SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle Pellby (S) Barbro Petersson Övriga deltagande S Ej tjänstgörande ersättare Helen Eriksson Tjänstemän Suzanna Bengtsson, kommunsekreterare Helena Blomqvist, kommunjurist, 91 Utses att justera Ulf Svenson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, Underskrifter Sekreterare Suzanna Bengtsson 91 Ordförande Margareta Lövgren Justerande Ulf Svenson ANSLA G/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans, 91 Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Marianne Carlsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP S S S Rolf Hallberg Pelle Pellby Barbro Petersson, kl , 92-96, 97 endast Föredragning Helen Eriksson tjänstgör för Barbro Petersson (S), kl , Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare S Helen Eriksson,, kl , S Ulf Svenson MP Lo Göthberg Larsson, kl , Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef, Suzanna Bengtsson, kommunsekreterare Karin Hydén, ekonomichef, Maria Sivedal, trafiksamordnare, Jan Eurenius, seniorkonsult, 101 Olof Larsson, ekonom, 92 Hannes Nilsson, förvaltningschef bygg- och miljökontoret, 97 Inger Börjesson, HR-chef, 107 Martin Svenhed, redovisningschef, 97 Sven-Erik Bergström, kommunledningskontoret, , Utses att justera Pelle Pellby Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, Underskrifter Sekreterare Suzanna Bengtsson Ordförande Margareta Lövgren Justerande Pelle Pellby

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(27) ANSLA G/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans, Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Marianne Carlsson

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(27) Innehållsförteckning Yttrande till förvaltningsrätten i målet angående laglighetsprövning av beslutet om antagande av fördjupad översiktsplan 91 Aprilrapport för kommunstyrelsen information 92 Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga 93 Sommarskola 2011 för årskurs 9 94 Svar på motion om att teckna avtal med ISA ekonomisk förening om diamantboj 95 Svar på motion om ränte- och amorteringsfritt lån till ISA af Lygnern 96 Taxa enligt plan- och bygglagen 97 Taxa för avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 98 Upphävande av regler för avbetalning av anslutning för vatten och avlopp 99 Kompletterad exploateringsbudget för Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats i detaljplaner med kommunalt vatten och avlopp 101 Försäljning av fastigheten Mark Öxabäcks Stom 1: Beredskapsplan för Ringhals 103 Trafikverkets arbetsplan, väg 156, Sandvadskrysset - yttrande 104 Synpunkter på preliminär trafikförsörjningsplan Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 106 Kravprofil för förvaltningschef på bygg- och miljökontoret 107 Meddelanden 108

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(27) 91/2011 Dnr Yttrande till förvaltningsrätten i målet angående laglighetsprövning av beslutet om antagande av fördjupad översiktsplan Arbetsutskottets beslut Yttrandet, daterat den 21 april 2011, översänds som kommunens svar till Förvaltningsrätten i Jönköping. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Margareta Lövgren (M) Ordförande Ulf Svenson (S) Justerande Kommunfullmäktige har i beslut den 21 september 2010, 120, antagit planförslag för fördjupad översiktsplan Kinna, Skene, Örby. I översiktsplanen reserveras mark för väg 156 i en förbifart väster om Skene. Ingemar Gustafsson har begärt laglighetsprövning av detta beslut och yrkar att förvaltningsrätten upphäver beslutet på grund av olaglig markanvändning för vägbygge. Marks kommun bestrider Ingemar Gustafssons yrkande. Ingemar Gustafsson har inkommit med yttrande till förvaltningsrätten den 18 april Förvaltningsrätten har nu gett kommunen tillfälle att yttra sig över Ingemar Gustafssons yttrande och det senast den 12 maj Ett förslag till yttrande till förvaltningsrätten har upprättats, daterat den 21 april I yttrandet vidhåller kommunen vad som tidigare anförts i målet och framhåller särskilt några av de omständigheter som tidigare framförts. Sammanfattningsvis anser kommunen att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller annan författning och att kommunfullmäktige inte har överskridit sina befogenheter. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2011, tillsammans med förslag till yttrande daterat den 21 april Yttrandet, daterat den 21 april 2011, översänds som kommunens svar till Förvaltningsrätten i Jönköping. Kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. diskuteras.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(27) Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Paragrafen förklaras också omedelbart justerad. Expedieras till Förvaltningsrätten i Jönköping.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(27) 92/2011 Dnr Aprilrapport 2011 för kommunstyrelsen information Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. I kommunstyrelsens aprilrapport görs en uppföljning av styrelsens nämndplan och en prognos över det ekonomiska utfallet för hela året. Uppföljningen av nämndplanen utgörs av kortfattade kommentarer till prioriterade uppgifter och visar att verksamheten bedrivs enligt plan. En fylligare redovisning kommer att lämnas i samband med delårsrapporten. Aprilprognos 2011 för kommunstyrelsen: Fördelning på intäkter och kostnader Prognos årsutfall i aprilrapport Belopp i miljoner kr (mnkr) prognos budget Budget- avvikelse Intäkter 6,0 6,1-0,1 Personalkostnader -25,2-26,1 0,9 Övriga kostnader -88,8-89,8 1,0 Nettokostnader -108,0-109,8 1,8 Ekonomichef Karin Hydén och ekonom Olof Larsson redogör för ärendet. diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

8 93/2011 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(27) Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga fastställs. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Sjuhärads samordningsförbund har översänt årsredovisning och revisionsberättelse 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga för fastställande och beslut om ansvarsfrihet. Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga startade sin verksamhet 1 januari Förbundets ändamål är att inom kommunerna Bollebygd, Marks och Svenljungas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, region och kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnande bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samordningsförbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland, Försäkringskassan i Västra Götaland samt Bollebygds kommun, Marks kommun och Svenljunga kommun. Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga upphörde den 31 december Parterna ingår från och med 1 januari 2011 i Sjuhärads samordningsförbund. Frågan om fastställande av årsredovisningen bereds av kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges beslut. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas vidare till kommunfullmäktige utan ytterligare beredning i kommunstyrelsen. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga fastställs. Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(27) 94/2011 Dnr Sommarskola 2011 för årskurs 9 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämndens begäran om täckning av kostnaderna för genomförandet av sommarskola avslås. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i ärendet. Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 7 april 2011, 59, beslutat att hos kommunstyrelsen ansöka om medel för genomförande av sommarskola 2011 för årskurs 9. Marks kommun har vid ett antal tillfällen under tidigare år arrangerat en frivillig sommarskola. Syftet är att ge behörighet till gymnasieskolan för de elever som inte nått målen i årskurs 9. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april Barn- och utbildningsnämndens begäran om täckning av kostnaderna för genomförandet av sommarskola avslås. Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ledamöternas förslag till beslut Pelle Pellby (S) föreslår att kommunstyrelsen ska anslå 100 tkr till barn- och utbildningsnämnden för täckning av nettokostnader för genomförandet av sommarskola. Leif Sternfeldt (C) föreslår enligt kommunledningskontorets förslag att barnoch utbildningsnämndens begäran om täckning av kostnaderna för genomförandet av sommarskola avslås. Beslutsgång Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag, dels Pelle Pellbys (S) om att kommunstyrelsen ska anslå 100 tkr till barn- och utbildningsnämnden för täckning av nettokostnader för genomförandet av sommarskola, dels Leif Sternfeldts (C) förslag om att barn- och utbildningsnämndens begäran om täckning av kostnaderna för genomförandet av sommarskola avslås. Därefter ställer ordföranden Pelle Pellbys förslag mot Leif Sternfeldts förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Leif Sternfeldts (C) förslag.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) 95/2011 Dnr Svar på motion om att teckna avtal med ISA ekonomisk förening om diamantboj Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen ISA ekonomisk förening uppmanas att ansöka om verksamhetsersättning för sin verksamhet för år , samt bifoga verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att pröva frågan om verksamhetsersättning. Motionen är därmed besvarad. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Leif Sternfeldt (C) föreslår i motion den 20 november 2010 att Marks kommun tecknar ett avtal om diamantboj med ISA ekonomisk förening till ett värde av högst en miljon kronor. Utöver denna motion har även Sonia Danella-Smith (S) den 21 november 2010 motionerat om ett ränte- och amorteringsfritt lån till ISA af Lygnern. Som skäl anges i bägge motionerna att båten ISA af Lygnern på olika sätt kommer att öka kommunens attraktionskraft. I motionerna anges tre olika ekonomiska stödformer. Leif Sternfeldt föreslår att kommunen antingen blir sponsor med ett belopp om högst en miljon kronor eller att den ekonomiska föreningen får ett lån med kommunal borgen. Sonia Danella-Smith föreslår att kommunen ger den ekonomiska föreningen ett ränte- och amorteringsfritt lån på en miljon kronor. Av kommunens finanspolicy framgår att kommunal borgen kan nytecknas för föreningar och övriga organisationer för ändamål av stort allmännyttigt intresse. Borgen lämnas efter särskild och restriktiv prövning. Kommunens borgensåtaganden, utöver de helägda bolagen, har successivt begränsats. Ett för föreningen ränte- och amorteringsfritt lån innebär att den kommunala verksamheten belastas med en årlig kostnad för räntor och avskrivningar. Kommunen har inte lämnat några ränte- och amorteringsfritt lån men vid en eventuell prövning bör villkoren i kommunens finanspolicy vara tillämpliga. Kommunen har ett sponsoravtal. Detta gäller Mark basket, BK Marbos damlag, och avser marknadsföring av kommunen och deltagande i olika ungdomsaktiviteter. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2011.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(27) ISA ekonomisk förening uppmanas att ansöka om verksamhetsersättning för sin verksamhet för år , samt bifoga verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att pröva frågan om verksamhetsersättning. Motionen är därmed besvarad. Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(27) 96/2011 Dnr Svar på motion om ränte- och amorteringsfritt lån till ISA af Lygnern Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen ISA ekonomisk förening uppmanas att ansöka om verksamhetsersättning för sin verksamhet för år , samt bifoga verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att pröva frågan om verksamhetsersättning. Motionen är därmed besvarad. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Sonia Danella-Smith (S) föreslår i en motion den 21 november 2010 att Marks kommun ger ISA ekonomisk förening ett ränte- och amorteringsfritt lån på en miljon kronor. Utöver denna motion har även Leif Sternfeldt (C) den 20 november 2010 motionerat om Marks kommun tecknar ett avtal om diamantboj till ett värde av högst 1 miljon kronor. Som skäl anges i bägge motionerna att båten ISA af Lygnern på olika sätt kommer att öka kommunens attraktionskraft. I motionerna anges tre olika ekonomiska stödformer. Leif Sternfeldt föreslår att kommunen antingen blir sponsor med ett belopp om högst en miljon kronor eller att den ekonomiska föreningen får ett lån med kommunal borgen. Sonia Danella-Smith föreslår att kommunen ger den ekonomiska föreningen ett ränte- och amorteringsfritt lån på en miljon kronor. Av kommunens finanspolicy framgår att kommunal borgen kan nytecknas för föreningar och övriga organisationer för ändamål av stort allmännyttigt intresse. Borgen lämnas efter särskild och restriktiv prövning. Kommunens borgensåtaganden, utöver de helägda bolagen, har successivt begränsats. Ett för föreningen ränte- och amorteringsfritt lån innebär att den kommunala verksamheten belastas med en årlig kostnad för räntor och avskrivningar. Kommunen har inte lämnat några ränte- och amorteringsfritt lån men vid en eventuell prövning bör villkoren i kommunens finanspolicy vara tillämpliga. Kommunen har ett sponsoravtal. Detta gäller Mark basket, BK Marbos damlag, och avser marknadsföring av kommunen och deltagande i olika ungdomsaktiviteter. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2011.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(27) ISA ekonomisk förening uppmanas att ansöka om verksamhetsersättning för sin verksamhet för år , samt bifoga verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att pröva frågan om verksamhetsersättning. Motionen är därmed besvarad. Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(27) 97/2011 Dnr Taxa enligt plan- och bygglagen Arbetsutskottets beslut återremitteras till plan- och byggnadsnämnden för ytterligare beredning. Plan- och byggnadsnämnden har den 16 mars 2011, 43, överlämnat förslag till ny taxa enligt plan- och bygglagen. En ny plan- och bygglag (PBL) träder i kraft den 2 maj Lagen innehåller flera nya arbetsuppgifter för plan- och byggnadsnämnden. För att täcka de kostnader som därmed uppstår behöver en ny taxa tas fram. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram förslag till ny taxa och plan- och byggnadsnämndens förslag överensstämmer med några få undantag och förtydligande från detta förslag. Även nu gällande taxa har konstruerats enligt ett av SKL framtaget normförslag. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj Plan- och byggnadsnämndens förslag till taxa enligt plan- och bygglagen fastställs med följande tillägg och ändringar; Tillägg: Avgiftsbestämning Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. Finner plan- och byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Särskilda skäl är att avgiften väsentligt avviker från en avgift beräknad genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Texten Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa ersätts med texten Om avgiften inte kan beräknas enligt någon fastställd fast taxa skall avgiften tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa.. Den delen av tabell 7 Avgift för besked, som avser strandskyddsdispens utgår. Taxan ska gälla från och med Nu gällande taxa upphör att gälla från samma datum.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(27) Plan- och byggnadsnämnden ska återkomma med en utvärdering av den nya taxan efter Redovisningschef Martin Svenhed och förvaltningschef bygg- och miljökontoret Hannes Nilsson redogör för ärendet. diskuteras ingående. Ledamöternas förslag till beslut Pelle Pellby (S) föreslår att ärendet återremitteras till plan- och byggnadsnämnden för ytterligare beredning. Förslaget antas.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(27) 98/2011 Dnr Taxa för avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Taxa för avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor fastställs. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Plan- och byggnadsnämnden har den 16 mars 2011, 43, överlämnat förslag till ny taxa enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillstånd och prövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor utförs i kommunen av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF). Taxorna faktureras av kommunen, 80 % tillfaller SÄRF, 20 % tillfaller kommunen. Taxeförslaget från plan- och byggnadsnämnden är framtaget av SÄRF och identiskt med de taxor som tillämpas av övriga till räddningsförbundet anslutna kommuner. I förslaget till taxa enligt ny plan- och byggnadslag som är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingår även denna taxa. Den av plan- och byggnadsnämnden föreslagna taxan är i de allra flesta fall lägre än SKL s förslag. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april Taxa för avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor fastställs. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(27) 99/2011 Dnr Upphävande av regler för avbetalning av anslutning för vatten och avlopp Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 1971, 173, om regler för avbetalning av anslutningsavgift för vatten- och avlopp, upphävs. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2011, 16, om ny vatten- och avloppstaxa. Denna ersätter tidigare regler för avbetalning av anslutningsavgift för vatten- och avlopp som kommunfullmäktige beslutade om den 21 september 1971, 173. Teknik- och serviceförvaltningen bekräftar att reglementet från 1971 är inaktuellt i och med att den nya vatten- och avloppstaxan beslutades i februari Reglementet från 1971 bör upphävas i och med att ny taxa beslutades i februari s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 mars Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 1971, 173, om regler för avbetalning av anslutningsavgift för vatten- och avlopp, upphävs. Sven-Erik Bergström, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

18 100/2011 Dnr Kompletterad exploateringsbudget för 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(27) Arbetsutskottets beslut återremitteras för ytterligare beredning. Kommunfullmäktige antog i mål- och resultatplanen en exploateringsbudget. Kommunen vill kunna svara upp mot en långsiktigt hållbar exploateringsplanering som bland annat hjälper till att genomföra kommunens översiktsplan (ÖP). Exploateringsarbetet ska också kunna redovisa totala utgifter och inkomster för de olika projekten och därmed kan politik och medborgare tidigt se ekonomiseringen av de olika projekten och exploateringsverksamheten i sin helhet. Exploateringsbudgeten redovisar pågående exploateringsprojekt. Behovet av att komplettera dessa projekt har uppkommit bland annat genom att näringsidkare efterfrågar mark för verksamhetsområden, privata markägare begär detaljplanläggning för bostäder och privatpersoner efterfrågar kommunala småhustomter. Kommunledningskontoret redovisar de projekt som föreslås komplettera den befintliga exploateringsbudgeten. I förslaget redovisas ännu så länge bara en initial utgift för detaljplanering inklusive eventuella kompletterande utredningar utgifter fram tills att en eventuell detaljplan kan antas. I samband med att detaljplanen förs till kommunfullmäktige för beslut redovisas i planbeskrivningen utgifterna för genomförandet. I det skedet föreligger då en betydligt fylligare bild av utgifter och inkomster och exploateringsbudgeten kan därmed revideras med de mer kompletta utgifts- och inkomstberäkningarna. I projektsammanställning redovisas förutom var utbyggnadsområdet ligger och vilken typ av byggnation som planeras även vem som äger marken (privat eller kommunal) och hur planering och utbyggnad av allmänplats gata föreslås finansieras (exploateringsavtal eller gatukostnadsutredning) samt hur detaljplanearbetet föreslås finansieras (med planavgift eller planavtal). s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 april Den kompletterade exploateringsbudgeten i enlighet med tjänsteskrivelsen, daterad den 27 april 2011, godkänns. Sven-Erik Bergström, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. diskuteras ingående. Ledamöternas förslag till beslut Margareta Lövgren (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Förslaget antas.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(27) 101/2011 Dnr Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats i detaljplaner med kommunalt vatten och avlopp Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunen ska ha det principiella förhållningssättet att vara huvudman för allmänna platser med undantag för detaljplaner avsedda för fritidsboende där kommunen inte ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen. Om det efter samråd om en detaljplan visar sig vara uppenbart att enskilt huvudmannaskap är mer fördelaktigt ska kommunen överväga att frångå detta principiella förhållningssätt. Kommunens utgifter för utbyggnad av gata och annan allmän plats ska betalas av ägarna till fastigheterna i området (plan- och bygglagen, PBL, 6 kap, 31 ). Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i ärendet. Marks kommun har idag ingen tydlig princip för hur huvudmannaskapsfrågan för allmän plats ska hanteras vid ändring av detaljplaner i omvandlingsområden. Kommunen bör därför göra ett principiellt ställningstagande i frågan. har den 13 december 2010, 202, beslutat föreslå kommunstyrelsen att kommunen bör vara huvudman för allmän plats med undantag för detaljplaner avsedda för fritidsboende där kommunen inte ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen. Om det efter samråd i en specifik detaljplan visar sig vara uppenbart att enskilt huvudmannaskap är mer fördelaktigt föreslår arbetsutskottet att kommunen ska överväga att frångå det principiella förhållningssättet. Inför behandlingen i kommunstyrelsen har ärendet remitterats till teknik- och servicenämnden, miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden för synpunkter. Nämndernas synpunkter och kommunledningskontorets kommentarer till dessa framgår av bilaga. Samtliga nämnder tillstyrker i princip arbetsutskottets förslag. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2011, med förtydligat förslag till beslut som delas ut på dagens sammanträde. Kommunen ska ha det principiella förhållningssättet att vara huvudman för allmänna platser med undantag för detaljplaner avsedda för fritidsboende där kommunen inte ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(27) Om det efter samråd om en detaljplan visar sig vara uppenbart att enskilt huvudmannaskap är mer fördelaktigt ska kommunen överväga att frångå detta principiella förhållningssätt. Kommunens utgifter för utbyggnad av gata och annan allmän plats ska betalas av ägarna till fastigheterna i området (plan- och bygglagen, PBL, 6 kap, 31 ) Jan Eurenius, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. diskuteras ingående. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(27) 102/2011 Dnr Försäljning av fastigheten Mark Öxabäcks Stom 1:59 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Fastigheten Öxabäcks Stom 1:59 säljs. Kommunchefen bemyndigas att genomföra försäljningen. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i ärendet. Teknik och servicenämnden har i beslut den 23 september 2010, 79, konstaterat att det inte finns behov av lokalerna på fastigheten Mark Öxabäcks Stom 1:59 (Sävsjögården), varken på kort eller lång sikt. Därför återlämnas fastigheten till kommunstyrelsen för eventuell försäljning. Fastigheten är bebyggd med förskola och har använts för detta ändamål till vårterminens slut Barnen och verksamheten har flyttats till Öxabäcksskolan, som byggts om för ändamålet. Kommunens LRP-grupp (lokalresursplaneringsgrupp) har analyserat hela kommunens lokalbehov och bedömningen var till en början att socialförvaltningen skulle kunna använda byggnaden som bostad för stora familjer. Socialtjänsten har för närvarande inget sådant behov utan använder sig i framtiden hellre av ordinarie lägenheter, främst i Marks Bostads AB:s (MBAB) bestånd. Byggnaden är i bra skick med kommunalt VA och oljeuppvärmning. Fastigheten ligger inom område för bostadsändamål i detaljplan men bygglovet gäller för förskoleverksamhet s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 april Fastigheten Öxabäcks Stom 1:59 säljs. Kommunchefen bemyndigas att genomföra försäljningen. Sven-Erik Bergström, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(27) 103/2011 Dnr Beredskapsplan för Ringhals Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Beredskapsplanen för Ringhals för Marks kommun, daterad den 19 april 2011, fastställs. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i ärendet. I enlighet med kommunstyrelsens nämndplan har beredskapsplanen för Ringhals för Marks kommun uppdaterats. Beredskapsplanens syfte är att på ett samlat sätt svara upp mot de uppgifter som anges i Länsstyrelsen Hallands plan för Ringhals Kärnkraftverk samt gällande lagstiftning. Beredskapsplanen grundar sig på de föreskrifter som anges i Lag (2003:778) och Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor samt Lag (2006:544) och Förordning (2006:637) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2011, tillsammans med förslag till beredskapsplan daterad den 19 april Beredskapsplanen för Ringhals för Marks kommun, daterad den 19 april 2011, fastställs. Sven-Erik Bergström, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

23 104/2011 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(27) Trafikverkets arbetsplan, väg 156, Sandvadskrysset - yttrande Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 13 maj 2011, som sitt svar över Trafikverkets arbetsplan, väg 156 Sandvadskrysset, och översänder det till Trafikverket. Trafikverket har översänt Arbetsplan, väg 156, Kinna-Härryda Sandvadskrysset väg 156/1612/1626 för yttrande till Marks kommun. Arbetsplanen redovisar att korsningen byggs om till en förskjuten trevägskorsning vilket även medför ombyggnad av tillhörande anslutningsvägar samt busshållsplatser. Trafikverket har tidigare presenterat en förstudie och en skisshandling för arbetsplan. Kommunstyrelsen har den 26 juni 2006, 266, yttrat sig över Vägverkets förstudie och kommunledningskontoret har den 16 november 2010 lämnat synpunkter på skisshandling för arbetsplan. Trafikverket har under arbetet med arbetsplanen haft samrådsmöten och markägarsammanträden. Arbetsplanen är utställd mellan 29 mars och 22 april 2011 på bland annat Huvudbiblioteket i Kinna. Efter genomfört samråd och inkomna synpunkter kommer Trafikverket sammanställa dessa i ett PM. Därefter går Trafikverket vidare med fastställelse av arbetsplanen. Enligt arbetsplanen är byggstart möjlig tidigast våren Det under förutsättning att ekonomiska medel finns tillgängliga och att arbetsplanen inte blir överklagad. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 2 maj 2011, som sitt svar över Trafikverkets arbetsplan, väg 156 Sandvadskrysset, och översänder det till Trafikverket. Trafiksamordnare Maria Sivedal redogör för ärendet. Ledamöternas förslag till beslut Margareta Lövgren (M) föreslår att yttrandet revideras i enlighet med dagens diskussion, innan det översänds till Trafikverket. Förslaget antas. Expedieras till Trafikverket

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(27) 105/2011 Dnr Synpunkter på preliminär trafikförsörjningsplan 2012 Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 12 april 2011, över Trafikförsörjningsplan 2012, och översänder det till Västtrafik AB. Västtrafik AB har utarbetat Preliminär Trafikförsörjningsplan för år 2012 avseende Västtrafik affärsområde Sjuhärad och affärsområde Region (regional tågtrafik). Synpunkterna ska vara Västtrafik tillhanda senast 6 maj Marks kommun har fått förlängd svarstid till 12 maj Vid årsstämman 2010 fattades ett inriktningsbeslut av samtliga ägare som innebär att Västra Götalandsregionen blir ensam ägare till Västtrafik 1 januari Från den 1 januari 2011 gäller också en ny kollektivtrafiklag. Det betyder att detta är den sista trafikförsörjningsplanen som presenteras på det här sättet. De förslag som Västtrafik presenterar har utarbetats för att nå de mål som finns i Västtrafiks verksamhetsplan för åren Västtrafik har bedömt att förslagen ryms inom de ekonomiska ramar som redovisats i Västtrafiks långtidsprognos för s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2011, tillsammans med förslag till synpunkter daterat den 12 april Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 12 april 2011, över Trafikförsörjningsplan 2012, och översänder det till Västtrafik AB. Trafiksamordnare Maria Sivedal redogör för ärendet. diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Västtrafik AB

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(27) 106/2011 Dnr Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Enligt 28 och 29 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december. s behandling Kommunledningskontoret har den 20 april 2011 upprättat förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag. Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(27) 107/2011 Dnr Kravprofil för tillsättning av ny förvaltningschef på bygg- och miljökontoret Arbetsutskottets beslut Kravprofil för tillsättning av ny förvaltningschef på bygg- och miljökontoret godkänns. En ny förvaltningschef på bygg- och miljökontoret ska rekryteras och HR-chef Inger Börjesson presenterar den kravprofil som Manpower Professional har tagit fram och som arbetsutskottet ska godkänna. Ledamöternas förslag till beslut Margareta Lövgren (M) föreslår att arbetsutskottet godkänner kravprofilen. Förslaget antas.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(27) 108/2011 Meddelanden a) Dnr Protokoll Centrala Samverkansgruppen (CAMS), b) Dnr Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet (BRÅ), c) Information från Rikspolisstyrelsen om sociala insatsgrupper. d) Dnr Kallelse till årsmöte , Lygnerns Vattenråd.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00 11.15, samt 13.00-13.25. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13.30 15.30. Paus och ajournering klockan 14.35-15.05. Beslutande s Pelle Pellby m Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 169-177, 179-185 FP Rolf Hallberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30-17.00. Beslutande M M C KD FP S S Margareta Lövgren, 131-141 samt 143-149 Tomas Johansson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna 08:30-12:15 Beslutande KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör för Margareta Lövgren (M) C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsen 2013-06-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsen 2013-06-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.40. Ajournering klockan 14.50-15.20. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-11.45. Beslutande M Margareta Lövgren C M Leif Sternfeldt, 177-180 samt 182-186 Tomas Johansson, tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB 2014-10-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB 2014-10-23 Plats och tid Kvarnen i Hyssna, klockan 13.00 15.15 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Ej tjänstgörande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-11-30 Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer