Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning KS 2015/0500 Kommunstyrelsen Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Uppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Bakgrund I samband med att kommunbolagets styrelse i december beslutade om budget 2015 antogs även hur och när uppföljning av ekonomi och verksamhet ska ske i koncernen. Uppföljning av ekonomi och verksamhet för koncernen ska redovisas i kommunbolagets styrelse efter april och augusti. Inriktningen i uppföljningen ska vara utfall för perioden, prognos för helårsutfallet, analys av utfallet. Rapporteringen efter oktober kommer enbart vara sifferdelen. I denna första rapport för året, som baseras på fyra månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I uppföljningen kommenteras nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar koncernens ekonomi. Maria Björkman ekonomichef Kalmar Kommunbolag AB Bilaga: Uppföljning efter tertial 1 med prognos för bokslutet 2015 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

2 Uppföljning efter tertial 1 med prognos för bokslutet 2015 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Foto Jan Magnusson

3 Uppföljning tertial Budgetuppföljningen efter tertial 1 bygger på bolagens egna uppgifter och kommentarer rörande verksamhet och mål, utfall och analys samt prognos och framtid. Prognos för koncernbokslutet 2015 Prognosen för koncernens utveckling och resultat efter tertial 1 visar att budget följs i flera av bolagen medan några har ett avvikande resultat. I denna första rapport för året, som baseras på fyra månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. Koncernens prognostiserade resultat före skatt uppgår till 110,7 mkr vilket är 48,1 mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på realisationsvinsten vid försäljningen av Industriparken i Kalmar AB med 44,2 mkr och andra bidragande orsaker är den positiva hyresutvecklingen, låga räntor och ett starkt resultat för HB Telemarken. För resultatandelen i Kalmar Energi är prognosen något lägre än budget beroende på det milda vädret som påverkar fjärrvärmeproduktionen och därmed också elproduktionen. Perioden jan - apr 2015 Helår Utfall Budget Utfall Prognos Budget Utfall Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (tkr) föreg. år föreg. år Kalmar Kommunbolag AB Kalmarhem AB KIFAB i Kalmar AB Kalmar Vatten AB Kalmar Hamn AB Kalmar Airport AB Kalmar Science Park AB Destination Kalmar AB Kalmar Energi Holding AB (siffror per mars) Koncernens resultat före skatt Årets resultat koncernen Finansrapport koncernen I koncernen är räntekostnaden en väsentlig kostnadspost och alla bolag i koncernen har en fastställd finanspolicy som syftar till att begränsa och kontrollera de finansiella riskerna. Antalet kreditgivare i portföljen är 5 stycken och den som har störst andel är Kommuninvest. Deras andel har sedan uppföljningen per december minskat från 70 % till 64 % och det beror i huvudsak på att Kalmarhem har en tillfällig utökning av koncernkrediten. Kalmarhem avvaktar ytterligare förfall innan ny upplåning ska ske för att därigenom ha möjlighet att fråga om pris på Kommuninvests tapp om 100 mkr. Koncernens genomsnittliga ränta för perioden är 3,07 % och har sedan december stigit med 0,03 % se nedanstående graf för jämförelser sedan ,70% 3,60% 3,50% 3,40% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00% 2,90% 2,80% X Genomsnittlig ränta Apr. Aug. Okt. Dec. X (12)

4 Skuld varav lån mot rörlig ränta varav lån mot rörlig ränta koncernvalutakontot varav lån mot fast ränta Räntederivat Lån kommunal borgen Koncernvalutakonto per 30/ Limit koncernvalutakonto Ränterisk och refinansieringsrisk. Räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i bolagets resultat. Andelen lån i koncernen där räntan förfaller inom 1 år är 28 %, dvs. 694 mkr av den totala låneskulden mkr. Sedan uppföljningen per december har 74 % dvs mkr av låneskulden haft omsättning avseende räntebindning. Vid jämförelse mellan december och april har mindre förändringar skett i räntebindningstidens struktur, då räntebindningstiden vid omsättning placerats om inom 1 år. Refinansieringsrisken dvs. kapitalbindningstiden utgörs av risken att betydande delar av lånen förfaller inom samma tidsperiod. Andelen lån i koncernen där kapitalet förfaller inom 1 år är 63 %, dvs mkr. Sedan uppföljningen per december har 15 % dvs. 365 mkr av låneskulden haft omsättning avseende kapitalbindning. Kapitalbindningstiden upp till 1 år har minskat med 157 mkr och det beror i huvudsak på att lånen i samband med omsättning blivit lösta. Vid en jämförelse med april 2014 har stora förändringar skett avseende kapitalbindningen, då var 21 % (561 mkr) av låneskulden bunden högst 3 månader att jämföra med dagens 9 % (220 mkr). Förändringarna avseende räntebindningstiden beror i huvudsak på att de omsättningar som skett har placerats med 1 års bindningstid. Miljoner kr Kapital- och räntebindningstruktur Högst 3 mån < 1 år < 2 år < 3 år < 4 år < 5 år 5 år < kapital apr.-15 kapital dec.-14 ränta apr.-15 kapital dec (12)

5 KALMAR KOMMUNBOLAG AB Kalmar kommunbolag ska företräda ägaren Kalmar kommun och verka för en styrning av koncernen med ägardirektiv som grund och bedriva samarbete med kommunen där vi förväntas bidra med koncernperspektivet i vidareutvecklingen av Kalmar. Under perioden har försäljningen av Industriparken i Kalmar verkställts. Kalmar Flygutveckling AB avvecklats enligt beslut och ett inkråmsavtal har tecknats med Kalmar Öland Airport om överlåtelse av tillgångarna i bolaget. I koncernen planeras övergripande ekonomiutbildningar för ekonomer och assistenter med syfte att öka kompetensnivåer b la med anledning av nya redovisningsprinciper (K3). Styrelseutbildning för nyvalda styrelseledamöter i bolagen har genomförts i samverkan med kommunledningskontoret. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 43,9 mkr, 44 mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på realisationsvinsten 44,2 mkr från försäljningen av Industriparken i Kalmar, men också på högre personalkostnader med 200 tkr. Resultatet efter de finansiella posterna är 42 mkr jämfört med budget -1,9 mkr. Den genomsnittliga räntan för lånen under perioden är 3,49 % och ligger i nivå med budgeterad ränta. Kalmar Kommunbolags helårsprognos för årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 70 mkr och är ca 44,1 mkr bättre än budget. Arbetet med intern kontroll och riskhantering genomförs enligt beslutad policy och riktlinjer. I december tog styrelsen beslut om upprättad riskanalys och som nu i mars uppdaterats. Efter beslut om uppdaterad riskanalys har nu en kontrollplan upprättats. Summa intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Utdelning Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt Lämnade koncernbidrag Årets resultat före skatt (12)

6 KALMARHEM AB Kalmarhem har uppställda mål i enlighet med fastställda strategier för 2015 och mål för Kalmar kommuns målområde. De planerade insatserna fortlöper enligt plan men under T1 når vi inte uppsatta mål med svarstider och serviceanmälan. Målet med nyproduktion är vi bara en bit på väg och årets prognos är 30 nya lägenheter. Erbjuda ett allsidigt utbud av attraktiva välskötta fastigheter i olika delar av kommunen. Att producera attraktiva hyresrätter för våra olika kundgrupper i snitt lägenheter per år. Kundbemötande, för att kunderna ska uppleva Kalmarhem som en positiv hyresvärd mäts/uppföljning av prioriteringstider för serviceanmälan och svarstider i telefon. Uppfylla uppsatta åtaganden i enlighet med studentbostadsgarantin. Att ha minst två detaljplaner aktiva varje år. I enlighet med Skåneinitiativet sänka energiförbrukningen med 20 % Mål att bibehålla uthyrningsgrad och minska omflyttning visar om Kalmarhem har rätt hyresnivå. Mål avkastningskrav: avkastning på totalt kapital ska vara minst 4 %. Mål belåningsgrad: Fastigheternas belåningsgrad ska vara högst 75 %. Efter VLS ledningens genomgång har respektive kontrollansvarig lämnat rapport om intern kontroll till ledningsgruppen efter avslutat år I Kalmarhem pågår nu arbete med att ta fram en ny riskanalys inklusive sannolikhets- och konsekvensbedömningar. Denna analys skall göras i en ny internkontrollplan vilken bör vara klar under nästa tertial. Periodens resultat är 5,6 mkr, vilket är 3,4 mkr högre än budgeterat resultat för perioden. Detta beror bla på att hyresintäkterna är högre pga lägre vakanser och värmekostnader lägre då det har varit varmare än normalår. Fastighetsunderhåll för 2015 är något högre än planerad budget. Driftskostnaderna har varit något lägre än årets budget delvis beror detta på att snöröjningen varit 1,3 mkr lägre. Räntekostnaderna för perioden har varit lägre än beräknat för perioden. Kalmarhems övergripande finansiella mål för perioden är en belåningsgrad på 75 %, för 2014 är belåningsgraden 72 %. Därmed ska den stora känsligheten för ränte- och finansierings risken minska för bolaget. Målsättningen är att klara det budgeterade årsresultatet på 10,0 mkr. Rationaliseringsarbetet fortsätter och ska utvecklas. Kontinuerligt pågår arbetet med fastighetsvärdering och uppföljning av fastigheternas lönsamhet. Period jan-apr Helår Summa intäkter Inköp av varor och material Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Bryggarens 10 lägenheter var färdiga för inflyttning i mars, Lunden 1st lägenhet och Lundens nyproduktion 18 st lägenheter blir färdiga i juli. Installation av solfångare har påbörjats på Lunden. Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

7 KIFAB I KALMAR AB KIFAB i Kalmar AB tillhandahåller lokaler främst för näringsliv och universitet. Bolaget ska därigenom medverka till att utveckla och stärka näringslivet. Årets första tertial har inneburit en stabil vakansgrad om ca 4,4 % i KIFAB och 2,4 % i HB Telemarken vilket ligger i linje med våra antaganden i samband med budgetarbetet för Projektering och upphandling av en större ombyggnad av Mjölnaren 4 är genomförd. Efter ombyggnaden som omfattar ca m2 kommer länsstyrelsen att flytta in och ersätter då socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen som flyttat ut under tertial 1. Projektering och upphandling av en ny tågserviceanläggning för KLT och deras underhållsentreprenör har genomförts. Projektet beräknas starta innan semestern. Verksamhetsmål utgående från kommunens verksamhetsplan har tagits fram och beslutats av styrelsen. Målen är registrerade i hypergene och omfattar såväl ekonomiska mål som attraktivitetsmål, miljömål samt medarbetarmål. Aktiviteter pågår inom samtliga målområden och vi bedömer att målen kommer att uppnås. Styrelsen har under våren tagit fram en omfattande riskanalys inklusive sannolikhets- och konsekvensbedömningar. Denna analys skall nu omsättas i en internkontrollplan vilken förväntas vara klar under tertial 2. Rörelseresultatet är ca 2,4 mkr bättre än budget. Resultat före dispositioner och skatter är nästan 9 mkr vilket är ca 2,9 mkr bättre än budget. Främsta orsakerna är hyresintäkter något bättre än budget samt minskade underhållskostnader samt ett starkt resultat från HB Telemarken. Vi bedömer att räntekostnaderna kommer att landa något över budget då upplåningen (intern) kommer att öka mot slutet av året pga. av pågående och kommande investeringar samt att den negativa STIBOR-räntan ökar kostnaden för våra SWAP-lån något. Vår bedömning är att budgeterat resultat för 2015 kommer att överträffas. Summa intäkter Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från dotterföretag Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

8 KALMAR VATTEN AB Ett av de viktigaste målen som bolaget arbetar med är att ha en hög utbytestakt av va-ledningar för att få ner den genomsnittliga åldern på ledningsnätet. Genom att förbättra ledningsnätet kan antalet läckor reduceras, minska inläckaget av ovidkommande vatten och mindre antal bräddningar. Va-sanering har genomförts i området kring Timmermansgatan, Falkenbergsvägen, Jutegatan, Lorensbergsgatan. I kvarter Getingen och Slöjdaregatan pågår va-saneringar. Kommande va-sanering blir på Lindölundsområdet och Esplanaden. Dagvattendammarna vid golfbanan har rensats från sediment. En avvattningsdamm har anlagts för att fånga upp sedimentet innan det renade vattnet släpps ut i Östersjön. För att få en snabbare och säkrare driftskommunikation har en ny fiberkabel mellan Vattentornet och Skälby vattenverk grävts ner. Fiberrör har anlagts mellan Stenkällan och Bottorps vattenverk. Stenkällan kommer att anslutas med fiber för ökad kommunikation. Reningsverket har i början av året haft problem med höga salthalet på inkommande avloppsvatten och kvävereningen har av den anledningen varit delvis utslagen. Under samma tid har reningsverket haft problem med Nokardia-bakterier i reningsprocessen. Utredningsavdelningen har utrett dimensioneringen av avloppsledningen på Södra -linan inkl pumpstationer, tagit fram en Klimatanpassnings-plan, tagit fram skötselplaner av dagvattendammar m.m. Den interna kontrollen bedrivs som ett förbättringsarbete med fokus på förbättringar under hela året. När det gäller risker gör vi genomgångar på varje avdelning både verksamhetsrisker och arbetsmiljörisker. Utöver risker arbetar vi med krishantering. Om en risk faller ut i verksamheten kan det leda till en kris och det är viktigt att den hanteras på ett effektivt sätt. Under år 2015 uppgår nettoförsäljningen till 46,0 (45,4) mkr vilket är 1,5 mkr lägre än planen. Anslutningsavgifter periodiseras och av totalt 3,3 (3,9) mkr har 0,6 (0,7) mkr förts direkt till resultatet och 2,7 (3,2) mkr periodiseras på 30 år. Underhållskostnaden på bolaget anläggningar är något högre än budgeterat. Försåld mängd vatten uppgår till ( ) kubikmeter. Antal läckor på vattenledningsnätet uppgår till 18 (20) st. Resultatet i bolaget redovisas till 1,2 (2,7) mkr mot budgeterat 2,9 mkr. Under året har bolaget investerat för 15,7 (14,5) mkr varav va-sanering (reinvestering) i va-ledningsnätet uppgår till 11,6 (4,5) mkr. Antal meter sanerade ledningar överstiger målet. Summa intäkter Inköp av varor och material Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt Reningsverket på Tegelviken är föråldrat och är över 50 år gammalt. Ett principförslag av en ny vattenreningsdel som ska ersätta den befintliga anläggningen har tagits fram. Det framtagna principförslaget har möjliggjort en teknisk analys samt framtagning av en grov kostnadskalkyl. Den planerade platsen för Kalmarsundsverket är området mellan befintligt reningsverk och KSRR. Styrelsen ska vid styrelsemöte juni besluta om ett inriktningsbeslut. Prognos för 2015 planeras till 8,9 mkr mot budgeterat 8,6 mkr och planerade investeringar under 2015 beräknas uppgå till 52,0 mkr. 7 (12)

9 KALMAR HAMN AB Hamnen bedriver skötsel och drift av Kalmar Hamn samt lossning och lastning av båtar. Våra kvalitetsmål och resultatmässiga mål har fallit väl ut under årets första kvartal. Det löpande kvalitetsarbetet med våra kvalitetsystem hjälper hamnen att uppnå och följa upp den löpande verksamheten. Hamnen ligger idag 23 % under budgeterat resultat. Volymerna är högre men även våra kostnader. Vi har haft större kostnader för utveckling av hamnen som belastar oss framförallt påsikt men även större mängd kortsiktiga reparationer. Säkerhet är ledordet i vår affärside där vi uppfyller det till 100 % under denna första del av året. Vi har tagit till oss övergripande policy och riktlinjer för intern kontroll och riskhantering. Arbetet med att ta fram en riskanalys är påbörjad. Att arbeta med intern kontroll och risk är redan idag en naturlig del i vårt arbete med VLS, egenkontroll enligt Miljöbalken, systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljölagen. I enlighet med denna genomförs löpande riskanalyser och arbetsmiljöanalyser med upprättande av respektive handlingsplan. Genom ett ekonomiskt effektivare sätt att lossa och lasta båtar har vi en större andel av den fasta personalen verksamma. Vi klarar större volymer till lägre kostnad per ton. Totalt under perioden 10,1 tkr mot förra året 8,9 tkr. Volymökningen är framförallt i lågvärdiga produkter såsom flis och massaved och de ger inte den ökning av intäkterna som sågade trävaror gör. Helårsutfallet ur ett ekonomiskt perspektiv ger ett positivt resultat om 1,8 mkr mot föregående års resultat exkluderat realisationsvinst 2,0 mkr. Förutsatt att strukturförändringen står sig så går vi mot stigande volymer tack vare foderfabrikens färdigställande och rådande god konjunktur för den gröna skogsnäringen. Summa intäkter Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen 0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

10 KALMAR ÖLAND AIRPORT AB Den positiva utvecklingen fortsätter och jämfört med föregående år har passagerarantalet ökat med totalt 5,2 %. Inrikesflyget till Stockholm har ökat hela 7 % medan utrikestrafiken tappat något. Vi har under våren fått en ny operatör på linjen till Berlin och det är nu Sparrow Aviation som flyger. Under våren finns möjlighet att flyga kortcharter till Budapest samt ett antal charter-destinationer; Kroatien, Mallorca, Rhodos, Sicilien och Turkiet. I juli startar ett stort projekt med omtoppning (asfaltering) av hela landningsbanan. Arbetet kommer att ske kvälls- och nattetid och påverkar därför inte flygtrafiken. Ett visionsarbete är uppstartat Vision 2025 den enkla resan. Tanken är att med hjälp av regionen ta fram en målbild 2025 för Kalmar Öland Airport. Flygplatsen arbetar aktivt för att utreda förutsättningarna för att etablera en kommersiell flygbiobränsleanläggning på Kalmar Öland Airport. Arbetet med internkontroll och riskhantering genomförs enligt fastställd policy och mål. Inför 2016 har arbetet med ny drifthandbok påbörjats. Trafikintäkterna är 907 tkr bättre än budget, ökade intäkter för säkerhetskontroll samtidigt som utebliven Göteborgstrafik samt mindre trafik till Berlin ger ett minus. Övriga intäkter visar tkr efter inkråmsöverlåtelse från Flygutveckling i Kalmar AB samtidigt som driftkostnaderna visar som är ökade kostnader för marknadsföring samt tidigarelagda underhållskostnader. På grund av senarelagda nyrekryteringar efter pensionsavgångar är personalkostnaderna 270 tkr bättre än budget. Även avskrivningar och räntor är lägre än budget tack vare senarelagda investeringar. Prognosen är att vi håller budget Vår måluppfyllnad är god inom samtliga målområden. Summa intäkter Inköp av varor och material Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

11 KALMAR SCIENCE PARK AB Kalmar Science Park utgör en mötesplats för idéer och innovativa företag som vill utvecklas med målsättning att främja en långsiktig ekonomisk utveckling i Kalmar och regionen. I nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet ska bolaget bygga nätverk och vara en utvecklingspartner för nya företag i Kalmar. Bolaget ska erbjuda verktygen och miljön för att utveckla nya idéer, företag och marknader. Bolaget ska medverka till nytänkande och inspiration, bidra till att Kalmars attraktivitet stärks och vara en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer. Under tertial 1 har inkubatorn utvärderat 17 affärsidéer/projekt, 7 bolag var igång i förinkubatorn och 12 bolag var igång i ordinarie inkubatorprocess. I Kalmar Science Park Member fanns under tertial 1 33 bolag, i Kalmar Science Park Partner 14 bolag och i e-handelsklustret Kalmar Science Park e-commerce 31 bolag. Ett intensivt arbete med verksamhetsutveckling har initierats under perioden, i syfte att tydliggöra utbud och innehåll, förenkla samt effektivisera. Vidare för att ta fram ett ledningssystem som passar en Science Park, vilket görs tillsammans med en extern konsult som är nationell expert inom området. Detta för att förbättra arbetet med måluppfyllelse och gå mot en mer processbaserad verksamhet. Under perioden har också en rekryteringsprocess av en ny kommunikatör till verksamheten inletts och beräknas vara klart under maj månad. Riskanalys genomfördes i januari 2015 och tillhörande internkontrollplan togs då fram. Den interna kontrollplanen tillämpas enligt upplägg beskrivet däri. Vi följer budgeten för perioden i stort sett. Intäkterna för perioden är högre pga. att vi har fakturerat Kalmar Kommun samt Näringslivsenheten enligt avtal. I budgeten ligger denna intäkt periodiserad. Detta gäller även för intäkterna från medlemsföretagen och samarbetspartners. Övriga avvikelser ligger i fas med återstående slutredovisning för förlängt projekt till 2015 samt en nyrekrytering och vissa inköp till inkubatorbolagens nya lokaler. Summa intäkter Inköp av varor och material Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter 1 1 Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Den mindre avvikelsen i personalkostnader förklaras med att vi har haft två vikarier tillsatta för en 100 % anställd som har varit föräldraledigt under första kvartalet En person har varit anställd på en beviljad utvecklings-anställning från arbetsförmedlingen som betalade ut utvecklingsstöd till Kalmar Science Park. Detta syns inte på personalkostnadsposten då det är bokförd som en momsfri intäkt. Prognos för 2015 ligger fortfarande jämförbart med budgeten för Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

12 DESTINATION KALMAR AB Under årets första månader har flera förberedelser gjorts inför bolagets högsäsong. Två nummer av Kalmarmagasinet har producerats och skickats ut och sommarens marknadsföringskampanj har inletts. När det gäller internationell marknadsföring ingår vi i ett treårigt regionalt samarbete inom Kalmar län ( ). För att kunna säkerställa kvaliteten i verksamheten har en vaktmästare anställts till Kalmar Slott och en som ska arbeta med evenemang och idrottsturism. Vi har tecknat ett nytt 15-årigt avtal med fastighetsägaren för Baronen om en ny servicebyggnad i gästhamnen, som ersätter de provisoriska bodar vi har haft tidigare. Vi har tagit fram fler upplevelsepaket med olika inriktning. Det populäraste är dock fortfarande hotellpaketet Krusenstiernska teatern, som i år har sålt bättre än någonsin. Kalmar Slotts satsningar på barnaktiviteter fortsätter och i april var det premiär för Petits sagoäventyr, som finns på plats under lågsäsong. Förberedelser pågår också för Barnens Slott som i år är öppet 22 juni-9 augusti. Den första av årets två säsongsutställningar, Pippi och lite till, har haft vernissage. Den 23 maj öppnar den andra utställningen, National Geographic A new age of exploration. Förberedelserna inför sommarens evenemang är i full gång. Vi har en bred bas av återkommande evenemang som t.ex. Kalmar Båtmässa, Kalmar Stadsfest, Musik på Larmtorget och Ironman Kalmar. Vi får också allt fler förfrågningar från externa arrangörer och gästas i sommar bl.a. av Roxette, Sven-Ingvars och standup-turnén Badjävlar. Kalmars målmedvetna arbete med idrottsevenemang ger resultat. Antalet deltagare ökar i de flesta av stadens idrottsevenemang. Vid det globala välgörenhetsloppet Wings for Life World Run i maj fördubblades antalet deltagare. Kalmar/Öland är den enda plats i landet där loppet går och medieuppmärksamheten är stor. Tre nyheter bland årets idrottsevenemang är cykelloppet Kalmar Grand Prix, som i år utökas med ett nytt motionslopp, Kalmar Horse Show och SM i Beach Soccer. Partnerarbetet har även under våren genomförts i samarbete med en konsult. Vi är nu uppe i 85 partners och har dessutom flera möten inbokade med potentiella nya partners. Vi har tagit till oss övergripande policy och riktlinjer för intern kontroll och riskhantering. Arbetet med att ta fram en riskanalys är påbörjad. Att arbeta med intern kontroll och risk är redan idag en naturlig del i våra evenemang och projekt. Periodens resultat är tkr vilket är 488 tkr sämre än budget. Detta beror på att reklamtrycksaker och marknadsföringsinsatser gällande Idrottsturism är kostnadsförda tidigare än lagd budget. Summa intäkter Inköp av varor och material Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt När det gäller catering och konferenspaket så har vi ökade intäkter med 735 tkr och ökade kostnader med 606 tkr jämfört mot budget det är först i år vi kan se resultatet av den nya Slottsrestaurangen. Räntekostnaderna ligger något lägre än budget. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra de administrativa rutinerna och därmed förbättra likviditeten. För helåret prognosticeras ett underskott på 871 tkr att jämföra med budgeterade 373tkr. 11 (12)

13 KALMAR ENERGI HOLDING AB, KONCERN Ännu ett år som inleds med mild vinter. Än så länge är konsekvenserna inte så tydliga på resultatet men det förväntar vi oss under april. Fokus i verksamheten är affärer och vi analyserar våra 9 affärer och arbetar med ett tydligt kundfokus och helhetslösningar för samtliga delar i verksamheten. Samfälligheter som önskar breda lösning med fiber, fjärrvärme och andra tjänster kopplade till våra komptensområden är just nu en viktig del i vår utveckling av verksamheten. Driften har under inledningen av året varit i princip felfri vilket är grundläggande i vår leverans till våra kunder. Kalmar Energi har policydokument som styr de finansiella riskerna i verksamheten såsom bränslepolicy, elproduktionspolicy, finanspolicy, elhandelspolicy samt en övergripande policy som hanterar även verksamhetsriskerna. Verksamhetsriskerna hanteras via systematiskt arbete i den löpande förvaltningen och övervakning sker främst genom rapportering till forumet för säkerhet, arbetsmiljö och miljöfrågor, SAM. Intern kontroll övervakas via vår attestinstruktion. Årlig översyn av samtliga policydokument och attestinstruktion sker på det konstituerande styrelsemötet i maj. Anpassning och utveckling sker till de krav som omvärlden ställer på vår verksamhet. Resultatet i verksamheten ligger något bättre än budget vilket är att hänvisa till mycket god tillgänglighet på våra samtliga anläggningar. Prognosen för året är något lägre än budget och där hänsyn är tagen till den milda inledningen på året. Väder är och teknisk tillgänglighet påverkar resultatet väsentligt i löpande drift. På längre sikt påverkas främst värmeverksamheten av låga elpriser vilket får till följd att intäkten på el och elcertifikat sjunker, dock i en kontrollerad takt då vi tillämpar prissäkring i ett femårsperspektiv. Period jan-mar Helår Summa intäkter Inköp av varor och material Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Övriga rörelsekostnader 0 0 Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 62 Uppföljning efter tertial 2 med prognos för bokslutet för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Handlingar Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2014

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2014 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2014 54 Uppföljning efter tertial 2 med finansiell information och prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB

Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2017-06-01 KS 2017/0673 0480-45 01 00 Kommunfullmäktige Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar,

Läs mer

43 Uppföljning tertial 1 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB

43 Uppföljning tertial 1 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 27 maj 2014 43 Uppföljning tertial 1 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Handlingar Maria Björkmans skrivelse om ekonomisk

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30

Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Sidan 52 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Fredrik Lindquist (FL) Lars Magnusson (LM)... Övriga deltagande

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB:s redovisning av plan och uppföljning av intern kontroll

Kalmar Kommunbolag AB:s redovisning av plan och uppföljning av intern kontroll TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-05-19 KS 2015/0259 Kommunstyrelsen Kalmar Kommunbolag AB:s redovisning av plan och uppföljning av intern kontroll Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Tertialbokslut Jämte prognos 1

Tertialbokslut Jämte prognos 1 7. Tertialbokslut 1 2017 Jämte prognos 1 Kapellskärs Hamn AB 2017-05-30 KAPHAB 2017-05-30 Till Kapellskärs Hamn AB:s styrelse Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2017 I gällande arbetsordning finns bland

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 35 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Lennart Karlsson (LK) Anders Johansson (AJ) Jan Englund (JE) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Conny Fransson

Läs mer

Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl Mönsterås Bostäder AB Styrelsen Datum 2013-12-16 Sidan 78 Plats och tid Beslutande Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2013-12-16, kl. 13.30 Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 mars 2016

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 mars 2016 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 mars 2016 25 Rapport om resultat av intern kontroll och riskhantering i koncernen Kalmar Kommunbolag AB Handling Rapport om resultat

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september 2008-11-13 Delårsrapport januari september 2008 Rapportperiod (juli - september 2008) Nettoomsättningen ökade till 14 779 (11 216) KSEK Rörelseresultatet ökade till 5 938 (3 758) KSEK Rörelsemarginalen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig Stockholms läns landsting Landstingshusct i Stocldiolm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2017-08-24 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB Ärendebesla*iviiiiig

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Beslut om bolagens verksamhet varit förenligt med det fastställda ändamål och inom befogenheterna

Beslut om bolagens verksamhet varit förenligt med det fastställda ändamål och inom befogenheterna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-04-21 KS 2015/0360 Kommunstyrelsen Beslut om bolagens verksamhet varit förenligt med det fastställda ändamål och inom befogenheterna Förslag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 29 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga

Läs mer

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB 6. KAPHAB 2016-09-26 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2016- Kapellskärs Hamn AB Marknaden Som en följd av en ökad osäkerhet i världsekonomin skrev IMF i början av 2016 ner sin prognos för den globala

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Uppföljning efter april med prognos för bokslutet 2013 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB

Uppföljning efter april med prognos för bokslutet 2013 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Handläggare Datum Maria Björkman 2013-05-17 Uppföljning efter april med prognos för bokslutet 2013 för koncernen Kommunbolag AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Sidan 36 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Göran Sjögren (GS) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 78 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30 Sidan 26 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun?

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Västerviks kommun har valt att samla kommunens och de kommunala bolagens finansverksamheter under ett och samma tak, nämligen i en internbank. Internbankens

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013 KS 6 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 20-11-07 KSN-20-84 Finansutskottet Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB

Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 55Ö477-9378 Verkställande Direktören i (i) SKRIVELSE 2015-11-11 LISAB 2015-0003 Styrelsen Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 29 november 2013 Delårsrapport Q3 2013 2013-01-01 2013-09-30 Nettoomsättning 168 258 tkr (170 734) Rörelseresultat 16 606 tkr (29 745) Resultat efter skatt 14 505

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015 KAPHAB 2015-09-22 Till Kapellskärs Hamn AB: s styrelse Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015 I gällande arbetsordning finns bland annat regler för hur den ekonomiska rapporteringen skall ske. Med anledning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer