Aldringsbestandighet hos bockeroch skriv & tryckpapper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aldringsbestandighet hos bockeroch skriv & tryckpapper"

Transkript

1 FoU-projektet f6rpapperskonservering 0 Aldringsbestandighet hos bockeroch skriv & tryckpapper En projektsammanfattning Jngmar Fröjd Rapport nr7 ISSN Stockholm,juIi 1993

2 I foreliggande projektsammanfattning redovisas foljande rapporter: Abadie-Maumert, F. A. [red Bøhmer, E.], Aldringsstabiitet hos nøytralt treholdig papir. Abadie-Maumert, F. A. [red Bøhmer, E], Blekingens innvirkning pa treholdig papirs aldringsstabilitet. Abadie-Maumert, F. A., Bovin, A., Aldringsstabilitet hos tryckt papper. Gomer, M., Lindholm, G., Aldringsbestandighet hos bocker. Iversen, T., Kolseth, P., Hartsets inverkan pa Wring as' papper av hogutbytesmassa. Krogerus, B., Laamanen, J., Rigdahl, M., Bestrukna pappers âldringsbeständighet.

3 ALDRINGSBESTANDIGHET HOS BOCKER OCH SKRIV- & TRYCKPAPPER En proj ektsammanfattning Ingmar Fröjd FoU-projektet for papperskonservering Rapport nr7- ISSN Stockholm,juIi 1993

4 INNEHALL Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 7 Bakgrund 7 Problemorientering 8 Material och metoder 9 Bleknings inverkan pa ãldringsbestandigheten 11 Trahaltiga pappers âldringsbeständighet 13 Bestrukna pappers och bestrykningsskikts âldringsbestandighet 16 Offsettryckets inverkan pa pappers âldringsbeständighet 18 Aldringsbestandighet hos böcker 19 Referenser 21 Bilagor Projektets styrgrupp Oversikt av standarder rörande âldringsbestandighet hos papper

5 3 Förord Nedbrytning av papper är ett stort problem for arkiv och bibliotek världen Over. I Sverige samverkar sedan nàgra Ar ett antal statliga bok- och dokumentbevarande myndigheter i ett forsknings- och utvecklingsprojekt for papperskonservering. Ett av projektets syften är att initiera och främja utveckling av Aldringsbestandiga papper for administrativa handlingar, bocker och andra trycksaker. Internationeilt Okar efterfragan pi Aldringsbestandigt papper. For den nordiska skogsindustrin med sitt stora exportberoende och inriktning pa produkter med hog foradlingsgrad är det viktigt att engagera sig i denna utveckling och internationeilt standardiseringsarbete pa* omradet. Mot den bakgrunden arrangerade FoU-projektet for papperskonservering, Skogsindustriema och STFI ett seminarium pa temat "Bättre fmpapper" i maj I seminariet deltog foretradare for svenska finpapperstiliverkare, nordiska branschforskningsinstitut m fl intressenter. Seminariet utmynnade i ett forslag till projektprogram med syftet att ta fram underlag for utveckling mot ett breddat utbud av Aldringsbestandiga produkter. Ett nordiskt samarbetsprojekt med arbetsnamnet Bättre finpapper etablerades. Projektet har letts av en styrgrupp med representanter for det svenska FoU-projektet for papperskonservering, GFL (Grafiska Forskningslaboratoriet), KCL (O y Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab), PFI (Papirindustriens Forskningsinstitutt), STFI (Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut) och STORA Papyrus Forenede Papirfabrikker. Styrgruppen redovisas i bilaga 1. Referensgrupper med representanter for industrin har funnits till delprojekten. Delprojekt 1 redovisas som bilaga 2. Delprojekt 2-6 har redan avrapporterats i form av SCAN Forsk rapporter (nr 571, 576, 577, 578, 590 och 592). FOr att informera om arbetet pa omradet och fla Ut med projektets huvudresultat till en vidare krets avrapporteras projektet i sin heihet genom foreliggande sammanfattning. Projektet har finansierats av FoU-projektet for papperskonservering, medverkande forskningsinstitut och Nordisk Industrifond. Uppsala i juli 1993 Ingmar FrOjd Projektledare

6 4 SAMMANFATTNING Foreliggande rapport sammanfattar ett nordiskt samarbetsprojekt med arbetsnamnet Bättre finpapper. Projektets mm har varit att undersöka hur pappers och böckers Aldringsbestandighet pàverkas av olika betingelser och kända komponenter vid tillverkning och efterbehandling. Arbetet har delats upp i flera delprojekt, som inriktats pa* effekter av blekning, Aldringsbestandighet hos trähaltiga papper och bestrukna papper, offsettryckets effekter samt böckers Aldringsbestandighet. Bestandigheten har utvärderats genom bestanining av fysikaliska och kemiska egenskaper fore och efter accelererad Aidring. Erfarenheterna fran arkiv och bibliotek av trahaltiga pappers daliga Aidringsegenskaper galier främst papper, som varit av konventioneil slipmassa och surlimmade. Moderna tillverkningsprocesser kan emellertid ge produkter med andra Aldringsegenskaper, som är viktiga att belysa. Mot bakgrund av indikationer pa* att ligninbevarande blekning kan ha negativ inverkan pa Aidringsbestandigheten undersöktes effekter av peroxidblekning pa laboratorieark av hogutbytesmassor. Peroxidbiekning visade sig inte ha nagon negativ inverkan pa' Aldringsbestandigheten, vare sig det gaiier mekaniska eller optiska egenskaper. Trahaitiga papper med olika sanimansättning följde i stort sett samma monster som träfria papper vid Aidring vad gaiier effekter av sur resp neutral limning och alkalireserv. Resuitaten antyder ocksa att neutrallimning, och framfor alit forekomsten av en buffrande aikalireserv, kan ha storre betydelse for styrkeegenskapernas utveckling an fibersammansattningen. UndersOkningen av hartskomponenters inverkan pa* laboratorieark av hogutbytesmassa indikerar att harts kan ha negativa effekter pa mekaniska egenskaper vid Aidring. Resuitaten ger emellertid inte tiiirackiigt underlag for generella siutsatser om effekter pa* styrkeegenskaper hos papper av exempelvis modema laghartshaltiga massor. Resultaten i fraga om hogutbytesmassor och trahaitiga papper visar att fortsatt forskning bor fokuseras pa* betydelsen av inblandning av hogutbytesmassor, särskiit vad galler effekter pa styrkeegenskaper, i neutrallimmade papper med alkaiireserv. Fortsatt forskning är särskiit motiverad med hansyn till moderna hogutbytesmassors Okade kommersiella betydelse. Undersokningarna av bestrukna papper och bestrykningsskikt visade att bestrykningen inte inverkar negativt pa Aldringsbestandigheten. Tvärtom kan den forbättra vissa egenskaper genom bestrykningskiktets skyddande inverkan pa* baspapperet, framfor alit genom buffertverkan hos kalciumkarbonathaltiga skikt. Resultaten pekar inte pa nagot omedelbart behov av fortsatt forskning pa* omradet pa grundval av konventionell accelererad Aldring. SAdan Aldring kan, specielit for bestrykningsskikt, medfora helt andra nedbrytningsreaktioner an naturligt

7 5 Aidrande. FOrsök med kemiluminiscensteknik indikerar att fly metodik kan vara fruktbar, och att den fortsatta forskningen främst bör inriktas pa Aldringsmekanismer och effekter i sjalva bestrykningsskiktet. Vid offsettryckning medfdrde vare sig tryckfarg eller fuktvatten andra forandringar an att de förstärker de effekter, som kan iakttas vid âldring av otryckta papper. Papper som uppfyller kriterier for âldringsbestandighet enligt t ex svenska Riksarkivets foreskrifter eller forslaget till internationell standard (RA-FS 1991:10; ISO/DIS 9706), torde emellertid kiara även offsettryckets sura miljo utan dramatiska effekter. Vidare forskning pa* omradet bor snarare inriktas pa* forandringar av trycket, exempelvis flerfargsbilder, an effekter pa* papperet. Beträffande Aidri ngsbestandi gheten hos bocker slutli gen, pavisades inte nagra negativa.effekter utover ingaende komponenters enskilda Aldringsegenskaper. Samtidigt vittnar undersokningen om att det foreligger ett stort behov av metodutveckling pa omradet. Smaltlim, vars smalttemperatur är lagre an temperaturen vid accelererad Aidring, är eli flagrant exempel pa* detta. Grundlaggande kunskaper om moderna dispersionslims och limfogars hailfasthet i ett langre perspektiv saknas. Vissa resultat av projekt Battre finpapper antyder goda forutsattningar for ett breddat utbud av Aldringsbeständiga produkter, medan andra snarast understryker behovet av fordjupad forskning pa* omradet. Det sistnämnda galler inte minst metodiken. Accelererad Aldring, den enda metod som for närvarande star till buds for utvardering av pappers Aldringsegenskaper, ma* vara tillfredstallande vid undersokning av langsiktiga effekter pa* ett papper av t ex en konserveringsmetod. I flera undersokningar har emellertid bristerna med accelererad Aidring uppmarksammats. Accelererad Aidring kan initiera flera olika reaktioner, som paverkar egenskaperna med olika hastigheter; styrka och ijushet exempelvis utvecklas inte pa samma salt DärfOr är det svart att utviirdera papper med helt olika sammansättning pa grundval av en och samma Aldringsmetod och gora prognostiserande jämforelser mellan papperens Aldringsbeständighet. Vidare har tidsfaktorn stor betydelse. Vid kort Aldringstid spelar sjalvfallet den initiala styrkan stone roll an vid lang, vid en jämforelse mellan olika papper. Aidring i exempelvis sex dygn är alldeles for kort tid for prognostisering, i alla fall om man praktiserar en sa mild metod som 80 C/65%RH. De praktiska konsekvenserna av detta maste beaktas, sarskilt om man Overvager Aldringskriterier i specifikationer eller standarder. Man maste ocksa ifragasatta om accelererad Aldring ar en lamplig metod for att simulera Aldring av bestrukna papper. FOrhOjd temperatur kan även fungera som mjukgorare for vissa av bestrykningsskiktets bindemedel, vilket kan forandra AldringsfOrloppet radikalt jämfort med naturligt Aidrande. Utvardering av produkterna bor baseras pa en metod, som ger ett tillforlitligare underlag for prognostisering i det langa perspektiv som

8 rel galler for arkiv- och biblioteksmaterial, och som heist Ur praktiskt användbar även i produktionen. Undersokningen av bocker accentuerar behovet av metodutveckling. Projektets resultat visar även att trahaltiga papper inte a priori màste uteslutas vid utveckling av Aldringsbestandiga produkter. Neutrallimning och buffring med en alkalireserv har uppenbarligen positiv inverkan pa styrkeegenskaperna hos trähaltiga papper. Problemet med efterguining kvarstar emellertid. Närmare undersokningar av trahaltiga pappers âldringsegenskaper är därfor angelagna. Det är ocksa angelaget att kiarlagga hur mycket eftergulning som kan accepteras med hansyn till läsbarheten och mojligheterna att filma eller OverfOra materialet till andra medier i framtiden. En bättre kunskapsbas for optimering av produkterna, där Aidringsbestandigheten är en självklar faktor, är viktig sâväl for den exportinriktade nordiska pappersindustrin som for arkiven och biblioteken.

9 7 INLEDNING Bakgrund Nedbrytning av arkivhandlingar och böcker är ett stort problem som uppmarksammats ailt mer under senare ãr. Omlattande konserveringsinsatser krävs for att rädda de enorma mangder material som nu vittrar i arkiv och bibliotek världen Over. Det är visserligen väl kant att forvaringsmiljon spelar en stor roll i nedbrytningsprocessen, men de relativa skilinaderna i nedbrytning mellan olika papperstyper kan endast forklaras med deras âldringsegenskaper. Samst förhaller det sig med s k surlimmat trahaltigt papper fran senare delen av talet. Det bar i regel utsatts for den mest spektakulara nedbrytningen med en omisskanlig gulbrun ton, och är manga ganger i sa dalit skick att det inte tal normal hantering. Aven senare tiders arkiv- och biblioteksmaterial innehaller betydande andelar nedbrutet papper (Palm, Culihed 1988), som kommer att ställa framtida generationer infor ett standigt växande konserveringsbehov. Det ir viktigt att bryta denna trend och utveckla Aldringsbestandiga p apper*. Med hansyn till nedbrytningens karaktär och omfattning är Aidringsbestandiga vedfiberbaserade skriv- och tryckpapper i allmänt bruk mest angelägna for arkiv och bibliotek, inte arkiv- eller säkerhetspapper av exklusiva ravaror. Internationelit Okar efterfragan pa permanent eller alkaline paper och arbete med standarder pagâr. Mot denna bakgrund arrangerades 1988 ett seminarium pa temat "Bättre finpapper". En forutsättning for ett breddat utbud och allmän anvandning av Aldringsbeständigt papper är att Aldringsbestandigheten gr att forena med kända eller Overblickbara produktionstekniker, miljo- och produktkrav, exempelvis grafiska krav. Det är den helhetssynen som kom till uttryck i seminarietemat. Vid semiiariet konstaterades, att kriterier for Aldringsbeständighet maste baseras pa* papperets sammansattning. Det är allmänt accepterat att blekt kemisk massa, neutrallimning och nagra procents alkalisk buffert ger forutsattningar for bra Aldringsegenskaper (Fellers m fl 1988). De omraden där behovet av kunskapsuppbyggnad var mest angelagen identifierades; moderna blekprocessers inverkan, Aldringsbestandighet hos neutrallimmat papper av mekanisk massa (även om denna papperstyp per definition inte räknas som finpapper), bestrukna pappers Aldrings- * Terminologin är vacklande i fraga om 5ldersbestandigt, âldringsbestandigt, Aidringsstabilt etc, alla sprãkligt otympliga men mer eller mindre vedertagna. Här har begreppen äldringsbestandig/-beständighet använts genomgâende med en allmän betydelse av lang hällbarhet utan signifikant forandring eller forsvagning av produkten, d v s snarast enligt Pappersordlistans definition. Begreppen överensstämmer smedes inte med Riksarkivets kriterier for Mdringsbestiindighet (RA-FS 1991:10).

10 8 bestandighet, tryckets inverkan och slutligen böckers Aldringsbesthndighet (Protokoll ). Med stöd av detta har projekt Bättre finpapper genomlorts som eu nordiskt samarbetsprojekt. Problemorientering Projektets ma! har varit, att undersöka hur pappers och böckers Aidringsbestandighet paverkas av olika betingelser och kända komponenter vid tillverkning och efterbehandling. Arbetet har inriktats ph grundlaggande kunskapsuppbyggnad rörande Aldringsbestandighet, som bearbetats i flera delprojekt mom följande problemomraden. Aldringsbestandighet; nomenklatur, mätmetoder och specifikationer. En samordnad nomenklatur, inventering av relevanta matmetoder och specifikationer/standarder for Aldringsbestandigt papper är viktiga for ett intemationeilt projektsamarbete ph omradet. (Inventeringen av specifikationer/standarder redovisas i bilaga 2.) Bleknings inverkan ph Aldringsbestandigheten. Utvecklingen och introduktionen av nya blektekniker for massa har accelererat under senare fir. Det Ar viktigt att vi inte med modema bleksekvenser bygger in en Okad nedbrytningstendens hos papperet. Effekter av blekning av mekanisk massa har undersokts mom ramen for detta projekt. (Blekningen av kemisk massa har behandlats och finansierats särskilt och avrapporteras separat i FoU-projektets for papperskonservering rapportserie.) Trahaltiga pappers Aldringsbestandighet. Tendensen till eftergulning hos papper av hogutbytesmassor är väl känd. UndersOkningar visar att fiberblandningar som innehaller slipmassa är Overrepresenterade bland det mest nedbrutna materialet i arkiv och bibliotek (Palm, Culihed 1988). Det finns emellertid indikationer pa* att den hoga ligninhalten hos trahaltigt papper inte behover innebära daliga Aldringsegenskaper om det tiliverkats i en neutral/alkalisk process och innehaller en alkalireserv. Därlor ar det viktigt att undersoka effekter av neutral tillverkning och att precisera erforderliga tillverkningsbetingelser for Aldringsbestandighet. HOgutbytesfibrer utgor komplext uppbyggda kompositsystem där i stort sett alla ursprungliga vedkomponenter finns kvar. Extraktivämnenas eventuella roll i de reaktioner som leder till nedbrytning vid Aldring är oklar. Moderna processer for framstallning av hogutbytesmassor, särskilt kemitermomekaniska, ger emellertid hell andra mojligheter till att fa fram massor med betydligt lagre innehall av extraktivämnen an traditionella mekaniska processer. Att belysa exempelvis hartskomponenters roll vid Aldring av papper av hogutbytesmassor är därfor angelaget. UndersOkningar av Aldringsbestandigheten hos papper, som innehaller stone eller mindre andel mekanisk massa, är viktiga med hansyn till att

11 blandningar av olika massatyper är vanliga for optimering av exempelvis moderna tryckpapper. Besirukna pappers och bestrykningsskikts Aidringsbestandighet. Generelit kan sagas att kunskaperna mom detta omrade är bristfalliga elier i alia fall synnerligen sparsamt dokumenterade i litteraturen. NAgon erfarenhet av langre tids naturligt ãidrande av bestrukna papper, som skuile kunna vara vagiedande for forskningen, finns tyvarr ännu inte. Kunskapsuppbyggnad pa* omradet kan ocksa motiveras med att bestrukna papper blir alit vanligare pa* marknaden. En viktig fraga är om bestrykningen kan ha en skyddande inverkan pa* baspapperet. Intressant darvidlag är om det är nagra skillnader mellan bestrykning baserad pa* kaolin resp kalciumkarbonat. Ett alkaliskt buffrande palagg kan tänkas ha en skyddande effekt genom att neutralisera sura fororeningar och nedbrytningsprodukter i papperet. Vidare kan tankas att Aldringsbestandigheten hos sj älva bestryknings skiktet paverkas genom nedbrytning eller omlagring av bindemedlet, t ex syntetisk latex. Offsettryckets inverkan pa pappers Aldringsbestandighet. Projekt Bättre finpapper har primärt varit inriktat pa själva papperet, fastän det yttersta syftet givetvis ar Aldringsbestandiga produkter som informationsbärare. Informationen ma* sedan vara hand- eller maskinskriven, framställd med olika kopieringstekniker eller tryckt etc. I denna flora av tekniker utgor trycket en stor och forhallandevis homogen grupp, som dessvärre är bristfalligt känd beträffande effekter av tryckprocesser och färger. Detta galler inte minst offsettrycket där papperet kan utsättas for surt fuktvatten upp till Atta ganger i pa* varandra foijande tryckverk. Aldringsbestandighet hos bocker. Ett brett upplagt projektprogram avseende Aldringsbestandiga papper och tryck bor inkludera boken som slutprodukt, bade med avseende pa bestandigheten hos själva bandet och bindningens effekter pa* papperet. Aldringsbestandigheten hos bocker är emellertid i alit vasentligt ett obearbetat omrade. Material och metoder Materialvalet har varierat beroende pa delprojektens probleminriktning. Laboratorietiliverkade ark saväl som kommersiellt tillgangliga papper med olika massainnehall har undersokts. PA grundval av sammansattningen kan undersokningsmaterialet indelas i nagra huvudtyper av massa och papper, som kan definieras enligt foljande. Hogutbytesmassa - innebär i princip alla massor med stor andel lignin. Kemisk massa - massa i vilken fibrerna frilagts pa' kemisk väg, vanligen genom kokning, varvid andra ämnen an cellulosa i stor utsträckning utlosts (Pappersordlista). Kemitermomekanisk massa, CTMP - mekanisk massa som framställts genom att flis forvärmts till en temperatur av Over 100 C i närvaro av

12 10 kemikalier eller efter forbehandling med kemikalier och därefter fibrerats i tryckraffinor vid ett Angtryck Over atmosfartrycket (Pappersordlista). Mekanisk massa - massa i vilken fibrerna frilagts uteslutande pa* mekanisk vag (Pappersordlista). Finpapper - skriv- eller tryckpapper av hog kvalitet (Pappersordlista), som innehaller hogst 10% mekanisk massa, enligt vedertagna tull- och marknadsnormer. Träfritt papper - papper tiliverkat av antingen blekt kemisk massa eller lumpmassa eller en blandning av dessa (Pappersordlista). Trahaltigt papper - papper som innehaller större eller mindre andel mekanisk massa (Pappersordli sta). Aldringsbestandigheten har utvärderats genom bestamning av kemiska, mekaniska och optiska egenskaper enligt standardiserade metoder fore och efter s k accelererad Aidring. Accelererad Aidring innebar ett paskyndat Aidrande genom forhojd temperatur och luftfuktighet under en begransad tid, vanligen mellan en och fyra veckor. * FrAn praktisk arkiv- och bibliotekssynpunkt är papperets styrka, d v s dess mekaniska egenskaper, mest kritisk. MAttliga forandringar av optiska egenskaper vid Aidring, t ex viss eftergulning, kan i regel tolereras (jfr ISO/DIS 9706). Vid redovisningen av delprojektens huvudresultat i foreliggande sammanfattning har tonvikten därfor lagts pa' papperens styrkeegenskaper.

13 11 BLEKNINGS INVERKAN PA ALDRINGSBESTANDIGHETEN Utgãngspunkt for denna undersokning har varit att papper som innehâller hogutbytesmassor kan ha förhallandevis bra àldringsegenskaper, om de tiliverkats under alkaliska betingelser. Det finns emellertid indikationer pa att ligninbevarande blekning kan ha negativa effekter pa' Aidringsegenskaperna. Proj ektet har darför inriktats pa* effekter av blekning pa moderna hogutbytesmassor. FrAn praktisk-kommersiell utgangspunkt valdes inverkan av peroxidblekning. Laboratorieark av oblekt och peroxidblekt kemitermomekanisk massa (CTMP) och halvkemisk massa ("PMC") jämfördes med referensark av blekt sulfat och av bomulislinters. Alla ark hade ph mellan 6,0 och 6,2 fore Aidrandet utom blekt PMC (6,8). Den for arkiv och bibliotek centrala fragan, d v s peroxidblekningens paverkan pa styrkeegenskaperna, kan illustreras med styrkeutvecklingen vid accelererad Aidring uttryckt i rivindex (figur 1). RIvIndsk$, mnm2/g 14 -A Sutfat Linters 81- CIMP CIO 81. PMC Aldrfngstid, d gn Figur 1. Riviiidex efter accelererad áldring (80 C/65%RH) i 150 dygn. (Källa: Abadie-Maumert, 6/1991, fig 10.) Parallelliteten i styrkenedgang hos arken av de blekta och oblekta hogutbytesmassorna är markant och i det närmaste linjär. Peroxidblekningen hade uppenbarligen ingen negativ effekt. Den i detta experiment uppseendeväckande styrkenedgangen hos referensarket av blekt sulfat

14 12 motsvaras inte av andra erfarenheter av denna massatyp och förklaras inte närmare. En stor del av undersokningen ägnas de fran traditionell kommersiell synpunkt mest kritiska egenskaperna, ijushet och gulton. Dessa egenskaper utvecklades inte Iinjärt. Fdrandringarna var störst i Aldringens initialskede. Efter 150 dygns Aidring var samtliga provark kraftigt paverkade och hogutbytesmassorna lag exempelvis under 30% i ISOijushet, blekta saväl som oblekta. Peroxidblekningen verkar inte heller ha nagra avgorande effekter pa' utvecklingen av ijushet och gulton, utan forandringarna skedde tamligen parallelit for provarken av blekta och oblekta hogutbytesmassor. Den generella slutsatsen äí, att peroxidblekning i sig inte har negativa effekter pa* Aldringsbestandigheten. (Ur: Abadie-Maumert, F. A. [red BØhmer, E.], Blekingens innvirkning pa treholdig papirs aldringsstabilitet.)

15 TRAHALTIGA PAPPERS ALDRINGSBESTANDIGHET 13 En tidigare undersokning har visat att det är papperets surhetsgrad, som är avgorande for utvecklingen av optiska och mekaniska egenskaper vid Aidring, vare sig papperet är träfritt eller trahaltigt (Abadie-Maumert, Soteland 1989). Fern trahaltiga papper med olika surhetsgrad, alkalireserv (inneháll av kalciurnkarbonat) och fiberinnehall har därfor undersdkts. Sarntliga provpapper kom fran ett och samma bruk och inneh011 sulfitmassa och mekanisk massa (slipmassa) i olika proportioner. UndersOkningen inriktades mot att kartlagga inverkan pa* Aidringsbeständigheten av Ire viktiga variabler; innehallet av mekanisk massa, ph och kalciumkarbonatinnehall. Provpapperens sammansattning framgar av tabell 1. Tabell 1. Sammansattningen hos undersökta trahaltiga papper med avseende pa andelen mekanisk massa av fiberinnehj1et, ph och alkalireservens storlek. Prov A B C D E %mekmassa ph 7,9 5,8 5,5 8,0 7,9 %karbonat ,5 10,8 (Kalla: Abadie-Maumert, 5/1991, tabell II.) Generelit visade sig neutralt papper vasentligt stabilare an surt med hansyn till bade styrka och Ijushet. Neutrallimmat papper utan alkalireserv (prov A) verkar vara stabilare an surlimmat papper med alkalireserv (CaCO3-pigmenterad ytlimning, prov D) i fraga om optiska egenskaper, medan motsatt forhallande tycks vara fallet i fraga om rivindex. En alkalireserv i papperet tycks ha mycket stor positiv effekt och tycks delvis kunna upphava effekter av surlimning och innehallet av rnekanisk massa. Bast resultat uppnaddes med bade neutrallimning och hog alkalireserv (prov E). I det undersokta fallet lag alkalireserven i bestrykningsskiktet, och det gar inte att avgora om effekten blivit en annan om alkalireserven hade varit placerad i baspapperet. En rangordning av proverna pa' grundval av rivindex vid Aidring visade Aldringstidens avgorande betydelse vid en prognostiserande jamförelse mellan papper med olika sammansattning (tabell 2). Accelererad Aldring (80 C/65%RH) i sju dygn gay obetydlig information utover utg5ngsvardena, och är uppenbart for kort tid for en tiliforlitlig prognos i ett langre perspektiv.

16 14 Tabell 2. Rangordning av provpapperen efter rivindex vid ace Wring (80 C/65%RH). Rangordning 0 dygn 7 dygn 28 dygn 56 dygn* 1 B B D D 2 C D E E 3 D C B A 4 A A A B 5 E E C C * Extrapolerad ãldringstid (KaIla: Abadie-Maumert, 5/1991, tabell VII. 0-kolumnen tillagd.) Proverna med hogt ph-värde och en alkalireserv försämrades relativt sett mindre ju längre Aldringstiden var. En buffrande alkalireserv är tydligen viktigare an ph-vardet i sig (jfr Fellers m fl 1988). Mot bakgrund av de processer som i dagens lage anvands for framstallning av papper av hogutbytesmassor och mojligheter till processmodifieringar har intresset inriktats pa* hartskomponenternas eventuella roll vid Aidring, t ex brytning av fibrernas bindningar till varandra genom migration av harts fran fiberns inre till dess yta, som kan paskyndas av alun vid s k surlimning. Laboratorieark av fyra kommersielit tillgangliga massakvaliteter har därfor undersokts; blekt och oblekt slipmassa (SGW) och kemitermomekanisk massa (CTMP) fran en och samma tillverkare. Egenskaperna hos ark av ursprungsmassorna har jämforts med ark av samma massor, som extraherats for att avlagsna harts och andra vedkomponenter. FOrsOk med vattenabsorption visade att extraktionen haft effekt pa' främst de blekta massorna. I de oblekta massorna fanns harts troligen kvar. Dragprov (dragindex, zero-span dito, och dragstyvhetsindex) gay inga andra utsiag an att fiberstyrkan gick ned vid Aidring och paverkades inte av extraktion. Brottarbetsindex (figur 2) och brottojning gick ocksa ned vid Aidring. Denna nedgang kunde emellertid till stor del Aterhämtas genom extraktion av Aldrade ark. Ljushetens, d v s ljusabsorptionskoefficientens, forandring vid Aidring paverkades inte av extraktion. Däremot gay forandringar i ljusspridningen en antydan om att arkstrukturen paverkats.

17 15 Brottarbetsindex, J/ kg Referens D Aidrat Aidrat och extraherat o 0 o (I) 14) U Figur 2. Brouarbetsindex (geometriskt medelvärde) for âldrade ark (90 c/50%rh i 12 dygn) fore och efter extraktion med aceton jämfort med referensark. (Källa: Iversen, Kolseth, 1991, fig 1.) Arkens mekaniska egenskaper pâverkades saledes negativt av harts vid àldring. Den positiva inverkan av extraktion efter accelererad àldring indikerar att uppbrytning av bindningar mellan fibrerna dominerat, mojligen genom migration av harts eller andra extraktivämnen till bindningspunkterna. (Ur: Abadie-Maumert, F. A. [red BØhmer, E.], Aldringsstabilitet hos nøytralt treholdig papir; Iversen, T., Kolseth, P., Hartsets inverkan pa Aidring av papper av hogutbytesmassa.) U

18 16 BESTRUKNA PAPPERS OCH BESTRYKNINGSSKIKTS ALDRINGS- BESTANDIGIIET Bestrukna pappers Aldringsbestandighet beror uppenbarligen dels pa sjalva palaggets bestandighet, dels pa bestrykningskomponenternas paverkan pa baspapperet. Bestrykningens och bestrykningsskiktets enskilda komponenters inverkan pa Aldringsbestandigheten har därför undersökts pa We kommersielit tillgingliga och laboratoriebestrukna papper. Materialet tacker ett stort urval kombinationer mellan baspapper, pigment och biridemedel. Bestrukna papper har jämförts med motsvarande baspapper. Resultaten visade att Aldringsbestandigheten, uttryckt i nedgang i styrkeegenskaper vid accelererad Aldring, hos bestruket papper inte var sämre an hos motsvarande obestrukna papper. I vissa fall kunde bestrykningen t o m förbättra styrkeegenskaperna. Detta var tydligast hos sura trahaltiga papper (figur 3) C O., o. A St Stl M. SO C6 dvq' M. a SO Ci56 I Figur 3. Rivstyrka (langs) vid accelererad Wring (80 C165%RH) i 12 dygn hos suit trahaltigt baspapper bestruket med kaolin (A) resp kalciumkarbonat (B). (Kalla Krogerus, Laamanen, Rigdahl, 1991, fig 9A och B.) Aidringsegenskaperna hos neutrala papper var genomgaende bättre an hos sura. Detta galier ocksa trahaltiga papper med kalciumkarbonat elier talk som fyilmedel och kalciumkarbonat i bestrykningsskiktet jämfört med sura papper med enbart kaolin. Bestrykning kan saledes ha en skyddande effekt pa* baspapperet, framför alit genom buffertverkan med karbonat (jfr Priest m fl 1990).

19 17 Bestrykning med for tryckpapper normala pâlaggsmangder hindrade inte nedgang i papperets ijushet. NedgAngen i ijushet var pâtaglig hos alla prover, men mest markant hos sura trahaltiga papper. Ljushetsstabiliteten var dock bättre hos kalciumkarbonat- an kaolinbaserade pâlagg. Beträffande kombinationen pigment och bindemedel visade kaolin och styren/butadien-latex (SB) den sämsta ljushetsstabiliteten vid accelererad àldring. Undersokningen gay inga indikationer pa att bestrykningsskiktet blir skort eller lossnar vid ãldring. Tvärtom Okade ytstyrkevärdet (IGT) hos flera prov. KalciumkarbonatpAlägg gay hogre värden an kaolin. Beträffande metodiken konstateras, att rivstyrkan ar en lamplig parameter att beskriva ocksâ bestrukna pappers Okande skorhet vid âldring vid sidan av viktalet, som kan pàverkas av ytvikten och bestrykningspalagget. Accelererad áldring är däremot inte en helt tillfredsstallande metod for utvardering av bestrukna papper dâ forhojd temperatur och luftfuktighet kan paverka bestrykningsskiktet pa* ett annat sätt an naturligt Aldrande, t ex genom att bindemedlets komponenter kan mjukgoras. Kemiluminiscensteknik - for att studera Aldring av bindemedel (latex) i bestrykningsskikt - har applicerats pa* tre bestrukna papper. Under - sokningen var av preliminar karaktär och syftade främst till att fastställa kemiluminiscensteknikens anvandbarhet. Resultaten antyder att tekniken är användbar for studier av Aidring men att andra mekanismer kan initieras vid accelererad Aidring vid hog temperatur an de, som bestämmer Aidring vid normala forhallanden. I vilken grad Aidringen av det syntetiska bindemedlet i bestrykningsskiktet bidrar till den "totala" Aidringen av produkten gar inte att uttala sig om med stod av resultaten. Genom att kombinera kemiluminiscensmatningar och ytstyrkematningar med undersokningar av forandringar i bestrykningsskiktet skulle bättre forstaelse av Aldringsforloppet kunna uppnas. Att undersoka inverkan av bindemedlets omfordelning är vasentligt i detta sammanhang. (Ur: Krogerus, B., Laamanen, J., Rigdahl, M., Bestrukna pappers Aldringsbestandighet.)

20 18 OFFSETTRYCKETS INVERKAN PA PAPPERS ALDRINGS- BESTANDIGHET Offsettryckets inverkan pa âldringsbestandigheten har undersökts mot bakgrund av tvá tidigare preliminara studier, som indikerat att fargen inte pâverkar papperets styrkeegenskaper medan fuktvattnet kan gora det. I den ena undersokningen kunde positiva effekter noteras, som dock bedömdes sakna praktisk betydelse, i den andra gay fuktvattnet vissa negativa effekter pa styrkeegenskaperna (Abadie-Maumert 1990; Arnamo, Bovin 1989). mom ramen for detta projekt har effekter av offsettryckning undersökts pa tio vanliga bok- och tidskriftspapper fran olika tiliverkare i Norden. Alla provpapper var klart neutrala och hade alkalireserver (mellan 2,5 och 19,4 beräknat som % CaCO3) utom ett (ph 6,9). Tvà papper hade inblandning av mekanisk massa. For att fà maximal paverkan utsattes proverna for extrem tryckning. Ena halvan av proverna trycktes med heltäckande farg pa* bagge sidor och den andra halvan behandlades med fuktvatten (ph 4,5) i alla fyra tryckverken. Fuktvattenbehandlingen ökade provpapperens styrka nagot, uttryckt i rivstyrka/-index. Denna okning upphavdes dock vid Aidring (80 C/65% RH). NedgAng i rivindex vid tryckning kunde noteras for alla papper. Efter Aidring var den mest markant hos tva obestrukna prover med relativt lagt ph och ingen eller liten alkalireserv (motsvarande 2,5% CaCO3), varav det ena dessutom inneh011 mekanisk massa. Sammantagna torde emellertid de effekter pa styrkeegenskaperna, som kan härledas till offsettrycket, vara betydelselosa i praktiken. De optiska egenskaperna var forhallandevis stabila efter fuktvattenbehandlingen. Undantag var de tva ovan nämnda proverna, jamte ett träfritt neutrallimmat obestruket papper med alkalireserv vars instabilitet dock inte forklaras närmare. Aven i denna undersokning visar det sig att accelererad Aldring maste ske under en langre tid, i detta fall 28 dygn, for att metoden skall ge en palitlig tendens i forhallande till utgangsvardena. Hog initial styrka eller ljushet ger ingen garanti i ett langre perspektiv. Genereilt bekräftar undersokningen att neutral/alkalisk limning och en alkalireserv vasentligt bidrar till bra Aldringsegenskaper hos papperet, även efter offsettryckning med surt fuktvatten. (Ur: Abadie-Maumert, F. A., Bovin, A., Aldringsstabilitet hos tryckt papper.)

Beständighet mot slitage hos skrift på papper med olika egenskaper

Beständighet mot slitage hos skrift på papper med olika egenskaper Beständighet mot slitage hos skrift på papper med olika egenskaper Marie Louise Samuelsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kemi och Materialteknik SP Rapport 2007:32 2 Abstract Resistance to wear

Läs mer

PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE. PAPPER består av? PAPPER. Sasan Gooran

PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE. PAPPER består av? PAPPER. Sasan Gooran PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE Sasan Gooran 1/8/15 Grafisk teknik 1 PAPPER består av? Vid tillverkningen av papper utgår man från pappersmassa: Mekanisk: cellulosafibrer utvinns ur veden genom malning. Råvaran

Läs mer

Pappersprovning: tillbakablick

Pappersprovning: tillbakablick källa: StoraEnso Provning av förpackningspapper Driftkontroll, produktutveckling, forskning Mål Efter föreläsningen ska du kunna förklara skillnader i användning av provning för: driftkontroll, produktutveckling

Läs mer

Massa och Pappers- Industrin på -10. års sikt. L.Wågberg 100419

Massa och Pappers- Industrin på -10. års sikt. L.Wågberg 100419 Massa och Pappers- Industrin på -10-70 års sikt En subjektiv bild 10-års sikt Generellt Grafiska papper sätts under mycket stark prispress Förpackningapapper har stora utvecklingsmöjligheter även för nya

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2007-06-01 Landstingsarkivet 4. Skrivmaterial och informationslagring Innehållsförteckning Skrivmaterial och informationslagring... 2 Märkning med svenskt arkiv... 2 Tekniska krav för certifiering

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

kg ytvikt format kg/ ark ark ark under över g mm 1000 pkt well pall best nr anmärkning 300 300 pallpris kr/1000 ark 1 2 3

kg ytvikt format kg/ ark ark ark under över g mm 1000 pkt well pall best nr anmärkning 300 300 pallpris kr/1000 ark 1 2 3 Office A Arkivpapper Aktomslag 5:15 Aktomslag smallpack 5:16 Prime Archival 5:15 Svenskt Arkiv 5:15 B Bestruket Coated Gloss 5:1 Coated Silk 5:1 Digigreen Gloss 5:2 Digigreen Silk 5:3 Brevpapper Conqueror

Läs mer

Att välja papper. Djungel-n: Tropisk snårskog. En beslutsguide med checklistor

Att välja papper. Djungel-n: Tropisk snårskog. En beslutsguide med checklistor En beslutsguide med checklistor Djungel-n: Tropisk snårskog. I Sverige finns det flera hundra papperskvalitéer i flera tusen olika varianter och ytvikter. Många liknar förstås varandra, men ännu fler är

Läs mer

Holmen XLNT, ett excellent val

Holmen XLNT, ett excellent val Ett XLNT val Holmen XLNT, ett excellent val Holmen XLNT har under många år varit direktreklamens förstahandsval, mycket på grund av papperets förmåga att signalera och bidra med rätt image för produkter

Läs mer

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, exakt och praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, exakt och praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, exakt och praktisk Med CMYK GUIDE hittar du rätt färg i en handvändning. Och i tryck får du exakt den färg du valt! INTUITIV Snabbt verktyg för grafisk design Triangle

Läs mer

2 De integrerade pappersbruken

2 De integrerade pappersbruken 2 De integrerade pappersbruken Introduktion Praktikfallet är en beskrivning av två integrerade massa- och pappersfabriker som i flera avseenden är ganska olika. Olikheterna återfinns i produktionsprocessen,

Läs mer

Papperstillverkning. SCA Publication Papers Teknisk support

Papperstillverkning. SCA Publication Papers Teknisk support Papperstillverkning SCA Publication Papers Teknisk support Råvara Inledning Syftet med den här broschyren är att ge läsaren en förståelse för de material som används vid framställningen av papper och för

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för papper

Bruksanvisning Handbok för papper Bruksanvisning Handbok för papper Se till att du läser avsnittet Säkerhetsinformation i "Läs detta först" innan du använder maskinen för säker och korrekt användning. INNEHÅLL Inledning...3 1. Papprets

Läs mer

Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av

Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av 12 Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av modern teknik när det gäller materialhantering, kontinuerlig

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson

Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson 10 stycken Japanska textilprover på kartongark, med enstaka limrester. Märkning/Inventarienummer: Acc-nr: OM-1968-0070.

Läs mer

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Working paper no. 6:17 Sammanfattning I den nu genomförda undersökningen

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Bra Miljöval Textil Information om märkning

Bra Miljöval Textil Information om märkning Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bra Miljöval Textil Information om märkning 2012-04-01 Denna information om märkning av textila produkter är tillsammans med Bra Miljöval Förlaga Användning av märket

Läs mer

YOUR PARTNER EVERY STEP OF THE PROCESS

YOUR PARTNER EVERY STEP OF THE PROCESS YOUR PARTNER EVERY STEP OF THE PROCESS OPTIMISING YOUR PROCESS MORE ÄR EN KRAFTFULL RESURS FÖR PROCESSOPTIMERING OCH PRODUKTUTVECKLING Skogsindustrin är stor och betydelsefull såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

Kinnekulle och Sunnanå 2010

Kinnekulle och Sunnanå 2010 Trollingtävlingarna Kinnekulle och Sunnanå 21 Samt en skattning av trollingfisket i Vänern perioden 1997 29 Mikael Johansson & Magnus Andersson Dnr 26-211 Kort resumé av 21 års resultat Data från trollingträffarna

Läs mer

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems SIS-remiss 9449 Remisstiden utgår: 2012-01-31 Remissen omfattar: ISO/DIS

Läs mer

Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker. Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska

Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker. Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska Maria Enroth MSG Management System Group AB Februari 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Complete Story 2015 #1

Complete Story 2015 #1 omplete tory 2015 #1 Dela vår passion! Holmen Paper driver utvecklingen mot allt mer specialiserade papperskvaliteter. Med unika produkter utmanar vi etablerade synsätt på pappersval och kostnadseffektiviserar

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Cyklisk korrosionsprovning behövs det?

Cyklisk korrosionsprovning behövs det? Cyklisk korrosionsprovning behövs det? AB Temadag Korrosionsprovning aktuellt från branschen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 28 april 2009, Borås Page 1 Cyklisk korrosionsprovning behövs det? Svaret

Läs mer

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid AkzoNobel Industrial Coatings Wood Finishes and Adhesives Produktinformation Laminated beam MUF system 1242/2542 Lång förvaringstid Svagt färgat system för limträbalkar och fingerskarvar i bärande virkeskonstruktioner.

Läs mer

Minican resultatöversikt juni 2011

Minican resultatöversikt juni 2011 Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2)

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2) HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Datum Dnr149/10 2011-03-25 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Ju 2010/774/L2 Remissvar avseende betänkandet

Läs mer

Checklista för förvaring och vård av konst på papper

Checklista för förvaring och vård av konst på papper KONST PÅ PAPPER Konst på papper utgör ett relativt brett materialområde. Det omfattar tusch-, blyerts-, akvarell-, kol-, bläck- pastell- m.fl. teckningar. Underlaget, dvs. papperet kan också variera med

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Arkivmateriel SPCR 004. Certifieringsregler för

Arkivmateriel SPCR 004. Certifieringsregler för SPCR 004 Certifieringsregler för Arkivmateriel SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2015-04-16 2 Abstract Certification rules for

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare Papper som stöds Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar för pappersanvändning" på sidan 2-5 "Anvisningar för pappersförvaring" på sidan 2-11 "Papper som kan skada skrivaren" på sidan 2-11 Följ anvisningarna

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning 2011-12-12 1 (5) Analysavdelningen Enheten för hållbara bränslen Linus Hagberg 016-544 20 42 linus.hagberg@energimyndigheten.se PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning Inledning

Läs mer

Jämförelse av enkel- och dubbelsidig skrift från kopiatorer och skrivare på papper

Jämförelse av enkel- och dubbelsidig skrift från kopiatorer och skrivare på papper Ellen Holmström Marie Louise Samuelsson Jämförelse av enkel- och dubbelsidig skrift från kopiatorer och skrivare på papper SP Rapport 2006:39 SP kemi och Materialteknik Borås 2006 2 Abstract Comparison

Läs mer

Arkivering av webbplatser några anvisningar

Arkivering av webbplatser några anvisningar Arkivering av webbplatser några anvisningar Sammanfattning Webbplatsen för en organisation är ett fönster ut mot både medlemmar och allmänhet, ett sätt på vilket organisationen presenterar sig för omvärlden,

Läs mer

KOPIORS ARKIVBESTÄNDIGHET

KOPIORS ARKIVBESTÄNDIGHET I november publicerade vi i cirkuläret de regler for AFK:s bildarkiv som styrelsen nyligen godkänt. En central förutsättning för nyarkivering är enligt reglerna att bilderna skall ha en prognosticerad

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M07 ANTIFOULINGFÄRG 1 ALLMÄNT 1.1 Typuppgifter Färg enligt denna standard är avsedd för bottenmålning på fartyg av stål som korrosionskyddsmålats. Färgen är lufttorkande, påväxthämmande

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Multi-ply paper - an overview of history, technology and research results

Multi-ply paper - an overview of history, technology and research results - en sammanställning av historia, teknik och forskningsresultat Multi-ply paper - an overview of history, technology and research results Mariell Mattison 2005 EXAMENSARBETE Nr: E 3310 GT EXAMENSARBETE,

Läs mer

91,4 90 82,26 90 1 100959 106,7 90 96,03 90 1 101654

91,4 90 82,26 90 1 100959 106,7 90 96,03 90 1 101654 Papper Matt Matt obestruket papper för t ex CAD och linjeritningar 91,4 90 82,26 90 1 100959 106,7 90 96,03 90 1 101654 Matt lågbestruket papper för t ex linjeritningar, blåkopior m m 59,4 50 29,70 90

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

PRISLISTA 2010. Sid 1 KONSULTARVODE OCH UTBILDNING

PRISLISTA 2010. Sid 1 KONSULTARVODE OCH UTBILDNING Sid 1 Priserna är angivna exkl moms och gäller från 2010-02-15 tills ny prislista utkommer. Eventuella avgifter för datamedia frakt och porto tillkommer. KONSULTARVODE OCH UTBILDNING Löpande debitering,

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Framtidens översvämningsrisker

Framtidens översvämningsrisker -1-1 Framtidens översvämningsrisker Bakgrund Med början våren driver SMHI med medel från Länsförsäkringars Forskningsfond forskningsprojektet Framtidens Översvämningsrisker. Projektet skall pågå till och

Läs mer

kg ytvikt format kg/ ark ark ark under över över g mm 1000 pkt well pall best nr anmärkning item nr. 300 300 pallpris kr/1000 ark 1 2 3

kg ytvikt format kg/ ark ark ark under över över g mm 1000 pkt well pall best nr anmärkning item nr. 300 300 pallpris kr/1000 ark 1 2 3 A Applikationer Create 17 Dividers 15 DocuCard 16 Document folders 16 DuraDocument Paper 16 DuraPaper 16 Premium NeverTear 15 ValuPerfCard 16 B Bestruket Color Impressions Gloss 3 Color Impressions Silk

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Remissvar - Vägledning i Nyttorealisering

Remissvar - Vägledning i Nyttorealisering Stockholm 2011-03-05 E-delegationen S-103 33 Stockholm Remissvar - Vägledning i Nyttorealisering För varje svar på en remiss finns en bakgrund hos den svarande, som tolkar remissen utifrån sina erfarenheter

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization)

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) Inom ramen för ISO utvecklas fortgående system för att underlätta samarbetet mellan organisationer men även förbättra t.ex. konsumenters möjlighet

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper; beslutade den 19 april 2006. RA-FS 2006:1 Utkom från trycket den 1 juni 2006 Riksarkivet

Läs mer

Reformtrycket i Almedalen 2013

Reformtrycket i Almedalen 2013 Reformtrycket i Almedalen 203 En kartläggning av reformer i Almedalsseminarier Stefan Fölster, 070-304 3 60 stefan.folster@reforminstitutet.se Daniel Jahnson, 073-709 69 0 daniel.jahnson@gmail.com Sammanfattning

Läs mer

En bedömning av askvolymer

En bedömning av askvolymer PM 1(6) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Bjurström 2002-01-30 1 472384 Tel 08-657 1028 Fax 08-653 3193 henrik.bjurstrom@ene.af.se En bedömning av askvolymer Volymen askor som produceras i Sverige

Läs mer

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 13 Redovisade uppgifter

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

http://intranet/delade dokument/05. Remisshantering/5.1 Remisser under beredning/2013/2013-1 SIS 10687/Remiss10687.doc 2013-02-28

http://intranet/delade dokument/05. Remisshantering/5.1 Remisser under beredning/2013/2013-1 SIS 10687/Remiss10687.doc 2013-02-28 Implantat och biologisk säkerhet Implants for surgery - Wear of total knee prostheses - Part 4: Wear of the patella-femoral joint - Loading and displacement parameters for wear-testing machines and corresponding

Läs mer

Varför PMB? Michael Langfjell Asfaltdagen 2014. Agenda. Polymerer, viktiga år (kort historik). Hur började det hela?

Varför PMB? Michael Langfjell Asfaltdagen 2014. Agenda. Polymerer, viktiga år (kort historik). Hur började det hela? Agenda Kort presentation om hur det hela började. Varför PMB? Kort förklaring av vad Polymerer/PMB är. Skillnad? Varför PMB. E6 Bohuslän Föreläsare: Michael Langfjell Hur började det hela? Peab Asfalts

Läs mer

Innehållsförteckning. SÄLJkontor... 2 Lager, leveranser och villkor... 3. This is Amber Graphic 130 g/m² by ARCTIC PAPER

Innehållsförteckning. SÄLJkontor... 2 Lager, leveranser och villkor... 3. This is Amber Graphic 130 g/m² by ARCTIC PAPER Innehållsförteckning SÄLJkontor... 2 Lager, leveranser och villkor.... 3 Reklamationshantering... 4 allmänna LEVERansbestämmelser... 5 Arctic Matt.... 7 Arctic SILK+... 10 Arctic VOLUME WHITE.... 13 Arctic

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar

Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar Be Free to be more profitable, Be Free to be more sustainable Be Free to be the printer you want to be with Kodak Sonora XP Process Free Plates Vad tänker

Läs mer

Möjligheter att spara energi i. Pappersmaskinen

Möjligheter att spara energi i. Pappersmaskinen Möjligheter att spara energi i pappersmaskinen Skogsindustridagarna, Sundsvall Mars 2014 Karlstads universitet Innehåll - - - - Processoptimering vakuum - I pappersmaskinen sker avvattning genom gravitationen,

Läs mer