Aldringsbestandighet hos bockeroch skriv & tryckpapper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aldringsbestandighet hos bockeroch skriv & tryckpapper"

Transkript

1 FoU-projektet f6rpapperskonservering 0 Aldringsbestandighet hos bockeroch skriv & tryckpapper En projektsammanfattning Jngmar Fröjd Rapport nr7 ISSN Stockholm,juIi 1993

2 I foreliggande projektsammanfattning redovisas foljande rapporter: Abadie-Maumert, F. A. [red Bøhmer, E.], Aldringsstabiitet hos nøytralt treholdig papir. Abadie-Maumert, F. A. [red Bøhmer, E], Blekingens innvirkning pa treholdig papirs aldringsstabilitet. Abadie-Maumert, F. A., Bovin, A., Aldringsstabilitet hos tryckt papper. Gomer, M., Lindholm, G., Aldringsbestandighet hos bocker. Iversen, T., Kolseth, P., Hartsets inverkan pa Wring as' papper av hogutbytesmassa. Krogerus, B., Laamanen, J., Rigdahl, M., Bestrukna pappers âldringsbeständighet.

3 ALDRINGSBESTANDIGHET HOS BOCKER OCH SKRIV- & TRYCKPAPPER En proj ektsammanfattning Ingmar Fröjd FoU-projektet for papperskonservering Rapport nr7- ISSN Stockholm,juIi 1993

4 INNEHALL Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 7 Bakgrund 7 Problemorientering 8 Material och metoder 9 Bleknings inverkan pa ãldringsbestandigheten 11 Trahaltiga pappers âldringsbeständighet 13 Bestrukna pappers och bestrykningsskikts âldringsbestandighet 16 Offsettryckets inverkan pa pappers âldringsbeständighet 18 Aldringsbestandighet hos böcker 19 Referenser 21 Bilagor Projektets styrgrupp Oversikt av standarder rörande âldringsbestandighet hos papper

5 3 Förord Nedbrytning av papper är ett stort problem for arkiv och bibliotek världen Over. I Sverige samverkar sedan nàgra Ar ett antal statliga bok- och dokumentbevarande myndigheter i ett forsknings- och utvecklingsprojekt for papperskonservering. Ett av projektets syften är att initiera och främja utveckling av Aldringsbestandiga papper for administrativa handlingar, bocker och andra trycksaker. Internationeilt Okar efterfragan pi Aldringsbestandigt papper. For den nordiska skogsindustrin med sitt stora exportberoende och inriktning pa produkter med hog foradlingsgrad är det viktigt att engagera sig i denna utveckling och internationeilt standardiseringsarbete pa* omradet. Mot den bakgrunden arrangerade FoU-projektet for papperskonservering, Skogsindustriema och STFI ett seminarium pa temat "Bättre fmpapper" i maj I seminariet deltog foretradare for svenska finpapperstiliverkare, nordiska branschforskningsinstitut m fl intressenter. Seminariet utmynnade i ett forslag till projektprogram med syftet att ta fram underlag for utveckling mot ett breddat utbud av Aldringsbestandiga produkter. Ett nordiskt samarbetsprojekt med arbetsnamnet Bättre finpapper etablerades. Projektet har letts av en styrgrupp med representanter for det svenska FoU-projektet for papperskonservering, GFL (Grafiska Forskningslaboratoriet), KCL (O y Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab), PFI (Papirindustriens Forskningsinstitutt), STFI (Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut) och STORA Papyrus Forenede Papirfabrikker. Styrgruppen redovisas i bilaga 1. Referensgrupper med representanter for industrin har funnits till delprojekten. Delprojekt 1 redovisas som bilaga 2. Delprojekt 2-6 har redan avrapporterats i form av SCAN Forsk rapporter (nr 571, 576, 577, 578, 590 och 592). FOr att informera om arbetet pa omradet och fla Ut med projektets huvudresultat till en vidare krets avrapporteras projektet i sin heihet genom foreliggande sammanfattning. Projektet har finansierats av FoU-projektet for papperskonservering, medverkande forskningsinstitut och Nordisk Industrifond. Uppsala i juli 1993 Ingmar FrOjd Projektledare

6 4 SAMMANFATTNING Foreliggande rapport sammanfattar ett nordiskt samarbetsprojekt med arbetsnamnet Bättre finpapper. Projektets mm har varit att undersöka hur pappers och böckers Aldringsbestandighet pàverkas av olika betingelser och kända komponenter vid tillverkning och efterbehandling. Arbetet har delats upp i flera delprojekt, som inriktats pa* effekter av blekning, Aldringsbestandighet hos trähaltiga papper och bestrukna papper, offsettryckets effekter samt böckers Aldringsbestandighet. Bestandigheten har utvärderats genom bestanining av fysikaliska och kemiska egenskaper fore och efter accelererad Aidring. Erfarenheterna fran arkiv och bibliotek av trahaltiga pappers daliga Aidringsegenskaper galier främst papper, som varit av konventioneil slipmassa och surlimmade. Moderna tillverkningsprocesser kan emellertid ge produkter med andra Aldringsegenskaper, som är viktiga att belysa. Mot bakgrund av indikationer pa* att ligninbevarande blekning kan ha negativ inverkan pa Aidringsbestandigheten undersöktes effekter av peroxidblekning pa laboratorieark av hogutbytesmassor. Peroxidbiekning visade sig inte ha nagon negativ inverkan pa' Aldringsbestandigheten, vare sig det gaiier mekaniska eller optiska egenskaper. Trahaitiga papper med olika sanimansättning följde i stort sett samma monster som träfria papper vid Aidring vad gaiier effekter av sur resp neutral limning och alkalireserv. Resuitaten antyder ocksa att neutrallimning, och framfor alit forekomsten av en buffrande aikalireserv, kan ha storre betydelse for styrkeegenskapernas utveckling an fibersammansattningen. UndersOkningen av hartskomponenters inverkan pa* laboratorieark av hogutbytesmassa indikerar att harts kan ha negativa effekter pa mekaniska egenskaper vid Aidring. Resuitaten ger emellertid inte tiiirackiigt underlag for generella siutsatser om effekter pa* styrkeegenskaper hos papper av exempelvis modema laghartshaltiga massor. Resultaten i fraga om hogutbytesmassor och trahaitiga papper visar att fortsatt forskning bor fokuseras pa* betydelsen av inblandning av hogutbytesmassor, särskiit vad galler effekter pa styrkeegenskaper, i neutrallimmade papper med alkaiireserv. Fortsatt forskning är särskiit motiverad med hansyn till moderna hogutbytesmassors Okade kommersiella betydelse. Undersokningarna av bestrukna papper och bestrykningsskikt visade att bestrykningen inte inverkar negativt pa Aldringsbestandigheten. Tvärtom kan den forbättra vissa egenskaper genom bestrykningskiktets skyddande inverkan pa* baspapperet, framfor alit genom buffertverkan hos kalciumkarbonathaltiga skikt. Resultaten pekar inte pa nagot omedelbart behov av fortsatt forskning pa* omradet pa grundval av konventionell accelererad Aldring. SAdan Aldring kan, specielit for bestrykningsskikt, medfora helt andra nedbrytningsreaktioner an naturligt

7 5 Aidrande. FOrsök med kemiluminiscensteknik indikerar att fly metodik kan vara fruktbar, och att den fortsatta forskningen främst bör inriktas pa Aldringsmekanismer och effekter i sjalva bestrykningsskiktet. Vid offsettryckning medfdrde vare sig tryckfarg eller fuktvatten andra forandringar an att de förstärker de effekter, som kan iakttas vid âldring av otryckta papper. Papper som uppfyller kriterier for âldringsbestandighet enligt t ex svenska Riksarkivets foreskrifter eller forslaget till internationell standard (RA-FS 1991:10; ISO/DIS 9706), torde emellertid kiara även offsettryckets sura miljo utan dramatiska effekter. Vidare forskning pa* omradet bor snarare inriktas pa* forandringar av trycket, exempelvis flerfargsbilder, an effekter pa* papperet. Beträffande Aidri ngsbestandi gheten hos bocker slutli gen, pavisades inte nagra negativa.effekter utover ingaende komponenters enskilda Aldringsegenskaper. Samtidigt vittnar undersokningen om att det foreligger ett stort behov av metodutveckling pa omradet. Smaltlim, vars smalttemperatur är lagre an temperaturen vid accelererad Aidring, är eli flagrant exempel pa* detta. Grundlaggande kunskaper om moderna dispersionslims och limfogars hailfasthet i ett langre perspektiv saknas. Vissa resultat av projekt Battre finpapper antyder goda forutsattningar for ett breddat utbud av Aldringsbeständiga produkter, medan andra snarast understryker behovet av fordjupad forskning pa* omradet. Det sistnämnda galler inte minst metodiken. Accelererad Aldring, den enda metod som for närvarande star till buds for utvardering av pappers Aldringsegenskaper, ma* vara tillfredstallande vid undersokning av langsiktiga effekter pa* ett papper av t ex en konserveringsmetod. I flera undersokningar har emellertid bristerna med accelererad Aidring uppmarksammats. Accelererad Aidring kan initiera flera olika reaktioner, som paverkar egenskaperna med olika hastigheter; styrka och ijushet exempelvis utvecklas inte pa samma salt DärfOr är det svart att utviirdera papper med helt olika sammansättning pa grundval av en och samma Aldringsmetod och gora prognostiserande jämforelser mellan papperens Aldringsbeständighet. Vidare har tidsfaktorn stor betydelse. Vid kort Aldringstid spelar sjalvfallet den initiala styrkan stone roll an vid lang, vid en jämforelse mellan olika papper. Aidring i exempelvis sex dygn är alldeles for kort tid for prognostisering, i alla fall om man praktiserar en sa mild metod som 80 C/65%RH. De praktiska konsekvenserna av detta maste beaktas, sarskilt om man Overvager Aldringskriterier i specifikationer eller standarder. Man maste ocksa ifragasatta om accelererad Aldring ar en lamplig metod for att simulera Aldring av bestrukna papper. FOrhOjd temperatur kan även fungera som mjukgorare for vissa av bestrykningsskiktets bindemedel, vilket kan forandra AldringsfOrloppet radikalt jämfort med naturligt Aidrande. Utvardering av produkterna bor baseras pa en metod, som ger ett tillforlitligare underlag for prognostisering i det langa perspektiv som

8 rel galler for arkiv- och biblioteksmaterial, och som heist Ur praktiskt användbar även i produktionen. Undersokningen av bocker accentuerar behovet av metodutveckling. Projektets resultat visar även att trahaltiga papper inte a priori màste uteslutas vid utveckling av Aldringsbestandiga produkter. Neutrallimning och buffring med en alkalireserv har uppenbarligen positiv inverkan pa styrkeegenskaperna hos trähaltiga papper. Problemet med efterguining kvarstar emellertid. Närmare undersokningar av trahaltiga pappers âldringsegenskaper är därfor angelagna. Det är ocksa angelaget att kiarlagga hur mycket eftergulning som kan accepteras med hansyn till läsbarheten och mojligheterna att filma eller OverfOra materialet till andra medier i framtiden. En bättre kunskapsbas for optimering av produkterna, där Aidringsbestandigheten är en självklar faktor, är viktig sâväl for den exportinriktade nordiska pappersindustrin som for arkiven och biblioteken.

9 7 INLEDNING Bakgrund Nedbrytning av arkivhandlingar och böcker är ett stort problem som uppmarksammats ailt mer under senare ãr. Omlattande konserveringsinsatser krävs for att rädda de enorma mangder material som nu vittrar i arkiv och bibliotek världen Over. Det är visserligen väl kant att forvaringsmiljon spelar en stor roll i nedbrytningsprocessen, men de relativa skilinaderna i nedbrytning mellan olika papperstyper kan endast forklaras med deras âldringsegenskaper. Samst förhaller det sig med s k surlimmat trahaltigt papper fran senare delen av talet. Det bar i regel utsatts for den mest spektakulara nedbrytningen med en omisskanlig gulbrun ton, och är manga ganger i sa dalit skick att det inte tal normal hantering. Aven senare tiders arkiv- och biblioteksmaterial innehaller betydande andelar nedbrutet papper (Palm, Culihed 1988), som kommer att ställa framtida generationer infor ett standigt växande konserveringsbehov. Det ir viktigt att bryta denna trend och utveckla Aldringsbestandiga p apper*. Med hansyn till nedbrytningens karaktär och omfattning är Aidringsbestandiga vedfiberbaserade skriv- och tryckpapper i allmänt bruk mest angelägna for arkiv och bibliotek, inte arkiv- eller säkerhetspapper av exklusiva ravaror. Internationelit Okar efterfragan pa permanent eller alkaline paper och arbete med standarder pagâr. Mot denna bakgrund arrangerades 1988 ett seminarium pa temat "Bättre finpapper". En forutsättning for ett breddat utbud och allmän anvandning av Aldringsbeständigt papper är att Aldringsbestandigheten gr att forena med kända eller Overblickbara produktionstekniker, miljo- och produktkrav, exempelvis grafiska krav. Det är den helhetssynen som kom till uttryck i seminarietemat. Vid semiiariet konstaterades, att kriterier for Aldringsbeständighet maste baseras pa* papperets sammansattning. Det är allmänt accepterat att blekt kemisk massa, neutrallimning och nagra procents alkalisk buffert ger forutsattningar for bra Aldringsegenskaper (Fellers m fl 1988). De omraden där behovet av kunskapsuppbyggnad var mest angelagen identifierades; moderna blekprocessers inverkan, Aldringsbestandighet hos neutrallimmat papper av mekanisk massa (även om denna papperstyp per definition inte räknas som finpapper), bestrukna pappers Aldrings- * Terminologin är vacklande i fraga om 5ldersbestandigt, âldringsbestandigt, Aidringsstabilt etc, alla sprãkligt otympliga men mer eller mindre vedertagna. Här har begreppen äldringsbestandig/-beständighet använts genomgâende med en allmän betydelse av lang hällbarhet utan signifikant forandring eller forsvagning av produkten, d v s snarast enligt Pappersordlistans definition. Begreppen överensstämmer smedes inte med Riksarkivets kriterier for Mdringsbestiindighet (RA-FS 1991:10).

10 8 bestandighet, tryckets inverkan och slutligen böckers Aldringsbesthndighet (Protokoll ). Med stöd av detta har projekt Bättre finpapper genomlorts som eu nordiskt samarbetsprojekt. Problemorientering Projektets ma! har varit, att undersöka hur pappers och böckers Aidringsbestandighet paverkas av olika betingelser och kända komponenter vid tillverkning och efterbehandling. Arbetet har inriktats ph grundlaggande kunskapsuppbyggnad rörande Aldringsbestandighet, som bearbetats i flera delprojekt mom följande problemomraden. Aldringsbestandighet; nomenklatur, mätmetoder och specifikationer. En samordnad nomenklatur, inventering av relevanta matmetoder och specifikationer/standarder for Aldringsbestandigt papper är viktiga for ett intemationeilt projektsamarbete ph omradet. (Inventeringen av specifikationer/standarder redovisas i bilaga 2.) Bleknings inverkan ph Aldringsbestandigheten. Utvecklingen och introduktionen av nya blektekniker for massa har accelererat under senare fir. Det Ar viktigt att vi inte med modema bleksekvenser bygger in en Okad nedbrytningstendens hos papperet. Effekter av blekning av mekanisk massa har undersokts mom ramen for detta projekt. (Blekningen av kemisk massa har behandlats och finansierats särskilt och avrapporteras separat i FoU-projektets for papperskonservering rapportserie.) Trahaltiga pappers Aldringsbestandighet. Tendensen till eftergulning hos papper av hogutbytesmassor är väl känd. UndersOkningar visar att fiberblandningar som innehaller slipmassa är Overrepresenterade bland det mest nedbrutna materialet i arkiv och bibliotek (Palm, Culihed 1988). Det finns emellertid indikationer pa* att den hoga ligninhalten hos trahaltigt papper inte behover innebära daliga Aldringsegenskaper om det tiliverkats i en neutral/alkalisk process och innehaller en alkalireserv. Därlor ar det viktigt att undersoka effekter av neutral tillverkning och att precisera erforderliga tillverkningsbetingelser for Aldringsbestandighet. HOgutbytesfibrer utgor komplext uppbyggda kompositsystem där i stort sett alla ursprungliga vedkomponenter finns kvar. Extraktivämnenas eventuella roll i de reaktioner som leder till nedbrytning vid Aldring är oklar. Moderna processer for framstallning av hogutbytesmassor, särskilt kemitermomekaniska, ger emellertid hell andra mojligheter till att fa fram massor med betydligt lagre innehall av extraktivämnen an traditionella mekaniska processer. Att belysa exempelvis hartskomponenters roll vid Aldring av papper av hogutbytesmassor är därfor angelaget. UndersOkningar av Aldringsbestandigheten hos papper, som innehaller stone eller mindre andel mekanisk massa, är viktiga med hansyn till att

11 blandningar av olika massatyper är vanliga for optimering av exempelvis moderna tryckpapper. Besirukna pappers och bestrykningsskikts Aidringsbestandighet. Generelit kan sagas att kunskaperna mom detta omrade är bristfalliga elier i alia fall synnerligen sparsamt dokumenterade i litteraturen. NAgon erfarenhet av langre tids naturligt ãidrande av bestrukna papper, som skuile kunna vara vagiedande for forskningen, finns tyvarr ännu inte. Kunskapsuppbyggnad pa* omradet kan ocksa motiveras med att bestrukna papper blir alit vanligare pa* marknaden. En viktig fraga är om bestrykningen kan ha en skyddande inverkan pa* baspapperet. Intressant darvidlag är om det är nagra skillnader mellan bestrykning baserad pa* kaolin resp kalciumkarbonat. Ett alkaliskt buffrande palagg kan tänkas ha en skyddande effekt genom att neutralisera sura fororeningar och nedbrytningsprodukter i papperet. Vidare kan tankas att Aldringsbestandigheten hos sj älva bestryknings skiktet paverkas genom nedbrytning eller omlagring av bindemedlet, t ex syntetisk latex. Offsettryckets inverkan pa pappers Aldringsbestandighet. Projekt Bättre finpapper har primärt varit inriktat pa själva papperet, fastän det yttersta syftet givetvis ar Aldringsbestandiga produkter som informationsbärare. Informationen ma* sedan vara hand- eller maskinskriven, framställd med olika kopieringstekniker eller tryckt etc. I denna flora av tekniker utgor trycket en stor och forhallandevis homogen grupp, som dessvärre är bristfalligt känd beträffande effekter av tryckprocesser och färger. Detta galler inte minst offsettrycket där papperet kan utsättas for surt fuktvatten upp till Atta ganger i pa* varandra foijande tryckverk. Aldringsbestandighet hos bocker. Ett brett upplagt projektprogram avseende Aldringsbestandiga papper och tryck bor inkludera boken som slutprodukt, bade med avseende pa bestandigheten hos själva bandet och bindningens effekter pa* papperet. Aldringsbestandigheten hos bocker är emellertid i alit vasentligt ett obearbetat omrade. Material och metoder Materialvalet har varierat beroende pa delprojektens probleminriktning. Laboratorietiliverkade ark saväl som kommersiellt tillgangliga papper med olika massainnehall har undersokts. PA grundval av sammansattningen kan undersokningsmaterialet indelas i nagra huvudtyper av massa och papper, som kan definieras enligt foljande. Hogutbytesmassa - innebär i princip alla massor med stor andel lignin. Kemisk massa - massa i vilken fibrerna frilagts pa' kemisk väg, vanligen genom kokning, varvid andra ämnen an cellulosa i stor utsträckning utlosts (Pappersordlista). Kemitermomekanisk massa, CTMP - mekanisk massa som framställts genom att flis forvärmts till en temperatur av Over 100 C i närvaro av

12 10 kemikalier eller efter forbehandling med kemikalier och därefter fibrerats i tryckraffinor vid ett Angtryck Over atmosfartrycket (Pappersordlista). Mekanisk massa - massa i vilken fibrerna frilagts uteslutande pa* mekanisk vag (Pappersordlista). Finpapper - skriv- eller tryckpapper av hog kvalitet (Pappersordlista), som innehaller hogst 10% mekanisk massa, enligt vedertagna tull- och marknadsnormer. Träfritt papper - papper tiliverkat av antingen blekt kemisk massa eller lumpmassa eller en blandning av dessa (Pappersordlista). Trahaltigt papper - papper som innehaller större eller mindre andel mekanisk massa (Pappersordli sta). Aldringsbestandigheten har utvärderats genom bestamning av kemiska, mekaniska och optiska egenskaper enligt standardiserade metoder fore och efter s k accelererad Aidring. Accelererad Aidring innebar ett paskyndat Aidrande genom forhojd temperatur och luftfuktighet under en begransad tid, vanligen mellan en och fyra veckor. * FrAn praktisk arkiv- och bibliotekssynpunkt är papperets styrka, d v s dess mekaniska egenskaper, mest kritisk. MAttliga forandringar av optiska egenskaper vid Aidring, t ex viss eftergulning, kan i regel tolereras (jfr ISO/DIS 9706). Vid redovisningen av delprojektens huvudresultat i foreliggande sammanfattning har tonvikten därfor lagts pa' papperens styrkeegenskaper.

13 11 BLEKNINGS INVERKAN PA ALDRINGSBESTANDIGHETEN Utgãngspunkt for denna undersokning har varit att papper som innehâller hogutbytesmassor kan ha förhallandevis bra àldringsegenskaper, om de tiliverkats under alkaliska betingelser. Det finns emellertid indikationer pa att ligninbevarande blekning kan ha negativa effekter pa' Aidringsegenskaperna. Proj ektet har darför inriktats pa* effekter av blekning pa moderna hogutbytesmassor. FrAn praktisk-kommersiell utgangspunkt valdes inverkan av peroxidblekning. Laboratorieark av oblekt och peroxidblekt kemitermomekanisk massa (CTMP) och halvkemisk massa ("PMC") jämfördes med referensark av blekt sulfat och av bomulislinters. Alla ark hade ph mellan 6,0 och 6,2 fore Aidrandet utom blekt PMC (6,8). Den for arkiv och bibliotek centrala fragan, d v s peroxidblekningens paverkan pa styrkeegenskaperna, kan illustreras med styrkeutvecklingen vid accelererad Aidring uttryckt i rivindex (figur 1). RIvIndsk$, mnm2/g 14 -A Sutfat Linters 81- CIMP CIO 81. PMC Aldrfngstid, d gn Figur 1. Riviiidex efter accelererad áldring (80 C/65%RH) i 150 dygn. (Källa: Abadie-Maumert, 6/1991, fig 10.) Parallelliteten i styrkenedgang hos arken av de blekta och oblekta hogutbytesmassorna är markant och i det närmaste linjär. Peroxidblekningen hade uppenbarligen ingen negativ effekt. Den i detta experiment uppseendeväckande styrkenedgangen hos referensarket av blekt sulfat

14 12 motsvaras inte av andra erfarenheter av denna massatyp och förklaras inte närmare. En stor del av undersokningen ägnas de fran traditionell kommersiell synpunkt mest kritiska egenskaperna, ijushet och gulton. Dessa egenskaper utvecklades inte Iinjärt. Fdrandringarna var störst i Aldringens initialskede. Efter 150 dygns Aidring var samtliga provark kraftigt paverkade och hogutbytesmassorna lag exempelvis under 30% i ISOijushet, blekta saväl som oblekta. Peroxidblekningen verkar inte heller ha nagra avgorande effekter pa' utvecklingen av ijushet och gulton, utan forandringarna skedde tamligen parallelit for provarken av blekta och oblekta hogutbytesmassor. Den generella slutsatsen äí, att peroxidblekning i sig inte har negativa effekter pa* Aldringsbestandigheten. (Ur: Abadie-Maumert, F. A. [red BØhmer, E.], Blekingens innvirkning pa treholdig papirs aldringsstabilitet.)

15 TRAHALTIGA PAPPERS ALDRINGSBESTANDIGHET 13 En tidigare undersokning har visat att det är papperets surhetsgrad, som är avgorande for utvecklingen av optiska och mekaniska egenskaper vid Aidring, vare sig papperet är träfritt eller trahaltigt (Abadie-Maumert, Soteland 1989). Fern trahaltiga papper med olika surhetsgrad, alkalireserv (inneháll av kalciurnkarbonat) och fiberinnehall har därfor undersdkts. Sarntliga provpapper kom fran ett och samma bruk och inneh011 sulfitmassa och mekanisk massa (slipmassa) i olika proportioner. UndersOkningen inriktades mot att kartlagga inverkan pa* Aidringsbeständigheten av Ire viktiga variabler; innehallet av mekanisk massa, ph och kalciumkarbonatinnehall. Provpapperens sammansattning framgar av tabell 1. Tabell 1. Sammansattningen hos undersökta trahaltiga papper med avseende pa andelen mekanisk massa av fiberinnehj1et, ph och alkalireservens storlek. Prov A B C D E %mekmassa ph 7,9 5,8 5,5 8,0 7,9 %karbonat ,5 10,8 (Kalla: Abadie-Maumert, 5/1991, tabell II.) Generelit visade sig neutralt papper vasentligt stabilare an surt med hansyn till bade styrka och Ijushet. Neutrallimmat papper utan alkalireserv (prov A) verkar vara stabilare an surlimmat papper med alkalireserv (CaCO3-pigmenterad ytlimning, prov D) i fraga om optiska egenskaper, medan motsatt forhallande tycks vara fallet i fraga om rivindex. En alkalireserv i papperet tycks ha mycket stor positiv effekt och tycks delvis kunna upphava effekter av surlimning och innehallet av rnekanisk massa. Bast resultat uppnaddes med bade neutrallimning och hog alkalireserv (prov E). I det undersokta fallet lag alkalireserven i bestrykningsskiktet, och det gar inte att avgora om effekten blivit en annan om alkalireserven hade varit placerad i baspapperet. En rangordning av proverna pa' grundval av rivindex vid Aidring visade Aldringstidens avgorande betydelse vid en prognostiserande jamförelse mellan papper med olika sammansattning (tabell 2). Accelererad Aldring (80 C/65%RH) i sju dygn gay obetydlig information utover utg5ngsvardena, och är uppenbart for kort tid for en tiliforlitlig prognos i ett langre perspektiv.

16 14 Tabell 2. Rangordning av provpapperen efter rivindex vid ace Wring (80 C/65%RH). Rangordning 0 dygn 7 dygn 28 dygn 56 dygn* 1 B B D D 2 C D E E 3 D C B A 4 A A A B 5 E E C C * Extrapolerad ãldringstid (KaIla: Abadie-Maumert, 5/1991, tabell VII. 0-kolumnen tillagd.) Proverna med hogt ph-värde och en alkalireserv försämrades relativt sett mindre ju längre Aldringstiden var. En buffrande alkalireserv är tydligen viktigare an ph-vardet i sig (jfr Fellers m fl 1988). Mot bakgrund av de processer som i dagens lage anvands for framstallning av papper av hogutbytesmassor och mojligheter till processmodifieringar har intresset inriktats pa* hartskomponenternas eventuella roll vid Aidring, t ex brytning av fibrernas bindningar till varandra genom migration av harts fran fiberns inre till dess yta, som kan paskyndas av alun vid s k surlimning. Laboratorieark av fyra kommersielit tillgangliga massakvaliteter har därfor undersokts; blekt och oblekt slipmassa (SGW) och kemitermomekanisk massa (CTMP) fran en och samma tillverkare. Egenskaperna hos ark av ursprungsmassorna har jämforts med ark av samma massor, som extraherats for att avlagsna harts och andra vedkomponenter. FOrsOk med vattenabsorption visade att extraktionen haft effekt pa' främst de blekta massorna. I de oblekta massorna fanns harts troligen kvar. Dragprov (dragindex, zero-span dito, och dragstyvhetsindex) gay inga andra utsiag an att fiberstyrkan gick ned vid Aidring och paverkades inte av extraktion. Brottarbetsindex (figur 2) och brottojning gick ocksa ned vid Aidring. Denna nedgang kunde emellertid till stor del Aterhämtas genom extraktion av Aldrade ark. Ljushetens, d v s ljusabsorptionskoefficientens, forandring vid Aidring paverkades inte av extraktion. Däremot gay forandringar i ljusspridningen en antydan om att arkstrukturen paverkats.

17 15 Brottarbetsindex, J/ kg Referens D Aidrat Aidrat och extraherat o 0 o (I) 14) U Figur 2. Brouarbetsindex (geometriskt medelvärde) for âldrade ark (90 c/50%rh i 12 dygn) fore och efter extraktion med aceton jämfort med referensark. (Källa: Iversen, Kolseth, 1991, fig 1.) Arkens mekaniska egenskaper pâverkades saledes negativt av harts vid àldring. Den positiva inverkan av extraktion efter accelererad àldring indikerar att uppbrytning av bindningar mellan fibrerna dominerat, mojligen genom migration av harts eller andra extraktivämnen till bindningspunkterna. (Ur: Abadie-Maumert, F. A. [red BØhmer, E.], Aldringsstabilitet hos nøytralt treholdig papir; Iversen, T., Kolseth, P., Hartsets inverkan pa Aidring av papper av hogutbytesmassa.) U

18 16 BESTRUKNA PAPPERS OCH BESTRYKNINGSSKIKTS ALDRINGS- BESTANDIGIIET Bestrukna pappers Aldringsbestandighet beror uppenbarligen dels pa sjalva palaggets bestandighet, dels pa bestrykningskomponenternas paverkan pa baspapperet. Bestrykningens och bestrykningsskiktets enskilda komponenters inverkan pa Aldringsbestandigheten har därför undersökts pa We kommersielit tillgingliga och laboratoriebestrukna papper. Materialet tacker ett stort urval kombinationer mellan baspapper, pigment och biridemedel. Bestrukna papper har jämförts med motsvarande baspapper. Resultaten visade att Aldringsbestandigheten, uttryckt i nedgang i styrkeegenskaper vid accelererad Aldring, hos bestruket papper inte var sämre an hos motsvarande obestrukna papper. I vissa fall kunde bestrykningen t o m förbättra styrkeegenskaperna. Detta var tydligast hos sura trahaltiga papper (figur 3) C O., o. A St Stl M. SO C6 dvq' M. a SO Ci56 I Figur 3. Rivstyrka (langs) vid accelererad Wring (80 C165%RH) i 12 dygn hos suit trahaltigt baspapper bestruket med kaolin (A) resp kalciumkarbonat (B). (Kalla Krogerus, Laamanen, Rigdahl, 1991, fig 9A och B.) Aidringsegenskaperna hos neutrala papper var genomgaende bättre an hos sura. Detta galier ocksa trahaltiga papper med kalciumkarbonat elier talk som fyilmedel och kalciumkarbonat i bestrykningsskiktet jämfört med sura papper med enbart kaolin. Bestrykning kan saledes ha en skyddande effekt pa* baspapperet, framför alit genom buffertverkan med karbonat (jfr Priest m fl 1990).

19 17 Bestrykning med for tryckpapper normala pâlaggsmangder hindrade inte nedgang i papperets ijushet. NedgAngen i ijushet var pâtaglig hos alla prover, men mest markant hos sura trahaltiga papper. Ljushetsstabiliteten var dock bättre hos kalciumkarbonat- an kaolinbaserade pâlagg. Beträffande kombinationen pigment och bindemedel visade kaolin och styren/butadien-latex (SB) den sämsta ljushetsstabiliteten vid accelererad àldring. Undersokningen gay inga indikationer pa att bestrykningsskiktet blir skort eller lossnar vid ãldring. Tvärtom Okade ytstyrkevärdet (IGT) hos flera prov. KalciumkarbonatpAlägg gay hogre värden an kaolin. Beträffande metodiken konstateras, att rivstyrkan ar en lamplig parameter att beskriva ocksâ bestrukna pappers Okande skorhet vid âldring vid sidan av viktalet, som kan pàverkas av ytvikten och bestrykningspalagget. Accelererad áldring är däremot inte en helt tillfredsstallande metod for utvardering av bestrukna papper dâ forhojd temperatur och luftfuktighet kan paverka bestrykningsskiktet pa* ett annat sätt an naturligt Aldrande, t ex genom att bindemedlets komponenter kan mjukgoras. Kemiluminiscensteknik - for att studera Aldring av bindemedel (latex) i bestrykningsskikt - har applicerats pa* tre bestrukna papper. Under - sokningen var av preliminar karaktär och syftade främst till att fastställa kemiluminiscensteknikens anvandbarhet. Resultaten antyder att tekniken är användbar for studier av Aidring men att andra mekanismer kan initieras vid accelererad Aidring vid hog temperatur an de, som bestämmer Aidring vid normala forhallanden. I vilken grad Aidringen av det syntetiska bindemedlet i bestrykningsskiktet bidrar till den "totala" Aidringen av produkten gar inte att uttala sig om med stod av resultaten. Genom att kombinera kemiluminiscensmatningar och ytstyrkematningar med undersokningar av forandringar i bestrykningsskiktet skulle bättre forstaelse av Aldringsforloppet kunna uppnas. Att undersoka inverkan av bindemedlets omfordelning är vasentligt i detta sammanhang. (Ur: Krogerus, B., Laamanen, J., Rigdahl, M., Bestrukna pappers Aldringsbestandighet.)

20 18 OFFSETTRYCKETS INVERKAN PA PAPPERS ALDRINGS- BESTANDIGHET Offsettryckets inverkan pa âldringsbestandigheten har undersökts mot bakgrund av tvá tidigare preliminara studier, som indikerat att fargen inte pâverkar papperets styrkeegenskaper medan fuktvattnet kan gora det. I den ena undersokningen kunde positiva effekter noteras, som dock bedömdes sakna praktisk betydelse, i den andra gay fuktvattnet vissa negativa effekter pa styrkeegenskaperna (Abadie-Maumert 1990; Arnamo, Bovin 1989). mom ramen for detta projekt har effekter av offsettryckning undersökts pa tio vanliga bok- och tidskriftspapper fran olika tiliverkare i Norden. Alla provpapper var klart neutrala och hade alkalireserver (mellan 2,5 och 19,4 beräknat som % CaCO3) utom ett (ph 6,9). Tvà papper hade inblandning av mekanisk massa. For att fà maximal paverkan utsattes proverna for extrem tryckning. Ena halvan av proverna trycktes med heltäckande farg pa* bagge sidor och den andra halvan behandlades med fuktvatten (ph 4,5) i alla fyra tryckverken. Fuktvattenbehandlingen ökade provpapperens styrka nagot, uttryckt i rivstyrka/-index. Denna okning upphavdes dock vid Aidring (80 C/65% RH). NedgAng i rivindex vid tryckning kunde noteras for alla papper. Efter Aidring var den mest markant hos tva obestrukna prover med relativt lagt ph och ingen eller liten alkalireserv (motsvarande 2,5% CaCO3), varav det ena dessutom inneh011 mekanisk massa. Sammantagna torde emellertid de effekter pa styrkeegenskaperna, som kan härledas till offsettrycket, vara betydelselosa i praktiken. De optiska egenskaperna var forhallandevis stabila efter fuktvattenbehandlingen. Undantag var de tva ovan nämnda proverna, jamte ett träfritt neutrallimmat obestruket papper med alkalireserv vars instabilitet dock inte forklaras närmare. Aven i denna undersokning visar det sig att accelererad Aldring maste ske under en langre tid, i detta fall 28 dygn, for att metoden skall ge en palitlig tendens i forhallande till utgangsvardena. Hog initial styrka eller ljushet ger ingen garanti i ett langre perspektiv. Genereilt bekräftar undersokningen att neutral/alkalisk limning och en alkalireserv vasentligt bidrar till bra Aldringsegenskaper hos papperet, även efter offsettryckning med surt fuktvatten. (Ur: Abadie-Maumert, F. A., Bovin, A., Aldringsstabilitet hos tryckt papper.)

Beständighet mot slitage hos skrift på papper med olika egenskaper

Beständighet mot slitage hos skrift på papper med olika egenskaper Beständighet mot slitage hos skrift på papper med olika egenskaper Marie Louise Samuelsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kemi och Materialteknik SP Rapport 2007:32 2 Abstract Resistance to wear

Läs mer

Introduktion till pappersprocessen. Några definitioner. Några definitioner (forts.) Att göra papper och kartong. Ösjöfors handpappersbruk

Introduktion till pappersprocessen. Några definitioner. Några definitioner (forts.) Att göra papper och kartong. Ösjöfors handpappersbruk Ösjöfors handpappersbruk Introduktion till pappersprocessen Sveriges äldsta handpappersbruk Anlades 1777 av Lars Dristig som var trumslagare och bonde Daniel Söderberg STFI-Packforsk och KTH Mekanik 2007-11-08/

Läs mer

mellansvensk pappersindustri

mellansvensk pappersindustri Naturgas-lA för processanvändning inom syd- och mellansvensk pappersindustri lidj JSwede Gas AB 1989 F'ORSKNING UTVECKLING DEMONSTRATION R1322 NATURGAS-IR FÖR PROCESSANVÄNDNING INOM SYD OCH MELLANSVENSK

Läs mer

PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE. PAPPER består av? PAPPER. Sasan Gooran

PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE. PAPPER består av? PAPPER. Sasan Gooran PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE Sasan Gooran 1/8/15 Grafisk teknik 1 PAPPER består av? Vid tillverkningen av papper utgår man från pappersmassa: Mekanisk: cellulosafibrer utvinns ur veden genom malning. Råvaran

Läs mer

Tillverkningen av papper har gamla anor. Historiska källor säger att papper baserat på cellulosafiber från lin, bomull och andra växter för första

Tillverkningen av papper har gamla anor. Historiska källor säger att papper baserat på cellulosafiber från lin, bomull och andra växter för första 6 Tillverkningen av papper har gamla anor. Historiska källor säger att papper baserat på cellulosafiber från lin, bomull och andra växter för första gången framställdes i Kina redan runt år 105 e. Kr.

Läs mer

Pappersprovning: tillbakablick

Pappersprovning: tillbakablick källa: StoraEnso Provning av förpackningspapper Driftkontroll, produktutveckling, forskning Mål Efter föreläsningen ska du kunna förklara skillnader i användning av provning för: driftkontroll, produktutveckling

Läs mer

Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB

Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB Box 133, 311 82 Falkenberg. Tel. +46 346 858 00, fax. +46 346 837 33. www.owenscorning.se Vid de flesta av Owens Cornings fabriker tillverkas i dag Advantex glasfiber.

Läs mer

Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion

Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion 28 oktober 2004 Åke Axelsson Den nordiska skogens naturliga lövandel... 1 Produktutveckling i ett otroligt...... tidsperspektiv De träd skogsägaren slutavverkar

Läs mer

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T medier och budskap

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T medier och budskap medier och budskap Val av medier I vilket media kan man nå målgruppen i detta speciella projekt/marknadsföringskampanj? Annonser i dagspress, fackpress, populärpress TV reklam Radio reklam/info Internet

Läs mer

Remissvar EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH M2003/3975/Knb

Remissvar EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH M2003/3975/Knb Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remissvar EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH M2003/3975/Knb Skogsindustrierna, som företräder massa- och pappersbruken

Läs mer

Massa och Pappers- Industrin på -10. års sikt. L.Wågberg 100419

Massa och Pappers- Industrin på -10. års sikt. L.Wågberg 100419 Massa och Pappers- Industrin på -10-70 års sikt En subjektiv bild 10-års sikt Generellt Grafiska papper sätts under mycket stark prispress Förpackningapapper har stora utvecklingsmöjligheter även för nya

Läs mer

47 kap. Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

47 kap. Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor) Tionde avdelningen Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor) papper och papp samt varor av papper eller papp 47 kap. Massa

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Egenskaper hos papper. Rekommenderat papper. Välja förtryckta formulär och firmapapper

Egenskaper hos papper. Rekommenderat papper. Välja förtryckta formulär och firmapapper Utskrifternas kvalitet och pappersmatningens tillförlitlighet kan variera beroende på utskriftsmaterialets typ och format. Här följer några riktlinjer för de olika typerna av utskriftsmaterial. Mer information

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

kg ytvikt format kg/ ark ark ark under över g mm 1000 pkt well pall best nr anmärkning 300 300 pallpris kr/1000 ark 1 2 3

kg ytvikt format kg/ ark ark ark under över g mm 1000 pkt well pall best nr anmärkning 300 300 pallpris kr/1000 ark 1 2 3 Office A Arkivpapper Aktomslag 5:16 Aktomslag smallpack 5:17 Prime Archival 5:16 Svenskt Arkiv 5:16 B Bestruket Coated Gloss 5:1 Coated Silk 5:1 Digigreen Gloss 5:2 Digigreen Silk 5:3 Brevpapper Conqueror

Läs mer

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Holmen VIEW vidgar vyerna När detaljerna avgör och kvaliteten är viktig är Holmen VIEW rätt val. Mjukheten i papperet, läsbarheten

Läs mer

Exempelsamling på skador i arkiv

Exempelsamling på skador i arkiv Exempelsamling på skador i arkiv Riksarkivets författningssamling Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler Fukt- och mögelskador RA-FS 1997:3 kapitel

Läs mer

Setting a new standard. Again.

Setting a new standard. Again. Setting a new standard. Again. Att nå ut till kunden med dina magasin, kataloger eller DRutskick kräver mer än ett bra erbjudande. Du behöver ett papper som förstärker känslan och upplevelsen av dina produkter.

Läs mer

artikellista stockholm 2011

artikellista stockholm 2011 artikellista stockholm 2011 Närproducerade huspapper, tillverkade i Bohuslän och Dalarna. Amber Graphic tillverkas av Arctic Paper Munkedals AB. Arctic Matt och Arctic Silk + tillverkas av Arctic Paper

Läs mer

EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q än i Q trots oförändrade marknadsutmaningar.

EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q än i Q trots oförändrade marknadsutmaningar. PRESSMEDDELANDE Poznań, den 13 november 2015 EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q3 2015 än i Q2 2015 trots oförändrade marknadsutmaningar. Arctic Paper koncernens finansiella resultat påverkades,

Läs mer

avsyrning av papper Preventiv Och retroaktiv FoU-projektet f6rpapperskonservering Rapport nr6 Preventive and Retrospective Deacidification of Paper

avsyrning av papper Preventiv Och retroaktiv FoU-projektet f6rpapperskonservering Rapport nr6 Preventive and Retrospective Deacidification of Paper FoU-projektet f6rpapperskonservering Preventiv Och retroaktiv avsyrning av papper Preventive and Retrospective Deacidification of Paper Jonas Palm Uppsala Universitetsbibliotek Rapport nr6 ISSN 0284-5636

Läs mer

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2007-06-01 Landstingsarkivet 4. Skrivmaterial och informationslagring Innehållsförteckning Skrivmaterial och informationslagring... 2 Märkning med svenskt arkiv... 2 Tekniska krav för certifiering

Läs mer

Setting a new standard. Again.

Setting a new standard. Again. Setting a new standard. Again. Att nå ut till kunden med dina magasin, kataloger eller DRutskick kräver mer än ett bra erbjudande. Du behöver ett papper som förstärker känslan och upplevelsen av dina produkter.

Läs mer

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket.

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket. , TRYCK OCH SKRIVARE Sasan Gooran (HT 2003) består av? Vid tillverkningen av papper utgår man från pappersmassa: Mekanisk: cellulosafibrer utvinns ur veden genom malning. Råvaran är barrved, framför allt

Läs mer

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, exakt och praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, exakt och praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, exakt och praktisk Med CMYK GUIDE hittar du rätt färg i en handvändning. Och i tryck får du exakt den färg du valt! INTUITIV Snabbt verktyg för grafisk design Triangle

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer

Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer papper än någonsin tidigare. Tillverkning av papper bygger nästan helt på förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara råmaterial

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Självhäftande etiketter för arkivboxar

Självhäftande etiketter för arkivboxar Margareta Antonsson Marie Louise Samuelsson Självhäftande etiketter för arkivboxar SP AR 2003:24 Kemi och Materialteknik Borås 2003 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund

Läs mer

Holmen XLNT, ett excellent val

Holmen XLNT, ett excellent val Ett XLNT val Holmen XLNT, ett excellent val Holmen XLNT har under många år varit direktreklamens förstahandsval, mycket på grund av papperets förmåga att signalera och bidra med rätt image för produkter

Läs mer

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton Papper, produktion och leveranser Miljoner ton 14 12 10 Produktion Export 8 6 4 2 Inhemska leveranser 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Avsalumassa, produktion och leveranser Miljoner ton 5 4 Produktion

Läs mer

Walki Pack. Maximal barriär minimalt med material

Walki Pack. Maximal barriär minimalt med material Walki Pack Maximal barriär minimalt med material Vad är Walki Pack? Att välja kartong Walki har utvecklat en serie barriärkartonger för falskartongmarknaden. Noggrant utvalda kartongkvaliteter används

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar 1 2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar av Sven Gärderud, Carl-Erik Särndal och Ivar Söderlind Sammanfattning I denna rapport använder

Läs mer

Kemi Kunskapens användning

Kemi Kunskapens användning Delmål Delmål Kemi Kunskapens användning 2010-06-14 utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor,

Läs mer

Litografisk offset. Tryckverkets principiella uppbyggnad med färg- och fuktverk. Färg. Fuktvatten. Plåt. Gummiduk Substrat.

Litografisk offset. Tryckverkets principiella uppbyggnad med färg- och fuktverk. Färg. Fuktvatten. Plåt. Gummiduk Substrat. Litografisk offset Färg Tryckverkets principiella uppbyggnad med färg- och fuktverk. Fuktvatten Plåt Gummiduk Substrat Mottryck Ark- och rulloffset Indelning efter pappersmatning Arkoffset rulloffset Den

Läs mer

Kinnekulle och Sunnanå 2010

Kinnekulle och Sunnanå 2010 Trollingtävlingarna Kinnekulle och Sunnanå 21 Samt en skattning av trollingfisket i Vänern perioden 1997 29 Mikael Johansson & Magnus Andersson Dnr 26-211 Kort resumé av 21 års resultat Data från trollingträffarna

Läs mer

Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll

Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll Michelle Co (PhD Analytisk Kemi) & Nora Åhlander (leg. Apotekare) Enheten för växtbaserade läkemedel, Läkemedelsverket michelle.co@mpa.se, nora.ahlander@mpa.se

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:8 Utkom från trycket den 12 juli 1985 KONTAKTLINSER I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:8 Utkom från trycket den 12 juli 1985 KONTAKTLINSER I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1985:8 Utkom från trycket den 12 juli 1985 KONTAKTLINSER I ARBETSLIVET Utfärdad den 18 juni 1985 AFS 1985:8 2 KONTAKTLINSER I ARBETSLIVET Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

kg ytvikt format kg/ ark ark ark under över g mm 1000 pkt well pall best nr anmärkning 300 300 pallpris kr/1000 ark 1 2 3

kg ytvikt format kg/ ark ark ark under över g mm 1000 pkt well pall best nr anmärkning 300 300 pallpris kr/1000 ark 1 2 3 Office A Arkivpapper Aktomslag 5:15 Aktomslag smallpack 5:16 Prime Archival 5:15 Svenskt Arkiv 5:15 B Bestruket Coated Gloss 5:1 Coated Silk 5:1 Digigreen Gloss 5:2 Digigreen Silk 5:3 Brevpapper Conqueror

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Minican resultatöversikt juni 2011

Minican resultatöversikt juni 2011 Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

KAPITEL 48 PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER PAPP

KAPITEL 48 PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER PAPP KAPITEL 48 PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER PAPP Anmärkningar 1. Om inte annat föreskrivs förstås med papper i detta kapitel även papp (oavsett tjocklek eller vikt per m²). 2. Detta

Läs mer

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// ALLOY 400 UNS N04400, NiCu30Fe, 2.4360 ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// //// Alloy 400 (UNS benämning N04400) är en nickel-koppar legering med hög mekanisk

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Alkoholreklam m.m. Enligt

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

LIVSLÄNG FÖR FJÄRRVÄRMERÖR -FAS 1. Nazdaneh Yarahmadi Alberto Vega Ignacy Jakubowicz

LIVSLÄNG FÖR FJÄRRVÄRMERÖR -FAS 1. Nazdaneh Yarahmadi Alberto Vega Ignacy Jakubowicz LIVSLÄNG FÖR FJÄRRVÄRMERÖR -FAS 1 Nazdaneh Yarahmadi Alberto Vega Ignacy Jakubowicz PROJEKTET LIVSLÄNG FÖR FJÄRRVÄRMERÖR I HELHET OCH FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA FASER Endast PUR cellplast Nytillverkade

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Att välja papper. Djungel-n: Tropisk snårskog. En beslutsguide med checklistor

Att välja papper. Djungel-n: Tropisk snårskog. En beslutsguide med checklistor En beslutsguide med checklistor Djungel-n: Tropisk snårskog. I Sverige finns det flera hundra papperskvalitéer i flera tusen olika varianter och ytvikter. Många liknar förstås varandra, men ännu fler är

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 48. PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER PAPP Anmärkningar

TULLTAXA KAPITEL 48. PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER PAPP Anmärkningar TULLTAXA KAPITEL 48 PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER PAPP Anmärkningar 1. Om inte annat föreskrivs förstås med papper i detta kapitel även papp (oavsett tjocklek eller vikt per m 2

Läs mer

Riktlinjer för utskriftsmaterial

Riktlinjer för utskriftsmaterial För att undvika utskriftsproblem bör du endast använda sådant utskriftsmaterial (papper, OH-film, kuvert, tjockt papper och etiketter) som rekommenderats för användning med denna skrivare. Mer information

Läs mer

Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden.

Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden. Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden. Marcus Åsgärde, Produktionschef, Södra Cell Värö Södra Cell Värö

Läs mer

Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson

Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson 10 stycken Japanska textilprover på kartongark, med enstaka limrester. Märkning/Inventarienummer: Acc-nr: OM-1968-0070.

Läs mer

Bra Miljöval Textil Information om märkning

Bra Miljöval Textil Information om märkning Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bra Miljöval Textil Information om märkning 2012-04-01 Denna information om märkning av textila produkter är tillsammans med Bra Miljöval Förlaga Användning av märket

Läs mer

55 Framställning av cellulosa, papper eller papp

55 Framställning av cellulosa, papper eller papp Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 55 Framställning av cellulosa, papper eller papp 55a 55b 55c 55d 55e 55f Sönderdelning eller annan förberedning av råmaterial för pappersframställning Förfaranden för

Läs mer

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems SIS-remiss 9449 Remisstiden utgår: 2012-01-31 Remissen omfattar: ISO/DIS

Läs mer

Premium Board and Label Paper

Premium Board and Label Paper CHROMOLUX ett snabbt tryckverktyg CHROMOLUX ett snabbt tryckverktyg Premium Board and Label Paper Enastående, men lätt att trycka på Inte utan skäl har CHROMOLUX inte bara blivit marknadsledare, utan även

Läs mer

Anbudslämnare. 4. Kravspecifikation. Utvärderingsrapport. Upphandlande organisation. Besvarade delar i upphandlingen. 4.1. Omfattning. 4.2.

Anbudslämnare. 4. Kravspecifikation. Utvärderingsrapport. Upphandlande organisation. Besvarade delar i upphandlingen. 4.1. Omfattning. 4.2. Utvärderingsrapport 2014-10-30 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Kontorspapper Matilda Sjögren 96-14-2014 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

SPCR 004. Certifieringsregler för Arkivmateriel

SPCR 004. Certifieringsregler för Arkivmateriel SPCR 004 Certifieringsregler för Arkivmateriel SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2015-12-15 2 Abstract Certification rules for

Läs mer

SÅ VITT VI VET - Om färg, ljus och rum

SÅ VITT VI VET - Om färg, ljus och rum SÅ VITT VI VET - Om färg, ljus och rum BILAGA 1 PILOTSTUDIER I BESKUGGNINGSLÅDAN I våra pilotstudier använde vi den beskuggningslåda som nyttjats inom projektet Gråfärger och rumsupplevelse. 1 Beskuggningslådan

Läs mer

Textilarmering, av Karin Lundgren. Kapitel 7.6 i Betonghandbok Material, Del 1, Delmaterial samt färsk och hårdnande betong. Svensk Byggtjänst 2017.

Textilarmering, av Karin Lundgren. Kapitel 7.6 i Betonghandbok Material, Del 1, Delmaterial samt färsk och hårdnande betong. Svensk Byggtjänst 2017. Textilarmering, av Karin Lundgren Kapitel 7.6 i Betonghandbok Material, Del 1, Delmaterial samt färsk och hårdnande betong. Svensk Byggtjänst 2017. 7.6 Textilarmering 7.6.1 Allmänt Textilarmering består

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-30 Handläggare Lena Björklund-Stoehr Telefon: 08-508 28 187 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-20 p. 12 Yttrande över

Läs mer

Uppbyggnad av provningsplats för små avloppsanläggningar enligt Europastandard

Uppbyggnad av provningsplats för små avloppsanläggningar enligt Europastandard Uppbyggnad av provningsplats för små avloppsanläggningar enligt Europastandard Stockholm Västra Götaland Skåne Uppbyggnad av provningsplats för små avloppsanläggningar enligt Europastandard För mer information

Läs mer

AMCOR Flexibles SPS. Förpackningsmaterial för sterilgods

AMCOR Flexibles SPS. Förpackningsmaterial för sterilgods Förpackningsmaterial för sterilgods Medicinskt papper Överensstämmer med French Pharmacopea typ B Egenskaper Enhet Standards eller metoder Specifika data Material g/m2 BS 3432 60 Dragstyrka MD N/15mm BS

Läs mer

Slutrapport Leaderprojektet Hampaberedning på Gotland

Slutrapport Leaderprojektet Hampaberedning på Gotland Slutrapport Leaderprojektet Hampaberedning på Gotland 1. Vilket projekt redovisar du? 08/17 Hampaberedning på Gotland Lövsta landsbygdscentrum 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Olof Thomsson,

Läs mer

HELA VÄGEN Processoptimering med helhetssyn

HELA VÄGEN Processoptimering med helhetssyn HELA VÄGEN Processoptimering med helhetssyn Processoptimering med helhetssyn Är min produktionslinje färdigoptimerad avseende kostnader, energi och kvalitet? Går det att få ut mer värde ur råvaran? Kan

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (19) Mål nr 10-252 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 december 2013 PARTER Klagande SWEP International AB, 556287-5392 Box 105, 261 22 Landskrona Ombud: Martin Ekenberg Ström & Gulliksson

Läs mer

2 De integrerade pappersbruken

2 De integrerade pappersbruken 2 De integrerade pappersbruken Introduktion Praktikfallet är en beskrivning av två integrerade massa- och pappersfabriker som i flera avseenden är ganska olika. Olikheterna återfinns i produktionsprocessen,

Läs mer

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman Hållbar utveckling tema Energi och Miljö Petra Norman Energi och Miljö Eftersom vi är många här på jorden och resurserna är begränsade och vissa håller redan på att ta slut idag så måste vi ta vara på

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

DokumentID 1492827 Författare. Version 1.0

DokumentID 1492827 Författare. Version 1.0 Öppen Rapport DokumentID 1492827 Författare Version 1.0 Fredrik Bultmark Kvalitetssäkrad av Börje Torstenfelt (SG) Claes Johansson (SG) Roger Ingvarsson (SG) Godkänd av Peter Arkeholt Status Godkänt Reg

Läs mer

Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens

Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens TV-tittarnas programpreferenser och den 11 september TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH DEN 11 SEPTEMBER KENT ASP Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens med

Läs mer

H 9952 Epoxybaserat strukturlim

H 9952 Epoxybaserat strukturlim Epoxybaserat strukturlim Verkstadsindustri Aerospace Järnväg Maximal prestanda för konstruktioner med: Högpresterande kompositer Metaller Honeycombpaneler Egenskaper God vidhäftning till många material

Läs mer

I figur 1 och 2 redovisas betygsfördelningen på delproven i svenska 1 respektive svenska som andraspråk 1.

I figur 1 och 2 redovisas betygsfördelningen på delproven i svenska 1 respektive svenska som andraspråk 1. Resultat från kursprov 1 våren 1 Tobias Dalberg, Kristina Eriksson, Harriet Uddhammar Institutionen för nordiska språk/fums Uppsala universitet Kursprov 1 vårterminen 1 hade temat I andras ögon. Provet

Läs mer

Vägledning för införande av ISO 9001:2015

Vägledning för införande av ISO 9001:2015 Vägledning för införande av ISO 9001:2015 INNEHÅLL 1.0 ORIENTERING 2.0 BAKGRUND TILL REVIDERINGSPROCESSEN FÖR ISO 9001:2015 3.0 ANVÄNDARGRUPPER 4.0 VÄGLEDNING FÖR INFÖRANDE 4.1 GENERELL VÄGLEDNING 4.2

Läs mer

Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15

Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15 Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15 1 Utsläppssammanfattning I nedanstående tabell visas en sammanfattning av utsläpp till vatten och luft och mängd deponerat på bolagets industrideponi

Läs mer

Ny KVALITE FÖRBÄTTRINGAR FÖR OPTIMAL KVALITÉ

Ny KVALITE FÖRBÄTTRINGAR FÖR OPTIMAL KVALITÉ Ny KVALITE FÖRBÄTTRINGAR FÖR OPTIMAL KVALITÉ INNOVATIVT OCH UTHÅLLIGT SKYDD Sedan mer än år är Sunbrella marknadsledare inom tyger för utomhusbruk och marint bruk. Företagets akrylfiber gör, tack vare

Läs mer

DOSERINGSRÅD MERIT 5000

DOSERINGSRÅD MERIT 5000 DOSERNGSRÅD ANVÄNDNNG AV MERT 5000 BETONG TLLÄMPNNG AV SS-EN 206-1 OCH SS 13 70 03:2008. 1 nledning Merit 5000 är granulerad, torkad och mald masugnsslagg. Kraven i SS 13 70 03:2008 utgåva 4 punkt 5.1.6.

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för papper

Bruksanvisning Handbok för papper Bruksanvisning Handbok för papper Se till att du läser avsnittet Säkerhetsinformation i "Läs detta först" innan du använder maskinen för säker och korrekt användning. INNEHÅLL Inledning...3 1. Papprets

Läs mer

Kti Katrin Jonsson, Rikard Harr & Anders Jonsson

Kti Katrin Jonsson, Rikard Harr & Anders Jonsson Ekonomisk k produktionsrapportering t i online Kti Katrin Jonsson, Rikard Harr & Anders Jonsson Fokus Undersöka relevansen av ekonomiska processtyrningsparametrar med industrin Utredavilka parametrar som

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Working paper no. 6:17 Sammanfattning I den nu genomförda undersökningen

Läs mer

Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology. Simone Ambruschi, Renato Dosmo

Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology. Simone Ambruschi, Renato Dosmo Generation Review Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology Simone Ambruschi, Renato Dosmo Hård konkurrens och behovet att behålla eller öka marknadsandelen tvingar tillverkare av

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2)

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2) HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Datum Dnr149/10 2011-03-25 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Ju 2010/774/L2 Remissvar avseende betänkandet

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

UPPFÖLJNINGSSTUDIE AV FORSKARASSISTENTER VID ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN

UPPFÖLJNINGSSTUDIE AV FORSKARASSISTENTER VID ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN UPPFÖLJNINGSSTUDIE AV FORSKARASSISTENTER VID ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN VETENSKAPSRÅDET LILLA RAPPORTSERIE 3:2010 UPPFÖLJNINGSSTUDIE AV FORSKARASSISTENTER VID ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN Johan Nilsson Enheten för

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

Cyklisk korrosionsprovning behövs det?

Cyklisk korrosionsprovning behövs det? Cyklisk korrosionsprovning behövs det? AB Temadag Korrosionsprovning aktuellt från branschen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 28 april 2009, Borås Page 1 Cyklisk korrosionsprovning behövs det? Svaret

Läs mer

Papperstillverkning. SCA Publication Papers Teknisk support

Papperstillverkning. SCA Publication Papers Teknisk support Papperstillverkning SCA Publication Papers Teknisk support Råvara Inledning Syftet med den här broschyren är att ge läsaren en förståelse för de material som används vid framställningen av papper och för

Läs mer

Test av kranspetsvågar i virkesfordon

Test av kranspetsvågar i virkesfordon Datum 2016-02-18 Författare Sven Gustafsson Test av kranspetsvågar i virkesfordon WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u n d s v a l l B e s ö k s a d r e s s : S k e p p a r p l a t s e n 1 T

Läs mer

Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag

Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag Arbetsgivaravgiftsväxling PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag Henrik Sjöholm och Lars Jagrén november 2013 november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Bantat kontrollprogram avsett för beräkning av nuvarande och framtida kvicksilverspridning från Nedsjön till Silverån

Bantat kontrollprogram avsett för beräkning av nuvarande och framtida kvicksilverspridning från Nedsjön till Silverån Bantat kontrollprogram avsett för beräkning av nuvarande och framtida kvicksilverspridning från Nedsjön till Silverån INLEDANDE RESONEMANG OM KONTROLLPROGRAMMETS UTFORMNING Bakgrundsinformation om kvicksilverproblematiken

Läs mer