SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan varav KSAU ÖP, klockan Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör för Leif Sternfeldt (C) FP M MP S S Rolf Hallberg, kl , 158 Thomas Johansson, tjänstgör för Rolf Hallberg (FP), kl , samt Lo Göthberg Larsson (MP), tjänstgör för Rolf Hallberg (FP) 161 Pelle Pellby Barbro Petersson Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Tomas Johansson, kl , 158 MP Lo Göthberg Larsson, 158 samt S Ulf Dahlberg, samt S Lisa Dahlberg, kl , samt kl , FP Rolf Hallberg, kl , Övriga M Pär-Erik Johansson, ordf. teknik- och servicenämnden, 158 S Bo Petersson, v. ordf. teknik- och servicenämnden, 158 S Anita Lomander, v. ordf. socialnämnden, 158 MP Kristina Hasselblad, ordf. miljönämnden, 158 S Berndt Ekholm, v. ordf. miljönämnden, 158 MP Lars-Olof Sandberg, ordf. Mark Kraftvärme AB, 158 KD Elise Arnell, ordf. kultur- och fritidsnämnden, 158 S Thord Harrysson, v. ordf. kultur- och fritidsnämnden, 158 C Pontus Johansson, ordf. plan- och byggnadsnämnden, 158 S Bror-Eric Johansson, v. ordf. Marks Bostads AB, 158 MBP Henry Sandahl, kommunstyrelsen, 158 V Emil Persson Torgerson, kommunstyrelsen, 158 Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef Anna Engström, kommunsekreterare Tord Lundborg, förvaltningschef, bygg- och miljökontoret, 158 Ing-Marie Sjöblom, plantekniker, bygg- och miljökontoret, 158 Sofia Refsnes, planarkitekt, bygg- och miljökontoret, 158 Pernilla Jacobsson, arkitekt, konsult, bygg- och miljökontoret, 158

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(24) Karl Lundgren, förvaltningschef, teknik- och servicenämnden, Lena Lindblad, upphandlare, teknik- och servicenämnden, Christer Nilsson, personalchef, 161 Martin Svenhed, redovisningschef, Karin Hydén, ekonomichef, Olof Larsson, ekonom, Lena Ehrnlund, administrativ chef, Utses att justera Justeringens plats och tid Pelle Pellby Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Anna Engström Ordförande Margareta Lövgren Justerande Pelle Pellby

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(24) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Carina Skredsvik

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(24) Innehållsförteckning KSAU ÖP avstämning 158 Upphandling av kontors- och skolmateriel antagande av anbud 159 Upphandling av möbler antagande av anbud 160 Årsredovisning 2011 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 161 Begäran om finansiering av ytjordvärmeanläggning i Fotskäls Bygdegård Begäran om borgensåtagade från Kooperativet Arbetsglädjen Skene Ekonomisk förening Mål- och resultatplan 2013 för kommunstyrelsen 164 Utdebitering Taxor och avgifter Mål- och resultatplan för Marks kommun 167 Meddelanden 168

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(24) 158/2012 KSAU ÖP Ärende (inga handlingar) Föredragande 1. KSAU ÖP avstämning Tord Lundborg, förvaltningschef, bygg- och miljökontoret.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(24) 159/2012 Dnr Upphandling av kontors- och skolmaterial antagande av anbud Arbetsutskottets beslut Följande anbudsgivare antas som leverantörer till Marks kommun och Mark Kraftvärme: A. Kontorsmateriel Staples Sweden AB B. Skolmateriel Staples Sweden AB Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer. Ärendet Gällande ramavtal avseende möbler har löpt ut och ny upphandling har skett, i enlighet med det förfrågningsunderlag som kommunstyrelsens arbetsutskott godkände den 23 maj 2012, 100. Upphandlingen omfattar förbrukningsmateriel för kontor för Marks kommun och Mark Kraftvärme AB och skola och är uppdelad i följande områden: A. Kontorsmateriel inkl. kopieringspapper B. Skolmateriel Upphandlingsvärdet beräknas uppgå till ca kronor per avtalsår, exklusive mervärdesskatt. Upphandlingen har annonserats under perioden och vid anbudstidens utgång hade totalt sex anbud inkommit, samtliga kvalificerade. Genomgång av offererade produkter har gjorts och jämförelse har skett avseende kvalitet, design mm. I några fall har prover begärts in för att kunna fastställa att offererade produkter är jämförbara och i enlighet med ställda krav. Detta arbete har gjorts av den referensgrupp som tillsatts för upphandlingen. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 11 september 2012, där följande föreslås: Följande anbudsgivare antas som leverantörer till Marks kommun och Mark Kraftvärme: A. Kontorsmateriel Staples Sweden AB B. Skolmateriel Staples Sweden AB Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer. Dagens sammanträde Förvaltningschef för teknik- och serviceförvaltningen Karl Lundgren redogör för ärendet. Ärendet diskuteras.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(24) Beslutsgång Ordföranden föreslår följande förslag till beslut: Följande anbudsgivare antas som leverantörer till Marks kommun och Mark Kraftvärme: A. Kontorsmateriel Staples Sweden AB B. Skolmateriel Staples Sweden AB Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer. Förslagen antas.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(24) 160/2012 Dnr Upphandling av möbler antagande av anbud Arbetsutskottets beslut Följande anbudsgivare antas som leverantörer till Marks kommun och de kommunala bolagen för respektive produktområde och rangordnas enligt följande: Vård och omsorg: Skola och förskola: Kontor och offentlig miljö: 1. Informa Inredning i Kinna AB 2. Kinnarps AB 3. EFG Kontorsmöbler AB 1. ABA Skol AB 2. Informa Inredning i Kinna AB 3. Kinnarps AB 1. Informa Inredning AB 2. Kinnarps AB 3. Kontorsfackhandlarna Rådberg AB Rangordningen gäller vid avrop under kr. Vid inköp över detta belopp ska förnyad konkurrensutsättning ske bland antagna leverantörer. Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer. Ärendet Gällande ramavtal avseende möbler har löpt ut och ny upphandling har skett, i enlighet med förfrågningsunderlag som godkändes i kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2012, 46. Upphandlingen omfattar möbler för såväl Marks kommun som de kommunala bolagen och avser följande produktområden: Vård och omsorg Skola och förskola Kontor och offentlig miljö Upphandlingsvärdet beräknas uppgå till ca kronor per avtalsår, exklusive mervärdesskatt. Upphandlingen har annonserats under perioden och vid anbudstidens utgång hade totalt åtta anbud inkommit, samtliga kvalificerade. Genomgång av offererade produkter har gjorts och jämförelse har skett avseende kvalitet, design mm. I några fall har prover begärts in för att kunna fastställa att offererade produkter är jämförbara och i enlighet med ställda krav. Detta arbete har gjorts av den referensgrupp som tillsatts för upphandlingen.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(24) Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 september 2012, där följande föreslås: Följande anbudsgivare antas som leverantörer till Marks kommun och de kommunala bolagen för respektive produktområde och rangordnas enligt följande: Vård och omsorg: Skola och förskola: Kontor och offentlig miljö: 1. Informa Inredning i Kinna AB 2. Kinnarps AB 3. EFG Kontorsmöbler AB 1. ABA Skol AB 2. Informa Inredning i Kinna AB 3. Kinnarps AB 1. Informa Inredning AB 2. Kinnarps AB 3. Kontorsfackhandlarna Rådberg AB Rangordningen gäller vid avrop under kr. Vid inköp över detta belopp ska förnyad konkurrensutsättning ske bland antagna leverantörer. Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer. Dagens sammanträde Förvaltningschef för teknik- och serviceförvaltningen Karl Lundgren redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår följande förslag till beslut: Följande anbudsgivare antas som leverantörer till Marks kommun och de kommunala bolagen för respektive produktområde och rangordnas enligt följande: Vård och omsorg: Skola och förskola: Kontor och offentlig miljö: 1. Informa Inredning i Kinna AB 2. Kinnarps AB 3. EFG Kontorsmöbler AB 1. ABA Skol AB 2. Informa Inredning i Kinna AB 3. Kinnarps AB 1. Informa Inredning AB 2. Kinnarps AB 3. Kontorsfackhandlarna Rådberg AB Rangordningen gäller vid avrop under kr. Vid inköp över detta belopp ska förnyad konkurrensutsättning ske bland antagna leverantörer.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(24) Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer. Förslagen antas.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(24) 161/2012 Dnr Årsredovisning 2011 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Årsberättelsen 2011 för Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund fastställs. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Marks kommun är sedan 2010 medlem i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Enlig beslutad förbundsordning 7 ska revisorernas berättelse tillsammans med förbundets årsberättelse överlämnas till respektive Medlemskommuns fullmäktige för att dessa ska kunna besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Revisorerna har vid sin granskning inte funnit något att anmärka på och har därför tillstyrkt att årsredovisningen godkänns. Kommunledningskontoret bedömer därför att årsberättelsen kan fastställas. Frågan om fastställande av årsredovisningen bereds av kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan beredning av kommunstyrelsen. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 september 2012, där det föreslås att årsberättelsen 2011 för Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund fastställs. Dagens sammanträde Personalchef Christer Nilsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att årsberättelsen 2011 för Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund fastställs. Förslaget antas. Jäv Thomas Johansson (M) och Ulf Dahlberg (S) anmäler jäv. Lo Göthberg Larsson (MP) tjänstgör för Rolf Hallberg (FP).

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(24) 162/2012 Dnr Begäran om finansiering av ytjordvärmeanläggning i Fotskäls bygdegård Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Enligt Finanspolicy för Marks kommun kan kommunal borgen endast nytecknas för föreningar och övriga organisationer för ändamål av stort allmänt intresse. Finansiering av ytjordvärmeanläggning för uppvärmning av Fotskäls bygdegård bedöms inte ligga inom det som i finanspolicyn avses med stort allmänt intresse. Det finns därmed inget stöd i denna för att bevilja lån eller kommunal borgen. Begäran om lån eller kommunal borgen avslås därför. Vad avser begäran om bidrag till föreningar och övriga organisationer hanteras dessa av kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Fotskäls Bygdegårdsförening har inkommit med begäran om kommunalt lån eller kommunal borgen på kronor för finansering av ytjordvärmeanläggning för uppvärmning av Fotskäls bygdegård. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 september 2012, där följande övervägande görs: Enligt Finanspolicy för Marks kommun fastställd av kommunfullmäktige , 234 kan kommunal borgen nytecknas för föreningar och övriga organisationer för ändamål av stort allmänt intresse. Borgen lämnas efter särskild och restriktiv prövning. Enligt finanspolicyn fastställer kommunfullmäktige ramar för borgen och kommunstyrelsen beslutar om borgen inom den av fullmäktige fastställda ramen. Finansiering av ytjordvärmeanläggning för uppvärmning av Fotskäls bygdegård bedöms inte ligga inom det som i finanspolicyn avses med stort allmän intresse. Det finns därmed inget stöd i denna för att bevilja lån eller kommunal borgen. Det föreslås därför att den från Fotskäls Bygdegårdsförening inkomna begäran om kommunalt lån eller kommunal borgen för finansering av ytjordvärmeanläggning för uppvärmning av Fotskäls bygdegård avslås. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Pelle Pellby (S) föreslår följande förslag till beslut:

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(24) Enligt Finanspolicy för Marks kommun kan kommunal borgen endast nytecknas för föreningar och övriga organisationer för ändamål av stort allmänt intresse. Finansiering av ytjordvärmeanläggning för uppvärmning av Fotskäls bygdegård bedöms inte ligga inom det som i finanspolicyn avses med stort allmänt intresse. Det finns därmed inget stöd i denna för att bevilja lån eller kommunal borgen. Begäran om lån eller kommunal borgen avslås därför. Vad avser begäran om bidrag till föreningar och övriga organisationer hanteras dessa av kultur- och fritidsnämnden. Förslagen antas.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(24) 163/2012 Dnr Begäran om borgensåtagande från Kooperativet Arbetsglädjen i Skene Ekonomisk förening Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Den verksamhet som bedrivs inom Kooperativet Arbetsglädjen i Skene Ekonomisk förening fyller en viktig roll, men däremot får kommunen enligt kommunallagen inte lämna individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare, utan får bara allmänt främja näringslivet. Detta medför att kommunen inte har någon laglig möjlighet att ge borgen till den ekonomiska föreningen Kooperativet Arbetsglädjen i Skene. Kommunchefen får i uppdrag att pröva andra möjligheter att bistå Kooperativet Arbetsglädjen i Skene i dess arbete. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Kooperativet Arbetsglädjen i Skene Ekonomisk Förening har inkommit med begäran om kommunal borgen. Kooperativet Arbetsglädjen i Skene Ekonomisk förening är ett socialt kooperativ, med för närvarande nio anställda, två som arbetstränar och en person som är placerad av socialförvaltningen. Styrelsen för kooperativet har beslutat att ansöka om en checkräkningskredit på kronor. Krediten behövs för att utjämna variationer under året i kooperativets fakturering, För erhålla kredit krävs enligt styrelsen en borgensman, och styrelsen anhåller därför om att Marks kommun går i borgen för den sökta krediten. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 september 2012, där följande övervägande görs: Enligt Finanspolicy för Marks kommun fastställd av kommunfullmäktige , 234 kan kommunal borgen nytecknas för föreningar och övriga organisationer för ändamål av stort allmänt intresse. Den verksamhet som bedrivs av Kooperativet Arbetsglädjen i Skene bedöms inte ligga inom det som i finanspolicyn avses med stort allmänt intresse. Det finns därmed inget stöd i denna för att bevilja lån eller kommunal borgen. Det föreslås därför att den från Kooperativet Arbetsglädjen i Skene inkomna begäran om kommunal borgen avslås. Dagens sammanträde Kommunchef Haleh Lindqvist redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Pelle Pellby (S) föreslår följande förslag till beslut:

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(24) Den verksamhet som bedrivs inom Kooperativet Arbetsglädjen i Skene Ekonomisk förening fyller en viktig roll, men däremot får kommunen enligt kommunallagen inte lämna individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare, utan får bara allmänt främja näringslivet. Detta medför att kommunen inte har någon laglig möjlighet att ge borgen till den ekonomiska föreningen Kooperativet Arbetsglädjen i Skene. Kommunchefen får i uppdrag att pröva andra möjligheter att bistå Kooperativet Arbetsglädjen i Skene i dess arbete. Förslagen antas.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(24) 164/2012 Dnr Mål- och resultatplan 2013 för kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Mål- och resultatplanen för kommunstyrelsens verksamhet 2013 godkänns. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. Ärendet Det är kommunstyrelsen som, utifrån sitt grunduppdrag för huvudverksamheten Styrning och ledning, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar också för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har 2013 en nettoram på 102,5 miljoner kronor efter ramjusteringar för organisationsförändringar under 2012 och effekter av sänkt internränta på investeringar från 4,5 procent till 2,9 procent från och med Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2012, där det föreslås att mål- och resultatplanen för kommunstyrelsens verksamhet 2013 godkänns. Dagens sammanträde Ekonom Olof Larsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att mål- och resultatplanen för kommunstyrelsens verksamhet 2013 godkänns. Förslaget antas.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(24) 165/2012 Dnr Utdebitering 2013 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2013 fastställs till oförändrat 21,21 kronor per skattekrona. Pelle Pellby (S) har lämnat en protokollsanteckning. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Enligt kommunallagens åttonde kapitel gäller följande för beslut om kommunal skattesats: 6 Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 8 Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 9 Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl till det. Förslag om skattesats beslutas av kommunstyrelsen den 31 oktober. Skattesatsen fastställs av kommunfullmäktige den 22 november i samband med antagande av mål- och resultatplan Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 september 2012, där följande föreslås: Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2013 fastställs till oförändrat 21,21 kronor per skattekrona. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(24) Beslutsgång Ordföranden föreslår att utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2013 fastställs till oförändrat 21,21 kronor per skattekrona. Förslaget antas. Protokollsanteckning Pelle Pellby (S) vill att det noteras att socialdemokraterna återkommer i behandlingen av ärendet i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(24) 166/2012 Dnr Taxor och avgifter 2013 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Taxor och avgifter 2013 godkänns. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Pelle Pellby (S) har lämnat en protokollsanteckning. Ärendet I arbetet med mål- och resultatplanen ingår för nämnderna att vid behov ge förslag till nya taxor inom sina verksamhetsområden. Förslag till taxeändringar per taxa redovisas i taxedokumentet Taxor och avgifter Ärendets behandling Taxedokument Taxor och avgifter 2013, daterat den 10 oktober Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras ingående. Beslutsgång Ordföranden föreslår att taxor och avgifter 2013 godkänns. Förslaget antas. Protokollsanteckning Pelle Pellby (S) vill att det noteras att socialdemokraterna återkommer i behandlingen av ärendet i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(24) 167/2012 Dnr Mål- och resultatplan för Marks kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Mål- och resultatplan fastställs. Riktlinjer för resultatutjämningsreserv för Marks kommun tas fram så att de gäller från och med Kommunens finansiella mål förändras från 2% till 1% sett över en fyraårsperiod. Verksamheten Mingla i Mark med kronor flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ram minskas med 2,1 miljoner kronor 2013 och fastställs därmed till 100,8 miljoner kronor Barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 15,8 miljoner kronor och fastställs därmed till 712 miljoner kronor Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 0,7 miljoner kronor och fastställs därmed till 66,7 miljoner kronor Socialnämndens ram utökas med 12,6 miljoner kronor och fastställs därmed till 643 miljoner kronor Teknik- och servicenämndens ram utökas med 1 miljon kronor och fastställs därmed till 42 miljoner kronor Avskrivningar minskas med 2 miljoner kronor och återföring av kapitalkostnader utökas med motsvarande belopp. Kommunstyrelsens reserver utökas med 7 miljoner kronor och fastställs därmed till 12,5 miljoner kronor De finansiella intäkterna utökas med 5 miljoner kronor och fastställs därmed till 10,6 miljoner kronor Skatteintäktsprognosen från Sveriges kommuner och landsting reduceras inte med 1,5 %. Vid beräkning av skatteprognosen ska befolkningen vara oförändrad för skatteberäkningen 2013 och därefter öka med 0,1 % 2014, 0,2 % 2015 och 0,2 % Investeringsplanen kompletteras med idrottshall i Hyssna med ett belopp på 20 miljoner kronor. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(24) Arbetsutskottets beslut Redaktionella ändringar i mål- och resultatplan görs i enlighet med dagens diskussion inför behandling i kommunstyrelsen. Pelle Pellby (S) har lämnat en protokollsanteckning. Ärendet Kommuner ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten ska vidare innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det också framgå hur verksamheten ska finansieras och ur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetsårets slut. För verksamheten ska anges de mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Huvudpunkterna i mål- och resultatplanen för åren : 1. Uppdrag och resurser 1a) Ekonomiska ramar för upplåning 1b) Ekonomiska ramar och uppdrag per nämnd och styrelse 1c) Driftbudget 1d) Investeringsplan 1e) Exploateringsplan 1f) Ägarstyrning av de kommunala bolagen 1g) Ekonomisammandrag och uppdrag per styrelse 2. Uppföljning av strategiska mål 2a) Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet, indikatorer 2b) Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar, indikatorer 2c) Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen, indikatorer 2d) Hållbar ekonomi och finansiering, finansiella mål 2e) Hållbar personalförsörjning, arbetsgivarmål 3. Finansiella rapporter 3a) Resultatbudget 3b) Kassaflödesbudget 3c) Balansbudget 3d) Resultatbudget för kommunkoncernen Ärendets behandling Mål- och resultatplan , daterad den 10 oktober 2012 Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén och administrativ chef Lena Ehrnlund redogör för ärendet.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(24) Ärendet diskuteras ingående. Ledamöternas förslag till beslut Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att riktlinjer för resultatutjämningsreserv för Marks kommun tas fram så att de gäller från och med Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att kommunens finansiella mål förändras från 2% till 1% sett över en fyraårsperiod. Margareta Lövgren (M) föreslår att verksamheten Mingla i Mark med kronor flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att kommunstyrelsens ram minskas med 2,1 miljoner kronor 2013 och därmed fastställs till 100,8 miljoner kronor Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 15,8 miljoner kronor och därmed fastställs till 712 miljoner kronor Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 0,7 miljoner kronor och därmed fastställs till 66,7 miljoner kronor Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att socialnämndens ram utökas med 12,6 miljoner kronor och därmed fastställs till 643 miljoner kronor Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att teknik- och servicenämndens ram utökas med 1 miljon kronor och därmed fastställs till 42 miljoner kronor Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att avskrivningar minskas med 2,0 miljoner kronor och att återföring av kapitalkostnader utökas med motsvarande belopp. Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att kommunstyrelsens reserver utökas med 7 miljoner kronor och därmed fastställs till 12,5 miljoner kronor Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att de finansiella intäkterna utökas med 5 miljoner kronor och därmed fastställs till 10,6 miljoner kronor Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att skatteintäktsprognosen från Sveriges kommuner och landsting inte reduceras med 1,5 %. Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att vid beräkning av skatteprognosen ska befolkningen vara oförändrad för skatteberäkningen 2013 och därefter öka med 0,1 % 2014, 0,2 % 2015 och 0,2 % Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att investeringsplanen kompletteras med idrottshall i Hyssna med ett belopp på 20 miljoner kronor. Beslutsgång Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns fjorton förslag, Per-Olof Hermanssons (KD) tretton förslag och Margareta Lövgrens (M) förslag.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(24) Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förslagen och finner att så sker. Ordföranden föreslår därefter att redaktionella ändringar i mål- och resultatplan görs i enlighet med dagens diskussion inför behandling i kommunstyrelsen samt att mål- och resultatplan i övrigt fastställs. Förslagen antas. Protokollsanteckning Pelle Pellby (S) vill att det noteras att Socialdemokraterna återkommer i behandlingen av ärendet i kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt att de redaktionella ändringar som alliansen gör i mål- och resultatplanen inför behandlingen i kommunstyrelsen då också måste innehålla åren

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(24) 168/2012 Meddelanden a) Dnr Statistik per augusti 2012, om andelen öppet arbetslösa samt i program, Arbetsförmedlingen Mark, Arbetsmarknadsområde Borås. b) Pressmeddelande , om att 32 av 49 kommuner i Västra Götalandsregionen saknar lättläst webbinformation, Centrum för lättläst. c) Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , d) Dnr Inbjudan , möte om framtida förvaltning av fisket i Rolfsåns vattensystem, Lygnerns Vattenråd.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-11.45. Beslutande M Margareta Lövgren C M Leif Sternfeldt, 177-180 samt 182-186 Tomas Johansson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.00 11.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson MBP MP S S Henry Sandahl kl. 09.00-10.40 37-40 Lo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Pelle Pellby S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.25. Beslutande M Margareta Lövgren M MP Tomas Johansson, tjänstgör för Leif Sternfeldt (C) kl 13.30-14.20,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-14.20 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson 94-97, 99-103 M Anders Lindal tjänstför för Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 14.20 16.30. Paus klockan 15.00 15.15. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Stellan Hammarberg tjänstgör för Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.35 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.30 17.30, 1-14 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Margareta Lövgren FP Per-Elof Isaksson MBP S S Henry Sandahl Lisa Dahlberg Pauli Kuitunen

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.00. Paus klockan 15.15-15.30. Ajounering klockan 16.25-16.35. Beslutande M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13.30 15.30. Paus och ajournering klockan 14.35-15.05. Beslutande s Pelle Pellby m Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Barbro Petersson C KD S Anders Andersson Ola Andreasson Christopher

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.50 17.30, 239-257 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 169-177, 179-185 FP Rolf Hallberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 13.30 15.05 Beslutande Övriga närvarande M M C C MBP L MP S S S S S V MOD SD M M C KD MBP KD S S V Tomas Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10 Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.30. Paus klockan 14.45-15.05. Beslutande (S) Pelle Pellby (S) Barbro Petersson (S) Ulf Svenson (M) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 15.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Leif Sternfeldt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige 2015-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige 2015-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00 20.45 paus klockan 18.40 19.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-11.15 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg, 222-232, kl. 08.30-10.00 MP Lo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Tid Kl 13.30 14.30 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00 11.15, samt 13.00-13.25. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2012-12-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2012-12-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.30. Ajournering klockan 17.10-17.25. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M FP C FP MP KD

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt 272-273, 275-285 KD Per-Olof Hermansson tjänstgör

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30 16.05 Beslutande MBP C FP KD MP MBP S V MOD SD Lennart Svensson, tjänstgör för Kerstin Weimman- Lindén(M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 13.40. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB 2014-10-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB 2014-10-23 Plats och tid Kvarnen i Hyssna, klockan 13.00 15.15 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 september 2016 kl. 13.30 14.25 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55, paus klockan 15.05-15.20. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt 258-267, 269-271 FP Rolf Hallberg tjänstgör för Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.05 Beslutande M Tomas Johansson C Leif Stenfeldt 61, 63-79 L Rolf Hallberg tjänstgör för Leif Sternfeldt

Läs mer

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 17.00 19.30 Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Samrehabnämnden 2013-11-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Samrehabnämnden 2013-11-07 Tid Kl 08:30-12:00 Plats Skene lasarett, sjukvårdskansliet plan 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Beslutande M MP C S C S FP Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30-16.40 Beslutande M - MBP Lennart Svensson tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén (M), klockan 16.00-16.40, 13-15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer