Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöersättning för bruna bönor på Öland"

Transkript

1 Texten är kopierad från Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna bönor på Öland

2 2(13) Åtagande för att få miljöersättning För att få miljöersättning måste du först söka ett åtagande. Det betyder att du lovar att följa villkoren i 5 år. Du måste också söka utbetalning varje år under dessa 5 år, även det första året. Vad är ett åtagande? Ett åtagande innebär att du åtar dig att sköta din mark och dina djur enligt vissa villkor i 5 år. När du utför ditt arbete enligt dessa villkor, utför du den miljötjänst som du kan få miljöersättning för. För varje miljöersättning som du söker måste du gå in i ett åtagande. Du måste följa de villkor som gäller för miljöersättningen varje år under hela 5- årsperioden. Det innebär att du måste följa de villkor som gäller enligt åtagandet oavsett om du söker utbetalning eller inte. Åtagandet börjar den 1 januari det år som ansökan avser och slutar den 31 december det sista året i 5-årsperioden. Om du har ett åtagande från det tidigare landsbygdsprogrammet före 2007 är det dessa villkor som du ska följa. Om du söker ett nytt åtagande ska du följa bestämmelserna som gäller i det nuvarande landsbygdsprogrammet. Om du har gått in i åtagandet 2005 eller senare ska du också följa tvärvillkoren för att få full ersättning. Så här söker du ett åtagande Om du vill söka ett åtagande är det enklast att använda e-tjänsten SAM Internet. SAM Internet hjälper dig att göra rätt när du söker. Du kan också använda blanketten Åtaganden miljöersättningar, stödperiod Är du osäker på vilka åtaganden du har? Om du redan har åtaganden men är osäker på vilka du har, kan du kontrollera det på Jordbruksverkets webbplats under Mina sidor. Om du har ett åtagande för hotade husdjursraser och är osäker på hur många djurenheter detta innehåller kan du kontakta Jordbruksverket. Så här gör du som redan har ett åtagande och vill fortsätta med det eller ändra? Gick du in i ett åtagande 2007 eller senare? Du som gick in i åtagandet 2007 eller senare kan öka ditt åtagande. Om länsstyrelsen bedömer att du ökar mycket kan ditt åtagande förlängas, det vill säga att du får 5 år till, från och med det år du ökar ditt åtagande. Gick du in i ett åtagande 2006 eller tidigare? Du som har ett åtagande från det tidigare landsbygdsprogrammet kan antingen

3 3(13) behålla ditt åtagande från det tidigare landsbygdsprogrammet. Du ska då fortsätta att sköta din mark och dina djur enligt de villkor som gäller för åtagandet. Du kan inte öka åtagandet från det tidigare landsbygdsprogrammet med mer areal, fler landskapselement eller ekologisk djurhållning. Det enda undantaget till detta är om du haft fältkontroll av ditt åtagande. Om det vid fältkontrollen visat sig att den verkliga omfattningen är större än den omfattning du sökte för i åtagandet får du anpassa ditt åtagande till det som länsstyrelsen har konstaterat. Det gör du på en särskild blankett som du får tillsammans med ditt kontrollresultat. söka ett nytt åtagande inom det nuvarande landsbygdsprogrammet. Det ska du göra om du vill lägga till arealer, landskapselement, ekologisk djurhållning eller om du vill söka ett helt nytt åtagande. Om du söker ett nytt 5-årsåtagande avslutas samtidigt ditt befintliga åtagande för motsvarande miljöersättning. Du måste ta med all mark, alla landskapselement och eventuell ekologisk djurhållning som du hade inom det tidigare åtagandet plus eventuell ny omfattning som du vill lägga till i ditt nya åtagande. Om du inte kan ta med hela det gamla åtagandet in i det nya åtagandet måste du i stället låta ditt nuvarande åtagande löpa ut. Kontrollera på Mina sidor eller i Sammanställningen som du fick i SAM utskicket att du redovisar minst samma block, arealer och landskapselement som ingår i det åtagandet när du vill ersätta det med ett nytt. Hur gör du om ditt åtagande har gått ut? Om ditt åtagande har gått ut och du vill fortsätta få miljöersättning, måste du söka ett nytt åtagande. Du behöver inte ha med samma marker och arealer som i ditt tidigare åtagande. Inte säkert att du får ett åtagande om utbetalningen blir lägre än kronor Belopp som är lägre än kronor per miljöersättning och stödår betalas inte ut. Om din totala ersättning för en viss miljöersättning blir lägre än kronor det första året i åtagandeperioden, kan länsstyrelsen dessutom besluta att du inte får något åtagande. Vid försäljning eller arrende ska du överlåta åtagandet Om du säljer eller arrenderar ut din mark är det möjligt att samtidigt överlåta åtagandet och ansökan om åtagande, för den mark som du säljer eller arrenderar ut. Du kan också överlåta den ansökan om utbetalning som du måste göra varje år. Om åtagandet gäller någon av följande miljöersättningar måste du överlåta det: ekologiska produktionsformer certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion betesmarker och slåtterängar

4 4(13) våtmarker natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet skyddszoner Övriga miljöersättningar måste du bara överlåta i de fall då du överlåter all mark inom stödområdet för miljöersättningen. Om du som överlåter har kvar mark inom stödområdet för miljöersättningen måste du däremot behålla åtagandet. För vissa miljöersättningar måste du uppfylla några särskilda villkor för att du ska kunna överlåta ditt åtagande. Det gäller följande miljöersättningar minskat kväveläckage, vallodling och miljöskyddsåtgärder. Om du överlåter all mark inom stödområdet måste du även överlåta ditt åtagande. djurhållning inom certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion. Övertagaren ska ta över din djurhållning eller de byggnader där du har haft djurhållning enligt ovanstående miljöersättningar. våtmarker och småvatten. Överlåter du ett åtagande om miljöstöd som ingåtts måste du som tar över vara markägare. Har du sökt miljöersättning för våtmarker och småvatten 2000 eller senare kan även en annan person än markägaren vara den som får stöd. Ta över ett åtagande från någon annan Om du tar över ett åtagande eller en ansökan om ett åtagande ska du använda blanketten Övertagande. Om du tar över ett åtagande från 2007, 2008 eller 2009 inom någon av följande miljöersättningar: betesmarker och slåtterängar, skötsel av våtmarker, minskat kväveläckage, skyddszoner, miljöskyddsåtgärder, ekologiska produktionsformer, vallodling, mångfaldsträda eller mosaikbetesmarker måste du ta reda på vad som händer med din ersättning. Ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen i övertagarens län senast den 15 juni om det gäller del av jordbruksföretag. Om ett helt jordbruksföretag överlåts till en annan lantbrukare ska ansökan ha kommit in till länsstyrelsen i övertagarens län senast den 15 juni eller senast två månader efter övertagandet eller innan länsstyrelsen har fattat beslut om utbetalning. Kom ihåg att en ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om en annan medlem i familjen ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

5 5(13) Den längsta åtagandeperioden gäller Om du tar över ett åtagande från någon annan kommer all mark, ny och gammal, att få den åtagandeperiod som gäller längst. Om du har ett åtagande i det nuvarande programmet och övertar ett åtagande från det tidigare programmet för motsvarande miljöersättning, kommer åtagandet från det tidigare programmet att avslutas automatiskt. Marken i åtagandet från det tidigare programmet förs in i ditt åtagande inom det nya programmet. All din mark kommer därför att omfattas av ditt åtagande inom det nya programmet. Detta beror på att du bara får ha ett åtagande per miljöersättning. Det finns undantag Har du ett åtagande inom betesmark och slåtterängar som du har gått in i 2009 och tar över ett åtagande från 2007 eller 2008 så gäller olika regler för de olika blocken. Det gäller också om du går in i ett nytt åtagande 2010 och också tar över ett åtagande från 2007 eller senare.

6 6(13) Villkor för miljöersättningen bruna bönor på Öland Bara svenska sorter ger rätt till ersättning Du kan bara få ersättning om du odlar sorter som finns på den svenska sortlistan och som är av svenskt ursprung. Arealen i åtagandet får variera All areal med bruna bönor som du odlar på företaget omfattas av åtagandet även om arealen med bruna bönor ändras under åtagandeperioden. Du ska varje enskilt år odla bruna bönor på en areal som motsvarar minst 70 procent av den areal som du odlar bruna bönor på under det första året i åtagandeperioden. Så här ska du sköta din odling Om du söker ersättning för bruna bönor gäller följande: Du får inte använda kemiska växtskyddsmedel mot insekter och svamp. Du får bara gödsla i direkt anslutning till sådd och högst 30 kg kväve per hektar och år. Du ska odla i rader med ett lämpligt radavstånd så att du kan bekämpa ogräs mekaniskt. Du får inte utföra någon annan jordbearbetning än mekanisk ogräsbekämpning före den 15 november. Begränsningen gäller inte om du ska så en höstsådd gröda samma år som du har odlat bruna bönor. Du ska varje år göra en växtodlingsplan för den mark som omfattas av odlingen av bruna bönor. I din växtodlingsplan ska det framgå hur mycket kväve du har tillfört odlingen på varje skifte och när du har gjort det. Villkor för alla miljöersättningar Du måste bruka marken för att kunna få ersättning Det är du som brukar marken som kan ha rätt till ersättning. Du kan äga eller arrendera marken eller ha ingått ett nyttjanderättsavtal med ägaren till marken. Om du är arrendator eller har rätt att nyttja marken ska du alltid försäkra dig om att rätten att bruka marken gäller under hela åtagandeperioden innan du går in i ett nytt åtagande. Detta gör du bäst genom att upprätta ett skriftligt avtal med markägaren. Om du ändå blir av med arrenderad mark som ingår i ett åtagande som fortfarande gäller, bör du kontrollera om du även kan föra över åtagandet på marken, annars kan du bli återbetalningsskyldig eftersom det är ett krav att fullfölja de åtaganden som du har gått in i.

7 7(13) Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,10 hektar Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,10 hektar för att ge rätt till ersättning. Följ tvärvillkoren och de extra tvärvillkoren För att få full utbetalning på alla dina jordbrukarstöd behöver du följa tvärvillkoren. Tvärvillkoren är ett antal regler inom olika områden, till exempel djurskydd, livsmedelssäkerhet och skötsel av jordbruksmark. För miljöersättningarna finns dessutom extra tvärvillkor för gödselhantering och användning av växtskyddsmedel. Om du bryter mot något av de extra tvärvillkoren för miljöersättningar får du bara avdrag på dina miljöersättningar. Mer information om tvärvillkoren hittar du till höger. Sista datum för sådd Sista datum som du ska så är den 15 juni. Detta gäller dock inte i Norrbottens, Värmlands, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län där sista datum för sådd är den 30 juni. År 2010 har fler län den 30 juni som sista sådatum. Dessa län är Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Gotlands, Skåne, Blekinge, Örebro och Västmanlands län. Det gäller för alla miljöersättningar och för kompensationsbidraget. Våren har varit sen och det har regnat mycket under sista tiden. Därför har sådatumet ändrats i år i de mest utsatta länen. Detta gäller inte heller för grönsaker, kryddväxter, konservärter och bär som ska vara sådda eller planterade senast den 30 juni i hela landet. Sista datum för ändringar Sista datum som du kan ändra vissa uppgifter i din ansökan är den 15 juni för hela landet och alla grödor.

8 8(13) Utbetalning Du måste söka utbetalning varje år När du har ett åtagande om miljöersättningar måste du söka utbetalning varje år för att få din ersättning. Du ska söka utbetalning även första året under åtagandeperioden. För alla miljöersättningar kan du söka utbetalning på SAM Internet eller på SAM-blanketten. SAM Internet hjälper dig att göra rätt när du söker. Kontakta din länsstyrelse om du har några frågor om ansökan. Har du tagit över ett åtagande från någon annan måste du också söka om att ta över utbetalningen. Du kan läsa mer om det längst ner på sidan. Sista dag att söka Sista dag att söka utbetalning 2010 är den 22 april. Om din ansökan kommer in till din länsstyrelse efter det datumet, men senast den 17 maj, kommer ersättningen för 2010 att minska med 1 procent per arbetsdag. Om din ansökan kommer in efter den 17 maj gäller den inte. Fram till den 15 juni kan du göra vissa ändringar i din ansökan. Hur hög är ersättningen? Ersättningen för bruna bönor på Öland är kronor per hektar och år. När kommer utbetalningen? Jordbruksverket betalar ut pengarna till dig när länsstyrelsen har handlagt din ansökan. Exakt när det sker varierar från år till år. Du har möjlighet att få en delutbetalning av stöden. I utbetalningsplanen på Jordbruksverkets webbplats kan du se när pengarna betalas ut. Du kan också få information om just dina utbetalningar på Mina sidor. Lägsta belopp är kronor Belopp som är lägre än kronor per ersättningsform betalar Jordbruksverket inte ut. Enda undantag gäller år 6-20 i miljöstödet för anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten som du gick in i under åren Du kan bli återbetalningsskyldig Om du inte fullföljer dina åtaganden kan du bli återbetalningsskyldig. Länsstyrelsen har möjlighet att kräva tillbaka pengar upp till tio år efter utbetalningen. Ersättning betalas ut så länge pengarna räcker Det finns en viss summa pengar att betala ut från landsbygdsprogrammet. Det innebär att det inte är självklart att alla lantbrukare som uppfyller villkoren får ersättning. Om pengarna inte räcker för vissa ersättningsformer kan regeringen

9 9(13) besluta om att begränsa ersättningarna. Det kan också bli aktuellt att sänka ersättningsbeloppen. Har du tagit över ett åtagande från någon annan? Om du tar över ett åtagande måste du också lägga till marken i din SAM-ansökan eller söka om att ta över utbetalningen. Du tar över både åtagandet och ansökan om utbetalning genom att använda blanketten Övertagande. Om du tar över en del av ett jordbruksföretag ska ansökan ha kommit in till länsstyrelsen i ditt län senast den 15 juni. Om du tar över ett helt jordbruksföretag ska ansökan ha kommit in till länsstyrelsen i ditt län senast den 15 juni eller senast två månader efter att du tagit över.

10 10(13) Kontroller och avdrag Länsstyrelsen kontrollerar att du uppfyller villkoren för de miljöersättningar som du har sökt. Om kontrollen visar att du inte uppfyller villkoren för den ersättning som du har sökt kan du få en lägre utbetalning. Vid stora avvikelser kan du förlora hela ersättningen, ditt åtagande kan dras tillbaka och du kan även bli återbetalningsskyldig för ersättning som du har fått tidigare. Kontakta din länsstyrelse om du vill ha mer information. Du måste också följa tvärvillkoren för att få full utbetalning på dina stöd. Anmäl oförutsedda händelser Om du inte uppfyller villkoren för ersättningen slipper du i vissa fall att betala tillbaka ersättningen, till exempel om det beror på fastighetsreglering eller en annan oförutsedd händelse. Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligen till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse för vad som hänt. Det ska du göra inom 10 arbetsdagar från det att du är i stånd att lämna anmälan. Länsstyrelsen kan sedan ändra villkoren för ersättningen. Om du slutar med din jordbruksverksamhet men ändå har fullgjort en betydande del av ditt åtagande kan länsstyrelsen besluta om att du inte behöver betala tillbaka ersättning som du redan har fått.

11 Du kan kombinera miljöersättningen för bruna bönor på Öland med fler miljöersättningar Om du kombinerar flera miljöersättningar bör du känna till att det finns en gräns för hur stort belopp som kan betalas ut till ett företag under ett stödår. Det är få lantbrukare som berörs av dessa regler. Länsstyrelsen räknar ut det maximala belopp som du kan få. Uträkningen är individuell och grundas på din ansökan om utbetalning. Om den sammanlagda ersättningen för stödåret överstiger det belopp som länsstyrelsen räknar ut, kommer du inte att få den del av ersättningen som överstiger det beloppet. 11(13)

12 12(13) Hit vänder du dig för mer information Kontakta din länsstyrelse Kontakta din länsstyrelse om du har frågor om miljöersättningar och miljöinvesteringar. Kontaktuppgifter till länsstyrelserna hittar du till höger. Flera länsstyrelser ordnar informationstillfällen om miljöersättningar och miljöinvesteringar. Miljöersättning för hotade husdjursraser Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om miljöersättningen för hotade husdjursraser. Gå på kurs Du som är lantbrukare eller på annat sätt är verksam inom jordbruket kan få utbildning och rådgivning om bland annat hur du vårdar natur- och kulturmiljövärden på dina marker förbättrar växtnäringsutnyttjandet på gården minskar riskerna för hälsa och miljö när du använder växtskyddsmedel lägger om till certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion förbättrar djurvälfärden på gården uppfyller tvärvillkoren. Det är länsstyrelserna och olika organisationer som genomför och organiserar utbildningarna. Kontakta din länsstyrelse om du är intresserad av rådgivning eller annan utbildning. Du kan söka stöd för kompetensutveckling Om du vill kompetensutveckla dig själv eller anställda i ditt företag kan du söka stöd för kompetensutvecklingen. Det stödet är ett företagsstöd. Om du ska anordna utbildning för och information till personer som är verksamma inom jordbruk, trädgård, renskötsel, livsmedelsförädling eller skogsbruk kan du söka projektstöd. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och använd våra e-tjänster E-tjänsten Stödguiden hjälper dig att hitta information om de stöd och ersättningar som rör just dig. Prenumerera på nyhetsbrevet "Stöd till landsbygden. Där får du regelbundet ny information. På e-tjänsten TUVA hittar du information om värdefulla betesmarker och slåtterängar.

13 Beställ information från Jordbruksverket Jordbruksverket har gett ut flera bra broschyrer om till exempel träd, insekter, fladdermöss, fåglar, svampar, grodor och kräldjur i odlingslandskapet. Det finns också skrifter om hur du ska restaurera betesmarker och ängar och om hamling och lövtäkt. Alla broschyrer går att beställa från Jordbruksverket. 13(13)

Miljöersättning för våtmarker

Miljöersättning för våtmarker Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(22) Texten är från 2010-03-12 Artikelnummer JS6001 Version 2 Miljöersättning

Läs mer

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Miljöersättning för hotade husdjursraser Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(12) Texten är från 2010-02-23 JS6005 Miljöersättning för hotade husdjursraser

Läs mer

Miljöersättning för minskat kväveläckage

Miljöersättning för minskat kväveläckage Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(25) Texten är från 2010-08-10 JS6008 Version 3 Miljöersättning för minskat

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

SJVFS 2014:37. Bilaga 1

SJVFS 2014:37. Bilaga 1 Bilaga 1 Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd, stöd till mervärden i jordbruket, tilldelning ur den nationella reserven, överföring

Läs mer

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning.

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. 1(15) Miljöersättningar När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. Miljöersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och bidrar till att nå

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med 2013 Ja Ja Ja Foto: Shutterstock Foto: Urban Wigert Foto: Smålandsbilder.se Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! Du ska skicka

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(23) Texten är från 2010-03-12 JS8001 Version 2 Kompensationsbidrag 2(23)

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet Lägesrapport för landsbygdsprogrammet per den 2 maj 2016 Ansökningar om stöd Statistiken bygger på ansökningar som har kommit in till den 2 maj 2016. Drygt 6 100 ansökningar kommit in, totalt ansökt belopp

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Hotade husdjursraser miljöersättning

Hotade husdjursraser miljöersättning Hotade husdjursraser 2008 miljöersättning Nytt landsbygdsprogram 2007 2013................. 4 Innehåll Hotade husdjursraser............................. 4 Vem kan få ersättning?.......................

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Nyheter och översikt 2013

Nyheter och översikt 2013 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du

Läs mer

Nyheter och översikt 2011

Nyheter och översikt 2011 Nyheter och översikt 2011 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden 2 Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter 2011... 5 Viktiga datum...11 Tycker du det är krångligt att söka stöd? Använd

Läs mer

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2016-05-25 ÖK-sekretariatet Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 Bakgrund Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

Stöd till landsbygden

Stöd till landsbygden -så här gör du! Stöd till landsbygden Innehåll Kort om SAM-ansökan Lättläst svenska 4 Använd checklistan! 8 Vill du veta mer? 10 Nyheter 2011 12 Tänk på det här! 14 Sök i SAM Internet! 18 Sammanställningen

Läs mer

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet 1(22) Övervakningskommittén 1(22) 5 oktober 2012 Lägesrapport per den 30 juni 2012 Highlights Totalt utbetalt 23 592 mnkr sedan programstart 1 339 mnkr utbetalt januari-juni 2012 77 procent beviljat av

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram!

Nytt landsbygdsprogram! Nytt landsbygdsprogram! En introduktion till landsbygdsprogrammet 2007 2013 Innehåll Nytt landsbygdsprogram!...........................4 Vad är nytt i programmet?.....................4 Hur och när får

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt.

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt. 1(5) Stödrätter 2015 Här finns den information som gällde för stödrätter 2015. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - fast ersättning 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare 2016

Stöd till unga jordbrukare 2016 1(8) Stöd till unga jordbrukare 2016 Här finns den information som gällde för stödet till unga jordbrukare 2016. Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar

I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar Sid 1 kompensationsbidrag, sid 2-11 miljöersättningar, sid 12-19 regionala prioriterade ersättningar, sid 19 ersättning

Läs mer

Gårdsstödet i korthet

Gårdsstödet i korthet Gårdsstödet 2008 Innehåll Gårdsstödet i korthet.............................. 4 Vill du veta mer?................................. 6 Nyheter........................................ 7 Undvik att få avdrag

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Ny jordbrukspolitik Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Gårdsstödet För vem? Aktiv brukare Tvingande negativlista (direktstödsförordningen) Ett minsta skötselkrav på jordbruksmark Småbrukare

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Medlemsstat: Sverige. Programändring nr. 8. Promemoria. Jordbruksdepartementet

Medlemsstat: Sverige. Programändring nr. 8. Promemoria. Jordbruksdepartementet Promemoria 2010 09 23 Jordbruksdepartementet Enheten för landsbygdens tillväxt kansliråd Ulrika Askling Telefon 08-405 31 85 Mobil 070-650 48 33 Telefax 08-405 49 72 Förslag till ändring av Sveriges landsbygdsprogram

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Nyheter och översikt 2014

Nyheter och översikt 2014 Nyheter och översikt 2014 Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren... 4 Här kan du få hjälp... 4 Är det första gången du söker stöd?... 5 Vill du ha koll på vad som är på gång?...

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2013 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet...5 Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan...5 Det är möjligt att skicka in en ansökan tre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2012:539 Utkom från trycket den 31 juli 2012 utfärdad den 19 juli 2012. Regeringen

Läs mer

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor 1(13) Förgröningsstöd 2016 Här finns den information som gällde för förgröningsstödet 2016. Du som söker gårdsstöd söker också förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ett stöd för jordbruksmetoder som är

Läs mer

Guide till SAM Internet 2011

Guide till SAM Internet 2011 Guide till SAM Internet 2011 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet 7 Skicka in din underskrift senast den 15 juni 7 Titta på film om SAM Internet 7 Chatta med oss 7 Nu kan

Läs mer

SAM Internet 2009 så här gör du!

SAM Internet 2009 så här gör du! så här gör du! Innehåll Kort om SAM-ansökan i SAM Internet Lättläst svenska.........4 SAM Internet enklare än du tror..........................6 Nyheter 2009...........................................8

Läs mer

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik 9 Stödåtgärder 113 9 Stödåtgärder I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd; SFS 1999:29 Utkom från trycket den 23 februari 1999 utfärdad den 11 februari 1999. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 SJV FPMB 12:29 2015-08 ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 Använd den här blanketten när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Rå dgivning fö rgrö ning

Rå dgivning fö rgrö ning Rå dgivning fö rgrö ning Rådgivare: Datum för rådgivningen: Lantbrukare/företag: Checkpunkt Checklista FÖRGRÖNING Logga in i SAM Internet, ta fram karta och skiften, Förgröningsstöd. Fyll i vad som gäller

Läs mer

Välkomna till Framtidslandskapet!

Välkomna till Framtidslandskapet! Välkomna till Framtidslandskapet! Vad är meningen med projektet Framtidslandskapet? Framtidslandskapet är ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan myndighet och folk som bor och verkar i området

Läs mer

Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket

Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket Miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och miljöinvesteringar Linda Qvarnemark, Miljöersättningsenheten

Läs mer

Nyheter om EU-stöden

Nyheter om EU-stöden Nyheter om EU-stöden Jordbrukardag Alnarp 9 januari 2012 Emma Hjelm & Anders Adholm HIR Malmöhus AB Inför SAM-ansökan 2012 Några viktiga hållpunkter och datum 2012. Processen för återkrav av felaktigt

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus EU-nyheter 2013 Emma Hjelm, HIR Malmöhus SAM 2013 18 april sista ansökningsdag SAMI öppnar 14 februari Utskick med lösenord: 14 februari Ändrade block är rödmarkerade i SAMI i år! Max tre ändringar per

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

144 9 Stödåtgärder från medlemsstaterna och upptar ungefär hälften av EU:s totala budget. I tabell 9.1 ges en sammanfattning av utbetalade direktstöd

144 9 Stödåtgärder från medlemsstaterna och upptar ungefär hälften av EU:s totala budget. I tabell 9.1 ges en sammanfattning av utbetalade direktstöd 9 Stödåtgärder 143 9 Stödåtgärder I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram

Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram Missade att meddela att ni är varmt välkomna på Jordbruksverkets miljömålsseminarium den 10-11 november i Stockholm. Mer information

Läs mer

144 av de enskilda medlemsländerna, men måste godkännas av kommissionen. Jordbrukspolitiken finansieras av tullar, införselavgifter, producentavgifter

144 av de enskilda medlemsländerna, men måste godkännas av kommissionen. Jordbrukspolitiken finansieras av tullar, införselavgifter, producentavgifter 143 I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till företag verksamma inom förädling

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - faktiska utgifter 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till en miljöinvestering inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet Ska du använda växtskyddsmedel? Var med och ansök om pengar för vattenvård Utbetalning av jordbrukarstöd Felaktiga utbetalningar efter fältkontroll Mindre

Läs mer

Guide till SAM Internet 2010

Guide till SAM Internet 2010 Guide till SAM Internet 2010 SAM Internet är till för dig som vill söka jordbrukarstöd snabbt och enkelt med hjälp av datorn. Här kan du läsa om hur du söker stöd i SAM Internet. Du kan också läsa om nyheter

Läs mer

Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet 1(9) Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet 29-30 maj 2013 Lägesrapport per den 31 mars 2013 Highlights Totalt utbetalt 28 378 mnkr sedan programstart 654 mnkr utbetalt 2013 Q1 86 procent

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Handjursbidrag. Texten är från Artikelnummer JS2001 Version 2

Handjursbidrag. Texten är från Artikelnummer JS2001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(19) Texten är från 2010-05-26 Artikelnummer JS2001 Version 2 Handjursbidrag

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2012 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik 153 I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till företag verksamma inom förädling

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer