Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning KS 2015/0500 Kommunstyrelsen Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Uppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Bakgrund I samband med att kommunbolagets styrelse i december beslutade om budget 2015 antogs även hur och när uppföljning av ekonomi och verksamhet ska ske i koncernen. Uppföljning av ekonomi och verksamhet för koncernen ska redovisas i kommunbolagets styrelse efter april och augusti. Inriktningen i uppföljningen ska vara utfall för perioden, prognos för helårsutfallet, analys av utfallet. Rapporteringen efter oktober kommer enbart vara sifferdelen. I denna första rapport för året, som baseras på fyra månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I uppföljningen kommenteras nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar koncernens ekonomi. Maria Björkman ekonomichef Kalmar Kommunbolag AB Bilaga: Uppföljning efter tertial 1 med prognos för bokslutet 2015 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

2 Uppföljning efter tertial 1 med prognos för bokslutet 2015 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Foto Jan Magnusson

3 Uppföljning tertial Budgetuppföljningen efter tertial 1 bygger på bolagens egna uppgifter och kommentarer rörande verksamhet och mål, utfall och analys samt prognos och framtid. Prognos för koncernbokslutet 2015 Prognosen för koncernens utveckling och resultat efter tertial 1 visar att budget följs i flera av bolagen medan några har ett avvikande resultat. I denna första rapport för året, som baseras på fyra månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. Koncernens prognostiserade resultat före skatt uppgår till 110,7 mkr vilket är 48,1 mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på realisationsvinsten vid försäljningen av Industriparken i Kalmar AB med 44,2 mkr och andra bidragande orsaker är den positiva hyresutvecklingen, låga räntor och ett starkt resultat för HB Telemarken. För resultatandelen i Kalmar Energi är prognosen något lägre än budget beroende på det milda vädret som påverkar fjärrvärmeproduktionen och därmed också elproduktionen. Perioden jan - apr 2015 Helår Utfall Budget Utfall Prognos Budget Utfall Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (tkr) föreg. år föreg. år Kalmar Kommunbolag AB Kalmarhem AB KIFAB i Kalmar AB Kalmar Vatten AB Kalmar Hamn AB Kalmar Airport AB Kalmar Science Park AB Destination Kalmar AB Kalmar Energi Holding AB (siffror per mars) Koncernens resultat före skatt Årets resultat koncernen Finansrapport koncernen I koncernen är räntekostnaden en väsentlig kostnadspost och alla bolag i koncernen har en fastställd finanspolicy som syftar till att begränsa och kontrollera de finansiella riskerna. Antalet kreditgivare i portföljen är 5 stycken och den som har störst andel är Kommuninvest. Deras andel har sedan uppföljningen per december minskat från 70 % till 64 % och det beror i huvudsak på att Kalmarhem har en tillfällig utökning av koncernkrediten. Kalmarhem avvaktar ytterligare förfall innan ny upplåning ska ske för att därigenom ha möjlighet att fråga om pris på Kommuninvests tapp om 100 mkr. Koncernens genomsnittliga ränta för perioden är 3,07 % och har sedan december stigit med 0,03 % se nedanstående graf för jämförelser sedan ,70% 3,60% 3,50% 3,40% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00% 2,90% 2,80% X Genomsnittlig ränta Apr. Aug. Okt. Dec. X (12)

4 Skuld varav lån mot rörlig ränta varav lån mot rörlig ränta koncernvalutakontot varav lån mot fast ränta Räntederivat Lån kommunal borgen Koncernvalutakonto per 30/ Limit koncernvalutakonto Ränterisk och refinansieringsrisk. Räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i bolagets resultat. Andelen lån i koncernen där räntan förfaller inom 1 år är 28 %, dvs. 694 mkr av den totala låneskulden mkr. Sedan uppföljningen per december har 74 % dvs mkr av låneskulden haft omsättning avseende räntebindning. Vid jämförelse mellan december och april har mindre förändringar skett i räntebindningstidens struktur, då räntebindningstiden vid omsättning placerats om inom 1 år. Refinansieringsrisken dvs. kapitalbindningstiden utgörs av risken att betydande delar av lånen förfaller inom samma tidsperiod. Andelen lån i koncernen där kapitalet förfaller inom 1 år är 63 %, dvs mkr. Sedan uppföljningen per december har 15 % dvs. 365 mkr av låneskulden haft omsättning avseende kapitalbindning. Kapitalbindningstiden upp till 1 år har minskat med 157 mkr och det beror i huvudsak på att lånen i samband med omsättning blivit lösta. Vid en jämförelse med april 2014 har stora förändringar skett avseende kapitalbindningen, då var 21 % (561 mkr) av låneskulden bunden högst 3 månader att jämföra med dagens 9 % (220 mkr). Förändringarna avseende räntebindningstiden beror i huvudsak på att de omsättningar som skett har placerats med 1 års bindningstid. Miljoner kr Kapital- och räntebindningstruktur Högst 3 mån < 1 år < 2 år < 3 år < 4 år < 5 år 5 år < kapital apr.-15 kapital dec.-14 ränta apr.-15 kapital dec (12)

5 KALMAR KOMMUNBOLAG AB Kalmar kommunbolag ska företräda ägaren Kalmar kommun och verka för en styrning av koncernen med ägardirektiv som grund och bedriva samarbete med kommunen där vi förväntas bidra med koncernperspektivet i vidareutvecklingen av Kalmar. Under perioden har försäljningen av Industriparken i Kalmar verkställts. Kalmar Flygutveckling AB avvecklats enligt beslut och ett inkråmsavtal har tecknats med Kalmar Öland Airport om överlåtelse av tillgångarna i bolaget. I koncernen planeras övergripande ekonomiutbildningar för ekonomer och assistenter med syfte att öka kompetensnivåer b la med anledning av nya redovisningsprinciper (K3). Styrelseutbildning för nyvalda styrelseledamöter i bolagen har genomförts i samverkan med kommunledningskontoret. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 43,9 mkr, 44 mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på realisationsvinsten 44,2 mkr från försäljningen av Industriparken i Kalmar, men också på högre personalkostnader med 200 tkr. Resultatet efter de finansiella posterna är 42 mkr jämfört med budget -1,9 mkr. Den genomsnittliga räntan för lånen under perioden är 3,49 % och ligger i nivå med budgeterad ränta. Kalmar Kommunbolags helårsprognos för årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 70 mkr och är ca 44,1 mkr bättre än budget. Arbetet med intern kontroll och riskhantering genomförs enligt beslutad policy och riktlinjer. I december tog styrelsen beslut om upprättad riskanalys och som nu i mars uppdaterats. Efter beslut om uppdaterad riskanalys har nu en kontrollplan upprättats. Summa intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Utdelning Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt Lämnade koncernbidrag Årets resultat före skatt (12)

6 KALMARHEM AB Kalmarhem har uppställda mål i enlighet med fastställda strategier för 2015 och mål för Kalmar kommuns målområde. De planerade insatserna fortlöper enligt plan men under T1 når vi inte uppsatta mål med svarstider och serviceanmälan. Målet med nyproduktion är vi bara en bit på väg och årets prognos är 30 nya lägenheter. Erbjuda ett allsidigt utbud av attraktiva välskötta fastigheter i olika delar av kommunen. Att producera attraktiva hyresrätter för våra olika kundgrupper i snitt lägenheter per år. Kundbemötande, för att kunderna ska uppleva Kalmarhem som en positiv hyresvärd mäts/uppföljning av prioriteringstider för serviceanmälan och svarstider i telefon. Uppfylla uppsatta åtaganden i enlighet med studentbostadsgarantin. Att ha minst två detaljplaner aktiva varje år. I enlighet med Skåneinitiativet sänka energiförbrukningen med 20 % Mål att bibehålla uthyrningsgrad och minska omflyttning visar om Kalmarhem har rätt hyresnivå. Mål avkastningskrav: avkastning på totalt kapital ska vara minst 4 %. Mål belåningsgrad: Fastigheternas belåningsgrad ska vara högst 75 %. Efter VLS ledningens genomgång har respektive kontrollansvarig lämnat rapport om intern kontroll till ledningsgruppen efter avslutat år I Kalmarhem pågår nu arbete med att ta fram en ny riskanalys inklusive sannolikhets- och konsekvensbedömningar. Denna analys skall göras i en ny internkontrollplan vilken bör vara klar under nästa tertial. Periodens resultat är 5,6 mkr, vilket är 3,4 mkr högre än budgeterat resultat för perioden. Detta beror bla på att hyresintäkterna är högre pga lägre vakanser och värmekostnader lägre då det har varit varmare än normalår. Fastighetsunderhåll för 2015 är något högre än planerad budget. Driftskostnaderna har varit något lägre än årets budget delvis beror detta på att snöröjningen varit 1,3 mkr lägre. Räntekostnaderna för perioden har varit lägre än beräknat för perioden. Kalmarhems övergripande finansiella mål för perioden är en belåningsgrad på 75 %, för 2014 är belåningsgraden 72 %. Därmed ska den stora känsligheten för ränte- och finansierings risken minska för bolaget. Målsättningen är att klara det budgeterade årsresultatet på 10,0 mkr. Rationaliseringsarbetet fortsätter och ska utvecklas. Kontinuerligt pågår arbetet med fastighetsvärdering och uppföljning av fastigheternas lönsamhet. Period jan-apr Helår Summa intäkter Inköp av varor och material Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Bryggarens 10 lägenheter var färdiga för inflyttning i mars, Lunden 1st lägenhet och Lundens nyproduktion 18 st lägenheter blir färdiga i juli. Installation av solfångare har påbörjats på Lunden. Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

7 KIFAB I KALMAR AB KIFAB i Kalmar AB tillhandahåller lokaler främst för näringsliv och universitet. Bolaget ska därigenom medverka till att utveckla och stärka näringslivet. Årets första tertial har inneburit en stabil vakansgrad om ca 4,4 % i KIFAB och 2,4 % i HB Telemarken vilket ligger i linje med våra antaganden i samband med budgetarbetet för Projektering och upphandling av en större ombyggnad av Mjölnaren 4 är genomförd. Efter ombyggnaden som omfattar ca m2 kommer länsstyrelsen att flytta in och ersätter då socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen som flyttat ut under tertial 1. Projektering och upphandling av en ny tågserviceanläggning för KLT och deras underhållsentreprenör har genomförts. Projektet beräknas starta innan semestern. Verksamhetsmål utgående från kommunens verksamhetsplan har tagits fram och beslutats av styrelsen. Målen är registrerade i hypergene och omfattar såväl ekonomiska mål som attraktivitetsmål, miljömål samt medarbetarmål. Aktiviteter pågår inom samtliga målområden och vi bedömer att målen kommer att uppnås. Styrelsen har under våren tagit fram en omfattande riskanalys inklusive sannolikhets- och konsekvensbedömningar. Denna analys skall nu omsättas i en internkontrollplan vilken förväntas vara klar under tertial 2. Rörelseresultatet är ca 2,4 mkr bättre än budget. Resultat före dispositioner och skatter är nästan 9 mkr vilket är ca 2,9 mkr bättre än budget. Främsta orsakerna är hyresintäkter något bättre än budget samt minskade underhållskostnader samt ett starkt resultat från HB Telemarken. Vi bedömer att räntekostnaderna kommer att landa något över budget då upplåningen (intern) kommer att öka mot slutet av året pga. av pågående och kommande investeringar samt att den negativa STIBOR-räntan ökar kostnaden för våra SWAP-lån något. Vår bedömning är att budgeterat resultat för 2015 kommer att överträffas. Summa intäkter Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från dotterföretag Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

8 KALMAR VATTEN AB Ett av de viktigaste målen som bolaget arbetar med är att ha en hög utbytestakt av va-ledningar för att få ner den genomsnittliga åldern på ledningsnätet. Genom att förbättra ledningsnätet kan antalet läckor reduceras, minska inläckaget av ovidkommande vatten och mindre antal bräddningar. Va-sanering har genomförts i området kring Timmermansgatan, Falkenbergsvägen, Jutegatan, Lorensbergsgatan. I kvarter Getingen och Slöjdaregatan pågår va-saneringar. Kommande va-sanering blir på Lindölundsområdet och Esplanaden. Dagvattendammarna vid golfbanan har rensats från sediment. En avvattningsdamm har anlagts för att fånga upp sedimentet innan det renade vattnet släpps ut i Östersjön. För att få en snabbare och säkrare driftskommunikation har en ny fiberkabel mellan Vattentornet och Skälby vattenverk grävts ner. Fiberrör har anlagts mellan Stenkällan och Bottorps vattenverk. Stenkällan kommer att anslutas med fiber för ökad kommunikation. Reningsverket har i början av året haft problem med höga salthalet på inkommande avloppsvatten och kvävereningen har av den anledningen varit delvis utslagen. Under samma tid har reningsverket haft problem med Nokardia-bakterier i reningsprocessen. Utredningsavdelningen har utrett dimensioneringen av avloppsledningen på Södra -linan inkl pumpstationer, tagit fram en Klimatanpassnings-plan, tagit fram skötselplaner av dagvattendammar m.m. Den interna kontrollen bedrivs som ett förbättringsarbete med fokus på förbättringar under hela året. När det gäller risker gör vi genomgångar på varje avdelning både verksamhetsrisker och arbetsmiljörisker. Utöver risker arbetar vi med krishantering. Om en risk faller ut i verksamheten kan det leda till en kris och det är viktigt att den hanteras på ett effektivt sätt. Under år 2015 uppgår nettoförsäljningen till 46,0 (45,4) mkr vilket är 1,5 mkr lägre än planen. Anslutningsavgifter periodiseras och av totalt 3,3 (3,9) mkr har 0,6 (0,7) mkr förts direkt till resultatet och 2,7 (3,2) mkr periodiseras på 30 år. Underhållskostnaden på bolaget anläggningar är något högre än budgeterat. Försåld mängd vatten uppgår till ( ) kubikmeter. Antal läckor på vattenledningsnätet uppgår till 18 (20) st. Resultatet i bolaget redovisas till 1,2 (2,7) mkr mot budgeterat 2,9 mkr. Under året har bolaget investerat för 15,7 (14,5) mkr varav va-sanering (reinvestering) i va-ledningsnätet uppgår till 11,6 (4,5) mkr. Antal meter sanerade ledningar överstiger målet. Summa intäkter Inköp av varor och material Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt Reningsverket på Tegelviken är föråldrat och är över 50 år gammalt. Ett principförslag av en ny vattenreningsdel som ska ersätta den befintliga anläggningen har tagits fram. Det framtagna principförslaget har möjliggjort en teknisk analys samt framtagning av en grov kostnadskalkyl. Den planerade platsen för Kalmarsundsverket är området mellan befintligt reningsverk och KSRR. Styrelsen ska vid styrelsemöte juni besluta om ett inriktningsbeslut. Prognos för 2015 planeras till 8,9 mkr mot budgeterat 8,6 mkr och planerade investeringar under 2015 beräknas uppgå till 52,0 mkr. 7 (12)

9 KALMAR HAMN AB Hamnen bedriver skötsel och drift av Kalmar Hamn samt lossning och lastning av båtar. Våra kvalitetsmål och resultatmässiga mål har fallit väl ut under årets första kvartal. Det löpande kvalitetsarbetet med våra kvalitetsystem hjälper hamnen att uppnå och följa upp den löpande verksamheten. Hamnen ligger idag 23 % under budgeterat resultat. Volymerna är högre men även våra kostnader. Vi har haft större kostnader för utveckling av hamnen som belastar oss framförallt påsikt men även större mängd kortsiktiga reparationer. Säkerhet är ledordet i vår affärside där vi uppfyller det till 100 % under denna första del av året. Vi har tagit till oss övergripande policy och riktlinjer för intern kontroll och riskhantering. Arbetet med att ta fram en riskanalys är påbörjad. Att arbeta med intern kontroll och risk är redan idag en naturlig del i vårt arbete med VLS, egenkontroll enligt Miljöbalken, systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljölagen. I enlighet med denna genomförs löpande riskanalyser och arbetsmiljöanalyser med upprättande av respektive handlingsplan. Genom ett ekonomiskt effektivare sätt att lossa och lasta båtar har vi en större andel av den fasta personalen verksamma. Vi klarar större volymer till lägre kostnad per ton. Totalt under perioden 10,1 tkr mot förra året 8,9 tkr. Volymökningen är framförallt i lågvärdiga produkter såsom flis och massaved och de ger inte den ökning av intäkterna som sågade trävaror gör. Helårsutfallet ur ett ekonomiskt perspektiv ger ett positivt resultat om 1,8 mkr mot föregående års resultat exkluderat realisationsvinst 2,0 mkr. Förutsatt att strukturförändringen står sig så går vi mot stigande volymer tack vare foderfabrikens färdigställande och rådande god konjunktur för den gröna skogsnäringen. Summa intäkter Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen 0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

10 KALMAR ÖLAND AIRPORT AB Den positiva utvecklingen fortsätter och jämfört med föregående år har passagerarantalet ökat med totalt 5,2 %. Inrikesflyget till Stockholm har ökat hela 7 % medan utrikestrafiken tappat något. Vi har under våren fått en ny operatör på linjen till Berlin och det är nu Sparrow Aviation som flyger. Under våren finns möjlighet att flyga kortcharter till Budapest samt ett antal charter-destinationer; Kroatien, Mallorca, Rhodos, Sicilien och Turkiet. I juli startar ett stort projekt med omtoppning (asfaltering) av hela landningsbanan. Arbetet kommer att ske kvälls- och nattetid och påverkar därför inte flygtrafiken. Ett visionsarbete är uppstartat Vision 2025 den enkla resan. Tanken är att med hjälp av regionen ta fram en målbild 2025 för Kalmar Öland Airport. Flygplatsen arbetar aktivt för att utreda förutsättningarna för att etablera en kommersiell flygbiobränsleanläggning på Kalmar Öland Airport. Arbetet med internkontroll och riskhantering genomförs enligt fastställd policy och mål. Inför 2016 har arbetet med ny drifthandbok påbörjats. Trafikintäkterna är 907 tkr bättre än budget, ökade intäkter för säkerhetskontroll samtidigt som utebliven Göteborgstrafik samt mindre trafik till Berlin ger ett minus. Övriga intäkter visar tkr efter inkråmsöverlåtelse från Flygutveckling i Kalmar AB samtidigt som driftkostnaderna visar som är ökade kostnader för marknadsföring samt tidigarelagda underhållskostnader. På grund av senarelagda nyrekryteringar efter pensionsavgångar är personalkostnaderna 270 tkr bättre än budget. Även avskrivningar och räntor är lägre än budget tack vare senarelagda investeringar. Prognosen är att vi håller budget Vår måluppfyllnad är god inom samtliga målområden. Summa intäkter Inköp av varor och material Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

11 KALMAR SCIENCE PARK AB Kalmar Science Park utgör en mötesplats för idéer och innovativa företag som vill utvecklas med målsättning att främja en långsiktig ekonomisk utveckling i Kalmar och regionen. I nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet ska bolaget bygga nätverk och vara en utvecklingspartner för nya företag i Kalmar. Bolaget ska erbjuda verktygen och miljön för att utveckla nya idéer, företag och marknader. Bolaget ska medverka till nytänkande och inspiration, bidra till att Kalmars attraktivitet stärks och vara en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer. Under tertial 1 har inkubatorn utvärderat 17 affärsidéer/projekt, 7 bolag var igång i förinkubatorn och 12 bolag var igång i ordinarie inkubatorprocess. I Kalmar Science Park Member fanns under tertial 1 33 bolag, i Kalmar Science Park Partner 14 bolag och i e-handelsklustret Kalmar Science Park e-commerce 31 bolag. Ett intensivt arbete med verksamhetsutveckling har initierats under perioden, i syfte att tydliggöra utbud och innehåll, förenkla samt effektivisera. Vidare för att ta fram ett ledningssystem som passar en Science Park, vilket görs tillsammans med en extern konsult som är nationell expert inom området. Detta för att förbättra arbetet med måluppfyllelse och gå mot en mer processbaserad verksamhet. Under perioden har också en rekryteringsprocess av en ny kommunikatör till verksamheten inletts och beräknas vara klart under maj månad. Riskanalys genomfördes i januari 2015 och tillhörande internkontrollplan togs då fram. Den interna kontrollplanen tillämpas enligt upplägg beskrivet däri. Vi följer budgeten för perioden i stort sett. Intäkterna för perioden är högre pga. att vi har fakturerat Kalmar Kommun samt Näringslivsenheten enligt avtal. I budgeten ligger denna intäkt periodiserad. Detta gäller även för intäkterna från medlemsföretagen och samarbetspartners. Övriga avvikelser ligger i fas med återstående slutredovisning för förlängt projekt till 2015 samt en nyrekrytering och vissa inköp till inkubatorbolagens nya lokaler. Summa intäkter Inköp av varor och material Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter 1 1 Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Den mindre avvikelsen i personalkostnader förklaras med att vi har haft två vikarier tillsatta för en 100 % anställd som har varit föräldraledigt under första kvartalet En person har varit anställd på en beviljad utvecklings-anställning från arbetsförmedlingen som betalade ut utvecklingsstöd till Kalmar Science Park. Detta syns inte på personalkostnadsposten då det är bokförd som en momsfri intäkt. Prognos för 2015 ligger fortfarande jämförbart med budgeten för Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

12 DESTINATION KALMAR AB Under årets första månader har flera förberedelser gjorts inför bolagets högsäsong. Två nummer av Kalmarmagasinet har producerats och skickats ut och sommarens marknadsföringskampanj har inletts. När det gäller internationell marknadsföring ingår vi i ett treårigt regionalt samarbete inom Kalmar län ( ). För att kunna säkerställa kvaliteten i verksamheten har en vaktmästare anställts till Kalmar Slott och en som ska arbeta med evenemang och idrottsturism. Vi har tecknat ett nytt 15-årigt avtal med fastighetsägaren för Baronen om en ny servicebyggnad i gästhamnen, som ersätter de provisoriska bodar vi har haft tidigare. Vi har tagit fram fler upplevelsepaket med olika inriktning. Det populäraste är dock fortfarande hotellpaketet Krusenstiernska teatern, som i år har sålt bättre än någonsin. Kalmar Slotts satsningar på barnaktiviteter fortsätter och i april var det premiär för Petits sagoäventyr, som finns på plats under lågsäsong. Förberedelser pågår också för Barnens Slott som i år är öppet 22 juni-9 augusti. Den första av årets två säsongsutställningar, Pippi och lite till, har haft vernissage. Den 23 maj öppnar den andra utställningen, National Geographic A new age of exploration. Förberedelserna inför sommarens evenemang är i full gång. Vi har en bred bas av återkommande evenemang som t.ex. Kalmar Båtmässa, Kalmar Stadsfest, Musik på Larmtorget och Ironman Kalmar. Vi får också allt fler förfrågningar från externa arrangörer och gästas i sommar bl.a. av Roxette, Sven-Ingvars och standup-turnén Badjävlar. Kalmars målmedvetna arbete med idrottsevenemang ger resultat. Antalet deltagare ökar i de flesta av stadens idrottsevenemang. Vid det globala välgörenhetsloppet Wings for Life World Run i maj fördubblades antalet deltagare. Kalmar/Öland är den enda plats i landet där loppet går och medieuppmärksamheten är stor. Tre nyheter bland årets idrottsevenemang är cykelloppet Kalmar Grand Prix, som i år utökas med ett nytt motionslopp, Kalmar Horse Show och SM i Beach Soccer. Partnerarbetet har även under våren genomförts i samarbete med en konsult. Vi är nu uppe i 85 partners och har dessutom flera möten inbokade med potentiella nya partners. Vi har tagit till oss övergripande policy och riktlinjer för intern kontroll och riskhantering. Arbetet med att ta fram en riskanalys är påbörjad. Att arbeta med intern kontroll och risk är redan idag en naturlig del i våra evenemang och projekt. Periodens resultat är tkr vilket är 488 tkr sämre än budget. Detta beror på att reklamtrycksaker och marknadsföringsinsatser gällande Idrottsturism är kostnadsförda tidigare än lagd budget. Summa intäkter Inköp av varor och material Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt När det gäller catering och konferenspaket så har vi ökade intäkter med 735 tkr och ökade kostnader med 606 tkr jämfört mot budget det är först i år vi kan se resultatet av den nya Slottsrestaurangen. Räntekostnaderna ligger något lägre än budget. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra de administrativa rutinerna och därmed förbättra likviditeten. För helåret prognosticeras ett underskott på 871 tkr att jämföra med budgeterade 373tkr. 11 (12)

13 KALMAR ENERGI HOLDING AB, KONCERN Ännu ett år som inleds med mild vinter. Än så länge är konsekvenserna inte så tydliga på resultatet men det förväntar vi oss under april. Fokus i verksamheten är affärer och vi analyserar våra 9 affärer och arbetar med ett tydligt kundfokus och helhetslösningar för samtliga delar i verksamheten. Samfälligheter som önskar breda lösning med fiber, fjärrvärme och andra tjänster kopplade till våra komptensområden är just nu en viktig del i vår utveckling av verksamheten. Driften har under inledningen av året varit i princip felfri vilket är grundläggande i vår leverans till våra kunder. Kalmar Energi har policydokument som styr de finansiella riskerna i verksamheten såsom bränslepolicy, elproduktionspolicy, finanspolicy, elhandelspolicy samt en övergripande policy som hanterar även verksamhetsriskerna. Verksamhetsriskerna hanteras via systematiskt arbete i den löpande förvaltningen och övervakning sker främst genom rapportering till forumet för säkerhet, arbetsmiljö och miljöfrågor, SAM. Intern kontroll övervakas via vår attestinstruktion. Årlig översyn av samtliga policydokument och attestinstruktion sker på det konstituerande styrelsemötet i maj. Anpassning och utveckling sker till de krav som omvärlden ställer på vår verksamhet. Resultatet i verksamheten ligger något bättre än budget vilket är att hänvisa till mycket god tillgänglighet på våra samtliga anläggningar. Prognosen för året är något lägre än budget och där hänsyn är tagen till den milda inledningen på året. Väder är och teknisk tillgänglighet påverkar resultatet väsentligt i löpande drift. På längre sikt påverkas främst värmeverksamheten av låga elpriser vilket får till följd att intäkten på el och elcertifikat sjunker, dock i en kontrollerad takt då vi tillämpar prissäkring i ett femårsperspektiv. Period jan-mar Helår Summa intäkter Inköp av varor och material Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Övriga rörelsekostnader 0 0 Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt (12)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen

Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen Piteå Kommunföretag AB Moderbolaget & koncernen 2012 Innehåll VD-kommentar 3 Läsanvisning och organisationsschema 4 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Kassaflödesanalyser 8 Tilläggsupplysningar 9 Piteå

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Höörs kommun delårsrapport 2012

Höörs kommun delårsrapport 2012 Delårsra port 2012 2012-01-01 2012-08-31 Höörs kommun delårsrapport 2012 Höör med mycket vacker natur 2 Innehållsförteckning Inledning Sidan: Innehållsförteckning 3 Ordföranden har ordet 4 Organisationsöversikt,

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%.

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Heimstaden Årsredovisning 2011 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2011 2011 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Uthyrningsgraden för bostäder

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer