Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2014"

Transkript

1 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september Uppföljning efter tertial 2 med finansiell information och prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Handlingar Maria Björkmans skrivelse om uppföljning efter tertial 2 med finansiell information och prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Överläggning Maria Björkman och Ola Johansson redovisar uppföljning efter tertial 2 med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. I denna andra rapport för året, som baseras på åtta månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall goda. I uppföljningen kommenteras nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar koncernens ekonomi. Koncernens prognostiserade resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 69,9 mkr vilket är 6,8 mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på att rörelseresultatet i KIFAB är ca 11,6 mkr bättre än budget och bidragande orsaker utöver den positiva hyresutvecklingen är realisationsresultat, förändrade avskrivningsregler, låga räntor och ett starkt resultat för HB Telemarken. Prognosen för resultatandelen i Kalmar Energi är däremot 3-4 mkr lägre än budget och det beror på att man ännu inte har den totala bilden över konsekvenserna av turbinstoppet, men prognosen förutsätter också en temperaturmässigt normal höst och vinter. Vidare redovisade Maria Björkman koncernens finansrapport där genomsnittsräntan för perioden är 3,16 % och sedan uppföljningen per april har den sjunkit med 0,18 %. Antalet kreditgivare i portföljen är 5 stycken och Kommuninvest har sedan uppföljningen per april ökat från 67 % till 70 %. Räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i bolagets resultat. Andelen lån i koncernen där räntan förfaller inom 1 år är 31 %, dvs. 821 mkr av den totala låneskulden mkr. Sedan uppföljningen per april har 40 % dvs mkr av låneskulden haft omsättning avseende räntebindning. Vid jämförelse mellan april och augusti har inga större förändringar skett i räntebindningstidens struktur. Refinansieringsrisken dvs. kapitalbindningstiden utgörs av risken att betydande delar av lånen förfaller inom samma tidsperiod. Andelen lån i koncernen där räntan förfaller inom 1 år är 59 %, dvs mkr av den totala låneskulden mkr. Sedan uppföljningen per april har 32 % dvs. 834 mkr av låneskulden haft omsättning avseende kapitalbindning. Kapitalbindningstiden upp till 1 år har ökat med 661 mkr och i huvudsak beror det på omflyttningar från placeringar upp till 3 månader och 2 år.

2 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2014 Beslut Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB beslutar att godkänna lämnad uppföljning avseende tertial 2 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB beslutar att överlämna uppföljningen för tertial 2 till kommunstyrelsen för kännedom. Sekreterare Maria Björkman Justerat Anders Andersson Bertil Dahl ordförande Rätt utdraget intygar Maria Björkman

3 Handläggare Datum Maria Björkman Uppföljning efter tertial 2 med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Förslag till beslut 1. Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB beslutar att godkänna lämnad uppföljning avseende tertial 2 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. 2. Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB beslutar att överlämna uppföljningen för tertial 2 till kommunstyrelsen för kännedom. 3. Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Uppföljning efter tertial 2 med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Bakgrund I samband med att kommunbolagets styrelse i december beslutade om budget 2014 antogs även hur och när uppföljning av ekonomi och verksamhet ska ske i koncernen. Uppföljningen ska redovisas i kommunbolagets styrelse efter april och augusti och inriktningen ska vara utfall för perioden, prognos för helårsutfallet, analys av utfallet. Rapporteringen efter oktober kommer enbart vara sifferdelen. I denna andra rapport för året, som baseras på åtta månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall goda. I uppföljningen kommenteras nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar koncernens ekonomi. Kalmar Kommunbolag AB Maria Björkman ekonomichef Adress Box 611, Kalmar Besök Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Tel vx

4 Uppföljning efter tertial 2 med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Foto Marcus Teveborg

5 Uppföljning tertial Budgetuppföljningen efter tertial 2 bygger på bolagens egna uppgifter och kommentarer rörande verksamhet och mål, utfall och analys samt prognos och framtid. Finansrapport koncernen I koncernen är räntekostnaden en väsentlig kostnadspost och alla bolag i koncernen har i sina respektive finanspolicy s fastställt restriktioner för bland annat ränterisk och refinansieringsrisk. Räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i bolagets resultat. Andelen lån i koncernen där räntan förfaller inom 1 år är 31 %, dvs. 821 mkr av den totala låneskulden mkr. Sedan uppföljningen per april har 40 % dvs mkr av låneskulden haft omsättning avseende räntebindning. Vid jämförelse mellan april och augusti har inga större förändringar skett i räntebindningstidens struktur. Refinansieringsrisken dvs. kapitalbindningstiden utgörs av risken att betydande delar av lånen förfaller inom samma tidsperiod. Andelen lån i koncernen där kapitalet förfaller inom 1 år är 58,9 %, dvs mkr. Sedan uppföljningen per april har 32 % dvs. 834 mkr av låneskulden haft omsättning avseende kapitalbindning. Kapitalbindningstiden upp till 1 år har ökat med 661 mkr och i huvudsak beror det på omflyttningar från placeringar upp till 3 månader och 2 år. Vid en jämförelse med augusti 2013 har stora förändringar skett avseende kapitalbindningen, då var 34 % (903 mkr) av låneskulden bunden högst 3 månader att jämföra med dagens 12 % (318 mkr). Förändringarna avseende räntebindningstiden beror i huvudsak på att räntederivat för 200 mkr förflyttats ett år närmare förfallodatum. Miljoner kr Kapital- och räntebindningstruktur Högst 3 mån < 1 år < 2 år < 3 år < 4 år < 5 år 5 år < kapital aug.-14 kapital apr.-14 ränta aug.-14 ränta apr.-14 Skuld varav lån mot rörlig ränta varav lån mot rörlig ränta koncernvalutakontot varav lån mot fast ränta Räntederivat Lån kommunal borgen Koncernvalutakonto per 31/ Limit koncernvalutakonto (14)

6 Antalet kreditgivare i portföljen är 5 stycken och Kommuninvest har sedan uppföljningen per april ökat från 67 % till 70 %. Koncernens genomsnittliga ränta för perioden är 3,16 % och har sjunkit med 0,18 % se nedanstående graf för jämförelser sedan ,70% 3,60% Genomsnittsränta koncernens lån 3,50% 3,40% 3,30% 3,20% 3,10% ,00% 2,90% Apr. Aug. Okt. Dec. Prognos för koncernbokslutet 2014 Koncernens prognostiserade resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 69,9 mkr vilket är 6,8 mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på att rörelseresultatet i KIFAB är ca 11,6 mkr bättre än budget och bidragande orsaker utöver den positiva hyresutvecklingen är realisationsresultat, förändrade avskrivningsregler, låga räntor och ett starkt resultat för HB Telemarken. Prognosen för resultatandelen i Kalmar Energi är däremot 3-4 mkr lägre än budget och det beror på att man ännu inte har den totala bilden över konsekvenserna av turbinstoppet, men prognosen förutsätter också en temperaturmässigt normal höst och vinter. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (tkr) Perioden jan - aug 2014 Utfall Budget Utfall Prognos Budget Utfall föreg. år föreg. år Kalmar Kommunbolag AB Kalmarhem AB KIFAB i Kalmar AB Industriparken i Kalmar AB Kalmar Vatten AB Kalmar Hamn AB Kalmar Airport AB Kalmar Science Park AB Kalmar Familjebad AB Destination Kalmar AB Kalmar Energi Holding AB Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt Årets resultat koncernen (14)

7 KALMAR KOMMUNBOLAG AB Kalmar kommunbolag ska företräda ägaren Kalmar kommun och verka för en styrning av koncernen med ägardirektiv som grund och bedriva samarbete med kommunen där vi förväntas bidra med koncernperspektivet i vidareutvecklingen av Kalmar. Under perioden har Kalmar Flygutveckling AB i samarbete med Kalmar Öland Airport AB etablerat en ny flyglinje till Berlin och Göteborg. Inom projektet utvecklad övergripande intern kontroll har ett verktyg omfattande policy och riktlinjer tagits fram och beslutats i styrelsen. Riktlinjer för nya redovisningsregler K3 har färdigställts. Tillsammans med Kalmar Familjebad, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnads-kontoret pågår en utredning om ny simhall omfattande placering, funktion, kostnader och tidplan. Vidare utreds förutsättningarna för möjligheten att ansluta samtliga bolag till arbetsgivarorganisationen Pacta Rörelseresultatet för perioden uppgår till -88 tkr, 150 tkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på IT-kostnader som vidarefakturerats till dotterbolagen och på lägre konsultkostnader, men också indexering av pensionspremier. Kommunbolagets resultat efter de finansiella posterna är tkr jämfört med budget tkr och avvikelsen beror på högre utdelning från Kalmar Energi Holding AB. Den genomsnittliga räntan för lånen under perioden är 3,47 % och ligger i nivå med budgeterad ränta. Kommunbolaget har för dotterbolaget Kalmar Science Park AB tecknat en kapitaltäckningsgaranti som gäller fram till årsstämman 2015 och som uppgår till max tkr. I koncernen fortsätter nu arbetet med implementeringen av K3 samt policy och riktlinjer för intern kontroll samt uppföljning av beslutade ägardirektiv sprognosen för årets resultat före skatt är tkr och är ca 4,3 mkr bättre än budget. Summa intäkter 2 982, , , ,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Summa kostnader , , , ,0 Rörelseresultat -88,3-251,3-474,9-377,0 Utdelning , , , ,0 Ränteintäkter 48,0 33,3 60,0 50,0 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen -435,0-435,0-652,5-652,5 Resultat före bokslutsdisp. o skatt , , , ,0 4 (14)

8 KALMARHEM AB Kalmarhem har uppställda mål i enlighet med fastställda strategier för 2014 och mål för Kalmar kommuns målområde. De planerade insatserna fortlöper enligt plan. Erbjuda ett allsidigt utbud av attraktiva välskötta fastigheter i olika delar av kommunen. Att producera attraktiva hyresrätter för våra olika kundgrupper i snitt lägenheter/år. Kundbemötande, för att kunderna ska uppleva Kalmarhem som en positiv hyresvärd mäts/uppföljning av prioriteringstider för serviceanmälan och svarstider i telefon. Uppfylla uppsatta åtaganden i enlighet med studentbostadsgarantin. Att ha minst två detaljplaner aktiva varje år. I enlighet med Skåneinitiativet sänka energiförbrukningen med 20 % , med basår 2007, genom ett systematiskt fortsatt arbete med mediafrågor såsom el, värme, vatten och renhållning inom ramen för Hållbart boende. Minska vår miljöpåverkan och förbrukning genom kontinuerlig information till kunder och personal samt genom optimering av våra system. Mål att bibehålla uthyrningsgrad och minska omflyttning visar om Kalmarhem har rätt hyresnivå. Mål avkastningskrav: avkastning på totalt kapital ska vara minst 3,5 %. Mål belåningsgrad: Fastigheternas belånings-grad ska vara högst 75 %. Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material , , , ,0 Fastighetsunderhåll , , , ,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Jämförelsestörande poster 20,0 Rörelseresultat , , , ,0 Ränteintäkter 122,0 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen , , , ,0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt , , , ,0 Periodens resultat är 14,0 mkr, vilket är 9,1 mkr högre än budgeterat resultat för perioden. Detta beror bla på att hyresintäkterna är högre pga lägre vakanser och värmekostnader lägre då det har varit varmare än normalår. Fastighetsunderhåll för 2014 följer planerad budget, men under hösten ökar projekten. De större underhållsåtgärderna hittills under året är tex en solfångaranläggning på fastighet Rinkaby, ny undercentral Tumlaren, fönsterbyte kvarter Skivlingen och Riddaren, målningsarbeten Smältardrängen, konvertering till fjärrvärme från direktverkande el på Handelsboden, förnyad styroch reglerutrustning Kalmarsund. Driftskostnaderna har varit något lägre än årets budget delvis beror detta på att kostnader för snöröjningen varit 1 mkr lägre än Räntekostnaderna för perioden har varit lägre än budgeterat. Kalmarhems övergripande finansiella mål för perioden är en belåningsgrad på 75 %, 31/ är belåningsgraden 72 %. Därmed ska den stora känsligheten för ränte- och finansierings risken minska för bolaget. En del av låneportföljen har lagts om till en lägre ränta. Målsättningen är att klara det budgeterade årsresultatet på 10,0 mkr och prognosen stödjer detta. Rationaliseringsarbetet fortsätter och ska utvecklas. Kontinuerligt pågår arbetet med fastighetsvärdering och uppföljning av fastigheternas lönsamhet. Då intjäningsförmågan har förbättrats de senaste åren och tillsammans med att en belåningsgrad på 72 % uppnåtts har Kalmarhem nu ekonomisk möjlighet att nyproducera och renovera lägenheter. Vi är ett steg närmre nyproduktion i del av kvarteren Konvaljen, Vallmon och Bryggaren. Underlag inför upphandling av Konvaljen är på gång. Ombyggnation av kvarteret Bryggaren och Jungmansgården fortsätter enligt plan. Projekten i Kalmarhem är bla: ombyggnation av befintlig lokal Bryggaren(nyförvärv) till 10 lägenheter, kommande byggprojekt är Konvaljen vid sjukhuset 84 lägenheter och Lunden 1 på Stensö med nyproduktion av 18 lägenheter. Nyproduktion av Jungmansgården med 16 lägenheter är klar och inflyttning i juli (2014). 5 (14)

9 KIFAB I KALMAR AB KIFAB i Kalmar AB ska tillhandahålla lokaler för näringsliv, utbildningsverksamhet samt vid behov andra offentliga verksamheter. Bolaget ska därigenom medverka till att utveckla och stärka näringslivet. Verksamhetsåret har präglats av en ökande uthyrningsgrad och hyresintäkter väl i linje med budget och tidigare år. Vår vakansgrad sänktes under våren från 5,8% till 3,7% bl.a. tack vare att de tidigare vakanta kontorsytorna i Sutaren 22 har hyrts ut och en vakant fastighet avyttrats. En avsiktsförklaring har tecknats med Länsstyrelsen om nya lokaler i Mjölnaren 4 som de kommer att överta första halvåret 2016 efter Socialförvaltningens flytt. Under våren genomfördes en extern utredning avseende förutsättningarna för en större satsning på ett gemensamt logistikcenter för bl.a. e-handel. Utredningen visar på svårigheter att med rimlig risk göra en större samlad insats varför vi istället har inriktat vårt arbete mot direkt dialog med resp. expanderande e-handelsföretag. Projekteringsarbetet för ev. upphandling av en tågservicedepå har fortsatt och ett riskdelningsavtal har förhandlats fram mellan Kalmar kommun och Landstinget. Förhoppningen om en byggstart under hösten 2014 kommer ej att infrias främst pga. av att Trafikverkets utredningar ännu ej är klara. Vi siktar nu på byggstart vid årsskiftet 2014/2015 och idrifttagning vid efterföljande årsskifte. Hotell och konferensverksamheten som drivs i det delägda HB Telemarken har haft svårt att möta de förändringar som sker i konferens- och hotellbranschen. Diskussioner pågår med Sodexo, som på vårt uppdrag driver rörelsen, om en omstrukturering av verksamheten. Resultatet från HB Telemarken är trots dessa problem mycket positivt främst pga. av det lägre avskrivningsunderlaget som följd av förra årets nedskrivning, effekter av de nya avskrivningsreglerna K3 samt det gynnsamma ränteläget. Under inledningen av året såldes fastigheten Tigern 10 till en lokal näringsidkare med ett bra ekonomiskt utfall. Bolaget har ställt upp verksamhetsmål utgående från de övergripande mål som kommunfullmäktige har fastställt för hela koncernen. Arbetet inom dessa målområden följer plan. Rörelseresultatet i KIFAB inkl. engångseffekter är ca 5 mkr bättre än budget oaktat resultatpåverkan från HB Telemarken. Förändrade avskrivningsregler, låga räntor är starkt bidragande orsaker utöver den positiva hyresutvecklingen. Resultatet från HB Telemarken är så här långt ca 4,3 mkr mot budgeterade 0,8 mkr. Resultat före dispositioner och skatter för KIFAB i Kalmar AB inkl. HB Telemarken är ca 16,2 mkr vilket är ca 9,7 mkr bättre än budget inkl. engångseffekter. Summa intäkter , , , ,0 Fastighetsunderhåll , , , ,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Vi bedömer att den låga vakansgraden kommer att bestå året ut och att den goda resultatutvecklingen fortsätter. Vi bedömer att vi kommer att uppnå ett helårsresultat inkl. engångseffekter på drygt 20 mkr. Jämförelsestörande poster 2 392, ,7 Rörelseresultat , , , ,0 Resultat från dotterföretag 4 346,7 820, , ,0 Ränteintäkter 131,6 50,0 160,0 75,0 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen , , , ,0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt , , , ,0 6 (14)

10 INDUSTRIPARKEN I KALMAR AB Industriparken i Kalmar AB ska erbjuda lokaler med attraktiva arbetsmiljöer. Bolaget ska allmänt främja näringslivet i Kalmar. Första halvåret av 2014 har fokuserat på lokalanpassningar/färdigställande av entreprenader för befintliga och nya hyresgäster samt ny detaljplan för området. Industriparken följer KIFABs förvaltningsmål inom attraktiva Kalmar, den socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara kommunen. Fortsatt god uthyrningsgrad gör att intäkterna överstiger budget med 40 tkr för årets två första tertial. Kostnaderna är lägre för samma period främst pga. av senarelagda underhållsinsatser. Ränteläget är fortfarande gynnsamt med en snittränta på 1,38 % vilket gör att räntekostnaderna minskat med 265 tkr mot budget. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt slutar på tkr vilket är 491 tkr bättre än budgeterat. Vakansgraden i fastigheterna har stabiliserats, hus 080 (f.d. PEAB) är uthyrt till omsorgsförvaltningen och Samhall har tecknat hyresavtal i del av hus 030 (del av Norba) därutöver har viss planerad uppsägning skett av vissa lokaler. Förhandlingar pågår också med nya intressenter. Förslag till ny detaljplan för området har varit ute för samråd och sammanställs nu för beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Det budgeterade resultatet förväntas uppnås under året. Summa intäkter , , , ,0 Fastighetsunderhåll -280,1-773, , ,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader -117,4-143,3-215,0-215,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Jämförelsestörande poster Rörelseresultat 5 476, , , ,0 Resultat från dotterföretag Ränteintäkter 5,9 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen -140,0-140,0-210,0-210,0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt 4 440, , , ,0 7 (14)

11 KALMAR VATTEN AB Ett av de viktigaste målen som bolaget arbetar med är att öka utbytestakten av VA-ledningar för att få ner den genomsnittliga åldern på ledningsnätet. Genom att förbättra ledningsnätet kan antalet läckor reduceras, minska inläckaget av ovidkommande vatten och mindre antal bräddningar. VAsanering har genomförts på Ängö, Ståthållaregatan och Handelsboden (Smedby) och påbörjat saneringar i området kring Timmermansgatan, Jutaregatan samt ytterligare en etapp på Ängö. Efter läckan på dricksvattenledningen i Lindsdal i november 2013 togs ett beslut i styrelsen att säkerställa vattenförsörjningen till Lindsdal. Arbetet med en dubblering av dricksvattenledningen har påbörjats och arbetet beräknas vara klart i oktober Etapp 3 av VA-utbyggnaden utmed Kåremo, Nyttorp och Fågelsudd är klar. Kalmar Vatten AB har i egen regi byggt ut ledningsnätet till detta område. Syftet är att ansluta fastigheter till ledningsnätet och koppla bort enskilda avloppsanläggningar. Utredningsavdelningen har projekterat och utrett följande: Nya saneringsområden, dagvattenlösningar, VA-planen, mindre exploateringsområden, modulering av höga flöden, projektering av omläggning av ledningar i samband med ny vägsträcka av E 22 m.m. Arbetet med omläggningen till de nya redovisningsprinciperna enligt K3-regelverket har påbörjats och ska vara klart under hösten En effekt av omläggningen till de nya K3-reglerna innebär bl.a. att saneringar i ledningsnätet redovisas som reinvestering och tas upp som en tillgång i bolaget och inte som en driftskostnad fr.o.m Under perioden uppgår nettoförsäljningen till 96,0 (97,3) mkr vilket är 1,6 mkr över planen. Anslutningsavgifter periodiseras och av totalt 14,6 (18,6) mkr har 2,6 (3,3) mkr förts direkt till resultatet och 12,0 (15,3) mkr periodiseras på 30 år. Underhållskostnaden på bolagets anläggningar är lägre än budgeterat. Försåld mängd vatten uppgår till ( ) kubikmeter Antal läckor på vattenledningsnätet uppgår till 28 (30) st. Resultatet i bolaget redovisas till 12 (-1,5) mkr mot budgeterat 8,3 mkr. Under året har bolaget investerat för 30,2 (18,1) mkr varav sanering (reinvestering) i VA-ledningsnätet uppgår till 8,1 (12,0) mkr. Antal meter sanerade ledningar understiger målet. Orsaken till den lägre saneringsnivån beror på att va-utbyggnaden längs med Norra kusten och dubblering av dricksvattenledningen till Lindsdal sker i egen regi. Målen med att minimera antalet läckor, minska inläckaget av ovidkommande vatten i spillvattennätet och reducera antal bräddningar är att sanera VA-ledningsnätet. Kommande VA-saneringar under 2015 blir i Bergaområdet och i Dörbylund Rinkabyholm. Reningsverket på Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material , , , ,0 Fastighetsunderhåll -491,0-545,0-725,0-820,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Rörelseresultat , , , ,0 Ränteintäkter 49,0 80,0 100,0 120,0 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen -594,0-600,0-891,0-900,0 Tegelviken är föråldrat och är över 50 år gammalt. En projektering av en ny vattenreningsdel har påbörjats med syftet att ta fram en grov kostnadskalkyl samt förslag till en teknisk lösning av det nya verket. Den planerade platsen för reningsverket är området mellan befintligt reningsverk och KSRR. Den nya reningsdelen beräknas vara klar för drift under år Prognosen för 2014 är tkr mot budgeterat tkr. Resultat före bokslutsdisp. o skatt , , , ,0 8 (14)

12 KALMAR HAMN AB Kalmar Hamn AB:s affärsidé är att vara en enkel, trygg och utvecklande tillväxtmotor för samarbetspartners och kunder där säkerhet är ledordet för allt vi gör. Mål och omvärldsbevakning : - Konjunkturutvecklingen: En spegling av industrin där återhämtningen inte varit så stark som hoppats. - Skärpt miljölagstiftning: Kostnadsdrivande med större investeringar för att omhänderta spill och tvättvatten. - Utökade krav på hamn och sjöfartsskydd: ISPS skyddet är väl utvecklat men hämmar resultatet med avskrivningar. Konkurrens ifrån hamnar som ej tagit detta till sig och konkurrerar med lägre kostnader. - Införande av svaveldirektivet: De båtar som trafikerar hamnen är så små att de ej direkt påverkas av detta direktiv. I det långa loppet så påverkas sjöfarten då de stora oceangående fartygen måste byta bränsle ifrån tjockolja till andra bränslen. - Stadigt ökande andel av utländska lastbilar på det svenska vägnätet: Succesivt hårdare för sjöfarten men ej påverkat för dessa första åtta månader Uttalade krav på eskortbogsering: Icke verkställda krav men ett hot för framtiden. - Nya avskrivningsregler i den ekonomiska redovisningen är under arbete. Tidigare avskrivningssätt tillämpas i väntan på K3s genomförande. - Vid den senaste mätningen har hamnen uppfyllt 5/7 av kommunfullmäktiges mål. Från en djup lågkonjunktur så har hamnen återhämtat sig något. Krisen inom skogsindustrin på råvara har gynnat Kalmar Hamn med importtimmer ifrån Ryssland och Baltikum. Andra strukturella förändringar är de nedläggningar som skett inom massaindustrin. Detta skapar ett överskott av flis och massaved. Dessa båda varuslag gynnar hamnen med utskeppningar. Total godsvolym är för perioden, ton. Detta är en uppgång om ca 9 %. Kalmar Hamn har sänkt investeringstakten med hänsyn tagen till lågkonjunktur och ett tidigare negativt resultat. Investering har gjorts i flisskopa för kapacitetsökning vid lastning om 150 tkr samt sopaggregat om 130 tkr. Sopaggregatet ersätter tidigare aggregat då hamnen idag har en ökad timmerhantering och då miljötillstånden kräver noggrannhet av renhållning av kajer. Förutom detta så har man genom kommunens investeringsbudget färdigställt rörledningar och asfaltering på Tjärhovet till en total summa om 1 mkr. Detta läggs såsom en investering och fördelas som hyra på hamnens nyttjanderättsavtal. Genom effektiviseringar och mindre volymökning har Kalmar Hamn AB uppnått 1 mkr över budget. Utfall under årets första 8 mån ger ett positivt resultat om 2 mkr. Summa intäkter , , ,0 Fastighetsunderhåll -55,0 Övriga externa kostnader , , ,0 Personalkostnader , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , ,0 Jämförelsestörande poster -0,3 Rörelseresultat 1 908,5 733, ,0 Ränteintäkter 131,7 200,0 300,0 Räntekostnader -0,1 varav borgensavgift kommunen Budgeterat helårsresultat för 2014 är 1,4 mkr och helårsprognosen ser ut att kunna nå minst 50 % över budgeterat resultat ca 2,2 mkr. Hösten väntas inte hålla samma volymtakt på grund av höga lager av sågade trävaror i England och god tillgång av inhemsk råvara. Kommande investeringar i hamnbolaget hösten 2014 är reparation av kranar under nov- dec med ca 1.2 mkr. Total investering för hamnbolaget kommer under året att omfatta ca 1.5 mkr. Resultat före bokslutsdisp. o skatt 2 040,1 933, , ,0 9 (14)

13 KALMAR ÖLAND AIRPORT AB Trots uteblivet lågprisflyg har passagerarvolymen ökat under årets åtta första månader. Stockholmstrafiken visar en passagerarökning med 12,2 % jämfört med 2013 medan chartern minskar med 7,6%. Utebliven trafik till Barcelona innebär ett tapp på passagerare. Utvecklingen visar också på en effekt av att Oskarshamns flygplats stängde i juni. Andelen bosatta i Oskarhamn har fördubblats och företagscharter har inneburit ett tillskott på resenärer. Totalt all trafik ger detta en ökning med 3,2 %. Vi har under våren haft en kort serie med weekendcharter till Prag samt en avgång till Krakow. Årets charterdestinationer är Mallorca, Turkiet, Rhodos, Kroatien, Sicilien och Gran Canaria. Flygbolaget som kommer trafikera Berlin och Göteborg är bmi regional och det blir 6 respektive 5 avgångar per vecka. Denna satsning innebär att vår region nu knyts samman med en av de mest intressanta huvudstäderna i Europa samt Sveriges andra stad. Utfallet för perioden är tkr jämfört med budget 128 tkr. Trafikintäkterna är 511 tkr bättre än budget. Passageraravgift avseende Berlintrafiken -468 tkr samtidigt som övriga passageraravgifter, GAS (500 tkr) samt extra öppethållning visar plus. Övriga intäkter -484 tkr är minskat kapitalkostnadsstöd -334 tkr pga senarelagda investeringar, mindre avisning -370 tkr samt sålda inventarier 350 tkr. Driftkostnaderna är 615 tkr lägre än budget tack vare senarelagt underhåll medan personalkostnaderna håller budget. För perioden är tre investeringar slutförda; GPU, trappbil och givare AWOS. Ytterligare två objekt kommer att levereras under hösten medan resterande är uppskjutna till Planerat utfall 2014 är ca tkr jämfört med tkr i budget. Prognos för helåret är 600 tkr. Intäkterna ökar med 100 tkr medan kostnaderna för avskrivningar och räntor minskar med 450 tkr tack vare senarelagda investeringar. Den 30/8 genomfördes Flygplatsens dag där vi uppmärksammade att terminalområdet invigdes för 30 år sedan. Utställningar, matupplevelser, tivoli och aktiviteter för barnen varvades med flyguppvisningar och antalet besökare var ca stycken. Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material -239,0-287,0-430,0-430,0 Fastighetsunderhåll , , , ,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Rörelseresultat 1 324,0 388,0 970,0 531,0 Ränteintäkter 41,0 50,0 Räntekostnader -223,0-260,0-420,0-520,0 varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt 1 142,0 128,0 600,0 11,0 10 (14)

14 KALMAR SCIENCE PARK AB Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Verksamheten stärker regionens attraktivitet genom att tillföra nytänkande, inspiration och nätverksbyggande i nära samarbete med Linnéuniversitetet. Mellan januari och augusti 2014 har Kalmar Science Park Incubator mött 36 potentiella inkubatorföretagsidéer. 12 bolag har varit igång i ordinarie inkubatorprocess och 12 bolag i förinkubatorn. I Kalmar Science Park Member Network fanns under samma period 36 bolag. I Kalmar Science Park Partner fanns 14 bolag och i e-handelsklustret Kalmar Science Park e-commerce fanns 34 bolag. Under perioden har Kalmar Science Park Incubator glädjande antagits till det nationella inkubatorprogrammet BIG Summit som leds av ALMI Inkubation. Därmed rankas Kalmar Science Park Incubator numera som en av Sveriges 26 bästa inkubatorer, vilket är det antal som antas till programmet (av totalt 43 befintliga i Sverige). Det är ett synnerligen viktigt betyg på att verksamheten utvecklas i rätt riktning och att den inriktar sig på rätt bolag. Vidare också är antagningen till Summit ett direkt resultat av den målmedvetna satsning som gjorts i och på verksamheten som nu även får en nationell kvalitetsstämpel. Lanseringen av en ny tillväxtsatsning bland de mer etablerade bolagen i medlemsnätverket Kalmar Science Park Member genomförs under perioden, kallat Att leda för tillväxt. Det är ett ledarprogram med fokus på ekonomistyrning och ska leda till att öka företagens konkurrenskraft. Fem tillfällen är inplanerade och satsningen har sin grund i forskningsprogrammet Competing on Visualization. Under perioden har också planeringsmöten genomförts med Landstinget i Kalmar Län samt Linnéuniversitetet gällande strategier för framtida samarbetsprojekt, vilket är en ny och viktig konstellation att medverka i. Verksamheten följer budget och prognos. Resultatskillnaden mellan utfallet för perioden och budgeten förklaras med att intäkterna från Kalmar Kommun är periodiserade över hela året. Jämförelse mellan förra årets resultat med nuvarande resultat visar en försämring på 147 tkr. Summa intäkter 4 031, , , ,0 Inköp av varor och material -41,0-32,0-60,0-48,0 Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar -34,0-40,0-61,0-61,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Rörelseresultat -667, , , ,0 Ränteintäkter 1,0 Räntekostnader -10,0-13,0-20,0-20,0 varav borgensavgift kommunen Vi uppskattar att vi kommer kunna följa helårsbudgeten för De mindre avvikelserna i utfallet på kostnadssidan är ett resultat av ett förlängt projekt och två mindre nya projekt. Dessa kostnader är i stort sett rekvirerade och kommer generera intäkter under året. Dessutom har vi sett över verksamhetens kostnader, avtal mm. och har i vissa fall kunnat minska kostnaderna. Vi anser att vi följer våra ekonomiska mål och ser positivt på utvecklingen under året. Resultat före bokslutsdisp. o skatt -676, , , ,0 11 (14)

15 KALMAR FAMILJEBAD AB Kalmar Familjebad har under våren tagit fram en broschyr med budskapet vuxnas ansvar för barns säkerhet i simhallen. Broschyren är översatt till nio språk vars syfte är att sprida kunskap inför simhallsbesök och är ytterligare ett steg i arbetet säkrare simhall. Broschyren är även ett samarbete med Kalmar läns och Gotlands simhallar för att höja säkerheten i länet. Kalmar Familjebads relaxavdelning har ändrat inriktning och kan nu erbjuda relaxpaket för företag, svensexor, möhippor och kompisgäng. Erbjudandet innehåller en helkväll med spännande aktiviteter eller hälsoinriktade upplevelser, något som efterfrågats av kunder och som vi nu kan erbjuda. En större uppfräschning av våra lokaler har genomförts i juni månad då vi stängde anläggningen under tre dagar för att storstäda, reparera, måla och piffa upp olika områden i simhallsverksamheten. Idag kan vi presentera en miljö som enligt både kunder och personal upplevs som trevligare och fräschare. Bolaget har även investerat i ett nytt grindssystem vilket ger möjlighet till en säkrare in- och utpassage med korrekt besöksstatistik. Sommaren har präglats utav våra gratisbad för ungdomar i årskurserna 4-9. Sommarbaden har i år utökats med de två sista veckorna på sommarlovet vilket har gett ett positivt resultat. Totalt besökte 849 ungdomar badet under sommaren. I övrigt arbetar Kalmar Familjebad med att uppfylla de mål som är satta för året. Verksamhetens mål fokuseras på främst attraktivitet och hållbarhet där nya produkter, tillgänglighet, service och kvalitet är viktiga områden liksom arbetet med att öka miljömedvetenheten bland personal och besökare. Statistiken visar att vi fram till augusti månad uppnått 50 % av våra uppsatta mål. Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material -282,0-241,0-388,0-378,0 Fastighetsunderhåll -194,0-237,0-368,0-368,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar -386,0-412,0-585,0-606,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Rörelseresultat -254,0-152,0-72,0 55,0 Ränteintäkter 7,0 1,0 5,0 5,0 Räntekostnader -3,0-10,0-10,0-10,0 varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt -250,0-161,0-77,0 50,0 Intäkternas största avvikelser är minskade badintäkter med ca 150 tkr jämfört med budget och föregående år vilket kan bero på varma sommarmånader. Den andra väsentliga avvikelsen är förändringen med gruppträningskorten som upphörde att säljas i maj månad efter beslut från Actic AB. Anledningen är att kunder enbart ska kunna köpa träningskort innehållande alla träningsformer (gym, gruppträning och bad). Denna förändring ger Kalmar Familjebad en minskad intäkt för året med ca 90 tkr. Kostnadsposterna är relativt stabila förutom personalkostnaderna som avviker något. Kalmar Familjebad har i sin budget räknat med ett extra lönebidrag samt en felaktighet i personalbudgeten då vi övergick i nytt avtal med Actic. Driftskostnaderna för anläggningen är stabila förutom en relativt stor ökning av klorförbrukningen vilket ska undersökas under hösten. Resultatet för perioden uppgår till tkr vilket är 90 tkr sämre än budget. sprognosen för Kalmar Familjebad visar -78 tkr vilket är 128 tkr sämre än budget. I nuläget arbetar Kalmar Familjebads VD med att ta fram en utredning/förstudie för Kalmars nya simhall. Utredningen skall ge en informativ vägledning för kommande beslut samt innehålla alternativa möjliga förslag av en ny simhall i Kalmar. Utredningen/förstudien skall vara klar den 30 november 2014 och är ett viktigt steg i ett vidare projektarbete. Samtidigt som utredningar pågår försöker Kalmar Familjebad hålla en hög säkerhet och god kvalitet av anläggningen. Dock ser vi skador och reparationsbehov under hösten som kan leda till en stängning under några veckor och därmed orsaka inkomstbortfall. Detta scenario är något som bolaget behöver ha med i beräkningen framöver då fler och fler skador uppstår i den 44-åriga gamla fastigheten. Det har även uppstått en del skrivande om platsbrist gällande simskolor vilket är helt korrekt. Vi har idag inte möjlighet att ge platser till alla de barn som behöver simskoleträning vilket är en viktig aspekt som bör lyftas i samband med framtida beslut gällande simhallsprojektet. Barn till Kalmar Familjebads simskola beräknas idag få vänta ca ett år innan plats kan erbjudas. 12 (14)

16 DESTINATION KALMAR AB Säsongen pågår fortfarande och besöksstatistiken är ännu inte insamlad, men det mesta tyder på en bra sommar för besöksnäringen. Kalmar Gästhamns omsättning ser ut att bli något högre än Antalet båtgäster har minskat, men i gengäld har det skett en stor ökning när det gäller ställplatserna för husbilar. Kalmar Turistbyrå ökade antalet besök i maj, juni och augusti, men hade en nedgång i juli månad. Den allmänna trenden är att besökare själva söker information via mobil/surfplatta. Totalt sett har turistbyråns besök hittills i år minskat med ca besök. På ett år har turistbyrån ca besökare. En av turistbyråns mest efterfrågade produkter är teaterpaketet på Krusenstiernska teatern; detta paket står för ca 60 % av förmedlingsomsättningen. Samarbetet med Kalmar City och Kalmar läns museum kring stadsvandringarna har varit lyckat. I år har ca 550 personer följt med på guidning jämfört med 124 förra året. Projektet är dock ett nollsummespel, där intäkter och utgifter går jämnt upp. Publiken har varit stor vid samtliga av sommarens evenemang, från Kalmar Båtmässa i maj till konserten med Jill Johnson i slutet av augusti. Några av höjdpunkterna var 10-årsjubilerande Kalmar Stadsfest, Musik på Larmtorget, GuldAgility, Sandskulpturfestivalen, Kalmar Grand Prix och Ironman Kalmar Sweden. Det sistnämnda evenemanget får många positiva omdömen och har stor utvecklingspotential. Vi såg t.ex. att intresset för kortdistanstävlingen Kalmar Mini Tri, som hålls samma vecka, var rekordstort bland deltagare och publik. Idrottsevenemangen har över lag haft en bra utveckling och det är tydligt att Kalmars målmedvetna arbete med idrottsevenemang ger resultat. Bland annat står det klart att Kalmar blir värd för Innebandyfesten 2015, d.v.s. SM-slutspelet i innebandy. Ny- och ombyggnationen av Kalmar Slotts serveringslokaler och kök blev klar enligt plan. Nu har slottet äntligen ett kafé med samma öppettider som slottet och en fullvärdig restaurang med fantastiska serveringsytor. Bland annat har ett valv från Gustav Vasas tid öppnats upp med plats för 140 sittande gäster. Även Kungsgemakstornet har öppnats för viktiga möten med plats för personer. Ett nytt koncept har också tagits fram för de historiska middagarna. Det fina sommarvädret har gjort att besökssiffrorna har dalat en aning, entrébetalande besökare för perioden, jämfört med förra året. Säsongs- och fotoutställningarna, Backstage och Post Scriptum, finns kvar till den 2 november. I september hålls en fotoworkshop, som kommer att utmynna i en utställning och tävling, i samarbete med Folkuniversitetet. Barnens söndag återkommer i höst med roliga guideturer för barn. Dessutom kommer slottet att delta med flera evenemang i höstens stora satsning Ljus på kultur, där Destination Kalmar är en av huvudarrangörerna. Kulturveckan arrangeras i samverkan med Ölandskommunerna. Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material , , , ,0 Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Rörelseresultat -586,0 541,0-818,0-333,0 Ränteintäkter 10,0 20,0 20,0 30,0 Räntekostnader -50,0-47,0-73,0-70,0 varav borgensavgift kommunen Bolaget redovisar ett underskott på 626 tkr för perioden, vilket är betydligt sämre än budget. En översiktlig analys av utfallet pekar mot något lägre intäkter än budgeterat men framförallt på att bolaget under perioden tagit kostnader vilka ligger budgeterade på sista tertialet av året. För helåret prognosticeras ett underskott på 871 tkr att jämföra med budgeterade 373tkr. Resultat före bokslutsdisp. o skatt -626,0 514,0-871,0-373,0 13 (14)

17 KALMAR ENERGI HOLDING AB, KONCERN En mild vinter och väldigt tidig vår påverkar verksamheten i stor omfattning med lägre volymer inom samtliga affärsområde vilket i sin tur självklart får effekt på resultatet. Under sommarens årliga revision av kraftvärmeanläggning i Moskogen upptäcktes skador på turbinen som fördröjer starten av anläggningen fram till mitten av oktober. Konsekvensen av detta är tappade elintäkter och något högre kostnader för alternativ drift samt åtgärder för att återställa turbinen för drift. Vi ser därmed en ytterligare försvagning av resultatet i koncern. Under våren har en analys och utvärdering av vår fiberaffär skett. Vi ser att vi har en naturlig roll att spela som svartfiberaktör samtidigt som det finns ett behov av att hitta samverkan med en kommunikationsoperatör för att ytterligare förstärka vårt kunderbjudande. Kombinationen av fiber och fjärrvärme efterfrågas idag av våra kunder. Analysen av fjärrvärmens framtida affärmodell pågår fortsatt. Framtiden med mättad marknad och energieffektiviseringar förändrar våra förutsättningar för vår affär och vi ser nu ett behov av att utveckla ett mer anpassat kunderbjudande. Resultatet för verksamheten ligger närmare 6 mkr bättre än budget. Under sommaren har vi tagit igen en del av tappet mot budget i elhandelsverksamheten och inom elnätsverksamheten. Båda verksamheterna är nu något bättre än budgeterat. Inom värmeverksamheten inväntar vi kostnaderna från sommarens revisioner och konsekvenserna av turbinstoppet kommer vi att se främst under september och oktober. Den milda vinterns effekter är dämpade genom en väl genomförd sommarproduktion. Vid tillfället för prognos 3 hade vi inte den totala bilden över konsekvenserna av turbinstoppet och helårsprognosen bedöms idag att landa 3-4 mkr lägre, förutsatt att vi får en temperaturmässigt normal höst och vinter. Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material , , , ,0 Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Jämförelsestörande poster Rörelseresultat , , , ,0 Ränteintäkter 1 291, , , ,0 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt , , , ,0 14 (14)

Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015

Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-05-27 KS 2015/0500 Kommunstyrelsen Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något

Läs mer

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 sid 1 (21) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-12-20 Marcus Berg, 054-540 80 49 marcus.berg@karlstad.se Koncernbudget år Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2011

Delårsrapport tertial 1 2011 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finalsiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen

Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen Piteå Kommunföretag AB Moderbolaget & koncernen 2012 Innehåll VD-kommentar 3 Läsanvisning och organisationsschema 4 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Kassaflödesanalyser 8 Tilläggsupplysningar 9 Piteå

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

delårsrapport januari-mars 2010

delårsrapport januari-mars 2010 delårsrapport januari-mars 2010 Skolornas nya webbplatser Nu bygger alla skolor och förskolor sina egna webbplatser. Många är redan färdiga och fler kommer att publiceras under den närmaste tiden. Det

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Årsrapport för Telge 2014

Årsrapport för Telge 2014 Årsrapport för Telge 2014 Detta är årsrapporten för Telgekoncernens tionde verksamhetsår. Godkänd av koncernstyrelsen 2015-03-06. Telges Årsrapport 2014 Sida 1/92 Innehållsförteckning FÖRORD 3 1. EKONOMISK

Läs mer

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4 ÅRSREDOVISNING 2014 innehåll 2013 STARTADE EN ny ettårig utbildning för fastighetsvärdar på GR/VUX som tagits fram tillsammans med oss och våra systerbolag. Flera av eleverna har under 2014 fått anställning

Läs mer

Budget 2008. för de kommunala bolagen

Budget 2008. för de kommunala bolagen Budget 2008 för de kommunala bolagen Innehållsförteckning Sid Omfattning. 1 Ägarstyrning.. 1 Budgetprocess 2 Ekonomiska mål. 2 Finanspolicy 3 Borås Stadshus AB.. 4 Energi och Miljö AB 4 - Hushåll 5 - Biogas.

Läs mer

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Kort om Varbergs Bostad... 2 VD:s kommentar... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 21 Balansräkning...22 Kassaflödesanalys...23 Redovisningsprinciper, noter...24

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB Besöksadress: Valthornsvägen 11, 1 tr Postadress: Box 25044, 750 25 Uppsala Tel: 018-40 00 20 Fax: 018-40 32 30 e-post: ukfab@uppsalafastighets.se www.uppsalafastighets.se

Läs mer

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28 Delårsrapport -07-31 Fastställd av KF -10-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning. 5 Sammanställd redovisning

Innehållsförteckning. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning. 5 Sammanställd redovisning Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Omvärldsanalys 7 Vision och mål 12 Finansiell analys

Läs mer

Kalmar kommuns årsredovisning 2014

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-04 KS 2015/0093 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer