SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle Pellby (S) Barbro Petersson Övriga deltagande S Ej tjänstgörande ersättare Helen Eriksson Tjänstemän Suzanna Bengtsson, kommunsekreterare Helena Blomqvist, kommunjurist, 91 Utses att justera Ulf Svenson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, Underskrifter Sekreterare Suzanna Bengtsson 91 Ordförande Margareta Lövgren Justerande Ulf Svenson ANSLA G/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans, 91 Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Marianne Carlsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP S S S Rolf Hallberg Pelle Pellby Barbro Petersson, kl , 92-96, 97 endast Föredragning Helen Eriksson tjänstgör för Barbro Petersson (S), kl , Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare S Helen Eriksson,, kl , S Ulf Svenson MP Lo Göthberg Larsson, kl , Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef, Suzanna Bengtsson, kommunsekreterare Karin Hydén, ekonomichef, Maria Sivedal, trafiksamordnare, Jan Eurenius, seniorkonsult, 101 Olof Larsson, ekonom, 92 Hannes Nilsson, förvaltningschef bygg- och miljökontoret, 97 Inger Börjesson, HR-chef, 107 Martin Svenhed, redovisningschef, 97 Sven-Erik Bergström, kommunledningskontoret, , Utses att justera Pelle Pellby Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, Underskrifter Sekreterare Suzanna Bengtsson Ordförande Margareta Lövgren Justerande Pelle Pellby

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(27) ANSLA G/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans, Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Marianne Carlsson

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(27) Innehållsförteckning Yttrande till förvaltningsrätten i målet angående laglighetsprövning av beslutet om antagande av fördjupad översiktsplan 91 Aprilrapport för kommunstyrelsen information 92 Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga 93 Sommarskola 2011 för årskurs 9 94 Svar på motion om att teckna avtal med ISA ekonomisk förening om diamantboj 95 Svar på motion om ränte- och amorteringsfritt lån till ISA af Lygnern 96 Taxa enligt plan- och bygglagen 97 Taxa för avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 98 Upphävande av regler för avbetalning av anslutning för vatten och avlopp 99 Kompletterad exploateringsbudget för Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats i detaljplaner med kommunalt vatten och avlopp 101 Försäljning av fastigheten Mark Öxabäcks Stom 1: Beredskapsplan för Ringhals 103 Trafikverkets arbetsplan, väg 156, Sandvadskrysset - yttrande 104 Synpunkter på preliminär trafikförsörjningsplan Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 106 Kravprofil för förvaltningschef på bygg- och miljökontoret 107 Meddelanden 108

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(27) 91/2011 Dnr Yttrande till förvaltningsrätten i målet angående laglighetsprövning av beslutet om antagande av fördjupad översiktsplan Arbetsutskottets beslut Yttrandet, daterat den 21 april 2011, översänds som kommunens svar till Förvaltningsrätten i Jönköping. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Margareta Lövgren (M) Ordförande Ulf Svenson (S) Justerande Kommunfullmäktige har i beslut den 21 september 2010, 120, antagit planförslag för fördjupad översiktsplan Kinna, Skene, Örby. I översiktsplanen reserveras mark för väg 156 i en förbifart väster om Skene. Ingemar Gustafsson har begärt laglighetsprövning av detta beslut och yrkar att förvaltningsrätten upphäver beslutet på grund av olaglig markanvändning för vägbygge. Marks kommun bestrider Ingemar Gustafssons yrkande. Ingemar Gustafsson har inkommit med yttrande till förvaltningsrätten den 18 april Förvaltningsrätten har nu gett kommunen tillfälle att yttra sig över Ingemar Gustafssons yttrande och det senast den 12 maj Ett förslag till yttrande till förvaltningsrätten har upprättats, daterat den 21 april I yttrandet vidhåller kommunen vad som tidigare anförts i målet och framhåller särskilt några av de omständigheter som tidigare framförts. Sammanfattningsvis anser kommunen att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller annan författning och att kommunfullmäktige inte har överskridit sina befogenheter. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2011, tillsammans med förslag till yttrande daterat den 21 april Yttrandet, daterat den 21 april 2011, översänds som kommunens svar till Förvaltningsrätten i Jönköping. Kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. diskuteras.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(27) Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Paragrafen förklaras också omedelbart justerad. Expedieras till Förvaltningsrätten i Jönköping.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(27) 92/2011 Dnr Aprilrapport 2011 för kommunstyrelsen information Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. I kommunstyrelsens aprilrapport görs en uppföljning av styrelsens nämndplan och en prognos över det ekonomiska utfallet för hela året. Uppföljningen av nämndplanen utgörs av kortfattade kommentarer till prioriterade uppgifter och visar att verksamheten bedrivs enligt plan. En fylligare redovisning kommer att lämnas i samband med delårsrapporten. Aprilprognos 2011 för kommunstyrelsen: Fördelning på intäkter och kostnader Prognos årsutfall i aprilrapport Belopp i miljoner kr (mnkr) prognos budget Budget- avvikelse Intäkter 6,0 6,1-0,1 Personalkostnader -25,2-26,1 0,9 Övriga kostnader -88,8-89,8 1,0 Nettokostnader -108,0-109,8 1,8 Ekonomichef Karin Hydén och ekonom Olof Larsson redogör för ärendet. diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

8 93/2011 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(27) Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga fastställs. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Sjuhärads samordningsförbund har översänt årsredovisning och revisionsberättelse 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga för fastställande och beslut om ansvarsfrihet. Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga startade sin verksamhet 1 januari Förbundets ändamål är att inom kommunerna Bollebygd, Marks och Svenljungas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, region och kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnande bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samordningsförbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland, Försäkringskassan i Västra Götaland samt Bollebygds kommun, Marks kommun och Svenljunga kommun. Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga upphörde den 31 december Parterna ingår från och med 1 januari 2011 i Sjuhärads samordningsförbund. Frågan om fastställande av årsredovisningen bereds av kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges beslut. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas vidare till kommunfullmäktige utan ytterligare beredning i kommunstyrelsen. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga fastställs. Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(27) 94/2011 Dnr Sommarskola 2011 för årskurs 9 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämndens begäran om täckning av kostnaderna för genomförandet av sommarskola avslås. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i ärendet. Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 7 april 2011, 59, beslutat att hos kommunstyrelsen ansöka om medel för genomförande av sommarskola 2011 för årskurs 9. Marks kommun har vid ett antal tillfällen under tidigare år arrangerat en frivillig sommarskola. Syftet är att ge behörighet till gymnasieskolan för de elever som inte nått målen i årskurs 9. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april Barn- och utbildningsnämndens begäran om täckning av kostnaderna för genomförandet av sommarskola avslås. Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ledamöternas förslag till beslut Pelle Pellby (S) föreslår att kommunstyrelsen ska anslå 100 tkr till barn- och utbildningsnämnden för täckning av nettokostnader för genomförandet av sommarskola. Leif Sternfeldt (C) föreslår enligt kommunledningskontorets förslag att barnoch utbildningsnämndens begäran om täckning av kostnaderna för genomförandet av sommarskola avslås. Beslutsgång Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag, dels Pelle Pellbys (S) om att kommunstyrelsen ska anslå 100 tkr till barn- och utbildningsnämnden för täckning av nettokostnader för genomförandet av sommarskola, dels Leif Sternfeldts (C) förslag om att barn- och utbildningsnämndens begäran om täckning av kostnaderna för genomförandet av sommarskola avslås. Därefter ställer ordföranden Pelle Pellbys förslag mot Leif Sternfeldts förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Leif Sternfeldts (C) förslag.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) 95/2011 Dnr Svar på motion om att teckna avtal med ISA ekonomisk förening om diamantboj Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen ISA ekonomisk förening uppmanas att ansöka om verksamhetsersättning för sin verksamhet för år , samt bifoga verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att pröva frågan om verksamhetsersättning. Motionen är därmed besvarad. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Leif Sternfeldt (C) föreslår i motion den 20 november 2010 att Marks kommun tecknar ett avtal om diamantboj med ISA ekonomisk förening till ett värde av högst en miljon kronor. Utöver denna motion har även Sonia Danella-Smith (S) den 21 november 2010 motionerat om ett ränte- och amorteringsfritt lån till ISA af Lygnern. Som skäl anges i bägge motionerna att båten ISA af Lygnern på olika sätt kommer att öka kommunens attraktionskraft. I motionerna anges tre olika ekonomiska stödformer. Leif Sternfeldt föreslår att kommunen antingen blir sponsor med ett belopp om högst en miljon kronor eller att den ekonomiska föreningen får ett lån med kommunal borgen. Sonia Danella-Smith föreslår att kommunen ger den ekonomiska föreningen ett ränte- och amorteringsfritt lån på en miljon kronor. Av kommunens finanspolicy framgår att kommunal borgen kan nytecknas för föreningar och övriga organisationer för ändamål av stort allmännyttigt intresse. Borgen lämnas efter särskild och restriktiv prövning. Kommunens borgensåtaganden, utöver de helägda bolagen, har successivt begränsats. Ett för föreningen ränte- och amorteringsfritt lån innebär att den kommunala verksamheten belastas med en årlig kostnad för räntor och avskrivningar. Kommunen har inte lämnat några ränte- och amorteringsfritt lån men vid en eventuell prövning bör villkoren i kommunens finanspolicy vara tillämpliga. Kommunen har ett sponsoravtal. Detta gäller Mark basket, BK Marbos damlag, och avser marknadsföring av kommunen och deltagande i olika ungdomsaktiviteter. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2011.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(27) ISA ekonomisk förening uppmanas att ansöka om verksamhetsersättning för sin verksamhet för år , samt bifoga verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att pröva frågan om verksamhetsersättning. Motionen är därmed besvarad. Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(27) 96/2011 Dnr Svar på motion om ränte- och amorteringsfritt lån till ISA af Lygnern Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen ISA ekonomisk förening uppmanas att ansöka om verksamhetsersättning för sin verksamhet för år , samt bifoga verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att pröva frågan om verksamhetsersättning. Motionen är därmed besvarad. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Sonia Danella-Smith (S) föreslår i en motion den 21 november 2010 att Marks kommun ger ISA ekonomisk förening ett ränte- och amorteringsfritt lån på en miljon kronor. Utöver denna motion har även Leif Sternfeldt (C) den 20 november 2010 motionerat om Marks kommun tecknar ett avtal om diamantboj till ett värde av högst 1 miljon kronor. Som skäl anges i bägge motionerna att båten ISA af Lygnern på olika sätt kommer att öka kommunens attraktionskraft. I motionerna anges tre olika ekonomiska stödformer. Leif Sternfeldt föreslår att kommunen antingen blir sponsor med ett belopp om högst en miljon kronor eller att den ekonomiska föreningen får ett lån med kommunal borgen. Sonia Danella-Smith föreslår att kommunen ger den ekonomiska föreningen ett ränte- och amorteringsfritt lån på en miljon kronor. Av kommunens finanspolicy framgår att kommunal borgen kan nytecknas för föreningar och övriga organisationer för ändamål av stort allmännyttigt intresse. Borgen lämnas efter särskild och restriktiv prövning. Kommunens borgensåtaganden, utöver de helägda bolagen, har successivt begränsats. Ett för föreningen ränte- och amorteringsfritt lån innebär att den kommunala verksamheten belastas med en årlig kostnad för räntor och avskrivningar. Kommunen har inte lämnat några ränte- och amorteringsfritt lån men vid en eventuell prövning bör villkoren i kommunens finanspolicy vara tillämpliga. Kommunen har ett sponsoravtal. Detta gäller Mark basket, BK Marbos damlag, och avser marknadsföring av kommunen och deltagande i olika ungdomsaktiviteter. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2011.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(27) ISA ekonomisk förening uppmanas att ansöka om verksamhetsersättning för sin verksamhet för år , samt bifoga verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att pröva frågan om verksamhetsersättning. Motionen är därmed besvarad. Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(27) 97/2011 Dnr Taxa enligt plan- och bygglagen Arbetsutskottets beslut återremitteras till plan- och byggnadsnämnden för ytterligare beredning. Plan- och byggnadsnämnden har den 16 mars 2011, 43, överlämnat förslag till ny taxa enligt plan- och bygglagen. En ny plan- och bygglag (PBL) träder i kraft den 2 maj Lagen innehåller flera nya arbetsuppgifter för plan- och byggnadsnämnden. För att täcka de kostnader som därmed uppstår behöver en ny taxa tas fram. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram förslag till ny taxa och plan- och byggnadsnämndens förslag överensstämmer med några få undantag och förtydligande från detta förslag. Även nu gällande taxa har konstruerats enligt ett av SKL framtaget normförslag. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj Plan- och byggnadsnämndens förslag till taxa enligt plan- och bygglagen fastställs med följande tillägg och ändringar; Tillägg: Avgiftsbestämning Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. Finner plan- och byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Särskilda skäl är att avgiften väsentligt avviker från en avgift beräknad genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Texten Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa ersätts med texten Om avgiften inte kan beräknas enligt någon fastställd fast taxa skall avgiften tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa.. Den delen av tabell 7 Avgift för besked, som avser strandskyddsdispens utgår. Taxan ska gälla från och med Nu gällande taxa upphör att gälla från samma datum.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(27) Plan- och byggnadsnämnden ska återkomma med en utvärdering av den nya taxan efter Redovisningschef Martin Svenhed och förvaltningschef bygg- och miljökontoret Hannes Nilsson redogör för ärendet. diskuteras ingående. Ledamöternas förslag till beslut Pelle Pellby (S) föreslår att ärendet återremitteras till plan- och byggnadsnämnden för ytterligare beredning. Förslaget antas.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(27) 98/2011 Dnr Taxa för avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Taxa för avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor fastställs. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Plan- och byggnadsnämnden har den 16 mars 2011, 43, överlämnat förslag till ny taxa enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillstånd och prövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor utförs i kommunen av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF). Taxorna faktureras av kommunen, 80 % tillfaller SÄRF, 20 % tillfaller kommunen. Taxeförslaget från plan- och byggnadsnämnden är framtaget av SÄRF och identiskt med de taxor som tillämpas av övriga till räddningsförbundet anslutna kommuner. I förslaget till taxa enligt ny plan- och byggnadslag som är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingår även denna taxa. Den av plan- och byggnadsnämnden föreslagna taxan är i de allra flesta fall lägre än SKL s förslag. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april Taxa för avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor fastställs. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(27) 99/2011 Dnr Upphävande av regler för avbetalning av anslutning för vatten och avlopp Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 1971, 173, om regler för avbetalning av anslutningsavgift för vatten- och avlopp, upphävs. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2011, 16, om ny vatten- och avloppstaxa. Denna ersätter tidigare regler för avbetalning av anslutningsavgift för vatten- och avlopp som kommunfullmäktige beslutade om den 21 september 1971, 173. Teknik- och serviceförvaltningen bekräftar att reglementet från 1971 är inaktuellt i och med att den nya vatten- och avloppstaxan beslutades i februari Reglementet från 1971 bör upphävas i och med att ny taxa beslutades i februari s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 mars Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 1971, 173, om regler för avbetalning av anslutningsavgift för vatten- och avlopp, upphävs. Sven-Erik Bergström, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

18 100/2011 Dnr Kompletterad exploateringsbudget för 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(27) Arbetsutskottets beslut återremitteras för ytterligare beredning. Kommunfullmäktige antog i mål- och resultatplanen en exploateringsbudget. Kommunen vill kunna svara upp mot en långsiktigt hållbar exploateringsplanering som bland annat hjälper till att genomföra kommunens översiktsplan (ÖP). Exploateringsarbetet ska också kunna redovisa totala utgifter och inkomster för de olika projekten och därmed kan politik och medborgare tidigt se ekonomiseringen av de olika projekten och exploateringsverksamheten i sin helhet. Exploateringsbudgeten redovisar pågående exploateringsprojekt. Behovet av att komplettera dessa projekt har uppkommit bland annat genom att näringsidkare efterfrågar mark för verksamhetsområden, privata markägare begär detaljplanläggning för bostäder och privatpersoner efterfrågar kommunala småhustomter. Kommunledningskontoret redovisar de projekt som föreslås komplettera den befintliga exploateringsbudgeten. I förslaget redovisas ännu så länge bara en initial utgift för detaljplanering inklusive eventuella kompletterande utredningar utgifter fram tills att en eventuell detaljplan kan antas. I samband med att detaljplanen förs till kommunfullmäktige för beslut redovisas i planbeskrivningen utgifterna för genomförandet. I det skedet föreligger då en betydligt fylligare bild av utgifter och inkomster och exploateringsbudgeten kan därmed revideras med de mer kompletta utgifts- och inkomstberäkningarna. I projektsammanställning redovisas förutom var utbyggnadsområdet ligger och vilken typ av byggnation som planeras även vem som äger marken (privat eller kommunal) och hur planering och utbyggnad av allmänplats gata föreslås finansieras (exploateringsavtal eller gatukostnadsutredning) samt hur detaljplanearbetet föreslås finansieras (med planavgift eller planavtal). s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 april Den kompletterade exploateringsbudgeten i enlighet med tjänsteskrivelsen, daterad den 27 april 2011, godkänns. Sven-Erik Bergström, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. diskuteras ingående. Ledamöternas förslag till beslut Margareta Lövgren (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Förslaget antas.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(27) 101/2011 Dnr Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats i detaljplaner med kommunalt vatten och avlopp Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunen ska ha det principiella förhållningssättet att vara huvudman för allmänna platser med undantag för detaljplaner avsedda för fritidsboende där kommunen inte ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen. Om det efter samråd om en detaljplan visar sig vara uppenbart att enskilt huvudmannaskap är mer fördelaktigt ska kommunen överväga att frångå detta principiella förhållningssätt. Kommunens utgifter för utbyggnad av gata och annan allmän plats ska betalas av ägarna till fastigheterna i området (plan- och bygglagen, PBL, 6 kap, 31 ). Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i ärendet. Marks kommun har idag ingen tydlig princip för hur huvudmannaskapsfrågan för allmän plats ska hanteras vid ändring av detaljplaner i omvandlingsområden. Kommunen bör därför göra ett principiellt ställningstagande i frågan. har den 13 december 2010, 202, beslutat föreslå kommunstyrelsen att kommunen bör vara huvudman för allmän plats med undantag för detaljplaner avsedda för fritidsboende där kommunen inte ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen. Om det efter samråd i en specifik detaljplan visar sig vara uppenbart att enskilt huvudmannaskap är mer fördelaktigt föreslår arbetsutskottet att kommunen ska överväga att frångå det principiella förhållningssättet. Inför behandlingen i kommunstyrelsen har ärendet remitterats till teknik- och servicenämnden, miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden för synpunkter. Nämndernas synpunkter och kommunledningskontorets kommentarer till dessa framgår av bilaga. Samtliga nämnder tillstyrker i princip arbetsutskottets förslag. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2011, med förtydligat förslag till beslut som delas ut på dagens sammanträde. Kommunen ska ha det principiella förhållningssättet att vara huvudman för allmänna platser med undantag för detaljplaner avsedda för fritidsboende där kommunen inte ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(27) Om det efter samråd om en detaljplan visar sig vara uppenbart att enskilt huvudmannaskap är mer fördelaktigt ska kommunen överväga att frångå detta principiella förhållningssätt. Kommunens utgifter för utbyggnad av gata och annan allmän plats ska betalas av ägarna till fastigheterna i området (plan- och bygglagen, PBL, 6 kap, 31 ) Jan Eurenius, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. diskuteras ingående. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(27) 102/2011 Dnr Försäljning av fastigheten Mark Öxabäcks Stom 1:59 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Fastigheten Öxabäcks Stom 1:59 säljs. Kommunchefen bemyndigas att genomföra försäljningen. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i ärendet. Teknik och servicenämnden har i beslut den 23 september 2010, 79, konstaterat att det inte finns behov av lokalerna på fastigheten Mark Öxabäcks Stom 1:59 (Sävsjögården), varken på kort eller lång sikt. Därför återlämnas fastigheten till kommunstyrelsen för eventuell försäljning. Fastigheten är bebyggd med förskola och har använts för detta ändamål till vårterminens slut Barnen och verksamheten har flyttats till Öxabäcksskolan, som byggts om för ändamålet. Kommunens LRP-grupp (lokalresursplaneringsgrupp) har analyserat hela kommunens lokalbehov och bedömningen var till en början att socialförvaltningen skulle kunna använda byggnaden som bostad för stora familjer. Socialtjänsten har för närvarande inget sådant behov utan använder sig i framtiden hellre av ordinarie lägenheter, främst i Marks Bostads AB:s (MBAB) bestånd. Byggnaden är i bra skick med kommunalt VA och oljeuppvärmning. Fastigheten ligger inom område för bostadsändamål i detaljplan men bygglovet gäller för förskoleverksamhet s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 april Fastigheten Öxabäcks Stom 1:59 säljs. Kommunchefen bemyndigas att genomföra försäljningen. Sven-Erik Bergström, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(27) 103/2011 Dnr Beredskapsplan för Ringhals Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Beredskapsplanen för Ringhals för Marks kommun, daterad den 19 april 2011, fastställs. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i ärendet. I enlighet med kommunstyrelsens nämndplan har beredskapsplanen för Ringhals för Marks kommun uppdaterats. Beredskapsplanens syfte är att på ett samlat sätt svara upp mot de uppgifter som anges i Länsstyrelsen Hallands plan för Ringhals Kärnkraftverk samt gällande lagstiftning. Beredskapsplanen grundar sig på de föreskrifter som anges i Lag (2003:778) och Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor samt Lag (2006:544) och Förordning (2006:637) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2011, tillsammans med förslag till beredskapsplan daterad den 19 april Beredskapsplanen för Ringhals för Marks kommun, daterad den 19 april 2011, fastställs. Sven-Erik Bergström, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

23 104/2011 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(27) Trafikverkets arbetsplan, väg 156, Sandvadskrysset - yttrande Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 13 maj 2011, som sitt svar över Trafikverkets arbetsplan, väg 156 Sandvadskrysset, och översänder det till Trafikverket. Trafikverket har översänt Arbetsplan, väg 156, Kinna-Härryda Sandvadskrysset väg 156/1612/1626 för yttrande till Marks kommun. Arbetsplanen redovisar att korsningen byggs om till en förskjuten trevägskorsning vilket även medför ombyggnad av tillhörande anslutningsvägar samt busshållsplatser. Trafikverket har tidigare presenterat en förstudie och en skisshandling för arbetsplan. Kommunstyrelsen har den 26 juni 2006, 266, yttrat sig över Vägverkets förstudie och kommunledningskontoret har den 16 november 2010 lämnat synpunkter på skisshandling för arbetsplan. Trafikverket har under arbetet med arbetsplanen haft samrådsmöten och markägarsammanträden. Arbetsplanen är utställd mellan 29 mars och 22 april 2011 på bland annat Huvudbiblioteket i Kinna. Efter genomfört samråd och inkomna synpunkter kommer Trafikverket sammanställa dessa i ett PM. Därefter går Trafikverket vidare med fastställelse av arbetsplanen. Enligt arbetsplanen är byggstart möjlig tidigast våren Det under förutsättning att ekonomiska medel finns tillgängliga och att arbetsplanen inte blir överklagad. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 2 maj 2011, som sitt svar över Trafikverkets arbetsplan, väg 156 Sandvadskrysset, och översänder det till Trafikverket. Trafiksamordnare Maria Sivedal redogör för ärendet. Ledamöternas förslag till beslut Margareta Lövgren (M) föreslår att yttrandet revideras i enlighet med dagens diskussion, innan det översänds till Trafikverket. Förslaget antas. Expedieras till Trafikverket

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(27) 105/2011 Dnr Synpunkter på preliminär trafikförsörjningsplan 2012 Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 12 april 2011, över Trafikförsörjningsplan 2012, och översänder det till Västtrafik AB. Västtrafik AB har utarbetat Preliminär Trafikförsörjningsplan för år 2012 avseende Västtrafik affärsområde Sjuhärad och affärsområde Region (regional tågtrafik). Synpunkterna ska vara Västtrafik tillhanda senast 6 maj Marks kommun har fått förlängd svarstid till 12 maj Vid årsstämman 2010 fattades ett inriktningsbeslut av samtliga ägare som innebär att Västra Götalandsregionen blir ensam ägare till Västtrafik 1 januari Från den 1 januari 2011 gäller också en ny kollektivtrafiklag. Det betyder att detta är den sista trafikförsörjningsplanen som presenteras på det här sättet. De förslag som Västtrafik presenterar har utarbetats för att nå de mål som finns i Västtrafiks verksamhetsplan för åren Västtrafik har bedömt att förslagen ryms inom de ekonomiska ramar som redovisats i Västtrafiks långtidsprognos för s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2011, tillsammans med förslag till synpunkter daterat den 12 april Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 12 april 2011, över Trafikförsörjningsplan 2012, och översänder det till Västtrafik AB. Trafiksamordnare Maria Sivedal redogör för ärendet. diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Västtrafik AB

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(27) 106/2011 Dnr Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Enligt 28 och 29 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december. s behandling Kommunledningskontoret har den 20 april 2011 upprättat förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag. Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(27) 107/2011 Dnr Kravprofil för tillsättning av ny förvaltningschef på bygg- och miljökontoret Arbetsutskottets beslut Kravprofil för tillsättning av ny förvaltningschef på bygg- och miljökontoret godkänns. En ny förvaltningschef på bygg- och miljökontoret ska rekryteras och HR-chef Inger Börjesson presenterar den kravprofil som Manpower Professional har tagit fram och som arbetsutskottet ska godkänna. Ledamöternas förslag till beslut Margareta Lövgren (M) föreslår att arbetsutskottet godkänner kravprofilen. Förslaget antas.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(27) 108/2011 Meddelanden a) Dnr Protokoll Centrala Samverkansgruppen (CAMS), b) Dnr Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet (BRÅ), c) Information från Rikspolisstyrelsen om sociala insatsgrupper. d) Dnr Kallelse till årsmöte , Lygnerns Vattenråd.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00 11.15, samt 13.00-13.25. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.20 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer