Protokoll. Tid Tisdagen den 22 april 2008 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid Tisdagen den 22 april 2008 kl. 15.00-15.30"

Transkript

1 Tid Tisdagen den 22 april 2008 kl Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Anna Ågerfalk (FP) Rasmus Persson (C) Fredrik Persson (MP) Carina Dahl (S) Alaa Idris (S) Jonas Karlsson (S) Lars-Erik Soting (S) Jan Zetterqvist (S) Murad Artin (V) Tjänstgörande ersättare Ronnie Palmén (M) Erik Johansson (FP) Dennis Begic (S) Närvarande ersättare Gunhild Wallin (C) Gabriella Blomgren (MP) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Närvarande tjänsteman Lena Källström, kommundirektör Justerare Carina Dahl (S) Ersättare Lars Elamson (M) Sekreterare Ingegerd Zidén 1

2 66 Bidrag till Kunskapsdag i anslutning till Bokmässan i Örebro Diarienummer: Handläggare: Margareta Stenström Sedan många år ökar kulturell, religiös och etnisk mångfald. Inflödet från andra länder och kulturer bidrar till vårt samhälles utveckling samt dess förmåga att möta nya tider och utmaningar. På olika nivåer i samhället poängteras därför allt tydligare vikten av en interkulturell dialog. EU-kommissionen har valt 2008 till det Europeiska året för interkulturell dialog under devisen Tillsammans i mångfald. Under 2008 kommer regeringen att inleda en satsning på dialog och en samverkan med ett brett spektrum aktörer i samhället. Regeringen vill särskilt nå människor som i vanliga fall inte deltar i det offentliga samtalet eller i den politiska processen. Strategigruppen för integration och mångfald har diskuterat frågan och ställer sig positiva till idén om att anordna en kunskapsdag i anslutning till Bokmässan i höst. Bokmässan kommer att ha temat Dialog och samtal. Ordföranden i det interreligiösa rådet har tillsammans med kommunens integrationssamordnare inlett samtal med ansvariga för bokmässan och Örebro Teologiska högskola. Stadskansliet föreslår att Örebro kommun tillsammans med bl.a. Bokmässan och Örebro Teologiska högskola arrangerar en kunskapsdag för kommunens anställda under devisen Tillsammans i mångfald - Möta andra med övertygelse. Tanken är att anställda inom kommunens olika verksamheter och nämndernas politiker, får en möjlighet till en kunskapsdag kring dialog och samtal. Genom samverkan med Bokmässan i Örebro ges 500 deltagare möjlighet till berikande kulturupplevelser i mötet med böcker, tidskrifter och författare som på olika sätt belyser temat för kunskapsdagen. 1. Kommunens medarbetare får möjlighet att delta i en kunskapsdag den 14 november 2008 på temat Tillsammans i mångfald - Möta andra med övertygelse i anslutning till bokmässan i Örebro kronor anslås till strategigruppen Integration och mångfald för kunskapsdagen Tillsammans i mångfald - Möta andra med övertygelse. 2

3 3. Finansieringen sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 67 Borgmästaravtal mot klimatförändringar inom EU Diarienummer: Handläggare: Gunnel Olsson Mellan den 28 januari och 1 februari 2008 genomfördes den andra Europeiska veckan för hållbar energi i Bryssel. I samband med den inrättades på initiativ av EU-kommissionen en europeisk borgmästarförsamling ( borgmästarkontraktet ) i syfte att mobilisera ett civilt engagemang men också att skapa ett politiskt åtagande på den lokala nivån i klimat- och energifrågan. Knappt hundra städer, varav femton huvudstäder i Europa, har anslutit sig till avtalet. Arbetet är ett lokalt åtagande som skall involvera medborgarna men som leds av ett centralt sekretariat (finansierat av EUkommissionen) som följer de mål man sätter upp och de resultat man når. Genom att underteckna avtalet åtar man sig att bl.a. göra följande: - mobilisera civilsamhället i att ta fram en lokal handlingsplan - utarbeta årliga utvärderingsrapporter - delta i EU:s årliga borgmästarkonferens - sprida erfarenheter mellan de städer som anslutit sig - följa kvalitetsmärkta riktmärken som konferensen fastställer. Fram till och med den 30 april 2008 kan synpunkter på textförslaget lämnas. Slutversionen kommer att fastställas den 30 juni 2008 och finnas översatt på alla språk den 31 juli Det formella undertecknandet kommer att ske i samband med den tredje veckan av Europeiska veckan för hållbar energi Stadskansliet föreslår att Örebro kommun ställer sig bakom den europeiska borgmästarförsamlingens upprop genom att underteckna borgmästarkontraktet ( Covenant of mayors ) om ett lokalt klimat- och energiåtagande. Avtalet understryker städernas ökande roll när det gäller att engagera medborgare och att leda och genomföra viktiga politiska frågor men också att utgöra de goda exemplen på ett konkret plan. Ett av de s.k. kvalitetsriktmärkena som anges är CIVITAS där Örebro kommun redan är engagerad genom sitt medlemskap i CIVITAS Forum. Kontraktet är ett sätt att förstärka det klimatarbete som redan pågår. 3

4 1. Örebro kommun ställer sig bakom borgmästarförsamlingens upprop. 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna kontraktet när den slutliga versionen av kontraktet är fastställt. 3. När kontraktet undertecknats anmäls ärendet som ett informationsärende till kommunstyrelsen. 68 Policy för samverkan med det civila samhället Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Kommunstyrelsen har att fatta beslut om policy för Örebro kommuns arbete kring stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer för en fördjupad demokrati samt uppdrag till Stadskansliet kring implementering och organisering. Kommunstyrelsen fattade den 25 september beslut om att godkänna ett avtal med Stiftelsen Cesam. Avtalet bestod i att: Upprätta en redovisning över de olika aktörerna som finns inom det civila samhället inom Örebro kommuns geografiska område. Upprätta ett förslag till kommunal policy samt grunddokument för ett kommunalt ställningstagande kring stöd till och samverkan med det civila samhället inom Örebro kommun där socialt företagande är en del. Upprätta ett förslag till organisation för samverkan med och stöd till aktörerna inom det civila samhället. I avtalet reglerades att arbetet enligt de tre punkter ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars Sedan avtalets upprättande har Cesam haft kontinuerlig kontakt och avstämningsmöten med representanter från Strategigruppen för demokrati och civila samhället. 4

5 Slutrapporteringen från Stiftelsen Cesam bifogas som fördjupat underlag till beslutspunkterna. Stadskansliets förslag för egen del 1. Stadskansliet får i uppdrag att upprätta en handlingsplan för implementering av policyn med utgångspunkt i rapportens föreslagna åtgärder. 2. Stadskansliet får i uppdrag att föreslå utbildningsinsatser kring innehållet i rapporten. 3. Rapporten läggs till handlingarna Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 4. till policy för Örebro kommuns arbete kring stöd till och samverkan med det civila samhällets aktörer för en fördjupad demokrati antas. 5. Stadskansliet får i uppdrag att utreda förutsättningarna och föreslå genomförande av etablering av ett fristående ideellt utvecklingscentrum under 2009 med utgångspunkt i rapportens föreslagna organisation för samverkan med den ideella sektorn. 6. Stadskansliet får i uppdrag att ta fram spelregler för förhållandet mellan kommunen och den ideella sektorn i enlighet med intentionerna i rapporten. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 69 Tjänstegarantier Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Ärendet utgår. 5

6 70 Förtydligat uppdrag för kommunstyrelsens strategigrupper Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Kommunstyrelsen har att ta ställning till en reviderad arbetsordning för kommunstyrelsens strategigrupper inom områdena Demokrati/civila samhället, Integration/mångfald, Klimat/miljö, Folkhälsa och Vision Den 26 mars 2007 inrättade kommunstyrelsen fem strategigrupper med uppdrag om att följa några strategiska områden som är av väsentlig betydelse för kommunens utveckling och komma med förslag till åtgärder. Med något halvårs erfarenhet av arbetet i grupperna finns nu ett behov att tydliggöra en arbetsordning för strategigrupperna. Det behöver klargöras hur strategigruppernas arbete länkas ihop med kommunstyrelsens ordinarie beredningsprocess. Stadskansliet har i handling den 1 april 2008 utarbetat förslag till revidering av strategigruppernas uppdrag. 1. Uppdraget för kommunstyrelsens strategigrupper revideras och grupperna har att arbeta enligt Stadskansliets handling den 1 april Punkt 3 i kommunstyrelsens beslut den 26 mars upphör att gälla. 71 Inbjudan att kandidera till Kulturhuvudstad 2014 Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Ärendet utgår. 6

7 72 Resepolicy för Örebro kommun Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Ärendet utgår. 73 Riktlinjer för leasing Diarienummer: Handläggare: Anders Olsson Stadskansliet har med stöd av en konsult genomfört en kartläggning under år 2007 av samtliga leasingavtal som kommunens förvaltningar har tecknat för anskaffning av inventarier. Kartläggningen visar att en stor del av nuvarande leasingavtal har ogynnsamma räntevillkor och svårtolkade avtalsvillkor för förlängning eller avslutning av avtalen. Vissa leasingavtal är även tecknade med villkor som inte överensstämmer med kommunens ramavtal. Stadskansliets samlade bedömning är att dessa leasingavtal har varit och fortfarande är en dyr och riskfylld finansieringsform för kommunen. Stadskansliet har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer för leasing som bör gälla från och med den 1 maj Dessa riktlinjer innebär att nämnd eller förvaltningschef inte har rätt att teckna nya leasingavtal eller förlänga nuvarande leasingavtal. Alla avtal om leasing eller motsvarande finansieringsformer skall istället beslutas och tecknas av kommunstyrelsen. Undantag görs för den leasing av fordon som avropas av Tekniska nämnden utifrån ett kommungemensamt leasingavtal. 1. Riktlinjer för kommunens finansiering av fordon och inventarier med leasing fastställs enligt Stadskansliets förslag den 28 februari Inköp av kopiatorer och skrivare till kommunens förvaltningar sker från och med den 1 maj 2008 inom ramen för ett kommungemensamt investeringsanslag i kommunstyrelsens budget. 3. Investeringsanslaget för år 2008 på 6,0 miljoner kronor ingår i Stadskansliets förslag till tilläggsanslag för investeringar år

8 74 Lån till Swedish Biogas International AB för uppgraderingsanläggning av biogas i Örebro Diarienummer: Handläggare: Anders Olsson Programnämnd Samhällsbyggnad beslutade den 4 mars 2008 att godkänna ett samverkansavtal mellan Örebro kommun och Swedish Biogas International AB. Detta avtal syftar till en gemensam långsiktig satsning på att producera biogas i Örebro och driva bussarna i kommunens stadstrafik med denna biogas. Samverkansavtalet gäller fram till den 15 augusti Som en del i detta samverkansavtal skall Örebro kommun ge ett lån på högst 12 mnkr till Swedish Biogas för att finansiera bolagets nya uppgraderingsanläggning för biogas i Örebro. Denna uppgraderingsanläggning skulle enligt tidigare beslut av kommunstyrelsen den 28 augusti 2007 byggas i anslutning till avloppsverket i Skebäck och ägas av kommunen. Stadskansliet anser att lånet till Swedish Biogas skall ha en marknadsmässig ränta och en löptid som överensstämmer med samverkansavtalet. Lånet föreslås ha en rörlig ränta som motsvarar Stibor med tre månaders löptid. Räntan förfaller till betalning den 15 augusti varje år under löptiden med start den 15 augusti Återbetalning av lånet sker senast den 15 augusti Swedish Biogas lämnar säkerhet för lånet till kommunen i form av pantbrev i en av bolagets fastigheter i Örebro. 1. Örebro kommun beviljar Swedish Biogas International AB ett lån på högst 12,0 miljoner kronor för finansiering av uppgraderingsanläggning för biogas i Örebro i enlighet med upprättat samverkansavtal. 2. Lånet utbetalas den 15 augusti 2008 och återbetalas senast den 15 augusti Lånet löper med en rörlig ränta som motsvarar Stibor med tre månaders löptid. 8

9 3. Kommunen skall ha säkerhet för lånebeloppet i form av pantbrev i bolagets fastighet i Örebro. Yrkande Jonas Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 75 Yttrande över betänkandet Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8) Diarienummer: Handläggare: Ulf Carlsson Utbildningsdepartementet har med remiss den 11 februari 2008 berett Örebro kommun möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8). Programnämnd Barn och utbildning har lämnat förslag till yttrande över betänkandet Bidrag på lika villkor. Yttrandet har behandlats på programnämndens sammanträde den 8 april 2008 och lämnats vidare till kommunstyrelsen för beslut. Stadskansliet delar i stort programnämndens synpunkter i yttrandet, men har kompletterat yttrande avseende hur kompensation för mervärdeskatten ska beräknas. Dessutom har Stadskansliet justerat programnämndens förslag till yttrande angående besvärsmöjligheter. Örebro kommun yttrar sig till Utbildningsdepartementet över betänkandet Bidrag på lika villkor enligt Stadskansliets reviderade förslag den 14 april

10 76 Tilläggsbudget för investeringar 2008 Diarienummer: Handläggare: Ulf Carlsson Stadskansliet har i skrivelse den 2 april 2008 redovisat förslag till tilläggsanslag för investeringar Programnämnd Samhällsbyggnad beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 10 mnkr för investeringar i stadens torg. 2. Stadskansliet beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 7 mnkr för centralt inköp av kopiatorer och skrivare samt licenser. 3. Programnämnd Samhällsbyggnad beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 4,3 mnkr för planskild korsning vid Kåvivägen. 4. Resterande medelsbehov får beaktas i arbetet med budget Anslagen finansieras ur kommunens rörelsekapital. Yrkande Jonas Karlsson (S) och Murad Artin (v) yrkar dels att kommunstyrelsen bifaller Stadskansliets förslag enligt punkterna 2-5 investeringsanslag för stadens torg finns sedan tidigare i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag dels att till protokollet få bifoga ett särskilt yttrande. Propositionsordning Ordföranden ställer först förslaget under punkten 1 under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Därefter ställer ordföranden förslagen enligt punkterna 2-5 under proposition och finner att kommunstyrelsen enhälligt beslutar bifalla även dessa. Slutligen ställer ordföranden yrkandet om ett särskilt yttrande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 10

11 således 1. Programnämnd Samhällsbyggnad beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 10 mnkr för investeringar i stadens torg. 2. Stadskansliet beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 7 mnkr för centralt inköp av kopiatorer och skrivare samt licenser. 3. Programnämnd Samhällsbyggnad beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 4,3 mnkr för planskild korsning vid Kåvivägen. 4. Resterande medelsbehov får beaktas i arbetet med budget Anslagen finansieras ur kommunens rörelsekapital. 6. Reglerna för överfört resultat ska följas upp och till prövningen av 2008 års resultat utvärderas i förhållande till strukturerna i budget Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får bifoga ett särskilt yttrande till protokollet. Ledamöter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet under punkten 1. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 77 Tilläggsanslag för 2007 års driftresultat samt överförda investeringsanslag från 2007 Diarienummer: Handläggare: Ulf Carlsson Kommunstyrelsen beslutade i juni 2006 om regler för resultatöverföring mellan åren att gälla från och med budgetår I enlighet med dessa regler har Stadskansliet tillsammans med programkanslierna prövat driftnämndernas resultat för Respektive driftnämnds resultat har, efter vissa tekniska justeringar, ställts mot nämndens grad av måluppfyllelse. Grundprincipen har varit att nämnder med överskott får tilläggsanslag 2008 motsvarande 20 % av 2007 års överskott under förutsättning att nämnden uppfyllt minst 2/3 delar av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning samt kommunfullmäktiges prioriterade verksamhetsmål. Det bör observeras att alla nämnder inte omfattas av 11

12 samtliga mål. För nämnder med underskott reduceras 2008 års ram med 10 % av 2007 års underskott. Belopp under 50 tkr förs inte över. Stadskansliet redovisar i skrivelse den 10 mars 2008 förslag på tilläggsanslag 2008 för 2007 års driftresultat samt direktöverförda anslag - projektmedel - och investeringsanslag från Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars att bordlägga ärende. Tilläggsanslag för 2007 års driftresultat samt överförda investeringsanslag från 2007 fastställs enligt Stadskansliets förslag den 10 mars Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar att kommunstyrelsen dels bifaller Stadskansliets förslag, dels också beslutar att reglerna för överfört resultat ska följas upp och till prövningen av 2008 års resultat utvärderas i förhållande till strukturerna i budget Propositionsordning Ordföranden ställer Stadskansliets förslag, med ovan yrkade tillägg under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla det kompletterade förslaget. således 1. Tilläggsanslag för 2007 års driftresultat samt överförda investeringsanslag från 2007 fastställs enligt Stadskansliets förslag den 10 mars Reglerna för överfört resultat ska följas upp och till prövningen av 2008 års resultat utvärderas i förhållande till strukturerna i budget Ledamöter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 12

13 78 Begäran om kommunfullmäktiges godkännande av att den ideella föreningen OIC Intressenter upplöses genom likvidation Diarienummer: Handläggare: Stefan Olsson Vid årsstämma den 28 februari 2008 med den ideella föreningen OIC Intressenter (nedan kallad OIC) har beslutats att föreningen upplöses genom likvidation. Stämman har med hänvisning till föreningens stadgar begärt att kommunfullmäktige i Örebro godkänner beslutet om likvidation av föreningen, som kommunen är medlem i. Föreningen äger samtliga aktier i Örebro Innovation Center AB, som i sin tur äger 20 % av aktierna i Inkubera i Örebro AB. Resterande aktier i sistnämnda bolag ägs av Almi Företagspartner Örebro AB (10 %), Karlskoga kommun (10 %), Regionförbundet Örebro län (20 %), Örebro läns landsting (20 %) och Örebro kommun (20 %). Föreningen OIC avser att överlåta sina aktier i Örebro Innovation Center AB till Regionförbundet Örebro län för ett belopp som motsvarar substansvärdet i detta bolag. I stämmoprotokollet har noterats att återstående tillgångar i föreningen OIC efter likvidationens genomförande kommer att doneras till Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset i Örebro - Nyckelfonden. Närvarande medlemmar i föreningen har varit eniga om de beslut som meddelats vid stämman. Stadskansliet konstaterar att det i föreningens stadgar, 11, anges att beslut om upplösning av föreningen för sin giltighet förutsätter godkännande av kommunfullmäktige i Örebro och landstingsstyrelsen i Örebro läns landsting. Vad gäller upplösning av föreningen anges i övrigt att eventuella tillgångar skall användas på det sätt årsmötet beslutar. Stadskansliet har inget att invända mot att föreningen OIC upplöses. Örebro kommun, som inte har något att erinra mot att ideella föreningen OIC Intressenter avvecklas, godkänner för sin del årsstämmans beslut om föreningens upplösning genom likvidation. 13

14 Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 79 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Örebro kommun Diarienummer: För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter som hantering av hushållsavfall som gäller för kommunen och en avfallsplan där kommunens övergripande mål för avfallshanteringen anges. Tekniska förvaltningen har reviderat föreskrifterna. Förändringar i föreskrifterna har gjorts främst på grund av förändrad lagstiftning. Förändringen i hanteringen av latrin har genomförts från årsskiftet. Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter medför att kommunen inte längre har ansvaret för transport av kasserade kylskåp och frysar. Grovavfallshämtningen vid fastighet har förändrats. Det nya 8-veckorsabonnemanget har lagts till. I övrigt är det förtydliganden och kompletteringar som gjorts, bland annat utifrån remissvar som kommit in. Programnämnd Samhällsbyggnad tillstyrkte den 8 april 2008 de reviderade föreskrifterna för hantering av hushållsavfall i Örebro kommun. Föreskrifterna för hantering av hushållsavfall i Örebro kommun antas enligt Tekniska nämndens förslag den 5 februari Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 14

15 80 Revidering av Örebro kommuns arkivreglemente med tillhörande tillämpningsföreskrifter Diarienummer: Handläggare: Ingegerd Zidén Gällande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige den 12 april Reglementet behöver revideras, på grund av förändrade och nytillkomna rutiner inom kommunen samt det faktum att kultur- och medborgarnämnden sedan 2003 är arkivmyndighet, för att uppnå överensstämmelse mellan reglemente och tillämpning. Kultur- och medborgarnämnden har den 25 februari 2008 föreslagit att arkivreglementet med tillhörande tillämpningsföreskrifter för Örebro kommun revideras enligt Stadsarkivets förslag den 18 december Arkivreglemente med tillhörande tillämpningsföreskrifter för Örebro kommun antas enligt Stadsarkivets förslag den 18 december Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 81 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Diarienummer: Handläggare: Carola Lilja Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 januari 2008 avtal om Huvudöverenskommelse 07 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Avtalet omfattar tiden 1 juli mars

16 1. Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen 07 antas. 2. Efter framställan från arbetstagarorganisationen tecknas lokalt kollektivavtal - LOK 07 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokoll. 82 Motion om att kommunens skolor ska ha skyldighet att anordna traditionella avslutningar Diarienummer: Jonas Millard och Daniel Spiik, Sverigedemokraterna föreslår att Örebro kommun i den kommunala skolplanen fastslår att samtliga skolor i Örebro kommun skall vara skyldiga att anordna traditionella kyrkliga skolavslutningar för de elever som så önskar. I 1 kap. 2 Regeringsformen stadgas att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde. Vidare föreskrivs att det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall också motverka diskriminering av människor bl.a. på grund av nationellt eller etniskt ursprung eller religiös tillhörighet. Med anledning av diskussioner om skolavslutningar har Skolverket följande bedömning på sin hemsida under rubriken Tolkning och Vägledning: "I läroplanerna slås fast att undervisningen i skolan skall vara ickekonfessionell. Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Det betonas att alla föräldrar med samma förtroende skall kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Skolan måste utforma verksamheten så att varje elev kan delta. Skolan skall sträva efter att utforma sin verksamhet så att varje elev skall kunna delta. En skolavslutning är, om den är obligatorisk för eleverna att delta i, att se som en del av utbildningen och omfattas därför av de krav som ställs på denna.. Utformas skolavslutningen så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och inte på religiösa inslag kan skolavslutning i kyrkan anses vara försvarligt." 16

17 Det är inte kommunens skyldighet att erbjuda kyrkliga skolavslutningar. Det är rektors ansvar att planera både innehåll och plats för skolavslutningar. Skolavslutningar kan innehålla såväl gamla som nya kulturyttringar. Det är viktigt med dialog mellan föräldrar och elever. Kommunalrådskansliets förslag till kommunstyrelsen Jonas Millards (SD) och David Spiiks (SD) motion om att kommunens skolor ska ha skyldighet att anordna traditionella avslutningar avslås. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 83 Motion om ökad valfrihet i barnomsorgen genom enskild förskola i privat regi Diarienummer: Lennart Bondesson och Gunn Öjebrandt, Kristdemokraterna, har den 17 mars 2005 motionerat om ökad valfrihet inom barnomsorgen genom enskild förskola i privat regi. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige i Örebro beslutar: - att programnämnd Barn och utbildning får i uppdrag att undersöka och redovisa möjligheterna att inom maxtaxans ram skapa så stor mångfald och valfrihet som möjligt inom kommunens barnomsorg; och - att underlag tas fram för beslut om införande av enskild förskola i privat regi i Örebro kommun. I Regeringsförklaringen 2006 står följande: "En modern familjepolitik utgår från att familjer är olika, har olika önskemål och behov, och är lika mycket värda. Föräldrarna - som känner sina barn bäst - ska ges ökade förutsättningar att välja den typ av förskola och barnomsorg som är lämplig för just deras barn, i just deras situation. En ny familjepolitik genomförs för valfrihet, ökad jämställdhet, större mångfald i förskolan och barnomsorgen och mer tid för barnen." Under 2008 kommer regeringens beslut om en s.k. barnomsorgspeng I Koalition Örebros Budget 2007 finns följande text: 17

18 "Föräldrars och elevers valfrihet ska öka. Möjligheter att driva olika förskole- och skolprofiler ska utvecklas och stödjas för att erbjuda en bred mångfald av verksamheter. En större mångfald ska finnas när det gäller fristående utförare, t.ex. föräldrakooperativ, enskilt drivna förskolor, fristående skolor, öppna förskolor, flerfamiljedaghem.. Fristående enheter ska ha samma förutsättningar som de kommunala. Örebro kommun ska bemöta fristående verksamheter som vill etablera en verksamhet med en positiv attityd " I Koalition Örebros Budget 2008 finns denna text: "Kommunen ska erbjuda god barnomsorg och förskoleverksamhet utifrån familjers olika behov och önskemål. Det är angeläget att erbjuda en mångfald av utförare och verksamhetsprofiler." Örebro kommun kommer aktivt att inbjuda och uppmuntra enskilda aktörer att driva förskoleverksamhet. Mot bakgrund av dessa skrivningar och det pågående arbetet med att genomföra majoritetens politik kan motionen anses tillgodosedd. Kommunalrådskansliets förslag till kommunstyrelsen Lennart Bondesons och Gunn Öjebrandts (KD) motion om ökad valfrihet inom barnomsorgen genom enskild förskola i privat regi anses tillgodosedd. Yrkanden Jonas Karlsson (S) och Murad Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen avslår motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer kommunalrådskansliets förslag mot yrkandet om avslag på motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunalrådskansliets förslag. således Lennart Bondesons och Gunn Öjebrandts (KD) motion om ökad valfrihet inom barnomsorgen genom enskild förskola i privat regi anses tillgodosedd. 18

19 Reservation Mot beslutet reserverar sig Carina Dahl (S), Alaa Idris (S), Jonas Karlsson (S), Lars-Erik Soting (S), Jan Zetterqvist (S) och Murad Artin (V) till förmån för yrkande om avslag på motionen. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 84 Rapport om finansverksamheten under mars 2008 Diarienummer: Handläggare: Anders Olsson Stadskansliet har den 4 april 2008 sammanställt en rapport om finansverksamheten under mars Rapporten läggs till handlingarna. 85 Rapport om pensionsförvaltning under mars 2008 Diarienummer: Handläggare: Lisbeth Jansson Stadskansliet har den 7 april 2008 sammanställt en rapport om finansverksamheten under mars Rapporten läggs till handlingarna. 19

20 86 Ärenden som remitterats eller överlämnats för direkt besvarande Diarienummer: Handläggare: Christina Andersson Stadskansliet har upprättat en rapport över ärenden som kommunstyrelsen remitterat eller överlämnat till andra nämnder för direkt besvarande under tiden 27 februari - 4 april Rapporten läggs till handlingarna. 87 Anmälan av delegationsbeslut Stadskansliet personal - Protokoll den 6 mars Tvisteförhandling - Vårdförbundet ( ) Stadskansliet upphandling Upphandling av: - Järnhandelsvaror och maskinskydd ( ) Anmälan läggs till handlingarna 20

21 88 Anmälan av inkomna ärenden Följande ärenden anmäls som inkomna Stadsrevisionens granskning av årsredovisningen för år 2007 ( ) Stadsrevisionens granskning av samverkan mellan kommunen och landstinget i Örebro län avseende barn och unga med psykisk ohälsa ( ) Länsstyrelsens i Örebro län beslut avseende tillstånd till allmän kameraövervakning vid Strängbetong AB ( ) Länsstyrelsens i Örebro län beslut avseende tillstånd till allmän kameraövervakning vid Specialpedagogiska Institutet, Resurscenter syn i Örebro ( ) Länsstyrelsens i Örebro län beslut avseende ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Nilson Group AB ( ) Skolverkets beslut avseende ansökan från Baggium Utbildning AB om fortsatt statlig tillsyn och rätt till bidrag vid byte av huvudman för en fristående skola i Örebro kommun ( ) Länsrättens i Örebro län dom avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen Nedläggning av Vasaskolan ( ) Länsrättens i Örebro län dom avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen Nedläggning av Karlslundsskolan ( ) Protokoll från årsstämma med Mälarbanans intressenter Protokoll från extra stämma med Länstrafiken Protokoll från sammanträde med Nerikes brandkårs direktion

22 89 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls för behandling i kommunstyrelsen i maj Borgensavgifter - Anders Olsson 2. Taxor - Social välfärd 3. Jämställdhetsplan Annika Sölveling 4. Bidrag/lån Sturehof - Anders Olsson 5. Prognos för Örebro kommun - Ulf Carlsson 6. Prognos för kommunstyrelsen - Eila Larsson 7. Budget 2009 med flerårsplan för Örebro kommun - Ulf Carlsson 8. Budget 2009 med flerårsplan för kommunstyrelsen - Eila Larsson 9. Tilläggsbudget Ulf Carlsson 10. Biogas/gröngas - investeringar - Anders Olsson 11. Policy för kapitalförvaltning - Anders Olsson 12. Detaljplanering för O-ringen 2010 inkl. Budget Karin Sköldberg 13. Ladugård till kommunens stutar - Ulf Carlsson 14. Transportplan 15. Engelbrektsskolan/Stureskolan - ansökan om intraprenad - Hansgöran Högquist 22

23 16. Norrbyskolan - ansökan om intraprenad - Hansgöran Högquist 17. Komvux 1 - ansökan om intraprenad - Hansgöran Högquist 18. Remiss: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur 19. Remiss: Lov att välja - Lag om valfrihetssystem SOU 2008:15 - Hansgöran Högquist 20. Årsredovisningar för donationsstiftelser för år Lisbeth Jansson 21. Bokslut för donationsstiftelser för år Lisbeth Jansson 22. Bolagsbildning för exploatering av området invid korsningen E18- E Bidrag till stiftelsen Tysslingen 24. Barnrättscentrum - Solveig Sollerman 25. Resepolicy för Örebro kommun - Catharina Centerfjäll 26. Tjänstegarantier - Catharina Centerfjäll Vid protokollet Ingegerd Zidén, sekreterare Justerat den Staffan Werme, ordförande Carina Dahl, justerare 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 19 februari 2008 kl. 15.00-15.20

Protokoll. Tid Tisdagen den 19 februari 2008 kl. 15.00-15.20 Tid Tisdagen den 19 februari 2008 kl. 15.00-15.20 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrummet Mellanrummet kl. 10:00-16:30 ande ledamöter Rolf Hansson (V) (ordförande) Gert Dahlin (S) (vice ordförande) Jan Gyllenhammar (KD) (2:e vice ordförande) Lena Westerlund

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 26 augusti 2008 kl. 15.00-15.30

Protokoll. Tid Tisdagen den 26 augusti 2008 kl. 15.00-15.30 Tid Tisdagen den 26 augusti 2008 kl. 15.00-15.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 910/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2011-11-15 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Lena

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 26/2017 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2017-02-09 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dojan höger, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Johanna Reimfelt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 18 mars 2008 kl. 15.00-15.45

Protokoll. Tid Tisdagen den 18 mars 2008 kl. 15.00-15.45 Tid Tisdagen den 18 mars 2008 kl. 15.00-15.45 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson

Läs mer

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 26/2017 Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-15 Klockan: 09.00 cirka 17.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 september 2009 kl. 09.00-11.20 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Rasmus Persson (C) Gabriella

Läs mer

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Protokoll Fö 618/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-10-18 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Marie Magnusson (KD) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Gunilla Muhr

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96)

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96) Kallelse Kommunfullmäktige Nr 9 Tid: 2015-12-14, kl 19:00 OBS! Mötet startar 19.00 Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl. 8.30-9.30 Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Fredrik Idevall (FP) Ingrid

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Kommunstyrelsen Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Justerat den 13 september 2006 Anslaget den 14 september 2006 Annika Billström Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Protokoll. Tid Måndag 11 maj 2009, kl. 13.00 16.30. Plats Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Måndag 11 maj 2009, kl. 13.00 16.30. Plats Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Måndag 11 maj 2009, kl. 13.00 16.30 Plats Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Henrik Elamson (M) ordförande Ann-Kristin Spåls (MP) Sara Dicksen (M) Ewy Eriksson (M) Kerstin

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde med Personalutskottet 27 april 2005 på Lillhagsparken, Göteborg. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträde med Personalutskottet 27 april 2005 på Lillhagsparken, Göteborg. Övriga närvarande . """--'YÄSTRA.,...,. GÖTALANDSREGIONEN PROTOKOLL Sammanträde med Personalutskottet 27 april 2005 på Lillhagsparken, Göteborg. NÄRVARANDE Ordinarie ledamöter fugela Bergendahl (s), ordförande Per-Olof

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/161 157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14)

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen kl. 08.30-11.30 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Anne Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73)

Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73) Utlåtande 2009:158 RI (Dnr 124-2443/2008) Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Motion

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Plats Comfort Hotel Nouveau, Helsingborg Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Bella Rosa, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Malin Wengholm (M), -195-196

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD)

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11juni 2013, klockan 16.00-17.35 ande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S), Margareta

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. Förhandlingsprotokoll HÖK 12 2015-11-16 Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:58 LS 1212-1649 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:27 av Paul Lappalainen (MP) om att Stockholms läns landsting ska söka medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED07-558 23 Årsredovisning med funktionshinder. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 719/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-11-16 Klockan: 09:00-11:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Förskolenämnden 1999-02-09 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 23 februari 1999 Justeringens plats Angarnsrummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Kompetensutveckling av Stockholms lärare Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M)

Kompetensutveckling av Stockholms lärare Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M) Utlåtande 2016:129 RIV (Dnr 106-870/2015) Kompetensutveckling av Stockholms lärare Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:29)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 170/2011 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2011-06-09 Klockan: 14:00-17:15 Plats: Utvecklingscentra Vivalla, Ateljén, Biblioteket Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-14 1 Innehållsförteckning Ärende 38 Information från Kråkeryds förskole- och skolområde... 3 39 Besök av barn- och ungdomssamordnare Jessica Ek... 4 40 Ekonomisk månadsrapport... 5 41 Budget: Ramförslag

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer