Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning KS 2015/0500 Kommunstyrelsen Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Uppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Bakgrund I samband med att kommunbolagets styrelse i december beslutade om budget 2015 antogs även hur och när uppföljning av ekonomi och verksamhet ska ske i koncernen. Uppföljning av ekonomi och verksamhet för koncernen ska redovisas i kommunbolagets styrelse efter april och augusti. Inriktningen i uppföljningen ska vara utfall för perioden, prognos för helårsutfallet, analys av utfallet. Rapporteringen efter oktober kommer enbart vara sifferdelen. I denna första rapport för året, som baseras på fyra månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I uppföljningen kommenteras nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar koncernens ekonomi. Maria Björkman ekonomichef Kalmar Kommunbolag AB Bilaga: Uppföljning efter tertial 1 med prognos för bokslutet 2015 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

2 Uppföljning efter tertial 1 med prognos för bokslutet 2015 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Foto Jan Magnusson

3 Uppföljning tertial Budgetuppföljningen efter tertial 1 bygger på bolagens egna uppgifter och kommentarer rörande verksamhet och mål, utfall och analys samt prognos och framtid. Prognos för koncernbokslutet 2015 Prognosen för koncernens utveckling och resultat efter tertial 1 visar att budget följs i flera av bolagen medan några har ett avvikande resultat. I denna första rapport för året, som baseras på fyra månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. Koncernens prognostiserade resultat före skatt uppgår till 110,7 mkr vilket är 48,1 mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på realisationsvinsten vid försäljningen av Industriparken i Kalmar AB med 44,2 mkr och andra bidragande orsaker är den positiva hyresutvecklingen, låga räntor och ett starkt resultat för HB Telemarken. För resultatandelen i Kalmar Energi är prognosen något lägre än budget beroende på det milda vädret som påverkar fjärrvärmeproduktionen och därmed också elproduktionen. Perioden jan - apr 2015 Helår Utfall Budget Utfall Prognos Budget Utfall Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (tkr) föreg. år föreg. år Kalmar Kommunbolag AB Kalmarhem AB KIFAB i Kalmar AB Kalmar Vatten AB Kalmar Hamn AB Kalmar Airport AB Kalmar Science Park AB Destination Kalmar AB Kalmar Energi Holding AB (siffror per mars) Koncernens resultat före skatt Årets resultat koncernen Finansrapport koncernen I koncernen är räntekostnaden en väsentlig kostnadspost och alla bolag i koncernen har en fastställd finanspolicy som syftar till att begränsa och kontrollera de finansiella riskerna. Antalet kreditgivare i portföljen är 5 stycken och den som har störst andel är Kommuninvest. Deras andel har sedan uppföljningen per december minskat från 70 % till 64 % och det beror i huvudsak på att Kalmarhem har en tillfällig utökning av koncernkrediten. Kalmarhem avvaktar ytterligare förfall innan ny upplåning ska ske för att därigenom ha möjlighet att fråga om pris på Kommuninvests tapp om 100 mkr. Koncernens genomsnittliga ränta för perioden är 3,07 % och har sedan december stigit med 0,03 % se nedanstående graf för jämförelser sedan ,70% 3,60% 3,50% 3,40% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00% 2,90% 2,80% X Genomsnittlig ränta Apr. Aug. Okt. Dec. X (12)

