Protokoll. Tid Tisdagen den 22 april 2008 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid Tisdagen den 22 april 2008 kl. 15.00-15.30"

Transkript

1 Tid Tisdagen den 22 april 2008 kl Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Anna Ågerfalk (FP) Rasmus Persson (C) Fredrik Persson (MP) Carina Dahl (S) Alaa Idris (S) Jonas Karlsson (S) Lars-Erik Soting (S) Jan Zetterqvist (S) Murad Artin (V) Tjänstgörande ersättare Ronnie Palmén (M) Erik Johansson (FP) Dennis Begic (S) Närvarande ersättare Gunhild Wallin (C) Gabriella Blomgren (MP) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Närvarande tjänsteman Lena Källström, kommundirektör Justerare Carina Dahl (S) Ersättare Lars Elamson (M) Sekreterare Ingegerd Zidén 1

2 66 Bidrag till Kunskapsdag i anslutning till Bokmässan i Örebro Diarienummer: Handläggare: Margareta Stenström Sedan många år ökar kulturell, religiös och etnisk mångfald. Inflödet från andra länder och kulturer bidrar till vårt samhälles utveckling samt dess förmåga att möta nya tider och utmaningar. På olika nivåer i samhället poängteras därför allt tydligare vikten av en interkulturell dialog. EU-kommissionen har valt 2008 till det Europeiska året för interkulturell dialog under devisen Tillsammans i mångfald. Under 2008 kommer regeringen att inleda en satsning på dialog och en samverkan med ett brett spektrum aktörer i samhället. Regeringen vill särskilt nå människor som i vanliga fall inte deltar i det offentliga samtalet eller i den politiska processen. Strategigruppen för integration och mångfald har diskuterat frågan och ställer sig positiva till idén om att anordna en kunskapsdag i anslutning till Bokmässan i höst. Bokmässan kommer att ha temat Dialog och samtal. Ordföranden i det interreligiösa rådet har tillsammans med kommunens integrationssamordnare inlett samtal med ansvariga för bokmässan och Örebro Teologiska högskola. Stadskansliet föreslår att Örebro kommun tillsammans med bl.a. Bokmässan och Örebro Teologiska högskola arrangerar en kunskapsdag för kommunens anställda under devisen Tillsammans i mångfald - Möta andra med övertygelse. Tanken är att anställda inom kommunens olika verksamheter och nämndernas politiker, får en möjlighet till en kunskapsdag kring dialog och samtal. Genom samverkan med Bokmässan i Örebro ges 500 deltagare möjlighet till berikande kulturupplevelser i mötet med böcker, tidskrifter och författare som på olika sätt belyser temat för kunskapsdagen. 1. Kommunens medarbetare får möjlighet att delta i en kunskapsdag den 14 november 2008 på temat Tillsammans i mångfald - Möta andra med övertygelse i anslutning till bokmässan i Örebro kronor anslås till strategigruppen Integration och mångfald för kunskapsdagen Tillsammans i mångfald - Möta andra med övertygelse. 2

3 3. Finansieringen sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 67 Borgmästaravtal mot klimatförändringar inom EU Diarienummer: Handläggare: Gunnel Olsson Mellan den 28 januari och 1 februari 2008 genomfördes den andra Europeiska veckan för hållbar energi i Bryssel. I samband med den inrättades på initiativ av EU-kommissionen en europeisk borgmästarförsamling ( borgmästarkontraktet ) i syfte att mobilisera ett civilt engagemang men också att skapa ett politiskt åtagande på den lokala nivån i klimat- och energifrågan. Knappt hundra städer, varav femton huvudstäder i Europa, har anslutit sig till avtalet. Arbetet är ett lokalt åtagande som skall involvera medborgarna men som leds av ett centralt sekretariat (finansierat av EUkommissionen) som följer de mål man sätter upp och de resultat man når. Genom att underteckna avtalet åtar man sig att bl.a. göra följande: - mobilisera civilsamhället i att ta fram en lokal handlingsplan - utarbeta årliga utvärderingsrapporter - delta i EU:s årliga borgmästarkonferens - sprida erfarenheter mellan de städer som anslutit sig - följa kvalitetsmärkta riktmärken som konferensen fastställer. Fram till och med den 30 april 2008 kan synpunkter på textförslaget lämnas. Slutversionen kommer att fastställas den 30 juni 2008 och finnas översatt på alla språk den 31 juli Det formella undertecknandet kommer att ske i samband med den tredje veckan av Europeiska veckan för hållbar energi Stadskansliet föreslår att Örebro kommun ställer sig bakom den europeiska borgmästarförsamlingens upprop genom att underteckna borgmästarkontraktet ( Covenant of mayors ) om ett lokalt klimat- och energiåtagande. Avtalet understryker städernas ökande roll när det gäller att engagera medborgare och att leda och genomföra viktiga politiska frågor men också att utgöra de goda exemplen på ett konkret plan. Ett av de s.k. kvalitetsriktmärkena som anges är CIVITAS där Örebro kommun redan är engagerad genom sitt medlemskap i CIVITAS Forum. Kontraktet är ett sätt att förstärka det klimatarbete som redan pågår. 3

4 1. Örebro kommun ställer sig bakom borgmästarförsamlingens upprop. 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna kontraktet när den slutliga versionen av kontraktet är fastställt. 3. När kontraktet undertecknats anmäls ärendet som ett informationsärende till kommunstyrelsen. 68 Policy för samverkan med det civila samhället Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Kommunstyrelsen har att fatta beslut om policy för Örebro kommuns arbete kring stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer för en fördjupad demokrati samt uppdrag till Stadskansliet kring implementering och organisering. Kommunstyrelsen fattade den 25 september beslut om att godkänna ett avtal med Stiftelsen Cesam. Avtalet bestod i att: Upprätta en redovisning över de olika aktörerna som finns inom det civila samhället inom Örebro kommuns geografiska område. Upprätta ett förslag till kommunal policy samt grunddokument för ett kommunalt ställningstagande kring stöd till och samverkan med det civila samhället inom Örebro kommun där socialt företagande är en del. Upprätta ett förslag till organisation för samverkan med och stöd till aktörerna inom det civila samhället. I avtalet reglerades att arbetet enligt de tre punkter ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars Sedan avtalets upprättande har Cesam haft kontinuerlig kontakt och avstämningsmöten med representanter från Strategigruppen för demokrati och civila samhället. 4

5 Slutrapporteringen från Stiftelsen Cesam bifogas som fördjupat underlag till beslutspunkterna. Stadskansliets förslag för egen del 1. Stadskansliet får i uppdrag att upprätta en handlingsplan för implementering av policyn med utgångspunkt i rapportens föreslagna åtgärder. 2. Stadskansliet får i uppdrag att föreslå utbildningsinsatser kring innehållet i rapporten. 3. Rapporten läggs till handlingarna Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 4. till policy för Örebro kommuns arbete kring stöd till och samverkan med det civila samhällets aktörer för en fördjupad demokrati antas. 5. Stadskansliet får i uppdrag att utreda förutsättningarna och föreslå genomförande av etablering av ett fristående ideellt utvecklingscentrum under 2009 med utgångspunkt i rapportens föreslagna organisation för samverkan med den ideella sektorn. 6. Stadskansliet får i uppdrag att ta fram spelregler för förhållandet mellan kommunen och den ideella sektorn i enlighet med intentionerna i rapporten. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 69 Tjänstegarantier Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Ärendet utgår. 5

6 70 Förtydligat uppdrag för kommunstyrelsens strategigrupper Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Kommunstyrelsen har att ta ställning till en reviderad arbetsordning för kommunstyrelsens strategigrupper inom områdena Demokrati/civila samhället, Integration/mångfald, Klimat/miljö, Folkhälsa och Vision Den 26 mars 2007 inrättade kommunstyrelsen fem strategigrupper med uppdrag om att följa några strategiska områden som är av väsentlig betydelse för kommunens utveckling och komma med förslag till åtgärder. Med något halvårs erfarenhet av arbetet i grupperna finns nu ett behov att tydliggöra en arbetsordning för strategigrupperna. Det behöver klargöras hur strategigruppernas arbete länkas ihop med kommunstyrelsens ordinarie beredningsprocess. Stadskansliet har i handling den 1 april 2008 utarbetat förslag till revidering av strategigruppernas uppdrag. 1. Uppdraget för kommunstyrelsens strategigrupper revideras och grupperna har att arbeta enligt Stadskansliets handling den 1 april Punkt 3 i kommunstyrelsens beslut den 26 mars upphör att gälla. 71 Inbjudan att kandidera till Kulturhuvudstad 2014 Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Ärendet utgår. 6

7 72 Resepolicy för Örebro kommun Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Ärendet utgår. 73 Riktlinjer för leasing Diarienummer: Handläggare: Anders Olsson Stadskansliet har med stöd av en konsult genomfört en kartläggning under år 2007 av samtliga leasingavtal som kommunens förvaltningar har tecknat för anskaffning av inventarier. Kartläggningen visar att en stor del av nuvarande leasingavtal har ogynnsamma räntevillkor och svårtolkade avtalsvillkor för förlängning eller avslutning av avtalen. Vissa leasingavtal är även tecknade med villkor som inte överensstämmer med kommunens ramavtal. Stadskansliets samlade bedömning är att dessa leasingavtal har varit och fortfarande är en dyr och riskfylld finansieringsform för kommunen. Stadskansliet har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer för leasing som bör gälla från och med den 1 maj Dessa riktlinjer innebär att nämnd eller förvaltningschef inte har rätt att teckna nya leasingavtal eller förlänga nuvarande leasingavtal. Alla avtal om leasing eller motsvarande finansieringsformer skall istället beslutas och tecknas av kommunstyrelsen. Undantag görs för den leasing av fordon som avropas av Tekniska nämnden utifrån ett kommungemensamt leasingavtal. 1. Riktlinjer för kommunens finansiering av fordon och inventarier med leasing fastställs enligt Stadskansliets förslag den 28 februari Inköp av kopiatorer och skrivare till kommunens förvaltningar sker från och med den 1 maj 2008 inom ramen för ett kommungemensamt investeringsanslag i kommunstyrelsens budget. 3. Investeringsanslaget för år 2008 på 6,0 miljoner kronor ingår i Stadskansliets förslag till tilläggsanslag för investeringar år

8 74 Lån till Swedish Biogas International AB för uppgraderingsanläggning av biogas i Örebro Diarienummer: Handläggare: Anders Olsson Programnämnd Samhällsbyggnad beslutade den 4 mars 2008 att godkänna ett samverkansavtal mellan Örebro kommun och Swedish Biogas International AB. Detta avtal syftar till en gemensam långsiktig satsning på att producera biogas i Örebro och driva bussarna i kommunens stadstrafik med denna biogas. Samverkansavtalet gäller fram till den 15 augusti Som en del i detta samverkansavtal skall Örebro kommun ge ett lån på högst 12 mnkr till Swedish Biogas för att finansiera bolagets nya uppgraderingsanläggning för biogas i Örebro. Denna uppgraderingsanläggning skulle enligt tidigare beslut av kommunstyrelsen den 28 augusti 2007 byggas i anslutning till avloppsverket i Skebäck och ägas av kommunen. Stadskansliet anser att lånet till Swedish Biogas skall ha en marknadsmässig ränta och en löptid som överensstämmer med samverkansavtalet. Lånet föreslås ha en rörlig ränta som motsvarar Stibor med tre månaders löptid. Räntan förfaller till betalning den 15 augusti varje år under löptiden med start den 15 augusti Återbetalning av lånet sker senast den 15 augusti Swedish Biogas lämnar säkerhet för lånet till kommunen i form av pantbrev i en av bolagets fastigheter i Örebro. 1. Örebro kommun beviljar Swedish Biogas International AB ett lån på högst 12,0 miljoner kronor för finansiering av uppgraderingsanläggning för biogas i Örebro i enlighet med upprättat samverkansavtal. 2. Lånet utbetalas den 15 augusti 2008 och återbetalas senast den 15 augusti Lånet löper med en rörlig ränta som motsvarar Stibor med tre månaders löptid. 8

9 3. Kommunen skall ha säkerhet för lånebeloppet i form av pantbrev i bolagets fastighet i Örebro. Yrkande Jonas Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 75 Yttrande över betänkandet Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8) Diarienummer: Handläggare: Ulf Carlsson Utbildningsdepartementet har med remiss den 11 februari 2008 berett Örebro kommun möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8). Programnämnd Barn och utbildning har lämnat förslag till yttrande över betänkandet Bidrag på lika villkor. Yttrandet har behandlats på programnämndens sammanträde den 8 april 2008 och lämnats vidare till kommunstyrelsen för beslut. Stadskansliet delar i stort programnämndens synpunkter i yttrandet, men har kompletterat yttrande avseende hur kompensation för mervärdeskatten ska beräknas. Dessutom har Stadskansliet justerat programnämndens förslag till yttrande angående besvärsmöjligheter. Örebro kommun yttrar sig till Utbildningsdepartementet över betänkandet Bidrag på lika villkor enligt Stadskansliets reviderade förslag den 14 april

10 76 Tilläggsbudget för investeringar 2008 Diarienummer: Handläggare: Ulf Carlsson Stadskansliet har i skrivelse den 2 april 2008 redovisat förslag till tilläggsanslag för investeringar Programnämnd Samhällsbyggnad beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 10 mnkr för investeringar i stadens torg. 2. Stadskansliet beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 7 mnkr för centralt inköp av kopiatorer och skrivare samt licenser. 3. Programnämnd Samhällsbyggnad beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 4,3 mnkr för planskild korsning vid Kåvivägen. 4. Resterande medelsbehov får beaktas i arbetet med budget Anslagen finansieras ur kommunens rörelsekapital. Yrkande Jonas Karlsson (S) och Murad Artin (v) yrkar dels att kommunstyrelsen bifaller Stadskansliets förslag enligt punkterna 2-5 investeringsanslag för stadens torg finns sedan tidigare i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag dels att till protokollet få bifoga ett särskilt yttrande. Propositionsordning Ordföranden ställer först förslaget under punkten 1 under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Därefter ställer ordföranden förslagen enligt punkterna 2-5 under proposition och finner att kommunstyrelsen enhälligt beslutar bifalla även dessa. Slutligen ställer ordföranden yrkandet om ett särskilt yttrande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 10

11 således 1. Programnämnd Samhällsbyggnad beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 10 mnkr för investeringar i stadens torg. 2. Stadskansliet beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 7 mnkr för centralt inköp av kopiatorer och skrivare samt licenser. 3. Programnämnd Samhällsbyggnad beviljas ett investeringsanslag för år 2008 med 4,3 mnkr för planskild korsning vid Kåvivägen. 4. Resterande medelsbehov får beaktas i arbetet med budget Anslagen finansieras ur kommunens rörelsekapital. 6. Reglerna för överfört resultat ska följas upp och till prövningen av 2008 års resultat utvärderas i förhållande till strukturerna i budget Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får bifoga ett särskilt yttrande till protokollet. Ledamöter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet under punkten 1. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 77 Tilläggsanslag för 2007 års driftresultat samt överförda investeringsanslag från 2007 Diarienummer: Handläggare: Ulf Carlsson Kommunstyrelsen beslutade i juni 2006 om regler för resultatöverföring mellan åren att gälla från och med budgetår I enlighet med dessa regler har Stadskansliet tillsammans med programkanslierna prövat driftnämndernas resultat för Respektive driftnämnds resultat har, efter vissa tekniska justeringar, ställts mot nämndens grad av måluppfyllelse. Grundprincipen har varit att nämnder med överskott får tilläggsanslag 2008 motsvarande 20 % av 2007 års överskott under förutsättning att nämnden uppfyllt minst 2/3 delar av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning samt kommunfullmäktiges prioriterade verksamhetsmål. Det bör observeras att alla nämnder inte omfattas av 11

12 samtliga mål. För nämnder med underskott reduceras 2008 års ram med 10 % av 2007 års underskott. Belopp under 50 tkr förs inte över. Stadskansliet redovisar i skrivelse den 10 mars 2008 förslag på tilläggsanslag 2008 för 2007 års driftresultat samt direktöverförda anslag - projektmedel - och investeringsanslag från Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars att bordlägga ärende. Tilläggsanslag för 2007 års driftresultat samt överförda investeringsanslag från 2007 fastställs enligt Stadskansliets förslag den 10 mars Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar att kommunstyrelsen dels bifaller Stadskansliets förslag, dels också beslutar att reglerna för överfört resultat ska följas upp och till prövningen av 2008 års resultat utvärderas i förhållande till strukturerna i budget Propositionsordning Ordföranden ställer Stadskansliets förslag, med ovan yrkade tillägg under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla det kompletterade förslaget. således 1. Tilläggsanslag för 2007 års driftresultat samt överförda investeringsanslag från 2007 fastställs enligt Stadskansliets förslag den 10 mars Reglerna för överfört resultat ska följas upp och till prövningen av 2008 års resultat utvärderas i förhållande till strukturerna i budget Ledamöter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 12

13 78 Begäran om kommunfullmäktiges godkännande av att den ideella föreningen OIC Intressenter upplöses genom likvidation Diarienummer: Handläggare: Stefan Olsson Vid årsstämma den 28 februari 2008 med den ideella föreningen OIC Intressenter (nedan kallad OIC) har beslutats att föreningen upplöses genom likvidation. Stämman har med hänvisning till föreningens stadgar begärt att kommunfullmäktige i Örebro godkänner beslutet om likvidation av föreningen, som kommunen är medlem i. Föreningen äger samtliga aktier i Örebro Innovation Center AB, som i sin tur äger 20 % av aktierna i Inkubera i Örebro AB. Resterande aktier i sistnämnda bolag ägs av Almi Företagspartner Örebro AB (10 %), Karlskoga kommun (10 %), Regionförbundet Örebro län (20 %), Örebro läns landsting (20 %) och Örebro kommun (20 %). Föreningen OIC avser att överlåta sina aktier i Örebro Innovation Center AB till Regionförbundet Örebro län för ett belopp som motsvarar substansvärdet i detta bolag. I stämmoprotokollet har noterats att återstående tillgångar i föreningen OIC efter likvidationens genomförande kommer att doneras till Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset i Örebro - Nyckelfonden. Närvarande medlemmar i föreningen har varit eniga om de beslut som meddelats vid stämman. Stadskansliet konstaterar att det i föreningens stadgar, 11, anges att beslut om upplösning av föreningen för sin giltighet förutsätter godkännande av kommunfullmäktige i Örebro och landstingsstyrelsen i Örebro läns landsting. Vad gäller upplösning av föreningen anges i övrigt att eventuella tillgångar skall användas på det sätt årsmötet beslutar. Stadskansliet har inget att invända mot att föreningen OIC upplöses. Örebro kommun, som inte har något att erinra mot att ideella föreningen OIC Intressenter avvecklas, godkänner för sin del årsstämmans beslut om föreningens upplösning genom likvidation. 13

14 Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 79 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Örebro kommun Diarienummer: För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter som hantering av hushållsavfall som gäller för kommunen och en avfallsplan där kommunens övergripande mål för avfallshanteringen anges. Tekniska förvaltningen har reviderat föreskrifterna. Förändringar i föreskrifterna har gjorts främst på grund av förändrad lagstiftning. Förändringen i hanteringen av latrin har genomförts från årsskiftet. Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter medför att kommunen inte längre har ansvaret för transport av kasserade kylskåp och frysar. Grovavfallshämtningen vid fastighet har förändrats. Det nya 8-veckorsabonnemanget har lagts till. I övrigt är det förtydliganden och kompletteringar som gjorts, bland annat utifrån remissvar som kommit in. Programnämnd Samhällsbyggnad tillstyrkte den 8 april 2008 de reviderade föreskrifterna för hantering av hushållsavfall i Örebro kommun. Föreskrifterna för hantering av hushållsavfall i Örebro kommun antas enligt Tekniska nämndens förslag den 5 februari Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 14

15 80 Revidering av Örebro kommuns arkivreglemente med tillhörande tillämpningsföreskrifter Diarienummer: Handläggare: Ingegerd Zidén Gällande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige den 12 april Reglementet behöver revideras, på grund av förändrade och nytillkomna rutiner inom kommunen samt det faktum att kultur- och medborgarnämnden sedan 2003 är arkivmyndighet, för att uppnå överensstämmelse mellan reglemente och tillämpning. Kultur- och medborgarnämnden har den 25 februari 2008 föreslagit att arkivreglementet med tillhörande tillämpningsföreskrifter för Örebro kommun revideras enligt Stadsarkivets förslag den 18 december Arkivreglemente med tillhörande tillämpningsföreskrifter för Örebro kommun antas enligt Stadsarkivets förslag den 18 december Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 81 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Diarienummer: Handläggare: Carola Lilja Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 januari 2008 avtal om Huvudöverenskommelse 07 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Avtalet omfattar tiden 1 juli mars

16 1. Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen 07 antas. 2. Efter framställan från arbetstagarorganisationen tecknas lokalt kollektivavtal - LOK 07 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokoll. 82 Motion om att kommunens skolor ska ha skyldighet att anordna traditionella avslutningar Diarienummer: Jonas Millard och Daniel Spiik, Sverigedemokraterna föreslår att Örebro kommun i den kommunala skolplanen fastslår att samtliga skolor i Örebro kommun skall vara skyldiga att anordna traditionella kyrkliga skolavslutningar för de elever som så önskar. I 1 kap. 2 Regeringsformen stadgas att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde. Vidare föreskrivs att det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall också motverka diskriminering av människor bl.a. på grund av nationellt eller etniskt ursprung eller religiös tillhörighet. Med anledning av diskussioner om skolavslutningar har Skolverket följande bedömning på sin hemsida under rubriken Tolkning och Vägledning: "I läroplanerna slås fast att undervisningen i skolan skall vara ickekonfessionell. Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Det betonas att alla föräldrar med samma förtroende skall kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Skolan måste utforma verksamheten så att varje elev kan delta. Skolan skall sträva efter att utforma sin verksamhet så att varje elev skall kunna delta. En skolavslutning är, om den är obligatorisk för eleverna att delta i, att se som en del av utbildningen och omfattas därför av de krav som ställs på denna.. Utformas skolavslutningen så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och inte på religiösa inslag kan skolavslutning i kyrkan anses vara försvarligt." 16

17 Det är inte kommunens skyldighet att erbjuda kyrkliga skolavslutningar. Det är rektors ansvar att planera både innehåll och plats för skolavslutningar. Skolavslutningar kan innehålla såväl gamla som nya kulturyttringar. Det är viktigt med dialog mellan föräldrar och elever. Kommunalrådskansliets förslag till kommunstyrelsen Jonas Millards (SD) och David Spiiks (SD) motion om att kommunens skolor ska ha skyldighet att anordna traditionella avslutningar avslås. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 83 Motion om ökad valfrihet i barnomsorgen genom enskild förskola i privat regi Diarienummer: Lennart Bondesson och Gunn Öjebrandt, Kristdemokraterna, har den 17 mars 2005 motionerat om ökad valfrihet inom barnomsorgen genom enskild förskola i privat regi. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige i Örebro beslutar: - att programnämnd Barn och utbildning får i uppdrag att undersöka och redovisa möjligheterna att inom maxtaxans ram skapa så stor mångfald och valfrihet som möjligt inom kommunens barnomsorg; och - att underlag tas fram för beslut om införande av enskild förskola i privat regi i Örebro kommun. I Regeringsförklaringen 2006 står följande: "En modern familjepolitik utgår från att familjer är olika, har olika önskemål och behov, och är lika mycket värda. Föräldrarna - som känner sina barn bäst - ska ges ökade förutsättningar att välja den typ av förskola och barnomsorg som är lämplig för just deras barn, i just deras situation. En ny familjepolitik genomförs för valfrihet, ökad jämställdhet, större mångfald i förskolan och barnomsorgen och mer tid för barnen." Under 2008 kommer regeringens beslut om en s.k. barnomsorgspeng I Koalition Örebros Budget 2007 finns följande text: 17

18 "Föräldrars och elevers valfrihet ska öka. Möjligheter att driva olika förskole- och skolprofiler ska utvecklas och stödjas för att erbjuda en bred mångfald av verksamheter. En större mångfald ska finnas när det gäller fristående utförare, t.ex. föräldrakooperativ, enskilt drivna förskolor, fristående skolor, öppna förskolor, flerfamiljedaghem.. Fristående enheter ska ha samma förutsättningar som de kommunala. Örebro kommun ska bemöta fristående verksamheter som vill etablera en verksamhet med en positiv attityd " I Koalition Örebros Budget 2008 finns denna text: "Kommunen ska erbjuda god barnomsorg och förskoleverksamhet utifrån familjers olika behov och önskemål. Det är angeläget att erbjuda en mångfald av utförare och verksamhetsprofiler." Örebro kommun kommer aktivt att inbjuda och uppmuntra enskilda aktörer att driva förskoleverksamhet. Mot bakgrund av dessa skrivningar och det pågående arbetet med att genomföra majoritetens politik kan motionen anses tillgodosedd. Kommunalrådskansliets förslag till kommunstyrelsen Lennart Bondesons och Gunn Öjebrandts (KD) motion om ökad valfrihet inom barnomsorgen genom enskild förskola i privat regi anses tillgodosedd. Yrkanden Jonas Karlsson (S) och Murad Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen avslår motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer kommunalrådskansliets förslag mot yrkandet om avslag på motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunalrådskansliets förslag. således Lennart Bondesons och Gunn Öjebrandts (KD) motion om ökad valfrihet inom barnomsorgen genom enskild förskola i privat regi anses tillgodosedd. 18

19 Reservation Mot beslutet reserverar sig Carina Dahl (S), Alaa Idris (S), Jonas Karlsson (S), Lars-Erik Soting (S), Jan Zetterqvist (S) och Murad Artin (V) till förmån för yrkande om avslag på motionen. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 84 Rapport om finansverksamheten under mars 2008 Diarienummer: Handläggare: Anders Olsson Stadskansliet har den 4 april 2008 sammanställt en rapport om finansverksamheten under mars Rapporten läggs till handlingarna. 85 Rapport om pensionsförvaltning under mars 2008 Diarienummer: Handläggare: Lisbeth Jansson Stadskansliet har den 7 april 2008 sammanställt en rapport om finansverksamheten under mars Rapporten läggs till handlingarna. 19

20 86 Ärenden som remitterats eller överlämnats för direkt besvarande Diarienummer: Handläggare: Christina Andersson Stadskansliet har upprättat en rapport över ärenden som kommunstyrelsen remitterat eller överlämnat till andra nämnder för direkt besvarande under tiden 27 februari - 4 april Rapporten läggs till handlingarna. 87 Anmälan av delegationsbeslut Stadskansliet personal - Protokoll den 6 mars Tvisteförhandling - Vårdförbundet ( ) Stadskansliet upphandling Upphandling av: - Järnhandelsvaror och maskinskydd ( ) Anmälan läggs till handlingarna 20

21 88 Anmälan av inkomna ärenden Följande ärenden anmäls som inkomna Stadsrevisionens granskning av årsredovisningen för år 2007 ( ) Stadsrevisionens granskning av samverkan mellan kommunen och landstinget i Örebro län avseende barn och unga med psykisk ohälsa ( ) Länsstyrelsens i Örebro län beslut avseende tillstånd till allmän kameraövervakning vid Strängbetong AB ( ) Länsstyrelsens i Örebro län beslut avseende tillstånd till allmän kameraövervakning vid Specialpedagogiska Institutet, Resurscenter syn i Örebro ( ) Länsstyrelsens i Örebro län beslut avseende ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Nilson Group AB ( ) Skolverkets beslut avseende ansökan från Baggium Utbildning AB om fortsatt statlig tillsyn och rätt till bidrag vid byte av huvudman för en fristående skola i Örebro kommun ( ) Länsrättens i Örebro län dom avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen Nedläggning av Vasaskolan ( ) Länsrättens i Örebro län dom avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen Nedläggning av Karlslundsskolan ( ) Protokoll från årsstämma med Mälarbanans intressenter Protokoll från extra stämma med Länstrafiken Protokoll från sammanträde med Nerikes brandkårs direktion

22 89 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls för behandling i kommunstyrelsen i maj Borgensavgifter - Anders Olsson 2. Taxor - Social välfärd 3. Jämställdhetsplan Annika Sölveling 4. Bidrag/lån Sturehof - Anders Olsson 5. Prognos för Örebro kommun - Ulf Carlsson 6. Prognos för kommunstyrelsen - Eila Larsson 7. Budget 2009 med flerårsplan för Örebro kommun - Ulf Carlsson 8. Budget 2009 med flerårsplan för kommunstyrelsen - Eila Larsson 9. Tilläggsbudget Ulf Carlsson 10. Biogas/gröngas - investeringar - Anders Olsson 11. Policy för kapitalförvaltning - Anders Olsson 12. Detaljplanering för O-ringen 2010 inkl. Budget Karin Sköldberg 13. Ladugård till kommunens stutar - Ulf Carlsson 14. Transportplan 15. Engelbrektsskolan/Stureskolan - ansökan om intraprenad - Hansgöran Högquist 22

23 16. Norrbyskolan - ansökan om intraprenad - Hansgöran Högquist 17. Komvux 1 - ansökan om intraprenad - Hansgöran Högquist 18. Remiss: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur 19. Remiss: Lov att välja - Lag om valfrihetssystem SOU 2008:15 - Hansgöran Högquist 20. Årsredovisningar för donationsstiftelser för år Lisbeth Jansson 21. Bokslut för donationsstiftelser för år Lisbeth Jansson 22. Bolagsbildning för exploatering av området invid korsningen E18- E Bidrag till stiftelsen Tysslingen 24. Barnrättscentrum - Solveig Sollerman 25. Resepolicy för Örebro kommun - Catharina Centerfjäll 26. Tjänstegarantier - Catharina Centerfjäll Vid protokollet Ingegerd Zidén, sekreterare Justerat den Staffan Werme, ordförande Carina Dahl, justerare 23

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 september 2009 kl. 09.00-11.20 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Rasmus Persson (C) Gabriella

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 18 mars 2008 kl. 15.00-15.45

Protokoll. Tid Tisdagen den 18 mars 2008 kl. 15.00-15.45 Tid Tisdagen den 18 mars 2008 kl. 15.00-15.45 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05

Protokoll. Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05 Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth Sundström (M) Karolina

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Plats Comfort Hotel Nouveau, Helsingborg Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll. Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30

Protokoll. Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30 Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30 Plats Idrottshuset Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Lotta Sörman (MP) Alaa Idris (S) Maud Hadders (M) Olle Larsson (M) Barbro Klaesson (FP) Lars Lennart

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 10 juni 2008 kl. 15.00-15.25

Protokoll. Tid Tisdagen den 10 juni 2008 kl. 15.00-15.25 Tid Tisdagen den 10 juni 2008 kl. 15.00-15.25 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Lennart Bondeson (KD) Anna Ågerfalk

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet Förhandlingsprotokoll 2008-05-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Ulla Sjödin (c) Ulla Hellström (c) Jessika

Läs mer