Nyheter inför SAM 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter inför SAM 2012"

Transkript

1 HÄRNÖSAND Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon Nyheter inför SAM 2012 Nr Landsbygden Den största nyheten inför SAM ansökan 2012 är att inga pappersblanketter skickas ut, nu ska du göra din ansökan i SAM Internet. Där hittar du också din sammanställning, som tidigare kom på papper med SAMutskicket. Det är inte så många nyheter i SAM Internet i år, du som använt tjänsten tidigare kommer att känna igen dig väl. Däremot så har systemet blivit både säkrare och stabilare. Några nyheter finns dock: Du kan se de nya gränserna för block som ändrats i kartan och i rapporten Ändrade block Färger har gjorts tydligare och man kan se flygfoto och flytta runt kartan även i redigeringsläget. I funktionen auto-rita skifte sker det alltid mot de nya gränserna om blocken har ändrats. SAM Internet fungerar i de nya webbläsarna Internet explorer 9 och Google Chrome, däremot fungerar det inte så bra i Internet Explorer 7 så undvik den om du kan. All mark som ger rätt till gårdsstöd ska du redovisa i SAM Internet även om du inte söker stöd för den. Det är för att vi ska kunna hålla reda på att den jordbruksmarken finns. Är du tveksam om marken är godkänd för gårdsstöd, om den till exempel är igenvuxen eller försumpad, ska du inte redovisa den. Mark som du arrenderar ut ska du heller inte redovisa. Sista dag för SAM ansökan är den 29 mars. Du kan nu föra över stödrätter enkelt och säkert direkt på webben via den nya tjänsten Mina sidor som du hittar på Information från sektionerna för Landsbygd och Jordbrukarstöd Foto: Jonas Salmonsson

2 Ett urval nya regler som främst gäller jordbrukare i Västernorrland Om din mark gränsar till sjö eller vattendrag får du inte sprida gödsel eller konstgödsel inom 2 meter av marken som ligger närmast stranden. De här reglerna har tidigare gällt i delar av södra Sverige men omfattar nu hela landet. I år försvinner handjursbidraget, du som fick bidraget för djur som har slaktats under perioden 1 oktober december 2011 får i stället mer pengar i gårdsstöd. Om du gick in i ett åtagande för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar någon gång mellan 2007 och 2011 kan du i år välja rörlig ersättning för miljöstödet. Reglerna för miljöersättning kan ändras under det femåriga åtagandets gång, det gäller enbart nya åtaganden som startar 2012 eller om du utökar ett befintligt åtagande så att du får fem nya år. Reglerna kan ändras 2014 eftersom vi då får ett nytt landsbygdsprogram. Du kan då välja att avbryta åtagandet om du vill. Om du har suggor och betäckta gyltor kan du söka en ny miljöersättning för extra djuromsorg för suggor. Mer och utförlig information om SAM 2012 och nyheter finner du på jordbruksverkets hemsida Lite att tänka på inför SAM ansökan Du är själv ansvarig för alla uppgifter i ansökan, både de uppgifter som redan finns i SAM Internet och de uppgifter du själv skriver in. Se till att blocken i SAM ansökan är rätt. Jordbruksverket och Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att hålla blockdatabasen uppdaterad genom att granska nya flygfoton och ibland göra mätningar i fält. Men vi behöver din hjälp, du som lantbrukare känner bäst till hur din mark ser ut i verkligheten. Kontrollera blockens gränser i SAM Internet, om de inte stämmer så föreslå en blockändring och skriv en motivering till vad som ska ändras. Det räcker inte att du bara ritar om skiftet du söker stöd på, vi ändrar inte blocket automatiskt efter skiftets gränser om du inte aktivt begär en blockförändring. Efter att du skickat in din SAM ansökan rekommenderar vi att du loggar in i SAM Internet i början av maj och början av september och kontrollerar om några block har ändrats, och ändra i så fall i din ansökan. Efter 15 juni kan du bara minska arealen. Om du har ekologisk produktion, tänk på att dokumentera väl! I samband med kontroll tittar vi på dokumentationen för både djurhållning och växtodling, är den bristfällig kan det leda till avdrag. Dokumentationen måste vara skriftlig, mallar för dokumentation finns att hämta hem från jordbruksverkets hemsida. Skriv hellre ned för mycket än för lite! En liten almanacka är bra att ha med i bakfickan för att notera till exempel sådatum, gödslingsdatum och mängd, betessläpp och veterinärbesök. Se till att spara fakturor och veterinärräkningar! Här är länkar till dokumentationsmallarna: Dokumentation_vaxtodling_GE.doc Dokumentation_djurh%C3%A5llning.doc

3 Ingen blankett sök i SAM Internet! Nu är det SAM Internet som gäller! Inför SAM-ansökan 2012 har du inte fått någon SAMblankett. Då ska du i stället söka dina jordbrukarstöd direkt på Jordbruksverkets webbplats i tjänsten SAM Internet. Nu satsar nämligen Jordbruksverket och länsstyrelsen på att få alla lantbrukare i hela Sverige att söka sina stöd i SAM Internet. Anledningen är att det blir färre fel i ansökningarna när lantbrukarna söker stöd i SAM Internet jämfört med på blankett. Färre fel i ansökningarna betyder att fler lantbrukare kan få sina ersättningar vid det tidigaste utbetalningsdatumet. Vi hjälper dig om du vill I SAM-utskicket har du fått mer information om hur du ska söka dina stöd i SAM Internet. Du kan också vända dig till oss på Länsstyrelsen. Är det första gången du söker via SAM Internet är du välkommen att anmäla dig till någon av våra träffar som du fått inbjudan till (ett gult blad). Du är också välkommen att låna dator hos oss, onsdagar och torsdagar vecka 8-12 samt måndag-torsdag vecka 13. Förbered dig genom att tänka igenom vad du vill söka innan du kommer. Ta med ditt nya lösenord! Det måste du ha för att kunna göra ansökan! Kontakta oss för anmälan/bokning och mer information om det är något du undrar över under hela SAM-ansökansperioden. Telefonnumret är eller Vill du att en konsult ska göra din ansökan, tänk på att kontakta konsulten i god tid. Fördelar med SAM Internet Du sparar mycket tid eftersom du återanvänder dina uppgifter från år till år. Du får hjälp att fylla i din ansökan genom en tips- och hjälpfunktion. Automatiska kontroller minskar risken för att du ska fylla i din ansökan på fel sätt. Du får en tydlig bild över din ansökan med hjälp av en översikt där du ser vad du har fyllt i och vad som saknas. Du kan fylla i SAM Internet allt eftersom, när du har tid, eftersom det du fyllt i sparas. Det är enkelt att ändra det du redan har fyllt i. Du kan söka nya åtaganden för miljöersättningar och utöka dina pågående åtaganden. SAM Internet summerar antalet hektar automatiskt. Du kan alltid se aktuella uppgifter om din jordbruksmark i SAM Internet. Kontakta oss på Länsstyrelsen så kan du få hjälp!

4 Gratis rådgivning! Västernorrlands län har en liten andel jordbruksmark och det är viktigt att den kan hållas fortsatt öppen. Ett varierat landskap har mycket att berätta och ger ett stort upplevelsevärde. Genom att hävda gamla ängs- och betesmarker och genom att underhålla byggnader och landskapselement kan även du bidra till att bevara natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen erbjuder gratis rådgivning, samt informerar om möjligheterna att söka ekonomiskt stöd för att gynna insatser som är bra för natur- kultur och rekreationsvärden inom länet. I vårt län kan ni söka ersättning för följande: Restaurering av betesmarker och slåtterängar Specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden Restaurering av överloppsbyggnader i odlingslandskapet Återuppbyggnad av trägärdesgård i odlingslandskapet Restaurering och återskapande av stenmurar i odlingslandskapet Skötsel av landskapselement med särskilda värden Särskild höhantering på slåtteräng Särskild skötsel av fäbodbete Anläggning & restaurering av våtmarker Anpassade skyddszoner Reglerbar dränering Damm som samlar fosfor Stängsel mot rovdjur Vem kan söka ersättningen? Du som har ett jordbruksföretag, är medlem i en förening eller intresseorganisation kan söka ersättning. Du som privatperson kan också söka ersättning men kom ihåg att du måste ha markägarens tillstånd.

5 Har du tänkt restaurera marker? Då kan du söka stöd för områden som har eller nyligen har haft höga natur- och/eller kulturvärden. Marken ska ha en tydlig historik som fodermark, d v s aldrig ha varit plöjd. Det finns två ersättningsformer du kan välja mellan. Vid Regional markklass kommer markerna att ingå i ett 5-årigt åtagande. Ersättningen är: kr per ha/år. Ansöks via SAM-ansökan senast den 29 mars. Om du väljer Miljöinvestering får du betalt för faktiska kostnader. Det finns inget sista ansökningsdatum. Ersättningen är: 90 % av stödberättigande kostnader upp till max kr/ha. Marken som du restaurerat ska du sköta i minst 5 år räknat från året då restaureringen är klar. Före restaurering Efter restaurering Foto: Annika Carlsson

6 Restaurering av överloppsbyggnader Intresset för att restaurera gamla ekonomibyggnader har visat sig vara mycket populärt och det finns fortfarande möjligheten att söka stöd. Ersättningen är kr/byggnad. Tänk på att stödet gäller ekonomibyggnader som inte längre används. Timrade byggnader prioriteras och åtgärder man kan söka stöd för är repareration eller byte av tak, byte av syll eller annan del av stommen. Några tips inför ansökan Bifoga tydliga fotografier på hur byggnaden ser ut, både översiktsbilder och detaljbilder Bifoga en detaljerad beskrivning i text för alla åtgärder du behöver göra. Kom ihåg att sätta ett klardatum som du vet att du kan hålla (lägg till åtminstone ett år!). Utbetalning kan ändå sökas om du blir klar tidigare än du tänkt. Återuppbyggnad av trägärdesgård i odlingslandskapet Gärdesgårdarna var förr vanliga och de användes bl.a. för att avgränsa gårdar och fägator. Du som har en gärdesgård som behöver restaureras, eller som har rester av en gärdesgård som du vill återuppbygga kan söka stöd för detta. Trägärdesgården ska ligga i anslutning till jordbruksmark. Den måste ha samma sträckning som tidigare och ska byggas enligt de traditioner som är rådande i bygden. Ersättning: 270 kr/m Restaurering och återskapande av stenmurar i odlingslandskapet Detta stöd kan sökas för att restaurera eller återuppbygga stenmurar i anslutning till jordbruksmark. Ersättning: 320 kr/m Restaurera en våtmark För den som vill restaurera mark som tidigare varit våtmark finns möjligheten att få ersättning för det. Ersättningen kan sökas för att restaurera våtmarker som finns i anslutning till jordbruksmark eller har koppling till jordbruksmark. Åtgärder kan t.ex. vara att röja bort igenväxningsvegetation, lägga igen diken, göra utlopp eller återuppta slåtter eller bete på en våtmark. Ersättning: 90 % av stödberättigande kostnader upp till maximalt kr/ha.

7 Har du en slåtteräng? Ängarna är idag en av våra mest hotade naturtyper. De är oerhört värdefulla eftersom de är de sista bevarade resterna av vårt gamla kulturlandskap. Inte många naturtyper kan överträffa ängen när det gäller antal arter. I välskötta ängar är det inte ovanligt med ett 40-tal olika blommor och gräs inom en enda kvadratmeter. De ängar som finns kvar bör även i fortsättningen brukas på traditionellt sätt med slåtter för att dessa markers alla arter ska kunna finnas kvar. Du som sköter slåtterängar har möjlighet att söka pengar för det. För slåtterängar gäller att ängen ska slås varje år och att det slagna gräset ska föras bort. Använd bara skärande eller klippande redskap. Sista dag för SAM-ansökan 2011 är 29 mars. Ersättning för dig som redan har stöd för din äng Särskild höhantering på slåtteräng Du kan få ersättning för att hjälpa ängsväxterna att sprida sina frön genom att du torkar höet på traditionellt sätt, antingen genom hässjning eller genom att vända höet flera gånger innan det förs bort. Ersättning: kr/ha Sista dag för SAM-ansökan 2011 är 29 mars. Här kan du läsa mer om de olika stöden: ersattningforutvaldmiljo f11cd786b52d html Har du frågor? Kontakta , eller ,

8 Du som redan har stöd för Natur och kulturmiljöer i odlingslandskapet kan komplettera med : Landskapselement med särskilda värden Du kan få ersättning för att du håller dina landskapselement fria från buskar och gräs, så att känsliga och svårskötta landskapselement ska synas bättre. Landskapselement är till exempel stenmurar, öppna diken och odlingsrösen. Syftet med skötseln ska också vara att gynna ängsväxter. För att få ersättning måste du redan ha eller gå in i ett nytt 5-årigt åtagande för miljöersättningen natur och kulturmiljövärden. Stöd för specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden Detta har som syfte att gynna odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden samt rekreations- och landskapsbildsvärden. Det är ett brett stöd som ska handla om att öka tillgängligheten inom intressanta områden, att anlägga stigar, stättor och spänger eller att sätta upp informationstavlor. Insatsen ska gynna andra än stödtagaren, t ex höja värdet för allmänhetens friluftsliv. Ersättning: 90% av stödberättigade kostnader. Ersättning: 12 kr/10 m t ex öppet dike, trägärdesgård, stenmur 116 kr/10 m fägator 120 kr/st t ex odlingsrösen, byggnadsgrunder, fornlämningslokaler 360 kr/st t ex småvatten, åkerholmar Har du en fäbod? Har du stöd för fäbodbete? Du kan även få ersättning för Särskild skötsel av fäbodbete som förutom att den betas, även ska ha biologiska eller kulturhistoriska värden som kräver särskild skötsel utöver bete. Ersättning: 1200 kr/ha

9 FokusFramgång Ett speciellt program med affärsutveckling för dig som är företagande kvinna i de gröna näringarna erbjuds nu av Ann Holst och Marie Simonsson på uppdrag av Tillväxtverket. Hela Västernorrlands län finns som upptagningsområde, samt Jämtland, vilket kan ge nya kontakter förutom att vässa planerna för att tjäna mer pengar. Ta gärna kontakt för att få veta mer: Ann Holst, och Marie Simonsson, Vill du vara med och bredda synen på kulturarvet? Just nu kan du söka pengar för att berätta en historia som breddar synen på kulturarv. Vi letar efter förbisedda, dolda och bortvalda platser och människor. Målet är att många fler röster ska höras. Sveriges länsstyrelser driver projektet Kalejdoskop för att göra fler människor delaktiga. Allas lika värde måste synas i arbetet med kulturarv. Historiska perspektiv kan bidra till att utmana invanda föreställningar om normer i samhället. Länsstyrelserna vill starta en diskussion om hur kulturarv skapas, förändras och används. Kulturmiljöer runt om i landet rymmer många intressanta berättelser och perspektiv. Det finns en starkt behov av att lyfta fram berättelser som tidigare har fått stå utanför den nationella historieskrivningen. Bland annat har till exempel romers och samers historia haft en undanskymd och ibland obefintlig plats. Många människor har under historiens gång inte passat in i historieskrivningen. Psykiska, fysiska, sexuella och socioekonomiska faktorer har bidragit till marginalisering och tystnad. Det behövs röster som ger liv till förbisedda, dolda och bortvalda platser. Konflikter och maktförhållanden kan inte förbises. Kontakta Leyla Nyman, ,

10 Ekologiskt utsäde 2012 Jordbruksverket beslutade strax före jul om vilka arter och sorter som det ska krävas ekologiskt utsäde för under Dessa finns uppräknade på Jordbruksverkets hemsida tinyurl.com/7zxgx9z i en databas för lantbruksväxter och en för trädgårdsväxter. Listorna i databasen kan ändras under odlingssäsongen om det ekologiska utsädet tar slut. Enligt EU:s ekologiska förordning ska allt utsäde vara ekologiskt, men om ekologiskt utsäde inte finns för vissa arter och sorter som anses viktiga kan medlemsländernas myndigheter få besluta om generella dispenser för konventionellt men kemiskt obetat utsäde. Denna möjlighet finns för att utvecklingen av den ekologiska odlingen inte ska bromsas. Noteras kan att det bland potatissorterna i år endast är sorten Sava som det krävs ekologiskt utsäde för att odla. Det är också ovanligt många arter bland trädgårdsväxterna som är undantagna från krav på ekologiskt utsäde. Lantbrukare som önskar använda konventionellt obetad utsäde av en sort som det inte finns ekologiskt utsäde av kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket. Trädgårdens växtskydd ny bok Trädgårdens växtskydd, utgiven av Natur & Kultur, är en ny version av boken som tidigare hette Växtskydd i trädgård. Författare är Maj-Lis Pettersson och Ingrid Åkesson som nu har uppdaterat boken med hjälp av olika specialister från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Jordbruksverket. Det är en mycket värdefull bok för alla trädgårdsodlare med beskrivningar av skadegörare på trädgårdsväxter och allmänna motåtgärder. Mer om skadegörare och åtgärder finns att söka i SLU:s Faktablad om växtskydd Trädgård och bland växtskyddsskrifter från Jordbruksverket. Presentationer 100 procent ekologiskt foder till grisar Hur klarar vi att ge grisar 100 procent ekologiskt foder? Vad säger aktuell forskning och vad upplever rådgivare och lantbrukare? I slutet av 2011 ordnade Jordbruksverket tillsammans med Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) vid Sveriges lantbruksuniversitet två dagar om 100 procent ekologiskt foder till grisar. Slutsatsen blev att det finns förutsättningar att klara av utmaningen. Här kan du läsa de presentationer som visades under dagarna: amnesomraden/miljoochklimat/ ekologiskproduktion/ djurhallning/100procentekologisktfoder/ foderiekologiskgrisproduktion/ hundraprocentekologisktfodertillgris.4.950c d0bba html Odla foderspannmål och eget protein Antalet ekologiska djurgårdar ökar och trenden är att de odlar en allt mindre del av dina spannmåls- och proteingrödor själva. Ekologiska Lantbrukarna har tillsammans med lantbruksekonomen Lars Jonasson låtit göra en studie som visar att efterfrågan på ekologisk spannmål är större än tillgången, inte minst här i norra Sverige. I rapporten finns även beräkningar som stärker vallens roll som proteingröda. Med en ökning av råprotein per kilo torrsubstans i vallen från 120 gram till 150 gram skulle hela underskottet av proteinfoder teoretiskt kunna täckas. Studien är en del av samarbetet för närproducerat foder som drivs av Ekologiska Lantbrukarna, LRF och Svensk Mjölk. Kontakta gärna Eva Hagström Öberg via om du är intresserad av att ta del av hela studien och dess beräkningsmetoder.

11 EU-kommissionen utlovar fortsatta undantag för konventionellt foder och konventionella unghöns Det blir med största sannolikhet tillåtet att ge ekologiska fjäderfän och grisar ett foder med 5 procent konventionella proteinråvaror i tre år till. Efter årsskiftet var avsikten att ekologiska grisar och fjäderfän skulle utfodras med ett helt ekologiskt foder. Många länder har haft svårt att få fram tillräcklig mängd foderråvaror av tillräckligt bra kvalitet för att klara ett 100 procent ekologiskt foder. Därför har kommissionen nu föreslagit att det under perioden ska vara tillåtet att ge upp till 5 procent konventionella proteinråvaror till gris och fjäderfä. Procentsatsen ska räknas på årsbasis och torrsubstansinnehållet i de foderråvaror som är av jordbruksursprung. Det finns inga detaljregler för hur ekologiska unghöns ska födas upp. Därför har det varit möjligt att köpa icke ekologiska unghöns som ätit ekologiskt foder. Det var tänkt att undantaget skulle upphöra, men kommissionen bedömer nu att undantaget måst förlängas ytterligare en tid. Det är därför möjligt att köpa in icke ekologiska unghöns till och med den 31 december Ny lagstiftning kommer först under våren. När lagstiftningen väl kommer ska den gälla retroaktivt från årsskiftet. Nytt material om att börja med ekologisk lammproduktion I Sverige finns det omkring ekologiskt certifierade tackor. Ekologiska lamm utgör cirka 10 procent av all lammslakt och antalet ekologiska får ökar. Från slutet av december och till mitten av augusti efterfrågar marknaden fler ekologiska lamm. Är du intresserad av att börja med ekologisk lammproduktion kan det vara ett första steg att läsa Starta eko lamm för att få en bild av vad det kan handla om. Du kan beställa eller ladda hem foldern via följande länk: blanketterochtrycksaker.4.29d7ece ed htm? category=mk1b6&item=jo11:22#iijo11:22 Vill du veta vad ekologisk produktion innebär inom andra områden finns också foldrar Starta eko om grönsaker, växthus, frukt, bär, potatis, växtodling och mjölk som ger en snabb översikt. Nya KRAV-remisser KRAV har publicerat nya regelremisser för växtodling och djurhållning. Remisser och kringmaterial finns på regelremisser. Främst gäller remisserna regler kring klimatpåverkan från produktionen. Vid förra årets revision av djurreglerna blev producenternas kritik av klimatavsnittet så stark att den delen lyftes ut och helt omarbetats till denna nya remissomgång. Även reglerna för lammproduktion fick stor kritik förra året och har nu genomgått en total omarbetning. Remisstiden pågår till 15 mars. De nya reglerna träder i kraft från 2013.

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar

I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar Sid 1 kompensationsbidrag, sid 2-11 miljöersättningar, sid 12-19 regionala prioriterade ersättningar, sid 19 ersättning

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

Miljöersättning för våtmarker

Miljöersättning för våtmarker Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(22) Texten är från 2010-03-12 Artikelnummer JS6001 Version 2 Miljöersättning

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

Nyheter och översikt 2014

Nyheter och översikt 2014 Nyheter och översikt 2014 Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren... 4 Här kan du få hjälp... 4 Är det första gången du söker stöd?... 5 Vill du ha koll på vad som är på gång?...

Läs mer

SJVFS 2014:37. Bilaga 1

SJVFS 2014:37. Bilaga 1 Bilaga 1 Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd, stöd till mervärden i jordbruket, tilldelning ur den nationella reserven, överföring

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - fast ersättning 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2013 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet...5 Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan...5 Det är möjligt att skicka in en ansökan tre

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning.

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. 1(15) Miljöersättningar När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. Miljöersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och bidrar till att nå

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

Ändra innan din gård blir kontrollerad. Minska arealerna i ansökan före kontroll. I SAM Internet om du har skickat in ansökan via SAM Internet.

Ändra innan din gård blir kontrollerad. Minska arealerna i ansökan före kontroll. I SAM Internet om du har skickat in ansökan via SAM Internet. 871 86 HÄRNÖSAND Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon 0611-34 90 00 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Nr 4 2011 Kom ihåg att vissa ändringar i SAM-ansökan kan utföras efter 15 juni

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Ny jordbrukspolitik Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Gårdsstödet För vem? Aktiv brukare Tvingande negativlista (direktstödsförordningen) Ett minsta skötselkrav på jordbruksmark Småbrukare

Läs mer

Nyheter och översikt 2011

Nyheter och översikt 2011 Nyheter och översikt 2011 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden 2 Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter 2011... 5 Viktiga datum...11 Tycker du det är krångligt att söka stöd? Använd

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med 2013 Ja Ja Ja Foto: Shutterstock Foto: Urban Wigert Foto: Smålandsbilder.se Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! Du ska skicka

Läs mer

Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län

Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvestering med fast ersättning

Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvestering med fast ersättning Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvestering med fast ersättning 1. Läs om de miljöinvesteringar du kan ansöka om inom ditt län. Informationen hittar du på länsstyrelsens webbplats

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Nyheter och översikt 2013

Nyheter och översikt 2013 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du

Läs mer

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 SJV FPMB 12:29 2015-08 ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 Använd den här blanketten när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

SAM Internet 2009 så här gör du!

SAM Internet 2009 så här gör du! så här gör du! Innehåll Kort om SAM-ansökan i SAM Internet Lättläst svenska.........4 SAM Internet enklare än du tror..........................6 Nyheter 2009...........................................8

Läs mer

Guide till SAM Internet 2011

Guide till SAM Internet 2011 Guide till SAM Internet 2011 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet 7 Skicka in din underskrift senast den 15 juni 7 Titta på film om SAM Internet 7 Chatta med oss 7 Nu kan

Läs mer

Nyheter om EU-stöden

Nyheter om EU-stöden Nyheter om EU-stöden Jordbrukardag Alnarp 9 januari 2012 Emma Hjelm & Anders Adholm HIR Malmöhus AB Inför SAM-ansökan 2012 Några viktiga hållpunkter och datum 2012. Processen för återkrav av felaktigt

Läs mer

Välkomna till Framtidslandskapet!

Välkomna till Framtidslandskapet! Välkomna till Framtidslandskapet! Vad är meningen med projektet Framtidslandskapet? Framtidslandskapet är ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan myndighet och folk som bor och verkar i området

Läs mer

Regelverket inom ekologisk produktion

Regelverket inom ekologisk produktion Regelverket inom ekologisk produktion www.jordbruksverket.se/ekoregler www.ifoam.org www.organic-farming.eu ann-marie.dock-gustavsson@jordbruksverket.se niels.andresen@jordbruksverket.se Disposition Regelverket

Läs mer

Att anlägga eller restaurera en våtmark

Att anlägga eller restaurera en våtmark Att anlägga eller restaurera en våtmark Vad är en våtmark? Att definiera vad som menas med en våtmark är inte alltid så enkelt, för inom detta begrepp ryms en hel rad olika naturtyper. En våtmark kan se

Läs mer

Rå dgivning fö rgrö ning

Rå dgivning fö rgrö ning Rå dgivning fö rgrö ning Rådgivare: Datum för rådgivningen: Lantbrukare/företag: Checkpunkt Checklista FÖRGRÖNING Logga in i SAM Internet, ta fram karta och skiften, Förgröningsstöd. Fyll i vad som gäller

Läs mer

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(23) Texten är från 2010-03-12 JS8001 Version 2 Kompensationsbidrag 2(23)

Läs mer

Landsbygdsprogrammet. Inga riktade stöd för kulturmiljöer i odlingslandskapet Inga riktade stöd för natur- och kultur vid/i åkermark

Landsbygdsprogrammet. Inga riktade stöd för kulturmiljöer i odlingslandskapet Inga riktade stöd för natur- och kultur vid/i åkermark Landsbygdsprogrammet Flera förändringar för Ett rikt odlingslandskap Miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer försvinner Utvald miljö försvinner Men vissa delar blir nationella Andra tas bort: Restaurering

Läs mer

Guide till SAM Internet 2010

Guide till SAM Internet 2010 Guide till SAM Internet 2010 SAM Internet är till för dig som vill söka jordbrukarstöd snabbt och enkelt med hjälp av datorn. Här kan du läsa om hur du söker stöd i SAM Internet. Du kan också läsa om nyheter

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Miljöersättning för hotade husdjursraser Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(12) Texten är från 2010-02-23 JS6005 Miljöersättning för hotade husdjursraser

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus EU-nyheter 2013 Emma Hjelm, HIR Malmöhus SAM 2013 18 april sista ansökningsdag SAMI öppnar 14 februari Utskick med lösenord: 14 februari Ändrade block är rödmarkerade i SAMI i år! Max tre ändringar per

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Natur- och kulturvårdare Sonny Pettersson Sund, Kavarö Söderön

Läs mer

Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket

Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket Miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och miljöinvesteringar Linda Qvarnemark, Miljöersättningsenheten

Läs mer

Miljöersättning för minskat kväveläckage

Miljöersättning för minskat kväveläckage Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(25) Texten är från 2010-08-10 JS6008 Version 3 Miljöersättning för minskat

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Naturvårdande jordbruk/utvald miljö i Ammarnäs Journalnummer:

Läs mer

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet Lägesrapport för landsbygdsprogrammet per den 2 maj 2016 Ansökningar om stöd Statistiken bygger på ansökningar som har kommit in till den 2 maj 2016. Drygt 6 100 ansökningar kommit in, totalt ansökt belopp

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2012 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i odlingslandsakapet

Miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i odlingslandsakapet Miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i odlingslandsakapet Ersättning lämnas för skötsel av åkermarkens värdefulla lämningar och miljöer (landskapselement) som vittnar om den äldre

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - faktiska utgifter 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till en miljöinvestering inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2012:539 Utkom från trycket den 31 juli 2012 utfärdad den 19 juli 2012. Regeringen

Läs mer

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap Miljömålet Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena

Läs mer

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt.

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt. 1(5) Stödrätter 2015 Här finns den information som gällde för stödrätter 2015. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för

Läs mer

Stöd till landsbygden

Stöd till landsbygden -så här gör du! Stöd till landsbygden Innehåll Kort om SAM-ansökan Lättläst svenska 4 Använd checklistan! 8 Vill du veta mer? 10 Nyheter 2011 12 Tänk på det här! 14 Sök i SAM Internet! 18 Sammanställningen

Läs mer

Direktstöd 2015-2020

Direktstöd 2015-2020 Direktstöd 2015-2020 Direktstöd är de EU-finansierade jordbrukarstöden, utom ersättningarna i landsbygdsprogrammet. Från 2015 är direktstöden: Gårdsstöd Förgröningsstöd Stöd till unga jordbrukare Nötkreatursstöd

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2017 Ingemar Henningsson 0706628403 HIR Skåne Tillbakablick på 2016 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd (kurs 9,62) 70% oktober, 20% December resten Juni 17? Nya miljöstöd sena utbetalningar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Visa förslag till åtagandeplan i SAM Internet

Visa förslag till åtagandeplan i SAM Internet 2016-10-04 Visa förslag till åtagandeplan i SAM Internet Den här informationen gäller dig som har sökt miljöersättning för betesmarker och slåtterängar under 2015 eller 2016. När du får ett brev från länsstyrelsen

Läs mer

Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram

Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram Missade att meddela att ni är varmt välkomna på Jordbruksverkets miljömålsseminarium den 10-11 november i Stockholm. Mer information

Läs mer

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling Jordbruksinformation 7 2010 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av kulturmiljöer?

Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av kulturmiljöer? Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av kulturmiljöer? Målen för kulturmiljöer Målen för det statliga kulturmiljöarbetet, särskilt delmålen: ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer

Läs mer

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet Ska du använda växtskyddsmedel? Var med och ansök om pengar för vattenvård Utbetalning av jordbrukarstöd Felaktiga utbetalningar efter fältkontroll Mindre

Läs mer

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Myndigheter med ansvar för biologisk mångfald Naturvårdsverket, övergripande ansvar Länsstyrelserna, 21 stycken Kommuner, 290 stycken Jordbruksverket,

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Lars Hansson Stödkommunikationsenheten Jordbruksverket Gårdsstöd oförändrat i grunden EU:s definitioner och villkor styr stödberättigandet Minst 4 hektar och 4 stödrätter

Läs mer

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Arealbaserade

Läs mer

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr Förgröningsstödet Nyheter och bakgrund Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr britta.lundstrom@jordbruksverket.se Arbete som pågår Förenklingar på EU-nivå - Enkät om förgröningsstödet bland EU:s aktörer

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2013 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2016 Ingemar Henningsson 070-6628403 HIR Skåne Tillbaka blick på 2015 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd det mesta under December (kurs 9,41) Gamla Miljöstöd delbetalning början

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr 19-5984/12 2012-07-09 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Vad krävs för att nå målet ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik

Klicka här för att ändra format. Vad krävs för att nå målet ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik Klicka här för att ändra format Vad krävs för att nå målet ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik Vad är ett rikt odlingslandskap? Resultat av äldre tiders markanvändning Landskap med många livsmiljöer

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Stöd till vattenåtgärder och naturvård

Stöd till vattenåtgärder och naturvård Stöd till vattenåtgärder och naturvård Stöd på Länsstyrelsen o Landsbygdsprogrammet o LOVA o LONA o SÅP Landsbygdsprogrammet LBP o Förbättrad vattenkvalitet t.ex. restaurering av vattendrag, biotopvård,

Läs mer

Allmänt. Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Allmänt. Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(58) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr: 4.1.16-12074/14 2015-06-01 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till Statens jordbruksverks nya föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar,

Läs mer

Gårdsstödet i korthet

Gårdsstödet i korthet Gårdsstödet 2008 Innehåll Gårdsstödet i korthet.............................. 4 Vill du veta mer?................................. 6 Nyheter........................................ 7 Undvik att få avdrag

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor 1(13) Förgröningsstöd 2016 Här finns den information som gällde för förgröningsstödet 2016. Du som söker gårdsstöd söker också förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ett stöd för jordbruksmetoder som är

Läs mer

Greppa Näringen. - rådgivning för lantbruk och miljö

Greppa Näringen. - rådgivning för lantbruk och miljö Greppa Näringen - rådgivning för lantbruk och miljö Det här är Greppa Näringen Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt som arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2016-05-25 ÖK-sekretariatet Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 Bakgrund Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd Dnr: 4.1.16-11746/17 2017-10-12 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd; SFS 1999:29 Utkom från trycket den 23 februari 1999 utfärdad den 11 februari 1999. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer