Nämndens delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndens delårsrapport 1 2012"

Transkript

1

2 Nämndens delårsrapport Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH VOHJS

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Perspektiv Medborgare (patient, kund) Personal Förnyelse Miljö Ekonomi Samlad analys - personal och ekonomi Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport (12)

4 1 Inledning Medborgarperspektivet Under våren har ett nytt webbaserat regelverk tagits i drift. Med utgångspunkt från brukarens behov beskriver regelverket vilka hjälpmedelsbehov som tillmötesgås. Ett stort antal informationsinsatser har genomförts i syfte att öka kunskapen om hjälpmedel och deras användningsområden. Personalperspektivet Personalläget är stabilt med en måttfull personalomsättning och en begränsad nyrekrytering. Sjuktalen har åter gått ned till en låg nivå. Förnyelseperspektivet En översyn av lagerhanteringen på Hjälpmedelscentralen är påbörjad. Tillsammans med respektive huvudman pågår ett arbete med att ta fram ett gemensamt vårdprogram för brukare med inkontinens. Samarbete med hjälpmedelsverksamheten i Västmanland sker fortlöpande bl.a gällande upphandling av sortiment. Miljöperspektivet Miljörevision har genomförts på Hjälpmedelscentralen. Revisionen ingår i arbetet med Landstingets miljöcertifiering. Ekonomiperspektivet Hjälpmedelscentralens ekonomi är fortsatt stabil. Verksamheten redovisar ett överskott efter 1:a kvartalet på 1,7 mkr. Motsvarande period föregående år var +2,3 mkr. Prognosen för helår beräknas till plus/minus 0. Efter första kvartalet finns inga tecken på att Hjälpmedelscentralens ekonomiska situation i någon större grad skall förändras under resterande del av året. Utvecklingsarbete pågår för att ytterligare stärka kvalitet och precision i den ekonomiska redovisningen, med särskilt fokus på lagerhantering. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport (12)

5 2 Perspektiv 2.1 Medborgare (patient, kund) Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Genom insatser och hjälpmedel ökar vi förutsättningarna för delaktighet och ett aktivt liv. En funktionsnedsättning, långvarig eller bestående, som uppstår till följd av skada eller sjukdom ökar risk för inaktivitet och begränsad delaktighet. En effektiv hjälpmedelsförsörjning som präglas av lyhördhet och respekt för brukaren och som utgår från brukarens behov bidrar till ökad aktivitet och delaktighet för individen. Hjälpmedelscentralen tillhandahåller hjälpmedel till sörmlänningarna genom förskrivare i kommunerna och landstinget. Vid behov deltar företrädare från Hjälpmedelscentralen i själva utprovningen. Brukares nöjdhet med den service som ges mäts årligen. Årets brukarenkäter planeras att genomföras under våren. Från och med 2012 skall även förskrivarnas nöjdhet med Hjälpmedelscentralens insatser mätas. Även denna beräknas kunna genomföras innan sommaren. Förskrivare i kommun och landsting med habiliterings- och rehabiliteringsansvar efterfrågar i särskilt svåra ärenden fördjupad kunskap om olika typer av hjälpmedel och deras funktion. Förskrivarna kan i dessa situationer få stöd av verksamhetens hjälpmedelskonsulenter och tekniker. Verksamhetens målsättning är att väntetiden för en sådan utprovning inte skall överskrida två månader. Nittio procent av pågående eller väntande ärenden har väntat kortare tid än 2 månader. Styrtal Andel brukare som är nöjda med den service som givits. Andel förskrivare som är nöjda med den service som givits. Utfall Måltal Kommentar 96% Mätning beräknas genomföras före sommaren 80% Mätning beräknas genomföras före sommaren. Andel brukare som erbjuds utprovning inom två månader. 90,1 100% 141 brukare väntar på utprovning alternativt har en pågående utprovning. Av dessa har 127 väntat kortare tid än 2 månader. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport (12)

6 Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Våra insatser utgår från brukarens behov och en professionell bedömning. Under 2010 påbörjades ett projekt för att tydliggöra och underlätta behovsbedömningen som grund för förskrivning av hjälpmedel, samt att göra detta regelverk tillgängligt på webben för både förskrivare och brukare. Det nya webbaserade regelverket togs i drift i början av februari i år, sedan ett stort antal förskrivare utbildats i systemet. En viktig framgångsfaktor för delaktighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning är att brukare, förskrivare och övrig vårdpersonal är välinformerade om hjälpmedel, deras användningsområde och deras anpassning till den enskilde brukaren. I Hjälpmedelscentralens uppdrag ingår därför att regelbundet informera och utbilda om hjälpmedelsutbudet. Under årets första tre månader har ett fyrtiotal informationsinsatser om hjälpmedel och dess användningsområden genomförts. Deltagarnas nöjdhet med de utbildningsinsatser som genomförs skall framgent utvärderas. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Antal tillfällen för kunskaps- och informationsspridning om hjälpmedel och dess användningsområden till brukargruppens professionella nätverk och beslutsfattare. 68 st 80 st Av dessa avser drygt 40 information och studiebesök om hjälpmedel och dess användning. Övriga avser utbildning av förskrivare samt om nytt webbaserat regelverk. Andel nöjda kursdeltagare från andra verksamheter. 70% Mall för utvärdering klar för att börja användas. Landstinget verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Vi är medvetna om människors olikheter och arbetar därför aktivt för att ingen människa skall diskrimineras. God kunskap om olika gruppers livsvillkor och behov bidrar till att motverka diskriminering. Tre områden prioriteras under året; förverkligandet av intentionerna i landstingets policy för personer med funktionsnedsättning, FN s konvention om barns rättigheter samt landstingets HBT-policy. Aktiviteter har initierats inom samtliga tre områden. I syfte att identifiera eventuella tecken på osaklig ojämlikhet har framtagning och analys av statistik som belyser hjälpmedelsanvändning avseende ålder, kön och kommun också påbörjats. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport (12)

7 Styrtal Utfall Måltal Kommentar Antal aktiviteter till medarbetare som syftar till att motverka diskriminering. Andel hjälpmedelsbeslut i VOJHS och i HH s förvaltningsledning där barnperspektivet beaktats. 1 st 2 st Avser en av fem enheter 100% 80% Avser ett beslut i VOHJS angående avgifter för inkontinenshjälpmedel. 2.2 Personal Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Habilitering och Hjälpmedel är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Rekryteringsläget är gott. I de fall nyanställningar skett har det funnits meriterade sökande. Kompetensutveckling sker utifrån verksamhetens behov. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell kompetensutvecklingsplan. Andel medarbetare som skulle rekommendera sin arbetsplats till andra Andelen chefer som har en individuell kompetensutvecklingsplan för chefs- /ledarrollen. Andelen medarbetare som upplever att de är engagerade i utvecklingen av verksamheten. Andelen kvinnliga chefer 100% 80% Redovisas vid årets slut. 90% Redovisas vid årets slut. 100% Redovisas vid årets slut. 80% Redovisas vid årets slut. Andelen kvinnor av samtliga anställda 49% Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport (12)

8 Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Habilitering och Hjälpmedels personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Sjukfrånvaron minskade från 4,0 dagar per anställd till 3,3 dagar under senaste 12 månadersperioden vid en jämförelse med motsvarande rapportering för ett år sedan. I landstinget som helhet ser vi för samma perioder en ökning från 4,0 till 4,7 dagar. Den redovisade andelen sjukdagar i förhållande till ordinarie tid beskriver motsvarande mönster. Något som bidrar till en god arbetsmiljö och minskande sjuktal, är att medarbetarna uppmuntras till fysiska aktiviteter och har möjlighet till träning på arbetsplatsen. Projekt "Arbetsglädje och Stolthet" har haft en upptakt med en förvaltningsgemensam aktivitet och föreläsning. Arrangemanget var uppskattat. Mer är två tredjedelar av medarbetarna deltog. Under våren kommer varje enhet att göra en nulägesbeskrivning inför kommande utvecklingsarbete. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 3,8% Max 3% Landstingssnittet (exklusive bolagen) ligger på 4,6 %. Andelen anställda utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna. 35,3% Min 40% Landstingssnittet (exklusive bolagen) ligger på 29,4% utan sjukfrånvaro. Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Habilitering och Hjälpmedels personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Vid årets medarbetarsamtal kommer cheferna att göra en bedömning om de anser att medarbetarna deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Resultatet kommer sedan att sättas i relation till vad medarbetarna anger i höstens medarbetarenkät om sitt eget engagemang. Ännu är inga medarbetarsamtal genomförda under året. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Andelen medarbetare som bedöms delta aktivt i utvecklingen av verksamheten. 80% Redovisas vid årets slut. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport (12)

9 2.3 Förnyelse Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Habilitering och Hjälpmedel har väl genomarbetade och kända processer som leder till uppfyllelse av ledningssystemet för kvalitet. Fem processer är utvalda för att arbeta med under 2012: Fortsatt översyn och utveckling av lagerhanteringen. Analys av arbetssätt och rutiner för att följa Patientsäkerhetslagen. Initiera ett nytt vårdprogram för inkontinens, arbetet sker tillsammans med berörda huvudmän. Kartlägga processen för förskrivning av barnhjälpmedel. För att belysa förskrivnings- och konsumtionsmönster ska Hjälpmedelscentralen ta fram statistik tillsammans med köparna för att ge ytterligare underlag för utveckling och beslut. En arbetsgrupp har startats med syfte att göra en översyn av lagerhanteringen på Hjälpmedelscentralen. Bl.a arbetar man med lagernivåer och artikelvård. Kommuner och landsting avser att i samverkan fatta beslut om ett gemensamt vårdprogram för brukare med inkontinens. Målet är att alla ska få en likvärdig inkontinensvård oavsett var i länet man bor. Förslag till vårdprogram tas fram av berörda yrkeskategorier med kunskap inom området och beräknas vara klart efter sommaren Därefter ska vårdprogrammet implementeras i verksamheterna i länet under hösten. I mars togs ett nytt beställningssystem för inkontinenshjälpmedel i bruk. Det innebär bl.a att förskrivarna kan lägga in sin beställning direkt i systemet mot att tidigare ha faxat beställningen. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Antal processer för större brukarnytta som genomarbetats. 0 5 st Arbete är påbörjat med två av processerna dvs lagerhantering samt vårdprogram inkontinens. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport (12)

10 Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Vi utvecklar samverkan med andra aktörer inom och utom länet, för större brukarnytta och effektivitet. Hjälpmedelscentralen har ett samarbete med hjälpmedelsverksamheten i Västmanland sedan ett antal år tillbaka. Ett av målen med samarbetet är att göra gemensamma upphandlingar av sortiment vilket är kostnadsbesparande. Exempel på detta är genomförd upphandling av hygienhjälpmedel. Till hösten planeras upphandling av manuella rullstolar. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Inget styrtal är aktuellt. 2.4 Miljö Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Personalen har god kunskap om miljöprogrammet och dess innehåll och arbetar i enlighet med det. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Andel anställda som genomgått grundläggande utbildning i miljökunskap. 72,5% 100% Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Vi arbetar för minskad klimatpåverkan från transporter genom att samordna resor och genom att använda elektroniska hjälpmedel istället för resor där det är möjligt. Video- och telefonkonferenser används i den mån det är möjligt. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Antal telefon- och videokonferenser samt Netmeeting st Uppskattad sparad körsträcka tom mars: 1539 km. Uppskattad tidsbesparing tom mars är 27 timmar. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport (12)

11 Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska successivt byta ut farliga kemikalier från våra verksamheter. Kemikalier inhandlas via upphandlat sortiment vilket säkerställer minst möjliga miljöpåverkan. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Antal miljöskadliga kemikalier.(mp 2013 = -10 %) Högst 11 st Antal miljöskadliga produkter i verksamheten är 13 st i mars Arbete pågår för att minska antalet. 2.5 Ekonomi Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Stabil ekonomisk utveckling. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr tkr 0 Resultatet är i nivå med samma period föregående år och med årsutfall 2011 Soliditeten ska ligga på målnivå. 30% Rapporteras i årsredovisningen Soliditeten ska successivt öka. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren. 0% Rapporteras i årsredovisningen. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport (12)

12 3 Samlad analys - personal och ekonomi 3.1 Anställda Antalet anställda uttryckt i heltider har minskat med 3,2 jämfört med samma period förra året. 3.2 Arbetade timmar och frånvarotimmar Den sammantagna arbetade tiden har minskat med 2% mellan åren. Frånvarotiden har samtidigt minskat med ca 18%, där föräldraledighet och sjukfrånvaro uppvisar de största ändringarna. 3.3 Kostnad för den arbetade tiden Månadslönekostnaden har gått ner med ca 2,7% mellan åren trots kostnader för nytt löneavtal och viss kostnadsökning vid nyrekrytering, tillsammans 1,2%. 3.4 Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter har i jämförelse med samma period 2011 ökat med 2,8 %. Ökningen beror företrädesvis på volymökning. Personalkostnader Personalkostnaderna har i jämförelse med samma period 2011 minskat med 2,5 % vilket är en följd av en förväntad rationalisering i den del av verksamheten som tillfördes Hjälpmedelscentralen vid årsskiftet 2010/2011. Lokalkostnader I nivå med samma period föregående år, samt i nivå med budget. Köp av verksamhet och tjänster Kostnaden har i jämförelse med samma period 2011 ökat med drygt 17 %. Ökningen beror företrädesvis på variationer i inköpsmönster över året. Hjälpmedelsinköp baseras på servicegrad i lager, samt utleveranser av hjälpmedel till brukare. Övriga kostnader Övriga kostnader har i jämförelse med samma period 2011 ökat med 20 %. Ökningen förklaras av förändrade redovisningsprincip angående bokföring av overheadkostnad som under första kvartalet 2011 redovisades på annan rad i resultaträkningen. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport (12)

13 Avskrivningar Avskrivningar har totalt sett i jämförelse med samma period 2011 minskat med drygt 8 %. Minskningen är huvudsak hänförbar till landstingshjälpmedel där tröskeleffekten av förändrad avskrivningstid för medicinska behandlingshjälpmedel börjat plan ut. Periodens resultat och budgetavvikelse Periodens resultat, +1,7 mkr, är ett resultat bättre än budget. Periodresultat variera under året beroende på variationer i inköpsmönster och kostnadsutfall. Periodisering av kostnader är ett fortsatt utvecklingsområde. Årsprognosen är beräknat till +/-0. Förändring av intäkter och kostnader mellan 2012 och Avvikelse Intäkter 33,0 32,1 +2,8 % Personalkostnader -7,9-8,1-2,5 % Köp av verksamhet och tjänster -9,5-8,1 +17,3 % Övriga kostnader -6,0-5,0 +20 % Avskrivning/Finansiella poster -7,9-8,6-8,1 % Resultat 1,7 2,3 3.5 Balansräkning Från och med 2012 ingår ej balansräkning på nämndnivå i rapporteringen. Balansräkningen rapporteras endast på landstingsnivå. Ansvar kvarstår dock på nämndnivå för vissa balansposter, företrädesvis eget kapital, anläggningstillgångar, samt lagervärden. På skuldsidan ansvarar nämnden för de långfristiga lånen som består av fyra lån till landstinget på ett sammanlagt värde av 42 mkr mars 2011 årsbokslut Anläggningstillgångar 60,7 mkr 60,0 mkr Lager 17,8 mkr 17,8 mkr Eget kapital 25,1 mkr 23,8 mkr Långfristiga lån 42,2 mkr 42,2 mkr 3.6 Investeringar Investeringar i hjälpmedel under första kvartalet är i princip lika med samma period föregående år. Anvisat investeringsutrymme för 2012 beräknas vara tillräckligt. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Nämndens delårsrapport (12)

14 Rapportering 2012 Spec resultaträkning Förvaltning: Period: Hjälpmedel Mars (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhetens intäkter Försäljning/uthyrning hjälpmedel Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Inköp hjälpmedel Kostn för arbetskraft (kkl 4) Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Avskrivningar kommunala hjälpmedel Avskrivningar landstingshjälpmedel Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa Diff kontroll intäkter

15 Bokslut

16 Rapportering 2012 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Hjälpmedel Mars (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) varav medicinteknisk utrustning Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman varav medicinteknisk utrustning "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Hjm SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Omkodade/återvunna Utrangering/kassationer SUMMA UTRANGERING

17 ÅTERLÄMNADE HJÄLPMEDEL (Värde) 1:a perioden 2012 jan-mars Produktområde Individmärkta hjm Icke-individmärkta hjm Summa 04 Hjälpmedel för behandling och träning Hjälpmedel för personlig vård Hjälpmedel för förflyttning Hjälpmedel i hushållet Hjälpmedel för utrustning och anpassning Hjälpmedel för kommunikation och information Hjälpmedel för hantering av andra produkter TOTALT ÅTERLÄMNADE HJÄLPMEDEL (Antal) 1:a perioden 2012 jan-mars ISO-kod Antal Stimulatorer Rollatorer xx Manuellt drivna rullstolar xx Motordrivna rullstolar Drivaggregat Arbetsstolar Sängar Sänglyftar xx Datorer 3

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Antal brukare som erhållit hjälpmedel Barn respektive vuxna (oavsett hjälpmedlets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna :1 2011:2 2011:3 2012:1 Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Hjälpmedel med kommunalt resp landstingsgrundansvar (oavsett brukarens ålder) De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna :1 2011:2 2011:3 2012:1 Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel oavsett ålder Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel oavsett ålder Statistiken för perioden 1 är jan - mars Statistiken för perioden 2 är april - aug Statistiken för perioden 3 är sep - dec

28 Antal brukare som har landstingshjälpmedel Totalt :1 2011:2 2011:3 2012:1 Antal brukare som har landstingshjälpmedel Barn - vuxna :1 2011:2 2011:3 2012:1 Antal barn Antal vuxna

Nämndens delårsrapport, delår 2

Nämndens delårsrapport, delår 2 Nämndens delårsrapport, delår 2 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 11-115 GNVO 11-023 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Perspektiv... 4 Medborgare

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården - Primärvården. Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod

Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården - Primärvården. Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod Medborgare (patient, kund) Mål 1. Medborgare får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Primärvården ska bedriva patientfokuserad

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM 2010-10-27 74 Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1. Antar hälso- och sjukvårdens förslag på styrtal till budget

Läs mer

Förändringar i styrtal - Karsudden.

Förändringar i styrtal - Karsudden. Förändringar i styrtal - Karsudden. som togs bort inför budget 2012 Att bedriva evidensbaserad behandling riktad mot riskbeteende. Att bedriva evidensbaserad vård riktad mot riskbeteende under öppenvårdsförhållanden.

Läs mer

Antal brukare som erhållit hjälpmedel

Antal brukare som erhållit hjälpmedel Antal brukare som erhållit hjälpmedel Barn respektive vuxna (oavsett hjälpmedlets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 15000 10000 12880 13671 13938 11627 8000 7000 6000 5000 6648

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS13-0XX. Bilaga: 1. Delårsrapport 2, 2013 för Hjälpmedelscentralen

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS13-0XX. Bilaga: 1. Delårsrapport 2, 2013 för Hjälpmedelscentralen Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-10-04 VOHJS13-0XX 24 Delårsrapport 2, 2013 för Hjälpmedelscentralen Gemensamma nämndens vård,

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-447 145 Styrtal 2010 för hälso- och sjukvården. Revidering Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer de reviderade

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Delårsrapport 1. Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Hjälpmedelscentralen Delår

Delårsrapport 1. Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Hjälpmedelscentralen Delår Diarienummer: SOVIS15-0045 Delårsrapport 1 Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Hjälpmedelscentralen Delår 1 2015 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Nämndens delårsrapport

Nämndens delårsrapport Nämndens delårsrapport 1 2012 Habilitering och Hjälpmedelsnämnden Dnr HH-HOH12-076 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 5 2.1 Medborgare (patient, kund)... 5 2.2 Personal... 11 2.3 Förnyelse...

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

FÖRSLAG. 34 Budget och verksamhetsplan 2012. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut

FÖRSLAG. 34 Budget och verksamhetsplan 2012. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut Nämnden för habilitering och hjälpmedel FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson, 0155 24 58 66 2011-12-07 HH-HOH11-151 34 Budget och verksamhetsplan 2012 Nämndens för habilitering och hjälpmedel

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Diarienummer: VOHJS13-018 HH-HOH13-030 Verksamhetsberättelse 2012 Hjälpmedelscentralen Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Inledning Sammanfattande analys Medborgarperspektivet

Läs mer

Nyckeltal 2011. Rapport Hjälpmedelscentraler

Nyckeltal 2011. Rapport Hjälpmedelscentraler Nyckeltal 2011 Rapport Hjälpmedelscentraler Maj 2011Maj 2011 Juni 2012 1. Profilbeskrivning HJÄLPMEDEL Dalarna Halland Södermanland Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Örebro I vilken omfattning

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Årsbokslut HMC 2010 Väsentliga händelser Försörjning av syn och hörsel hjälpmedel har tillförts nämnden Beslut om fortsättning av Fritt Val av hjälpmedel 2011-03-16 EA Medborgarperspektiv Mätning av nöjdhet

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-06-02 KN-KUS16-0003-4 29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Diarienummer: KN-KUS16-0003

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Nämndens delårsrapport, delår 2

Nämndens delårsrapport, delår 2 Nämndens delårsrapport, delår 2 Habilitering och Hjälpmedelsnämnden Dnr HH-HOH 11-116 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Perspektiv... 5 Medborgare (patient, kund)... 5 Personal... 10 Förnyelse...

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

FÖRSLAG. 27 Verksamhetsplan med budget för Hjälpmedelscentralen

FÖRSLAG. 27 Verksamhetsplan med budget för Hjälpmedelscentralen Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-11-21 VOHJS14-046 27 Verksamhetsplan med budget 2015-2017 för Hjälpmedelscentralen Gemensamma

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinderverksamheten Borås Stad Namn/ämne ex När brukare inte öppnar dörren 1 Ur Borås Stads Styr- och

Läs mer

Balanserat styrkort 2012

Balanserat styrkort 2012 Balanserat styrkort 2012 Rödmarkering innebär särskilt prioriterat område Psykiatrin Halland Telefon: 0346-571 15 Fax: 0346-581 50 E-post: psykiatrin@regionhalland.se Webb: www.regionhalland.se/psykiatrin

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Teemu Lehtimäki Inköp +4616104729 2015-01-23 DU-UPP15-0015-1 Ä R E N D E G Å N G DU-nämndens inköpsutskott DU-nämnden M Ö T E S

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Budget 2014 Landstingets kansli

Budget 2014 Landstingets kansli Budget 2014 Landstingets kansli Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Genom ledning, stöd och service skapar vi tillsammans förutsättningar för största möjliga välfärd för invånarna.

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6)

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6) Rekryteringspolicy Rekryteringspolicy 1(6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Uppföljning... 4 Bilageförteckning:... 4 Rekryteringspolicy 2(6) Inledning Landstinget

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Karin Flyckt Samordnare av funktionshindersfrågor Förändrade roller på nationell nivå Hjälpmedelsinstitutet avvecklas statliga åtaganden går till

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Delårsrapport 1. Habilitering och Utbildningsnämnden Delår 1 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Delårsrapport 1. Habilitering och Utbildningsnämnden Delår 1 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Diarienummer: HU-HOH14-077 Delårsrapport 1 Habilitering och Utbildningsnämnden Delår 1 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Habilitering och Utbildningsnämnden,

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2014-2016

Verksamhetsplan med budget 2014-2016 Diarienummer: VOHJS13-049 HH-HOH13-177 Verksamhetsplan med budget 2014-2016 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

P E R S O N A L P O L I C Y

P E R S O N A L P O L I C Y P E R S O N A L P O L I C Y Delaktighet, rätt kompe - tens och öppet ledarskap är nyckelbegrepp Åtgärder som rör anställda i Landstinget Sörmland ska ske utifrån gemensamma grundvärderingar, förankrade

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september 2008-11-13 Delårsrapport januari september 2008 Rapportperiod (juli - september 2008) Nettoomsättningen ökade till 14 779 (11 216) KSEK Rörelseresultatet ökade till 5 938 (3 758) KSEK Rörelsemarginalen

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

12/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport januari - mars 2016

12/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport januari - mars 2016 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-21 KN-KUS16-0003-2 12/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport januari - mars 2016 Diarienummer:

Läs mer