Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]"

Transkript

1 Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text]

2 INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt och integritet 3 Ansvarstagande och värdeskapande 3 Innovation 3 Åtagande gentemot kunder 3 2. RESPEKT FÖR STYRON-ANSTÄLLDA 4 Mångfald och jämställdhet 4 Skydd mot trakasserier 4 Mänskliga rättigheter 4 Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 4 Missbruk på arbetsplatsen 5 Våld på arbetsplatsen 5 Skydd av personuppgifter 5 3. SKYDD AV MILJÖN 6 Mål 6 Överensstämmelse med EH&S-lagar 6 Frågor och farhågor 6 4. SKYDD AV FÖRETAGETS TILLGÅNGAR OCH RYKTE 6 Användning av företagets resurser 6 Konfidentiell information 7 Dokumenthantering 7 Informationssystem 7 Gåvor och representation 7 Intressekonflikter 8 Relationer till myndigheter 8 Interagera med allmänheten 8 Politiskt deltagande, lobbyverksamhet och bidrag till politisk verksamhet 9

3 5. INTEGRITET PÅ MARKNADEN 9 Konkurrens och rättvis handel 9 Internationella handelslagar 9 Insiderinformation 10 Samla in konkurrensinformation 10 Förbud mot tvivelaktiga betalningar FINANSIELL INTEGRITET 11 Fullständiga och korrekta räkenskaper 11 Följa god redovisningssed (GAAP) 11 Frågor och farhågor RAPPORTERA FARHÅGOR 12 Rapportera misstänkta överträdelser 12 Repressalieförebyggande riktlinjer 12 Frågor 12 STÖDJANDE RIKTLINJER 14 Antikorruption 14 Lika möjligheter och mot diskriminering 18 Omvärldsinformation 19 Efterlevnad av konkurrenslagstiftning 24 Intressekonflikter 28 Bidrag till välgörenhet/donationer 32 Miljö, hälsa och säkerhet (EHS) 36 Offentlig upphandling 37 Informationshantering 40 Internationell handel 44 Arbete/mänskliga rättigheter 49 Sekretess 50 Inköpsetik 53 Dokumenthantering 54 Respekt och ansvar 58 Sociala medier 61 Frivilligverksamhet 67 Whistleblowing för rapportering av lagöverträdelser 68

4

5 Bästa Styron-medarbetare! Styron* är en ny typ av internationellt materialbolag i centrum mellan människor, teknik och kunder. Vi har en lång historia av oöverträffade kundrelationer med världens ledande företag, som bygger på våra kunskaper och vår strävan efter att hjälpa dem att klara alla utmaningar. Det är viktigt att vi gör affärer på ett lagligt och etiskt sätt i hela Styron-organisationen runt om i världen. Styron-anställda förväntas upprätthålla de högsta etiska och affärsmässiga standarder i alla frågor som rör företaget och följa alla tillämpliga lagar och förordningar i de länder som Styron bedriver verksamhet. De här riktlinjerna för etiskt uppträdande tar upp Styrons värderingar, beskriver vilket ansvar du har som Styron-anställd och tillhandahåller viktiga etiska principer och riktlinjer som hjälper dig att bedriva verksamhet runt om i världen. De här riktlinjerna är utformade för att komplettera, inte ersätta, befintliga riktlinjer och standarder för Styron och lagarna och förordningarna i länder i vilka Styron bedriver verksamhet. Alla chefer, tjänstemän och anställda på Styron är skyldiga att följa principerna i de här riktlinjerna. Ta dig tid att läsa igenom och förstå riktlinjerna (finns på under Our Company), tillämpa principerna och riktlinjerna i det dagliga arbetet och rapportera alla problem med att följa dem via någon av de kanaler som är tillgängliga för dig. Tack för att du bidrar till Styrons framgångar. Chris Pappas VD och koncernchef *I det här dokumentet hänvisar Styron eller företaget till Styron LLC och Styrons företag, närstående bolag och dotterbolag. 2

6 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. Styrons kärnvärden Styrons värderingar ligger till grund för dessa riktlinjer, eftersom våra värderingar är en integrerad del av företagets etiska och affärsmässiga standarder. Det är mycket viktigt att vi följer dessa riktlinjer och Styrons befintliga riktlinjer och standarder för att förverkliga Styrons värderingar. Om du har några frågor, funderingar eller vill rapportera något som gäller någon del av dessa riktlinjer ska du ta upp detta med din chef, personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad (Chief Compliance Officer). Du kan kontakta en eller flera av dessa personer eller organisationer direkt eller så kan du använda Ethics & Compliance Hotline, som du kan kontakta via telefon eller via nätet. Du kan vara anonym om du vill. Listan med journummer för olika länder finns på https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/28803/index.html. Du får även tillgång till webbformuläret via den här länken. Responsible Care Vi är ett Responsible Care -företag och våra anställdas hälsa och säkerhet samt att skydda våra samhällen är vår högsta prioritet. Vi strävar efter att uppfylla eller överträffa de högsta standarderna för miljö och säkerhet. Respekt och integritet Vi behandlar varandra, våra kunder och våra intressenter med respekt och värdighet. Vi bedriver all affärsverksamhet efter högsta möjliga etiska standarder och är fast beslutna att följa lagstiftningen överallt där vi är verksamma. Ansvarstagande och värdeskapande Vi anser att snabbhet och smidighet i kombination med bra beslutsfattande skapar värde. Vi känner och tar ansvar för vårt företags framgångar. Innovation Vi anser att innovationer genom vår teknik och vår personals kreativitet driver våra framgångar och våra kunders framgångar. Åtagande gentemot kunder Vi samarbetar med våra kunder och skapar på så sätt värde genom vår teknik, våra innovationer och våra lösningar. 3

7 *I det här dokumentet hänvisar Styron eller företaget till Styron LLC och Styrons företag, närstående bolag och dotterbolag. 2. RESPEKT FÖR STYRON-ANSTÄLLDA Det är Styrons policy att alla anställda ska ha säkra arbetsvillkor och arbeta i en miljö som präglas av respekt för alla anställdas värde och för mångfald. Det är mycket viktigt att vi följer principerna i det här avsnittet så att vi uppnår målet. Om en anställd bevittnar eller misstänker ett brott mot skyldigheterna i det här avsnittet ska han eller hon rapportera det till sin chef, personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. Mångfald och jämställdhet Styron strävar efter en kultur som präglas av ömsesidig respekt, där alla förstår och uppskattar likheter och skillnader mellan anställda, däribland religiös övertygelse och religionsutövning. Styron garanterar alla anställda lika anställningsmöjligheter och tolererar inte diskriminering i skötseln av någon del av anställningsrelationen, däribland rekrytering, anställning, arbetsförhållanden, befordran, överflyttning, lön och förmåner, utbildning eller uppsägning, allt i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. (Se riktlinjer mot diskriminering.) Skydd mot trakasserier Det är Styrons policy att skapa en miljö för alla anställda som präglas av ömsesidig respekt utan några former av hot, fientlighet, förödmjukelser eller annat stötande beteende som kan utgöra trakasserier. Alla typer av trakasserier, däribland alla sorters sexuella trakasserier, är strängt förbjudna. Oavsett vad som anges i tillämpliga nationella lagar är trakasserier alltid mot Styrons värderingar och förbjudna enligt dessa riktlinjer. (Se riktlinjer för respekt och ansvar.) Mänskliga rättigheter Styron anser att respekten för alla anställdas värde och rättigheter är avgörande. Styron har kunskap om och kommer att följa alla arbets- och anställningslagar överallt där företaget bedriver verksamhet och förväntar sig att leverantörer och uppdragstagare som vi anlitar har och tillämpar liknande värderingar och standarder. Styron-anställda ska samarbeta så att dessa lagar och regler efterlevs fullt ut. (Se riktlinjer för arbete och mänskliga rättigheter.) Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Styrons regler och rutiner för hälsa och säkerhet har utformats för att skapa en säker och sund arbetsmiljö som överensstämmer med tillämpliga arbetsmiljölagar. Förmågan att upprätthålla en säker och sund arbetsmiljö är till stor del beroende av individers beteenden. Alla anställda måste vara medvetna om vilka regler och rutiner som gäller för arbetsplatsen, alltid följa dessa regler och uppmuntra andra att göra det samma. Varje anställd ska omedelbart rapportera alla riskabla situationer och allt riskabelt beteende (däribland de som beskrivs i följande två avsnitt) till lämplig Styron-personal eller lämpligt Styron-kontor, till exempel den anställdes chef, personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. 4

8 Missbruk på arbetsplatsen Styron strävar efter en arbetsmiljö utan narkotikamissbruk. En sådan miljö skyddar våra anställda, vår verksamhet och alla som kommer i kontakt med våra arbetsplatser och vår egendom. Narkotikamissbruk påverkar produktiviteten, närvaron och arbetsplatsens säkerhet negativt. All olaglig användning, innehav, försäljning, förmedling, distribution, hemlighållande, transport eller tillverkning av olagliga droger, berusningsmedel, kontrollerade ämnen eller drogtillbehör i Styrons lokaler, i Styrons fordon eller när Styrons verksamhet bedrivs utanför företagets lokaler är strängt förbjuden. Våld på arbetsplatsen Styron tolererar inte våld eller hot om våld, däribland verbala och fysiska hot, trakasserier och/eller tvång. I syfte att skydda de anställda är vapen, skjutvapen, ammunition, sprängämnen och antändningsanordningar förbjudna i företagets lokaler och i företagets fordon. Skydd av personuppgifter Styron-anställdas personuppgifter, däribland en anställds personligt identifierbara information (till exempel hemadress, personnummer och personlig ekonomisk information) måste skyddas från att avslöjas på ett felaktigt sätt. Styron-anställda ska inte ge ut några personuppgifter utan att ha specifik behörighet i enlighet med tillämpliga lagar. De flesta länder har lagar som reglerar insamlingen och användningen av personuppgifter, även om vilka typer av uppgifter som ingår, hur de skyddas och lokala genomförandemekanismer varierar. Styron ska följa alla tillämpliga lagar som rör skyddet av personuppgifter. Alla anställda ansvarar för att uppfylla kraven på datasäkerhet i lagar och föreskrifter i respektive land och enligt företagets policy och riktlinjer. (Se riktlinjer för sekretess sid 50.) 5

9 3. SKYDD AV MILJÖN Mål Styrons målsättning är att eliminera alla arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar, förhindra negativ miljöpåverkan, minska avfall och utsläpp och främja resursbevarande i alla stadier i våra produkters livscykler. Styron bedriver sin verksamhet med respekt och omsorg för miljön. (Se riktlinjer för EHS-efterlevnad sid 36.) Överensstämmelse med EH&S-lagar Alla tillämpliga lagar och föreskrifter om miljö, hälsa och säkerhet (EHS) samt interna EHS-riktlinjer och EHS-standarder måste följas. Styron räknar med att alla anställda känner till EHS-lagar och EHSföreskrifter samt Styrons EHS-riktlinjer som gäller för deras område. Styron-anställda ska rådfråga lämplig EHS-ämnesexpert vid behov. Frågor och farhågor Om en anställd bevittnar eller misstänker överträdelser av dessa standarder ska han eller hon rapportera detta till sin chef, personalavdelningen, EHS-avdelningen eller till huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. 4. SKYDD AV FÖRETAGETS TILLGÅNGAR OCH RYKTE Styron-anställda ska utföra sina yrkesmässiga aktiviteter i enlighet med etiska standarder och för företagets bästa. I syfte att skydda företagets tillgångar och värde måste oetiskt beteende undvikas. I det 6

10 här avsnittet tar vi upp olika typer av oetiskt eller olagligt beteende som anställda måste undvika. Alla överträdelser ska rapporteras till din chef, personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. Användning av företagets resurser Styrons resurser är primärt avsedda för yrkesmässigt bruk. Anställda kan ibland och under lämpliga förhållanden använda företagets resurser, till exempel en kopieringsmaskin, internetåtkomst, telefon eller e-post för personligt bruk. Personligt bruk av företagets resurser ibland och i en begränsad omfattning är acceptabelt så länge Styrons informationssystem och andra riktlinjer (huvudsakligen men inte begränsat till avsnitt 2 i dessa riktlinjer) följs, det inte medför några mätbara ökade kostnader och medarbetare inte störs av användningen. Konfidentiell information Konfidentiell information innefattar affärshemligheter, äganderätt till know-how, personalregister, affärsplaner och affärsförslag, information om kapacitet och produktion, marknads- och försäljningsprognoser och -strategier, kundlistor, prislistor eller prisstrategier, byggnadsplaner, information om leverantörer, kundämnen (leads), information om forskning och utveckling (R & D) och all annan information som inte är allmänt känd utanför Styron och som har ett kommersiellt värde eller rör personlig integritet. Konfidentiell information är endast avsedd för yrkesmässig användning inom företaget. Alla Styronanställda ansvarar för att skydda all konfidentiell information och får bara avslöja informationen för personer med ett legitimt yrkesmässigt behov av att veta det som tjänar Styrons intresse. Styron-anställda som lämnar företaget är fortsatt skyldiga att skydda Styrons konfidentiella information. (Se riktlinjer för informationshantering sid 40.) Dokumenthantering Dokument och information är viktiga tillgångar för företaget. De är viktiga komponenter i våra beslutsfattande processer och operativa processer och måste hanteras korrekt för att de ska få och behålla sitt fulla värde. Alla anställda måste känna till och följa de riktlinjer och standarder för dokumenthantering som gäller för deras arbete. Om du har några frågor kan du kontakta din chef eller lämplig juridisk rådgivare på Styron. (Se riktlinjer för dokumenthantering sid 54.) Informationssystem Datorer och all information på Styrons datorer samt all information på andra enheter tillhör företaget. Licensierad programvara eller dokumentation måste användas enligt licensavtal. Alla anställda måste säkerställa att deras användning av Styrons informationssystem, nätverk och verktyg uppfyller Styrons riktlinjer och standarder, inklusive riktlinjer för informationssystem, säkerhet och alla lokala lagstadgade krav. Anställda ansvarar även för innehållet i sina e-postmeddelanden. Anställda måste skydda lösenord som ger tillgång till företagsnätverk och de ska inte använda kontaktinformation som är knuten till deras befattning på Styron för privat e-post eller för något annat ändamål än företagets verksamhet, utan specifik tillåtelse från deras chef. (Se riktlinjer för informationshantering och riktlinjer för sociala medier sid 40/61.) 7

11 Gåvor och representation Styron väljer ut produkter och tjänster utifrån pris, kvalitet och allmän lämplighet för avsett ändamål. Alla våra affärstransaktioner måste göras utifrån dessa principer och vara opartiska, objektiva och fria från påverkan utifrån. Blygsamma gåvor, tjänster och representation med måttligt värde används ofta för att stärka affärsrelationer. Gåvor, tjänster och representation ska inte accepteras om de förpliktar, eller om de kan förefalla förplikta, mottagaren eller om de kan uppfattas som ett sätt att påverka en rättvis bedömning. den ges i kontanter den inte överensstämmer med sedvanlig affärspraxis den har ett betydande värde den strider mot någon lag eller föreskrift Om du har några frågor inom det här området ska du vända dig till huvudansvarig för efterlevnad eller kontakta Ethics & Compliance Hotline. Intressekonflikter Alla Styron-anställda har ett ansvar för att alltid handla i Styrons bästa intresse i arbetet. En intressekonflikt uppstår när den anställde, en familjemedlem, en vän eller annan närstående person har ett ekonomiskt eller annat intresse i en kund, konkurrent eller leverantör till företaget som kan påverka den anställdes förmåga att agera i Styrons bästa intresse och fatta opartiska beslut å Styrons vägnar. (Se riktlinjer för intressekonflikter sid 28.) Styron-anställda måste göra en tydlig åtskillnad mellan officiella och privata angelägenheter och får inte utnyttja sina befattningar på eller förhållanden till Styron för att gagna sina egna intressen i en affärsaktivitet. Alla anställda på Styron ska undvika alla investeringar, intressen, föreningar eller aktiviteter som kan påverka deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter på ett objektivt och effektivt sätt eller som kan göra att andra tvivlar på företagets hederlighet och integritet. Dessutom är det förbjudet för Styronanställda att personligen utnyttja en möjlighet till affärer eller vinst som tillhör Styron eller konkurrera med företaget på något sätt. Om en intressekonflikt eller något som ser ut som en konflikt uppstår måste den anställde informera företaget om den faktiska eller potentiella konflikten och följa företagets instruktioner för att lösa den. Följaktligen ska du i händelse av en faktisk eller potentiell konflikt berätta det för din chef eller för huvudansvarig för efterlevnad för att få instruktioner om hur konflikten ska lösas. Om konflikten rör en chef måste han eller hon berätta det för styrelsen (eller ett lämpligt utskott till styrelsen), och denna avgör hur konflikten ska lösas. Relationer till myndigheter Att göra affärer med myndigheter fungerar inte alltid på samma sätt som att göra affärer med företag. Särskilda regler för en myndighet kan spänna över många affärsbeteenden, till exempel insamling och uppföljning av kostnader för produkter och tjänster, skydd av företagshemligheter, erbjudande och mottagande av gåvor eller representation och anställning av tidigare statligt anställda. Lagar som reglerar affärer med myndigheter är ofta komplexa, och brott mot dessa kan leda till allvarliga civil- och straffrättsliga påföljder för både företaget och ansvarig anställd. Om du är osäker på hur du ska samarbeta med statliga tjänstemän och statliga myndigheter ska du kontakta Public Affairs eller huvudansvarig för efterlevnad. Interagera med allmänheten 8

12 Alla Styron-anställda måste separera sina privata aktiviteter från arbetsuppgifterna som utförs åt Styron. När en Styron-anställd ägnar sig åt samhällsaktiviteter eller annan välgörenhet eller när han eller hon uttrycker privata eller politiska åsikter i ett offentligt forum (inklusive politiska bidrag) ska inte den Styronanställde representera, antyda att han eller hon representerar eller på något annat sätt involvera företaget. (Se riktlinjer för sociala medier och riktlinjer för donationer och frivilligverksamhet sid. 61/67.) Det är bara anställda vars arbetsuppgifter innefattar kommunikation med allmänheten eller medier som har befogenheter att representera Styron för allmänheten eller medier. Andra Styron-anställda får inte hävda att de talar för eller representerar företaget för allmänheten eller medier. Om en anställd får en förfrågan, antingen muntligt eller skriftligt, från en extern kontakt om något som rör företaget måste den anställde vidarebefordra förfrågan till lämplig talesman för företaget eller en Public Affairs-representant. Syftet med det här kravet är inte att förhindra att enskilda personer uttrycker sina åsikter utan att säkerställa att företaget talar med en röst och att alla företagets budskap noggrant och konsekvent balanserar alla dess intressen och de faktorer som är relevanta för den berörda frågan. Politiskt deltagande, lobbyverksamhet och bidrag till politisk verksamhet Styron uppmuntrar sina anställda att bidra till samhället och att delta i den politiska processen. Men Styron-anställda måste även följa de lagar som styr engagemang i politisk verksamhet, däribland lagar som reglerar bidrag till politisk verksamhet och lobbyverksamhet. Styron-anställda får inte bedriva lobbying om inte detta har godkänts av lämplig Styron-tjänsteman. Inte heller får en anställd ge några bidrag till politisk verksamhet å Styrons vägnar eller skänka företagets tillgångar, varor eller tjänster till en politisk kandidat, ett politiskt parti eller en politisk kampanj, utan föregående tillstånd från lämplig juridisk rådgivare på Styron eller huvudansvarig för efterlevnad. 5. INTEGRITET PÅ MARKNADEN Styron strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett etiskt sätt och i överensstämmelse med de högsta standarder när det gäller ärlighet och god affärssed. Den här standarden innebär att alla lagar, föreskrifter och normal etisk praxis som gäller för företagets affärsaktiviteter ska följas. Styron-anställda förväntas agera med integritet på marknaden och följa alla tillämpliga lagar fullt ut. Alla brott mot den här skyldigheten och alla problem som uppstår som kan påverka Styrons åtagande ska omedelbart rapporteras till din chef eller till huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. Konkurrens och rättvis handel Styron stödjer en fri, rättvis och öppen konkurrens och strävar efter att konkurrera på ett etiskt sätt och i enlighet med lagar som främjar konkurrens på marknaden. De flesta länder har lagar och föreskrifter som reglerar kartellbildning, konkurrens och handel i syfte att främja en fri och rättvis konkurrens. Dessa lagar måste följas. Underlåtenhet att följa dessa lagar kan leda till straffrättsliga förfaranden mot de enskilda anställda som är inblandade och mot hela företaget. Styron-anställda ska inte diskutera eller nå avtal eller 9

13 överenskommelser, varken formella eller informella, skrivna eller oskrivna, med konkurrenter eller andra, som kan begränsa fri och öppen konkurrens. (Se riktlinjer för efterlevnad av konkurrenslagstiftning sid. 24.) Styron respekterar även andras handelshemligheter, upphovsrätter, varumärken och patent. Utan tillstånd från ägaren eller om inte användningen tillåts i lagen kan kopiering av sådant material vara ett brott mot lagen och dessa riktlinjer. Internationella handelslagar Styrons verksamhet är global och alla Styron-anställda måste känna till grundläggande lagar som reglerar internationell handel. Det är till exempel olagligt för Styron-anställda och för Styrons representanter att delta i en icke sanktionerad utländsk bojkott av länder som är välvilligt inställda till USA. Bojkottförfrågningar kan ingå i dokumentation för en internationell transaktion, och anställda ska hantera sådan dokumentation noggrant. Dessutom begränsar ett antal amerikanska lagar Styrons (oftast omfattas även utländska dotterbolag) försäljning av produkter och teknik till företag eller personer i vissa länder som Iran, Kuba och Nordkorea. Styrons globala verksamhet måste därför följa exportkontrollagarna i USA och i alla länder som Styron bedriver verksamhet i. Dessutom gäller tullbestämmelser för transaktioner mellan Styron och dess dotterbolag, i joint venture-samarbeten och mellan Styron och dess kunder. Då lagarna som reglerar internationell handel är komplexa och ofta förvirrande ansvarar anställda som arbetar med verksamhet i utlandet för att rådfråga lämplig juridisk rådgivare på Styron eller huvudansvarig för efterlevnad och för att känna till företagets specifika riktlinjer för internationell handel. (Se riktlinjer för exportkontroll och internationell regelefterlevnad sid. 44.) Insiderinformation Ibland har anställda tillgång till information om Styron, dess ägare eller om ett företag som Styron gör affärer med som inte är känd för den investerande allmänheten. Om sådan insiderinformation är väsentlig det vill säga om en förnuftig investerare skulle anse att informationen är viktig för att fatta ett investeringsbeslut då ska individen inte köpa eller sälja värdepapper i något bolag om vilket han eller hon har sådan information, som han eller hon fått som ett resultat av arbetet på Styron eller på annat sätt eller tillhandahålla sådan insiderinformation åt andra förrän informationen blir offentlig. (Se riktlinjer för informationshantering sid. 40.) Samla in konkurrensinformation Styron använder offentligt tillgänglig information, däribland publicerade artiklar, marknadsanalyser och rapporter, för att få konkurrensinformation om produkter, tjänster och priser. Styron-anställda ska inte försöka inhämta en konkurrents konfidentiella information eller ta emot konfidentiell information, utan ägarens tillstånd. Styron ska aldrig använda olagliga (stöld, mutor, förvrängning eller spionage via elektroniska enheter) eller oetiska medel får att erhålla konkurrensinformation. Styron förväntar sig att företagets anställda, tjänstemän och chefer inte försöker inhämta eller använda sådan information som samlats in med dessa eller liknande medel. Om du har några frågor om detta ska du vända dig till din chef eller till huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. (Se riktlinjer för konkurrensinformation sid. 19.) Förbud mot tvivelaktiga betalningar Det är strängt förbjudet för Styron-anställda att göra olagliga, olämpliga eller på annat sätt tvivelaktiga betalningar till kunder, statligt anställda eller andra parter. Våra konkurrensmedel när vi bedriver vår verksamhet och säljer våra produkter är kvalitet, pris och service. Styron-anställda måste följa alla tillämpliga lagar, föreskrifter och andra lagstadgade krav vid utdelning och mottagande av gåvor, representation eller annat som kan vara värdefullt för kunder, leverantörer eller 10

14 andra. I synnerhet och mer specifikt får inte Styron-anställda erbjuda en muta till offentliga tjänstemän, vare sig direkt, indirekt eller genom en tredje part. Alla kontakter med offentliga tjänstemän måste i alla länder följa de många mycket strikta lagar som reglerar sådana kontakter, bland annat U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FN:s konvention mot korruption, OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av offentliga tjänstemän, United Kingdom Bribery Act och China s Anti-Unfair Competition Law samt dess Provisional Regulations on Prohibition of Commercial Bribery Actions tillsammans med lagstadgade krav i andra länder. Brott mot något av dessa många lagstadgade krav kan resultera i allvarliga konsekvenser för både den inblandade anställde och Styron, bland annat åtal och avsked. Om du har någon fråga som gäller lämplighet i kontakten med en statlig eller annan offentlig tjänsteman ska du genast diskutera den med din chef eller kontakta ansvarig för efterlevnad. (Se riktlinjer för antikorruption sid. 14.) 6. FINANSIELL INTEGRITET Fullständiga och korrekta räkenskaper Företaget förlitar sig på räkenskaperna för att skapa rapporter åt dess styrelse, ledning, aktieägare, fordringsägare, myndigheter och andra. Alla företagets räkenskaper och rapporter som skapats utifrån dessa räkenskaper måste föras och framläggas enligt lagarna i varje tillämplig jurisdiktion. Dessutom måste räkenskaperna spegla företagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader på ett korrekt sätt. Alla åtgärder och åtaganden måste ske enligt riktlinjerna för och skriftliga delegeringar av befogenheter. Alla Styron-anställda måste därför säkerställa att inga falska eller uppsåtligen vilseledande poster tas med i företagets räkenskaper. Avsiktliga klassificeringsfel för transaktioner när det gäller konton, avdelningar eller räkenskapsperioder bryter mot lagen och riktlinjerna. Alla transaktioner måste kunna stödjas av korrekt dokumentation i rimlig detalj, och de måste redovisas på lämpliga konton och under korrekt räkenskapsperiod. 11

15 Följa god redovisningssed (GAAP) Styron-anställda måste alltid följa god redovisningssed (GAAP) och företagets system för interna kontroller. En motivering krävs vid tillämpning av alternativa redovisningsmetoder inom ramen för god redovisningssed. Alla anställda förväntas visa finansiell integritet vid hantering av rese- och utgiftsrapporter och andra finansiella transaktioner. Kontanter och andra tillgångar får inte förvaras i någon oredovisad eller inofficiell kassa av något som helst skäl. Frågor och farhågor Om du har några frågor eller klagomål när det gäller tveksam redovisning, granskning eller andra ekonomiska uppgifter förväntas du rapportera detta till din chef eller till huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. 7. RAPPORTERA Rapportera misstänkta överträdelser Som anges ovan: Om du bevittnar eller misstänker en överträdelse av lagen eller de här riktlinjerna eller några av Styrons riktlinjer ska du genast rapportera detta till din chef (eller en annan chef eller funktionsansvarig, om du bedömer det lämpligt under omständigheterna) eller till huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. Under alla omständigheter förväntar sig Styron att du rådfrågar en lämplig person när du behöver det och att du uppmärksammar faktiska och potentiella problem. Rapporter om misstänkta överträdelser kommer att granskas och undersökas på lämpligt sätt av Styrons personal som arbetar med efterlevnad, med hjälp av resurser utifrån om det behövs och du meddelas om lösningen på problemet eller frågan du tagit upp (om inte du rapporterade anonymt). Alla typer av rapporter kommer att hanteras så diskret och konfidentiellt som möjligt. Vid behov kommer rapporter, undersökningar och lösningar att granskas av Styrons högsta ledning och styrelsens revisionskommitté. Samtidigt som vi respekterar anställdas individuella integritet måste vi noga och grundligt undersöka alla rapporter om beteende som kan strida mot lagen eller Styrons värderingar, riktlinjer eller standarder, skada Styrons rykte eller påverka säkerheten. Alla anställda måste samarbeta fullt ut med varje sådan undersökning. I och med att det är allvarligt att bryta mot dessa riktlinjer eller andra riktlinjer från Styron är det mycket viktigt att varje rapport om misstänkt brott mot dessa görs i god tro och med integritet. Det skulle strida mot dessa riktlinjer om en anställd rapporterar en överträdelse av riktlinjerna eller annan tjänsteförseelse som han eller hon vet är osann eller vilseledande. 12

16 Repressalieförebyggande riktlinjer Med stöd av Styrons riktlinjer och Styron-anställdas efterlevnad av de juridiska och etiska skyldigheterna har Styron nolltolerans mot repressalier eller vedergällning mot en person som rapporterar ett känt eller misstänkt brott mot en sådan skyldighet. Styron kommer att vidta disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning, mot alla anställda som deltar i hot om, försök till eller faktisk vedergällning. (Se riktlinjer för whistleblowing sid. 68.) Frågor Om du har några frågor, funderingar eller vill rapportera något som gäller någon del av dessa riktlinjer eller företagets standarder eller lagar eller föreskrifter i de länder som Styron gör affärer med ska du ta upp dem med din chef, personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad. Du kan kontakta en eller flera av dessa personer eller organisationer direkt eller så kan du använda Ethics & Compliance Hotline, som du kan kontakta via telefon eller via nätet. Du kan vara anonym om du vill. Webbformuläret och listan med journummer för olika länder finns på https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/28803/index.html. 13

17 14

18 STÖDJANDE RIKTLINJER ANTIKORRUPTIONSPOLICY Denna antikorruptionspolicy ( policyn ) beskriver åtagandet för Styron att bedriva all verksamhet på ett ärligt och etiskt sätt, utan att tillgripa mutor eller tvivelaktiga incitament, och i enlighet med all korruptionslagstiftning som gäller för Styron runt om i världen. I enlighet med detta förbjuder denna policy Styron och alla personer och enheter som är kopplade till företaget, däribland alla joint venturesamarbeten som Styron deltar i, att betala, erbjuda eller ta emot mutor, provision eller andra olagliga betalningar eller förmåner i alla former. Denna policy speglar Styrons åtagande att följa U.S. Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ), OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av offentliga tjänstemän, FN:s konvention mot korruption, bolagsrätt i Kina och kompletterande bestämmelser om korruption och mutor och korruptionslagstiftningen i varje land där Styron bedriver verksamhet. Enligt denna policy måste alla Styrons chefer, tjänstemän, anställda, ombud, uppdragstagare, konsulter och alla personer och enheter som är kopplade till dem eller som representerar Styron på något sätt ( Styron-personal ) följa sådana lagar, och alla krav i denna policy gäller för all Styron-personal. Denna policy förbjuder olagliga eller korrupta betalningar, som de definieras i lagstiftningen, som görs direkt, men även alla indirekta betalningar via någon av de ovanstående personerna eller enheterna. Styron-personalens ansvar. All Styron-personal, både fysiska och juridiska personer, är individuellt ansvariga för att följa denna policy. Som en del av det ansvaret är de anställda skyldiga att genast rapportera all aktivitet som kan ifrågasättas och misstänkta överträdelser av denna policy till sin chef, personalavdelningen, direkt till Styrons huvudansvarige för efterlevnad eller via Styrons Ethics and Compliance Hotline. Grundkrav rörande efterlevnad av denna policy och korruptionslagstiftning A. Korrupta betalningar till offentliga eller politiska tjänstemän är förbjudna. Det är förbjudet för Styron och Styron-personal att på ett sätt som kan tolkas som bestickning betala, godkänna, erbjuda att betala eller ge något av värde till en offentlig tjänsteman (enligt definitionen i korruptionslagstiftningen) eller till ett politiskt parti eller en politisk tjänsteman eller någon som kandiderar till politiska uppdrag, för att erhålla eller behålla verksamhet, påverka vem som tilldelas affärsverksamhet eller vinna andra otillbörliga affärsfördelar. Detta förbud gäller alla typer av betalningar, inklusive men inte begränsat till mutor, provision eller rabatter och alla förmåner eller saker av värde, inklusive men inte begränsat till pengar, utbetalning och alla typer av gåvor. *I det här dokumentet hänvisar Styron eller företaget till Styron LLC och Styrons företag, närstående bolag och dotterbolag. 15

19 B. Korruption bestäms av betalningarnas syfte. Denna policy och korruptionslagstiftningen förbjuder betalning eller erbjudande om betalning eller tillhandahållande av något av värde där syftet är att: 1. påverka en offentlig eller politisk tjänstemans beslut om att tilldela ett avtal eller annan affärsmöjlighet till Styron; 2. påverka en sådan persons beslut om att utfärda myndighetstillstånd eller myndighetsdokumentation, till exempel ett godkännande, ett tillstånd eller en licens; 3. påverka en sådan persons beslut om att befria Styron från skyldigheter som annars krävs, till exempel att betala skatter, klara granskningar eller erhålla tillstånd som krävs; 4. påverka antagandet av eller innehållet i lagstiftning eller utförandet eller utfallet av en juridisk process eller utformandet av en föreskrift. Inte heller får Styron-personal eller tredje part acceptera eller ta emot någon muta, provision eller andra olagliga förmåner från någon kund, leverantör eller annan person eller enhet som har en affärsrelation med Styron. C. Korrekt bokföring och korrekta register. Enligt denna policy och korruptionslagstiftningen måste Styron ha en korrekt bokföring och korrekta register, i rimlig detalj, och utforma och underhålla ett rimligt system med interna kontroller. Även om detta krav gäller för alla företagstransaktioner måste Styron-personal särskilt försäkra sig om att alla utbetalningar av företagets medel som gäller offentliga eller politiska tjänstemän är korrekta och fullständigt dokumenterade, oavsett transaktionens storlek. D. Bred definition av offentliga tjänstemän. Vid tillämpningen av denna policy, och under korruptiontionslagstiftningen, är definitionen av offentliga tjänstemän bred och omfattar: 1. alla tjänstemän och anställda inom en stat eller en myndighet, oavsett myndighetsnivå och oavsett om den är nationell, regional eller lokal; 2. alla tjänstemän och anställda på ett kommersiellt företag som ägs eller kontrolleras av en myndighet; 3. alla tjänstemän och anställda i en internationell offentlig organisation, till exempel Internationella valutafonden, Europeiska unionen eller Världsbanken eller 4. varje person som agerar i tjänsten åt en stat, myndighet, ett företag eller organisation som identifieras ovan. E. Bred definition av politiska tjänstemän. Utöver offentliga tjänstemän täcker denna policy och viss korruptionslagstiftning även politiska tjänstemän, vars definition också är bred och omfattar: 1. tjänstemän, anställda eller representanter för politiska partier eller politiska organisationer; 2. kandidater i val eller utnämning till offentliga ämbeten eller deras representanter och 3. kandidater i val eller utnämning av tjänsteman i ett politiskt parti eller annan politisk organisation. 16

20 Tillämpbarhet på joint venture-samarbeten och andra enheter som kopplas till Styron A. Som nämnts ovan gäller denna policy inte bara Styron utan även joint venture-samarbeten som Styron deltar i och andra enheter som kopplas till Styron i utövandet av dess verksamhet, i alla områden runt om i världen. I enlighet med korruptionslagstiftningen förbjuder denna policy korrupta verksamheter av och via joint venture-samarbeten, partnersamarbeten eller andra juridiska och/eller fysiska personer som kan vara eller bli kopplade till Styron i dess verksamhet. Styron ska vidta alla skäliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att sådana enheter och personer efterlever denna policy och korruptionslagstiftningen, inklusive att med tillbörlig omsorg välja alla typer av joint venturesamarbeten, affärspartners, ombud, rådgivare, konsulter, entreprenörer och representanter. Styron ska med tillbörlig omsorg säkerställa att sådana enheter och personer är ärliga, etiska, välkända och kvalificerade för sina roller, skyldigheter och ansvarsområden. Styron ska även noga övervaka sådana enheters och personers agerande och uppträdande, när de har valts. Under inga omständigheter får någon i Styrons personal ignorera eller förbise indikationer på att en sådan enhet eller person bryter mot riktlinjerna i denna policy eller korruptionslagar, och alla i Styron-personalen ansvarar för att rapportera sådana aktiviteter omedelbart, på ett av de sätt som anges ovan. B. Relationer mellan Styron och Styron-personal och andra enheter eller personer som har kontakt med offentliga eller politiska tjänstemän måste nedtecknas skriftligen i ett dokument. Detta dokument måste innehålla lämpliga regler mot korruption som uttryckligen förbjuder alla åtgärder och beteenden som strider mot denna policy och all tillämplig korruptionslagstiftning samt tillåter Styron att avsluta relationen om vi tror att överträdelser av denna policy eller tillämplig korruptionslagstiftning har skett eller kommer att ske. C. Alla joint venture-samarbeten och andra affärsöverenskommelser där Styron har aktiemajoritet måste delta i Styrons program för etik och efterlevnad, bland annat måste denna policy följas. När det gäller överenskommelser där Styron inte har aktiemajoritet ska Styron göra sitt bästa för att påverka den berörda enheten eller personen att följa denna policy eller något som väsentligt motsvarar denna, ha korrekt bokföring och korrekta register och ett lämpligt system med interna redovisningskontroller samt följa all tillämplig korruptionslagstiftning. I alla sådana överenskommelser förbehåller sig Styron rätten att avsluta sitt deltagande om Styron finner det nödvändigt eller lämpligt att göra det, efter eget gottfinnande, för att undvika att bryta mot denna policy eller tillämplig korruptionslagstiftning. D. Om Styron deltar i förvärvet ska företagsbesiktningen i samband med det föreslagna förvärvet omfatta en granskning av enhetens efterlevnad av tillämplig korruptionslagstiftning och förmågan att följa denna policy. När förvärvet är klart ska företaget göra en grundlig genomgång av den förvärvade enhetens efterlevnad och vidta lämpliga åtgärder för att uppnå efterlevnad. 17

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde.

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde. Denna publikation är utgiven av ICC Sweden Box 16050 103 21 Stockholm Telefon: 08-440 89 20 Fax: 08-411 31 15 E-post: icc@icc.se www.icc.se ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation är framtagna

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer