Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2014"

Transkript

1 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september Uppföljning efter tertial 2 med finansiell information och prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Handlingar Maria Björkmans skrivelse om uppföljning efter tertial 2 med finansiell information och prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Överläggning Maria Björkman och Ola Johansson redovisar uppföljning efter tertial 2 med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. I denna andra rapport för året, som baseras på åtta månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall goda. I uppföljningen kommenteras nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar koncernens ekonomi. Koncernens prognostiserade resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 69,9 mkr vilket är 6,8 mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på att rörelseresultatet i KIFAB är ca 11,6 mkr bättre än budget och bidragande orsaker utöver den positiva hyresutvecklingen är realisationsresultat, förändrade avskrivningsregler, låga räntor och ett starkt resultat för HB Telemarken. Prognosen för resultatandelen i Kalmar Energi är däremot 3-4 mkr lägre än budget och det beror på att man ännu inte har den totala bilden över konsekvenserna av turbinstoppet, men prognosen förutsätter också en temperaturmässigt normal höst och vinter. Vidare redovisade Maria Björkman koncernens finansrapport där genomsnittsräntan för perioden är 3,16 % och sedan uppföljningen per april har den sjunkit med 0,18 %. Antalet kreditgivare i portföljen är 5 stycken och Kommuninvest har sedan uppföljningen per april ökat från 67 % till 70 %. Räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i bolagets resultat. Andelen lån i koncernen där räntan förfaller inom 1 år är 31 %, dvs. 821 mkr av den totala låneskulden mkr. Sedan uppföljningen per april har 40 % dvs mkr av låneskulden haft omsättning avseende räntebindning. Vid jämförelse mellan april och augusti har inga större förändringar skett i räntebindningstidens struktur. Refinansieringsrisken dvs. kapitalbindningstiden utgörs av risken att betydande delar av lånen förfaller inom samma tidsperiod. Andelen lån i koncernen där räntan förfaller inom 1 år är 59 %, dvs mkr av den totala låneskulden mkr. Sedan uppföljningen per april har 32 % dvs. 834 mkr av låneskulden haft omsättning avseende kapitalbindning. Kapitalbindningstiden upp till 1 år har ökat med 661 mkr och i huvudsak beror det på omflyttningar från placeringar upp till 3 månader och 2 år.

2 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2014 Beslut Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB beslutar att godkänna lämnad uppföljning avseende tertial 2 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB beslutar att överlämna uppföljningen för tertial 2 till kommunstyrelsen för kännedom. Sekreterare Maria Björkman Justerat Anders Andersson Bertil Dahl ordförande Rätt utdraget intygar Maria Björkman

3 Handläggare Datum Maria Björkman Uppföljning efter tertial 2 med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Förslag till beslut 1. Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB beslutar att godkänna lämnad uppföljning avseende tertial 2 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. 2. Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB beslutar att överlämna uppföljningen för tertial 2 till kommunstyrelsen för kännedom. 3. Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Uppföljning efter tertial 2 med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Bakgrund I samband med att kommunbolagets styrelse i december beslutade om budget 2014 antogs även hur och när uppföljning av ekonomi och verksamhet ska ske i koncernen. Uppföljningen ska redovisas i kommunbolagets styrelse efter april och augusti och inriktningen ska vara utfall för perioden, prognos för helårsutfallet, analys av utfallet. Rapporteringen efter oktober kommer enbart vara sifferdelen. I denna andra rapport för året, som baseras på åtta månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall goda. I uppföljningen kommenteras nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar koncernens ekonomi. Kalmar Kommunbolag AB Maria Björkman ekonomichef Adress Box 611, Kalmar Besök Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Tel vx

4 Uppföljning efter tertial 2 med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Foto Marcus Teveborg

5 Uppföljning tertial Budgetuppföljningen efter tertial 2 bygger på bolagens egna uppgifter och kommentarer rörande verksamhet och mål, utfall och analys samt prognos och framtid. Finansrapport koncernen I koncernen är räntekostnaden en väsentlig kostnadspost och alla bolag i koncernen har i sina respektive finanspolicy s fastställt restriktioner för bland annat ränterisk och refinansieringsrisk. Räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i bolagets resultat. Andelen lån i koncernen där räntan förfaller inom 1 år är 31 %, dvs. 821 mkr av den totala låneskulden mkr. Sedan uppföljningen per april har 40 % dvs mkr av låneskulden haft omsättning avseende räntebindning. Vid jämförelse mellan april och augusti har inga större förändringar skett i räntebindningstidens struktur. Refinansieringsrisken dvs. kapitalbindningstiden utgörs av risken att betydande delar av lånen förfaller inom samma tidsperiod. Andelen lån i koncernen där kapitalet förfaller inom 1 år är 58,9 %, dvs mkr. Sedan uppföljningen per april har 32 % dvs. 834 mkr av låneskulden haft omsättning avseende kapitalbindning. Kapitalbindningstiden upp till 1 år har ökat med 661 mkr och i huvudsak beror det på omflyttningar från placeringar upp till 3 månader och 2 år. Vid en jämförelse med augusti 2013 har stora förändringar skett avseende kapitalbindningen, då var 34 % (903 mkr) av låneskulden bunden högst 3 månader att jämföra med dagens 12 % (318 mkr). Förändringarna avseende räntebindningstiden beror i huvudsak på att räntederivat för 200 mkr förflyttats ett år närmare förfallodatum. Miljoner kr Kapital- och räntebindningstruktur Högst 3 mån < 1 år < 2 år < 3 år < 4 år < 5 år 5 år < kapital aug.-14 kapital apr.-14 ränta aug.-14 ränta apr.-14 Skuld varav lån mot rörlig ränta varav lån mot rörlig ränta koncernvalutakontot varav lån mot fast ränta Räntederivat Lån kommunal borgen Koncernvalutakonto per 31/ Limit koncernvalutakonto (14)

6 Antalet kreditgivare i portföljen är 5 stycken och Kommuninvest har sedan uppföljningen per april ökat från 67 % till 70 %. Koncernens genomsnittliga ränta för perioden är 3,16 % och har sjunkit med 0,18 % se nedanstående graf för jämförelser sedan ,70% 3,60% Genomsnittsränta koncernens lån 3,50% 3,40% 3,30% 3,20% 3,10% ,00% 2,90% Apr. Aug. Okt. Dec. Prognos för koncernbokslutet 2014 Koncernens prognostiserade resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 69,9 mkr vilket är 6,8 mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på att rörelseresultatet i KIFAB är ca 11,6 mkr bättre än budget och bidragande orsaker utöver den positiva hyresutvecklingen är realisationsresultat, förändrade avskrivningsregler, låga räntor och ett starkt resultat för HB Telemarken. Prognosen för resultatandelen i Kalmar Energi är däremot 3-4 mkr lägre än budget och det beror på att man ännu inte har den totala bilden över konsekvenserna av turbinstoppet, men prognosen förutsätter också en temperaturmässigt normal höst och vinter. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (tkr) Perioden jan - aug 2014 Utfall Budget Utfall Prognos Budget Utfall föreg. år föreg. år Kalmar Kommunbolag AB Kalmarhem AB KIFAB i Kalmar AB Industriparken i Kalmar AB Kalmar Vatten AB Kalmar Hamn AB Kalmar Airport AB Kalmar Science Park AB Kalmar Familjebad AB Destination Kalmar AB Kalmar Energi Holding AB Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt Årets resultat koncernen (14)

7 KALMAR KOMMUNBOLAG AB Kalmar kommunbolag ska företräda ägaren Kalmar kommun och verka för en styrning av koncernen med ägardirektiv som grund och bedriva samarbete med kommunen där vi förväntas bidra med koncernperspektivet i vidareutvecklingen av Kalmar. Under perioden har Kalmar Flygutveckling AB i samarbete med Kalmar Öland Airport AB etablerat en ny flyglinje till Berlin och Göteborg. Inom projektet utvecklad övergripande intern kontroll har ett verktyg omfattande policy och riktlinjer tagits fram och beslutats i styrelsen. Riktlinjer för nya redovisningsregler K3 har färdigställts. Tillsammans med Kalmar Familjebad, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnads-kontoret pågår en utredning om ny simhall omfattande placering, funktion, kostnader och tidplan. Vidare utreds förutsättningarna för möjligheten att ansluta samtliga bolag till arbetsgivarorganisationen Pacta Rörelseresultatet för perioden uppgår till -88 tkr, 150 tkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på IT-kostnader som vidarefakturerats till dotterbolagen och på lägre konsultkostnader, men också indexering av pensionspremier. Kommunbolagets resultat efter de finansiella posterna är tkr jämfört med budget tkr och avvikelsen beror på högre utdelning från Kalmar Energi Holding AB. Den genomsnittliga räntan för lånen under perioden är 3,47 % och ligger i nivå med budgeterad ränta. Kommunbolaget har för dotterbolaget Kalmar Science Park AB tecknat en kapitaltäckningsgaranti som gäller fram till årsstämman 2015 och som uppgår till max tkr. I koncernen fortsätter nu arbetet med implementeringen av K3 samt policy och riktlinjer för intern kontroll samt uppföljning av beslutade ägardirektiv sprognosen för årets resultat före skatt är tkr och är ca 4,3 mkr bättre än budget. Summa intäkter 2 982, , , ,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Summa kostnader , , , ,0 Rörelseresultat -88,3-251,3-474,9-377,0 Utdelning , , , ,0 Ränteintäkter 48,0 33,3 60,0 50,0 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen -435,0-435,0-652,5-652,5 Resultat före bokslutsdisp. o skatt , , , ,0 4 (14)

8 KALMARHEM AB Kalmarhem har uppställda mål i enlighet med fastställda strategier för 2014 och mål för Kalmar kommuns målområde. De planerade insatserna fortlöper enligt plan. Erbjuda ett allsidigt utbud av attraktiva välskötta fastigheter i olika delar av kommunen. Att producera attraktiva hyresrätter för våra olika kundgrupper i snitt lägenheter/år. Kundbemötande, för att kunderna ska uppleva Kalmarhem som en positiv hyresvärd mäts/uppföljning av prioriteringstider för serviceanmälan och svarstider i telefon. Uppfylla uppsatta åtaganden i enlighet med studentbostadsgarantin. Att ha minst två detaljplaner aktiva varje år. I enlighet med Skåneinitiativet sänka energiförbrukningen med 20 % , med basår 2007, genom ett systematiskt fortsatt arbete med mediafrågor såsom el, värme, vatten och renhållning inom ramen för Hållbart boende. Minska vår miljöpåverkan och förbrukning genom kontinuerlig information till kunder och personal samt genom optimering av våra system. Mål att bibehålla uthyrningsgrad och minska omflyttning visar om Kalmarhem har rätt hyresnivå. Mål avkastningskrav: avkastning på totalt kapital ska vara minst 3,5 %. Mål belåningsgrad: Fastigheternas belånings-grad ska vara högst 75 %. Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material , , , ,0 Fastighetsunderhåll , , , ,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Jämförelsestörande poster 20,0 Rörelseresultat , , , ,0 Ränteintäkter 122,0 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen , , , ,0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt , , , ,0 Periodens resultat är 14,0 mkr, vilket är 9,1 mkr högre än budgeterat resultat för perioden. Detta beror bla på att hyresintäkterna är högre pga lägre vakanser och värmekostnader lägre då det har varit varmare än normalår. Fastighetsunderhåll för 2014 följer planerad budget, men under hösten ökar projekten. De större underhållsåtgärderna hittills under året är tex en solfångaranläggning på fastighet Rinkaby, ny undercentral Tumlaren, fönsterbyte kvarter Skivlingen och Riddaren, målningsarbeten Smältardrängen, konvertering till fjärrvärme från direktverkande el på Handelsboden, förnyad styroch reglerutrustning Kalmarsund. Driftskostnaderna har varit något lägre än årets budget delvis beror detta på att kostnader för snöröjningen varit 1 mkr lägre än Räntekostnaderna för perioden har varit lägre än budgeterat. Kalmarhems övergripande finansiella mål för perioden är en belåningsgrad på 75 %, 31/ är belåningsgraden 72 %. Därmed ska den stora känsligheten för ränte- och finansierings risken minska för bolaget. En del av låneportföljen har lagts om till en lägre ränta. Målsättningen är att klara det budgeterade årsresultatet på 10,0 mkr och prognosen stödjer detta. Rationaliseringsarbetet fortsätter och ska utvecklas. Kontinuerligt pågår arbetet med fastighetsvärdering och uppföljning av fastigheternas lönsamhet. Då intjäningsförmågan har förbättrats de senaste åren och tillsammans med att en belåningsgrad på 72 % uppnåtts har Kalmarhem nu ekonomisk möjlighet att nyproducera och renovera lägenheter. Vi är ett steg närmre nyproduktion i del av kvarteren Konvaljen, Vallmon och Bryggaren. Underlag inför upphandling av Konvaljen är på gång. Ombyggnation av kvarteret Bryggaren och Jungmansgården fortsätter enligt plan. Projekten i Kalmarhem är bla: ombyggnation av befintlig lokal Bryggaren(nyförvärv) till 10 lägenheter, kommande byggprojekt är Konvaljen vid sjukhuset 84 lägenheter och Lunden 1 på Stensö med nyproduktion av 18 lägenheter. Nyproduktion av Jungmansgården med 16 lägenheter är klar och inflyttning i juli (2014). 5 (14)

9 KIFAB I KALMAR AB KIFAB i Kalmar AB ska tillhandahålla lokaler för näringsliv, utbildningsverksamhet samt vid behov andra offentliga verksamheter. Bolaget ska därigenom medverka till att utveckla och stärka näringslivet. Verksamhetsåret har präglats av en ökande uthyrningsgrad och hyresintäkter väl i linje med budget och tidigare år. Vår vakansgrad sänktes under våren från 5,8% till 3,7% bl.a. tack vare att de tidigare vakanta kontorsytorna i Sutaren 22 har hyrts ut och en vakant fastighet avyttrats. En avsiktsförklaring har tecknats med Länsstyrelsen om nya lokaler i Mjölnaren 4 som de kommer att överta första halvåret 2016 efter Socialförvaltningens flytt. Under våren genomfördes en extern utredning avseende förutsättningarna för en större satsning på ett gemensamt logistikcenter för bl.a. e-handel. Utredningen visar på svårigheter att med rimlig risk göra en större samlad insats varför vi istället har inriktat vårt arbete mot direkt dialog med resp. expanderande e-handelsföretag. Projekteringsarbetet för ev. upphandling av en tågservicedepå har fortsatt och ett riskdelningsavtal har förhandlats fram mellan Kalmar kommun och Landstinget. Förhoppningen om en byggstart under hösten 2014 kommer ej att infrias främst pga. av att Trafikverkets utredningar ännu ej är klara. Vi siktar nu på byggstart vid årsskiftet 2014/2015 och idrifttagning vid efterföljande årsskifte. Hotell och konferensverksamheten som drivs i det delägda HB Telemarken har haft svårt att möta de förändringar som sker i konferens- och hotellbranschen. Diskussioner pågår med Sodexo, som på vårt uppdrag driver rörelsen, om en omstrukturering av verksamheten. Resultatet från HB Telemarken är trots dessa problem mycket positivt främst pga. av det lägre avskrivningsunderlaget som följd av förra årets nedskrivning, effekter av de nya avskrivningsreglerna K3 samt det gynnsamma ränteläget. Under inledningen av året såldes fastigheten Tigern 10 till en lokal näringsidkare med ett bra ekonomiskt utfall. Bolaget har ställt upp verksamhetsmål utgående från de övergripande mål som kommunfullmäktige har fastställt för hela koncernen. Arbetet inom dessa målområden följer plan. Rörelseresultatet i KIFAB inkl. engångseffekter är ca 5 mkr bättre än budget oaktat resultatpåverkan från HB Telemarken. Förändrade avskrivningsregler, låga räntor är starkt bidragande orsaker utöver den positiva hyresutvecklingen. Resultatet från HB Telemarken är så här långt ca 4,3 mkr mot budgeterade 0,8 mkr. Resultat före dispositioner och skatter för KIFAB i Kalmar AB inkl. HB Telemarken är ca 16,2 mkr vilket är ca 9,7 mkr bättre än budget inkl. engångseffekter. Summa intäkter , , , ,0 Fastighetsunderhåll , , , ,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Vi bedömer att den låga vakansgraden kommer att bestå året ut och att den goda resultatutvecklingen fortsätter. Vi bedömer att vi kommer att uppnå ett helårsresultat inkl. engångseffekter på drygt 20 mkr. Jämförelsestörande poster 2 392, ,7 Rörelseresultat , , , ,0 Resultat från dotterföretag 4 346,7 820, , ,0 Ränteintäkter 131,6 50,0 160,0 75,0 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen , , , ,0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt , , , ,0 6 (14)

10 INDUSTRIPARKEN I KALMAR AB Industriparken i Kalmar AB ska erbjuda lokaler med attraktiva arbetsmiljöer. Bolaget ska allmänt främja näringslivet i Kalmar. Första halvåret av 2014 har fokuserat på lokalanpassningar/färdigställande av entreprenader för befintliga och nya hyresgäster samt ny detaljplan för området. Industriparken följer KIFABs förvaltningsmål inom attraktiva Kalmar, den socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara kommunen. Fortsatt god uthyrningsgrad gör att intäkterna överstiger budget med 40 tkr för årets två första tertial. Kostnaderna är lägre för samma period främst pga. av senarelagda underhållsinsatser. Ränteläget är fortfarande gynnsamt med en snittränta på 1,38 % vilket gör att räntekostnaderna minskat med 265 tkr mot budget. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt slutar på tkr vilket är 491 tkr bättre än budgeterat. Vakansgraden i fastigheterna har stabiliserats, hus 080 (f.d. PEAB) är uthyrt till omsorgsförvaltningen och Samhall har tecknat hyresavtal i del av hus 030 (del av Norba) därutöver har viss planerad uppsägning skett av vissa lokaler. Förhandlingar pågår också med nya intressenter. Förslag till ny detaljplan för området har varit ute för samråd och sammanställs nu för beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Det budgeterade resultatet förväntas uppnås under året. Summa intäkter , , , ,0 Fastighetsunderhåll -280,1-773, , ,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader -117,4-143,3-215,0-215,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Jämförelsestörande poster Rörelseresultat 5 476, , , ,0 Resultat från dotterföretag Ränteintäkter 5,9 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen -140,0-140,0-210,0-210,0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt 4 440, , , ,0 7 (14)

11 KALMAR VATTEN AB Ett av de viktigaste målen som bolaget arbetar med är att öka utbytestakten av VA-ledningar för att få ner den genomsnittliga åldern på ledningsnätet. Genom att förbättra ledningsnätet kan antalet läckor reduceras, minska inläckaget av ovidkommande vatten och mindre antal bräddningar. VAsanering har genomförts på Ängö, Ståthållaregatan och Handelsboden (Smedby) och påbörjat saneringar i området kring Timmermansgatan, Jutaregatan samt ytterligare en etapp på Ängö. Efter läckan på dricksvattenledningen i Lindsdal i november 2013 togs ett beslut i styrelsen att säkerställa vattenförsörjningen till Lindsdal. Arbetet med en dubblering av dricksvattenledningen har påbörjats och arbetet beräknas vara klart i oktober Etapp 3 av VA-utbyggnaden utmed Kåremo, Nyttorp och Fågelsudd är klar. Kalmar Vatten AB har i egen regi byggt ut ledningsnätet till detta område. Syftet är att ansluta fastigheter till ledningsnätet och koppla bort enskilda avloppsanläggningar. Utredningsavdelningen har projekterat och utrett följande: Nya saneringsområden, dagvattenlösningar, VA-planen, mindre exploateringsområden, modulering av höga flöden, projektering av omläggning av ledningar i samband med ny vägsträcka av E 22 m.m. Arbetet med omläggningen till de nya redovisningsprinciperna enligt K3-regelverket har påbörjats och ska vara klart under hösten En effekt av omläggningen till de nya K3-reglerna innebär bl.a. att saneringar i ledningsnätet redovisas som reinvestering och tas upp som en tillgång i bolaget och inte som en driftskostnad fr.o.m Under perioden uppgår nettoförsäljningen till 96,0 (97,3) mkr vilket är 1,6 mkr över planen. Anslutningsavgifter periodiseras och av totalt 14,6 (18,6) mkr har 2,6 (3,3) mkr förts direkt till resultatet och 12,0 (15,3) mkr periodiseras på 30 år. Underhållskostnaden på bolagets anläggningar är lägre än budgeterat. Försåld mängd vatten uppgår till ( ) kubikmeter Antal läckor på vattenledningsnätet uppgår till 28 (30) st. Resultatet i bolaget redovisas till 12 (-1,5) mkr mot budgeterat 8,3 mkr. Under året har bolaget investerat för 30,2 (18,1) mkr varav sanering (reinvestering) i VA-ledningsnätet uppgår till 8,1 (12,0) mkr. Antal meter sanerade ledningar understiger målet. Orsaken till den lägre saneringsnivån beror på att va-utbyggnaden längs med Norra kusten och dubblering av dricksvattenledningen till Lindsdal sker i egen regi. Målen med att minimera antalet läckor, minska inläckaget av ovidkommande vatten i spillvattennätet och reducera antal bräddningar är att sanera VA-ledningsnätet. Kommande VA-saneringar under 2015 blir i Bergaområdet och i Dörbylund Rinkabyholm. Reningsverket på Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material , , , ,0 Fastighetsunderhåll -491,0-545,0-725,0-820,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Rörelseresultat , , , ,0 Ränteintäkter 49,0 80,0 100,0 120,0 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen -594,0-600,0-891,0-900,0 Tegelviken är föråldrat och är över 50 år gammalt. En projektering av en ny vattenreningsdel har påbörjats med syftet att ta fram en grov kostnadskalkyl samt förslag till en teknisk lösning av det nya verket. Den planerade platsen för reningsverket är området mellan befintligt reningsverk och KSRR. Den nya reningsdelen beräknas vara klar för drift under år Prognosen för 2014 är tkr mot budgeterat tkr. Resultat före bokslutsdisp. o skatt , , , ,0 8 (14)

12 KALMAR HAMN AB Kalmar Hamn AB:s affärsidé är att vara en enkel, trygg och utvecklande tillväxtmotor för samarbetspartners och kunder där säkerhet är ledordet för allt vi gör. Mål och omvärldsbevakning : - Konjunkturutvecklingen: En spegling av industrin där återhämtningen inte varit så stark som hoppats. - Skärpt miljölagstiftning: Kostnadsdrivande med större investeringar för att omhänderta spill och tvättvatten. - Utökade krav på hamn och sjöfartsskydd: ISPS skyddet är väl utvecklat men hämmar resultatet med avskrivningar. Konkurrens ifrån hamnar som ej tagit detta till sig och konkurrerar med lägre kostnader. - Införande av svaveldirektivet: De båtar som trafikerar hamnen är så små att de ej direkt påverkas av detta direktiv. I det långa loppet så påverkas sjöfarten då de stora oceangående fartygen måste byta bränsle ifrån tjockolja till andra bränslen. - Stadigt ökande andel av utländska lastbilar på det svenska vägnätet: Succesivt hårdare för sjöfarten men ej påverkat för dessa första åtta månader Uttalade krav på eskortbogsering: Icke verkställda krav men ett hot för framtiden. - Nya avskrivningsregler i den ekonomiska redovisningen är under arbete. Tidigare avskrivningssätt tillämpas i väntan på K3s genomförande. - Vid den senaste mätningen har hamnen uppfyllt 5/7 av kommunfullmäktiges mål. Från en djup lågkonjunktur så har hamnen återhämtat sig något. Krisen inom skogsindustrin på råvara har gynnat Kalmar Hamn med importtimmer ifrån Ryssland och Baltikum. Andra strukturella förändringar är de nedläggningar som skett inom massaindustrin. Detta skapar ett överskott av flis och massaved. Dessa båda varuslag gynnar hamnen med utskeppningar. Total godsvolym är för perioden, ton. Detta är en uppgång om ca 9 %. Kalmar Hamn har sänkt investeringstakten med hänsyn tagen till lågkonjunktur och ett tidigare negativt resultat. Investering har gjorts i flisskopa för kapacitetsökning vid lastning om 150 tkr samt sopaggregat om 130 tkr. Sopaggregatet ersätter tidigare aggregat då hamnen idag har en ökad timmerhantering och då miljötillstånden kräver noggrannhet av renhållning av kajer. Förutom detta så har man genom kommunens investeringsbudget färdigställt rörledningar och asfaltering på Tjärhovet till en total summa om 1 mkr. Detta läggs såsom en investering och fördelas som hyra på hamnens nyttjanderättsavtal. Genom effektiviseringar och mindre volymökning har Kalmar Hamn AB uppnått 1 mkr över budget. Utfall under årets första 8 mån ger ett positivt resultat om 2 mkr. Summa intäkter , , ,0 Fastighetsunderhåll -55,0 Övriga externa kostnader , , ,0 Personalkostnader , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , ,0 Jämförelsestörande poster -0,3 Rörelseresultat 1 908,5 733, ,0 Ränteintäkter 131,7 200,0 300,0 Räntekostnader -0,1 varav borgensavgift kommunen Budgeterat helårsresultat för 2014 är 1,4 mkr och helårsprognosen ser ut att kunna nå minst 50 % över budgeterat resultat ca 2,2 mkr. Hösten väntas inte hålla samma volymtakt på grund av höga lager av sågade trävaror i England och god tillgång av inhemsk råvara. Kommande investeringar i hamnbolaget hösten 2014 är reparation av kranar under nov- dec med ca 1.2 mkr. Total investering för hamnbolaget kommer under året att omfatta ca 1.5 mkr. Resultat före bokslutsdisp. o skatt 2 040,1 933, , ,0 9 (14)

13 KALMAR ÖLAND AIRPORT AB Trots uteblivet lågprisflyg har passagerarvolymen ökat under årets åtta första månader. Stockholmstrafiken visar en passagerarökning med 12,2 % jämfört med 2013 medan chartern minskar med 7,6%. Utebliven trafik till Barcelona innebär ett tapp på passagerare. Utvecklingen visar också på en effekt av att Oskarshamns flygplats stängde i juni. Andelen bosatta i Oskarhamn har fördubblats och företagscharter har inneburit ett tillskott på resenärer. Totalt all trafik ger detta en ökning med 3,2 %. Vi har under våren haft en kort serie med weekendcharter till Prag samt en avgång till Krakow. Årets charterdestinationer är Mallorca, Turkiet, Rhodos, Kroatien, Sicilien och Gran Canaria. Flygbolaget som kommer trafikera Berlin och Göteborg är bmi regional och det blir 6 respektive 5 avgångar per vecka. Denna satsning innebär att vår region nu knyts samman med en av de mest intressanta huvudstäderna i Europa samt Sveriges andra stad. Utfallet för perioden är tkr jämfört med budget 128 tkr. Trafikintäkterna är 511 tkr bättre än budget. Passageraravgift avseende Berlintrafiken -468 tkr samtidigt som övriga passageraravgifter, GAS (500 tkr) samt extra öppethållning visar plus. Övriga intäkter -484 tkr är minskat kapitalkostnadsstöd -334 tkr pga senarelagda investeringar, mindre avisning -370 tkr samt sålda inventarier 350 tkr. Driftkostnaderna är 615 tkr lägre än budget tack vare senarelagt underhåll medan personalkostnaderna håller budget. För perioden är tre investeringar slutförda; GPU, trappbil och givare AWOS. Ytterligare två objekt kommer att levereras under hösten medan resterande är uppskjutna till Planerat utfall 2014 är ca tkr jämfört med tkr i budget. Prognos för helåret är 600 tkr. Intäkterna ökar med 100 tkr medan kostnaderna för avskrivningar och räntor minskar med 450 tkr tack vare senarelagda investeringar. Den 30/8 genomfördes Flygplatsens dag där vi uppmärksammade att terminalområdet invigdes för 30 år sedan. Utställningar, matupplevelser, tivoli och aktiviteter för barnen varvades med flyguppvisningar och antalet besökare var ca stycken. Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material -239,0-287,0-430,0-430,0 Fastighetsunderhåll , , , ,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Rörelseresultat 1 324,0 388,0 970,0 531,0 Ränteintäkter 41,0 50,0 Räntekostnader -223,0-260,0-420,0-520,0 varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt 1 142,0 128,0 600,0 11,0 10 (14)

14 KALMAR SCIENCE PARK AB Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Verksamheten stärker regionens attraktivitet genom att tillföra nytänkande, inspiration och nätverksbyggande i nära samarbete med Linnéuniversitetet. Mellan januari och augusti 2014 har Kalmar Science Park Incubator mött 36 potentiella inkubatorföretagsidéer. 12 bolag har varit igång i ordinarie inkubatorprocess och 12 bolag i förinkubatorn. I Kalmar Science Park Member Network fanns under samma period 36 bolag. I Kalmar Science Park Partner fanns 14 bolag och i e-handelsklustret Kalmar Science Park e-commerce fanns 34 bolag. Under perioden har Kalmar Science Park Incubator glädjande antagits till det nationella inkubatorprogrammet BIG Summit som leds av ALMI Inkubation. Därmed rankas Kalmar Science Park Incubator numera som en av Sveriges 26 bästa inkubatorer, vilket är det antal som antas till programmet (av totalt 43 befintliga i Sverige). Det är ett synnerligen viktigt betyg på att verksamheten utvecklas i rätt riktning och att den inriktar sig på rätt bolag. Vidare också är antagningen till Summit ett direkt resultat av den målmedvetna satsning som gjorts i och på verksamheten som nu även får en nationell kvalitetsstämpel. Lanseringen av en ny tillväxtsatsning bland de mer etablerade bolagen i medlemsnätverket Kalmar Science Park Member genomförs under perioden, kallat Att leda för tillväxt. Det är ett ledarprogram med fokus på ekonomistyrning och ska leda till att öka företagens konkurrenskraft. Fem tillfällen är inplanerade och satsningen har sin grund i forskningsprogrammet Competing on Visualization. Under perioden har också planeringsmöten genomförts med Landstinget i Kalmar Län samt Linnéuniversitetet gällande strategier för framtida samarbetsprojekt, vilket är en ny och viktig konstellation att medverka i. Verksamheten följer budget och prognos. Resultatskillnaden mellan utfallet för perioden och budgeten förklaras med att intäkterna från Kalmar Kommun är periodiserade över hela året. Jämförelse mellan förra årets resultat med nuvarande resultat visar en försämring på 147 tkr. Summa intäkter 4 031, , , ,0 Inköp av varor och material -41,0-32,0-60,0-48,0 Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar -34,0-40,0-61,0-61,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Rörelseresultat -667, , , ,0 Ränteintäkter 1,0 Räntekostnader -10,0-13,0-20,0-20,0 varav borgensavgift kommunen Vi uppskattar att vi kommer kunna följa helårsbudgeten för De mindre avvikelserna i utfallet på kostnadssidan är ett resultat av ett förlängt projekt och två mindre nya projekt. Dessa kostnader är i stort sett rekvirerade och kommer generera intäkter under året. Dessutom har vi sett över verksamhetens kostnader, avtal mm. och har i vissa fall kunnat minska kostnaderna. Vi anser att vi följer våra ekonomiska mål och ser positivt på utvecklingen under året. Resultat före bokslutsdisp. o skatt -676, , , ,0 11 (14)

15 KALMAR FAMILJEBAD AB Kalmar Familjebad har under våren tagit fram en broschyr med budskapet vuxnas ansvar för barns säkerhet i simhallen. Broschyren är översatt till nio språk vars syfte är att sprida kunskap inför simhallsbesök och är ytterligare ett steg i arbetet säkrare simhall. Broschyren är även ett samarbete med Kalmar läns och Gotlands simhallar för att höja säkerheten i länet. Kalmar Familjebads relaxavdelning har ändrat inriktning och kan nu erbjuda relaxpaket för företag, svensexor, möhippor och kompisgäng. Erbjudandet innehåller en helkväll med spännande aktiviteter eller hälsoinriktade upplevelser, något som efterfrågats av kunder och som vi nu kan erbjuda. En större uppfräschning av våra lokaler har genomförts i juni månad då vi stängde anläggningen under tre dagar för att storstäda, reparera, måla och piffa upp olika områden i simhallsverksamheten. Idag kan vi presentera en miljö som enligt både kunder och personal upplevs som trevligare och fräschare. Bolaget har även investerat i ett nytt grindssystem vilket ger möjlighet till en säkrare in- och utpassage med korrekt besöksstatistik. Sommaren har präglats utav våra gratisbad för ungdomar i årskurserna 4-9. Sommarbaden har i år utökats med de två sista veckorna på sommarlovet vilket har gett ett positivt resultat. Totalt besökte 849 ungdomar badet under sommaren. I övrigt arbetar Kalmar Familjebad med att uppfylla de mål som är satta för året. Verksamhetens mål fokuseras på främst attraktivitet och hållbarhet där nya produkter, tillgänglighet, service och kvalitet är viktiga områden liksom arbetet med att öka miljömedvetenheten bland personal och besökare. Statistiken visar att vi fram till augusti månad uppnått 50 % av våra uppsatta mål. Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material -282,0-241,0-388,0-378,0 Fastighetsunderhåll -194,0-237,0-368,0-368,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar -386,0-412,0-585,0-606,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Rörelseresultat -254,0-152,0-72,0 55,0 Ränteintäkter 7,0 1,0 5,0 5,0 Räntekostnader -3,0-10,0-10,0-10,0 varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt -250,0-161,0-77,0 50,0 Intäkternas största avvikelser är minskade badintäkter med ca 150 tkr jämfört med budget och föregående år vilket kan bero på varma sommarmånader. Den andra väsentliga avvikelsen är förändringen med gruppträningskorten som upphörde att säljas i maj månad efter beslut från Actic AB. Anledningen är att kunder enbart ska kunna köpa träningskort innehållande alla träningsformer (gym, gruppträning och bad). Denna förändring ger Kalmar Familjebad en minskad intäkt för året med ca 90 tkr. Kostnadsposterna är relativt stabila förutom personalkostnaderna som avviker något. Kalmar Familjebad har i sin budget räknat med ett extra lönebidrag samt en felaktighet i personalbudgeten då vi övergick i nytt avtal med Actic. Driftskostnaderna för anläggningen är stabila förutom en relativt stor ökning av klorförbrukningen vilket ska undersökas under hösten. Resultatet för perioden uppgår till tkr vilket är 90 tkr sämre än budget. sprognosen för Kalmar Familjebad visar -78 tkr vilket är 128 tkr sämre än budget. I nuläget arbetar Kalmar Familjebads VD med att ta fram en utredning/förstudie för Kalmars nya simhall. Utredningen skall ge en informativ vägledning för kommande beslut samt innehålla alternativa möjliga förslag av en ny simhall i Kalmar. Utredningen/förstudien skall vara klar den 30 november 2014 och är ett viktigt steg i ett vidare projektarbete. Samtidigt som utredningar pågår försöker Kalmar Familjebad hålla en hög säkerhet och god kvalitet av anläggningen. Dock ser vi skador och reparationsbehov under hösten som kan leda till en stängning under några veckor och därmed orsaka inkomstbortfall. Detta scenario är något som bolaget behöver ha med i beräkningen framöver då fler och fler skador uppstår i den 44-åriga gamla fastigheten. Det har även uppstått en del skrivande om platsbrist gällande simskolor vilket är helt korrekt. Vi har idag inte möjlighet att ge platser till alla de barn som behöver simskoleträning vilket är en viktig aspekt som bör lyftas i samband med framtida beslut gällande simhallsprojektet. Barn till Kalmar Familjebads simskola beräknas idag få vänta ca ett år innan plats kan erbjudas. 12 (14)

16 DESTINATION KALMAR AB Säsongen pågår fortfarande och besöksstatistiken är ännu inte insamlad, men det mesta tyder på en bra sommar för besöksnäringen. Kalmar Gästhamns omsättning ser ut att bli något högre än Antalet båtgäster har minskat, men i gengäld har det skett en stor ökning när det gäller ställplatserna för husbilar. Kalmar Turistbyrå ökade antalet besök i maj, juni och augusti, men hade en nedgång i juli månad. Den allmänna trenden är att besökare själva söker information via mobil/surfplatta. Totalt sett har turistbyråns besök hittills i år minskat med ca besök. På ett år har turistbyrån ca besökare. En av turistbyråns mest efterfrågade produkter är teaterpaketet på Krusenstiernska teatern; detta paket står för ca 60 % av förmedlingsomsättningen. Samarbetet med Kalmar City och Kalmar läns museum kring stadsvandringarna har varit lyckat. I år har ca 550 personer följt med på guidning jämfört med 124 förra året. Projektet är dock ett nollsummespel, där intäkter och utgifter går jämnt upp. Publiken har varit stor vid samtliga av sommarens evenemang, från Kalmar Båtmässa i maj till konserten med Jill Johnson i slutet av augusti. Några av höjdpunkterna var 10-årsjubilerande Kalmar Stadsfest, Musik på Larmtorget, GuldAgility, Sandskulpturfestivalen, Kalmar Grand Prix och Ironman Kalmar Sweden. Det sistnämnda evenemanget får många positiva omdömen och har stor utvecklingspotential. Vi såg t.ex. att intresset för kortdistanstävlingen Kalmar Mini Tri, som hålls samma vecka, var rekordstort bland deltagare och publik. Idrottsevenemangen har över lag haft en bra utveckling och det är tydligt att Kalmars målmedvetna arbete med idrottsevenemang ger resultat. Bland annat står det klart att Kalmar blir värd för Innebandyfesten 2015, d.v.s. SM-slutspelet i innebandy. Ny- och ombyggnationen av Kalmar Slotts serveringslokaler och kök blev klar enligt plan. Nu har slottet äntligen ett kafé med samma öppettider som slottet och en fullvärdig restaurang med fantastiska serveringsytor. Bland annat har ett valv från Gustav Vasas tid öppnats upp med plats för 140 sittande gäster. Även Kungsgemakstornet har öppnats för viktiga möten med plats för personer. Ett nytt koncept har också tagits fram för de historiska middagarna. Det fina sommarvädret har gjort att besökssiffrorna har dalat en aning, entrébetalande besökare för perioden, jämfört med förra året. Säsongs- och fotoutställningarna, Backstage och Post Scriptum, finns kvar till den 2 november. I september hålls en fotoworkshop, som kommer att utmynna i en utställning och tävling, i samarbete med Folkuniversitetet. Barnens söndag återkommer i höst med roliga guideturer för barn. Dessutom kommer slottet att delta med flera evenemang i höstens stora satsning Ljus på kultur, där Destination Kalmar är en av huvudarrangörerna. Kulturveckan arrangeras i samverkan med Ölandskommunerna. Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material , , , ,0 Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Rörelseresultat -586,0 541,0-818,0-333,0 Ränteintäkter 10,0 20,0 20,0 30,0 Räntekostnader -50,0-47,0-73,0-70,0 varav borgensavgift kommunen Bolaget redovisar ett underskott på 626 tkr för perioden, vilket är betydligt sämre än budget. En översiktlig analys av utfallet pekar mot något lägre intäkter än budgeterat men framförallt på att bolaget under perioden tagit kostnader vilka ligger budgeterade på sista tertialet av året. För helåret prognosticeras ett underskott på 871 tkr att jämföra med budgeterade 373tkr. Resultat före bokslutsdisp. o skatt -626,0 514,0-871,0-373,0 13 (14)

17 KALMAR ENERGI HOLDING AB, KONCERN En mild vinter och väldigt tidig vår påverkar verksamheten i stor omfattning med lägre volymer inom samtliga affärsområde vilket i sin tur självklart får effekt på resultatet. Under sommarens årliga revision av kraftvärmeanläggning i Moskogen upptäcktes skador på turbinen som fördröjer starten av anläggningen fram till mitten av oktober. Konsekvensen av detta är tappade elintäkter och något högre kostnader för alternativ drift samt åtgärder för att återställa turbinen för drift. Vi ser därmed en ytterligare försvagning av resultatet i koncern. Under våren har en analys och utvärdering av vår fiberaffär skett. Vi ser att vi har en naturlig roll att spela som svartfiberaktör samtidigt som det finns ett behov av att hitta samverkan med en kommunikationsoperatör för att ytterligare förstärka vårt kunderbjudande. Kombinationen av fiber och fjärrvärme efterfrågas idag av våra kunder. Analysen av fjärrvärmens framtida affärmodell pågår fortsatt. Framtiden med mättad marknad och energieffektiviseringar förändrar våra förutsättningar för vår affär och vi ser nu ett behov av att utveckla ett mer anpassat kunderbjudande. Resultatet för verksamheten ligger närmare 6 mkr bättre än budget. Under sommaren har vi tagit igen en del av tappet mot budget i elhandelsverksamheten och inom elnätsverksamheten. Båda verksamheterna är nu något bättre än budgeterat. Inom värmeverksamheten inväntar vi kostnaderna från sommarens revisioner och konsekvenserna av turbinstoppet kommer vi att se främst under september och oktober. Den milda vinterns effekter är dämpade genom en väl genomförd sommarproduktion. Vid tillfället för prognos 3 hade vi inte den totala bilden över konsekvenserna av turbinstoppet och helårsprognosen bedöms idag att landa 3-4 mkr lägre, förutsatt att vi får en temperaturmässigt normal höst och vinter. Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material , , , ,0 Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Jämförelsestörande poster Rörelseresultat , , , ,0 Ränteintäkter 1 291, , , ,0 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt , , , ,0 14 (14)

Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015

Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-05-27 KS 2015/0500 Kommunstyrelsen Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något

Läs mer

43 Uppföljning tertial 1 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB

43 Uppföljning tertial 1 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 27 maj 2014 43 Uppföljning tertial 1 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Handlingar Maria Björkmans skrivelse om ekonomisk

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 62 Uppföljning efter tertial 2 med prognos för bokslutet för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Handlingar Tjänsteskrivelse

Läs mer

Uppföljning efter april med prognos för bokslutet 2013 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB

Uppföljning efter april med prognos för bokslutet 2013 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Handläggare Datum Maria Björkman 2013-05-17 Uppföljning efter april med prognos för bokslutet 2013 för koncernen Kommunbolag AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning

Läs mer

Tertialbokslut Jämte prognos 1

Tertialbokslut Jämte prognos 1 7. Tertialbokslut 1 2017 Jämte prognos 1 Kapellskärs Hamn AB 2017-05-30 KAPHAB 2017-05-30 Till Kapellskärs Hamn AB:s styrelse Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2017 I gällande arbetsordning finns bland

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB 6. KAPHAB 2016-09-26 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2016- Kapellskärs Hamn AB Marknaden Som en följd av en ökad osäkerhet i världsekonomin skrev IMF i början av 2016 ner sin prognos för den globala

Läs mer

Uppföljning efter augusti med prognos för bokslutet 2013 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB

Uppföljning efter augusti med prognos för bokslutet 2013 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Handläggare Datum Maria Björkman 2013-09-24 Uppföljning efter augusti med prognos för bokslutet 2013 för koncernen Kommunbolag AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB

Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2017-06-01 KS 2017/0673 0480-45 01 00 Kommunfullmäktige Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar,

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Sidan 36 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Göran Sjögren (GS) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 78 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Beslut om bolagens verksamhet varit förenligt med det fastställda ändamål och inom befogenheterna

Beslut om bolagens verksamhet varit förenligt med det fastställda ändamål och inom befogenheterna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-04-21 KS 2015/0360 Kommunstyrelsen Beslut om bolagens verksamhet varit förenligt med det fastställda ändamål och inom befogenheterna Förslag till

Läs mer

Delårsrapport maj dec 2011 Butiksdriften. Omsättning 6 572 860. Bruttovinst 1 635 983

Delårsrapport maj dec 2011 Butiksdriften. Omsättning 6 572 860. Bruttovinst 1 635 983 Delårsrapport maj dec 2011 Butiksdriften Omsättning 6 572 860 Bruttovinst 1 635 983 Driftskostnader -598 934 Personalkostnader -909 192 Avskrivning -47 041 Räntekostnader -44 096 Butiksverksamheten går

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015 KAPHAB 2015-09-22 Till Kapellskärs Hamn AB: s styrelse Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015 I gällande arbetsordning finns bland annat regler för hur den ekonomiska rapporteringen skall ske. Med anledning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30

Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Sidan 52 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Fredrik Lindquist (FL) Lars Magnusson (LM)... Övriga deltagande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Ekonomirapport 3 2015 2015-12-07. Ekonomirapport 3 1 (8)

Ekonomirapport 3 2015 2015-12-07. Ekonomirapport 3 1 (8) Ekonomirapport 3-12-07 Ekonomirapport 3 1 (8) Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB -12-07 Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag...

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30 Sidan 26 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 35 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Lennart Karlsson (LK) Anders Johansson (AJ) Jan Englund (JE) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Conny Fransson

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 mars 2016

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 mars 2016 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 mars 2016 25 Rapport om resultat av intern kontroll och riskhantering i koncernen Kalmar Kommunbolag AB Handling Rapport om resultat

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig Stockholms läns landsting Landstingshusct i Stocldiolm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2017-08-24 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB Ärendebesla*iviiiiig

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Bilaga 2 Finansrapport för helåret 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom kommunen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 29 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 707 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 323 miljoner kronor sedan

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 6 159 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30 Sidan 58 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Koncernrapport Augusti 2007

Koncernrapport Augusti 2007 Koncernrapport Augusti 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 AB Vänersborgsbostäder 3 Fastighets AB Vänersborg 5 Fyrstads Flygplats AB 6 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7 Vattenpalatset Vänerparken

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB:s redovisning av plan och uppföljning av intern kontroll

Kalmar Kommunbolag AB:s redovisning av plan och uppföljning av intern kontroll TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-05-19 KS 2015/0259 Kommunstyrelsen Kalmar Kommunbolag AB:s redovisning av plan och uppföljning av intern kontroll Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 november 2013 kl. 10:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB

Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 55Ö477-9378 Verkställande Direktören i (i) SKRIVELSE 2015-11-11 LISAB 2015-0003 Styrelsen Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2015-05-25 USAB-2015/19 Bisera Jusufbasic Maria Larsson Edberg Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Resultatprognos per april

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer