Nyheter inför SAM 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter inför SAM 2012"

Transkript

1 HÄRNÖSAND Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon Nyheter inför SAM 2012 Nr Landsbygden Den största nyheten inför SAM ansökan 2012 är att inga pappersblanketter skickas ut, nu ska du göra din ansökan i SAM Internet. Där hittar du också din sammanställning, som tidigare kom på papper med SAMutskicket. Det är inte så många nyheter i SAM Internet i år, du som använt tjänsten tidigare kommer att känna igen dig väl. Däremot så har systemet blivit både säkrare och stabilare. Några nyheter finns dock: Du kan se de nya gränserna för block som ändrats i kartan och i rapporten Ändrade block Färger har gjorts tydligare och man kan se flygfoto och flytta runt kartan även i redigeringsläget. I funktionen auto-rita skifte sker det alltid mot de nya gränserna om blocken har ändrats. SAM Internet fungerar i de nya webbläsarna Internet explorer 9 och Google Chrome, däremot fungerar det inte så bra i Internet Explorer 7 så undvik den om du kan. All mark som ger rätt till gårdsstöd ska du redovisa i SAM Internet även om du inte söker stöd för den. Det är för att vi ska kunna hålla reda på att den jordbruksmarken finns. Är du tveksam om marken är godkänd för gårdsstöd, om den till exempel är igenvuxen eller försumpad, ska du inte redovisa den. Mark som du arrenderar ut ska du heller inte redovisa. Sista dag för SAM ansökan är den 29 mars. Du kan nu föra över stödrätter enkelt och säkert direkt på webben via den nya tjänsten Mina sidor som du hittar på Information från sektionerna för Landsbygd och Jordbrukarstöd Foto: Jonas Salmonsson

2 Ett urval nya regler som främst gäller jordbrukare i Västernorrland Om din mark gränsar till sjö eller vattendrag får du inte sprida gödsel eller konstgödsel inom 2 meter av marken som ligger närmast stranden. De här reglerna har tidigare gällt i delar av södra Sverige men omfattar nu hela landet. I år försvinner handjursbidraget, du som fick bidraget för djur som har slaktats under perioden 1 oktober december 2011 får i stället mer pengar i gårdsstöd. Om du gick in i ett åtagande för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar någon gång mellan 2007 och 2011 kan du i år välja rörlig ersättning för miljöstödet. Reglerna för miljöersättning kan ändras under det femåriga åtagandets gång, det gäller enbart nya åtaganden som startar 2012 eller om du utökar ett befintligt åtagande så att du får fem nya år. Reglerna kan ändras 2014 eftersom vi då får ett nytt landsbygdsprogram. Du kan då välja att avbryta åtagandet om du vill. Om du har suggor och betäckta gyltor kan du söka en ny miljöersättning för extra djuromsorg för suggor. Mer och utförlig information om SAM 2012 och nyheter finner du på jordbruksverkets hemsida Lite att tänka på inför SAM ansökan Du är själv ansvarig för alla uppgifter i ansökan, både de uppgifter som redan finns i SAM Internet och de uppgifter du själv skriver in. Se till att blocken i SAM ansökan är rätt. Jordbruksverket och Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att hålla blockdatabasen uppdaterad genom att granska nya flygfoton och ibland göra mätningar i fält. Men vi behöver din hjälp, du som lantbrukare känner bäst till hur din mark ser ut i verkligheten. Kontrollera blockens gränser i SAM Internet, om de inte stämmer så föreslå en blockändring och skriv en motivering till vad som ska ändras. Det räcker inte att du bara ritar om skiftet du söker stöd på, vi ändrar inte blocket automatiskt efter skiftets gränser om du inte aktivt begär en blockförändring. Efter att du skickat in din SAM ansökan rekommenderar vi att du loggar in i SAM Internet i början av maj och början av september och kontrollerar om några block har ändrats, och ändra i så fall i din ansökan. Efter 15 juni kan du bara minska arealen. Om du har ekologisk produktion, tänk på att dokumentera väl! I samband med kontroll tittar vi på dokumentationen för både djurhållning och växtodling, är den bristfällig kan det leda till avdrag. Dokumentationen måste vara skriftlig, mallar för dokumentation finns att hämta hem från jordbruksverkets hemsida. Skriv hellre ned för mycket än för lite! En liten almanacka är bra att ha med i bakfickan för att notera till exempel sådatum, gödslingsdatum och mängd, betessläpp och veterinärbesök. Se till att spara fakturor och veterinärräkningar! Här är länkar till dokumentationsmallarna: Dokumentation_vaxtodling_GE.doc Dokumentation_djurh%C3%A5llning.doc

3 Ingen blankett sök i SAM Internet! Nu är det SAM Internet som gäller! Inför SAM-ansökan 2012 har du inte fått någon SAMblankett. Då ska du i stället söka dina jordbrukarstöd direkt på Jordbruksverkets webbplats i tjänsten SAM Internet. Nu satsar nämligen Jordbruksverket och länsstyrelsen på att få alla lantbrukare i hela Sverige att söka sina stöd i SAM Internet. Anledningen är att det blir färre fel i ansökningarna när lantbrukarna söker stöd i SAM Internet jämfört med på blankett. Färre fel i ansökningarna betyder att fler lantbrukare kan få sina ersättningar vid det tidigaste utbetalningsdatumet. Vi hjälper dig om du vill I SAM-utskicket har du fått mer information om hur du ska söka dina stöd i SAM Internet. Du kan också vända dig till oss på Länsstyrelsen. Är det första gången du söker via SAM Internet är du välkommen att anmäla dig till någon av våra träffar som du fått inbjudan till (ett gult blad). Du är också välkommen att låna dator hos oss, onsdagar och torsdagar vecka 8-12 samt måndag-torsdag vecka 13. Förbered dig genom att tänka igenom vad du vill söka innan du kommer. Ta med ditt nya lösenord! Det måste du ha för att kunna göra ansökan! Kontakta oss för anmälan/bokning och mer information om det är något du undrar över under hela SAM-ansökansperioden. Telefonnumret är eller Vill du att en konsult ska göra din ansökan, tänk på att kontakta konsulten i god tid. Fördelar med SAM Internet Du sparar mycket tid eftersom du återanvänder dina uppgifter från år till år. Du får hjälp att fylla i din ansökan genom en tips- och hjälpfunktion. Automatiska kontroller minskar risken för att du ska fylla i din ansökan på fel sätt. Du får en tydlig bild över din ansökan med hjälp av en översikt där du ser vad du har fyllt i och vad som saknas. Du kan fylla i SAM Internet allt eftersom, när du har tid, eftersom det du fyllt i sparas. Det är enkelt att ändra det du redan har fyllt i. Du kan söka nya åtaganden för miljöersättningar och utöka dina pågående åtaganden. SAM Internet summerar antalet hektar automatiskt. Du kan alltid se aktuella uppgifter om din jordbruksmark i SAM Internet. Kontakta oss på Länsstyrelsen så kan du få hjälp!

4 Gratis rådgivning! Västernorrlands län har en liten andel jordbruksmark och det är viktigt att den kan hållas fortsatt öppen. Ett varierat landskap har mycket att berätta och ger ett stort upplevelsevärde. Genom att hävda gamla ängs- och betesmarker och genom att underhålla byggnader och landskapselement kan även du bidra till att bevara natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen erbjuder gratis rådgivning, samt informerar om möjligheterna att söka ekonomiskt stöd för att gynna insatser som är bra för natur- kultur och rekreationsvärden inom länet. I vårt län kan ni söka ersättning för följande: Restaurering av betesmarker och slåtterängar Specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden Restaurering av överloppsbyggnader i odlingslandskapet Återuppbyggnad av trägärdesgård i odlingslandskapet Restaurering och återskapande av stenmurar i odlingslandskapet Skötsel av landskapselement med särskilda värden Särskild höhantering på slåtteräng Särskild skötsel av fäbodbete Anläggning & restaurering av våtmarker Anpassade skyddszoner Reglerbar dränering Damm som samlar fosfor Stängsel mot rovdjur Vem kan söka ersättningen? Du som har ett jordbruksföretag, är medlem i en förening eller intresseorganisation kan söka ersättning. Du som privatperson kan också söka ersättning men kom ihåg att du måste ha markägarens tillstånd.

5 Har du tänkt restaurera marker? Då kan du söka stöd för områden som har eller nyligen har haft höga natur- och/eller kulturvärden. Marken ska ha en tydlig historik som fodermark, d v s aldrig ha varit plöjd. Det finns två ersättningsformer du kan välja mellan. Vid Regional markklass kommer markerna att ingå i ett 5-årigt åtagande. Ersättningen är: kr per ha/år. Ansöks via SAM-ansökan senast den 29 mars. Om du väljer Miljöinvestering får du betalt för faktiska kostnader. Det finns inget sista ansökningsdatum. Ersättningen är: 90 % av stödberättigande kostnader upp till max kr/ha. Marken som du restaurerat ska du sköta i minst 5 år räknat från året då restaureringen är klar. Före restaurering Efter restaurering Foto: Annika Carlsson

6 Restaurering av överloppsbyggnader Intresset för att restaurera gamla ekonomibyggnader har visat sig vara mycket populärt och det finns fortfarande möjligheten att söka stöd. Ersättningen är kr/byggnad. Tänk på att stödet gäller ekonomibyggnader som inte längre används. Timrade byggnader prioriteras och åtgärder man kan söka stöd för är repareration eller byte av tak, byte av syll eller annan del av stommen. Några tips inför ansökan Bifoga tydliga fotografier på hur byggnaden ser ut, både översiktsbilder och detaljbilder Bifoga en detaljerad beskrivning i text för alla åtgärder du behöver göra. Kom ihåg att sätta ett klardatum som du vet att du kan hålla (lägg till åtminstone ett år!). Utbetalning kan ändå sökas om du blir klar tidigare än du tänkt. Återuppbyggnad av trägärdesgård i odlingslandskapet Gärdesgårdarna var förr vanliga och de användes bl.a. för att avgränsa gårdar och fägator. Du som har en gärdesgård som behöver restaureras, eller som har rester av en gärdesgård som du vill återuppbygga kan söka stöd för detta. Trägärdesgården ska ligga i anslutning till jordbruksmark. Den måste ha samma sträckning som tidigare och ska byggas enligt de traditioner som är rådande i bygden. Ersättning: 270 kr/m Restaurering och återskapande av stenmurar i odlingslandskapet Detta stöd kan sökas för att restaurera eller återuppbygga stenmurar i anslutning till jordbruksmark. Ersättning: 320 kr/m Restaurera en våtmark För den som vill restaurera mark som tidigare varit våtmark finns möjligheten att få ersättning för det. Ersättningen kan sökas för att restaurera våtmarker som finns i anslutning till jordbruksmark eller har koppling till jordbruksmark. Åtgärder kan t.ex. vara att röja bort igenväxningsvegetation, lägga igen diken, göra utlopp eller återuppta slåtter eller bete på en våtmark. Ersättning: 90 % av stödberättigande kostnader upp till maximalt kr/ha.

7 Har du en slåtteräng? Ängarna är idag en av våra mest hotade naturtyper. De är oerhört värdefulla eftersom de är de sista bevarade resterna av vårt gamla kulturlandskap. Inte många naturtyper kan överträffa ängen när det gäller antal arter. I välskötta ängar är det inte ovanligt med ett 40-tal olika blommor och gräs inom en enda kvadratmeter. De ängar som finns kvar bör även i fortsättningen brukas på traditionellt sätt med slåtter för att dessa markers alla arter ska kunna finnas kvar. Du som sköter slåtterängar har möjlighet att söka pengar för det. För slåtterängar gäller att ängen ska slås varje år och att det slagna gräset ska föras bort. Använd bara skärande eller klippande redskap. Sista dag för SAM-ansökan 2011 är 29 mars. Ersättning för dig som redan har stöd för din äng Särskild höhantering på slåtteräng Du kan få ersättning för att hjälpa ängsväxterna att sprida sina frön genom att du torkar höet på traditionellt sätt, antingen genom hässjning eller genom att vända höet flera gånger innan det förs bort. Ersättning: kr/ha Sista dag för SAM-ansökan 2011 är 29 mars. Här kan du läsa mer om de olika stöden: ersattningforutvaldmiljo f11cd786b52d html Har du frågor? Kontakta , eller ,

8 Du som redan har stöd för Natur och kulturmiljöer i odlingslandskapet kan komplettera med : Landskapselement med särskilda värden Du kan få ersättning för att du håller dina landskapselement fria från buskar och gräs, så att känsliga och svårskötta landskapselement ska synas bättre. Landskapselement är till exempel stenmurar, öppna diken och odlingsrösen. Syftet med skötseln ska också vara att gynna ängsväxter. För att få ersättning måste du redan ha eller gå in i ett nytt 5-årigt åtagande för miljöersättningen natur och kulturmiljövärden. Stöd för specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden Detta har som syfte att gynna odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden samt rekreations- och landskapsbildsvärden. Det är ett brett stöd som ska handla om att öka tillgängligheten inom intressanta områden, att anlägga stigar, stättor och spänger eller att sätta upp informationstavlor. Insatsen ska gynna andra än stödtagaren, t ex höja värdet för allmänhetens friluftsliv. Ersättning: 90% av stödberättigade kostnader. Ersättning: 12 kr/10 m t ex öppet dike, trägärdesgård, stenmur 116 kr/10 m fägator 120 kr/st t ex odlingsrösen, byggnadsgrunder, fornlämningslokaler 360 kr/st t ex småvatten, åkerholmar Har du en fäbod? Har du stöd för fäbodbete? Du kan även få ersättning för Särskild skötsel av fäbodbete som förutom att den betas, även ska ha biologiska eller kulturhistoriska värden som kräver särskild skötsel utöver bete. Ersättning: 1200 kr/ha

9 FokusFramgång Ett speciellt program med affärsutveckling för dig som är företagande kvinna i de gröna näringarna erbjuds nu av Ann Holst och Marie Simonsson på uppdrag av Tillväxtverket. Hela Västernorrlands län finns som upptagningsområde, samt Jämtland, vilket kan ge nya kontakter förutom att vässa planerna för att tjäna mer pengar. Ta gärna kontakt för att få veta mer: Ann Holst, och Marie Simonsson, Vill du vara med och bredda synen på kulturarvet? Just nu kan du söka pengar för att berätta en historia som breddar synen på kulturarv. Vi letar efter förbisedda, dolda och bortvalda platser och människor. Målet är att många fler röster ska höras. Sveriges länsstyrelser driver projektet Kalejdoskop för att göra fler människor delaktiga. Allas lika värde måste synas i arbetet med kulturarv. Historiska perspektiv kan bidra till att utmana invanda föreställningar om normer i samhället. Länsstyrelserna vill starta en diskussion om hur kulturarv skapas, förändras och används. Kulturmiljöer runt om i landet rymmer många intressanta berättelser och perspektiv. Det finns en starkt behov av att lyfta fram berättelser som tidigare har fått stå utanför den nationella historieskrivningen. Bland annat har till exempel romers och samers historia haft en undanskymd och ibland obefintlig plats. Många människor har under historiens gång inte passat in i historieskrivningen. Psykiska, fysiska, sexuella och socioekonomiska faktorer har bidragit till marginalisering och tystnad. Det behövs röster som ger liv till förbisedda, dolda och bortvalda platser. Konflikter och maktförhållanden kan inte förbises. Kontakta Leyla Nyman, ,

10 Ekologiskt utsäde 2012 Jordbruksverket beslutade strax före jul om vilka arter och sorter som det ska krävas ekologiskt utsäde för under Dessa finns uppräknade på Jordbruksverkets hemsida tinyurl.com/7zxgx9z i en databas för lantbruksväxter och en för trädgårdsväxter. Listorna i databasen kan ändras under odlingssäsongen om det ekologiska utsädet tar slut. Enligt EU:s ekologiska förordning ska allt utsäde vara ekologiskt, men om ekologiskt utsäde inte finns för vissa arter och sorter som anses viktiga kan medlemsländernas myndigheter få besluta om generella dispenser för konventionellt men kemiskt obetat utsäde. Denna möjlighet finns för att utvecklingen av den ekologiska odlingen inte ska bromsas. Noteras kan att det bland potatissorterna i år endast är sorten Sava som det krävs ekologiskt utsäde för att odla. Det är också ovanligt många arter bland trädgårdsväxterna som är undantagna från krav på ekologiskt utsäde. Lantbrukare som önskar använda konventionellt obetad utsäde av en sort som det inte finns ekologiskt utsäde av kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket. Trädgårdens växtskydd ny bok Trädgårdens växtskydd, utgiven av Natur & Kultur, är en ny version av boken som tidigare hette Växtskydd i trädgård. Författare är Maj-Lis Pettersson och Ingrid Åkesson som nu har uppdaterat boken med hjälp av olika specialister från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Jordbruksverket. Det är en mycket värdefull bok för alla trädgårdsodlare med beskrivningar av skadegörare på trädgårdsväxter och allmänna motåtgärder. Mer om skadegörare och åtgärder finns att söka i SLU:s Faktablad om växtskydd Trädgård och bland växtskyddsskrifter från Jordbruksverket. Presentationer 100 procent ekologiskt foder till grisar Hur klarar vi att ge grisar 100 procent ekologiskt foder? Vad säger aktuell forskning och vad upplever rådgivare och lantbrukare? I slutet av 2011 ordnade Jordbruksverket tillsammans med Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) vid Sveriges lantbruksuniversitet två dagar om 100 procent ekologiskt foder till grisar. Slutsatsen blev att det finns förutsättningar att klara av utmaningen. Här kan du läsa de presentationer som visades under dagarna: amnesomraden/miljoochklimat/ ekologiskproduktion/ djurhallning/100procentekologisktfoder/ foderiekologiskgrisproduktion/ hundraprocentekologisktfodertillgris.4.950c d0bba html Odla foderspannmål och eget protein Antalet ekologiska djurgårdar ökar och trenden är att de odlar en allt mindre del av dina spannmåls- och proteingrödor själva. Ekologiska Lantbrukarna har tillsammans med lantbruksekonomen Lars Jonasson låtit göra en studie som visar att efterfrågan på ekologisk spannmål är större än tillgången, inte minst här i norra Sverige. I rapporten finns även beräkningar som stärker vallens roll som proteingröda. Med en ökning av råprotein per kilo torrsubstans i vallen från 120 gram till 150 gram skulle hela underskottet av proteinfoder teoretiskt kunna täckas. Studien är en del av samarbetet för närproducerat foder som drivs av Ekologiska Lantbrukarna, LRF och Svensk Mjölk. Kontakta gärna Eva Hagström Öberg via om du är intresserad av att ta del av hela studien och dess beräkningsmetoder.

11 EU-kommissionen utlovar fortsatta undantag för konventionellt foder och konventionella unghöns Det blir med största sannolikhet tillåtet att ge ekologiska fjäderfän och grisar ett foder med 5 procent konventionella proteinråvaror i tre år till. Efter årsskiftet var avsikten att ekologiska grisar och fjäderfän skulle utfodras med ett helt ekologiskt foder. Många länder har haft svårt att få fram tillräcklig mängd foderråvaror av tillräckligt bra kvalitet för att klara ett 100 procent ekologiskt foder. Därför har kommissionen nu föreslagit att det under perioden ska vara tillåtet att ge upp till 5 procent konventionella proteinråvaror till gris och fjäderfä. Procentsatsen ska räknas på årsbasis och torrsubstansinnehållet i de foderråvaror som är av jordbruksursprung. Det finns inga detaljregler för hur ekologiska unghöns ska födas upp. Därför har det varit möjligt att köpa icke ekologiska unghöns som ätit ekologiskt foder. Det var tänkt att undantaget skulle upphöra, men kommissionen bedömer nu att undantaget måst förlängas ytterligare en tid. Det är därför möjligt att köpa in icke ekologiska unghöns till och med den 31 december Ny lagstiftning kommer först under våren. När lagstiftningen väl kommer ska den gälla retroaktivt från årsskiftet. Nytt material om att börja med ekologisk lammproduktion I Sverige finns det omkring ekologiskt certifierade tackor. Ekologiska lamm utgör cirka 10 procent av all lammslakt och antalet ekologiska får ökar. Från slutet av december och till mitten av augusti efterfrågar marknaden fler ekologiska lamm. Är du intresserad av att börja med ekologisk lammproduktion kan det vara ett första steg att läsa Starta eko lamm för att få en bild av vad det kan handla om. Du kan beställa eller ladda hem foldern via följande länk: blanketterochtrycksaker.4.29d7ece ed htm? category=mk1b6&item=jo11:22#iijo11:22 Vill du veta vad ekologisk produktion innebär inom andra områden finns också foldrar Starta eko om grönsaker, växthus, frukt, bär, potatis, växtodling och mjölk som ger en snabb översikt. Nya KRAV-remisser KRAV har publicerat nya regelremisser för växtodling och djurhållning. Remisser och kringmaterial finns på regelremisser. Främst gäller remisserna regler kring klimatpåverkan från produktionen. Vid förra årets revision av djurreglerna blev producenternas kritik av klimatavsnittet så stark att den delen lyftes ut och helt omarbetats till denna nya remissomgång. Även reglerna för lammproduktion fick stor kritik förra året och har nu genomgått en total omarbetning. Remisstiden pågår till 15 mars. De nya reglerna träder i kraft från 2013.

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Ändra innan din gård blir kontrollerad. Minska arealerna i ansökan före kontroll. I SAM Internet om du har skickat in ansökan via SAM Internet.

Ändra innan din gård blir kontrollerad. Minska arealerna i ansökan före kontroll. I SAM Internet om du har skickat in ansökan via SAM Internet. 871 86 HÄRNÖSAND Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon 0611-34 90 00 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Nr 4 2011 Kom ihåg att vissa ändringar i SAM-ansökan kan utföras efter 15 juni

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2013 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet...5 Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan...5 Det är möjligt att skicka in en ansökan tre

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Nyheter och översikt 2013

Nyheter och översikt 2013 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du

Läs mer

Välkomna till Framtidslandskapet!

Välkomna till Framtidslandskapet! Välkomna till Framtidslandskapet! Vad är meningen med projektet Framtidslandskapet? Framtidslandskapet är ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan myndighet och folk som bor och verkar i området

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk. Teoridel Utförs i skolan

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk. Teoridel Utförs i skolan MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk Teoridel Utförs i skolan Som förberedelse inför besöket på Fredriksdal och för att kunna redovisa resultaten av din uppgift för klassen, bör du

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram!

Nytt landsbygdsprogram! Nytt landsbygdsprogram! En introduktion till landsbygdsprogrammet 2007 2013 Innehåll Nytt landsbygdsprogram!...........................4 Vad är nytt i programmet?.....................4 Hur och när får

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun SLUTRAPPORT Datum 2010-05-10 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun Ur förordningen

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Omläggning till Ekologisk växtodling Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Marknaden ekospannmål 2007 uppdelning av 150 000 ton 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Livsmedel Export

Läs mer

Uppdatering av blockdatabasen med stöd av satellitdata. Anders Forsberg, Jordbruksverket, Fjärranalysdagarna 2009-03- 10

Uppdatering av blockdatabasen med stöd av satellitdata. Anders Forsberg, Jordbruksverket, Fjärranalysdagarna 2009-03- 10 Uppdatering av blockdatabasen med stöd av satellitdata Anders Forsberg, Jordbruksverket, Fjärranalysdagarna 2009-03- 10 1 Blockdatabasen En geografisk databas över Sveriges jordbruksmark Ägs och förvaltas

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Sökande Person/organisationsnummer

Sökande Person/organisationsnummer BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1av 7 ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet, 21 Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Djurhållning

Läs mer

Gruppdiskussion Kompetensutveckling

Gruppdiskussion Kompetensutveckling Gruppdiskussion Kompetensutveckling Åkermark/Åkermarkslandskap Kopiera biologisk mångfald till Greppa (egen modul). Kopiera biologisk mångfald till behörighetskurs för användning av bekämpningsmedel. Ta

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare

Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare Rapport från en statistisk undersökning genomförd våren 2006 Rapport 2006:19 Foto: Mats Pettersson Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare Rapport

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Forskning om ekologiskt lantbruk i Sverige

Forskning om ekologiskt lantbruk i Sverige Forskning om ekologiskt lantbruk i Sverige - under de senaste 15 åren Maria Wivstad EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), maria.wivstad@slu.se Nasjonal

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2015:406 Utkom från trycket den 26 juni 2015 Utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Gemensamma

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Synpunkter på utkast till föreskrift om miljöersättningar m m Ert Dnr 19-9225/06, utkast daterat 29 september

Synpunkter på utkast till föreskrift om miljöersättningar m m Ert Dnr 19-9225/06, utkast daterat 29 september PETER EINARSSON Tel & fax 0477 401 60 E-post peter.einarsson@ekolantbruk.se 5 oktober 2006 Till Jordbruksverket Gunilla Kock gunilla.kock@sjv.se Synpunkter på utkast till föreskrift om miljöersättningar

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Yttrande gällande åtgärdsprogram för Nedre Arbogaåns åtgärdsområde (Dnr 537-5058-14) LRF:s kommungrupp i Arboga Mälardalen har fått möjlighet att lämna synpunkter på åtgärdsprogram

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Frågor och svar om GMO

Frågor och svar om GMO Frågor och svar om GMO 140414 Om LRFs position angående GMO i foder och hållbarhetscertifierad soja 1. Är LRF för GMO? Ja, om de bidrar till en miljömässig och ekonomiskt mer hållbar utveckling, samt inte

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket 2014-11-12 Integrerat växtskydd beskrivs i Artikel 14 Krav

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara

Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Föredraget avgränsas till Hävd av betesmark Öppet variationsrikt landskap i skogsbygder Variation i slättbygdslandskapet

Läs mer

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Norrbottens Läns Landsting 17 september 2014 Staffan Carlberg KRAV Ekologisk grundkurs KRAV som organisation, mervärden Märkningar Ekologisk produktion

Läs mer

Hjälp oss göra våra regler bättre!

Hjälp oss göra våra regler bättre! Remiss, nya regler för slakt, kapitel 10, få ändringar i djurreglerna, kapitel 5 Svara senast 31 mars 2013 Svara till regler@krav.se Hjälp oss göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Vad ska vi äta? Elin Röös

Vad ska vi äta? Elin Röös Vad ska vi äta? Elin Röös Forskare på Sverige lantbruksuniversitet Även knuten till EPOK, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion University of Oxford Food Climate Research Network www.fcrn.org.uk

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som man kan göra under Miljövänliga Veckan 2013 med tema ekologisk mat. Om du inte har möjlighet att

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Jordbrukare som omfattas av en ny förbindelse: Från basgödsling till gödsling enligt markkartering, dvs. behovsanpassad

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med referensgruppen för framtida miljöersättningar

Minnesanteckningar från möte med referensgruppen för framtida miljöersättningar Minnesanteckningar från möte med referensgruppen för framtida miljöersättningar 13 december 2010 kl.10-15 FÖRMIDDAGEN Intervju med Anna och Thomas med inspel från övriga deltagare (Johan Eklund leder passet)

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Vad kan en EU-revision kosta?

Vad kan en EU-revision kosta? Vad kan en EU-revision kosta? Anders Elfström, enhetschef Regelutvecklingsenheten Stödavdelningen Jordbruksverket Regelutvecklingsenheten, ca 75 personer Regelarbete Förvaltning av Multikuben Ajourhållning

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Verktyg för ett renare vatten i. Stavbofjärden

Verktyg för ett renare vatten i. Stavbofjärden Verktyg för ett renare vatten i Stavbofjärden 1 Postadress Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Besöksadress Hantverkargatan 29 Stockholm E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Tfn: 08-785

Läs mer

Nr 1 mars 2009. Lantbruksenheten. En dag i mars i Ebbarp.

Nr 1 mars 2009. Lantbruksenheten. En dag i mars i Ebbarp. Nr 1 mars 2009 Lantbruksenheten En dag i mars i Ebbarp. Innehåll: Lantbruksdirektören har ordet 1 Personalförändringar på lantbruk 1 Informationsträffar 2 SAM Internet 2 Ekologiska produktionsformer 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2010:276 Utkom från trycket den 20 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

KONTROLLINSTRUKTION FÖR AREALBASERADE KONTROLLER Nya stöden 2015 VERSION 2

KONTROLLINSTRUKTION FÖR AREALBASERADE KONTROLLER Nya stöden 2015 VERSION 2 BESLUT Dnr 3.4.20-5266/15 2015-06-24 Stödprocessavdelningen KONTROLLINSTRUKTION FÖR AREALBASERADE KONTROLLER Nya stöden 2015 VERSION 2 Jordbruksverket 551 82 Jönköping www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se

Läs mer

Jordbiten. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Nr 1 /2010

Jordbiten. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Nr 1 /2010 Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 1 /2010 SAM-ansökan 2010 Ledaren Spännande nyheter i landsbygdsprogrammet! När detta läses har förhoppningsvis

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4. Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7. Vision & Filosofi 8

Innehållsförteckning. Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4. Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7. Vision & Filosofi 8 1 Innehållsförteckning Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4 Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7 Vision & Filosofi 8 Framtida systemkomponenter 8 Design Bild 9, Bild 10 9 10 Behovsinventering

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Rapport 2007:15 Foto: Mats Pettersson Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Miljöenheten 2007-09-27 Referens

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Använd checklistan så undviker du de vanligaste misstagen! 1. Har du läst igenom

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-03-30 Ert datum Beteckning 300-20899-06 Er beteckning Jordbruksdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Jan Enler 036-395078 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Miljöersättning 2015

Miljöersättning 2015 Miljöersättning 2015 1 Maarit Solla och Markku Äijälä, NTM-centralen i Egentliga Finland, enheten för landsbygdstjänster Uppdaterad 2.4.2015 Tidigare och nya jordbruksstöd 2 Miljöersättningssituationen

Läs mer

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Slåtterbladet nr 2/2013 Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Liefestival vid Långban 6 juli Jordläggning av lien Annonser för slåttergillen, kurser, mm Karin Bäck

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft!

LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft! LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft! Välkommen som medlem i LRF och LRF Trädgård! Du som är producent av trädgårdsprodukter, liten som stor, spelar en viktig roll i de gröna näringarna. Tillsammans

Läs mer

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 På lördag är det dags igen!!! Ekomatsligan 2013 Ludvika nu på plats 38 Våra ekologiska varor: Vetemjöl Havregryn Mjölk Filmjölk

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer

Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för djurhållning

Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för djurhållning 2015-03-30/Eva-Lena Rådberg Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för djurhållning Sammanfattning Mjölkkor 74% anser att beteskravet är viktigt för mjölkens mervärde. 60 % av producenterna

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:4

Policy Brief Nummer 2013:4 Policy Brief Nummer 2013:4 Varför är vissa bönder mer effektiva än andra? I denna studie undersöker vi effektiviteten inom svenskt jordbruk på gårdsnivå. Vi visar hur jordbrukarnas egenskaper och egenskaper

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Innehållsförteckning Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden... 1 Beskrivning

Läs mer

Vanliga frågor om LONA

Vanliga frågor om LONA Senast uppdaterad: 2014-06-09 1(5) Vanliga frågor om LONA Länsstyrelsen rekommenderar att ni också läser Naturvårdsverkets vägledning för bidraget som hämtas här: http://naturvardsverket.se/lona Frågor

Läs mer