Protokoll. Tid Tisdagen den 22 april 2008 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid Tisdagen den 22 april 2008 kl. 15.00-15.30"

Transkript

1 Tid Tisdagen den 22 april 2008 kl Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Anna Ågerfalk (FP) Rasmus Persson (C) Fredrik Persson (MP) Carina Dahl (S) Alaa Idris (S) Jonas Karlsson (S) Lars-Erik Soting (S) Jan Zetterqvist (S) Murad Artin (V) Tjänstgörande ersättare Ronnie Palmén (M) Erik Johansson (FP) Dennis Begic (S) Närvarande ersättare Gunhild Wallin (C) Gabriella Blomgren (MP) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Närvarande tjänsteman Lena Källström, kommundirektör Justerare Carina Dahl (S) Ersättare Lars Elamson (M) Sekreterare Ingegerd Zidén 1

2 66 Bidrag till Kunskapsdag i anslutning till Bokmässan i Örebro Diarienummer: Handläggare: Margareta Stenström Sedan många år ökar kulturell, religiös och etnisk mångfald. Inflödet från andra länder och kulturer bidrar till vårt samhälles utveckling samt dess förmåga att möta nya tider och utmaningar. På olika nivåer i samhället poängteras därför allt tydligare vikten av en interkulturell dialog. EU-kommissionen har valt 2008 till det Europeiska året för interkulturell dialog under devisen Tillsammans i mångfald. Under 2008 kommer regeringen att inleda en satsning på dialog och en samverkan med ett brett spektrum aktörer i samhället. Regeringen vill särskilt nå människor som i vanliga fall inte deltar i det offentliga samtalet eller i den politiska processen. Strategigruppen för integration och mångfald har diskuterat frågan och ställer sig positiva till idén om att anordna en kunskapsdag i anslutning till Bokmässan i höst. Bokmässan kommer att ha temat Dialog och samtal. Ordföranden i det interreligiösa rådet har tillsammans med kommunens integrationssamordnare inlett samtal med ansvariga för bokmässan och Örebro Teologiska högskola. Stadskansliet föreslår att Örebro kommun tillsammans med bl.a. Bokmässan och Örebro Teologiska högskola arrangerar en kunskapsdag för kommunens anställda under devisen Tillsammans i mångfald - Möta andra med övertygelse. Tanken är att anställda inom kommunens olika verksamheter och nämndernas politiker, får en möjlighet till en kunskapsdag kring dialog och samtal. Genom samverkan med Bokmässan i Örebro ges 500 deltagare möjlighet till berikande kulturupplevelser i mötet med böcker, tidskrifter och författare som på olika sätt belyser temat för kunskapsdagen. 1. Kommunens medarbetare får möjlighet att delta i en kunskapsdag den 14 november 2008 på temat Tillsammans i mångfald - Möta andra med övertygelse i anslutning till bokmässan i Örebro kronor anslås till strategigruppen Integration och mångfald för kunskapsdagen Tillsammans i mångfald - Möta andra med övertygelse. 2

3 3. Finansieringen sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 67 Borgmästaravtal mot klimatförändringar inom EU Diarienummer: Handläggare: Gunnel Olsson Mellan den 28 januari och 1 februari 2008 genomfördes den andra Europeiska veckan för hållbar energi i Bryssel. I samband med den inrättades på initiativ av EU-kommissionen en europeisk borgmästarförsamling ( borgmästarkontraktet ) i syfte att mobilisera ett civilt engagemang men också att skapa ett politiskt åtagande på den lokala nivån i klimat- och energifrågan. Knappt hundra städer, varav femton huvudstäder i Europa, har anslutit sig till avtalet. Arbetet är ett lokalt åtagande som skall involvera medborgarna men som leds av ett centralt sekretariat (finansierat av EUkommissionen) som följer de mål man sätter upp och de resultat man når. Genom att underteckna avtalet åtar man sig att bl.a. göra följande: - mobilisera civilsamhället i att ta fram en lokal handlingsplan - utarbeta årliga utvärderingsrapporter - delta i EU:s årliga borgmästarkonferens - sprida erfarenheter mellan de städer som anslutit sig - följa kvalitetsmärkta riktmärken som konferensen fastställer. Fram till och med den 30 april 2008 kan synpunkter på textförslaget lämnas. Slutversionen kommer att fastställas den 30 juni 2008 och finnas översatt på alla språk den 31 juli Det formella undertecknandet kommer att ske i samband med den tredje veckan av Europeiska veckan för hållbar energi Stadskansliet föreslår att Örebro kommun ställer sig bakom den europeiska borgmästarförsamlingens upprop genom att underteckna borgmästarkontraktet ( Covenant of mayors ) om ett lokalt klimat- och energiåtagande. Avtalet understryker städernas ökande roll när det gäller att engagera medborgare och att leda och genomföra viktiga politiska frågor men också att utgöra de goda exemplen på ett konkret plan. Ett av de s.k. kvalitetsriktmärkena som anges är CIVITAS där Örebro kommun redan är engagerad genom sitt medlemskap i CIVITAS Forum. Kontraktet är ett sätt att förstärka det klimatarbete som redan pågår. 3

4 1. Örebro kommun ställer sig bakom borgmästarförsamlingens upprop. 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna kontraktet när den slutliga versionen av kontraktet är fastställt. 3. När kontraktet undertecknats anmäls ärendet som ett informationsärende till kommunstyrelsen. 68 Policy för samverkan med det civila samhället Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Kommunstyrelsen har att fatta beslut om policy för Örebro kommuns arbete kring stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer för en fördjupad demokrati samt uppdrag till Stadskansliet kring implementering och organisering. Kommunstyrelsen fattade den 25 september beslut om att godkänna ett avtal med Stiftelsen Cesam. Avtalet bestod i att: Upprätta en redovisning över de olika aktörerna som finns inom det civila samhället inom Örebro kommuns geografiska område. Upprätta ett förslag till kommunal policy samt grunddokument för ett kommunalt ställningstagande kring stöd till och samverkan med det civila samhället inom Örebro kommun där socialt företagande är en del. Upprätta ett förslag till organisation för samverkan med och stöd till aktörerna inom det civila samhället. I avtalet reglerades att arbetet enligt de tre punkter ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars Sedan avtalets upprättande har Cesam haft kontinuerlig kontakt och avstämningsmöten med representanter från Strategigruppen för demokrati och civila samhället. 4

5 Slutrapporteringen från Stiftelsen Cesam bifogas som fördjupat underlag till beslutspunkterna. Stadskansliets förslag för egen del 1. Stadskansliet får i uppdrag att upprätta en handlingsplan för implementering av policyn med utgångspunkt i rapportens föreslagna åtgärder. 2. Stadskansliet får i uppdrag att föreslå utbildningsinsatser kring innehållet i rapporten. 3. Rapporten läggs till handlingarna Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 4. till policy för Örebro kommuns arbete kring stöd till och samverkan med det civila samhällets aktörer för en fördjupad demokrati antas. 5. Stadskansliet får i uppdrag att utreda förutsättningarna och föreslå genomförande av etablering av ett fristående ideellt utvecklingscentrum under 2009 med utgångspunkt i rapportens föreslagna organisation för samverkan med den ideella sektorn. 6. Stadskansliet får i uppdrag att ta fram spelregler för förhållandet mellan kommunen och den ideella sektorn i enlighet med intentionerna i rapporten. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 69 Tjänstegarantier Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Ärendet utgår. 5

6 70 Förtydligat uppdrag för kommunstyrelsens strategigrupper Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Kommunstyrelsen har att ta ställning till en reviderad arbetsordning för kommunstyrelsens strategigrupper inom områdena Demokrati/civila samhället, Integration/mångfald, Klimat/miljö, Folkhälsa och Vision Den 26 mars 2007 inrättade kommunstyrelsen fem strategigrupper med uppdrag om att följa några strategiska områden som är av väsentlig betydelse för kommunens utveckling och komma med förslag till åtgärder. Med något halvårs erfarenhet av arbetet i grupperna finns nu ett behov att tydliggöra en arbetsordning för strategigrupperna. Det behöver klargöras hur strategigruppernas arbete länkas ihop med kommunstyrelsens ordinarie beredningsprocess. Stadskansliet har i handling den 1 april 2008 utarbetat förslag till revidering av strategigruppernas uppdrag. 1. Uppdraget för kommunstyrelsens strategigrupper revideras och grupperna har att arbeta enligt Stadskansliets handling den 1 april Punkt 3 i kommunstyrelsens beslut den 26 mars upphör att gälla. 71 Inbjudan att kandidera till Kulturhuvudstad 2014 Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Ärendet utgår. 6

7 72 Resepolicy för Örebro kommun Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Ärendet utgår. 73 Riktlinjer för leasing Diarienummer: Handläggare: Anders Olsson Stadskansliet har med stöd av en konsult genomfört en kartläggning under år 2007 av samtliga leasingavtal som kommunens förvaltningar har tecknat för anskaffning av inventarier. Kartläggningen visar att en stor del av nuvarande leasingavtal har ogynnsamma räntevillkor och svårtolkade avtalsvillkor för förlängning eller avslutning av avtalen. Vissa leasingavtal är även tecknade med villkor som inte överensstämmer med kommunens ramavtal. Stadskansliets samlade bedömning är att dessa leasingavtal har varit och fortfarande är en dyr och riskfylld finansieringsform för kommunen. Stadskansliet har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer för leasing som bör gälla från och med den 1 maj Dessa riktlinjer innebär att nämnd eller förvaltningschef inte har rätt att teckna nya leasingavtal eller förlänga nuvarande leasingavtal. Alla avtal om leasing eller motsvarande finansieringsformer skall istället beslutas och tecknas av kommunstyrelsen. Undantag görs för den leasing av fordon som avropas av Tekniska nämnden utifrån ett kommungemensamt leasingavtal. 1. Riktlinjer för kommunens finansiering av fordon och inventarier med leasing fastställs enligt Stadskansliets förslag den 28 februari Inköp av kopiatorer och skrivare till kommunens förvaltningar sker från och med den 1 maj 2008 inom ramen för ett kommungemensamt investeringsanslag i kommunstyrelsens budget. 3. Investeringsanslaget för år 2008 på 6,0 miljoner kronor ingår i Stadskansliets förslag till tilläggsanslag för investeringar år

8 74 Lån till Swedish Biogas International AB för uppgraderingsanläggning av biogas i Örebro Diarienummer: Handläggare: Anders Olsson Programnämnd Samhällsbyggnad beslutade den 4 mars 2008 att godkänna ett samverkansavtal mellan Örebro kommun och Swedish Biogas International AB. Detta avtal syftar till en gemensam långsiktig satsning på att producera biogas i Örebro och driva bussarna i kommunens stadstrafik med denna biogas. Samverkansavtalet gäller fram till den 15 augusti Som en del i detta samverkansavtal skall Örebro kommun ge ett lån på högst 12 mnkr till Swedish Biogas för att finansiera bolagets nya uppgraderingsanläggning för biogas i Örebro. Denna uppgraderingsanläggning skulle enligt tidigare beslut av kommunstyrelsen den 28 augusti 2007 byggas i anslutning till avloppsverket i Skebäck och ägas av kommunen. Stadskansliet anser att lånet till Swedish Biogas skall ha en marknadsmässig ränta och en löptid som överensstämmer med samverkansavtalet. Lånet föreslås ha en rörlig ränta som motsvarar Stibor med tre månaders löptid. Räntan förfaller till betalning den 15 augusti varje år under löptiden med start den 15 augusti Återbetalning av lånet sker senast den 15 augusti Swedish Biogas lämnar säkerhet för lånet till kommunen i form av pantbrev i en av bolagets fastigheter i Örebro. 1. Örebro kommun beviljar Swedish Biogas International AB ett lån på högst 12,0 miljoner kronor för finansiering av uppgraderingsanläggning för biogas i Örebro i enlighet med upprättat samverkansavtal. 2. Lånet utbetalas den 15 augusti 2008 och återbetalas senast den 15 augusti Lånet löper med en rörlig ränta som motsvarar Stibor med tre månaders löptid. 8

9 3. Kommunen skall ha säkerhet för lånebeloppet i form av pantbrev i bolagets fastighet i Örebro. Yrkande Jonas Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 75 Yttrande över betänkandet Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8) Diarienummer: Handläggare: Ulf Carlsson Utbildningsdepartementet har med remiss den 11 februari 2008 berett Örebro kommun möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8). Programnämnd Barn och utbildning har lämnat förslag till yttrande över betänkandet Bidrag på lika villkor. Yttrandet har behandlats på programnämndens sammanträde den 8 april 2008 och lämnats vidare till kommunstyrelsen för beslut. Stadskansliet delar i stort programnämndens synpunkter i yttrandet, men har kompletterat yttrande avseende hur kompensation för mervärdeskatten ska beräknas. Dessutom har Stadskansliet justerat programnämndens förslag till yttrande angående besvärsmöjligheter. Örebro kommun yttrar sig till Utbildningsdepartementet över betänkandet Bidrag på lika villkor enligt Stadskansliets reviderade förslag den 14 april

10 76 Tilläggsbudget för investeringar 2008 Diarienummer: Handläggare: Ulf Carlsson Stadskansliet har i skrivelse den 2 april 2008 redovisat förslag till tilläggsanslag för investeringar Programnämnd Samhällsbyggnad beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 10 mnkr för investeringar i stadens torg. 2. Stadskansliet beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 7 mnkr för centralt inköp av kopiatorer och skrivare samt licenser. 3. Programnämnd Samhällsbyggnad beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 4,3 mnkr för planskild korsning vid Kåvivägen. 4. Resterande medelsbehov får beaktas i arbetet med budget Anslagen finansieras ur kommunens rörelsekapital. Yrkande Jonas Karlsson (S) och Murad Artin (v) yrkar dels att kommunstyrelsen bifaller Stadskansliets förslag enligt punkterna 2-5 investeringsanslag för stadens torg finns sedan tidigare i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag dels att till protokollet få bifoga ett särskilt yttrande. Propositionsordning Ordföranden ställer först förslaget under punkten 1 under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Därefter ställer ordföranden förslagen enligt punkterna 2-5 under proposition och finner att kommunstyrelsen enhälligt beslutar bifalla även dessa. Slutligen ställer ordföranden yrkandet om ett särskilt yttrande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 10

11 således 1. Programnämnd Samhällsbyggnad beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 10 mnkr för investeringar i stadens torg. 2. Stadskansliet beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 7 mnkr för centralt inköp av kopiatorer och skrivare samt licenser. 3. Programnämnd Samhällsbyggnad beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 4,3 mnkr för planskild korsning vid Kåvivägen. 4. Resterande medelsbehov får beaktas i arbetet med budget Anslagen finansieras ur kommunens rörelsekapital. 6. Reglerna för överfört resultat ska följas upp och till prövningen av 2008 års resultat utvärderas i förhållande till strukturerna i budget Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får bifoga ett särskilt yttrande till protokollet. Ledamöter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet under punkten 1. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 77 Tilläggsanslag för 2007 års driftresultat samt överförda investeringsanslag från 2007 Diarienummer: Handläggare: Ulf Carlsson Kommunstyrelsen beslutade i juni 2006 om regler för resultatöverföring mellan åren att gälla från och med budgetår I enlighet med dessa regler har Stadskansliet tillsammans med programkanslierna prövat driftnämndernas resultat för Respektive driftnämnds resultat har, efter vissa tekniska justeringar, ställts mot nämndens grad av måluppfyllelse. Grundprincipen har varit att nämnder med överskott får tilläggsanslag 2008 motsvarande 20 % av 2007 års överskott under förutsättning att nämnden uppfyllt minst 2/3 delar av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning samt kommunfullmäktiges prioriterade verksamhetsmål. Det bör observeras att alla nämnder inte omfattas av 11

12 samtliga mål. För nämnder med underskott reduceras 2008 års ram med 10 % av 2007 års underskott. Belopp under 50 tkr förs inte över. Stadskansliet redovisar i skrivelse den 10 mars 2008 förslag på tilläggsanslag 2008 för 2007 års driftresultat samt direktöverförda anslag - projektmedel - och investeringsanslag från Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars att bordlägga ärende. Tilläggsanslag för 2007 års driftresultat samt överförda investeringsanslag från 2007 fastställs enligt Stadskansliets förslag den 10 mars Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar att kommunstyrelsen dels bifaller Stadskansliets förslag, dels också beslutar att reglerna för överfört resultat ska följas upp och till prövningen av 2008 års resultat utvärderas i förhållande till strukturerna i budget Propositionsordning Ordföranden ställer Stadskansliets förslag, med ovan yrkade tillägg under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla det kompletterade förslaget. således 1. Tilläggsanslag för 2007 års driftresultat samt överförda investeringsanslag från 2007 fastställs enligt Stadskansliets förslag den 10 mars Reglerna för överfört resultat ska följas upp och till prövningen av 2008 års resultat utvärderas i förhållande till strukturerna i budget Ledamöter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 12

13 78 Begäran om kommunfullmäktiges godkännande av att den ideella föreningen OIC Intressenter upplöses genom likvidation Diarienummer: Handläggare: Stefan Olsson Vid årsstämma den 28 februari 2008 med den ideella föreningen OIC Intressenter (nedan kallad OIC) har beslutats att föreningen upplöses genom likvidation. Stämman har med hänvisning till föreningens stadgar begärt att kommunfullmäktige i Örebro godkänner beslutet om likvidation av föreningen, som kommunen är medlem i. Föreningen äger samtliga aktier i Örebro Innovation Center AB, som i sin tur äger 20 % av aktierna i Inkubera i Örebro AB. Resterande aktier i sistnämnda bolag ägs av Almi Företagspartner Örebro AB (10 %), Karlskoga kommun (10 %), Regionförbundet Örebro län (20 %), Örebro läns landsting (20 %) och Örebro kommun (20 %). Föreningen OIC avser att överlåta sina aktier i Örebro Innovation Center AB till Regionförbundet Örebro län för ett belopp som motsvarar substansvärdet i detta bolag. I stämmoprotokollet har noterats att återstående tillgångar i föreningen OIC efter likvidationens genomförande kommer att doneras till Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset i Örebro - Nyckelfonden. Närvarande medlemmar i föreningen har varit eniga om de beslut som meddelats vid stämman. Stadskansliet konstaterar att det i föreningens stadgar, 11, anges att beslut om upplösning av föreningen för sin giltighet förutsätter godkännande av kommunfullmäktige i Örebro och landstingsstyrelsen i Örebro läns landsting. Vad gäller upplösning av föreningen anges i övrigt att eventuella tillgångar skall användas på det sätt årsmötet beslutar. Stadskansliet har inget att invända mot att föreningen OIC upplöses. Örebro kommun, som inte har något att erinra mot att ideella föreningen OIC Intressenter avvecklas, godkänner för sin del årsstämmans beslut om föreningens upplösning genom likvidation. 13

14 Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 79 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Örebro kommun Diarienummer: För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter som hantering av hushållsavfall som gäller för kommunen och en avfallsplan där kommunens övergripande mål för avfallshanteringen anges. Tekniska förvaltningen har reviderat föreskrifterna. Förändringar i föreskrifterna har gjorts främst på grund av förändrad lagstiftning. Förändringen i hanteringen av latrin har genomförts från årsskiftet. Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter medför att kommunen inte längre har ansvaret för transport av kasserade kylskåp och frysar. Grovavfallshämtningen vid fastighet har förändrats. Det nya 8-veckorsabonnemanget har lagts till. I övrigt är det förtydliganden och kompletteringar som gjorts, bland annat utifrån remissvar som kommit in. Programnämnd Samhällsbyggnad tillstyrkte den 8 april 2008 de reviderade föreskrifterna för hantering av hushållsavfall i Örebro kommun. Föreskrifterna för hantering av hushållsavfall i Örebro kommun antas enligt Tekniska nämndens förslag den 5 februari Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 14

15 80 Revidering av Örebro kommuns arkivreglemente med tillhörande tillämpningsföreskrifter Diarienummer: Handläggare: Ingegerd Zidén Gällande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige den 12 april Reglementet behöver revideras, på grund av förändrade och nytillkomna rutiner inom kommunen samt det faktum att kultur- och medborgarnämnden sedan 2003 är arkivmyndighet, för att uppnå överensstämmelse mellan reglemente och tillämpning. Kultur- och medborgarnämnden har den 25 februari 2008 föreslagit att arkivreglementet med tillhörande tillämpningsföreskrifter för Örebro kommun revideras enligt Stadsarkivets förslag den 18 december Arkivreglemente med tillhörande tillämpningsföreskrifter för Örebro kommun antas enligt Stadsarkivets förslag den 18 december Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 81 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Diarienummer: Handläggare: Carola Lilja Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 januari 2008 avtal om Huvudöverenskommelse 07 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Avtalet omfattar tiden 1 juli mars

16 1. Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen 07 antas. 2. Efter framställan från arbetstagarorganisationen tecknas lokalt kollektivavtal - LOK 07 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokoll. 82 Motion om att kommunens skolor ska ha skyldighet att anordna traditionella avslutningar Diarienummer: Jonas Millard och Daniel Spiik, Sverigedemokraterna föreslår att Örebro kommun i den kommunala skolplanen fastslår att samtliga skolor i Örebro kommun skall vara skyldiga att anordna traditionella kyrkliga skolavslutningar för de elever som så önskar. I 1 kap. 2 Regeringsformen stadgas att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde. Vidare föreskrivs att det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall också motverka diskriminering av människor bl.a. på grund av nationellt eller etniskt ursprung eller religiös tillhörighet. Med anledning av diskussioner om skolavslutningar har Skolverket följande bedömning på sin hemsida under rubriken Tolkning och Vägledning: "I läroplanerna slås fast att undervisningen i skolan skall vara ickekonfessionell. Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Det betonas att alla föräldrar med samma förtroende skall kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Skolan måste utforma verksamheten så att varje elev kan delta. Skolan skall sträva efter att utforma sin verksamhet så att varje elev skall kunna delta. En skolavslutning är, om den är obligatorisk för eleverna att delta i, att se som en del av utbildningen och omfattas därför av de krav som ställs på denna.. Utformas skolavslutningen så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och inte på religiösa inslag kan skolavslutning i kyrkan anses vara försvarligt." 16

17 Det är inte kommunens skyldighet att erbjuda kyrkliga skolavslutningar. Det är rektors ansvar att planera både innehåll och plats för skolavslutningar. Skolavslutningar kan innehålla såväl gamla som nya kulturyttringar. Det är viktigt med dialog mellan föräldrar och elever. Kommunalrådskansliets förslag till kommunstyrelsen Jonas Millards (SD) och David Spiiks (SD) motion om att kommunens skolor ska ha skyldighet att anordna traditionella avslutningar avslås. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 83 Motion om ökad valfrihet i barnomsorgen genom enskild förskola i privat regi Diarienummer: Lennart Bondesson och Gunn Öjebrandt, Kristdemokraterna, har den 17 mars 2005 motionerat om ökad valfrihet inom barnomsorgen genom enskild förskola i privat regi. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige i Örebro beslutar: - att programnämnd Barn och utbildning får i uppdrag att undersöka och redovisa möjligheterna att inom maxtaxans ram skapa så stor mångfald och valfrihet som möjligt inom kommunens barnomsorg; och - att underlag tas fram för beslut om införande av enskild förskola i privat regi i Örebro kommun. I Regeringsförklaringen 2006 står följande: "En modern familjepolitik utgår från att familjer är olika, har olika önskemål och behov, och är lika mycket värda. Föräldrarna - som känner sina barn bäst - ska ges ökade förutsättningar att välja den typ av förskola och barnomsorg som är lämplig för just deras barn, i just deras situation. En ny familjepolitik genomförs för valfrihet, ökad jämställdhet, större mångfald i förskolan och barnomsorgen och mer tid för barnen." Under 2008 kommer regeringens beslut om en s.k. barnomsorgspeng I Koalition Örebros Budget 2007 finns följande text: 17

18 "Föräldrars och elevers valfrihet ska öka. Möjligheter att driva olika förskole- och skolprofiler ska utvecklas och stödjas för att erbjuda en bred mångfald av verksamheter. En större mångfald ska finnas när det gäller fristående utförare, t.ex. föräldrakooperativ, enskilt drivna förskolor, fristående skolor, öppna förskolor, flerfamiljedaghem.. Fristående enheter ska ha samma förutsättningar som de kommunala. Örebro kommun ska bemöta fristående verksamheter som vill etablera en verksamhet med en positiv attityd " I Koalition Örebros Budget 2008 finns denna text: "Kommunen ska erbjuda god barnomsorg och förskoleverksamhet utifrån familjers olika behov och önskemål. Det är angeläget att erbjuda en mångfald av utförare och verksamhetsprofiler." Örebro kommun kommer aktivt att inbjuda och uppmuntra enskilda aktörer att driva förskoleverksamhet. Mot bakgrund av dessa skrivningar och det pågående arbetet med att genomföra majoritetens politik kan motionen anses tillgodosedd. Kommunalrådskansliets förslag till kommunstyrelsen Lennart Bondesons och Gunn Öjebrandts (KD) motion om ökad valfrihet inom barnomsorgen genom enskild förskola i privat regi anses tillgodosedd. Yrkanden Jonas Karlsson (S) och Murad Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen avslår motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer kommunalrådskansliets förslag mot yrkandet om avslag på motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunalrådskansliets förslag. således Lennart Bondesons och Gunn Öjebrandts (KD) motion om ökad valfrihet inom barnomsorgen genom enskild förskola i privat regi anses tillgodosedd. 18

19 Reservation Mot beslutet reserverar sig Carina Dahl (S), Alaa Idris (S), Jonas Karlsson (S), Lars-Erik Soting (S), Jan Zetterqvist (S) och Murad Artin (V) till förmån för yrkande om avslag på motionen. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 84 Rapport om finansverksamheten under mars 2008 Diarienummer: Handläggare: Anders Olsson Stadskansliet har den 4 april 2008 sammanställt en rapport om finansverksamheten under mars Rapporten läggs till handlingarna. 85 Rapport om pensionsförvaltning under mars 2008 Diarienummer: Handläggare: Lisbeth Jansson Stadskansliet har den 7 april 2008 sammanställt en rapport om finansverksamheten under mars Rapporten läggs till handlingarna. 19

20 86 Ärenden som remitterats eller överlämnats för direkt besvarande Diarienummer: Handläggare: Christina Andersson Stadskansliet har upprättat en rapport över ärenden som kommunstyrelsen remitterat eller överlämnat till andra nämnder för direkt besvarande under tiden 27 februari - 4 april Rapporten läggs till handlingarna. 87 Anmälan av delegationsbeslut Stadskansliet personal - Protokoll den 6 mars Tvisteförhandling - Vårdförbundet ( ) Stadskansliet upphandling Upphandling av: - Järnhandelsvaror och maskinskydd ( ) Anmälan läggs till handlingarna 20

21 88 Anmälan av inkomna ärenden Följande ärenden anmäls som inkomna Stadsrevisionens granskning av årsredovisningen för år 2007 ( ) Stadsrevisionens granskning av samverkan mellan kommunen och landstinget i Örebro län avseende barn och unga med psykisk ohälsa ( ) Länsstyrelsens i Örebro län beslut avseende tillstånd till allmän kameraövervakning vid Strängbetong AB ( ) Länsstyrelsens i Örebro län beslut avseende tillstånd till allmän kameraövervakning vid Specialpedagogiska Institutet, Resurscenter syn i Örebro ( ) Länsstyrelsens i Örebro län beslut avseende ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Nilson Group AB ( ) Skolverkets beslut avseende ansökan från Baggium Utbildning AB om fortsatt statlig tillsyn och rätt till bidrag vid byte av huvudman för en fristående skola i Örebro kommun ( ) Länsrättens i Örebro län dom avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen Nedläggning av Vasaskolan ( ) Länsrättens i Örebro län dom avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen Nedläggning av Karlslundsskolan ( ) Protokoll från årsstämma med Mälarbanans intressenter Protokoll från extra stämma med Länstrafiken Protokoll från sammanträde med Nerikes brandkårs direktion

22 89 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls för behandling i kommunstyrelsen i maj Borgensavgifter - Anders Olsson 2. Taxor - Social välfärd 3. Jämställdhetsplan Annika Sölveling 4. Bidrag/lån Sturehof - Anders Olsson 5. Prognos för Örebro kommun - Ulf Carlsson 6. Prognos för kommunstyrelsen - Eila Larsson 7. Budget 2009 med flerårsplan för Örebro kommun - Ulf Carlsson 8. Budget 2009 med flerårsplan för kommunstyrelsen - Eila Larsson 9. Tilläggsbudget Ulf Carlsson 10. Biogas/gröngas - investeringar - Anders Olsson 11. Policy för kapitalförvaltning - Anders Olsson 12. Detaljplanering för O-ringen 2010 inkl. Budget Karin Sköldberg 13. Ladugård till kommunens stutar - Ulf Carlsson 14. Transportplan 15. Engelbrektsskolan/Stureskolan - ansökan om intraprenad - Hansgöran Högquist 22

23 16. Norrbyskolan - ansökan om intraprenad - Hansgöran Högquist 17. Komvux 1 - ansökan om intraprenad - Hansgöran Högquist 18. Remiss: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur 19. Remiss: Lov att välja - Lag om valfrihetssystem SOU 2008:15 - Hansgöran Högquist 20. Årsredovisningar för donationsstiftelser för år Lisbeth Jansson 21. Bokslut för donationsstiftelser för år Lisbeth Jansson 22. Bolagsbildning för exploatering av området invid korsningen E18- E Bidrag till stiftelsen Tysslingen 24. Barnrättscentrum - Solveig Sollerman 25. Resepolicy för Örebro kommun - Catharina Centerfjäll 26. Tjänstegarantier - Catharina Centerfjäll Vid protokollet Ingegerd Zidén, sekreterare Justerat den Staffan Werme, ordförande Carina Dahl, justerare 23

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 43/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Fisun Yavas (S) Thomas

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 68 Utsändningsdag: Fredagen den 8 februari 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 20 Februari Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 februari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-05-19 Sid 1 (377) Plats Gavlerinken, Gavlehov Tid Kl. 09.00-16.45 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 26 maj

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer