Nämndens delårsrapport, delår 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndens delårsrapport, delår 2"

Transkript

1

2 Nämndens delårsrapport, delår 2 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH GNVO

3 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Perspektiv... 4 Medborgare (patient, kund)... 4 Personal... 6 Förnyelse... 8 Miljö... 9 Ekonomi Samlad analys - personal och ekonomi Intern kontroll Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 2(16)

4 Sammanfattande analys Medborgarperspektivet Verksamheten lever i stort upp till satta mål. Brukare är nöjda med de insatser som ges och en stor mängd informationsinsatser ges till förskrivare och övrig vårdpersonal. Väntetider till utprovning och installation har förbättrats över tid, men kan förkortas ytterligare. Åtgärder för att uppnå detta diskuteras inom verksamheten. Framtagning av handlingsplaner pågår med åtgärder för att förhindra diskriminering pga annan sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Personal Förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal är god. Närmare 90 % av de anställda har under årets första 8 månader deltagit i någon form av kompetensutveckling. Engagemanget och utvecklingstakten är hög, vilket framkommit i de medarbetarenkäter som tagits fram. Sedan årsskiftet har sjukfrånvaron ökat något. Det beror på att ett par långtidssjukskrivningar tillkommit. Ingen av dessa har någon synbar koppling till arbetsförhållandena. Förnyelseperspektivet Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete av processer och arbetssätt inom verksamheten i syfte att öka kvalitet och effektivitet. Brukarens behov med ledorden tillgänglighet och delaktighet är utgångspunkt för förbättringsarbetet. Samverkan med andra aktörer är viktigt för förnyelse av rutiner och effektiva processer liksom jämförelser och kontakter med andra län för att söka nya idéer och infallsvinklar. Verksamheten deltar i utveckling av nyckeltal (NYSAM) bl a för sådana syften. Verksamheten har ett pågående samarbete med bl a Västmanland inom olika områden. Miljöperspektivet Verksamheten arbetar i enlighet med landstingets miljöledningssystem. Miljösamordnaren och verksamhetens miljöombud arbetar fortsatt med att föra in de centrala och verksamhetsanpassade miljöledningsrutinerna i verksamheten. Ekonomiperspektivet Hjälpmedelscentralens ekonomi är fortsatt stabil. Verksamheten redovisar ett överskott efter två tertial på 4,3 mkr. Prognosen för helår beräknas till + 2,0 mkr. Bedömningen av årsresultatet är dock fortsatt något osäker med anledning av att ny verksamhet i form av syn- och hörselhjälpmedel överförts till Hjälpmedelscentralen från årsskiftet 2010/2011. Osäkerheten ligger framförallt i prissättning och flöden av hjälpmedel. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 3(16)

5 Perspektiv Medborgare (patient, kund) Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Genom insatser och hjälpmedel ökar vi förutsättningarna för delaktighet och ett aktivt liv. Efterfrågan på hjälpmedel är fortsatt hög. Antalet sörmlänningar som erhållit hjälpmedel under årets första åtta månader har ökat något jämfört med motsvarande period En fortsatt volymökning noteras för andningshjälpmedel medan antalet datorer förskrivna till sörmlänningar minskar. Brukares nöjdhet med service och bemötande följs årligen upp via en brukarenkät. Enkäten har två syften, dels att verifiera att Hjälpmedelscentralen har korrekta uppgifter över vilka hjälpmedel respektive brukare har, men också att mäta nöjdhet med verksamhetens tjänster. Den relativt låga svarsfrekvensen på frågor om nöjdhet kan förklaras av att flertalet hjälpmedelsanvändare enbart har kontakt med sin förskrivare och inte med Hjälpmedelscentralen. Svarsfrekvensen för enkäten som helhet var 72 %. Av de svarande uppger 90 % att Hjälpmedelscentralens uppgifter om hjälpmedelinnehav stämmer. Detta utfall samt utfall för nöjdhet får anses vara ett gott resultat. Från och med årsskiftet 2011 tillfördes Hjälpmedelscentralen ansvaret för försörjning av syn- och hörselhjälpmedel. Genom den översyn av arbetssätt och metoder som genomförts under året har väntetider på uppemot 8 månader för installation av hörselhjälpmedel, nu arbetats bort. Ambitionsnivån avseende tillgängligheten för utprovning av eldrivna rullstolar har skärpts från och med Samtliga utprovningar skall ske inom 2 månader i stället för 3 som gällt tidigare. Målet nås till 74 %. Fortsatta åtgärder för att effektivisera processen diskuteras inom verksamheten. Hjälpmedel som lagerförs på Hjälpmedelscentralen levereras till förskrivaren inom en vecka, förskrivna inkontinenshjälpmedel levereras direkt till brukaren inom 5 arbetsdagar. Samverkan med intresseföreningar sker inom ramen för det brukarråd som genomförs två gånger årligen. Årets första brukarråd genomfördes i maj. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 4(16)

6 Styrtal Andel nöjda brukare Utfall Måltal Kommentar 96% 85% Av 758 utskickade enkäter var svarsfrekvensen på frågor om service och bemötande 53%. Styrtal Andel brukare som erbjuds utprovning av eldriven rullstol inom två månader Utfall Måltal Kommentar 73,9% 100% Av de 201 utprovningar som genomförts under året har 150 skett inom två månader. Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Våra insatser utgår från brukarens behov och en professionell bedömning. Brukarens behov är utgångspunkt för de hjälpmedel och tjänster som levereras. Hjälpmedelscentralen tillhandahåller hjälpmedel till länets invånare genom förskrivare i kommun och landsting. I de fall Hjälpmedelscentralens kompetens efterfrågas deltar företrädare från Hjälpmedelscentralen vid själva utprovningen. Vilka hjälpmedelsbehov som kan tillmötesgås tydliggörs i det av landstinget och kommunerna antagna regelverket för tekniska hjälpmedel. Översyn av befintligt regelverk påbörjades under 2010, i syfte att skapa ett regelverk med optimalt beslutsunderlag för förskrivare samt tillgängligt på webben för både förskrivare och brukare. Arbetet fortskrider enligt plan och beräknas kunna tas i drift vid årsskiftet. En viktig framgångsfaktor för delaktighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning är att brukare, förskrivare och övrig vårdpersonal är välinformerade om hjälpmedel, dess användningsområde och anpassning. I Hjälpmedelscentralens uppdrag ingår därför att regelbundet informera och utbilda om hjälpmedelsutbudet. Ett stort antal aktiviteter har genomförts hittills i år, både i form av utbildning/information till förskrivare men även studiebesök från verksamheter inom och utom länet. Styrtal Antal tillfällen för kunskaps- och informationsspridning om funktionsnedsättning och dess konsekvenser till brukargruppers professionella nätverk och beslutsfattare. Utfall Måltal Kommentar 58 st 40 st Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 5(16)

7 Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Vi är medvetna om människors olikheter och arbetar därför aktivt för att ingen människa skall diskrimineras. Utifrån fastställd policy för personer med funktionsnedsättning identifieras förbättringsområden för minskad diskriminering av målgruppen. Identifierade områden kommer att ingå i förvaltningens gemensamma handlingsplan. Under 2009 togs beslut i Landstinget Sörmland att förstärka arbetet med att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Detta resulterade i att landstingsfullmäktige under 2010 fastställde en HBT policy. Planering pågår för att under hösten och vintern öka kunskapen om policyn samt målgruppens behov genom diskussioner vid arbetsplatsträffar samt föreläsning inom området. Under våren ställde sig nämnden bakom en gemensam värdegrund för hjälpmedelsfrågor, vilken också skall godkännas av respektive huvudman. Värdegrundens bärande principer är att förskrivning av hjälpmedel skall utgå från den enskilde individens behov där brukarens integritet, självbestämmande, inflytande, delaktighet och livssituation beaktas. Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del av vården och ska utmärkas av professionalism och hög kompetens. Personer med störst behov skall ges företräde och prioriteringar skall göras på individnivå. Behov bedöms utifrån hälsotillståndets svårighetsgrad, hjälpmedlets förväntade effekt på hälsa och livskvalitet, samt kostnadseffektivitet. Framtagning och analys av statistik som belyser hjälpmedelsanvändning avseende ålder, kön och kommun pågår, i syfte att identifiera eventuella tecken på diskriminering. Styrtal Antal tillfällen för kunskaps- och informationsspridning om diskriminering. Utfall Måltal Kommentar 0 st 2 st Personal Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Habilitering och Hjälpmedel är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Sedan årsskiftet har närmare 90 % av personalen deltagit i någon kompetensutvecklingsaktivitet. En bidragande orsak är att verksamheten Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 6(16)

8 tillförts nya hjälpmedelsområden under året. Tillgången på kompetent personal är god och antalet avgångar är få. Styrtal Andel medarbetare som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter. Utfall Måltal Kommentar 89,4% 100% Andelen kvinnliga chefer 100% Antal chefer som på hel- eller deltid arbetar som chef är 6. Andelen kvinnor av samtliga anställda 49% Totalt finns 71 anställda. Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Habilitering och Hjälpmedels personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Antalet sjukdagar har ökat sedan föregående rapport. Det beror främst på att ett par långtidssjukskrivningar tillkommit. De långa sjukskrivningarna är inte arbetsrelaterade utan har andra medicinska orsaker. Arbetsmiljöfrågorna har stått i centrum i flera år och personalen erbjuds som redovisats tidigare en mängd friskvårdsaktiviter. Inför 2012 planeras ett förvaltningsgemensamt projekt som bär namnet Arbetsglädje och stolthet. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 3,9% Max2,6% Under perioden har det förekommit 2 sjukskrivningar längre än 90 dagar. Vid periodens utgång var inte någon långtidssjukskriven. Andelen anställda utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna. 36,8% 40% Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Habilitering och Hjälpmedel är en utvecklingsinriktad organisation där medarbetarnas engagemang tas till vara. Som rapporterats är engagemanget stort bland personalen. Tidigare genomförda medarbetarenkäter ger uttryck för detta. De möten som skett mellan personal, verksamhets- och förvaltningsledning inom ramen för sk Öppet forum har slagit väl ut, varför nya möten planerats. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 7(16)

9 Förnyelse Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Habilitering och Hjälpmedel har väl genomarbetade och kända processer som leder till uppfyllelse av God Vård (SOSFS 2005:12) i ledningssystemet för kvalitet. Förvaltningen deltar i landstingets arbete för att införa ett ledningssystem för kvalitet. Syftet är att säkerställa att landstingets alla verksamheter följer föreskrifterna i kvalitetsstandarden SOSFS 2005:12 God Vård. Fyra processer är särskilt utvalda för genomgång under året. Redan genomförda är processen för försörjning av syn- och hörselhjälpmedel och förändring av rekonditioneringsplanering. Två av processerna pågår ännu, översyn av lagerhantering samt processen att införliva inkontinenshjälpmedel i Hjälpmedelscentralens datasystem. Styrtal Antal valda processer för större brukarnytta som genomarbetats. Utfall Måltal Kommentar 2 st 4 st Två av de fyra utpekade processerna är avslutade, (rekonditioneringsplanering och hjälpmedelsförsörjning av syn- och hörselhjälpmedel), de övriga två pågår och beräknas bli klara enligt plan. Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Vi utvecklar samverkan med andra aktörer inom och utom länet, för större brukarnytta och effektivitet. Samverkansavtal finns med Västmanlands läns landstings hjälpmedelscentral. Hjälpmedelsverksamheterna i Sörmland, Uppsala-Örebro regionen, Halland och Västernorrland samarbetar för att ta fram nyckeltal (Nysam). Nyckeltalen är fortfarande på utvecklingsstadiet och kvalitetssäkring av siffrorna pågår ännu. Målsättningen är att kunna presentera en officiell nyckeltalsrapport Styrtal Antal genomförda samverkansöverenskommelser med andra aktörer som tillkommit för ökad brukarnytta och effektivitet. Utfall Måltal Kommentar 1 st 1 st Arbete pågår inom samverkan Västmanland. Till exempel har en rutin för att kunna köpa från varandras lager tagits fram. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 8(16)

10 Miljö Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Personalen har god kunskap om miljöprogrammet och dess innehåll och arbetar i enlighet med det. Den gemensamma webb-baserade utbildningen för landstinget fortsätter under hela Styrtal Andel anställda som genomgått grundläggande utbildning i miljökunskap. Andel chefer som genomgått grundläggande utbildning i miljökunskap. Utfall Måltal Kommentar 50% 70% Målet beräknas uppnås under året. 83,3% 100% Fem av sex chefer har genomgått utbildningen. Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Vi arbetar för minskad klimatpåverkan från transporter genom att samordna resor och genom att använda elektroniska hjälpmedel istället för resor där det är möjligt. Virtuella möten utnyttjas där det går. Verksamheten bedrivs i stor utsträckning på plats och kräver inte så mycket resande för möten. Vid internkontrollen uppmärksammades att en rutin för bränsleval behövs för de kombinerade etanol/bensinbilarna som verksamheten har. En sådan rutin kommer att tas fram. Styrtal Antal telefon- och videokonferenser. Utfall Måltal Kommentar 28st Sedan årets början har 28 virtuella möten hållits. Omräknat till insparad restid motsvarar det ca 157 arbetstimmar. Inget måltal är beslutat. Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska successivt byta ut farliga kemikalier från våra verksamheter. Verksamhetens kemikalier är inventerade för att få kunskap om vilka som kan bytas ut och ersättas av mindre miljöpåverkande produkter. Målsättningen är att byta ut kemikalierna där det är möjligt, utbytet beräknas vara klart under året. Styrtal Antal miljöskadliga kemikalier.(mp 2013 = -10 %) Utfall Måltal Kommentar Tretton miljöskadliga kemikalier noterades vid inventeringen. Målet i landstingets miljöprogram (minskning med 10%) innebär att minst två kemikalier ska bytas ut mot mindre miljöpåverkande. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 9(16)

11 Ekonomi Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Stabil ekonomisk utveckling. Periodens resultat, +4,3 mkr, speglar inte det reella resultat fullt ut. En stor del av verksamhetens intäkter består av hyresintäkter för hjälpmedel och löper periodiskt över alla årets månader. Verksamhetens kostnader är däremot mer varierade över årets månader, där sommarmånaderna har en lägre kostnadsnivå. Ett antal processer, bla rekonditionering av hjälpmedel har setts över och bidragit till en lägre kostnadsnivå jämfört med budget. Resultatet för helår är beräknat till +2,0 mkr. Styrtal Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Utfall Måltal Kommentar tkr 0 Årets resultat förväntas bli plus 2,0 mkr Soliditeten ska successivt öka. Den genomsnittliga förändringen under tre år räknat efter tertial 2 är plus 0,7 mkr. Styrtal Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren. Utfall Måltal Kommentar 653 tkr Måltal inte möjligt att ange i delårsrapporten. Målet för helår är +/- 0 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 10(16)

12 Samlad analys - personal och ekonomi 3.1 Anställda I och med organisationsförändringen då ansvaret för försörjningen av synoch hörselhjälpmedel överfördes till Hjälpmedelcentralen tillfördes 13 anställda till verksamheten. 3.2 Arbetade timmar och frånvarotimmar Den arbetade tiden för månadsanställda har ökat med omkring 16 % mellan åren. Detta beror till övervägande del på att personal tillkommit. Frånvarotiden har ökat med 30 % mellan åren, även detta beror till stor del på att personal tillkommit. Föräldraledighet, sjukfrånvaron och tjänstledigheter utan lön har ökat mer än den procentuella ökningen av antalet anställda. 3.3 Kostnad för den arbetade tiden Det nya löneavtalet, som för flera grupper omfattar 2 år och som gäller fram till april 2012, utgör i genomsnitt 4,0 %. lönesättningar i samband med nyrekryteringar har ökat lönekostnaden med ytterligare 0,9 %. Sammantaget har lönekostnaden för månadsanställda ökat med drygt 19 % inklusive nytt löneavtal och kostnadsökningen vid nyrekrytering. Arbetstidsökningen för perioden är 16 % jämfört med samma period föregående år. Den stora ökningen förklaras av att ny verksamhet tillförts verksamheten från årskiftet. 3.4 Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter har i jämförelse med 2010 ökat med knappt 6 %. Ökningen beror företrädesvis på den prisjustering som genomfördes under våren 2010 inom området medicinska behandlingshjälpmedel som en konsekvens av förändrad avskrivningstid. I övrig beroende på att två nya verksamhetsområden, syn och hörhjälpmedel, tillförts Hjälpmedelscentralen. Personalkostnader Den totala personalkostnaden har i jämförelse med samma period föregående år ökat med 22 % i huvudsak då beroende på att ny verksamhet tillförts hjälpmedelsverksamheten. Lokalkostnader I nivå med föregående år, samt i nivå med budget. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 11(16)

13 Köp av verksamhet och tjänster Kostnaden har i jämförelse med 2010 minskat med 27 % En kraftig minskning som till viss del beror på variationer i inköpsmönster över året. Hjälpmedelsinköp baseras på servicegrad i lager, samt utleveranser av hjälpmedel till brukare. Sett över helår brukar inköpskostnaden variera i mindre grad. En orsak till lägre inköpskostnader i perioden i jämförelse med föregående år, är förändrad rekonditioneringsprocess som innebär att återlämnade hjälpmedel rekonditioneras först när de avses användas hos brukare, samt förändrade redovisningsprinciper där vissa kostnadsposter nu istället redovisas under övriga kostnader, Övriga kostnader Övriga kostnader har i jämförelse med 2010 ökat med 36 %, vilket förklaras av att ny verksamhet tillförts Hjälpmedelscentralen, samt förändrade redovisningsprinciper. Avskrivningar Årets avskrivningar har totalt sett i jämförelse med 2010 ökat med 7 %. Ökningen är i sin helhet hänförbar till landstingshjälpmedel och beror företrädesvis på den ändring av avskrivningstiden inom området medicinska behandlingshjälpmedel, som gjordes under våren Periodens resultat och budgetavvikelse Periodens resultat, +4,3 mkr, är ett resultat bättre än budget, men som på helår beräknas plana ut bla beroende på ökade inköpsvolymer och därmed också ökade inköpskostnader. Årsprognosen är beräknad till + 2,0 mkr. Förändring av intäkter och kostnader mellan 2011 och % Intäkter 84,5 79,8 5,9 Personalkostnader 19,8 16,3 21,5 Inköpskostnader 23,6 30,0-27,1 Övriga kostnader 15,2 11,2 35,7 Avskr/Finans 21,6 20,2 6,9 Resultat 4,3 2,1 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 12(16)

14 Inventeringsdifferenser Hjälpmedelscentralen inventerar egna lager och kundlager en gång per år. Det har hittills skett under hösten. En årlig inventering av Hjälpmedelscentralens huvudlager kommer att göras i oktober Andra interna lager och kundlager ska också inventeras under oktober och november månad. Utöver detta görs kontinuerliga rättningar av lagersaldo på enstaka artiklar då avvikelser upptäcks. På Hjälpmedelscentralen pågår ett lagerprojekt som syftar till att förbättra och effektivisera våra lagerprocesser. En del i arbetet är att lokalisera orsaken till lagerdifferenser och förbättra metoder så att differenserna minskar. Projektet har en tidplan som löper över flera år, dock är lagerdifferenserna något som avses att arbeta med i ett tidigt skede i projektet. Det har tagits fram en nulägesbeskrivning som skall utgöra underlag till en aktivitetsplan för projektet. Redan nu arbetas med att titta på vissa vanligt förekommande differenser tex. nytt arbetssätt och en ny funktion i vårt system (Sesam2). Arbetssättet kallas rekondplanering och innebär att hjälpmedel rekonditioneras först då behov finns (inte som tidigare direkt när hjälpmedel kom i retur). Nytt arbetssätt och nya systemfunktioner innebär ett arbete med att se till att de nya systemfunktionerna hanteras rätt. Vissa artiklar som har stora lagerdifferenser har speciellt studerats. Varje transaktion jämförs i verkligheten med transaktionerna i systemet. Allt för att se att hanteringen utförs på rätt sätt. Avsikten är också att börja med automatisk lagerpåfyllnad på våra kundlager. Funktionen innebär att när man tar ut något ur kundlagret gör systemet en automatisk påfyllnad av kundlagret. Detta ställer stora krav på att förskrivarna hanterar förskrivningar med lageruttag på rätt sätt. Detta medför också möjligheten att styra vilka artiklar och hur stort antal av dessa kundlager får ha. 3.5 Balansräkning Balansräkningen är fortsatt stark. Balansomslutningen är oförändrad jämfört med Anläggningstillgångarna är oförändrade, medan lagervärdet fortsätter öka, framförallt beroende på att ny verksamhet tillförts Hjälpmedelscentralen samt förändrade redovisningsprinciper avseende vissa hyrhjälpmedelstillbehör. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 13(16)

15 Kortfristiga fordringar har minskat vilket medfört att utnyttjandet av checkräkningskrediten minskat i samma omfattning. De långfristiga skulderna består av fyra lån till landstinget. Samtliga dessa lån har rörlig ränta. 3.6 Investeringar Investeringar i hjälpmedel under perioden är i princip lika med samma period föregående år. Anvisat investeringsutrymme för 2011 beräknas vara tillräckligt. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 14(16)

16 Intern kontroll Den gemensamma hjälpmedelsnämnden antog vid sitt sammanträde årets internkontrollplan. Syftet med internkontroll är att säkerställa verksamhetens kvalité och efterlevnad av lagar och regler. Kontrollen ska granska att det finns rutiner samt att kontrollera om rutinerna följs för ett område. Det ingår också att syna om rutinerna är relevanta. Det innebär att kontrollen inte syftar till att bedöma om målen uppnås, utan om systemet med rutiner fungerar för att mäta och nå målet. Internkontrollen utgör en del i förvaltningens kvalitetsarbete med ständiga förbättringar där mål och styrtal i det balanserade styrkortet också ingår. Ansvaret för att förbättra och utföra eventuella åtgärder ligger hos verksamhetsledningen inom Hjälpmedelscentralen. De fem olika övergripande perspektiven i landstingets budget ligger som bas, och därifrån har ett kontrollområde per perspektiv valts ut. Under perspektiven Medborgare, Personal och Förnyelse har kvalitetskraven i God Vård legat till grund för urval av områden. Förvaltningsledningen har tagit fram och formulerat kontrollområden. För att prioritera mellan tänkbara kontrollområden har en bedömning gjorts av vilka områden som är mest angelägna att ta med i planen. En riskanalys har gjorts där sannolikhet respektive konsekvens av att rutiner inte följs har bedömts. Enhetscheferna i förvaltningen har granskat varandras verksamheter, utanför sina ordinarie verksamhetsgränser. Detta arbetssätt har tillämpats sedan 2009 med gott resultat. Sammanfattat resultat vid granskningen 2011 Medborgarperspektivet Rutiner för informationsskyldighet till brukare och remittent/förskrivare granskades när det gäller bekräftelse på mottagen remiss/anmälan/förfrågan, och vid kallelser och bokning av besök. Rutinen finns och fungerar för Hjälpmedelscentralen som bokar tid med brukaren per telefon så det blir en naturlig dialog och information. Personalperspektivet Kontrollen omfattade för introduktionsrutiner av nyanställda för arbetsplatsen, verksamheten, landstinget. Det finns en väl fungerande och känd rutin för introduktion som sträcker sig över de tre första månaderna. För den övergripande introduktionen inom Landstinget och förvaltningen Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 15(16)

17 behövs däremot en rutin. En sådan håller nu på att tas fram för hela förvaltningen. Förnyelseperspektivet Här gjordes en uppföljning av rutiner för att ta tillvara synpunkter och idéer från brukare när det gäller uppmuntran, mottagande, bearbetning och åtgärd, ev. återkoppling. Hjälpmedelscentralen har tydliga rutiner och använder flera olika sätt att ta tillvara synpunkter från brukarna. Ett pågående utvecklingsområde är hur man kan få mer aktivt deltagande i brukarrådet. Miljöperspektivet En fungerande rutin för att bara tanka miljöbränsle (etanol) i miljöbilarna saknades. Hjälpmedelscentralen ska nu ta fram en rutin för bränsleval på etanolbilarna som anger att etanol ska väljas när utetemperaturen ligger över noll. Av totalt 26 bilar finns två etanol/bensindrivna och en biogasbil, övriga drivs med diesel. Ekonomiperspektivet Rutiner finns på enhetsnivå för budgetuppföljning och ekonomiska avvikelser när det gäller hur information kommuniceras, hur positiva och negativa avvikelser hanteras samt hur beslut om åtgärder fattas. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport 16(16)

18 Rapportering 2011 Spec resultaträkning Förvaltning: Hjälpmedel Period: augusti (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter Försäljning/uthyrning hjälpmedel Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Inköp hjälpmedel Kostn för arbetskraft (kkl 4) Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Avskrivningar hyrhjälpmedel Avskrivningar landstingshjälpmedel Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

19 Rapportering 2011 Balansräkning Förvaltning: Period: Hjälpmedel augusti (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner 0 Avsatt till ersättningsreserv LÖF 0 Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

20 Rapportering 2011 Investeringsspecifikation Förvaltning: Hjälpmedel Period: augusti (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) varav medicinteknisk utrustning Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman varav medicinteknisk utrustning "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Hjälpmedel SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: Omkodade/återvunna? Utrangering/kassationer SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING

21 Bilaga 1 Antal brukare som erhållit hjälpmedel Barn respektive vuxna (oavsett hjälpmedlets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna :2 2010:3 2011:1 2011:2 Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Hjälpmedel med kommunalt resp landstingsgrundansvar (oavsett brukarens ålder) De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna :2 2010:3 2011:1 2011:2 Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel oavsett ålder Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel oavsett ålder Statistiken för perioden 1 är jan - mars Statistiken för perioden 2 är april - aug Statistiken för perioden 3 är sep - dec

22 Antal förskrivningstillfällen Bilaga 2 Antal förskrivningstillfällen - Vuxna resp barn De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna : : : :02 Vuxna: Antal förskrivningar Barn: Antal förskrivningar Vuxna: Antal förskrivningar Barn: Antal förskrivningar Antal förskrivningstillfällen - Kommunala hjälpmedel resp landstingshjälpmedel Vuxna brukare De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna : : : :02 Vuxna: Antal förskrivningar landstingshjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar landstingshjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar kommunala hjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar kommunala hjälpmedel Statistiken för perioden 1 är jan - mars Statistiken för perioden 2 är april - aug Statistiken för perioden 3 är sep - dec

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 ÅTERLÄMNADE HJÄLPMEDEL (Värde) 2:a redovisningsperioden 2011 Bilaga 5 Produktområde Individmärkta hjm Icke-individmärkta hjm Summa 04 Hjälpmedel för behandling och träning Hjälpmedel för träning av färdigheter ich förmågor Ortoser och proteser Hjälpmedel för personlig vård Hjälpmedel för förflyttning Hjälpmedel i hushållet Hjälpmedel för utrustning och anpassning Hjälpmedel för kommunikation och information Hjälpmedel för hantering av andra produkter Hjälpmedel för miljöförbättring TOTALT ÅTERLÄMNADE HJÄLPMEDEL (Antal) 2:a redovisningsperioden 2011 ISO-kod Antal Stimulatorer Rollatorer xx Manuellt drivna rullstolar xx Motordrivna rullstolar Drivaggregat Arbetsstolar Sängar Sänglyftar xx Datorer 14

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Antal brukare som erhållit hjälpmedel

Antal brukare som erhållit hjälpmedel Antal brukare som erhållit hjälpmedel Barn respektive vuxna (oavsett hjälpmedlets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 15000 10000 12880 13671 13938 11627 8000 7000 6000 5000 6648

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM 2010-10-27 74 Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1. Antar hälso- och sjukvårdens förslag på styrtal till budget

Läs mer

Årsbokslut HMC 2010 Väsentliga händelser Försörjning av syn och hörsel hjälpmedel har tillförts nämnden Beslut om fortsättning av Fritt Val av hjälpmedel 2011-03-16 EA Medborgarperspektiv Mätning av nöjdhet

Läs mer

Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården - Primärvården. Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod

Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården - Primärvården. Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod Medborgare (patient, kund) Mål 1. Medborgare får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Primärvården ska bedriva patientfokuserad

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Delårsrapport 1. Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Hjälpmedelscentralen Delår

Delårsrapport 1. Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Hjälpmedelscentralen Delår Diarienummer: SOVIS15-0045 Delårsrapport 1 Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Hjälpmedelscentralen Delår 1 2015 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Läs mer

Förändringar i styrtal - Karsudden.

Förändringar i styrtal - Karsudden. Förändringar i styrtal - Karsudden. som togs bort inför budget 2012 Att bedriva evidensbaserad behandling riktad mot riskbeteende. Att bedriva evidensbaserad vård riktad mot riskbeteende under öppenvårdsförhållanden.

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-447 145 Styrtal 2010 för hälso- och sjukvården. Revidering Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer de reviderade

Läs mer

Nämndens delårsrapport, delår 2

Nämndens delårsrapport, delår 2 Nämndens delårsrapport, delår 2 Habilitering och Hjälpmedelsnämnden Dnr HH-HOH 11-116 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Perspektiv... 5 Medborgare (patient, kund)... 5 Personal... 10 Förnyelse...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS13-0XX. Bilaga: 1. Delårsrapport 2, 2013 för Hjälpmedelscentralen

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS13-0XX. Bilaga: 1. Delårsrapport 2, 2013 för Hjälpmedelscentralen Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-10-04 VOHJS13-0XX 24 Delårsrapport 2, 2013 för Hjälpmedelscentralen Gemensamma nämndens vård,

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Nyckeltal 2011. Rapport Hjälpmedelscentraler

Nyckeltal 2011. Rapport Hjälpmedelscentraler Nyckeltal 2011 Rapport Hjälpmedelscentraler Maj 2011Maj 2011 Juni 2012 1. Profilbeskrivning HJÄLPMEDEL Dalarna Halland Södermanland Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Örebro I vilken omfattning

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

P E R S O N A L P O L I C Y

P E R S O N A L P O L I C Y P E R S O N A L P O L I C Y Delaktighet, rätt kompe - tens och öppet ledarskap är nyckelbegrepp Åtgärder som rör anställda i Landstinget Sörmland ska ske utifrån gemensamma grundvärderingar, förankrade

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå Kom och prova att prioritera hjälpmedel Riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning Projekt 2011 2012 Behovsbaserat regelverk Tydliga

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

FÖRSLAG. 27 Verksamhetsplan med budget för Hjälpmedelscentralen

FÖRSLAG. 27 Verksamhetsplan med budget för Hjälpmedelscentralen Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-11-21 VOHJS14-046 27 Verksamhetsplan med budget 2015-2017 för Hjälpmedelscentralen Gemensamma

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

FÖRSLAG. 23 Delårsrapport Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut

FÖRSLAG. 23 Delårsrapport Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut Nämnden för habilitering och hjälpmedel FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-22 HH-HOH10-098 23 Delårsrapport 2. 2010 Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut 1. Nämnden för habilitering och hjälpmedel

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september 2008-11-13 Delårsrapport januari september 2008 Rapportperiod (juli - september 2008) Nettoomsättningen ökade till 14 779 (11 216) KSEK Rörelseresultatet ökade till 5 938 (3 758) KSEK Rörelsemarginalen

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-06-02 KN-KUS16-0003-4 29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Diarienummer: KN-KUS16-0003

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. 5 b) BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. Styrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-11-04 GNVO11-031 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensamma nämndens vård, omsorg och

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer