Miljöersättning för våtmarker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöersättning för våtmarker"

Transkript

1 Texten är kopierad från Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(22) Texten är från Artikelnummer JS6001 Version 2 Miljöersättning för våtmarker

2 2(22) Åtagande för att få miljöersättning För att få miljöersättning måste du först söka ett åtagande. Det betyder att du lovar att följa villkoren i 5 år. Du måste också söka utbetalning varje år under dessa 5 år, även det första året. Vad är ett åtagande? Ett åtagande innebär att du åtar dig att sköta din mark och dina djur enligt vissa villkor i 5 år. När du utför ditt arbete enligt dessa villkor, utför du den miljötjänst som du kan få miljöersättning för. För varje miljöersättning som du söker måste du gå in i ett åtagande. Du måste följa de villkor som gäller för miljöersättningen varje år under hela 5- årsperioden. Det innebär att du måste följa de villkor som gäller enligt åtagandet oavsett om du söker utbetalning eller inte. Åtagandet börjar den 1 januari det år som ansökan avser och slutar den 31 december det sista året i 5-årsperioden. Om du har ett åtagande från det tidigare landsbygdsprogrammet före 2007 är det dessa villkor som du ska följa. Om du söker ett nytt åtagande ska du följa bestämmelserna som gäller i det nuvarande landsbygdsprogrammet. Om du har gått in i åtagandet 2005 eller senare ska du också följa tvärvillkoren för att få full ersättning. Så här söker du ett åtagande Om du vill söka ett åtagande är det enklast att använda e-tjänsten SAM Internet. SAM Internet hjälper dig att göra rätt när du söker. Du kan också använda blanketten Åtagande -skötsel av våtmarker. Är du osäker på vilka åtaganden du har? Om du redan har åtaganden men är osäker på vilka du har, kan du kontrollera det på Mina sidor. Så här ansöker du om åtagande för mer våtmark om du redan har ett åtagande Vill du lägga till ytterligare våtmark ska du ansöka om ett nytt åtagande inom landsbygdsprogrammet för den nya marken. Den våtmark du har med sedan tidigare behåller sin beslutade åtagandeperiod och villkoren som gällde då du gick in i ditt åtagande. Till skillnad från andra miljöersättningar kan du ha flera olika åtagandeperioder för våtmarker. Inte säkert att du får ett åtagande om utbetalningen blir lägre än kronor Belopp som är lägre än kronor per miljöersättning och stödår betalas inte ut. Om din totala ersättning för en viss miljöersättning blir lägre än kronor det

3 3(22) första året i åtagandeperioden, kan länsstyrelsen dessutom besluta att du inte får något åtagande. Vid försäljning eller arrende ska du överlåta åtagandet Om du säljer eller arrenderar ut din mark måste du överlåta ditt åtagande för våtmarker. Överlåter du ett åtagande om miljöstöd som ingåtts måste du som tar över vara markägare. Har du sökt miljöersättning för våtmarker och småvatten 2000 eller senare kan även en annan person än markägaren vara den som tar emot ersättning. Ta över ett åtagande från någon annan Om du tar över ett åtagande eller en ansökan om ett åtagande ska du använda blanketten Övertagande. Ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen i övertagarens län senast den 15 juni om det gäller del av jordbruksföretag. Om ett helt jordbruksföretaget överlåts till en annan lantbrukare ska ansökan ha kommit in till länsstyrelsen i övertagarens län senast den 15 juni eller senast två månader efter övertagandet. Kom ihåg att en ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om en annan medlem i familjen ska ta över eller om du ska ändra företagsform. Om du tar över ett åtagande från 2007, 2008 eller 2009 inom någon av följande miljöersättningar: betesmarker och slåtterängar, skötsel av våtmarker, minskat kväveläckage, skyddszoner, miljöskyddsåtgärder, ekologiska produktionsformer, vallodling eller mångfaldsträda måste du ta reda på vad som händer med din ersättning.

4 4(22) Ersättningar för våtmarker Du kan få ersättning för att du ska anlägga, restaurera, sköta eller rensa en våtmark. Beroende på vad du ska göra kan du söka någon av ersättningarna nedan. Ska du anlägga eller restaurera en våtmark kan du söka ersättning inom utvald miljö. Ska du rensa en våtmark kan du söka ersättning inom utvald miljö. Ska du sköta en våtmark kan du söka miljöersättning för det. Syftet med ersättningarna är att öka arealen våtmarker i odlingslandskapet och att förbättra funktionen i de våtmarker som redan finns. Våtmarkerna minskar de negativa effekterna av växtnäringsläckage och bevarar och förstärker den biologiska mångfalden. De fyller även andra viktiga funktioner, som att upprätthålla grundvattennivån, öka variationen i landskapet och förbättra möjligheten till människors rekreation. Med våtmark menas ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära under, i nivå med eller nära över markytan och där vattennivån får variera med de naturliga säsongsvariationerna. Med våtmark menas här även småvatten och dammar.

5 5(22) Villkor för skötsel av våtmarker Du ska ha anlagt eller restaurerat våtmarken 2007 eller senare Du kan bara söka miljöersättning för våtmarker som du har anlagt eller restaurerat 2007 eller senare. Tänk på att länsstyrelsen ska ha besiktigat området innan anläggningen eller restaureringen påbörjas, oavsett om du söker ersättning för att göra en miljöinvestering eller inte. Du kan inte få ersättning för skötsel av våtmarken om länsstyrelsen inte har sett hur området såg ut innan du anlade eller restaurerade våtmarken. Våtmarken ska också godkännas av länsstyrelsen efter att anläggningen eller restaureringen har blivit färdig. Du kan söka miljöersättningen för skötsel oavsett om du har sökt ersättning för miljöinvestering eller inte. Våtmarken ska bevaras i 20 år En våtmark som du får ersättning för att sköta ska finnas kvar i minst 20 år från och med året efter att den har blivit godkänd vid en slutbesiktning. När länsstyrelsen har godkänt våtmarken vid en slutbesiktning ska våtmarken omfattas av ett 5-årigt åtagande för skötsel av våtmarker. Du kan sedan förlänga åtagandet med fler 5- årsperioder, dock till maximalt 20 år. Så här ska du sköta våtmarken Du ska underhålla dammvallar, brunnar och övriga anläggningar så att de fungerar under hela åtagandeperioden. Du ska också ta bort igenväxningsvegetation. Om du på samma mark kombinerar miljöersättningen för skötsel av våtmarker med ersättning för slåtter inom miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar kan länsstyrelsen besluta att ge dig undantag från kravet att föra bort den avslagna växtligheten från våtmarken. Du får inte utföra vissa åtgärder På en våtmark får du inte gödsla, sprida kemiska växtskyddsmedel eller kalka. Länsstyrelsen kan ge dig dispens för att kalka. Länsstyrelsen kan också besluta att du inte får ha fisk- och kräftodling, utfodra fisk, kräftor, änder eller andra djur i våtmarken. De kan även besluta att du inte får tömma våtmarken helt. Särskilda villkor för anläggning eller restaurering Om du inte har fått ersättning för miljöinvestering kan länsstyrelsen ändå besluta om särskilda villkor innan du påbörjar anläggningen eller restaureringen. Dessa kan gälla hur du ska utforma dammvallen och dess släntlutning eller hur du ska placera dammvallen och eventuella schaktmassor för att de ska smälta in i omgivningen.

6 6(22) Du kan få gårdsstöd för viss del av marken Om marken betas eller slås kan du även få gårdsstöd och miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar för denna del, förutsatt att marken uppfyller villkoren för de stöden.

7 7(22) Utbetalning Du måste söka utbetalning varje år När du har ett åtagande om miljöersättningar måste du söka utbetalning varje år för att få din ersättning. Du ska söka utbetalning även första året under åtagandeperioden. För alla miljöersättningar kan du söka utbetalning på SAM Internet eller på SAM-blanketten. SAM Internet hjälper dig att göra rätt när du söker. Kontakta din länsstyrelse om du har några frågor om ansökan. Har du tagit över ett åtagande från någon annan måste du också söka om att ta över utbetalningen. Du kan läsa mer om det längre ner. Sista dag att söka Sista dag att söka utbetalning 2010 är den 22 april. Om din ansökan kommer in till din länsstyrelse efter det datumet, men senast den 17 maj, kommer ersättningen för 2010 att minska med 1 procent per arbetsdag. Om din ansökan kommer in efter den 17 maj gäller den inte. Fram till den 15 juni kan du göra vissa ändringar i din ansökan. Hur hög är ersättningen? Om du söker ett nytt åtagande 2010 Ersättning för att sköta våtmarker Mark Våtmark på åkermark - om du sköter vissa delar av din våtmark som betesmark eller slåtteräng kan du även få miljöersättning för betesmark och slåtterängar, samt gårdsstöd Extra ersättning vid höga markvärden (gäller åkermark i stödområde 9 i Skåne, Blekinge och Hallands län) Våtmark på betesmark och övrig mark - om du sköter vissa delar av din våtmark som betesmark eller slåtteräng, kan du även få miljöersättning för betesmark och slåtterängar, samt gårdsstöd Ersättning kronor per hektar kronor per hektar kronor per hektar Om du har ett åtagande från 2007, 2008 eller 2009 Har du ett åtagande från 2007, 2008 eller 2009 kan du i din SAM-ansökan 2010 välja om du vill ha 2010 års ersättning. Väljer du 2010 års ersättning godkänner du också att din ersättning både kan höjas eller sänkas under din åtagandeperiod.

8 8(22) När kommer utbetalningen? Jordbruksverket betalar ut pengarna till dig när länsstyrelsen har handlagt din ansökan. Exakt när det sker varierar från år till år. Du har möjlighet att få en delutbetalning av stöden. I utbetalningsplanen som du hittar på Jordbruksverkets webbplats kan du se när pengarna betalas ut. Du kan också få information om just dina utbetalningar på Mina sidor. Lägsta belopp är kronor Belopp som är lägre än kronor per ersättningsform betalar Jordbruksverket inte ut. Enda undantag gäller år 6-20 i miljöstödet för anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten som du gick in i under åren Du kan bli återbetalningsskyldig Om du inte fullföljer dina åtaganden kan du bli återbetalningsskyldig. Länsstyrelsen har möjlighet att kräva tillbaka pengar upp till tio år efter utbetalningen. Ersättning betalas ut så länge pengarna räcker Det finns en viss summa pengar att betala ut från landsbygdsprogrammet. Det innebär att det inte är självklart att alla lantbrukare som uppfyller villkoren får ersättning. Om pengarna inte räcker för vissa ersättningsformer kan regeringen besluta om att begränsa ersättningarna. Det kan också bli aktuellt att sänka ersättningsbeloppen. Har du tagit över ett åtagande från någon annan? Om du tar över ett åtagande måste du också lägga till marken i din SAM-ansökan eller söka om att ta över utbetalningen. Du tar över både åtagandet och ansökan om utbetalning genom att använda blanketten Övertagande. Om du tar över en del av ett jordbruksföretag ska ansökan ha kommit in till länsstyrelsen i ditt län senast den 15 juni. Om du tar över ett helt jordbruksföretag ska ansökan ha kommit in till länsstyrelsen i ditt län senast den 15 juni eller senast två månader efter att du tagit över.

9 9(22) Kontroller och avdrag Länsstyrelsen kontrollerar att du uppfyller villkoren för de miljöersättningar som du har sökt. Om kontrollen visar att du inte uppfyller villkoren för den ersättning som du har sökt kan du få en lägre utbetalning. Vid stora avvikelser kan du förlora hela ersättningen, ditt åtagande kan dras tillbaka och du kan även bli återbetalningsskyldig för ersättning som du har fått tidigare. Kontakta din länsstyrelse om du vill ha mer information. Du måste också följa tvärvillkoren för att få full utbetalning på dina stöd. Anmäl oförutsedda händelser Om du inte uppfyller villkoren för ersättningen slipper du i vissa fall att betala tillbaka ersättningen, till exempel om det beror på fastighetsreglering eller en annan oförutsedd händelse. Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligen till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse för vad som hänt. Det ska du göra inom 10 arbetsdagar från det att du är i stånd att lämna anmälan. Länsstyrelsen kan sedan ändra villkoren för ersättningen. Om du slutar med din jordbruksverksamhet men ändå har fullgjort en betydande del av ditt åtagande kan länsstyrelsen besluta om att du inte behöver betala tillbaka ersättning som du redan har fått.

10 Du kan kombinera flera miljöersättningar Om du kombinerar flera miljöersättningar bör du känna till att det finns en gräns för hur stort belopp som kan betalas ut till ett företag under ett stödår. Det är få lantbrukare som berörs av dessa regler. Länsstyrelsen räknar ut det maximala belopp som du kan få. Uträkningen är individuell och grundas på din ansökan om utbetalning. Om den sammanlagda ersättningen för stödåret överstiger det belopp som länsstyrelsen räknar ut, kommer du inte att få den del av ersättningen som överstiger det beloppet. Har du ditt brukningscentrum i stödområdena 1-3 gäller begränsningen inte dig. I miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar kommer ersättning för särskilda värden och ersättning för kompletterande insatser och regionala kompletterande insatser att bli undantagna från begränsningen. 10(22)

11 11(22) Hit vänder du dig för mer information Kontakta din länsstyrelse Kontakta din länsstyrelse om du har frågor om miljöersättningar och miljöinvesteringar. Kontaktuppgifter till länsstyrelserna hittar du till höger. Flera länsstyrelser ordnar informationstillfällen om miljöersättningar och miljöinvesteringar. Miljöersättning för hotade husdjursraser Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om miljöersättningen för hotade husdjursraser. Gå på kurs Du som är lantbrukare eller på annat sätt är verksam inom jordbruket kan få utbildning och rådgivning om bland annat hur du vårdar natur- och kulturmiljövärden på dina marker förbättrar växtnäringsutnyttjandet på gården minskar riskerna för hälsa och miljö när du använder växtskyddsmedel lägger om till certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion förbättrar djurvälfärden på gården uppfyller tvärvillkoren. Det är länsstyrelserna och olika organisationer som genomför och organiserar utbildningarna. Kontakta din länsstyrelse om du är intresserad av rådgivning eller annan utbildning. Du kan söka stöd för kompetensutveckling Om du vill kompetensutveckla dig själv eller anställda i ditt företag kan du söka stöd för kompetensutvecklingen. Det stödet är ett företagsstöd. Om du ska anordna utbildning för och information till personer som är verksamma inom jordbruk, trädgård, renskötsel, livsmedelsförädling eller skogsbruk kan du söka projektstöd. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och använd våra e-tjänster E-tjänsten Stödguiden hjälper dig att hitta information om de stöd och ersättningar som rör just dig. Prenumerera på nyhetsbrevet "Stöd till landsbygden. Där får du regelbundet ny information. På e-tjänsten TUVA hittar du information om värdefulla betesmarker och slåtterängar.

12 Beställ information från Jordbruksverket Jordbruksverket har gett ut flera bra broschyrer om till exempel träd, insekter, fladdermöss, fåglar, svampar, grodor och kräldjur i odlingslandskapet. Det finns också skrifter om hur du ska restaurera betesmarker och ängar och om hamling och lövtäkt. Alla broschyrer går att beställa från Jordbruksverket. 12(22)

13 13(22) Nyheter i miljöersättningarna, kompensationsbidraget och utvald miljö 2010 Flera miljöersättningar höjs Flera miljöersättningar höjs Om du söker ett nytt åtagande 2010 får du de nya beloppen. Om du har ett åtagande från 2007, 2008 eller 2009 Har du ett åtagande från 2007, 2008 eller 2009 kan du i din SAM-ansökan 2010 välja om du vill ha 2010 års ersättning. Väljer du 2010 års ersättning godkänner du också att din ersättning både kan höjas eller sänkas under din åtagandeperiod. Det gäller bara för de miljöersättningar som får höjda belopp 2010 det vill säga: betesmarker och slåtterängar skötsel av våtmarker minskat kväveläckage skyddszoner miljöskyddsåtgärder certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion vallodling mångfaldsträda Ändrade miljöersättningar 2010 Betesmarker och slåtterängar Ersättningarna höjs för flera markklasser. Med markklass menas till exempel betesmark med särskilda värden, alvarbete och skogsbete. Ersättningarna höjs för flera markklasser Betesmarker Betesmarker med allmänna värden Betesmarker med särskilda värden som kan ge gårdsstöd Betesmarker med särskilda Så här mycket ökar ersättningen 2010 års ersättning 150 kronor per hektar kronor per hektar 150 kronor per hektar kronor per hektar 150 kronor per hektar kronor per hektar

14 14(22) värden som inte kan ge gårdsstöd Lövtäkt på betesmark, hamling kronor per träd, högst kronor per hektar (20 träd) Slåtterängar Så här mycket ökar ersättningen 2010 års ersättning Slåtterängar med allmänna värden 350 kronor per hektar kronor per hektar Slåtterängar med särskilda värden som kan ge gårdsstöd 700 kronor per hektar kronor per hektar Slåtterängar med särskilda värden som inte kan ge 700 kronor per hektar kronor per hektar gårdsstöd 100 kronor per träd, högst 2 Lövtäkt på slåtterängar hamling kronor per hektar (20 träd) Efterbete på slåtterängar kronor per hektar Lieslåtter på slåtterängar kronor per hektar Så här mycket ökar ersättningen 2010 års ersättning Skogsbete 150 kronor per hektar kronor per hektar Alvarbete 150 kronor per hektar kronor per hektar Fäbodbete kronor per hektar Fäbod i bruk Våtmark på åkermark kronor. Du måste ha minst 6 hektar för att få ersättning för fäbod i bruk. Våtmark på åkermark - om du sköter vissa delar av din våtmark som betesmark eller slåtteräng kan du även få miljöersättning för betesmark och slåtterängar, samt gårdsstöd Extra ersättning vid höga markvärden (gäller åkermark i stödområde 9 i Skåne, Blekinge och Så här mycket ökar ersättningen kronor per hektar års ersättning kronor per hektar kronor per hektar

15 15(22) Hallands län) Våtmark på betesmark och övrig mark - om du sköter vissa delar av din våtmark som betesmark eller slåtteräng, kan du även få miljöersättning för betesmark och slåtterängar, samt gårdsstöd Miljöskyddsåtgärder kronor per hektar Antal hektar Så här mycket ökar ersättningen 2010 års ersättning kronor per hektar 250 kronor per hektar kronor per hektar 100 kronor per hektar kronor per hektar 50 kronor per hektar Minskat kväveläckage Du får ersättning i hela stödområde 4b, 5c, 5m och 9 oavsett län samt stödområde 5a och 5b i Skåne, Blekinge, Kalmar, Gotlands, Hallands och Västra Götalands län. Vitsenap och oljerättika tillåts endast i stödområde 5m och 9 i Kalmar län. Fånggröda Vårbearbetning Kombination av fånggröda och vårbearbetning Så här mycket ökar ersättningen 100 kronor per hektar 200 kronor per hektar 200 kronor per hektar 2010 års ersättning 900 kronor per hektar 500 kronor per hektar kronor per hektar Skyddszoner Du får ersättning i hela stödområde 4b, 5 och 9. Tänk på att allt som gäller för nya områden och län inte är beslutat ännu. Det gäller bland annat datum. Du får så in fröblandningar som gynnar insekter. Du får inte använda växtligheten på skyddszonen för energiproduktion. Så här mycket ökar ersättningen Skyddszoner kronor per hektar 2010 års ersättning kronor per hektar

16 16(22) Vallodling För dig som har tackor i stödområde 1-3 sänks kravet på djurtäthet för tackor från 1 till 0,8 djurenheter per hektar. Grundersättningen i stödområde 9 höjs. Tilläggsersättningen för djur höjs. Vallodling tilläggsersättning för djur Så här mycket ökar ersättningen 2010 års ersättning Stödområde kronor per hektar kronor per hektar Stödområde kronor per hektar 900 kronor per hektar Stödområde 5a, 5b 200 kronor per hektar 450 kronor per hektar Stödområde 5c, 5m 200 kronor per hektar 600 kronor per hektar Vallodling grundersättning Så här mycket ökar ersättningen 2010 års ersättning Stödområde kronor per hektar 500 kronor per hektar Ekologisk produktion Miljöersättningen har bytt namn till certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion. Anledningen är att produkter som säljs som ekologiska måste vara certifierade. Certifierad ekologisk produktion - du är certifierad Kretsloppsinriktad produktion - du är inte certifierad Vissa belopp höjs, men det gäller bara för certifierad ekologisk produktion och för mark i karens. Certifierad ekologisk produktion Vall, 40 procent av arealen eller beroende på antal djurenheter Spannmål, proteingrödor, foderbetor och andra ettåriga grödor Så här mycket ökar ersättningen 350 kronor per hektar 150 kronor per hektar 2010 års ersättning 350 kronor per hektar kronor per hektar

17 17(22) Kompensationsbidrag Ersättningen höjs. För dig som har tackor i stödområde 1-3 och F sänks kravet på djurtäthet för tackor från 1 till 0,8 djurenheter per hektar. Kompensationsbidrag för vall Ökning i kronor per hektar 0-90 hektar Stödområde F, 1, 2, 3, och 5a Stödområde 5b Ökning i kronor per hektar över 90-hektar Ta över ett åtagande Du måste ta reda på hur din ersättning påverkas när du tar över ett åtagande som är ingånget 2007, 2008 eller Läs mer om detta på sidan 10. Utöka befintligt åtagande Om du utökar ditt åtagande så mycket att det blir ett nytt åtagande Har du ett åtagande från 2007, 2008 eller 2009 och väljer att få 2010 års ersättning godkänner du att din ersättning både kan höjas eller sänkas under din åtagandeperiod. Men utökar du ditt åtagande så mycket att du får ett nytt åtagande kommer din ersättning inte att räknas om eftersom det blir ett helt nytt åtagande. Du får då 2010 års ersättning hela din åtagandeperiod. Överlåta ett åtagande Detta gäller för åtaganden inom följande miljöersättningar, vallodling, minskat kväveläckage, miljöskyddsåtgärder och öppet varierat odlingslandskap: Om du inte vill ha kvar ditt åtagande måste du överlåta all åkermark i ditt stödområde. Du kan överlåta all mark till en eller flera övertagare. Du kan överlåta ett åtagande till en person som inte har ett åtagande om du samtidigt överlåter en del av din mark i ditt stödområde till den person som tar över. Då får du behålla ditt åtagande och den som tar över får ett åtagande. Fyra nya ersättningar inom utvald miljö Stängsel mot rovdjur Anpassade skyddszoner Reglerbar dränering

18 18(22) Damm som samlar fosfor Inom utvald miljö är det länsstyrelsen som bestämmer om insatsen finns i ditt län och hur stor ersättning du får. Mångfaldsträda kan ge högre ersättning Det är länsstyrelsen som bestämmer om insatsen finns i ditt län och hur stor ersättning du får. Mosaikbetesmark kan ge högre ersättning Det är länsstyrelsen som bestämmer om insatsen finns i ditt län och hur stor ersättning du får. Anlägga och restaurera våtmark Du kan få ersättning för hela kostnaden som du har när du anlägger en våtmark. Det gäller större våtmarksprojekt där länsstyrelser, kommuner eller konsulter har tagit initiativ till våtmarken. De här våtmarkerna påverkar ofta flera markägare. I vissa fall kan du också få ersättning för projektering av din våtmark även om ansökan inte blir godkänd. Kontakta din länsstyrelse för mer information.

19 19(22) Låt kostnader och priser påverka din ersättning Den här informationen är viktig för dig som har gått in i ett åtagande 2007, 2008 eller 2009 tar över ett åtagande från 2007, 2008 eller Om du går in i ett nytt åtagande 2010 får du 2010 års ersättning. Om du gått in i ett åtagande 2007, 2008 eller 2009 Det här gäller dig som har ett åtagande som du har gått in i 2007, 2008 eller Det gäller bara för de miljöersättningar som får höjda belopp 2010 det vill säga: betesmarker och slåtterängar skötsel av våtmarker minskat kväveläckage skyddszoner miljöskyddsåtgärder certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion vallodling mångfaldsträda Du måste välja 2010 Du som redan har ett åtagande för någon av dessa miljöersättningar måste i din SAM-ansökan för 2010 välja om du vill ha 2010 års ersättning eller om du vill ha kvar din gamla ersättning. Du godkänner att beloppen räknas om Om du väljer 2010 års ersättning godkänner du också att din ersättning kan komma att ändras under din åtagandeperiod. Det hela bygger på att beloppen räknas om vartannat år och baseras på ett genomsnitt av kostnader och priser för drivmedel, spannmål och annat under en tvåårsperiod. Det innebär att beloppen både kan höjas och sänkas. Du måste göra ditt val i 2010 års SAM-ansökan. Du kan inte vänta till Oavsett vad du väljer behåller du din åtagandeperiod. Tala om i SAM-ansökan om du inte vill att alla dina miljöersättningar ska ändras Har du valt att dina miljöersättningar ska räknas om vartannat år och att du får 2010 års ersättning måste du tala om i din SAM-ansökan om du inte vill att det ska gälla alla dina åtaganden.

20 20(22) Om du inte väljer Om du inte väljer 2010 års ersättning behåller du den ersättning och de villkor som du har i ditt befintliga åtagande. Det innebär att du inte får den högre ersättningen för 2010 och att du inte får ta del av de förändringar som görs i ersättningarna det vill säga: ersättning för mark över 300 hektar i miljöskyddsåtgärder ersättning för vall i certifierad ekologisk produktion Om du har den gamla miljöersättningen ekologiska produktionsformer Om du har miljöersättningen ekologiska produktionsformer kan du i tabellen nedan se vad som händer med din ersättning beroende på vad du väljer. Är du inte certifierad och tänker certifiera dig i framtiden måste du redan 2010 välja om du vill ha 2010 års ersättning och de nya villkoren, som till exempel att du får ersättning för certifierad ekologisk vall. Ekologiska produktionsformer åtagande från 2007, 2008 eller 2009 Så väljer du Så blir det Inte certifierad Inte certifierad Du tänker certifiera din produktion under den tid som du har kvar i ditt befintliga åtagande. Du tänker certifiera din produktion under den tid som du har kvar i ditt befintliga åtagande. Du väljer inte 2010 års ersättning. Du väljer 2010 års ersättning. Du får den gamla ersättningen hela åtagandeperioden. Du får 2010 års ersättning. Beloppen räknas om vartannat år. Du får de villkor som införs 2010, bland annat ersättning för vall. Om du inte tänker certifiera din produktion under den tid som du har kvar i ditt befintliga åtagande får du den gamla ersättningen hela åtagandeperioden. Ekologiska produktionsformer åtagande från 2007, 2008 eller 2009 Certifierad Certifierad Du väljer inte 2010 års ersättning. Du väljer 2010 års ersättning. Du får den gamla ersättningen hela åtagandeperioden. Du får 2010 års ersättning. Beloppen räknas om vartannat år. Du får de villkor som införs 2010, bland annat ersättning för vall.

21 21(22) Om du ökar ett åtagande Om du ökar ditt befintliga åtagande och det är en stor ökning kan länsstyrelsen besluta att du får ett nytt åtagande. Får du ett nytt åtagande får du 2010 års ersättning hela din åtagandeperiod. Om du söker ett nytt åtagande Söker du ett nytt åtagande 2010 får du 2010 års ersättning under hela din åtagandeperiod. Om du tar över ett åtagande Har du inte ett eget åtagande gäller villkoren i det åtagande som du tar över. Om du har ett eget åtagande och ska ta över någon annans åtagande inom samma miljöersättning som du själv har måste du noga kontrollera vad som händer med ditt åtagande. I tabellerna ser du hur din ersättning kommer att påverkas när du har ett åtagande inom en miljöersättning och tar över ett åtagande inom samma miljöersättning. Om du har ett åtagande och har den gamla ersättningen Den som överlåter ett åtagande Har den gamla ersättningen. Har valt att beloppen ska kunna räknas om. Åtagandet går ut före eller samtidigt som ditt eget åtagande. Har valt att beloppen ska kunna räknas om. Åtagande går ut efter ditt eget åtagande. Har ett nytt åtagande från När du har tagit över gäller detta Du får den gamla ersättningen hela åtagandeperioden. Du får den gamla ersättningen hela åtagandeperioden. Du får 2010 års ersättning. Beloppen räknas om vartannat år. Du får 2010 års ersättning resten av åtagandeperioden. Om du har ett åtagande från 2007, 2008 eller 2009 och har valt 2010 års ersättning, där beloppen räknas om vartannat år Den som överlåter ett åtagande När du har tagit över gäller detta Har den gamla ersättningen. Har valt att beloppen ska kunna räknas om. Har ett nytt åtagande från Om du har gått in i ett nytt åtagande 2010 Du får 2010 års ersättning. Beloppen räknas om vartannat år. Du får 2010 års ersättning. Beloppen räknas om vartannat år. Du får 2010 års ersättning,resten av åtagandeperioden.

22 22(22) Den som överlåter ett åtagande Har den gamla ersättningen. Har valt att beloppen ska kunna räknas om. Har ett nytt åtagande från När du har tagit över gäller detta Du får 2010 års ersättning hela åtagandeperioden. Du får 2010 års ersättning hela åtagandeperioden. Du får 2010 års ersättning hela åtagandeperioden.

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

Miljöersättning för minskat kväveläckage

Miljöersättning för minskat kväveläckage Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(25) Texten är från 2010-08-10 JS6008 Version 3 Miljöersättning för minskat

Läs mer

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Miljöersättning för hotade husdjursraser Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(12) Texten är från 2010-02-23 JS6005 Miljöersättning för hotade husdjursraser

Läs mer

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(23) Texten är från 2010-03-12 JS8001 Version 2 Kompensationsbidrag 2(23)

Läs mer

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning.

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. 1(15) Miljöersättningar När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. Miljöersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och bidrar till att nå

Läs mer

SJVFS 2014:37. Bilaga 1

SJVFS 2014:37. Bilaga 1 Bilaga 1 Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd, stöd till mervärden i jordbruket, tilldelning ur den nationella reserven, överföring

Läs mer

I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar

I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar Sid 1 kompensationsbidrag, sid 2-11 miljöersättningar, sid 12-19 regionala prioriterade ersättningar, sid 19 ersättning

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket

Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket Miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och miljöinvesteringar Linda Qvarnemark, Miljöersättningsenheten

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med 2013 Ja Ja Ja Foto: Shutterstock Foto: Urban Wigert Foto: Smålandsbilder.se Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! Du ska skicka

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet Lägesrapport för landsbygdsprogrammet per den 2 maj 2016 Ansökningar om stöd Statistiken bygger på ansökningar som har kommit in till den 2 maj 2016. Drygt 6 100 ansökningar kommit in, totalt ansökt belopp

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram!

Nytt landsbygdsprogram! Nytt landsbygdsprogram! En introduktion till landsbygdsprogrammet 2007 2013 Innehåll Nytt landsbygdsprogram!...........................4 Vad är nytt i programmet?.....................4 Hur och när får

Läs mer

Välkomna till Framtidslandskapet!

Välkomna till Framtidslandskapet! Välkomna till Framtidslandskapet! Vad är meningen med projektet Framtidslandskapet? Framtidslandskapet är ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan myndighet och folk som bor och verkar i området

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - fast ersättning 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2012:539 Utkom från trycket den 31 juli 2012 utfärdad den 19 juli 2012. Regeringen

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Ny jordbrukspolitik Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Gårdsstödet För vem? Aktiv brukare Tvingande negativlista (direktstödsförordningen) Ett minsta skötselkrav på jordbruksmark Småbrukare

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Hotade husdjursraser miljöersättning

Hotade husdjursraser miljöersättning Hotade husdjursraser 2008 miljöersättning Nytt landsbygdsprogram 2007 2013................. 4 Innehåll Hotade husdjursraser............................. 4 Vem kan få ersättning?.......................

Läs mer

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2016-05-25 ÖK-sekretariatet Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 Bakgrund Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet

Läs mer

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 SJV FPMB 12:29 2015-08 ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 Använd den här blanketten när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Nyheter och översikt 2011

Nyheter och översikt 2011 Nyheter och översikt 2011 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden 2 Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter 2011... 5 Viktiga datum...11 Tycker du det är krångligt att söka stöd? Använd

Läs mer

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt.

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt. 1(5) Stödrätter 2015 Här finns den information som gällde för stödrätter 2015. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för

Läs mer

Att anlägga eller restaurera en våtmark

Att anlägga eller restaurera en våtmark Att anlägga eller restaurera en våtmark Vad är en våtmark? Att definiera vad som menas med en våtmark är inte alltid så enkelt, för inom detta begrepp ryms en hel rad olika naturtyper. En våtmark kan se

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

Nyheter och översikt 2013

Nyheter och översikt 2013 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2017 Ingemar Henningsson 0706628403 HIR Skåne Tillbakablick på 2016 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd (kurs 9,62) 70% oktober, 20% December resten Juni 17? Nya miljöstöd sena utbetalningar

Läs mer

Stöd till landsbygden

Stöd till landsbygden -så här gör du! Stöd till landsbygden Innehåll Kort om SAM-ansökan Lättläst svenska 4 Använd checklistan! 8 Vill du veta mer? 10 Nyheter 2011 12 Tänk på det här! 14 Sök i SAM Internet! 18 Sammanställningen

Läs mer

Landsbygdsprogrammet. Inga riktade stöd för kulturmiljöer i odlingslandskapet Inga riktade stöd för natur- och kultur vid/i åkermark

Landsbygdsprogrammet. Inga riktade stöd för kulturmiljöer i odlingslandskapet Inga riktade stöd för natur- och kultur vid/i åkermark Landsbygdsprogrammet Flera förändringar för Ett rikt odlingslandskap Miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer försvinner Utvald miljö försvinner Men vissa delar blir nationella Andra tas bort: Restaurering

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Medlemsstat: Sverige. Programändring nr. 8. Promemoria. Jordbruksdepartementet

Medlemsstat: Sverige. Programändring nr. 8. Promemoria. Jordbruksdepartementet Promemoria 2010 09 23 Jordbruksdepartementet Enheten för landsbygdens tillväxt kansliråd Ulrika Askling Telefon 08-405 31 85 Mobil 070-650 48 33 Telefax 08-405 49 72 Förslag till ändring av Sveriges landsbygdsprogram

Läs mer

INNEHÅLL HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET?

INNEHÅLL HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET? HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET? LARS-ERIK LUNDKVIST, LRF Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund INNEHÅLL Investeringar Betesmark Vall EKO Skyddszon, fånggröda, vårplöjning

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram

Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram Missade att meddela att ni är varmt välkomna på Jordbruksverkets miljömålsseminarium den 10-11 november i Stockholm. Mer information

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2010:86 Utkom från trycket den 2 mars 2010 utfärdad den 11 februari 2010. Regeringen

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor 1(13) Förgröningsstöd 2016 Här finns den information som gällde för förgröningsstödet 2016. Du som söker gårdsstöd söker också förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ett stöd för jordbruksmetoder som är

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Rå dgivning fö rgrö ning

Rå dgivning fö rgrö ning Rå dgivning fö rgrö ning Rådgivare: Datum för rådgivningen: Lantbrukare/företag: Checkpunkt Checklista FÖRGRÖNING Logga in i SAM Internet, ta fram karta och skiften, Förgröningsstöd. Fyll i vad som gäller

Läs mer

Gårdsstödet i korthet

Gårdsstödet i korthet Gårdsstödet 2008 Innehåll Gårdsstödet i korthet.............................. 4 Vill du veta mer?................................. 6 Nyheter........................................ 7 Undvik att få avdrag

Läs mer

Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet 1(9) Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet 29-30 maj 2013 Lägesrapport per den 31 mars 2013 Highlights Totalt utbetalt 28 378 mnkr sedan programstart 654 mnkr utbetalt 2013 Q1 86 procent

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare 2016

Stöd till unga jordbrukare 2016 1(8) Stöd till unga jordbrukare 2016 Här finns den information som gällde för stödet till unga jordbrukare 2016. Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus EU-nyheter 2013 Emma Hjelm, HIR Malmöhus SAM 2013 18 april sista ansökningsdag SAMI öppnar 14 februari Utskick med lösenord: 14 februari Ändrade block är rödmarkerade i SAMI i år! Max tre ändringar per

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2002:971 Utkom från trycket den 13 december 2002 utfärdad den 28 november

Läs mer

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet 1(22) Övervakningskommittén 1(22) 5 oktober 2012 Lägesrapport per den 30 juni 2012 Highlights Totalt utbetalt 23 592 mnkr sedan programstart 1 339 mnkr utbetalt januari-juni 2012 77 procent beviljat av

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2016 Ingemar Henningsson 070-6628403 HIR Skåne Tillbaka blick på 2015 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd det mesta under December (kurs 9,41) Gamla Miljöstöd delbetalning början

Läs mer

Åtgärder som gynnar biologisk mångfald. Temagrupp 2

Åtgärder som gynnar biologisk mångfald. Temagrupp 2 Åtgärder som gynnar biologisk mångfald Temagrupp 2 Foton: J. Dänhardt Juliana Dänhardt, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet Presentation av utvärderingsrapport II: Åtgärder för bättre

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(34) Konsekvensutredning Dnr 19-12498/09 2010-01-18 Miljö- och regionalstödsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om

Läs mer

Syfte- att bidra till miljömålen

Syfte- att bidra till miljömålen Greppa Näringen -ett redskap för åtgärder Stina Olofsson, Jordbruksverket Kristianstad 2010-12-02 Syfte- att bidra till miljömålen Begränsad klimatpåverkan Ingen övergödning Giftfri miljö Foto: Stina Olofsson

Läs mer

Stöd för miljövänligt jordbruk 2004

Stöd för miljövänligt jordbruk 2004 Stöd för miljövänligt jordbruk 2004 Läs detta om du vill ha ersättning för att du vårdar Sveriges odlingslandskap odlar med miljövänliga metoder EU-INFORMATION F R Å N J O R D B R U K S V E R K E T INNEHÅLL

Läs mer

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr Förgröningsstödet Nyheter och bakgrund Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr britta.lundstrom@jordbruksverket.se Arbete som pågår Förenklingar på EU-nivå - Enkät om förgröningsstödet bland EU:s aktörer

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet Ska du använda växtskyddsmedel? Var med och ansök om pengar för vattenvård Utbetalning av jordbrukarstöd Felaktiga utbetalningar efter fältkontroll Mindre

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik 9 Stödåtgärder 113 9 Stödåtgärder I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till

Läs mer

Nyheter och översikt 2014

Nyheter och översikt 2014 Nyheter och översikt 2014 Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren... 4 Här kan du få hjälp... 4 Är det första gången du söker stöd?... 5 Vill du ha koll på vad som är på gång?...

Läs mer

Minsta möjliga påverkan vad är det? Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Minsta möjliga påverkan vad är det? Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Minsta möjliga påverkan vad är det? Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Florsjön Östersjön Fördelning P Jordbruk Skogsbruk Övrigt Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Sid 3 Lantbrukarnas Riksförbund Fosfor till

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - faktiska utgifter 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till en miljöinvestering inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Direktstöd 2015-2020

Direktstöd 2015-2020 Direktstöd 2015-2020 Direktstöd är de EU-finansierade jordbrukarstöden, utom ersättningarna i landsbygdsprogrammet. Från 2015 är direktstöden: Gårdsstöd Förgröningsstöd Stöd till unga jordbrukare Nötkreatursstöd

Läs mer

Underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020 2012-02-06

Underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020 2012-02-06 Underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020 2012-02-06 1 Axlar bort, pelare o prioriteringar in 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Direktstöd Pelare 1 Regioner Nat. Begr Unga Grönt stöd Grundstöd Grönt stöd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Nyheter om EU-stöden

Nyheter om EU-stöden Nyheter om EU-stöden Jordbrukardag Alnarp 9 januari 2012 Emma Hjelm & Anders Adholm HIR Malmöhus AB Inför SAM-ansökan 2012 Några viktiga hållpunkter och datum 2012. Processen för återkrav av felaktigt

Läs mer

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap Miljömålet Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Framåt i miljömålsarbetet

Framåt i miljömålsarbetet Framåt i miljömålsarbetet Johan Wallander, Jordbruksverket Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt

Läs mer

144 9 Stödåtgärder från medlemsstaterna och upptar ungefär hälften av EU:s totala budget. I tabell 9.1 ges en sammanfattning av utbetalade direktstöd

144 9 Stödåtgärder från medlemsstaterna och upptar ungefär hälften av EU:s totala budget. I tabell 9.1 ges en sammanfattning av utbetalade direktstöd 9 Stödåtgärder 143 9 Stödåtgärder I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Allmänt. Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Allmänt. Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(58) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr: 4.1.16-12074/14 2015-06-01 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till Statens jordbruksverks nya föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2016:33 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvestering med fast ersättning

Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvestering med fast ersättning Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvestering med fast ersättning 1. Läs om de miljöinvesteringar du kan ansöka om inom ditt län. Informationen hittar du på länsstyrelsens webbplats

Läs mer

144 av de enskilda medlemsländerna, men måste godkännas av kommissionen. Jordbrukspolitiken finansieras av tullar, införselavgifter, producentavgifter

144 av de enskilda medlemsländerna, men måste godkännas av kommissionen. Jordbrukspolitiken finansieras av tullar, införselavgifter, producentavgifter 143 I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till företag verksamma inom förädling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd; SFS 1999:29 Utkom från trycket den 23 februari 1999 utfärdad den 11 februari 1999. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av kulturmiljöer?

Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av kulturmiljöer? Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av kulturmiljöer? Målen för kulturmiljöer Målen för det statliga kulturmiljöarbetet, särskilt delmålen: ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Vad krävs för att nå målet ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik

Klicka här för att ändra format. Vad krävs för att nå målet ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik Klicka här för att ändra format Vad krävs för att nå målet ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik Vad är ett rikt odlingslandskap? Resultat av äldre tiders markanvändning Landskap med många livsmiljöer

Läs mer

Ovanstående gäller inte för företag med ekologisk produktion. Om man omfattas av undantag, oavsett skäl, så får man ändå del av stödet.

Ovanstående gäller inte för företag med ekologisk produktion. Om man omfattas av undantag, oavsett skäl, så får man ändå del av stödet. Förgröningsstödet Sammanfattning av förgröningsstödet Det är tre villkor som ska uppfyllas: 1. Lantbrukare ska odla minst tre grödor på sin åkermark. Den största grödan får utgöra maximalt 75 % av arealen

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2013 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet...5 Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan...5 Det är möjligt att skicka in en ansökan tre

Läs mer

SAM Internet 2009 så här gör du!

SAM Internet 2009 så här gör du! så här gör du! Innehåll Kort om SAM-ansökan i SAM Internet Lättläst svenska.........4 SAM Internet enklare än du tror..........................6 Nyheter 2009...........................................8

Läs mer