SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan varav KSAU ÖP, klockan Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör för Leif Sternfeldt (C) FP M MP S S Rolf Hallberg, kl , 158 Thomas Johansson, tjänstgör för Rolf Hallberg (FP), kl , samt Lo Göthberg Larsson (MP), tjänstgör för Rolf Hallberg (FP) 161 Pelle Pellby Barbro Petersson Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Tomas Johansson, kl , 158 MP Lo Göthberg Larsson, 158 samt S Ulf Dahlberg, samt S Lisa Dahlberg, kl , samt kl , FP Rolf Hallberg, kl , Övriga M Pär-Erik Johansson, ordf. teknik- och servicenämnden, 158 S Bo Petersson, v. ordf. teknik- och servicenämnden, 158 S Anita Lomander, v. ordf. socialnämnden, 158 MP Kristina Hasselblad, ordf. miljönämnden, 158 S Berndt Ekholm, v. ordf. miljönämnden, 158 MP Lars-Olof Sandberg, ordf. Mark Kraftvärme AB, 158 KD Elise Arnell, ordf. kultur- och fritidsnämnden, 158 S Thord Harrysson, v. ordf. kultur- och fritidsnämnden, 158 C Pontus Johansson, ordf. plan- och byggnadsnämnden, 158 S Bror-Eric Johansson, v. ordf. Marks Bostads AB, 158 MBP Henry Sandahl, kommunstyrelsen, 158 V Emil Persson Torgerson, kommunstyrelsen, 158 Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef Anna Engström, kommunsekreterare Tord Lundborg, förvaltningschef, bygg- och miljökontoret, 158 Ing-Marie Sjöblom, plantekniker, bygg- och miljökontoret, 158 Sofia Refsnes, planarkitekt, bygg- och miljökontoret, 158 Pernilla Jacobsson, arkitekt, konsult, bygg- och miljökontoret, 158

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(24) Karl Lundgren, förvaltningschef, teknik- och servicenämnden, Lena Lindblad, upphandlare, teknik- och servicenämnden, Christer Nilsson, personalchef, 161 Martin Svenhed, redovisningschef, Karin Hydén, ekonomichef, Olof Larsson, ekonom, Lena Ehrnlund, administrativ chef, Utses att justera Justeringens plats och tid Pelle Pellby Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Anna Engström Ordförande Margareta Lövgren Justerande Pelle Pellby

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(24) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Carina Skredsvik

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(24) Innehållsförteckning KSAU ÖP avstämning 158 Upphandling av kontors- och skolmateriel antagande av anbud 159 Upphandling av möbler antagande av anbud 160 Årsredovisning 2011 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 161 Begäran om finansiering av ytjordvärmeanläggning i Fotskäls Bygdegård Begäran om borgensåtagade från Kooperativet Arbetsglädjen Skene Ekonomisk förening Mål- och resultatplan 2013 för kommunstyrelsen 164 Utdebitering Taxor och avgifter Mål- och resultatplan för Marks kommun 167 Meddelanden 168

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(24) 158/2012 KSAU ÖP Ärende (inga handlingar) Föredragande 1. KSAU ÖP avstämning Tord Lundborg, förvaltningschef, bygg- och miljökontoret.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(24) 159/2012 Dnr Upphandling av kontors- och skolmaterial antagande av anbud Arbetsutskottets beslut Följande anbudsgivare antas som leverantörer till Marks kommun och Mark Kraftvärme: A. Kontorsmateriel Staples Sweden AB B. Skolmateriel Staples Sweden AB Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer. Ärendet Gällande ramavtal avseende möbler har löpt ut och ny upphandling har skett, i enlighet med det förfrågningsunderlag som kommunstyrelsens arbetsutskott godkände den 23 maj 2012, 100. Upphandlingen omfattar förbrukningsmateriel för kontor för Marks kommun och Mark Kraftvärme AB och skola och är uppdelad i följande områden: A. Kontorsmateriel inkl. kopieringspapper B. Skolmateriel Upphandlingsvärdet beräknas uppgå till ca kronor per avtalsår, exklusive mervärdesskatt. Upphandlingen har annonserats under perioden och vid anbudstidens utgång hade totalt sex anbud inkommit, samtliga kvalificerade. Genomgång av offererade produkter har gjorts och jämförelse har skett avseende kvalitet, design mm. I några fall har prover begärts in för att kunna fastställa att offererade produkter är jämförbara och i enlighet med ställda krav. Detta arbete har gjorts av den referensgrupp som tillsatts för upphandlingen. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 11 september 2012, där följande föreslås: Följande anbudsgivare antas som leverantörer till Marks kommun och Mark Kraftvärme: A. Kontorsmateriel Staples Sweden AB B. Skolmateriel Staples Sweden AB Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer. Dagens sammanträde Förvaltningschef för teknik- och serviceförvaltningen Karl Lundgren redogör för ärendet. Ärendet diskuteras.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(24) Beslutsgång Ordföranden föreslår följande förslag till beslut: Följande anbudsgivare antas som leverantörer till Marks kommun och Mark Kraftvärme: A. Kontorsmateriel Staples Sweden AB B. Skolmateriel Staples Sweden AB Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer. Förslagen antas.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(24) 160/2012 Dnr Upphandling av möbler antagande av anbud Arbetsutskottets beslut Följande anbudsgivare antas som leverantörer till Marks kommun och de kommunala bolagen för respektive produktområde och rangordnas enligt följande: Vård och omsorg: Skola och förskola: Kontor och offentlig miljö: 1. Informa Inredning i Kinna AB 2. Kinnarps AB 3. EFG Kontorsmöbler AB 1. ABA Skol AB 2. Informa Inredning i Kinna AB 3. Kinnarps AB 1. Informa Inredning AB 2. Kinnarps AB 3. Kontorsfackhandlarna Rådberg AB Rangordningen gäller vid avrop under kr. Vid inköp över detta belopp ska förnyad konkurrensutsättning ske bland antagna leverantörer. Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer. Ärendet Gällande ramavtal avseende möbler har löpt ut och ny upphandling har skett, i enlighet med förfrågningsunderlag som godkändes i kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2012, 46. Upphandlingen omfattar möbler för såväl Marks kommun som de kommunala bolagen och avser följande produktområden: Vård och omsorg Skola och förskola Kontor och offentlig miljö Upphandlingsvärdet beräknas uppgå till ca kronor per avtalsår, exklusive mervärdesskatt. Upphandlingen har annonserats under perioden och vid anbudstidens utgång hade totalt åtta anbud inkommit, samtliga kvalificerade. Genomgång av offererade produkter har gjorts och jämförelse har skett avseende kvalitet, design mm. I några fall har prover begärts in för att kunna fastställa att offererade produkter är jämförbara och i enlighet med ställda krav. Detta arbete har gjorts av den referensgrupp som tillsatts för upphandlingen.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(24) Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 september 2012, där följande föreslås: Följande anbudsgivare antas som leverantörer till Marks kommun och de kommunala bolagen för respektive produktområde och rangordnas enligt följande: Vård och omsorg: Skola och förskola: Kontor och offentlig miljö: 1. Informa Inredning i Kinna AB 2. Kinnarps AB 3. EFG Kontorsmöbler AB 1. ABA Skol AB 2. Informa Inredning i Kinna AB 3. Kinnarps AB 1. Informa Inredning AB 2. Kinnarps AB 3. Kontorsfackhandlarna Rådberg AB Rangordningen gäller vid avrop under kr. Vid inköp över detta belopp ska förnyad konkurrensutsättning ske bland antagna leverantörer. Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer. Dagens sammanträde Förvaltningschef för teknik- och serviceförvaltningen Karl Lundgren redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår följande förslag till beslut: Följande anbudsgivare antas som leverantörer till Marks kommun och de kommunala bolagen för respektive produktområde och rangordnas enligt följande: Vård och omsorg: Skola och förskola: Kontor och offentlig miljö: 1. Informa Inredning i Kinna AB 2. Kinnarps AB 3. EFG Kontorsmöbler AB 1. ABA Skol AB 2. Informa Inredning i Kinna AB 3. Kinnarps AB 1. Informa Inredning AB 2. Kinnarps AB 3. Kontorsfackhandlarna Rådberg AB Rangordningen gäller vid avrop under kr. Vid inköp över detta belopp ska förnyad konkurrensutsättning ske bland antagna leverantörer.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(24) Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer. Förslagen antas.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(24) 161/2012 Dnr Årsredovisning 2011 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Årsberättelsen 2011 för Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund fastställs. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Marks kommun är sedan 2010 medlem i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Enlig beslutad förbundsordning 7 ska revisorernas berättelse tillsammans med förbundets årsberättelse överlämnas till respektive Medlemskommuns fullmäktige för att dessa ska kunna besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Revisorerna har vid sin granskning inte funnit något att anmärka på och har därför tillstyrkt att årsredovisningen godkänns. Kommunledningskontoret bedömer därför att årsberättelsen kan fastställas. Frågan om fastställande av årsredovisningen bereds av kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan beredning av kommunstyrelsen. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 september 2012, där det föreslås att årsberättelsen 2011 för Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund fastställs. Dagens sammanträde Personalchef Christer Nilsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att årsberättelsen 2011 för Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund fastställs. Förslaget antas. Jäv Thomas Johansson (M) och Ulf Dahlberg (S) anmäler jäv. Lo Göthberg Larsson (MP) tjänstgör för Rolf Hallberg (FP).

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(24) 162/2012 Dnr Begäran om finansiering av ytjordvärmeanläggning i Fotskäls bygdegård Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Enligt Finanspolicy för Marks kommun kan kommunal borgen endast nytecknas för föreningar och övriga organisationer för ändamål av stort allmänt intresse. Finansiering av ytjordvärmeanläggning för uppvärmning av Fotskäls bygdegård bedöms inte ligga inom det som i finanspolicyn avses med stort allmänt intresse. Det finns därmed inget stöd i denna för att bevilja lån eller kommunal borgen. Begäran om lån eller kommunal borgen avslås därför. Vad avser begäran om bidrag till föreningar och övriga organisationer hanteras dessa av kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Fotskäls Bygdegårdsförening har inkommit med begäran om kommunalt lån eller kommunal borgen på kronor för finansering av ytjordvärmeanläggning för uppvärmning av Fotskäls bygdegård. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 september 2012, där följande övervägande görs: Enligt Finanspolicy för Marks kommun fastställd av kommunfullmäktige , 234 kan kommunal borgen nytecknas för föreningar och övriga organisationer för ändamål av stort allmänt intresse. Borgen lämnas efter särskild och restriktiv prövning. Enligt finanspolicyn fastställer kommunfullmäktige ramar för borgen och kommunstyrelsen beslutar om borgen inom den av fullmäktige fastställda ramen. Finansiering av ytjordvärmeanläggning för uppvärmning av Fotskäls bygdegård bedöms inte ligga inom det som i finanspolicyn avses med stort allmän intresse. Det finns därmed inget stöd i denna för att bevilja lån eller kommunal borgen. Det föreslås därför att den från Fotskäls Bygdegårdsförening inkomna begäran om kommunalt lån eller kommunal borgen för finansering av ytjordvärmeanläggning för uppvärmning av Fotskäls bygdegård avslås. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Pelle Pellby (S) föreslår följande förslag till beslut:

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(24) Enligt Finanspolicy för Marks kommun kan kommunal borgen endast nytecknas för föreningar och övriga organisationer för ändamål av stort allmänt intresse. Finansiering av ytjordvärmeanläggning för uppvärmning av Fotskäls bygdegård bedöms inte ligga inom det som i finanspolicyn avses med stort allmänt intresse. Det finns därmed inget stöd i denna för att bevilja lån eller kommunal borgen. Begäran om lån eller kommunal borgen avslås därför. Vad avser begäran om bidrag till föreningar och övriga organisationer hanteras dessa av kultur- och fritidsnämnden. Förslagen antas.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(24) 163/2012 Dnr Begäran om borgensåtagande från Kooperativet Arbetsglädjen i Skene Ekonomisk förening Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Den verksamhet som bedrivs inom Kooperativet Arbetsglädjen i Skene Ekonomisk förening fyller en viktig roll, men däremot får kommunen enligt kommunallagen inte lämna individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare, utan får bara allmänt främja näringslivet. Detta medför att kommunen inte har någon laglig möjlighet att ge borgen till den ekonomiska föreningen Kooperativet Arbetsglädjen i Skene. Kommunchefen får i uppdrag att pröva andra möjligheter att bistå Kooperativet Arbetsglädjen i Skene i dess arbete. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Kooperativet Arbetsglädjen i Skene Ekonomisk Förening har inkommit med begäran om kommunal borgen. Kooperativet Arbetsglädjen i Skene Ekonomisk förening är ett socialt kooperativ, med för närvarande nio anställda, två som arbetstränar och en person som är placerad av socialförvaltningen. Styrelsen för kooperativet har beslutat att ansöka om en checkräkningskredit på kronor. Krediten behövs för att utjämna variationer under året i kooperativets fakturering, För erhålla kredit krävs enligt styrelsen en borgensman, och styrelsen anhåller därför om att Marks kommun går i borgen för den sökta krediten. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 september 2012, där följande övervägande görs: Enligt Finanspolicy för Marks kommun fastställd av kommunfullmäktige , 234 kan kommunal borgen nytecknas för föreningar och övriga organisationer för ändamål av stort allmänt intresse. Den verksamhet som bedrivs av Kooperativet Arbetsglädjen i Skene bedöms inte ligga inom det som i finanspolicyn avses med stort allmänt intresse. Det finns därmed inget stöd i denna för att bevilja lån eller kommunal borgen. Det föreslås därför att den från Kooperativet Arbetsglädjen i Skene inkomna begäran om kommunal borgen avslås. Dagens sammanträde Kommunchef Haleh Lindqvist redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Pelle Pellby (S) föreslår följande förslag till beslut:

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(24) Den verksamhet som bedrivs inom Kooperativet Arbetsglädjen i Skene Ekonomisk förening fyller en viktig roll, men däremot får kommunen enligt kommunallagen inte lämna individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare, utan får bara allmänt främja näringslivet. Detta medför att kommunen inte har någon laglig möjlighet att ge borgen till den ekonomiska föreningen Kooperativet Arbetsglädjen i Skene. Kommunchefen får i uppdrag att pröva andra möjligheter att bistå Kooperativet Arbetsglädjen i Skene i dess arbete. Förslagen antas.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(24) 164/2012 Dnr Mål- och resultatplan 2013 för kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Mål- och resultatplanen för kommunstyrelsens verksamhet 2013 godkänns. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. Ärendet Det är kommunstyrelsen som, utifrån sitt grunduppdrag för huvudverksamheten Styrning och ledning, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar också för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har 2013 en nettoram på 102,5 miljoner kronor efter ramjusteringar för organisationsförändringar under 2012 och effekter av sänkt internränta på investeringar från 4,5 procent till 2,9 procent från och med Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2012, där det föreslås att mål- och resultatplanen för kommunstyrelsens verksamhet 2013 godkänns. Dagens sammanträde Ekonom Olof Larsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att mål- och resultatplanen för kommunstyrelsens verksamhet 2013 godkänns. Förslaget antas.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(24) 165/2012 Dnr Utdebitering 2013 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2013 fastställs till oförändrat 21,21 kronor per skattekrona. Pelle Pellby (S) har lämnat en protokollsanteckning. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Enligt kommunallagens åttonde kapitel gäller följande för beslut om kommunal skattesats: 6 Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 8 Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 9 Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl till det. Förslag om skattesats beslutas av kommunstyrelsen den 31 oktober. Skattesatsen fastställs av kommunfullmäktige den 22 november i samband med antagande av mål- och resultatplan Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 september 2012, där följande föreslås: Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2013 fastställs till oförändrat 21,21 kronor per skattekrona. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(24) Beslutsgång Ordföranden föreslår att utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2013 fastställs till oförändrat 21,21 kronor per skattekrona. Förslaget antas. Protokollsanteckning Pelle Pellby (S) vill att det noteras att socialdemokraterna återkommer i behandlingen av ärendet i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(24) 166/2012 Dnr Taxor och avgifter 2013 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Taxor och avgifter 2013 godkänns. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Pelle Pellby (S) har lämnat en protokollsanteckning. Ärendet I arbetet med mål- och resultatplanen ingår för nämnderna att vid behov ge förslag till nya taxor inom sina verksamhetsområden. Förslag till taxeändringar per taxa redovisas i taxedokumentet Taxor och avgifter Ärendets behandling Taxedokument Taxor och avgifter 2013, daterat den 10 oktober Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras ingående. Beslutsgång Ordföranden föreslår att taxor och avgifter 2013 godkänns. Förslaget antas. Protokollsanteckning Pelle Pellby (S) vill att det noteras att socialdemokraterna återkommer i behandlingen av ärendet i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(24) 167/2012 Dnr Mål- och resultatplan för Marks kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Mål- och resultatplan fastställs. Riktlinjer för resultatutjämningsreserv för Marks kommun tas fram så att de gäller från och med Kommunens finansiella mål förändras från 2% till 1% sett över en fyraårsperiod. Verksamheten Mingla i Mark med kronor flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ram minskas med 2,1 miljoner kronor 2013 och fastställs därmed till 100,8 miljoner kronor Barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 15,8 miljoner kronor och fastställs därmed till 712 miljoner kronor Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 0,7 miljoner kronor och fastställs därmed till 66,7 miljoner kronor Socialnämndens ram utökas med 12,6 miljoner kronor och fastställs därmed till 643 miljoner kronor Teknik- och servicenämndens ram utökas med 1 miljon kronor och fastställs därmed till 42 miljoner kronor Avskrivningar minskas med 2 miljoner kronor och återföring av kapitalkostnader utökas med motsvarande belopp. Kommunstyrelsens reserver utökas med 7 miljoner kronor och fastställs därmed till 12,5 miljoner kronor De finansiella intäkterna utökas med 5 miljoner kronor och fastställs därmed till 10,6 miljoner kronor Skatteintäktsprognosen från Sveriges kommuner och landsting reduceras inte med 1,5 %. Vid beräkning av skatteprognosen ska befolkningen vara oförändrad för skatteberäkningen 2013 och därefter öka med 0,1 % 2014, 0,2 % 2015 och 0,2 % Investeringsplanen kompletteras med idrottshall i Hyssna med ett belopp på 20 miljoner kronor. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(24) Arbetsutskottets beslut Redaktionella ändringar i mål- och resultatplan görs i enlighet med dagens diskussion inför behandling i kommunstyrelsen. Pelle Pellby (S) har lämnat en protokollsanteckning. Ärendet Kommuner ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten ska vidare innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det också framgå hur verksamheten ska finansieras och ur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetsårets slut. För verksamheten ska anges de mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Huvudpunkterna i mål- och resultatplanen för åren : 1. Uppdrag och resurser 1a) Ekonomiska ramar för upplåning 1b) Ekonomiska ramar och uppdrag per nämnd och styrelse 1c) Driftbudget 1d) Investeringsplan 1e) Exploateringsplan 1f) Ägarstyrning av de kommunala bolagen 1g) Ekonomisammandrag och uppdrag per styrelse 2. Uppföljning av strategiska mål 2a) Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet, indikatorer 2b) Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar, indikatorer 2c) Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen, indikatorer 2d) Hållbar ekonomi och finansiering, finansiella mål 2e) Hållbar personalförsörjning, arbetsgivarmål 3. Finansiella rapporter 3a) Resultatbudget 3b) Kassaflödesbudget 3c) Balansbudget 3d) Resultatbudget för kommunkoncernen Ärendets behandling Mål- och resultatplan , daterad den 10 oktober 2012 Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén och administrativ chef Lena Ehrnlund redogör för ärendet.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(24) Ärendet diskuteras ingående. Ledamöternas förslag till beslut Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att riktlinjer för resultatutjämningsreserv för Marks kommun tas fram så att de gäller från och med Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att kommunens finansiella mål förändras från 2% till 1% sett över en fyraårsperiod. Margareta Lövgren (M) föreslår att verksamheten Mingla i Mark med kronor flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att kommunstyrelsens ram minskas med 2,1 miljoner kronor 2013 och därmed fastställs till 100,8 miljoner kronor Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 15,8 miljoner kronor och därmed fastställs till 712 miljoner kronor Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 0,7 miljoner kronor och därmed fastställs till 66,7 miljoner kronor Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att socialnämndens ram utökas med 12,6 miljoner kronor och därmed fastställs till 643 miljoner kronor Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att teknik- och servicenämndens ram utökas med 1 miljon kronor och därmed fastställs till 42 miljoner kronor Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att avskrivningar minskas med 2,0 miljoner kronor och att återföring av kapitalkostnader utökas med motsvarande belopp. Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att kommunstyrelsens reserver utökas med 7 miljoner kronor och därmed fastställs till 12,5 miljoner kronor Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att de finansiella intäkterna utökas med 5 miljoner kronor och därmed fastställs till 10,6 miljoner kronor Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att skatteintäktsprognosen från Sveriges kommuner och landsting inte reduceras med 1,5 %. Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att vid beräkning av skatteprognosen ska befolkningen vara oförändrad för skatteberäkningen 2013 och därefter öka med 0,1 % 2014, 0,2 % 2015 och 0,2 % Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att investeringsplanen kompletteras med idrottshall i Hyssna med ett belopp på 20 miljoner kronor. Beslutsgång Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns fjorton förslag, Per-Olof Hermanssons (KD) tretton förslag och Margareta Lövgrens (M) förslag.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(24) Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förslagen och finner att så sker. Ordföranden föreslår därefter att redaktionella ändringar i mål- och resultatplan görs i enlighet med dagens diskussion inför behandling i kommunstyrelsen samt att mål- och resultatplan i övrigt fastställs. Förslagen antas. Protokollsanteckning Pelle Pellby (S) vill att det noteras att Socialdemokraterna återkommer i behandlingen av ärendet i kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt att de redaktionella ändringar som alliansen gör i mål- och resultatplanen inför behandlingen i kommunstyrelsen då också måste innehålla åren

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(24) 168/2012 Meddelanden a) Dnr Statistik per augusti 2012, om andelen öppet arbetslösa samt i program, Arbetsförmedlingen Mark, Arbetsmarknadsområde Borås. b) Pressmeddelande , om att 32 av 49 kommuner i Västra Götalandsregionen saknar lättläst webbinformation, Centrum för lättläst. c) Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , d) Dnr Inbjudan , möte om framtida förvaltning av fisket i Rolfsåns vattensystem, Lygnerns Vattenråd.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Rekrytering kommunchef

Rekrytering kommunchef Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2011-09-05 35(36) KS 159 Dnr: 60-2011 Rekrytering kommunchef Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/2011-05-09 pkt 2 upphävs.

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer