Årsredovisning. År 2014 BRF ÅSEN. Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. År 2014 BRF ÅSEN. Org.nr 715200-0183"

Transkript

1 Årsredovisning År 2014 BRF ÅSEN Org.nr

2 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid: Onsdagen den 22 april, 2015, kl Plats: Åsvägen 9, Föreningslokalen Dagordning 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4. godkännande av röstlängd 5. godkännande av dagordning 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 7. val av minst två rösträknare 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning 9. genomgång av styrelsens årsredovisning 10. genomgång av revisorernas berättelse 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 16. val av styrelseledamöter och suppleanter 17. presentation av HSB-ledamot 18. beslut om antal revisorer och suppleant 19. val av revisor/er och suppleant 20. beslut om antal ledamöter i valberedningen 21. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 22. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 23. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen 24. föreningsstämmans avslutande Möjlighet till diskussion med styrelsen samt till allmänna frågor finns efter stämman. Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse kommer att distribueras senast veckan före årsstämman. Välkomna! Styrelsen i Brf Åsen

3 HSB Brf Åsen i Solna Innehåll Fövaltningsberättelse... 3 Föreningsinformation... 3 Sammansättning av styrelsen m.m... 3 Sammankomster och information till medlemmar... 4 Föreningsfrågor... 5 Fastigheten... 5 Lägenhetsfördelning... 6 Förvaltning... 6 Avtal med leverantörer... 6 Verksamheten... 6 Väsentliga händelser under räkenskapsåret:... 7 Planerat underhåll till fastigheterna... 8 Kalendarium över större utförda renoveringar... 8 Drift och löpande underhåll... 9 Ekonomi... 9 Arvoden... 9 Fördelning intäkter och kostnader... 9 Förvaltningskostnader Taxebundna avgifter Lån Fonder Årsavgift Förslag till resultatdisposition Flerårsöversikt - Nyckeltal Resultaträkning Balansräkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och Bokslutskommentarer Noter Noter Noter Revisionsberättelse

4 HSB Brf Åsen i Solna Till Revisorn i Bostadsrättsföreningen Åsen i Solna Bilaga 1 Bostadsrättsöverlåtelser och andrahandsuthyrning Bilaga 2 Underhållsplan Fullmakt för ombud

5 Fövaltningsberättelse Föreningsinformation Styrelsen för HSBs Bostadsrättsförening Åsen i Solna ( ) får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Föreningen bildades och registrerades Fastigheterna färdigställdes under hösten Föreningen äger kvarteret Åsen 3 och förvaltar fastigheterna på Åsvägen 3, 5, 7 och 9. Föreningen förvärvade marken som tidigare upplåtits av Solna stad genom tomträtt. Av föreningens 92 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. Av föreningens 15(13) lokaler var 11(11) uthyrda till medlemmar och juridiska personer den 31/ En lokal på Åsv. 9 används som föreningslokal. En lokal på Åsv. 3 används som pingisrum/hobbyrum. F.n väntar dock denna lokal på renovering efter tidigare dagvattenläcka. Föreningen hade 120 (116) fysiska medlemmar samt 1(1) juridisk medlem (Solna Stad) den 31/ Under året har 16(12) överlåtelser genomförts (se bilaga 1 - Bostadsrättsöverlåtelser). Sammansättning av styrelsen m.m Styrelsens sammansättning från ordinarie föreningsstämma den 25 april 2013 Ordinarie ledamöter Rolf Widgren Ordförande Martin Öhman vice Ordförande Underhåll, tvätt och städ Åsa Sennevall Kassör Emelie Olsson Sekreterare Hemsida, Kallelser, Medlemsinfo Josefin Skogsberg Ledeamot Utemiljö Ingemar Andersson Ledamot, Distriktsombud Brand, Skydd, Miljö, Utbildning Pär Markgren HSB-ledamot Suppleanter Oskar Åsgård Suppleant Avtal Andreas Almqvist Suppleant Föreningslokalen För följande går mandatperioden ut i samband med Föreningsstämman-2015: MartinÖhman, Emelie Olsson och Josefin Skogsberg Valberedningen har att ta ställning till förlängning eller nytt förordnande för 3 ledamöter Firmatecknare Föreningen har tecknats av Rolf Widgren, Martin Öhman, Åsa Sennevall och Emelie Olsson. Två i förening. Attestberättigade Attestberättigade var Rolf Widgren, Martin Öhman, Åsa Sennevall och Emelie Olsson var för sig under kr, annars två i förening. Valberedning Valberedningen har utgjorts av Thin Bohman (sammankallande), Anna Maxe och Hanna Backman. Revisorer Revisorer har varit Carina Nyberg med Håkan Östergren som suppleant valda vid föreningsstämman samt en revisor hos BoRevision AB, utsedd av HSB s Riksförbund. 3

6 Sammankomster och information till medlemmar Fritidsverksamhet Styrelsen har under verksamhetsåret arrangerat vår- och höststädningar samt ett informationsmöte i december med lussebullar och glögg. Övrig information till medlemmar Styrelsen har skickat två skrivelser (maj och okt-2014) till samtliga medlemmar för att informera om: - Planerade Åtgärder: Värme- och inomhusmiljörelaterade åtgärder Värmeprojektet - Löpande arbete Målning av källare Åsv. 3 - utförs under 2015 Målning av yttertag samtliga fastigheter - åtgärdat Byte av stuprör Åsv. 5 - åtgärdat Fasadinventering visade att ingen renovering var nödvändig - åtgärdat - Innemiljö: Inredning av Piskbalkonger till grillplatser - utförs under 2015 Temperatur i lägenheter förslag till åtgärder - endast information Störningsmoment, klagomål etc. - endast information Ang. felanmälningar och reparationer - endast information Tvättstugan - endast information Inbrott Åsv. 7 samt hos Brf Husberget - endast information Digitalisering av Fastighetens ritningar - utförs under Utemiljö: Ang. städdagar (17 maj o 18 okt) - utfört Cykelställ - endast information Lek- o grillplatser - endast information Matavfallshantering - endast information - Ekonomi och Administration Omskrivning av lån - utfört Leverantörsbyte (Kone/HissCraft, Trygg Hansa/Folksam, Vivaldi/Abima) - utfört Byte av stadgar - utfört jan 2015 Avgiftshöjningar (juli -2 %, jan %) - utfört Höjda avgifter vid Överlåtelser, Pant och 2:a-handsuthyrning Inventering av HSB-avtal - slutförs 2015 Ändrade avskrivningsregler K3 - endast information - Övrig information Önskemål om val av mäklare vid försäljning av borätter - endast information Skapande av Facebook-grupp samt distributionslistor för - utfört Utanonsering av lediga lokaler - endast information 4

7 Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma avhölls Två Extra Föreningsstämmor ( och ) avhölls för att besluta om nya stadgar. Besluten på båda stämmorna var enhälliga och de nya stadgarna gäller från januari Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 1 konstituerande möte samt 11 ordinarie protokollförda sammanträden. Under året har 16(12) bostadsrätts överlåtelser skett. Antal fysiska medlemmar per den 31 december 2014 var 120 (116). Antal juridiska medlemmar var 1 (1). Samtliga nya medlemmar önskas välkomna i föreningen. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar gemensamt har en bostadsrätt, har de endast en röst tillsammans. Fastigheten Fastighetsbeteckning: Åsen 3, Solna Stad Org.nr Taxeringsvärde: Varav byggnader: Varav mark: Belåning vs Taxeringsvärde i (1000-tals kronor) ,6% 20,7% 20,8% ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Taxeringsvärde Fastighetslån Belåningsgrad Taxeringsvärden höjdes 2013 vilket innebar att belåningsgraden utvecklades positivt eftersom totala lånenivån bibehölls på samma nivå ( kr som amorteras årligen). Föreningen förvärvade marken som tidigare upplåtits av Solna Stad genom tomträtt. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam, ansvarsförsäkring för styrelsen ingår. Föreningen betalar årlig premie för s.k Bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar. På fastigheten finns 4 flerbostadshus i 4 våningsplan innehållande totalt 92 lägenheter. Samtliga 92 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Den 31/ fanns det 3 bostadsrätter med andrahandsuthyrning beroende på studier samt sambo-test. Solna Stad äger 3 bostadsrätter som hyrs ut. 5

8 Nedersta planen i flerbostadshusen innehåller cykelrum, elrum, barnvagnsförråd samt ett antal lägenhetsförråd. Dessutom finns en undercentral, gemensam tvättstuga (Åsvägen 5) och en övernattningslägenhet (Föreningslokalen Åsvägen 9) för medlemmarna att hyra. Både tvättstuga och föreningslokalen bokas genom det elektroniska bokningssystemet antingen via bokningspanel i Tvättstugan eller via Internet och Smartphone-app. Översta våningen har vindsförråd, piskbalkong samt hissrum. Under 2015 kommer piskbalkongerna a tt inredas som grillplatser. En piskställning kommer att flyttas till Åsvägen 3 utanför lokalen som hyrs av Jeff & John. Den totala boytan är kvm med följande lägenhetsfördelning. Lägenhetsfördelning Totalt antal lägenheter :or 2:or 3:or Antal Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har på uppdrag av styrelsen handlagts av HSB, som även upprättat förslag till årsredovisning och budget. Dessutom har HSB uppdrag för teknisk och administrativ förvaltning, fastighetsskötsel och underhållsplan. Avtal med leverantörer Fastighetsskötsel HSB (Fastighetsskötare Christian Kraft) Ekonomisk administration HSB (Christina Runnestad) Underhållsplan (digital) HSB Övrig administrativ och teknisk förvaltning HSB (Asal Abdi) Städning Mellansvenska städ AB Sommarunderhåll Vivaldi Ny leverantör 1 april 2015 är I Marknadsentrepander AB Vinterunderhåll HSB Avtalet uppsagt f.n inget nytt avtal tecknat Hissavtal HissCraft Kabel-tv Comhem AB El Vattenfall Värme Norrenergi Vatten Solna Vatten Sophämtning Sita Verksamheten Styrelsen arbetar efter visionen: Föreningens firma är HSB:s Bostadsrättsförening Åsen i Solna. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 6

9 Väsentliga händelser under räkenskapsåret: Installerat belysningsvakt i nedre delen av källaren på Åsvägen 3 Detta för att minska elförbrukningen eftersom belysningen ofta glömdes påslagen. Målning av yttertak. Utfördes på samtliga hus som en del av löpande underhåll. Taket målades om senast då teglet byttes ut. Byte av stuprör - Åsvägen 5 3 av 4 stuprör byttes ut. På övriga hus har detta utförts vid tidigare tillfällen. De 3 rören på Åsvägen 5 var från 1948! Reparation av sockel - Åsvägen 9 Sockeln på norra sidan reparerades Ramp i cyckelrum (insida) - Åsvägen 3 Installerades som ett led att förenkla passagen för rullatorer. Extra Föreningsstämmor för byte av stadgar Eftersom vi bytt fläktsystem som påverkar luftflödet i fastigheterna genomfördes en Radonmätning på utvalda lägenheter. Resultatet visade sig vara väsentligt under godtagbara gränsvärden. Installationen av det nya elektroniskt Tvättbokningssystem från Aptus slutfördes. Efter det att några initiala tekniska problem lösts fungerade systemet problemfritt under året. Systemet har gränssnitt via bokningspanel i Tvättstugan samt via Internet och smartphoneapp. Bokning kan utföras både för tvättstugor och Föreningslokalen. De gamla bokningspanelerna har tagits bort och väggarna har spacklats och målats. Under 2015 kommer systemet att byggas ut för att kunna boka de grillplatser som kommer inredas i nuvarande Piskbalkonger. En av piskställningarna kommer att sättas upp i anslutning till Åsv. 3 utanför Jeff o John. Problemet med dagvattenläckan på Åsvägen 3 åtgärdades 2013 och skulle slutföras med målning av källaren under Vid inspektion inför målning upptäcktes s.k karbonatiseringsangrepp på en pelare och företaget som gjorde inspektionen tror att fukt från utsidan tränger in i väggarna. Vi kommer nu behöva genomföra en analys och ta beslut om åtgärder under Under sommaren och hösten har vi haft många diskussioner med Vivaldi ang. markskötseln. Den skötsel som enl. avtal skulle utförts har under flera år varit eftersatt. En uppryckning har skett och likaså kreditering av en del avgifter. Vi har sagt upp avtalet och tecknat nytt avtal med I Marknadsentrepenader AB fr.o.m 1 april Både under 2013 och 2014 har vi klagat på (och haft möten med) Solna Stad ang. snöröjning som varit obefintlig på trottoaren i kurvan på höger sida mitt emot Åsvägen 2 i riktning Råsundavägen. Snöröjningen under 2014/2015 kanske inte är representativ men snöröjningen där Solna Stad ansvarar har fungerat bra. Däremot har snöröjningen som HSB ansvarar för (dvs gångvägar mellan hus och framför entreer) ej fungerat. Styrelsen återkommer med plan hur vi hanterar snöröjningen vintern 2015/2016. Bostadsanpassning har utförts av Solna Stad i källarplan på Åsvägen 3 med ramp på insidan av cyckelrummet för att underlätta passage med rullator. Vi har öppnat upp en FaceBook-grupp samt implementerat en -grupp i syfte att begränsa utskrifter och ge snabbare vägar till kommunikation till medlemmar. I december gjordes en ny hemsida tillgänglig för styrelsen. Den kommer att tas i bruk under våren Vi har haft två städdagar 17 maj och 18 oktober med bra uppslutning 7

10 Planerat underhåll till fastigheterna Besiktning av fastigheterna har skett och den för föreningen fastställda underhållsplanen har reviderats och därefter legat till grund för vidtagna underhållsåtgärder.fastigheterna bedöms vara i gott skick och det planerade underhållet syftar till att bibehålla en god standard. Kalendarium över större utförda renoveringar Totalrenovering av fastigheterna. Byte av samtliga vatten och avloppsstammar, nyrenoverade badrum, nytt elsystem, förbättrat ventilationssystem, byte av hisselektronik, nytt yttertegeltak Målning av trapphus 1999 Nytt sopsystem 2000 Nytt avlopp Åsvägen Nytt klinkergolv i tvättstugan 2002 Nytt avlopp från Åsvägen 5, 7, 9, till tomtgräns mot östervägen. Nya värmeväxlare Injustering av ventilationen Nya maskiner i tvättstugan 2003 Rensning av köksstammar Ny vattenledning från Åsvägen 9 till tomtgräns 2004 Spillvattenledningar har relinats 2005 Tryck- och ljudkänslig automatisk trapphusbelysning på Åsvägen 5. Nytt klämskydd till hissarna. l Kodlås installerades i samtliga hus Tryck- och ljudkänslig automatisk trapphusbelysning på Åsvägen 3, 7 och 9 Hissrenoveringar i samtliga hus. Installation av lysarmatur utanför Åsvägen Renovering av husfasad på Åsvägen 7 Byte av dörrar till källarförråd. Singelbäddar vid husgrunder 2008 Trädgårdsarbeten Vattenledning Mindre takmålningar 2009 Åtgärder efter OVK Markarbeten 2010 Ytterligare åtgärder efter OVK Påbörjad projektering av tvättstugerenovering Markarbeten mellan hus 3 och Byte av expansionskärl. Fuktskada i tvättstugorna i 5:an har åtgärdats. Tvättstugorna har samtidigt renoverats och mangelrummet är byggts om till en tredje stuga Tvättstugeprojektet avslutades 2011 men merparten av kostnaderna påverkade Byte av frånluftsfläktar i samtliga hus som har energisnåla likströmsmotorer och styrs av yttertemperatur. Kontroll och reparation av radiatorventiler och termostater. Ramp till källartrappan Åsvägen 7 Ramp till trappa till lekplats mellan Åsvägen 3-5 Slamsugning Avlopp och stickledningar 2014 Installerat belysningsvakt i nedre delen av källaren på Åsvägen 3 Målning av yttertak på samtliga hus Byte av stuprör - Åsvägen 5 Reparation av sockel - Åsvägen 9 Ramp i cyckelrum (insida) - Åsvägen 3 8

11 Drift och löpande underhåll Inför när vi hade större projekt inplanerat med byte av hissar (c:a 2 milj kr) och fasadrenovering (c:a 2 milj kr) valde vi att anlita en hissleverantör för en bedömning som resulterade i ett projekt där vi byter en hiss per fastighet och år. Vi anlitade experter på fasader där behovet av fasadrenovering bedömdes kunna skjutas på framtiden. Det investeringsutrymme vi har under de närmaste åren vill vi fokusera på miljön i lägenheterna avseende värme och ventilation. De första stegen i detta långsiktiga projekt togs under Vi kommer ha möten med HSB ang energirelaterade åtgärder under Tätningslister till fönster har funnits tillgängliga i förrådet på Åsvägen 5. Ekonomi Arvoden Arvodena beräknas utifrån prisbasbeloppet som för år 2013 var kr. För verksamhetsåret 2014 föreslås ett arvode till styrelsen om två basbelopp, för föreningens revisor 1O % av ett prisbasbelopp och för valberedningen 5 % av ett prisbasbelopp. Totalt ca kr Enligt tidigare beslut så utgår ersättning med 200 kr per timme för förlorad arbetsinkomst p.g.a. möten som ej kunnat hållas utanför normal arbetstid. Under 2014 har inga krav på ersättning för förlorad arbetsinkomst ställts. Fördelning intäkter och kostnader Årsavgifter Intäktsfördelning Hyror lokaler Övriga intäkter Ränteintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Hyror lokaler Årsavgifter Årsavgiften höjdes med 2% 1 juli 2014 därav den ökade intäkten. De låga räntorna under 2014 har inte möjliggjort någon intäktsökning. Ytterligare en höjning på 2% planerades för 1 jan

12 Kostnadsfördelning Taxbund Kapital Avskrivn. Fast.sköt Förvalt. Personal Skatter Rep. Kabel-TV Försäk. Övrigt Övrigt Försäk. Kabel-TV Rep. Skatter Personal Förvalt. Fast.sköt Avskrivn. Kapital Taxbund De taxebundna kostnaderna minskade med 106 kkr tack vare låga marknadspriser samt mild vinter. I samband med installation av nya frånsluftsfläktar 2013 har elförbrukningen minskat. Tack vare detta kunde vi ändra säkringsnivåerna i elcentralerna på Åsv. 3, 7 och 9 vilket minskar fasta elkostnader med drygt 10kkr om året. Kapitalkostnaderna minskade med 125 kkr tack vare att ränteläget förbättrats ytterligare. Avskrivningarna ökade p.g.a nya avskrivningsregler enl. K3 med komponentavskrivning. Förvaltningskostnader Kostnadera för förvaltning och övriga tjänster har minskat något från 2012 trots avgiftshöjningar. Till viss del hade vi en snöfattig vinter att tacka för minskningen. Vi har dessutom ökat egna insatser som i sin tur minskat serviceoch förvaltningsbehov. Flerårsjämförelse: Förvaltnings- och tjänstekostnader Totalt Städ (Mell.sve) Mark (Vivaldi) Byggnad (HSB) Admin (HSB) Ekonomi (HSB) Snöröj (HSB) Digitalt (HSB) Övrigt Övrigt Digitalt Snöröj Ekonomi Admin Byggnad Mark Städ (HSB) (HSB) (HSB) (HSB) (HSB) (Vivaldi) (Mell.sve) Totalt

13 Vid sidan av Taxebundna kostnader (värme, el, vatten, sophämtning se nedan) samt kapitalkostnader (ränta på lån) representerar Förvaltningskostnaderna inklusive kostnader för Fastighets- och markskötsel den högsta kostnaden för föreningen. Taxebundna avgifter Se kommentarer ovan. Flerårsjämförelse: Taxebundna kostnader kr kr kr kr kr kr kr 0 kr Vatten Värme El Sophämtning Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Lån Under året har ett lån ( kr) lagts om med bunden ränta (1,68%) t.o.m september I september 2015 skrivs ytterligare ett lån om på f.n 3,26% ränta. En förväntad sänkning av räntekostnaden för detta lån under 2% skulle ge en löpande ränta på hela lånebasen fr.o.m Q på c:a 2,25%. Ränteutveckling på föreningens lån Verklig & Prognos 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Reporänta 31 dec 0,25% 1,25% 1,75% 1,00% 0,75% 0,00% Prognos Åsen - nästa år % 3,23% 3,21% 3,67% 3,52% 3,16% 2,23% Verklig Ränta - detta år 3,46% 3,17% 3,48% 3,68% 3,53% 2,98% Reporänta 31 dec Prognos Åsen - nästa år % Verklig Ränta - detta år Fonder Föreningen har två olika fonder. Fonden för yttre underhåll är en fond vars syfte är att spara undan pengar för framtida större underhållskostnader av periodisk karaktär. På detta sätt jämnar vi ut föreningens varierande underhållsutgifter och skapar en stabilare ekonomi. Alla medlemmar kommer på detta sätt solidariskt att bidra med sin andel av kostnaderna för nedslitningen av föreningens hus och utrustning. 11

14 Avsättningen till fonden bestäms av underhållsplanen och är lika med den genomsnittliga uppskattade underhållskostnaden för de kommande 20 åren. Avsättningen till fonden beslutas vid årsstämman. Årets föreslagna avsättning framgår av bilaga 2, Underhållsplan. Fonden för inre underhåll var en fond vars syfte var att kontinuerligt sätta av pengar för underhåll av våra bostadsrätter. Från och med 2001 har styrelsen beslutat att inte avsätta nya medel till den inre fonden. Fonden kommer dock att finnas kvar och varje bostadsrätt har ett individuellt inre fondsaldo som är en andel av den totala fonden. Bostadsrättsinnehavaren får kvittera ut pengar från denna fond när denne har köpt in ny fast utrustning eller utfört renovering av bostadsrätten. Målet är att fonden ska tömmas och avskaffas. Den 31 december 2014 balanserade fonden på kr. Årsavgift Årsavgiften för 2014 höjdes ej den 1 juli med 2% och kommer att höjas ytterligare med 2 % den 1 januari Inga ytterligare höjningar är planerade. Förslag till resultatdisposition Balanserat resultat från årets början Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fonden för yttre underhåll Avsättning till fonden för yttre underhåll Balanserat resultat vid årets slut

15 Flerårsöversikt - Nyckeltal Dessa nyckeltal kommer som förslag från BoRevision. Den låga soliditetsnivån är ett naturligt resultat i äldre bostadsrättsföreningar och kommer sig av den låga insatsen från medlemmar när föreningen bildades Som en jämförelse är medlemmarnas totala insats i Brf Åsen 115kkr. I vår grannförening Brf Husberget är insatsen kkr. 13

16 Resultaträkning

17 Balansräkning

18 Balansräkning

19 Kassaflödesanalys

20 Redovisningsprinciper och Bokslutskommentarer 18

21 Noter

22 Noter

23 Noter Stockholm, den Emelie Olsson Josefin Skogsberg Ingemar Andersson Martin Öhman Åsa Sennevall Pär Markgren... Rolf Widgren Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning Av föreningen vald revisor Bo Revision AB Av HSB Risförbund utsedd revisor 21

24 Revisionsberättelse 22

25 Till Revisorn i Bostadsrättsföreningen Åsen i Solna Stockholm den / Styrelsen Emelie Olsson Josefin Skogsberg Ingemar Andersson Martin Öhman Åsa Sennevall Pär Markgren... Rolf Widgren 23

26 Bilaga 1 Bostadsrättsöverlåtelser och andrahandsuthyrning Lgh nr. Lgh adress Säljare Andel % Köpare Andel % Överlåtelsedatum Överl.Typ 3 Åsvägen 3 Caroline Bjurman 100 Alaeus Johanna Köp Alaeus Annette 90 5 Åsvägen 3 Bashiri Siavash 100 Propst Mikaela Köp Dahlberg Marcus Åsvägen 3 Marteliusson Anders 50 Wällemhoff Emilia Köp Clevenpil Sara 50 Ågren Andreas Åsvägen 3 Larsson Hasse 100 Hjalmars Ing-Marie Köp 25 Åsvägen 5 Ahlberg Frida 100 Leyman Johan Köp Nilsson Johanna 26 Åsvägen 5 Wägnert Marita 100 Lennman Josefin Köp Lennman Ingrid Åsvägen 5 Ek David 50 Travén Tommy Köp Nilsson Emma 50 Jönsson Pernilla Åsvägen 5 Gottberg Sofia 100 Nordsten Victor Köp Strandberg Sanja Åsvägen 7 Smedberg Johan 100 Iakovidis Nikos Köp 49 Åsvägen 7 Flodin Sara 100 Neufeld Eva Susanne Köp 55 Åsvägen 7 Rosenfeld Elisabeth 100 Hurst Oliver Magnus Köp 57 Åsvägen 7 Rossander Thomas 50 Lindholtz Robin Köp Rossander Madelene 50 Agné Matilda Åsvägen 7 Gerdin Ola 100 Holmgren Ann-Britt Köp 68 Åsvägen 7 Oskar Jansson 50 Andersson, Camilla Köp Isberg Therese 50 Lindhall, Victor Åsvägen 9 Arvidsson Marie 50 Le Calvé Camilla Köp Mosson Paul Åsvägen 9 Mezei Daniel 100 Senkal Ronny Köp Den 31/ fanns det 3 bostadsrätter med andrahandsuthyrning av medlemmar. Solna Stad äger 3 bostadsrätter som är uthyrda. Prisutveckling / m2 Brf Åsen Antal Pris / m2 24

27 Målning av yttertak Piskbalkonger, Styrcentral, Reparation Källare Åsv 3 Målning - trapphus, källare Cirkulationspumpar Hiss Åsv 9 Hiss Åsv 7 HSB Brf Åsen i Solna Bilaga 2 Underhållsplan Utfört och planerat underhåll: Ingångsvärde kr kr kr kr kr Underhåll kr kr kr kr kr Avsättning kr kr kr kr kr Utgående behållning kr kr kr kr kr 25

28 Fullmakt för ombud 26

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fältöversten kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisningen är upprättad av T&T Förvaltnings AB Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma Tid: Tisdagen den 11 maj 2010

Läs mer

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN 25 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Turbinen 25 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 4 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 4-10 - resultaträkningar 11

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 MARMORLUNDEN BRF

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 MARMORLUNDEN BRF , ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 MARMORLUNDEN BRF Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Marmorlunden Brf kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Kallelse till årsstämma:

Kallelse till årsstämma: Kallelse till årsstämma: HSB Bostadsrättsföreningen Luftskeppet i Stockholm 2013-05-08 18.30 Plats: Skarpnäckskyrkan på Skarpnäcks Allé 31 Välkommen att fika fr.o.m. 18.00 1 Dagordning för HSB Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014.

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. 1. Kallelse och dagordning. 2. Förvaltningsberättelse och årsredovisning.. 3. Valberedningens förslag. 4. Proposition och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014 ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3-8 Övrig information... 9 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11-12 Kassaflödesanalys... 13 Redovisnings- och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Styrelsens förslag...44 Motioner och styrelsens svar på dessa...45 Problem med värmen...45 Lokaler och dess avgifter till medlemmar...

Styrelsens förslag...44 Motioner och styrelsens svar på dessa...45 Problem med värmen...45 Lokaler och dess avgifter till medlemmar... 3 Innehåll Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2014...5 Förvaltningsberättelse...6 Medlemmar...6 Styrelse...6 Firmatecknare...6 Revisorer...6 Sammanträden...7 Valberedning...7 Ombud till distriktsstämma...7

Läs mer

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Org. Nr. www.brfoxeln5.se Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-8 - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HSB:s Brf Bergshamra i Solna

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HSB:s Brf Bergshamra i Solna Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HSB:s Brf Bergshamra i Solna Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015

Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015 HSB:s Brf Hamnkaptenen i Sthlm, org nr 702002-8200 Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015 2015-04-12 BrfHamnkaptenen Förvaltningsberättelse år 2014 1(11 Att bo

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

Årsredovisning 2014. Bojen 12. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Bojen 12. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Bojen 12 Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Ordinarie föreningsstämma Härmed kallas Du som medlem i Brf Porlabacken 1 i Bandhagen,

Läs mer