4 Skuld varav lån mot rörlig ränta varav lån mot rörlig ränta koncernvalutakontot varav lån mot fast ränta Räntederivat Lån kommunal borgen Koncernvalutakonto per 30/ Limit koncernvalutakonto Ränterisk och refinansieringsrisk. Räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i bolagets resultat. Andelen lån i koncernen där räntan förfaller inom 1 år är 28 %, dvs. 694 mkr av den totala låneskulden mkr. Sedan uppföljningen per december har 74 % dvs mkr av låneskulden haft omsättning avseende räntebindning. Vid jämförelse mellan december och april har mindre förändringar skett i räntebindningstidens struktur, då räntebindningstiden vid omsättning placerats om inom 1 år. Refinansieringsrisken dvs. kapitalbindningstiden utgörs av risken att betydande delar av lånen förfaller inom samma tidsperiod. Andelen lån i koncernen där kapitalet förfaller inom 1 år är 63 %, dvs mkr. Sedan uppföljningen per december har 15 % dvs. 365 mkr av låneskulden haft omsättning avseende kapitalbindning. Kapitalbindningstiden upp till 1 år har minskat med 157 mkr och det beror i huvudsak på att lånen i samband med omsättning blivit lösta. Vid en jämförelse med april 2014 har stora förändringar skett avseende kapitalbindningen, då var 21 % (561 mkr) av låneskulden bunden högst 3 månader att jämföra med dagens 9 % (220 mkr). Förändringarna avseende räntebindningstiden beror i huvudsak på att de omsättningar som skett har placerats med 1 års bindningstid. Miljoner kr Kapital- och räntebindningstruktur Högst 3 mån < 1 år < 2 år < 3 år < 4 år < 5 år 5 år < kapital apr.-15 kapital dec.-14 ränta apr.-15 kapital dec (12)

5 KALMAR KOMMUNBOLAG AB Kalmar kommunbolag ska företräda ägaren Kalmar kommun och verka för en styrning av koncernen med ägardirektiv som grund och bedriva samarbete med kommunen där vi förväntas bidra med koncernperspektivet i vidareutvecklingen av Kalmar. Under perioden har försäljningen av Industriparken i Kalmar verkställts. Kalmar Flygutveckling AB avvecklats enligt beslut och ett inkråmsavtal har tecknats med Kalmar Öland Airport om överlåtelse av tillgångarna i bolaget. I koncernen planeras övergripande ekonomiutbildningar för ekonomer och assistenter med syfte att öka kompetensnivåer b la med anledning av nya redovisningsprinciper (K3). Styrelseutbildning för nyvalda styrelseledamöter i bolagen har genomförts i samverkan med kommunledningskontoret. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 43,9 mkr, 44 mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på realisationsvinsten 44,2 mkr från försäljningen av Industriparken i Kalmar, men också på högre personalkostnader med 200 tkr. Resultatet efter de finansiella posterna är 42 mkr jämfört med budget -1,9 mkr. Den genomsnittliga räntan för lånen under perioden är 3,49 % och ligger i nivå med budgeterad ränta. Kalmar Kommunbolags helårsprognos för årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 70 mkr och är ca 44,1 mkr bättre än budget. Arbetet med intern kontroll och riskhantering genomförs enligt beslutad policy och riktlinjer. I december tog styrelsen beslut om upprättad riskanalys och som nu i mars uppdaterats. Efter beslut om uppdaterad riskanalys har nu en kontrollplan upprättats. Summa intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Utdelning Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt Lämnade koncernbidrag Årets resultat före skatt (12)

6 KALMARHEM AB Kalmarhem har uppställda mål i enlighet med fastställda strategier för 2015 och mål för Kalmar kommuns målområde. De planerade insatserna fortlöper enligt plan men under T1 når vi inte uppsatta mål med svarstider och serviceanmälan. Målet med nyproduktion är vi bara en bit på väg och årets prognos är 30 nya lägenheter. Erbjuda ett allsidigt utbud av attraktiva välskötta fastigheter i olika delar av kommunen. Att producera attraktiva hyresrätter för våra olika kundgrupper i snitt lägenheter per år. Kundbemötande, för att kunderna ska uppleva Kalmarhem som en positiv hyresvärd mäts/uppföljning av prioriteringstider för serviceanmälan och svarstider i telefon. Uppfylla uppsatta åtaganden i enlighet med studentbostadsgarantin. Att ha minst två detaljplaner aktiva varje år. I enlighet med Skåneinitiativet sänka energiförbrukningen med 20 % Mål att bibehålla uthyrningsgrad och minska omflyttning visar om Kalmarhem har rätt hyresnivå. Mål avkastningskrav: avkastning på totalt kapital ska vara minst 4 %. Mål belåningsgrad: Fastigheternas belåningsgrad ska vara högst 75 %. Efter VLS ledningens genomgång har respektive kontrollansvarig lämnat rapport om intern kontroll till ledningsgruppen efter avslutat år I Kalmarhem pågår nu arbete med att ta fram en ny riskanalys inklusive sannolikhets- och konsekvensbedömningar. Denna analys skall göras i en ny internkontrollplan vilken bör vara klar under nästa tertial. Periodens resultat är 5,6 mkr, vilket är 3,4 mkr högre än budgeterat resultat för perioden. Detta beror bla på att hyresintäkterna är högre pga lägre vakanser och värmekostnader lägre då det har varit varmare än normalår. Fastighetsunderhåll för 2015 är något högre än planerad budget. Driftskostnaderna har varit något lägre än årets budget delvis beror detta på att snöröjningen varit 1,3 mkr lägre. Räntekostnaderna för perioden har varit lägre än beräknat för perioden. Kalmarhems övergripande finansiella mål för perioden är en belåningsgrad på 75 %, för 2014 är belåningsgraden 72 %. Därmed ska den stora känsligheten för ränte- och finansierings risken minska för bolaget. Målsättningen är att klara det budgeterade årsresultatet på 10,0 mkr. Rationaliseringsarbetet fortsätter och ska utvecklas. Kontinuerligt pågår arbetet med fastighetsvärdering och uppföljning av fastigheternas lönsamhet. Period jan-apr Helår Summa intäkter Inköp av varor och material Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Bryggarens 10 lägenheter var färdiga för inflyttning i mars, Lunden 1st lägenhet och Lundens nyproduktion 18 st lägenheter blir färdiga i juli. Installation av solfångare har påbörjats på Lunden. Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

7 KIFAB I KALMAR AB KIFAB i Kalmar AB tillhandahåller lokaler främst för näringsliv och universitet. Bolaget ska därigenom medverka till att utveckla och stärka näringslivet. Årets första tertial har inneburit en stabil vakansgrad om ca 4,4 % i KIFAB och 2,4 % i HB Telemarken vilket ligger i linje med våra antaganden i samband med budgetarbetet för Projektering och upphandling av en större ombyggnad av Mjölnaren 4 är genomförd. Efter ombyggnaden som omfattar ca m2 kommer länsstyrelsen att flytta in och ersätter då socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen som flyttat ut under tertial 1. Projektering och upphandling av en ny tågserviceanläggning för KLT och deras underhållsentreprenör har genomförts. Projektet beräknas starta innan semestern. Verksamhetsmål utgående från kommunens verksamhetsplan har tagits fram och beslutats av styrelsen. Målen är registrerade i hypergene och omfattar såväl ekonomiska mål som attraktivitetsmål, miljömål samt medarbetarmål. Aktiviteter pågår inom samtliga målområden och vi bedömer att målen kommer att uppnås. Styrelsen har under våren tagit fram en omfattande riskanalys inklusive sannolikhets- och konsekvensbedömningar. Denna analys skall nu omsättas i en internkontrollplan vilken förväntas vara klar under tertial 2. Rörelseresultatet är ca 2,4 mkr bättre än budget. Resultat före dispositioner och skatter är nästan 9 mkr vilket är ca 2,9 mkr bättre än budget. Främsta orsakerna är hyresintäkter något bättre än budget samt minskade underhållskostnader samt ett starkt resultat från HB Telemarken. Vi bedömer att räntekostnaderna kommer att landa något över budget då upplåningen (intern) kommer att öka mot slutet av året pga. av pågående och kommande investeringar samt att den negativa STIBOR-räntan ökar kostnaden för våra SWAP-lån något. Vår bedömning är att budgeterat resultat för 2015 kommer att överträffas. Summa intäkter Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från dotterföretag Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

8 KALMAR VATTEN AB Ett av de viktigaste målen som bolaget arbetar med är att ha en hög utbytestakt av va-ledningar för att få ner den genomsnittliga åldern på ledningsnätet. Genom att förbättra ledningsnätet kan antalet läckor reduceras, minska inläckaget av ovidkommande vatten och mindre antal bräddningar. Va-sanering har genomförts i området kring Timmermansgatan, Falkenbergsvägen, Jutegatan, Lorensbergsgatan. I kvarter Getingen och Slöjdaregatan pågår va-saneringar. Kommande va-sanering blir på Lindölundsområdet och Esplanaden. Dagvattendammarna vid golfbanan har rensats från sediment. En avvattningsdamm har anlagts för att fånga upp sedimentet innan det renade vattnet släpps ut i Östersjön. För att få en snabbare och säkrare driftskommunikation har en ny fiberkabel mellan Vattentornet och Skälby vattenverk grävts ner. Fiberrör har anlagts mellan Stenkällan och Bottorps vattenverk. Stenkällan kommer att anslutas med fiber för ökad kommunikation. Reningsverket har i början av året haft problem med höga salthalet på inkommande avloppsvatten och kvävereningen har av den anledningen varit delvis utslagen. Under samma tid har reningsverket haft problem med Nokardia-bakterier i reningsprocessen. Utredningsavdelningen har utrett dimensioneringen av avloppsledningen på Södra -linan inkl pumpstationer, tagit fram en Klimatanpassnings-plan, tagit fram skötselplaner av dagvattendammar m.m. Den interna kontrollen bedrivs som ett förbättringsarbete med fokus på förbättringar under hela året. När det gäller risker gör vi genomgångar på varje avdelning både verksamhetsrisker och arbetsmiljörisker. Utöver risker arbetar vi med krishantering. Om en risk faller ut i verksamheten kan det leda till en kris och det är viktigt att den hanteras på ett effektivt sätt. Under år 2015 uppgår nettoförsäljningen till 46,0 (45,4) mkr vilket är 1,5 mkr lägre än planen. Anslutningsavgifter periodiseras och av totalt 3,3 (3,9) mkr har 0,6 (0,7) mkr förts direkt till resultatet och 2,7 (3,2) mkr periodiseras på 30 år. Underhållskostnaden på bolaget anläggningar är något högre än budgeterat. Försåld mängd vatten uppgår till ( ) kubikmeter. Antal läckor på vattenledningsnätet uppgår till 18 (20) st. Resultatet i bolaget redovisas till 1,2 (2,7) mkr mot budgeterat 2,9 mkr. Under året har bolaget investerat för 15,7 (14,5) mkr varav va-sanering (reinvestering) i va-ledningsnätet uppgår till 11,6 (4,5) mkr. Antal meter sanerade ledningar överstiger målet. Summa intäkter Inköp av varor och material Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt Reningsverket på Tegelviken är föråldrat och är över 50 år gammalt. Ett principförslag av en ny vattenreningsdel som ska ersätta den befintliga anläggningen har tagits fram. Det framtagna principförslaget har möjliggjort en teknisk analys samt framtagning av en grov kostnadskalkyl. Den planerade platsen för Kalmarsundsverket är området mellan befintligt reningsverk och KSRR. Styrelsen ska vid styrelsemöte juni besluta om ett inriktningsbeslut. Prognos för 2015 planeras till 8,9 mkr mot budgeterat 8,6 mkr och planerade investeringar under 2015 beräknas uppgå till 52,0 mkr. 7 (12)

9 KALMAR HAMN AB Hamnen bedriver skötsel och drift av Kalmar Hamn samt lossning och lastning av båtar. Våra kvalitetsmål och resultatmässiga mål har fallit väl ut under årets första kvartal. Det löpande kvalitetsarbetet med våra kvalitetsystem hjälper hamnen att uppnå och följa upp den löpande verksamheten. Hamnen ligger idag 23 % under budgeterat resultat. Volymerna är högre men även våra kostnader. Vi har haft större kostnader för utveckling av hamnen som belastar oss framförallt påsikt men även större mängd kortsiktiga reparationer. Säkerhet är ledordet i vår affärside där vi uppfyller det till 100 % under denna första del av året. Vi har tagit till oss övergripande policy och riktlinjer för intern kontroll och riskhantering. Arbetet med att ta fram en riskanalys är påbörjad. Att arbeta med intern kontroll och risk är redan idag en naturlig del i vårt arbete med VLS, egenkontroll enligt Miljöbalken, systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljölagen. I enlighet med denna genomförs löpande riskanalyser och arbetsmiljöanalyser med upprättande av respektive handlingsplan. Genom ett ekonomiskt effektivare sätt att lossa och lasta båtar har vi en större andel av den fasta personalen verksamma. Vi klarar större volymer till lägre kostnad per ton. Totalt under perioden 10,1 tkr mot förra året 8,9 tkr. Volymökningen är framförallt i lågvärdiga produkter såsom flis och massaved och de ger inte den ökning av intäkterna som sågade trävaror gör. Helårsutfallet ur ett ekonomiskt perspektiv ger ett positivt resultat om 1,8 mkr mot föregående års resultat exkluderat realisationsvinst 2,0 mkr. Förutsatt att strukturförändringen står sig så går vi mot stigande volymer tack vare foderfabrikens färdigställande och rådande god konjunktur för den gröna skogsnäringen. Summa intäkter Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen 0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

10 KALMAR ÖLAND AIRPORT AB Den positiva utvecklingen fortsätter och jämfört med föregående år har passagerarantalet ökat med totalt 5,2 %. Inrikesflyget till Stockholm har ökat hela 7 % medan utrikestrafiken tappat något. Vi har under våren fått en ny operatör på linjen till Berlin och det är nu Sparrow Aviation som flyger. Under våren finns möjlighet att flyga kortcharter till Budapest samt ett antal charter-destinationer; Kroatien, Mallorca, Rhodos, Sicilien och Turkiet. I juli startar ett stort projekt med omtoppning (asfaltering) av hela landningsbanan. Arbetet kommer att ske kvälls- och nattetid och påverkar därför inte flygtrafiken. Ett visionsarbete är uppstartat Vision 2025 den enkla resan. Tanken är att med hjälp av regionen ta fram en målbild 2025 för Kalmar Öland Airport. Flygplatsen arbetar aktivt för att utreda förutsättningarna för att etablera en kommersiell flygbiobränsleanläggning på Kalmar Öland Airport. Arbetet med internkontroll och riskhantering genomförs enligt fastställd policy och mål. Inför 2016 har arbetet med ny drifthandbok påbörjats. Trafikintäkterna är 907 tkr bättre än budget, ökade intäkter för säkerhetskontroll samtidigt som utebliven Göteborgstrafik samt mindre trafik till Berlin ger ett minus. Övriga intäkter visar tkr efter inkråmsöverlåtelse från Flygutveckling i Kalmar AB samtidigt som driftkostnaderna visar som är ökade kostnader för marknadsföring samt tidigarelagda underhållskostnader. På grund av senarelagda nyrekryteringar efter pensionsavgångar är personalkostnaderna 270 tkr bättre än budget. Även avskrivningar och räntor är lägre än budget tack vare senarelagda investeringar. Prognosen är att vi håller budget Vår måluppfyllnad är god inom samtliga målområden. Summa intäkter Inköp av varor och material Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

11 KALMAR SCIENCE PARK AB Kalmar Science Park utgör en mötesplats för idéer och innovativa företag som vill utvecklas med målsättning att främja en långsiktig ekonomisk utveckling i Kalmar och regionen. I nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet ska bolaget bygga nätverk och vara en utvecklingspartner för nya företag i Kalmar. Bolaget ska erbjuda verktygen och miljön för att utveckla nya idéer, företag och marknader. Bolaget ska medverka till nytänkande och inspiration, bidra till att Kalmars attraktivitet stärks och vara en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer. Under tertial 1 har inkubatorn utvärderat 17 affärsidéer/projekt, 7 bolag var igång i förinkubatorn och 12 bolag var igång i ordinarie inkubatorprocess. I Kalmar Science Park Member fanns under tertial 1 33 bolag, i Kalmar Science Park Partner 14 bolag och i e-handelsklustret Kalmar Science Park e-commerce 31 bolag. Ett intensivt arbete med verksamhetsutveckling har initierats under perioden, i syfte att tydliggöra utbud och innehåll, förenkla samt effektivisera. Vidare för att ta fram ett ledningssystem som passar en Science Park, vilket görs tillsammans med en extern konsult som är nationell expert inom området. Detta för att förbättra arbetet med måluppfyllelse och gå mot en mer processbaserad verksamhet. Under perioden har också en rekryteringsprocess av en ny kommunikatör till verksamheten inletts och beräknas vara klart under maj månad. Riskanalys genomfördes i januari 2015 och tillhörande internkontrollplan togs då fram. Den interna kontrollplanen tillämpas enligt upplägg beskrivet däri. Vi följer budgeten för perioden i stort sett. Intäkterna för perioden är högre pga. att vi har fakturerat Kalmar Kommun samt Näringslivsenheten enligt avtal. I budgeten ligger denna intäkt periodiserad. Detta gäller även för intäkterna från medlemsföretagen och samarbetspartners. Övriga avvikelser ligger i fas med återstående slutredovisning för förlängt projekt till 2015 samt en nyrekrytering och vissa inköp till inkubatorbolagens nya lokaler. Summa intäkter Inköp av varor och material Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter 1 1 Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Den mindre avvikelsen i personalkostnader förklaras med att vi har haft två vikarier tillsatta för en 100 % anställd som har varit föräldraledigt under första kvartalet En person har varit anställd på en beviljad utvecklings-anställning från arbetsförmedlingen som betalade ut utvecklingsstöd till Kalmar Science Park. Detta syns inte på personalkostnadsposten då det är bokförd som en momsfri intäkt. Prognos för 2015 ligger fortfarande jämförbart med budgeten för Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

12 DESTINATION KALMAR AB Under årets första månader har flera förberedelser gjorts inför bolagets högsäsong. Två nummer av Kalmarmagasinet har producerats och skickats ut och sommarens marknadsföringskampanj har inletts. När det gäller internationell marknadsföring ingår vi i ett treårigt regionalt samarbete inom Kalmar län ( ). För att kunna säkerställa kvaliteten i verksamheten har en vaktmästare anställts till Kalmar Slott och en som ska arbeta med evenemang och idrottsturism. Vi har tecknat ett nytt 15-årigt avtal med fastighetsägaren för Baronen om en ny servicebyggnad i gästhamnen, som ersätter de provisoriska bodar vi har haft tidigare. Vi har tagit fram fler upplevelsepaket med olika inriktning. Det populäraste är dock fortfarande hotellpaketet Krusenstiernska teatern, som i år har sålt bättre än någonsin. Kalmar Slotts satsningar på barnaktiviteter fortsätter och i april var det premiär för Petits sagoäventyr, som finns på plats under lågsäsong. Förberedelser pågår också för Barnens Slott som i år är öppet 22 juni-9 augusti. Den första av årets två säsongsutställningar, Pippi och lite till, har haft vernissage. Den 23 maj öppnar den andra utställningen, National Geographic A new age of exploration. Förberedelserna inför sommarens evenemang är i full gång. Vi har en bred bas av återkommande evenemang som t.ex. Kalmar Båtmässa, Kalmar Stadsfest, Musik på Larmtorget och Ironman Kalmar. Vi får också allt fler förfrågningar från externa arrangörer och gästas i sommar bl.a. av Roxette, Sven-Ingvars och standup-turnén Badjävlar. Kalmars målmedvetna arbete med idrottsevenemang ger resultat. Antalet deltagare ökar i de flesta av stadens idrottsevenemang. Vid det globala välgörenhetsloppet Wings for Life World Run i maj fördubblades antalet deltagare. Kalmar/Öland är den enda plats i landet där loppet går och medieuppmärksamheten är stor. Tre nyheter bland årets idrottsevenemang är cykelloppet Kalmar Grand Prix, som i år utökas med ett nytt motionslopp, Kalmar Horse Show och SM i Beach Soccer. Partnerarbetet har även under våren genomförts i samarbete med en konsult. Vi är nu uppe i 85 partners och har dessutom flera möten inbokade med potentiella nya partners. Vi har tagit till oss övergripande policy och riktlinjer för intern kontroll och riskhantering. Arbetet med att ta fram en riskanalys är påbörjad. Att arbeta med intern kontroll och risk är redan idag en naturlig del i våra evenemang och projekt. Periodens resultat är tkr vilket är 488 tkr sämre än budget. Detta beror på att reklamtrycksaker och marknadsföringsinsatser gällande Idrottsturism är kostnadsförda tidigare än lagd budget. Summa intäkter Inköp av varor och material Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt När det gäller catering och konferenspaket så har vi ökade intäkter med 735 tkr och ökade kostnader med 606 tkr jämfört mot budget det är först i år vi kan se resultatet av den nya Slottsrestaurangen. Räntekostnaderna ligger något lägre än budget. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra de administrativa rutinerna och därmed förbättra likviditeten. För helåret prognosticeras ett underskott på 871 tkr att jämföra med budgeterade 373tkr. 11 (12)

13 KALMAR ENERGI HOLDING AB, KONCERN Ännu ett år som inleds med mild vinter. Än så länge är konsekvenserna inte så tydliga på resultatet men det förväntar vi oss under april. Fokus i verksamheten är affärer och vi analyserar våra 9 affärer och arbetar med ett tydligt kundfokus och helhetslösningar för samtliga delar i verksamheten. Samfälligheter som önskar breda lösning med fiber, fjärrvärme och andra tjänster kopplade till våra komptensområden är just nu en viktig del i vår utveckling av verksamheten. Driften har under inledningen av året varit i princip felfri vilket är grundläggande i vår leverans till våra kunder. Kalmar Energi har policydokument som styr de finansiella riskerna i verksamheten såsom bränslepolicy, elproduktionspolicy, finanspolicy, elhandelspolicy samt en övergripande policy som hanterar även verksamhetsriskerna. Verksamhetsriskerna hanteras via systematiskt arbete i den löpande förvaltningen och övervakning sker främst genom rapportering till forumet för säkerhet, arbetsmiljö och miljöfrågor, SAM. Intern kontroll övervakas via vår attestinstruktion. Årlig översyn av samtliga policydokument och attestinstruktion sker på det konstituerande styrelsemötet i maj. Anpassning och utveckling sker till de krav som omvärlden ställer på vår verksamhet. Resultatet i verksamheten ligger något bättre än budget vilket är att hänvisa till mycket god tillgänglighet på våra samtliga anläggningar. Prognosen för året är något lägre än budget och där hänsyn är tagen till den milda inledningen på året. Väder är och teknisk tillgänglighet påverkar resultatet väsentligt i löpande drift. På längre sikt påverkas främst värmeverksamheten av låga elpriser vilket får till följd att intäkten på el och elcertifikat sjunker, dock i en kontrollerad takt då vi tillämpar prissäkring i ett femårsperspektiv. Period jan-mar Helår Summa intäkter Inköp av varor och material Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Övriga rörelsekostnader 0 0 Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2014

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2014 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2014 54 Uppföljning efter tertial 2 med finansiell information och prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30

Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Sidan 52 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Fredrik Lindquist (FL) Lars Magnusson (LM)... Övriga deltagande

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 78 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Ägardirektiv 2014 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Ägardirektiv 2014 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-03-06 KS 2014/0185 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2014 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding

Läs mer

KS 9 10 SEPTEMBER 2014

KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-08-17 KSN-2014-0941 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2014 Förslag

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30 Sidan 58 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013 KS 6 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 20-11-07 KSN-20-84 Finansutskottet Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30 Sidan 26 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Västerviks Bostadsbolag, Västervik kl. 10.00

Västerviks Bostadsbolag, Västervik kl. 10.00 Sidan 45 Plats och tid Beslutande Västerviks Bostadsbolag, Västervik kl. 10.00 Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Göran Sjögren (GS)... Övriga deltagande

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos SIGNERAD 2015-09-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos STK-2015-961

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Förslag till ägardirektiv 2013 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Förslag till ägardirektiv 2013 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-03-21 KS 2013/0250 Kommunfullmäktige Förslag till ägardirektiv 2013 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sidan 84 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 91 - Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius, ordf. (VB) Lennart Karlsson (LK) Anders Johansson (AJ) Jan Englund (JE) Björn Nilsson (BN) Göran Sjögren (GS) Ingemar Jansson

Läs mer