Årsredovisning. År 2014 BRF ÅSEN. Org.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. År 2014 BRF ÅSEN. Org.nr 715200-0183"

Transkript

1 Årsredovisning År 2014 BRF ÅSEN Org.nr

2 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid: Onsdagen den 22 april, 2015, kl Plats: Åsvägen 9, Föreningslokalen Dagordning 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4. godkännande av röstlängd 5. godkännande av dagordning 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 7. val av minst två rösträknare 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning 9. genomgång av styrelsens årsredovisning 10. genomgång av revisorernas berättelse 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 16. val av styrelseledamöter och suppleanter 17. presentation av HSB-ledamot 18. beslut om antal revisorer och suppleant 19. val av revisor/er och suppleant 20. beslut om antal ledamöter i valberedningen 21. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 22. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 23. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen 24. föreningsstämmans avslutande Möjlighet till diskussion med styrelsen samt till allmänna frågor finns efter stämman. Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse kommer att distribueras senast veckan före årsstämman. Välkomna! Styrelsen i Brf Åsen

3 HSB Brf Åsen i Solna Innehåll Fövaltningsberättelse... 3 Föreningsinformation... 3 Sammansättning av styrelsen m.m... 3 Sammankomster och information till medlemmar... 4 Föreningsfrågor... 5 Fastigheten... 5 Lägenhetsfördelning... 6 Förvaltning... 6 Avtal med leverantörer... 6 Verksamheten... 6 Väsentliga händelser under räkenskapsåret:... 7 Planerat underhåll till fastigheterna... 8 Kalendarium över större utförda renoveringar... 8 Drift och löpande underhåll... 9 Ekonomi... 9 Arvoden... 9 Fördelning intäkter och kostnader... 9 Förvaltningskostnader Taxebundna avgifter Lån Fonder Årsavgift Förslag till resultatdisposition Flerårsöversikt - Nyckeltal Resultaträkning Balansräkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och Bokslutskommentarer Noter Noter Noter Revisionsberättelse

4 HSB Brf Åsen i Solna Till Revisorn i Bostadsrättsföreningen Åsen i Solna Bilaga 1 Bostadsrättsöverlåtelser och andrahandsuthyrning Bilaga 2 Underhållsplan Fullmakt för ombud

5 Fövaltningsberättelse Föreningsinformation Styrelsen för HSBs Bostadsrättsförening Åsen i Solna ( ) får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Föreningen bildades och registrerades Fastigheterna färdigställdes under hösten Föreningen äger kvarteret Åsen 3 och förvaltar fastigheterna på Åsvägen 3, 5, 7 och 9. Föreningen förvärvade marken som tidigare upplåtits av Solna stad genom tomträtt. Av föreningens 92 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. Av föreningens 15(13) lokaler var 11(11) uthyrda till medlemmar och juridiska personer den 31/ En lokal på Åsv. 9 används som föreningslokal. En lokal på Åsv. 3 används som pingisrum/hobbyrum. F.n väntar dock denna lokal på renovering efter tidigare dagvattenläcka. Föreningen hade 120 (116) fysiska medlemmar samt 1(1) juridisk medlem (Solna Stad) den 31/ Under året har 16(12) överlåtelser genomförts (se bilaga 1 - Bostadsrättsöverlåtelser). Sammansättning av styrelsen m.m Styrelsens sammansättning från ordinarie föreningsstämma den 25 april 2013 Ordinarie ledamöter Rolf Widgren Ordförande Martin Öhman vice Ordförande Underhåll, tvätt och städ Åsa Sennevall Kassör Emelie Olsson Sekreterare Hemsida, Kallelser, Medlemsinfo Josefin Skogsberg Ledeamot Utemiljö Ingemar Andersson Ledamot, Distriktsombud Brand, Skydd, Miljö, Utbildning Pär Markgren HSB-ledamot Suppleanter Oskar Åsgård Suppleant Avtal Andreas Almqvist Suppleant Föreningslokalen För följande går mandatperioden ut i samband med Föreningsstämman-2015: MartinÖhman, Emelie Olsson och Josefin Skogsberg Valberedningen har att ta ställning till förlängning eller nytt förordnande för 3 ledamöter Firmatecknare Föreningen har tecknats av Rolf Widgren, Martin Öhman, Åsa Sennevall och Emelie Olsson. Två i förening. Attestberättigade Attestberättigade var Rolf Widgren, Martin Öhman, Åsa Sennevall och Emelie Olsson var för sig under kr, annars två i förening. Valberedning Valberedningen har utgjorts av Thin Bohman (sammankallande), Anna Maxe och Hanna Backman. Revisorer Revisorer har varit Carina Nyberg med Håkan Östergren som suppleant valda vid föreningsstämman samt en revisor hos BoRevision AB, utsedd av HSB s Riksförbund. 3

6 Sammankomster och information till medlemmar Fritidsverksamhet Styrelsen har under verksamhetsåret arrangerat vår- och höststädningar samt ett informationsmöte i december med lussebullar och glögg. Övrig information till medlemmar Styrelsen har skickat två skrivelser (maj och okt-2014) till samtliga medlemmar för att informera om: - Planerade Åtgärder: Värme- och inomhusmiljörelaterade åtgärder Värmeprojektet - Löpande arbete Målning av källare Åsv. 3 - utförs under 2015 Målning av yttertag samtliga fastigheter - åtgärdat Byte av stuprör Åsv. 5 - åtgärdat Fasadinventering visade att ingen renovering var nödvändig - åtgärdat - Innemiljö: Inredning av Piskbalkonger till grillplatser - utförs under 2015 Temperatur i lägenheter förslag till åtgärder - endast information Störningsmoment, klagomål etc. - endast information Ang. felanmälningar och reparationer - endast information Tvättstugan - endast information Inbrott Åsv. 7 samt hos Brf Husberget - endast information Digitalisering av Fastighetens ritningar - utförs under Utemiljö: Ang. städdagar (17 maj o 18 okt) - utfört Cykelställ - endast information Lek- o grillplatser - endast information Matavfallshantering - endast information - Ekonomi och Administration Omskrivning av lån - utfört Leverantörsbyte (Kone/HissCraft, Trygg Hansa/Folksam, Vivaldi/Abima) - utfört Byte av stadgar - utfört jan 2015 Avgiftshöjningar (juli -2 %, jan %) - utfört Höjda avgifter vid Överlåtelser, Pant och 2:a-handsuthyrning Inventering av HSB-avtal - slutförs 2015 Ändrade avskrivningsregler K3 - endast information - Övrig information Önskemål om val av mäklare vid försäljning av borätter - endast information Skapande av Facebook-grupp samt distributionslistor för - utfört Utanonsering av lediga lokaler - endast information 4

7 Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma avhölls Två Extra Föreningsstämmor ( och ) avhölls för att besluta om nya stadgar. Besluten på båda stämmorna var enhälliga och de nya stadgarna gäller från januari Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 1 konstituerande möte samt 11 ordinarie protokollförda sammanträden. Under året har 16(12) bostadsrätts överlåtelser skett. Antal fysiska medlemmar per den 31 december 2014 var 120 (116). Antal juridiska medlemmar var 1 (1). Samtliga nya medlemmar önskas välkomna i föreningen. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar gemensamt har en bostadsrätt, har de endast en röst tillsammans. Fastigheten Fastighetsbeteckning: Åsen 3, Solna Stad Org.nr Taxeringsvärde: Varav byggnader: Varav mark: Belåning vs Taxeringsvärde i (1000-tals kronor) ,6% 20,7% 20,8% ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Taxeringsvärde Fastighetslån Belåningsgrad Taxeringsvärden höjdes 2013 vilket innebar att belåningsgraden utvecklades positivt eftersom totala lånenivån bibehölls på samma nivå ( kr som amorteras årligen). Föreningen förvärvade marken som tidigare upplåtits av Solna Stad genom tomträtt. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam, ansvarsförsäkring för styrelsen ingår. Föreningen betalar årlig premie för s.k Bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar. På fastigheten finns 4 flerbostadshus i 4 våningsplan innehållande totalt 92 lägenheter. Samtliga 92 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Den 31/ fanns det 3 bostadsrätter med andrahandsuthyrning beroende på studier samt sambo-test. Solna Stad äger 3 bostadsrätter som hyrs ut. 5

8 Nedersta planen i flerbostadshusen innehåller cykelrum, elrum, barnvagnsförråd samt ett antal lägenhetsförråd. Dessutom finns en undercentral, gemensam tvättstuga (Åsvägen 5) och en övernattningslägenhet (Föreningslokalen Åsvägen 9) för medlemmarna att hyra. Både tvättstuga och föreningslokalen bokas genom det elektroniska bokningssystemet antingen via bokningspanel i Tvättstugan eller via Internet och Smartphone-app. Översta våningen har vindsförråd, piskbalkong samt hissrum. Under 2015 kommer piskbalkongerna a tt inredas som grillplatser. En piskställning kommer att flyttas till Åsvägen 3 utanför lokalen som hyrs av Jeff & John. Den totala boytan är kvm med följande lägenhetsfördelning. Lägenhetsfördelning Totalt antal lägenheter :or 2:or 3:or Antal Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har på uppdrag av styrelsen handlagts av HSB, som även upprättat förslag till årsredovisning och budget. Dessutom har HSB uppdrag för teknisk och administrativ förvaltning, fastighetsskötsel och underhållsplan. Avtal med leverantörer Fastighetsskötsel HSB (Fastighetsskötare Christian Kraft) Ekonomisk administration HSB (Christina Runnestad) Underhållsplan (digital) HSB Övrig administrativ och teknisk förvaltning HSB (Asal Abdi) Städning Mellansvenska städ AB Sommarunderhåll Vivaldi Ny leverantör 1 april 2015 är I Marknadsentrepander AB Vinterunderhåll HSB Avtalet uppsagt f.n inget nytt avtal tecknat Hissavtal HissCraft Kabel-tv Comhem AB El Vattenfall Värme Norrenergi Vatten Solna Vatten Sophämtning Sita Verksamheten Styrelsen arbetar efter visionen: Föreningens firma är HSB:s Bostadsrättsförening Åsen i Solna. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 6

9 Väsentliga händelser under räkenskapsåret: Installerat belysningsvakt i nedre delen av källaren på Åsvägen 3 Detta för att minska elförbrukningen eftersom belysningen ofta glömdes påslagen. Målning av yttertak. Utfördes på samtliga hus som en del av löpande underhåll. Taket målades om senast då teglet byttes ut. Byte av stuprör - Åsvägen 5 3 av 4 stuprör byttes ut. På övriga hus har detta utförts vid tidigare tillfällen. De 3 rören på Åsvägen 5 var från 1948! Reparation av sockel - Åsvägen 9 Sockeln på norra sidan reparerades Ramp i cyckelrum (insida) - Åsvägen 3 Installerades som ett led att förenkla passagen för rullatorer. Extra Föreningsstämmor för byte av stadgar Eftersom vi bytt fläktsystem som påverkar luftflödet i fastigheterna genomfördes en Radonmätning på utvalda lägenheter. Resultatet visade sig vara väsentligt under godtagbara gränsvärden. Installationen av det nya elektroniskt Tvättbokningssystem från Aptus slutfördes. Efter det att några initiala tekniska problem lösts fungerade systemet problemfritt under året. Systemet har gränssnitt via bokningspanel i Tvättstugan samt via Internet och smartphoneapp. Bokning kan utföras både för tvättstugor och Föreningslokalen. De gamla bokningspanelerna har tagits bort och väggarna har spacklats och målats. Under 2015 kommer systemet att byggas ut för att kunna boka de grillplatser som kommer inredas i nuvarande Piskbalkonger. En av piskställningarna kommer att sättas upp i anslutning till Åsv. 3 utanför Jeff o John. Problemet med dagvattenläckan på Åsvägen 3 åtgärdades 2013 och skulle slutföras med målning av källaren under Vid inspektion inför målning upptäcktes s.k karbonatiseringsangrepp på en pelare och företaget som gjorde inspektionen tror att fukt från utsidan tränger in i väggarna. Vi kommer nu behöva genomföra en analys och ta beslut om åtgärder under Under sommaren och hösten har vi haft många diskussioner med Vivaldi ang. markskötseln. Den skötsel som enl. avtal skulle utförts har under flera år varit eftersatt. En uppryckning har skett och likaså kreditering av en del avgifter. Vi har sagt upp avtalet och tecknat nytt avtal med I Marknadsentrepenader AB fr.o.m 1 april Både under 2013 och 2014 har vi klagat på (och haft möten med) Solna Stad ang. snöröjning som varit obefintlig på trottoaren i kurvan på höger sida mitt emot Åsvägen 2 i riktning Råsundavägen. Snöröjningen under 2014/2015 kanske inte är representativ men snöröjningen där Solna Stad ansvarar har fungerat bra. Däremot har snöröjningen som HSB ansvarar för (dvs gångvägar mellan hus och framför entreer) ej fungerat. Styrelsen återkommer med plan hur vi hanterar snöröjningen vintern 2015/2016. Bostadsanpassning har utförts av Solna Stad i källarplan på Åsvägen 3 med ramp på insidan av cyckelrummet för att underlätta passage med rullator. Vi har öppnat upp en FaceBook-grupp samt implementerat en -grupp i syfte att begränsa utskrifter och ge snabbare vägar till kommunikation till medlemmar. I december gjordes en ny hemsida tillgänglig för styrelsen. Den kommer att tas i bruk under våren Vi har haft två städdagar 17 maj och 18 oktober med bra uppslutning 7

10 Planerat underhåll till fastigheterna Besiktning av fastigheterna har skett och den för föreningen fastställda underhållsplanen har reviderats och därefter legat till grund för vidtagna underhållsåtgärder.fastigheterna bedöms vara i gott skick och det planerade underhållet syftar till att bibehålla en god standard. Kalendarium över större utförda renoveringar Totalrenovering av fastigheterna. Byte av samtliga vatten och avloppsstammar, nyrenoverade badrum, nytt elsystem, förbättrat ventilationssystem, byte av hisselektronik, nytt yttertegeltak Målning av trapphus 1999 Nytt sopsystem 2000 Nytt avlopp Åsvägen Nytt klinkergolv i tvättstugan 2002 Nytt avlopp från Åsvägen 5, 7, 9, till tomtgräns mot östervägen. Nya värmeväxlare Injustering av ventilationen Nya maskiner i tvättstugan 2003 Rensning av köksstammar Ny vattenledning från Åsvägen 9 till tomtgräns 2004 Spillvattenledningar har relinats 2005 Tryck- och ljudkänslig automatisk trapphusbelysning på Åsvägen 5. Nytt klämskydd till hissarna. l Kodlås installerades i samtliga hus Tryck- och ljudkänslig automatisk trapphusbelysning på Åsvägen 3, 7 och 9 Hissrenoveringar i samtliga hus. Installation av lysarmatur utanför Åsvägen Renovering av husfasad på Åsvägen 7 Byte av dörrar till källarförråd. Singelbäddar vid husgrunder 2008 Trädgårdsarbeten Vattenledning Mindre takmålningar 2009 Åtgärder efter OVK Markarbeten 2010 Ytterligare åtgärder efter OVK Påbörjad projektering av tvättstugerenovering Markarbeten mellan hus 3 och Byte av expansionskärl. Fuktskada i tvättstugorna i 5:an har åtgärdats. Tvättstugorna har samtidigt renoverats och mangelrummet är byggts om till en tredje stuga Tvättstugeprojektet avslutades 2011 men merparten av kostnaderna påverkade Byte av frånluftsfläktar i samtliga hus som har energisnåla likströmsmotorer och styrs av yttertemperatur. Kontroll och reparation av radiatorventiler och termostater. Ramp till källartrappan Åsvägen 7 Ramp till trappa till lekplats mellan Åsvägen 3-5 Slamsugning Avlopp och stickledningar 2014 Installerat belysningsvakt i nedre delen av källaren på Åsvägen 3 Målning av yttertak på samtliga hus Byte av stuprör - Åsvägen 5 Reparation av sockel - Åsvägen 9 Ramp i cyckelrum (insida) - Åsvägen 3 8

11 Drift och löpande underhåll Inför när vi hade större projekt inplanerat med byte av hissar (c:a 2 milj kr) och fasadrenovering (c:a 2 milj kr) valde vi att anlita en hissleverantör för en bedömning som resulterade i ett projekt där vi byter en hiss per fastighet och år. Vi anlitade experter på fasader där behovet av fasadrenovering bedömdes kunna skjutas på framtiden. Det investeringsutrymme vi har under de närmaste åren vill vi fokusera på miljön i lägenheterna avseende värme och ventilation. De första stegen i detta långsiktiga projekt togs under Vi kommer ha möten med HSB ang energirelaterade åtgärder under Tätningslister till fönster har funnits tillgängliga i förrådet på Åsvägen 5. Ekonomi Arvoden Arvodena beräknas utifrån prisbasbeloppet som för år 2013 var kr. För verksamhetsåret 2014 föreslås ett arvode till styrelsen om två basbelopp, för föreningens revisor 1O % av ett prisbasbelopp och för valberedningen 5 % av ett prisbasbelopp. Totalt ca kr Enligt tidigare beslut så utgår ersättning med 200 kr per timme för förlorad arbetsinkomst p.g.a. möten som ej kunnat hållas utanför normal arbetstid. Under 2014 har inga krav på ersättning för förlorad arbetsinkomst ställts. Fördelning intäkter och kostnader Årsavgifter Intäktsfördelning Hyror lokaler Övriga intäkter Ränteintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Hyror lokaler Årsavgifter Årsavgiften höjdes med 2% 1 juli 2014 därav den ökade intäkten. De låga räntorna under 2014 har inte möjliggjort någon intäktsökning. Ytterligare en höjning på 2% planerades för 1 jan

12 Kostnadsfördelning Taxbund Kapital Avskrivn. Fast.sköt Förvalt. Personal Skatter Rep. Kabel-TV Försäk. Övrigt Övrigt Försäk. Kabel-TV Rep. Skatter Personal Förvalt. Fast.sköt Avskrivn. Kapital Taxbund De taxebundna kostnaderna minskade med 106 kkr tack vare låga marknadspriser samt mild vinter. I samband med installation av nya frånsluftsfläktar 2013 har elförbrukningen minskat. Tack vare detta kunde vi ändra säkringsnivåerna i elcentralerna på Åsv. 3, 7 och 9 vilket minskar fasta elkostnader med drygt 10kkr om året. Kapitalkostnaderna minskade med 125 kkr tack vare att ränteläget förbättrats ytterligare. Avskrivningarna ökade p.g.a nya avskrivningsregler enl. K3 med komponentavskrivning. Förvaltningskostnader Kostnadera för förvaltning och övriga tjänster har minskat något från 2012 trots avgiftshöjningar. Till viss del hade vi en snöfattig vinter att tacka för minskningen. Vi har dessutom ökat egna insatser som i sin tur minskat serviceoch förvaltningsbehov. Flerårsjämförelse: Förvaltnings- och tjänstekostnader Totalt Städ (Mell.sve) Mark (Vivaldi) Byggnad (HSB) Admin (HSB) Ekonomi (HSB) Snöröj (HSB) Digitalt (HSB) Övrigt Övrigt Digitalt Snöröj Ekonomi Admin Byggnad Mark Städ (HSB) (HSB) (HSB) (HSB) (HSB) (Vivaldi) (Mell.sve) Totalt

13 Vid sidan av Taxebundna kostnader (värme, el, vatten, sophämtning se nedan) samt kapitalkostnader (ränta på lån) representerar Förvaltningskostnaderna inklusive kostnader för Fastighets- och markskötsel den högsta kostnaden för föreningen. Taxebundna avgifter Se kommentarer ovan. Flerårsjämförelse: Taxebundna kostnader kr kr kr kr kr kr kr 0 kr Vatten Värme El Sophämtning Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Lån Under året har ett lån ( kr) lagts om med bunden ränta (1,68%) t.o.m september I september 2015 skrivs ytterligare ett lån om på f.n 3,26% ränta. En förväntad sänkning av räntekostnaden för detta lån under 2% skulle ge en löpande ränta på hela lånebasen fr.o.m Q på c:a 2,25%. Ränteutveckling på föreningens lån Verklig & Prognos 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Reporänta 31 dec 0,25% 1,25% 1,75% 1,00% 0,75% 0,00% Prognos Åsen - nästa år % 3,23% 3,21% 3,67% 3,52% 3,16% 2,23% Verklig Ränta - detta år 3,46% 3,17% 3,48% 3,68% 3,53% 2,98% Reporänta 31 dec Prognos Åsen - nästa år % Verklig Ränta - detta år Fonder Föreningen har två olika fonder. Fonden för yttre underhåll är en fond vars syfte är att spara undan pengar för framtida större underhållskostnader av periodisk karaktär. På detta sätt jämnar vi ut föreningens varierande underhållsutgifter och skapar en stabilare ekonomi. Alla medlemmar kommer på detta sätt solidariskt att bidra med sin andel av kostnaderna för nedslitningen av föreningens hus och utrustning. 11

14 Avsättningen till fonden bestäms av underhållsplanen och är lika med den genomsnittliga uppskattade underhållskostnaden för de kommande 20 åren. Avsättningen till fonden beslutas vid årsstämman. Årets föreslagna avsättning framgår av bilaga 2, Underhållsplan. Fonden för inre underhåll var en fond vars syfte var att kontinuerligt sätta av pengar för underhåll av våra bostadsrätter. Från och med 2001 har styrelsen beslutat att inte avsätta nya medel till den inre fonden. Fonden kommer dock att finnas kvar och varje bostadsrätt har ett individuellt inre fondsaldo som är en andel av den totala fonden. Bostadsrättsinnehavaren får kvittera ut pengar från denna fond när denne har köpt in ny fast utrustning eller utfört renovering av bostadsrätten. Målet är att fonden ska tömmas och avskaffas. Den 31 december 2014 balanserade fonden på kr. Årsavgift Årsavgiften för 2014 höjdes ej den 1 juli med 2% och kommer att höjas ytterligare med 2 % den 1 januari Inga ytterligare höjningar är planerade. Förslag till resultatdisposition Balanserat resultat från årets början Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fonden för yttre underhåll Avsättning till fonden för yttre underhåll Balanserat resultat vid årets slut

15 Flerårsöversikt - Nyckeltal Dessa nyckeltal kommer som förslag från BoRevision. Den låga soliditetsnivån är ett naturligt resultat i äldre bostadsrättsföreningar och kommer sig av den låga insatsen från medlemmar när föreningen bildades Som en jämförelse är medlemmarnas totala insats i Brf Åsen 115kkr. I vår grannförening Brf Husberget är insatsen kkr. 13

16 Resultaträkning

17 Balansräkning

18 Balansräkning

19 Kassaflödesanalys

20 Redovisningsprinciper och Bokslutskommentarer 18

21 Noter

22 Noter

23 Noter Stockholm, den Emelie Olsson Josefin Skogsberg Ingemar Andersson Martin Öhman Åsa Sennevall Pär Markgren... Rolf Widgren Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning Av föreningen vald revisor Bo Revision AB Av HSB Risförbund utsedd revisor 21

24 Revisionsberättelse 22

25 Till Revisorn i Bostadsrättsföreningen Åsen i Solna Stockholm den / Styrelsen Emelie Olsson Josefin Skogsberg Ingemar Andersson Martin Öhman Åsa Sennevall Pär Markgren... Rolf Widgren 23

26 Bilaga 1 Bostadsrättsöverlåtelser och andrahandsuthyrning Lgh nr. Lgh adress Säljare Andel % Köpare Andel % Överlåtelsedatum Överl.Typ 3 Åsvägen 3 Caroline Bjurman 100 Alaeus Johanna Köp Alaeus Annette 90 5 Åsvägen 3 Bashiri Siavash 100 Propst Mikaela Köp Dahlberg Marcus Åsvägen 3 Marteliusson Anders 50 Wällemhoff Emilia Köp Clevenpil Sara 50 Ågren Andreas Åsvägen 3 Larsson Hasse 100 Hjalmars Ing-Marie Köp 25 Åsvägen 5 Ahlberg Frida 100 Leyman Johan Köp Nilsson Johanna 26 Åsvägen 5 Wägnert Marita 100 Lennman Josefin Köp Lennman Ingrid Åsvägen 5 Ek David 50 Travén Tommy Köp Nilsson Emma 50 Jönsson Pernilla Åsvägen 5 Gottberg Sofia 100 Nordsten Victor Köp Strandberg Sanja Åsvägen 7 Smedberg Johan 100 Iakovidis Nikos Köp 49 Åsvägen 7 Flodin Sara 100 Neufeld Eva Susanne Köp 55 Åsvägen 7 Rosenfeld Elisabeth 100 Hurst Oliver Magnus Köp 57 Åsvägen 7 Rossander Thomas 50 Lindholtz Robin Köp Rossander Madelene 50 Agné Matilda Åsvägen 7 Gerdin Ola 100 Holmgren Ann-Britt Köp 68 Åsvägen 7 Oskar Jansson 50 Andersson, Camilla Köp Isberg Therese 50 Lindhall, Victor Åsvägen 9 Arvidsson Marie 50 Le Calvé Camilla Köp Mosson Paul Åsvägen 9 Mezei Daniel 100 Senkal Ronny Köp Den 31/ fanns det 3 bostadsrätter med andrahandsuthyrning av medlemmar. Solna Stad äger 3 bostadsrätter som är uthyrda. Prisutveckling / m2 Brf Åsen Antal Pris / m2 24

27 Målning av yttertak Piskbalkonger, Styrcentral, Reparation Källare Åsv 3 Målning - trapphus, källare Cirkulationspumpar Hiss Åsv 9 Hiss Åsv 7 HSB Brf Åsen i Solna Bilaga 2 Underhållsplan Utfört och planerat underhåll: Ingångsvärde kr kr kr kr kr Underhåll kr kr kr kr kr Avsättning kr kr kr kr kr Utgående behållning kr kr kr kr kr 25

28 Fullmakt för ombud 26

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrifter 3-4 5 6 7 8

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Brf Sprundet

Brf Sprundet Årsredovisning för Brf Sprundet Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

Kallelse. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sköntorp i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Kallelse. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sköntorp i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sköntorp i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdagen den 22 april 2014 kl. 18.00, stämman börjar 19.00 Plats: Restaurang Lindehov,

Läs mer

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder:

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder: ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA Org Nr: 714000-1970 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Västerport 716448-1314 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Likviditetsanalys

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA Org. nr. 716420-2306 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB KALLELSE Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Runö

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Org. nr: 716409-4943 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014.07.01-2015.06.30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik

Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 19 maj år 2016 klockan 19.00

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 5 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.30 1 Föreningsstämmans

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Brandvakten Räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Tid: 2016-11-15 kl. 18.30 21.50 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: 78 personer, varav 63 röstberättigade inklusive

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA Du och övriga medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening Vilunda i Upplands Väsby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Dag: Måndag den 25 april 2016 Tid: 18:45 (registrering

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken

Bostadsrättsföreningen Fabriken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(11) BRF Snidaregatan Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-07-19-2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2005 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HSB:s Bostadsrättsförening DELFINEN ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ETABLERING Föreningen bildades den 25 januari 1965 och registrerades den 13 februari 1965.

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 ÅRSREDOVISNING 2003 HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan 19.00 Närvarande: Lgh nr: 5, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 24, 26, 32, 33, 39, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62,

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal HSB Bostadsrättsförening Pålsundet Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pålsundet i Stockholm kallas härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Bostadsrättsföreningen Stigbygeln i Umeå Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 -

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013 ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3-6 Övrig information... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9-10 Kassaflödesanalys... 11 Redovisningsprinciper,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26 Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande Medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av Ordförande för stämman 5. Val av sekreterare 6. Val av två personer att

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm 1 HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 18 maj 2011 på Debaser Restaurang AB,

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket7. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet för permanent

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer