SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle Pellby (S) Barbro Petersson Övriga deltagande S Ej tjänstgörande ersättare Helen Eriksson Tjänstemän Suzanna Bengtsson, kommunsekreterare Helena Blomqvist, kommunjurist, 91 Utses att justera Ulf Svenson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, Underskrifter Sekreterare Suzanna Bengtsson 91 Ordförande Margareta Lövgren Justerande Ulf Svenson ANSLA G/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans, 91 Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Marianne Carlsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP S S S Rolf Hallberg Pelle Pellby Barbro Petersson, kl , 92-96, 97 endast Föredragning Helen Eriksson tjänstgör för Barbro Petersson (S), kl , Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare S Helen Eriksson,, kl , S Ulf Svenson MP Lo Göthberg Larsson, kl , Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef, Suzanna Bengtsson, kommunsekreterare Karin Hydén, ekonomichef, Maria Sivedal, trafiksamordnare, Jan Eurenius, seniorkonsult, 101 Olof Larsson, ekonom, 92 Hannes Nilsson, förvaltningschef bygg- och miljökontoret, 97 Inger Börjesson, HR-chef, 107 Martin Svenhed, redovisningschef, 97 Sven-Erik Bergström, kommunledningskontoret, , Utses att justera Pelle Pellby Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, Underskrifter Sekreterare Suzanna Bengtsson Ordförande Margareta Lövgren Justerande Pelle Pellby

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(27) ANSLA G/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans, Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Marianne Carlsson

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(27) Innehållsförteckning Yttrande till förvaltningsrätten i målet angående laglighetsprövning av beslutet om antagande av fördjupad översiktsplan 91 Aprilrapport för kommunstyrelsen information 92 Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga 93 Sommarskola 2011 för årskurs 9 94 Svar på motion om att teckna avtal med ISA ekonomisk förening om diamantboj 95 Svar på motion om ränte- och amorteringsfritt lån till ISA af Lygnern 96 Taxa enligt plan- och bygglagen 97 Taxa för avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 98 Upphävande av regler för avbetalning av anslutning för vatten och avlopp 99 Kompletterad exploateringsbudget för Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats i detaljplaner med kommunalt vatten och avlopp 101 Försäljning av fastigheten Mark Öxabäcks Stom 1: Beredskapsplan för Ringhals 103 Trafikverkets arbetsplan, väg 156, Sandvadskrysset - yttrande 104 Synpunkter på preliminär trafikförsörjningsplan Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 106 Kravprofil för förvaltningschef på bygg- och miljökontoret 107 Meddelanden 108

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(27) 91/2011 Dnr Yttrande till förvaltningsrätten i målet angående laglighetsprövning av beslutet om antagande av fördjupad översiktsplan Arbetsutskottets beslut Yttrandet, daterat den 21 april 2011, översänds som kommunens svar till Förvaltningsrätten i Jönköping. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Margareta Lövgren (M) Ordförande Ulf Svenson (S) Justerande Kommunfullmäktige har i beslut den 21 september 2010, 120, antagit planförslag för fördjupad översiktsplan Kinna, Skene, Örby. I översiktsplanen reserveras mark för väg 156 i en förbifart väster om Skene. Ingemar Gustafsson har begärt laglighetsprövning av detta beslut och yrkar att förvaltningsrätten upphäver beslutet på grund av olaglig markanvändning för vägbygge. Marks kommun bestrider Ingemar Gustafssons yrkande. Ingemar Gustafsson har inkommit med yttrande till förvaltningsrätten den 18 april Förvaltningsrätten har nu gett kommunen tillfälle att yttra sig över Ingemar Gustafssons yttrande och det senast den 12 maj Ett förslag till yttrande till förvaltningsrätten har upprättats, daterat den 21 april I yttrandet vidhåller kommunen vad som tidigare anförts i målet och framhåller särskilt några av de omständigheter som tidigare framförts. Sammanfattningsvis anser kommunen att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller annan författning och att kommunfullmäktige inte har överskridit sina befogenheter. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2011, tillsammans med förslag till yttrande daterat den 21 april Yttrandet, daterat den 21 april 2011, översänds som kommunens svar till Förvaltningsrätten i Jönköping. Kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. diskuteras.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(27) Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Paragrafen förklaras också omedelbart justerad. Expedieras till Förvaltningsrätten i Jönköping.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(27) 92/2011 Dnr Aprilrapport 2011 för kommunstyrelsen information Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. I kommunstyrelsens aprilrapport görs en uppföljning av styrelsens nämndplan och en prognos över det ekonomiska utfallet för hela året. Uppföljningen av nämndplanen utgörs av kortfattade kommentarer till prioriterade uppgifter och visar att verksamheten bedrivs enligt plan. En fylligare redovisning kommer att lämnas i samband med delårsrapporten. Aprilprognos 2011 för kommunstyrelsen: Fördelning på intäkter och kostnader Prognos årsutfall i aprilrapport Belopp i miljoner kr (mnkr) prognos budget Budget- avvikelse Intäkter 6,0 6,1-0,1 Personalkostnader -25,2-26,1 0,9 Övriga kostnader -88,8-89,8 1,0 Nettokostnader -108,0-109,8 1,8 Ekonomichef Karin Hydén och ekonom Olof Larsson redogör för ärendet. diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

8 93/2011 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(27) Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga fastställs. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Sjuhärads samordningsförbund har översänt årsredovisning och revisionsberättelse 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga för fastställande och beslut om ansvarsfrihet. Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga startade sin verksamhet 1 januari Förbundets ändamål är att inom kommunerna Bollebygd, Marks och Svenljungas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, region och kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnande bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samordningsförbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland, Försäkringskassan i Västra Götaland samt Bollebygds kommun, Marks kommun och Svenljunga kommun. Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga upphörde den 31 december Parterna ingår från och med 1 januari 2011 i Sjuhärads samordningsförbund. Frågan om fastställande av årsredovisningen bereds av kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges beslut. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas vidare till kommunfullmäktige utan ytterligare beredning i kommunstyrelsen. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga fastställs. Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(27) 94/2011 Dnr Sommarskola 2011 för årskurs 9 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämndens begäran om täckning av kostnaderna för genomförandet av sommarskola avslås. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i ärendet. Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 7 april 2011, 59, beslutat att hos kommunstyrelsen ansöka om medel för genomförande av sommarskola 2011 för årskurs 9. Marks kommun har vid ett antal tillfällen under tidigare år arrangerat en frivillig sommarskola. Syftet är att ge behörighet till gymnasieskolan för de elever som inte nått målen i årskurs 9. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april Barn- och utbildningsnämndens begäran om täckning av kostnaderna för genomförandet av sommarskola avslås. Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ledamöternas förslag till beslut Pelle Pellby (S) föreslår att kommunstyrelsen ska anslå 100 tkr till barn- och utbildningsnämnden för täckning av nettokostnader för genomförandet av sommarskola. Leif Sternfeldt (C) föreslår enligt kommunledningskontorets förslag att barnoch utbildningsnämndens begäran om täckning av kostnaderna för genomförandet av sommarskola avslås. Beslutsgång Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag, dels Pelle Pellbys (S) om att kommunstyrelsen ska anslå 100 tkr till barn- och utbildningsnämnden för täckning av nettokostnader för genomförandet av sommarskola, dels Leif Sternfeldts (C) förslag om att barn- och utbildningsnämndens begäran om täckning av kostnaderna för genomförandet av sommarskola avslås. Därefter ställer ordföranden Pelle Pellbys förslag mot Leif Sternfeldts förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Leif Sternfeldts (C) förslag.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) 95/2011 Dnr Svar på motion om att teckna avtal med ISA ekonomisk förening om diamantboj Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen ISA ekonomisk förening uppmanas att ansöka om verksamhetsersättning för sin verksamhet för år , samt bifoga verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att pröva frågan om verksamhetsersättning. Motionen är därmed besvarad. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Leif Sternfeldt (C) föreslår i motion den 20 november 2010 att Marks kommun tecknar ett avtal om diamantboj med ISA ekonomisk förening till ett värde av högst en miljon kronor. Utöver denna motion har även Sonia Danella-Smith (S) den 21 november 2010 motionerat om ett ränte- och amorteringsfritt lån till ISA af Lygnern. Som skäl anges i bägge motionerna att båten ISA af Lygnern på olika sätt kommer att öka kommunens attraktionskraft. I motionerna anges tre olika ekonomiska stödformer. Leif Sternfeldt föreslår att kommunen antingen blir sponsor med ett belopp om högst en miljon kronor eller att den ekonomiska föreningen får ett lån med kommunal borgen. Sonia Danella-Smith föreslår att kommunen ger den ekonomiska föreningen ett ränte- och amorteringsfritt lån på en miljon kronor. Av kommunens finanspolicy framgår att kommunal borgen kan nytecknas för föreningar och övriga organisationer för ändamål av stort allmännyttigt intresse. Borgen lämnas efter särskild och restriktiv prövning. Kommunens borgensåtaganden, utöver de helägda bolagen, har successivt begränsats. Ett för föreningen ränte- och amorteringsfritt lån innebär att den kommunala verksamheten belastas med en årlig kostnad för räntor och avskrivningar. Kommunen har inte lämnat några ränte- och amorteringsfritt lån men vid en eventuell prövning bör villkoren i kommunens finanspolicy vara tillämpliga. Kommunen har ett sponsoravtal. Detta gäller Mark basket, BK Marbos damlag, och avser marknadsföring av kommunen och deltagande i olika ungdomsaktiviteter. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2011.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(27) ISA ekonomisk förening uppmanas att ansöka om verksamhetsersättning för sin verksamhet för år , samt bifoga verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att pröva frågan om verksamhetsersättning. Motionen är därmed besvarad. Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(27) 96/2011 Dnr Svar på motion om ränte- och amorteringsfritt lån till ISA af Lygnern Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen ISA ekonomisk förening uppmanas att ansöka om verksamhetsersättning för sin verksamhet för år , samt bifoga verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att pröva frågan om verksamhetsersättning. Motionen är därmed besvarad. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Sonia Danella-Smith (S) föreslår i en motion den 21 november 2010 att Marks kommun ger ISA ekonomisk förening ett ränte- och amorteringsfritt lån på en miljon kronor. Utöver denna motion har även Leif Sternfeldt (C) den 20 november 2010 motionerat om Marks kommun tecknar ett avtal om diamantboj till ett värde av högst 1 miljon kronor. Som skäl anges i bägge motionerna att båten ISA af Lygnern på olika sätt kommer att öka kommunens attraktionskraft. I motionerna anges tre olika ekonomiska stödformer. Leif Sternfeldt föreslår att kommunen antingen blir sponsor med ett belopp om högst en miljon kronor eller att den ekonomiska föreningen får ett lån med kommunal borgen. Sonia Danella-Smith föreslår att kommunen ger den ekonomiska föreningen ett ränte- och amorteringsfritt lån på en miljon kronor. Av kommunens finanspolicy framgår att kommunal borgen kan nytecknas för föreningar och övriga organisationer för ändamål av stort allmännyttigt intresse. Borgen lämnas efter särskild och restriktiv prövning. Kommunens borgensåtaganden, utöver de helägda bolagen, har successivt begränsats. Ett för föreningen ränte- och amorteringsfritt lån innebär att den kommunala verksamheten belastas med en årlig kostnad för räntor och avskrivningar. Kommunen har inte lämnat några ränte- och amorteringsfritt lån men vid en eventuell prövning bör villkoren i kommunens finanspolicy vara tillämpliga. Kommunen har ett sponsoravtal. Detta gäller Mark basket, BK Marbos damlag, och avser marknadsföring av kommunen och deltagande i olika ungdomsaktiviteter. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2011.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(27) ISA ekonomisk förening uppmanas att ansöka om verksamhetsersättning för sin verksamhet för år , samt bifoga verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att pröva frågan om verksamhetsersättning. Motionen är därmed besvarad. Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(27) 97/2011 Dnr Taxa enligt plan- och bygglagen Arbetsutskottets beslut återremitteras till plan- och byggnadsnämnden för ytterligare beredning. Plan- och byggnadsnämnden har den 16 mars 2011, 43, överlämnat förslag till ny taxa enligt plan- och bygglagen. En ny plan- och bygglag (PBL) träder i kraft den 2 maj Lagen innehåller flera nya arbetsuppgifter för plan- och byggnadsnämnden. För att täcka de kostnader som därmed uppstår behöver en ny taxa tas fram. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram förslag till ny taxa och plan- och byggnadsnämndens förslag överensstämmer med några få undantag och förtydligande från detta förslag. Även nu gällande taxa har konstruerats enligt ett av SKL framtaget normförslag. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj Plan- och byggnadsnämndens förslag till taxa enligt plan- och bygglagen fastställs med följande tillägg och ändringar; Tillägg: Avgiftsbestämning Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. Finner plan- och byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Särskilda skäl är att avgiften väsentligt avviker från en avgift beräknad genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Texten Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa ersätts med texten Om avgiften inte kan beräknas enligt någon fastställd fast taxa skall avgiften tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa.. Den delen av tabell 7 Avgift för besked, som avser strandskyddsdispens utgår. Taxan ska gälla från och med Nu gällande taxa upphör att gälla från samma datum.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(27) Plan- och byggnadsnämnden ska återkomma med en utvärdering av den nya taxan efter Redovisningschef Martin Svenhed och förvaltningschef bygg- och miljökontoret Hannes Nilsson redogör för ärendet. diskuteras ingående. Ledamöternas förslag till beslut Pelle Pellby (S) föreslår att ärendet återremitteras till plan- och byggnadsnämnden för ytterligare beredning. Förslaget antas.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(27) 98/2011 Dnr Taxa för avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Taxa för avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor fastställs. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Plan- och byggnadsnämnden har den 16 mars 2011, 43, överlämnat förslag till ny taxa enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillstånd och prövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor utförs i kommunen av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF). Taxorna faktureras av kommunen, 80 % tillfaller SÄRF, 20 % tillfaller kommunen. Taxeförslaget från plan- och byggnadsnämnden är framtaget av SÄRF och identiskt med de taxor som tillämpas av övriga till räddningsförbundet anslutna kommuner. I förslaget till taxa enligt ny plan- och byggnadslag som är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingår även denna taxa. Den av plan- och byggnadsnämnden föreslagna taxan är i de allra flesta fall lägre än SKL s förslag. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april Taxa för avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor fastställs. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(27) 99/2011 Dnr Upphävande av regler för avbetalning av anslutning för vatten och avlopp Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 1971, 173, om regler för avbetalning av anslutningsavgift för vatten- och avlopp, upphävs. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2011, 16, om ny vatten- och avloppstaxa. Denna ersätter tidigare regler för avbetalning av anslutningsavgift för vatten- och avlopp som kommunfullmäktige beslutade om den 21 september 1971, 173. Teknik- och serviceförvaltningen bekräftar att reglementet från 1971 är inaktuellt i och med att den nya vatten- och avloppstaxan beslutades i februari Reglementet från 1971 bör upphävas i och med att ny taxa beslutades i februari s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 mars Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 1971, 173, om regler för avbetalning av anslutningsavgift för vatten- och avlopp, upphävs. Sven-Erik Bergström, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

18 100/2011 Dnr Kompletterad exploateringsbudget för 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(27) Arbetsutskottets beslut återremitteras för ytterligare beredning. Kommunfullmäktige antog i mål- och resultatplanen en exploateringsbudget. Kommunen vill kunna svara upp mot en långsiktigt hållbar exploateringsplanering som bland annat hjälper till att genomföra kommunens översiktsplan (ÖP). Exploateringsarbetet ska också kunna redovisa totala utgifter och inkomster för de olika projekten och därmed kan politik och medborgare tidigt se ekonomiseringen av de olika projekten och exploateringsverksamheten i sin helhet. Exploateringsbudgeten redovisar pågående exploateringsprojekt. Behovet av att komplettera dessa projekt har uppkommit bland annat genom att näringsidkare efterfrågar mark för verksamhetsområden, privata markägare begär detaljplanläggning för bostäder och privatpersoner efterfrågar kommunala småhustomter. Kommunledningskontoret redovisar de projekt som föreslås komplettera den befintliga exploateringsbudgeten. I förslaget redovisas ännu så länge bara en initial utgift för detaljplanering inklusive eventuella kompletterande utredningar utgifter fram tills att en eventuell detaljplan kan antas. I samband med att detaljplanen förs till kommunfullmäktige för beslut redovisas i planbeskrivningen utgifterna för genomförandet. I det skedet föreligger då en betydligt fylligare bild av utgifter och inkomster och exploateringsbudgeten kan därmed revideras med de mer kompletta utgifts- och inkomstberäkningarna. I projektsammanställning redovisas förutom var utbyggnadsområdet ligger och vilken typ av byggnation som planeras även vem som äger marken (privat eller kommunal) och hur planering och utbyggnad av allmänplats gata föreslås finansieras (exploateringsavtal eller gatukostnadsutredning) samt hur detaljplanearbetet föreslås finansieras (med planavgift eller planavtal). s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 april Den kompletterade exploateringsbudgeten i enlighet med tjänsteskrivelsen, daterad den 27 april 2011, godkänns. Sven-Erik Bergström, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. diskuteras ingående. Ledamöternas förslag till beslut Margareta Lövgren (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Förslaget antas.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(27) 101/2011 Dnr Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats i detaljplaner med kommunalt vatten och avlopp Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunen ska ha det principiella förhållningssättet att vara huvudman för allmänna platser med undantag för detaljplaner avsedda för fritidsboende där kommunen inte ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen. Om det efter samråd om en detaljplan visar sig vara uppenbart att enskilt huvudmannaskap är mer fördelaktigt ska kommunen överväga att frångå detta principiella förhållningssätt. Kommunens utgifter för utbyggnad av gata och annan allmän plats ska betalas av ägarna till fastigheterna i området (plan- och bygglagen, PBL, 6 kap, 31 ). Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i ärendet. Marks kommun har idag ingen tydlig princip för hur huvudmannaskapsfrågan för allmän plats ska hanteras vid ändring av detaljplaner i omvandlingsområden. Kommunen bör därför göra ett principiellt ställningstagande i frågan. har den 13 december 2010, 202, beslutat föreslå kommunstyrelsen att kommunen bör vara huvudman för allmän plats med undantag för detaljplaner avsedda för fritidsboende där kommunen inte ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen. Om det efter samråd i en specifik detaljplan visar sig vara uppenbart att enskilt huvudmannaskap är mer fördelaktigt föreslår arbetsutskottet att kommunen ska överväga att frångå det principiella förhållningssättet. Inför behandlingen i kommunstyrelsen har ärendet remitterats till teknik- och servicenämnden, miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden för synpunkter. Nämndernas synpunkter och kommunledningskontorets kommentarer till dessa framgår av bilaga. Samtliga nämnder tillstyrker i princip arbetsutskottets förslag. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2011, med förtydligat förslag till beslut som delas ut på dagens sammanträde. Kommunen ska ha det principiella förhållningssättet att vara huvudman för allmänna platser med undantag för detaljplaner avsedda för fritidsboende där kommunen inte ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(27) Om det efter samråd om en detaljplan visar sig vara uppenbart att enskilt huvudmannaskap är mer fördelaktigt ska kommunen överväga att frångå detta principiella förhållningssätt. Kommunens utgifter för utbyggnad av gata och annan allmän plats ska betalas av ägarna till fastigheterna i området (plan- och bygglagen, PBL, 6 kap, 31 ) Jan Eurenius, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. diskuteras ingående. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(27) 102/2011 Dnr Försäljning av fastigheten Mark Öxabäcks Stom 1:59 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Fastigheten Öxabäcks Stom 1:59 säljs. Kommunchefen bemyndigas att genomföra försäljningen. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i ärendet. Teknik och servicenämnden har i beslut den 23 september 2010, 79, konstaterat att det inte finns behov av lokalerna på fastigheten Mark Öxabäcks Stom 1:59 (Sävsjögården), varken på kort eller lång sikt. Därför återlämnas fastigheten till kommunstyrelsen för eventuell försäljning. Fastigheten är bebyggd med förskola och har använts för detta ändamål till vårterminens slut Barnen och verksamheten har flyttats till Öxabäcksskolan, som byggts om för ändamålet. Kommunens LRP-grupp (lokalresursplaneringsgrupp) har analyserat hela kommunens lokalbehov och bedömningen var till en början att socialförvaltningen skulle kunna använda byggnaden som bostad för stora familjer. Socialtjänsten har för närvarande inget sådant behov utan använder sig i framtiden hellre av ordinarie lägenheter, främst i Marks Bostads AB:s (MBAB) bestånd. Byggnaden är i bra skick med kommunalt VA och oljeuppvärmning. Fastigheten ligger inom område för bostadsändamål i detaljplan men bygglovet gäller för förskoleverksamhet s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 april Fastigheten Öxabäcks Stom 1:59 säljs. Kommunchefen bemyndigas att genomföra försäljningen. Sven-Erik Bergström, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(27) 103/2011 Dnr Beredskapsplan för Ringhals Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Beredskapsplanen för Ringhals för Marks kommun, daterad den 19 april 2011, fastställs. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i ärendet. I enlighet med kommunstyrelsens nämndplan har beredskapsplanen för Ringhals för Marks kommun uppdaterats. Beredskapsplanens syfte är att på ett samlat sätt svara upp mot de uppgifter som anges i Länsstyrelsen Hallands plan för Ringhals Kärnkraftverk samt gällande lagstiftning. Beredskapsplanen grundar sig på de föreskrifter som anges i Lag (2003:778) och Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor samt Lag (2006:544) och Förordning (2006:637) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2011, tillsammans med förslag till beredskapsplan daterad den 19 april Beredskapsplanen för Ringhals för Marks kommun, daterad den 19 april 2011, fastställs. Sven-Erik Bergström, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

23 104/2011 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(27) Trafikverkets arbetsplan, väg 156, Sandvadskrysset - yttrande Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 13 maj 2011, som sitt svar över Trafikverkets arbetsplan, väg 156 Sandvadskrysset, och översänder det till Trafikverket. Trafikverket har översänt Arbetsplan, väg 156, Kinna-Härryda Sandvadskrysset väg 156/1612/1626 för yttrande till Marks kommun. Arbetsplanen redovisar att korsningen byggs om till en förskjuten trevägskorsning vilket även medför ombyggnad av tillhörande anslutningsvägar samt busshållsplatser. Trafikverket har tidigare presenterat en förstudie och en skisshandling för arbetsplan. Kommunstyrelsen har den 26 juni 2006, 266, yttrat sig över Vägverkets förstudie och kommunledningskontoret har den 16 november 2010 lämnat synpunkter på skisshandling för arbetsplan. Trafikverket har under arbetet med arbetsplanen haft samrådsmöten och markägarsammanträden. Arbetsplanen är utställd mellan 29 mars och 22 april 2011 på bland annat Huvudbiblioteket i Kinna. Efter genomfört samråd och inkomna synpunkter kommer Trafikverket sammanställa dessa i ett PM. Därefter går Trafikverket vidare med fastställelse av arbetsplanen. Enligt arbetsplanen är byggstart möjlig tidigast våren Det under förutsättning att ekonomiska medel finns tillgängliga och att arbetsplanen inte blir överklagad. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 2 maj 2011, som sitt svar över Trafikverkets arbetsplan, väg 156 Sandvadskrysset, och översänder det till Trafikverket. Trafiksamordnare Maria Sivedal redogör för ärendet. Ledamöternas förslag till beslut Margareta Lövgren (M) föreslår att yttrandet revideras i enlighet med dagens diskussion, innan det översänds till Trafikverket. Förslaget antas. Expedieras till Trafikverket

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(27) 105/2011 Dnr Synpunkter på preliminär trafikförsörjningsplan 2012 Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 12 april 2011, över Trafikförsörjningsplan 2012, och översänder det till Västtrafik AB. Västtrafik AB har utarbetat Preliminär Trafikförsörjningsplan för år 2012 avseende Västtrafik affärsområde Sjuhärad och affärsområde Region (regional tågtrafik). Synpunkterna ska vara Västtrafik tillhanda senast 6 maj Marks kommun har fått förlängd svarstid till 12 maj Vid årsstämman 2010 fattades ett inriktningsbeslut av samtliga ägare som innebär att Västra Götalandsregionen blir ensam ägare till Västtrafik 1 januari Från den 1 januari 2011 gäller också en ny kollektivtrafiklag. Det betyder att detta är den sista trafikförsörjningsplanen som presenteras på det här sättet. De förslag som Västtrafik presenterar har utarbetats för att nå de mål som finns i Västtrafiks verksamhetsplan för åren Västtrafik har bedömt att förslagen ryms inom de ekonomiska ramar som redovisats i Västtrafiks långtidsprognos för s behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2011, tillsammans med förslag till synpunkter daterat den 12 april Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 12 april 2011, över Trafikförsörjningsplan 2012, och översänder det till Västtrafik AB. Trafiksamordnare Maria Sivedal redogör för ärendet. diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Västtrafik AB

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(27) 106/2011 Dnr Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Enligt 28 och 29 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december. s behandling Kommunledningskontoret har den 20 april 2011 upprättat förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag. Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(27) 107/2011 Dnr Kravprofil för tillsättning av ny förvaltningschef på bygg- och miljökontoret Arbetsutskottets beslut Kravprofil för tillsättning av ny förvaltningschef på bygg- och miljökontoret godkänns. En ny förvaltningschef på bygg- och miljökontoret ska rekryteras och HR-chef Inger Börjesson presenterar den kravprofil som Manpower Professional har tagit fram och som arbetsutskottet ska godkänna. Ledamöternas förslag till beslut Margareta Lövgren (M) föreslår att arbetsutskottet godkänner kravprofilen. Förslaget antas.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(27) 108/2011 Meddelanden a) Dnr Protokoll Centrala Samverkansgruppen (CAMS), b) Dnr Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet (BRÅ), c) Information från Rikspolisstyrelsen om sociala insatsgrupper. d) Dnr Kallelse till årsmöte , Lygnerns Vattenråd.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 14.20 16.30. Paus klockan 15.00 15.15. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Stellan Hammarberg tjänstgör för Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Pelle Pellby S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00 11.15, samt 13.00-13.25. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren

Läs mer

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10 Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.30. Paus klockan 14.45-15.05. Beslutande (S) Pelle Pellby (S) Barbro Petersson (S) Ulf Svenson (M) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.00 11.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson MBP MP S S Henry Sandahl kl. 09.00-10.40 37-40 Lo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-14.20 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson 94-97, 99-103 M Anders Lindal tjänstför för Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.35 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.30 17.30, 1-14 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.50 17.30, 239-257 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13.30 15.30. Paus och ajournering klockan 14.35-15.05. Beslutande s Pelle Pellby m Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Barbro Petersson C KD S Anders Andersson Ola Andreasson Christopher

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 169-177, 179-185 FP Rolf Hallberg

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 13.30 15.05 Beslutande Övriga närvarande M M C C MBP L MP S S S S S V MOD SD M M C KD MBP KD S S V Tomas Johansson

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Margareta Lövgren FP Per-Elof Isaksson MBP S S Henry Sandahl Lisa Dahlberg Pauli Kuitunen

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-11 Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 14.10 17.20. Paus klockan 15.00 15.15. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.50 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, 2-9, 11-14 FP S S Rolf Hallberg Pelle Pellby Helen

Läs mer

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun 2010-04-20 1 (10) Plats och tid Samrehab, Skene Lasarett, Skene, klockan 09.00 11.45 Beslutande Ersättare Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen Per-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-11-16 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 13.30, Smedjan, Nämndhuset Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Annika Engelbrektsson (S) Roland Halvarsson (V) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-11.15 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg, 222-232, kl. 08.30-10.00 MP Lo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.25. Beslutande M Margareta Lövgren M MP Tomas Johansson, tjänstgör för Leif Sternfeldt (C) kl 13.30-14.20,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30-16.40 Beslutande M - MBP Lennart Svensson tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén (M), klockan 16.00-16.40, 13-15

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.00. Paus klockan 15.15-15.30. Ajounering klockan 16.25-16.35. Beslutande M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl. 19.00-20.45 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30-17.00. Beslutande M M C KD FP S S Margareta Lövgren, 131-141 samt 143-149 Tomas Johansson (M),

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Katarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson S Roger Sörman

Ej tjänstgörande ersättare C Katarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson S Roger Sörman Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 8.30-12.30 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer