkter från brukarna. Ett pågående utvecklingsområde är hur man kan få mer aktivt deltagande i brukarrådet. Miljöperspektivet En fungerande rutin för att bara tanka miljöbränsle (etanol) i miljöbilarna saknades. Hjälpmedelscentralen ska nu ta fram en rutin för bränsleval på etanolbilarna som anger att etanol ska väljas när utetemperaturen ligger över noll. Av totalt 26 bilar finns två etanol/bensindrivna och en biogasbil, övriga drivs med diesel. Ekonomiperspektivet Rutiner finns på enhetsnivå för budgetuppföljning och ekonomiska avvikelser när det gäller hur information kommuniceras, hur positiva och negativa avvikelser hanteras samt hur beslut om åtgärder fattas. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 16(16)

18 Rapportering 2011 Spec resultaträkning Förvaltning: Hjälpmedel Period: augusti (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter Försäljning/uthyrning hjälpmedel Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Inköp hjälpmedel Kostn för arbetskraft (kkl 4) Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Avskrivningar hyrhjälpmedel Avskrivningar landstingshjälpmedel Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

19 Rapportering 2011 Balansräkning Förvaltning: Period: Hjälpmedel augusti (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner 0 Avsatt till ersättningsreserv LÖF 0 Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

20 Rapportering 2011 Investeringsspecifikation Förvaltning: Hjälpmedel Period: augusti (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) varav medicinteknisk utrustning Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman varav medicinteknisk utrustning "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Hjälpmedel SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: Omkodade/återvunna? Utrangering/kassationer SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING

21 Bilaga 1 Antal brukare som erhållit hjälpmedel Barn respektive vuxna (oavsett hjälpmedlets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna :2 2010:3 2011:1 2011:2 Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Hjälpmedel med kommunalt resp landstingsgrundansvar (oavsett brukarens ålder) De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna :2 2010:3 2011:1 2011:2 Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel oavsett ålder Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel oavsett ålder Statistiken för perioden 1 är jan - mars Statistiken för perioden 2 är april - aug Statistiken för perioden 3 är sep - dec

22 Antal förskrivningstillfällen Bilaga 2 Antal förskrivningstillfällen - Vuxna resp barn De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna : : : :02 Vuxna: Antal förskrivningar Barn: Antal förskrivningar Vuxna: Antal förskrivningar Barn: Antal förskrivningar Antal förskrivningstillfällen - Kommunala hjälpmedel resp landstingshjälpmedel Vuxna brukare De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna : : : :02 Vuxna: Antal förskrivningar landstingshjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar landstingshjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar kommunala hjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar kommunala hjälpmedel Statistiken för perioden 1 är jan - mars Statistiken för perioden 2 är april - aug Statistiken för perioden 3 är sep - dec

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 ÅTERLÄMNADE HJÄLPMEDEL (Värde) 2:a redovisningsperioden 2011 Bilaga 5 Produktområde Individmärkta hjm Icke-individmärkta hjm Summa 04 Hjälpmedel för behandling och träning Hjälpmedel för träning av färdigheter ich förmågor Ortoser och proteser Hjälpmedel för personlig vård Hjälpmedel för förflyttning Hjälpmedel i hushållet Hjälpmedel för utrustning och anpassning Hjälpmedel för kommunikation och information Hjälpmedel för hantering av andra produkter Hjälpmedel för miljöförbättring TOTALT ÅTERLÄMNADE HJÄLPMEDEL (Antal) 2:a redovisningsperioden 2011 ISO-kod Antal Stimulatorer Rollatorer xx Manuellt drivna rullstolar xx Motordrivna rullstolar Drivaggregat Arbetsstolar Sängar Sänglyftar xx Datorer 14

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-11-04 GNVO11-031 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensamma nämndens vård, omsorg och

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Teemu Lehtimäki Inköp +4616104729 2015-01-23 DU-UPP15-0015-1 Ä R E N D E G Å N G DU-nämndens inköpsutskott DU-nämnden M Ö T E S

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10)

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10) Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 1 Sammanfattning... 3 2 Analys och kommentarer... 4 2.1 Medborgar- patientperspektiv... 4 2.2 Verksamhetsperspektiv... 5 2.2.1 Vården... 5 2.2.2 Beläggning...

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 56-65 Tid: Fredag den 23 november 2007 kl 9:00-15:00 Plats: Konferensrummet Fjärilen, Vårdcentralen i Hyltebruk Ledamöter Bengt Eliasson

Läs mer

FÖRSLAG. 34 Budget och verksamhetsplan 2012. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut

FÖRSLAG. 34 Budget och verksamhetsplan 2012. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut Nämnden för habilitering och hjälpmedel FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson, 0155 24 58 66 2011-12-07 HH-HOH11-151 34 Budget och verksamhetsplan 2012 Nämndens för habilitering och hjälpmedel

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004

DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004 DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004 SAMMANFATTNING...3 UPPDRAG, VISION OCH MÅL...4 VISION...4 VERKSAMHETSIDE...4 VERKSAMHETENS MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE...5 KUNDPERSPEKTIV...5 FINANSIELLT PERSPEKTIV...5 Resultat

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10 Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Syftet med granskningen 2 3. Metod 2 4. en inom 2 4.1 Vad är hjälpmedelshantering? 2 4.2 Hjälpmedelshandbok 3 4.3 Hur

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Delårsrapport för perioden september 2011 maj 2012 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2010/2011. Safe at Sea AB:s

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer