TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE"

Transkript

1 TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen sid. 3 TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. VÄRDERINGAR Responsible Care sid. 4 Respekt och integritet sid. 4 Ansvarstagande och värdeskapande sid. 4 Innovation sid. 4 Åtagande gentemot kunder sid RESPEKT FÖR TRINSEO-ANSTÄLLDA Mångfald och jämställdhet sid. 5 Skydd mot trakasserier sid. 5 Mänskliga rättigheter sid. 5 Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen sid. 5 Missbruk på arbetsplatsen sid. 5 Våld på arbetsplatsen sid. 6 Skydd av personuppgifter sid SKYDD AV MILJÖN Mål sid. 6 Efterlevnad av lagar om EH&S sid. 6 Frågor och farhågor sid SKYDD AV FÖRETAGETS TILLGÅNGAR OCH RYKTE Användning av företagets resurser sid. 7 Konfidentiell information sid. 7 Dokumenthantering sid. 7 Informationssystem sid. 7 Gåvor, representation och belöningar sid. 8 Intressekonflikter sid. 9 Relationer till myndigheter sid. 9 Interagera med allmänheten sid. 10 Politiskt deltagande, lobbyverksamhet och bidrag till politisk verksamhet sid INTEGRITET PÅ MARKNADEN Konkurrens och rättvis handel sid. 11 Internationella handelslagar sid. 11 Insiderinformation sid. 11 Samla in konkurrensinformation sid. 12 Förbud mot tvivelaktiga betalningar sid Trinseo Restricted

2 6. FINANSIELL INTEGRITET Fullständiga och korrekta räkenskaper sid. 13 Efterlevnad av god redovisningssed (GAAP) sid. 13 Antipenningtvätt sid. 13 Frågor och farhågor sid RAPPORTERA FARHÅGOR Rapportera misstänkta överträdelser sid. 14 Repressalieförebyggande riktlinjer sid. 14 Frågor sid Trinseo Restricted

3 MEDDELANDE FRÅN KONCERNCHEFEN Bästa Trinseo-medarbetare! Trinseo är en ny typ av internationellt materialbolag i skärningspunkten mellan människor, teknik och kunder. Vi har en lång historia av oöverträffade kundrelationer med världens ledande företag, som bygger på våra kunskaper och vår strävan efter att hjälpa dem att klara alla utmaningar. Det är viktigt att vi gör affärer på ett lagligt och etiskt sätt i hela Trinseo-organisationen runt om i världen. Trinseo-anställda förväntas upprätthålla de högsta etiska och affärsmässiga standarder i alla frågor som rör företaget och följa alla tillämpliga lagar och förordningar i de länder som Trinseo bedriver verksamhet. De här riktlinjerna för etiskt uppträdande ( riktlinjer ) tar upp Trinseos värderingar, beskriver vilket ansvar du har som Trinseo-anställd och tillhandahåller viktiga etiska principer och riktlinjer som hjälper dig att bedriva verksamhet runt om i världen. De här riktlinjerna är utformade för att komplettera, inte ersätta, befintliga riktlinjer och standarder för Trinseo och lagarna och förordningarna i länder i vilka Trinseo bedriver verksamhet. Alla chefer, tjänstemän och anställda på Trinseo är skyldiga att följa principerna i de här riktlinjerna. Ta dig tid att läsa igenom och förstå riktlinjerna (finns på tillämpa principerna och riktlinjerna i det dagliga arbetet och rapportera alla problem med att följa dem via någon av de kanaler som är tillgängliga för dig. Tack för att du bidrar till Trinseos framgångar. Chris Pappas VD och koncernchef 3 Trinseo Restricted

4 1. VÄRDERINGAR TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE Trinseos värderingar ligger till grund för dessa riktlinjer, eftersom våra värderingar är en integrerad del av företagets etiska och affärsmässiga standarder. Det är mycket viktigt att vi följer dessa riktlinjer och Trinseos befintliga riktlinjer och standarder för att förverkliga Trinseos värderingar. Om du har några frågor, funderingar eller vill rapportera något som gäller någon del av dessa riktlinjer ska du ta upp detta med din chef, personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad (Chief Compliance Officer). Du kan kontakta en eller flera av dessa personer eller organisationer direkt eller så kan du använda Ethics and Compliance Hotline, som du kan kontakta via telefon eller via nätet. Du kan vara anonym om du vill, där det är juridiskt tillåtet. Listan med journummer för olika länder finns på https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/28803/index.html. Du får även tillgång till webbformuläret via den här länken. Responsible Care Vi är ett Responsible Care -företag och våra anställdas hälsa och säkerhet samt att skydda våra närsamhällen är vår högsta prioritet. Vi strävar efter att uppfylla eller överträffa de högsta standarderna för miljö och säkerhet. Respekt och integritet Vi behandlar varandra, våra kunder och våra intressenter med respekt och värdighet. Vi bedriver all affärsverksamhet efter högsta möjliga etiska standarder och är fast beslutna att följa lagstiftningen överallt där vi är verksamma. Ansvarstagande och värdeskapande Vi anser att snabbhet och smidighet i kombination med bra beslutsfattande skapar värde. Vi känner och tar ansvar för vårt företags framgångar. Innovation Vi anser att innovationer genom vår teknik och vår personals kreativitet driver våra framgångar och våra kunders framgångar. Åtagande gentemot kunder Vi samarbetar med våra kunder och skapar på så sätt värde genom vår teknik, våra innovationer och våra lösningar. 2. RESPEKT FÖR TRINSEO-ANSTÄLLDA Det är Trinseos policy att alla anställda ska ha säkra arbetsvillkor och arbeta i en miljö som präglas av respekt för alla anställdas värde och för mångfald. Det är mycket viktigt att vi följer principerna i det här avsnittet så att vi uppnår målet. Om en anställd bevittnar eller misstänker ett brott mot skyldigheterna i det här avsnittet ska han eller hon rapportera det till sin chef, personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics and Compliance Hotline. 4 Trinseo Restricted

5 Mångfald och jämställdhet Trinseo strävar efter en kultur som präglas av ömsesidig respekt, där alla förstår och uppskattar likheter och skillnader mellan anställda, däribland religiös övertygelse och religionsutövning. Trinseo garanterar alla anställda lika anställningsmöjligheter och tolererar inte diskriminering i skötseln av någon del av anställningsrelationen, däribland rekrytering, anställning, arbetsförhållanden, befordran, överflyttning, lön och förmåner, utbildning eller uppsägning, allt i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. (Se policy för lika möjligheter och mot diskriminering.) Skydd mot trakasserier Det är Trinseos policy att skapa en miljö för alla anställda som präglas av ömsesidig respekt utan några former av hot, fientlighet, förödmjukelser eller annat stötande beteende som kan utgöra trakasserier. Alla typer av trakasserier, däribland alla sorters sexuella trakasserier, är strängt förbjudna. Oavsett vad som anges i tillämpliga nationella lagar är trakasserier alltid mot Trinseos värderingar och förbjudna enligt dessa riktlinjer. (Se riktlinjer för respekt och ansvar.) Mänskliga rättigheter Trinseo anser att respekten för alla anställdas värde och rättigheter är avgörande. Trinseo har kunskap om och kommer att följa alla arbets- och anställningslagar överallt där företaget bedriver verksamhet och förväntar sig att leverantörer och uppdragstagare som vi anlitar har och tillämpar liknande värderingar och standarder. Trinseo-anställda ska samarbeta så att dessa lagar och regler efterlevs fullt ut. (Se riktlinjer för arbete och mänskliga rättigheter.) Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Trinseos regler och rutiner för hälsa och säkerhet har utformats för att skapa en säker och sund arbetsmiljö som överensstämmer med tillämpliga arbetsmiljölagar. Förmågan att upprätthålla en säker och sund arbetsmiljö är till stor del beroende av individers beteenden.alla anställda måste vara medvetna om vilka regler och rutiner som gäller för arbetsplatsen, alltid följa dessa regler och uppmuntra andra att göra det samma. Varje anställd ska omedelbart rapportera alla riskabla situationer och allt riskabelt beteende (däribland de som beskrivs i följande två avsnitt) till lämplig Trinseo-personal eller lämpligt Trinseo-kontor, till exempel den anställdes chef, personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics and Compliance Hotline. Missbruk på arbetsplatsen Trinseo strävar efter en arbetsmiljö utan narkotikamissbruk. En sådan miljö skyddar våra anställda, vår verksamhet och alla som kommer i kontakt med våra arbetsplatser och vår egendom. Narkotikamissbruk påverkar produktiviteten, närvaron och arbetsplatsens säkerhet negativt. All olaglig användning, innehav, försäljning, förmedling, distribution, hemlighållande, transport eller tillverkning av olagliga droger, berusningsmedel, kontrollerade ämnen eller drogtillbehör i Trinseos lokaler, i Trinseos fordon eller när Trinseos verksamhet bedrivs utanför företagets lokaler är strängt förbjuden. Våld på arbetsplatsen Trinseo tolererar inte våld eller hot om våld, däribland verbala och fysiska hot, trakasserier och/eller tvång. I syfte att skydda de anställda är vapen, skjutvapen, ammunition, sprängämnen och antändningsanordningar förbjudna i företagets lokaler och i företagets fordon. 5 Trinseo Restricted

6 Skydd av personuppgifter Trinseo-anställdas personuppgifter, däribland en anställds personligt identifierbara information (till exempel hemadress, personnummer och personlig ekonomisk information) måste skyddas från att avslöjas på ett felaktigt sätt. Trinseo-anställda ska inte ge ut några personuppgifter utan att ha specifik behörighet i enlighet med tillämpliga lagar. De flesta länder har lagar som reglerar insamlingen och användningen av personuppgifter, även om vilka typer av uppgifter som ingår, hur de skyddas och lokala genomförandemekanismer varierar. Trinseo ska följa alla tillämpliga lagar som rör skyddet av personuppgifter. Alla anställda ansvarar för att uppfylla kraven på datasäkerhet i lagar och föreskrifter i respektive land och enligt företagets policy och riktlinjer. (Se riktlinjer för sekretess.) 3. SKYDD AV MILJÖN Mål Trinseos målsättning är att eliminera alla arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar, förhindra negativ miljöpåverkan, minska avfall och utsläpp och främja resursbevarande i alla stadier i våra produkters livscykler. Trinseo bedriver sin verksamhet med respekt och omsorg för miljön. (Se riktlinjer för EHS-efterlevnad.) Efterlevnad av lagar om EH&S (Environmental Health & Safety) Alla tillämpliga lagar och föreskrifter om miljö, hälsa och säkerhet (EHS) samt interna EHS-riktlinjer och EHS-standarder måste följas. Trinseo räknar med att alla anställda känner till EHS-lagar och EHSföreskrifter samt Trinseos EHS-riktlinjer som gäller för deras område. Trinseo-anställda ska rådfråga lämplig EH&S-ämnesexpert, Trinseos juridiska rådgivare eller EH&S Council vid behov. Frågor och farhågor Om en anställd bevittnar eller misstänker överträdelser av dessa standarder ska han eller hon rapportera detta till sin chef, personalavdelningen, EHS-avdelningen eller till huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics and Compliance Hotline. 4. SKYDD AV TRINSEOS TILLGÅNGAR OCH RYKTE Trinseo-anställda ska utföra sina yrkesmässiga aktiviteter i enlighet med etiska standarder och för företagets bästa. I syfte att skydda företagets tillgångar och värde måste oetiskt beteende undvikas. I det här avsnittet tar vi upp olika typer av oetiskt eller olagligt beteende som anställda måste undvika. Alla överträdelser ska rapporteras till din chef, personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics and Compliance Hotline. Användning av företagets resurser Trinseos resurser är primärt avsedda för yrkesmässigt bruk.alla anställda, tjänstemän och chefer ska skydda Trinseos tillgångar och säkerställa en effektiv användning av dessa. Anställda kan ibland och under lämpliga förhållanden använda företagets resurser, till exempel en kopieringsmaskin, internetåtkomst, telefon eller e-post för personligt bruk. Personligt bruk av företagets resurser ibland och i en begränsad omfattning är acceptabelt så länge Trinseos informationssystem och andra riktlinjer (huvudsakligen men inte begränsat till avsnitt 2 i dessa riktlinjer) följs, det inte medför några mätbara ökade kostnader och medarbetare inte störs av användningen. 6 Trinseo Restricted

7 Konfidentiell information Konfidentiell information innefattar affärshemligheter, äganderätt till know-how, personalregister, affärsplaner och affärsförslag, information om kapacitet och produktion, marknads- och försäljningsprognoser och -strategier, kundlistor, prislistor eller prisstrategier, byggnadsplaner, information om leverantörer, kundämnen (leads), information om forskning och utveckling (R & D) och all annan information som inte är allmänt känd utanför Trinseo och som har ett kommersiellt värde eller rör personlig integritet. Konfidentiell information är endast avsedd för yrkesmässig användning inom företaget. Anställda, tjänstemän och chefer ska upprätthålla sekretessen för information som anförtrotts dem av Trinseo eller dess kunder, utom när avslöjande är tillåtet eller lagstadgat. Trinseo-anställda som lämnar företaget är fortsatt skyldiga att skydda Trinseos konfidentiella information. (Se riktlinjer för informationshantering.) Dokumenthantering Dokument och information är viktiga tillgångar för företaget. De är viktiga komponenter i våra beslutsfattande processer och operativa processer och måste hanteras korrekt för att de ska få och behålla sitt fulla värde. Alla anställda måste känna till och följa de riktlinjer och standarder för dokumenthantering som gäller för deras arbete. Om du har några frågor kan du kontakta din chef eller lämplig juridisk rådgivare på Trinseo. (Se riktlinjer för dokumenthantering.) Informationssystem Datorer och all information på Trinseos datorer samt all information på andra enheter tillhör företaget. Licensierad programvara eller dokumentation måste användas enligt licensavtal. Alla anställda måste säkerställa att deras användning av Trinseos informationssystem, nätverk och verktyg uppfyller Trinseos riktlinjer och standarder, inklusive riktlinjer för informationssystem, säkerhet och alla lokala lagstadgade krav. Anställda ansvarar även för innehållet i sina e-postmeddelanden. Anställda måste skydda lösenord som ger tillgång till företagsnätverk och de ska inte använda kontaktinformation som är knuten till deras befattning på Trinseo för privat e-post eller för något annat ändamål än företagets verksamhet, utan specifik tillåtelse från deras chef. (Se riktlinjer för informationshantering och riktlinjer för sociala medier.) Gåvor, representation och belöningar Trinseo bedriver sin verksamhet utifrån pris, kvalitet och allmän lämplighet för avsett ändamål. Alla våra affärstransaktioner måste göras utifrån dessa principer och vara opartiska, objektiva och fria från påverkan utifrån. Blygsamma gåvor, tjänster och representation med måttligt värde används ofta för att stärka affärsrelationer. Gåvor, tjänster och representation ska inte ges eller accepteras om de förpliktar, eller om de kan förefalla förplikta, mottagaren eller om de kan uppfattas som ett sätt att påverka en rättvis bedömning. Trinseo förstår att Trinseos verksamhet ibland kräver att anställda bjuder på måltider och underhållning, i rimlig mängd, åt kunder och andra personer som är kopplade till Trinseo. Alla affärsmåltider och all underhållning måste ha en klar och tydlig affärskoppling, måste vara måttlig och rimlig till sin karaktär och mängd och får inte tillåtas att påverka, eller tyckas påverka, någon anställds affärsomdöme. 7 Trinseo Restricted

8 Ingen anställd, tjänsteman, chef, familjemedlem, representant eller representants familjemedlem ska ge eller ta emot en gåva eller representation om: den ges i kontanter eller i likvida medel den inte överensstämmer med sedvanlig affärspraxis den har ett betydande värde den strider mot någon lag eller föreskrift Om du har några frågor inom det här området ska du vända dig direkt till huvudansvarig för efterlevnad eller kontakta Ethics and Compliance Hotline. (Se riktlinjer för gåvor, representation och belöningar.) Gåvor till statliga eller politiska tjänstemän kan tyckas vara korrupt, otillbörligt påverka en person eller organisation till Trinseos fördel. Korruptionslagstiftningen är ofta komplicerad, och allvarliga civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder för överträdelser kan åläggas både bolaget och den ansvarige anställde, inklusive allvarliga civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder eller fängelse. För att undvika att något ens betraktas som olämpligt uppträdande måste de anställda få godkännande från en juridisk avdelning eller huvudansvarig för efterlevnad innan han eller hon ger något av värde (däribland gåvor, måltider, representation och affärs- eller anställningsmöjligheter) till en statlig tjänsteman. (Se antikorruptionspolicyn, riktlinjer för intressekonflikter och riktlinjer för gåvor, representation och belöningar.) Belöningar Trinseos personal arbetar som ett team, och Trinseos prestationer är teamets prestationer och inte någon enskild individs. Trinseos personal kan därför inte acceptera individuella belöningar från externa källor när grundvalen för en sådan utmärkelse rör insatser eller verksamheter som bygger på Trinseos rykte, erfarenhet, produkter eller information. Trinseo kan ibland få belöningar som Trinseos personal kan ta emot å Trinseos räkning i enlighet med Trinseos riktlinjer för gåvor, representation och belöningar. (Se riktlinjer för gåvor, representation och belöningar.) Om du har några frågor inom det här området kan du kontakta huvudansvarig för efterlevnad eller Ethics and Compliance Hotline. Intressekonflikter Alla Trinseos anställda, tjänstemän och chefer har ett ansvar för att alltid handla i Trinseos bästa intresse i arbetet. En intressekonflikt uppstår när den anställde, tjänstemannen, chefen eller en familjemedlem, en vän eller annan närstående person har ett ekonomiskt eller annat intresse i en kund, konkurrent eller leverantör till företaget som kan påverka den anställdes, tjänstemannens eller chefens förmåga att agera i Trinseos bästa intresse och fatta opartiska beslut å Trinseos vägnar. (Se riktlinjer för intressekonflikter.) Trinseos anställda, tjänstemän och chefer måste göra en tydlig åtskillnad mellan officiella och privata angelägenheter och får inte utnyttja sina befattningar på eller förhållanden till Trinseo för att gagna sina egna intressen i en affärsaktivitet. Alla Trinseos anställda, tjänstemän och chefer ska undvika alla investeringar, intressen, föreningar eller aktiviteter som kan påverka deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter på ett objektivt och effektivt sätt eller som kan göra att andra tvivlar på företagets hederlighet och integritet. Dessutom är det förbjudet för Trinseos anställda, tjänstemän och chefer att (a) personligen utnyttja en möjlighet till affärer eller vinst som upptäcks genom användning av företagets egendom, information eller ställning (b) använda företagets egendom, information eller ställning för personlig vinning eller (c) konkurrera med företaget på något sätt. 8 Trinseo Restricted

9 Om en intressekonflikt eller något som ser ut som en konflikt uppstår måste den anställde, tjänstemannen eller chefen informera företaget om den faktiska eller potentiella konflikten och följa företagets instruktioner för att lösa den. Följaktligen ska du i händelse av en faktisk eller potentiell konflikt berätta det för din chef eller för huvudansvarig för efterlevnad för att få instruktioner om hur konflikten ska lösas. Relationer till myndigheter Att göra affärer med myndigheter fungerar inte alltid på samma sätt som att göra affärer med företag. Särskilda regler för en myndighet kan spänna över många affärsbeteenden, till exempel insamling och uppföljning av kostnader för produkter och tjänster, skydd av företagshemligheter, erbjudande och mottagande av gåvor, representation eller belöningar och anställning av tidigare statligt anställda. Lagar som reglerar affärer med myndigheter är ofta komplexa, och brott mot dessa kan leda till allvarliga civiloch straffrättsliga påföljder för både företaget och ansvarig anställd. Alla Trinseos anställda, ombud eller uppdragstagare vars arbete innebär interaktion med någon myndighet i något land måste se till att deras agerande är lagligt och lämpligt. Om du är osäker på hur du ska samarbeta med statliga tjänstemän och statliga myndigheter ska du kontakta Public Affairs eller huvudansvarig för efterlevnad. (Se riktlinjer för gåvor, representation och belöningar och antikorruptionspolicyn.) Interagera med allmänheten Alla Trinseo-anställda måste separera sina privata aktiviteter från arbetsuppgifterna som utförs åt Trinseo. När en Trinseo-anställd ägnar sig åt samhällsaktiviteter eller annan välgörenhet eller när han eller hon uttrycker privata eller politiska åsikter i ett offentligt forum (inklusive politiska bidrag) ska inte den Trinseoanställde representera, antyda att han eller hon representerar eller på något annat sätt involvera företaget. (Se riktlinjer för sociala medier och policy för bidrag till välgörenhet/donationar.) Det är bara anställda vars arbetsuppgifter innefattar kommunikation med allmänheten eller medier som har befogenheter att representera Trinseo för allmänheten eller medier. Andra Trinseo-anställda får inte hävda att de talar för eller representerar företaget för allmänheten eller medier. Om en anställd får en förfrågan, antingen muntligt eller skriftligt, från en extern kontakt om något som rör företaget måste den anställde vidarebefordra förfrågan till lämplig talesman för företaget eller en Public Affairs-representant. Syftet med det här kravet är inte att förhindra att enskilda personer uttrycker sina åsikter utan att säkerställa att företaget talar med en röst och att alla företagets budskap noggrant och konsekvent balanserar alla dess intressen och de faktorer som är relevanta för den berörda frågan. Politiskt deltagande, lobbyverksamhet och bidrag till politisk verksamhet Trinseo uppmuntrar sina anställda att bidra till samhället och att delta i den politiska processen. Men Trinseo-anställda måste även följa de lagar som styr engagemang i politisk verksamhet, däribland lagar som reglerar bidrag till politisk verksamhet och lobbyverksamhet. Trinseo-anställda får inte bedriva lobbying om inte detta har godkänts av lämplig Trinseo-tjänsteman. Inte heller får en anställd ge några bidrag till politisk verksamhet å Trinseos vägnar eller skänka företagets tillgångar, varor eller tjänster till en politisk kandidat, ett politiskt parti eller en politisk kampanj, utan föregående tillstånd från lämplig juridisk rådgivare på Trinseo eller huvudansvarig för efterlevnad. 5. INTEGRITET PÅ MARKNADEN Trinseo strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett etiskt sätt och i överensstämmelse med de högsta standarder när det gäller ärlighet och god affärssed. Den här standarden innebär att alla lagar, föreskrifter och normal etisk praxis som gäller för företagets affärsaktiviteter ska följas. 9 Trinseo Restricted

10 Trinseo-anställda förväntas agera med integritet på marknaden och följa alla tillämpliga lagar fullt ut. Ingen anställd får dra otillbörlig fördel av någon genom manipulation, hemlighållande, missbruk av konfidentiell information, förvrängning av fakta eller någon annan otillbörlig metod. Alla brott mot den här skyldigheten och alla problem som uppstår som kan påverka Trinseos åtagande när det gäller detta ska omedelbart rapporteras till din chef eller till huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics and Compliance Hotline. Konkurrens och rättvis handel Trinseo stödjer en fri, rättvis och öppen konkurrens och strävar efter att konkurrera på ett etiskt sätt och i enlighet med lagar som främjar konkurrens på marknaden. De flesta länder har lagar och föreskrifter som reglerar kartellbildning, konkurrens och handel i syfte att främja en fri och rättvis konkurrens. Dessa lagar måste följas. Underlåtenhet att följa dessa lagar kan leda till straffrättsliga förfaranden mot de enskilda anställda som är inblandade och mot hela företaget. Trinseo-anställda ska inte diskutera eller nå avtal eller överenskommelser, varken formella eller informella, skrivna eller oskrivna, med konkurrenter eller andra, som kan begränsa fri och öppen konkurrens. (Se riktlinjer för efterlevnad av konkurrenslagstiftning.) Trinseo respekterar även andras handelshemligheter, upphovsrätter, varumärken och patent. Utan tillstånd från ägaren eller om inte användningen tillåts i lagen är kopiering av sådant material ett brott mot dessa riktlinjer och lagen. Internationella handelslagar Trinseos verksamhet är global och alla Trinseo-anställda måste känna till grundläggande lagar som reglerar internationell handel. Det är till exempel olagligt för Trinseo-anställda och för Trinseos representanter att delta i en icke sanktionerad utländsk bojkott av vissa andra länder. Bojkottförfrågningar kan ingå i dokumentation för en internationell transaktion, och anställda ska hantera sådan dokumentation noggrant. Dessutom begränsar ett antal amerikanska lagar Trinseos (oftast omfattas även utländska dotterbolag) försäljning av produkter och teknik till företag eller personer i vissa länder som Irak, Kuba och Nordkorea. Slutligen: Anställda bör vara noga med att fastställa att de varor som skeppas inte är föremål för särskilda internationella kontroller eller begränsningar och att slutanvändaren av varorna inte omfattas av USA:s sanktioner. Trinseos globala verksamhet måste därför följa exportkontrollagarna i USA och i alla länder som Trinseo bedriver verksamhet i. Dessutom gäller tullbestämmelser för transaktioner mellan Trinseo och dess dotterbolag, i joint venture-samarbeten och mellan Trinseo och dess kunder. Då lagarna som reglerar internationell handel är komplexa och ofta förvirrande ansvarar anställda som arbetar med internationella affärstransaktioner för att rådfråga lämplig juridisk rådgivare på Trinseo eller huvudansvarig för efterlevnad och för att känna till företagets specifika riktlinjer för internationell handel. (Se riktlinjer för internationell handel.) Insiderinformation Ibland har anställda tillgång till information om Trinseo, dess ägare eller om ett företag som Trinseo gör affärer med som inte är känd för den investerande allmänheten. Om sådan insiderinformation är väsentlig det vill säga om en förnuftig investerare skulle anse att informationen är väsentlig för att fatta ett investeringsbeslut då ska individen inte köpa eller sälja värdepapper i något bolag om vilket han eller hon har sådan information, som han eller hon fått som ett resultat av arbetet på Trinseo eller på annat sätt eller tillhandahålla sådan insiderinformation åt andra. Dessa förbud kvarstår tills informationen blir offentlig. (Se riktlinjer för insideraffärer.) 10 Trinseo Restricted

11 Samla in konkurrensinformation Trinseo använder offentligt tillgänglig information, däribland publicerade artiklar, marknadsanalyser och rapporter, för att få konkurrensinformation om produkter, tjänster och priser. Trinseo-anställda ska inte försöka inhämta en konkurrents konfidentiella information eller ta emot konfidentiell information, utan ägarens tillstånd. Trinseo ska aldrig använda olagliga medel (däribland men inte begränsat till stöld, mutor, förvrängning eller spionage via elektroniska enheter) eller oetiska medel får att erhålla konkurrensinformation. Trinseo förväntar sig att företagets anställda, tjänstemän och chefer inte försöker inhämta eller använda sådan information som samlats in med dessa eller liknande medel. Om du har några frågor om detta ska du vända dig till din chef eller till huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics and Compliance Hotline. (Se riktlinjer för konkurrensinformation.) Förbud mot tvivelaktiga betalningar Det är strängt förbjudet för Trinseo-anställda att göra olagliga, olämpliga eller på annat sätt tvivelaktiga betalningar till kunder, statligt anställda eller andra parter. Våra konkurrensmedel när vi bedriver vår verksamhet och säljer våra produkter är kvalitet, pris och service. Trinseo-anställda måste följa alla tillämpliga lagar, föreskrifter och andra lagstadgade krav vid utdelning och mottagande av gåvor, representation eller annat som kan vara värdefullt för kunder, leverantörer eller andra. I synnerhet och mer specifikt får inte Trinseo-anställda erbjuda en muta till offentliga tjänstemän, vare sig direkt, indirekt eller genom en tredje part. (Se riktlinjer för gåvor, representation och belöningar och antikorruptionspolicyn.) Alla kontakter med offentliga tjänstemän måste i alla länder följa de många mycket strikta lagar som reglerar sådana kontakter, bland annat U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FN:s konvention mot korruption, OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) konvention om bekämpande av bestickning av offentliga tjänstemän, United Kingdom Bribery Act och China s Anti-Unfair Competition Law samt dess Provisional Regulations on Prohibition of Commercial Bribery Actions och Brasiliens lei Anticorruptpcāo eller lag # tillsammans med lagstadgade krav i andra länder. Brott mot något av dessa många lagstadgade krav kan resultera i allvarliga konsekvenser för både den inblandade anställde och Trinseo, bland annat avsked och kanske till och med åtal. Om du har någon fråga som gäller lämplighet i kontakten med en statlig eller annan offentlig tjänsteman ska du genast diskutera den med din chef eller kontakta ansvarig för efterlevnad. (Se riktlinjer för antikorruption.) 6. FINANSIELL INTEGRITET Fullständiga och korrekta räkenskaper Företaget förlitar sig på räkenskaperna för att skapa rapporter åt dess styrelse, ledning, aktieägare, fordringsägare, myndigheter och andra. Alla företagets räkenskaper och rapporter som skapats utifrån dessa räkenskaper måste föras och framläggas enligt lagarna i varje tillämplig jurisdiktion. Dessutom måste räkenskaperna spegla företagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader på ett korrekt sätt. Alla åtgärder och åtaganden måste ske och göras enligt företagets riktlinjer för och skriftliga delegeringar av befogenheter. Alla Trinseo-anställda måste därför säkerställa att inga falska eller uppsåtligen vilseledande poster tas med i företagets räkenskaper. Avsiktliga klassificeringsfel för transaktioner när det gäller konton, avdelningar eller räkenskapsperioder bryter mot riktlinjerna och kan bryta mot lagen. Alla transaktioner måste kunna stödjas av korrekt dokumentation i rimlig detalj, och de måste redovisas på lämpliga konton och under korrekt räkenskapsperiod. 11 Trinseo Restricted

12 Efterlevnad av god redovisningssed (GAAP) Trinseo-anställda måste alltid följa god redovisningssed (GAAP) och företagets system för interna kontroller. En motivering krävs vid tillämpning av alternativa redovisningsmetoder inom ramen för god redovisningssed. Alla anställda förväntas visa finansiell integritet vid hantering av rese- och utgiftsrapporter och andra finansiella transaktioner. Kontanter och andra tillgångar får inte förvaras i någon oredovisad eller inofficiell kassa av något som helst skäl. Antipenningtvätt Penningtvätt är processen att ta intäkter från brottslig verksamhet och göra så att de framstår som lagliga. Penningtvätt kan underlätta brott som bedrägeri, narkotikahandel och terrorism, det påverkar den globala ekonomin negativt och det är olagligt. Alla Trinseo-anställda som deltar i eller hjälper till med penningtvätt blir föremål för betydande påföljder. Anställda förväntas vara uppmärksamma på och genast rapportera alla ovanliga eller potentiellt misstänkta aktiviteter som kan utgöra penningtvätt till sin chef eller en lämplig person på den juridiska avdelningen. Frågor och farhågor Om du har några frågor eller klagomål när det gäller tveksam redovisning, granskning eller andra ekonomiska uppgifter förväntas du rapportera detta till din chef eller till huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics and Compliance Hotline. 7. RAPPORTERA FARHÅGOR Rapportera misstänkta överträdelser Som anges ovan: Om du bevittnar eller misstänker en överträdelse av lagen, de här riktlinjerna eller några av Trinseos riktlinjer ska du genast rapportera detta till din chef (eller en annan chef eller funktionsansvarig, om du bedömer det lämpligt under omständigheterna) eller till huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics and Compliance Hotline. Under alla omständigheter förväntar sig Trinseo att du rådfrågar en lämplig person när du behöver det och att du uppmärksammar faktiska och potentiella problem. Rapporter om misstänkta överträdelser kommer att granskas och undersökas på lämpligt sätt av Trinseos personal som arbetar med efterlevnad, med hjälp av resurser utifrån om det behövs och du meddelas om lösningen på problemet eller frågan du tagit upp. Alla typer av rapporter kommer att hanteras så diskret och konfidentiellt som möjligt. Vid behov kommer rapporter, undersökningar och lösningar att granskas av Trinseos högsta ledning och styrelsens revisionskommitté. Samtidigt som vi respekterar anställdas individuella integritet måste vi noga och grundligt undersöka alla rapporter om beteende som kan strida mot lagen eller Trinseos värderingar, riktlinjer eller standarder, skada Trinseos rykte eller påverka säkerheten. Alla anställda måste samarbeta fullt ut med varje sådan undersökning. I och med att det är allvarligt att bryta mot dessa riktlinjer eller andra riktlinjer från Trinseo är det mycket viktigt att varje rapport om misstänkt brott mot dessa görs i god tro och med integritet. Det skulle strida mot dessa riktlinjer om en anställd rapporterar en överträdelse av riktlinjerna eller annan tjänsteförseelse som han eller hon vet är osann eller vilseledande. 12 Trinseo Restricted

13 Repressalieförebyggande riktlinjer Med stöd av Trinseos riktlinjer och Trinseo-anställdas efterlevnad av de juridiska och etiska skyldigheterna har Trinseo nolltolerans mot repressalier eller vedergällning mot en person som rapporterar ett känt eller misstänkt brott mot en sådan skyldighet. Trinseo kommer att vidta disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning, mot alla anställda som deltar i hot om, försök till eller faktisk vedergällning. (Se riktlinjer för whistleblowing.) Frågor Om du har några frågor, funderingar eller vill rapportera något som gäller någon del av dessa riktlinjer eller företagets standarder eller lagar eller föreskrifter i de länder som Trinseo gör affärer med ska du ta upp dem med din chef, personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad. Du kan kontakta en eller flera av dessa personer eller organisationer direkt eller så kan du använda Ethics and Compliance Hotline, som du kan kontakta via telefon eller via nätet. Du kan vara anonym om du vill, där det är juridiskt tillåtet. Webbformuläret och listan med journummer för olika länder finns på https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/28803/index.html. 13 Trinseo Restricted

14 ANTIKORRUPTIONSPOLICY Denna antikorruptionspolicy ( policyn ) beskriver åtagandet för Trinseo att bedriva all verksamhet på ett ärligt och etiskt sätt, utan att tillgripa mutor eller tvivelaktiga incitament, och i enlighet med all korruptionslagstiftning som gäller för Trinseo runt om i världen. I enlighet med detta förbjuder denna policy Trinseo och alla personer och enheter som är kopplade till företaget, däribland alla joint venturesamarbeten som Trinseo deltar i, att betala, erbjuda eller ta emot mutor, provision eller andra olagliga betalningar eller förmåner i alla former. Denna policy speglar Trinseos åtagande att följa U.S. Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ), OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) konvention om bekämpande av bestickning av offentliga tjänstemän, FN:s konvention mot korruption, bolagsrätt i Kina och kompletterande bestämmelser om korruption och mutor och korruptionslagstiftningen i varje land där Trinseo bedriver verksamhet. Enligt denna policy måste alla Trinseos chefer, tjänstemän, anställda, ombud, uppdragstagare, konsulter och alla personer och enheter som är kopplade till dem eller som representerar Trinseo på något sätt ( Trinseo-personal ) följa sådana lagar, och alla krav i denna policy gäller för all Trinseo-personal. Denna policy förbjuder olagliga eller korrupta betalningar, som de definieras i lagstiftningen, som görs direkt, men även alla indirekta betalningar via någon av de ovanstående personerna eller enheterna. Trinseo-personalens ansvar. All Trinseo-personal, både fysiska och juridiska personer, är individuellt ansvariga för att följa denna policy. Som en del av det ansvaret är de anställda skyldiga att genast rapportera all aktivitet som kan ifrågasättas och misstänkta överträdelser av denna policy till sin chef, personalavdelningen, direkt till Trinseos huvudansvarige för efterlevnad eller via Trinseos Ethics and Compliance Hotline. Grundkrav rörande efterlevnad av denna policy och korruptionslagstiftning. 1. Korrupta betalningar till offentliga eller politiska tjänstemän är förbjudna. Det är förbjudet för Trinseo och Trinseo-personal att på ett sätt som kan tolkas som bestickning betala, godkänna, erbjuda att betala eller ge något av värde till en offentlig tjänsteman (enligt definitionen i korruptionslagstiftningen) eller till ett politiskt parti eller en politisk tjänsteman eller någon som kandiderar till politiska uppdrag, för att erhålla eller behålla verksamhet, påverka vem som tilldelas affärsverksamhet eller vinna andra otillbörliga affärsfördelar eller någon annan otillbörlig fördel i någon form för Trinseo, Trinseo-personalen eller någon annan part. Detta förbud gäller alla typer av betalningar, inklusive men inte begränsat till mutor, provision eller rabatter och alla förmåner eller saker av värde, inklusive men inte begränsat till pengar, utbetalning och alla typer av gåvor. 2. Korruption bestäms av betalningarnas syfte. Denna policy och korruptionslagstiftningen förbjuder betalning eller erbjudande om betalning eller tillhandahållande av något av värde där syftet är att: 1. påverka en offentlig eller politisk tjänstemans beslut om att tilldela ett avtal eller annan affärsmöjlighet till Trinseo; 2. påverka en sådan persons beslut om att utfärda myndighetstillstånd eller myndighetsdokumentation, till exempel ett godkännande, ett tillstånd eller en licens; 3. påverka en sådan persons beslut om att befria Trinseo från skyldigheter som annars krävs, till exempel att betala skatter, klara granskningar eller erhålla tillstånd som krävs; 4. påverka antagandet av eller innehållet i lagstiftning eller utförandet eller utfallet av en juridisk process eller utformandet av en föreskrift. 14 Trinseo Restricted

15 Inte heller får Trinseo-personal eller tredje part acceptera eller ta emot någon muta, provision eller andra olagliga förmåner från någon kund, leverantör eller annan person eller enhet som har en affärsrelation med Trinseo. 3. Korrekt bokföring och korrekta register. Enligt denna policy och korruptionslagstiftningen måste Trinseo ha en korrekt bokföring och korrekta register, i rimlig detalj, och utforma och underhålla ett rimligt system med interna kontroller. Även om detta krav gäller för alla företagstransaktioner måste Trinseo-personal särskilt försäkra sig om att alla utbetalningar av företagets medel som gäller offentliga eller politiska tjänstemän är korrekta och fullständigt dokumenterade, oavsett transaktionens storlek. 4. Bred definition av offentliga tjänstemän. Vid tillämpningen av denna policy, och under korruptiontionslagstiftningen, är definitionen av offentliga tjänstemän bred och omfattar: 1. alla tjänstemän och anställda inom en stat eller en myndighet, oavsett myndighetsnivå och oavsett om den är nationell, regional eller lokal; 2. alla tjänstemän och anställda på ett kommersiellt företag som ägs eller kontrolleras av en myndighet; 3. alla tjänstemän och anställda i en internationell offentlig organisation, till exempel Internationella valutafonden, Europeiska unionen eller Världsbanken eller 4. varje person som agerar i tjänsten åt en stat, myndighet, ett företag eller organisation som identifieras ovan. 5. Bred definition av politiska tjänstemän. Utöver offentliga tjänstemän täcker denna policy och viss korruptionslagstiftning även politiska tjänstemän, vars definition också är bred och omfattar: 1. tjänstemän, anställda eller representanter för politiska partier eller politiska organisationer; 2. kandidater i val eller utnämning till offentliga ämbeten eller deras representanter och 3. kandidater i val eller utnämning av tjänsteman i ett politiskt parti eller annan politisk organisation.tillämpbarhet på joint venture-samarbeten och andra enheter som kopplas till Trinseo. A. Som nämnts ovan gäller denna policy inte bara Trinseo utan även joint venture-samarbeten som Trinseo deltar i och andra enheter som kopplas till Trinseo i utövandet av dess verksamhet, i alla områden runt om i världen. I enlighet med korruptionslagstiftningen förbjuder denna policy korrupta verksamheter av och via joint venture-samarbeten, partnersamarbeten eller andra juridiska och/eller fysiska personer som kan vara eller bli kopplade till Trinseo i dess verksamhet. Trinseo ska vidta alla skäliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att sådana enheter och personer efterlever denna policy och korruptionslagstiftningen, inklusive att med tillbörlig omsorg välja alla typer av joint venture-samarbeten, affärspartners, ombud, rådgivare, konsulter, entreprenörer och representanter. Trinseo ska med tillbörlig omsorg säkerställa att sådana enheter och personer är ärliga, etiska, välkända och kvalificerade för sina roller, skyldigheter och ansvarsområden. Trinseo ska även noga övervaka sådana enheters och personers agerande och uppträdande, när de har valts. Under inga omständigheter får någon i Trinseos personal ignorera eller förbise indikationer på att en sådan enhet eller person bryter mot riktlinjerna i denna policy eller korruptionslagar, och alla i Trinseo-personalen ansvarar för att rapportera sådana aktiviteter omedelbart, på ett av de sätt som anges ovan. 15 Trinseo Restricted

16 B. Relationer mellan Trinseo och Trinseo-personal och andra enheter eller personer som har kontakt med offentliga eller politiska tjänstemän måste nedtecknas skriftligen i ett dokument. Detta dokument måste innehålla lämpliga regler mot korruption som uttryckligen förbjuder alla åtgärder och beteenden som strider mot denna policy och all tillämplig korruptionslagstiftning samt tillåter Trinseo att avsluta relationen om vi tror att överträdelser av denna policy eller tillämplig korruptionslagstiftning har skett eller kommer att ske. C. Alla joint venture-samarbeten och andra affärsöverenskommelser där Trinseo har aktiemajoritet måste delta i Trinseos program för etik och efterlevnad, bland annat måste denna policy följas. När det gäller överenskommelser där Trinseo inte har aktiemajoritet ska Trinseo göra sitt bästa för att påverka den berörda enheten eller personen att följa denna policy eller något som väsentligt motsvarar denna, ha korrekt bokföring och korrekta register och ett lämpligt system med interna redovisningskontroller samt följa all tillämplig korruptionslagstiftning. I alla sådana överenskommelser förbehåller sig Trinseo rätten att avsluta sitt deltagande om Trinseo finner det nödvändigt eller lämpligt att göra det, efter eget gottfinnande, för att undvika att bryta mot denna policy eller tillämplig korruptionslagstiftning. D. Om Trinseo deltar i förvärvet ska företagsbesiktningen i samband med det föreslagna förvärvet omfatta en granskning av enhetens efterlevnad av tillämplig korruptionslagstiftning och förmågan att följa denna policy. När förvärvet är klart ska företaget göra en grundlig genomgång av den förvärvade enhetens efterlevnad och vidta lämpliga åtgärder för att uppnå efterlevnad. Betalningar som kan vara tillåtna under vissa omständigheter. Antikorruptionslagar under olika globala lagar och i olika jurisdiktioner kan ha olika ståndpunkter när det gäller vilka typer av betalningar som är tillåtna till offentliga eller politiska tjänstemän eller enheter. Därför kan ingen av följande typer av betalningar göras utan förhandsgodkännande av huvudansvarig för efterlevnad eller den juridiska avdelningen, och huvudansvarig för efterlevnad eller den juridiska avdelningen bör rådfrågas omedelbart om en sådan betalning övervägs eller föreslås. FCPA och annan korruptionslagstiftning tillåter vissa betalningar till offentliga eller politiska tjänstemän eller enheter under vissa begränsade omständigheter, bland annat följande: A. Betalningar som är uttryckligen lagliga under de lagar och/eller bestämmelser som gäller i landet där tjänstemannen eller enheten finns och där betalningen ska göras. B. Betalningar som utgör en rimlig och verklig kostnad som uppkommit genom eller på uppdrag av en offentlig eller politisk tjänsteman som direkt kan hänföras till marknadsföring, demonstration eller förklaring av produkter eller tjänster eller som direkt kan hänföras till verkställandet eller genomförandet av ett avtal med en myndighet. Rimlig och verklig kostnad omfattar inte utgifter som är överdrivna eller som inte kan hänföras till legitima affärsändamål. C. Små, sedvanliga betalningar till offentliga eller politiska tjänstemän på låg nivå i syfte att tillägna sig eller möjliggöra en icke-godtycklig, rutinartad myndighetsåtgärd. En myndighetsåtgärd är rutinartad om den normalt utförs av en offentlig eller politisk tjänsteman och om tjänstemannen inte behöver göra en bedömning. En rutinartad myndighetsåtgärd omfattar inte en offentlig tjänstemans beslut om att undvika att vidta åtgärder eller att tilldela Trinseo eller Trinseo-personal ny affärsverksamhet eller fortsatt affärsverksamhet eller att ge Trinseo eller Trinseo-personal en konkurrensfördel, till exempel att behandla en licensansökan före en konkurrents ansökan. Återigen: Ingen av de ovan nämnda betalningarna får göras utan ett godkännande i förväg från den juridiska avdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad. 16 Trinseo Restricted

17 Gästfrihet, representation och andra gåvor A. Gästfrihet, representation och andra liknande gåvor ska inte ges, varken direkt eller indirekt, till offentliga eller politiska tjänstemän, för att oberättigat tillägna sig, påverka eller belöna en myndighets handlande eller beslut, eller som en faktisk eller planerad motprestation (quid pro quo) för en favör till Trinseo eller någon i Trinseo-personalen. B. Gästfrihet, representation och andra liknande gåvor som utlovas, erbjuds eller tillhandahålls för Trinseos eller någon i Trinseo-personalens räkning åt en offentlig eller politisk tjänsteman måste vara rimliga när det gäller typ och mängd, i enlighet med sedvanlig artighet i det tillämpliga geografiska området och affärsområdet, relaterade till ett legitimt affärssyfte och lagliga under alla tillämpliga korruptionslagar. C. Med undantag för rimliga måltider ska ingen betalning eller löfte om betalning för gästfrihet, representation eller någon liknande förmån göras till någon offentlig eller politisk tjänsteman av eller åt Trinseo eller Trinseo-personal baserat på att det tillåts enligt ovan, om inte sådan betalning eller sådant löfte har godkänts i förväg av en lämplig person på den juridiska avdelningen eller av huvudansvarig för efterlevnad. Politiska bidrag och bidrag till välgörenhet. Politiska bidrag som tas från medel som tillhör Trinseo eller Trinseo-personal till offentliga eller politiska tjänstemän och bidrag till välgörenhet från Trinseo eller Trinseo-personal måste överensstämma med både tillämpliga lagar i varje inblandad jurisdiktion och med kraven i denna policy. Dessutom har Trinseo andra riktlinjer som styr både företagets politiska bidrag och bidrag till välgörenhet, och all sådan betalning och alla sådana förmåner från Trinseo eller Trinseo-personal för något av dessa syften måste även följa dessa riktlinjer. Påföljder och bestraffning. Trinseo och Trinseo-personalen kan utsättas för allvarliga straffrättsliga och civilrättsliga påföljder vid brott mot korruptionslagstiftning. Trinseo kan utsättas för omfattande böter och skadestånd och individer som bryter mot korruptionslagstiftning kan också utsättas för omfattande böter, vilka inte betalas av Trinseo, och till och med fängelsestraff. Dessutom kommer Trinseo-personal som bryter mot korruptionslagar att utsättas för bestraffning, inklusive uppsägning. Efterlevnad i nya jurisdiktioner. Om Trinseo startar verksamhet i andra länder eller nya jurisdiktioner med korruptionslagstiftning ska huvudansvarig för efterlevnad bedöma lagstiftningskraven i sådana områden och råda Trinseopersonalen när det gäller efterlevnad av dessa krav. Huvudansvarig för efterlevnad ska också övervaka hur Trinseos verksamhet bedrivs i sådana nya jurisdiktioner och vidta nödvändiga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att Trinseo och Trinseo-personal följer korruptionslagstiftningen för dessa nya jurisdiktioner och denna policy. 17 Trinseo Restricted

18 POLICY FÖR LIKA MÖJLIGHETER OCH MOT DISKRIMINERING Trinseo strävar efter att skapa och behålla en miljö i vilken alla Trinseo-anställda har lika möjligheter att uppnå sin potential och bidra fullt ut till Trinseos framgångar. Alla Trinseo-anställda ska ha möjlighet att arbeta i en yrkesmässig miljö utan diskriminering och förväntas uppfylla kraven i policyn för lika möjligheter och mot diskriminering ( policyn ). Denna policy gäller globalt för alla anställda på Trinseo. Policy för lika anställningsmöjligheter Det är Trinseos policy att vara en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter. Det är vår policy att rekrytera, anställa, utveckla och befordra behöriga sökande eller anställda utan hänsyn till ras, hudfärg, religion, ursprung, kön, ålder, veteranstatus, sexuell läggning, könsidentitet eller fysiskt eller psykiskt funktionshinder. Förbud mot diskriminering Trinseo accepterar inte handlingar, inklusive trakasserier och repressalier, som utförs på grund av att en individ eller en grupp tillhör en skyddad grupp och som negativt påverkar villkoren, möjligheterna, förmånerna, arbetsvillkoren eller rättigheterna när det gäller anställning för individen eller gruppen. Trinseo accepterar inte heller någon typ av vedergällning mot en person som i god tro antingen rapporterar eller deltar i en undersökning som gäller en sådan diskriminering eller sådana trakasserier. Vid överträdelser av dessa riktlinjer vidtas åtgärder, som är lämpliga för rådande omständigheter. Individer som har överträtt dessa riktlinjer kan utsättas för disciplinära åtgärder, inklusive direkt uppsägning. Ledare ska alltid övervaka personalrelaterade aktiviteter för att bedöma om dessa personalrelaterade aktiviteter följer dessa riktlinjer. Skydd enligt amerikansk federal lag Bland annat följande amerikanska federala lagar skyddar anställda: Employee Polygraph Protection Act Fair Labor Standards Act Family and Medical Leave Act (FMLA) Civil Rights Acts Trinseo ska följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser som rör diskriminering i anställningsförhållandet. Om du har några frågor när det gäller tillämpligheten för eller effekten av sådana lagar eller bestämmelser ska du kontakta personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad, vilket du kan göra direkt eller genom Ethics och Compliance Hotline. Rapportera ett problem Om du har några klagomål eller frågor ska du rapportera detta till din chef, personalavdelningen eller Trinseos huvudansvarige för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics och Compliance Hotline. Klagomål kommer att granskas och undersökas snabbt, konfidentiellt och på lämpligt sätt. Anställda förväntas samarbeta om de är inblandade i utredningsprocessen och tillämpa rätt konfidentialitetsnivå. 18 Trinseo Restricted

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Uppförandekod Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING UPPFÖRANDEKOD 2 (28) UPPFÖRANDEKOD INLEDNING... 4 FÖR VEM GÄLLER DENNA KOD?... 5 KRÄVS DET ATT JAG FÖLJER KODEN?... 6 VEM TOLKAR KODEN?... 7 AFFÄRSETIK... 8 Inga mutor eller olagliga provisioner... 9 Arbeta

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Meddelande från styrelsens ordförande och vd... 1 Vägledande principer... 2 Göra rätt saker... 3 Om reglerna... 4 Skydda företagets tillgångar... 6 Immateriella tillgångar

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE Blue Book Sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer. Vi upprätthåller COMPLIANCE Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt

Läs mer

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare Bästa Associate: Vår fortsatta framgång är ett direkt resultat av de starka värden som ligger till grund för vår företagskultur. Att

Läs mer

Regler för god affärssed och etik. Mylans globala regelefterlevnad. EMEA region Sverige

Regler för god affärssed och etik. Mylans globala regelefterlevnad. EMEA region Sverige Regler för god affärssed och etik Mylans globala regelefterlevnad EMEA region Sverige Regler för god affärssed och etik Viktiga begrepp och värderingar Vårt uppdrag På Mylan är vi fast beslutna att sätta

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett etiskt företag 3 Inledning 4 Om uppförandekoden 4

Innehållsförteckning. Ett etiskt företag 3 Inledning 4 Om uppförandekoden 4 Uppförandekod Innehållsförteckning Ett etiskt företag 3 Inledning 4 Om uppförandekoden 4 Produkt- och finansiell integritet 5 Bokföring, kontroller och bedrägeribekämpning 5 Insiderinformation 7 Produktsäkerhet

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy Det handlar om etik Borealis etikpolicy 2 Det handlar om etik Introduktion Genom att upprätthålla våra värderingar säkerställer vi att Borealis etikpolicy inte bara är ord på papper, utan en inställning

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

Global Code of Conduct

Global Code of Conduct Global Code of Conduct Global Compliance Office 信 @ 工 作 遵 守 法 规. 从 您 做 起. Juli 2015 Ett meddelande från John Greisch & Ilana Shulman Bästa medarbetare på Hill-Rom: Vi är glada över att återigen presentera

Läs mer