Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]"

Transkript

1 Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text]

2 INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt och integritet 3 Ansvarstagande och värdeskapande 3 Innovation 3 Åtagande gentemot kunder 3 2. RESPEKT FÖR STYRON-ANSTÄLLDA 4 Mångfald och jämställdhet 4 Skydd mot trakasserier 4 Mänskliga rättigheter 4 Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 4 Missbruk på arbetsplatsen 5 Våld på arbetsplatsen 5 Skydd av personuppgifter 5 3. SKYDD AV MILJÖN 6 Mål 6 Överensstämmelse med EH&S-lagar 6 Frågor och farhågor 6 4. SKYDD AV FÖRETAGETS TILLGÅNGAR OCH RYKTE 6 Användning av företagets resurser 6 Konfidentiell information 7 Dokumenthantering 7 Informationssystem 7 Gåvor och representation 7 Intressekonflikter 8 Relationer till myndigheter 8 Interagera med allmänheten 8 Politiskt deltagande, lobbyverksamhet och bidrag till politisk verksamhet 9

3 5. INTEGRITET PÅ MARKNADEN 9 Konkurrens och rättvis handel 9 Internationella handelslagar 9 Insiderinformation 10 Samla in konkurrensinformation 10 Förbud mot tvivelaktiga betalningar FINANSIELL INTEGRITET 11 Fullständiga och korrekta räkenskaper 11 Följa god redovisningssed (GAAP) 11 Frågor och farhågor RAPPORTERA FARHÅGOR 12 Rapportera misstänkta överträdelser 12 Repressalieförebyggande riktlinjer 12 Frågor 12 STÖDJANDE RIKTLINJER 14 Antikorruption 14 Lika möjligheter och mot diskriminering 18 Omvärldsinformation 19 Efterlevnad av konkurrenslagstiftning 24 Intressekonflikter 28 Bidrag till välgörenhet/donationer 32 Miljö, hälsa och säkerhet (EHS) 36 Offentlig upphandling 37 Informationshantering 40 Internationell handel 44 Arbete/mänskliga rättigheter 49 Sekretess 50 Inköpsetik 53 Dokumenthantering 54 Respekt och ansvar 58 Sociala medier 61 Frivilligverksamhet 67 Whistleblowing för rapportering av lagöverträdelser 68

4

5 Bästa Styron-medarbetare! Styron* är en ny typ av internationellt materialbolag i centrum mellan människor, teknik och kunder. Vi har en lång historia av oöverträffade kundrelationer med världens ledande företag, som bygger på våra kunskaper och vår strävan efter att hjälpa dem att klara alla utmaningar. Det är viktigt att vi gör affärer på ett lagligt och etiskt sätt i hela Styron-organisationen runt om i världen. Styron-anställda förväntas upprätthålla de högsta etiska och affärsmässiga standarder i alla frågor som rör företaget och följa alla tillämpliga lagar och förordningar i de länder som Styron bedriver verksamhet. De här riktlinjerna för etiskt uppträdande tar upp Styrons värderingar, beskriver vilket ansvar du har som Styron-anställd och tillhandahåller viktiga etiska principer och riktlinjer som hjälper dig att bedriva verksamhet runt om i världen. De här riktlinjerna är utformade för att komplettera, inte ersätta, befintliga riktlinjer och standarder för Styron och lagarna och förordningarna i länder i vilka Styron bedriver verksamhet. Alla chefer, tjänstemän och anställda på Styron är skyldiga att följa principerna i de här riktlinjerna. Ta dig tid att läsa igenom och förstå riktlinjerna (finns på under Our Company), tillämpa principerna och riktlinjerna i det dagliga arbetet och rapportera alla problem med att följa dem via någon av de kanaler som är tillgängliga för dig. Tack för att du bidrar till Styrons framgångar. Chris Pappas VD och koncernchef *I det här dokumentet hänvisar Styron eller företaget till Styron LLC och Styrons företag, närstående bolag och dotterbolag. 2

6 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. Styrons kärnvärden Styrons värderingar ligger till grund för dessa riktlinjer, eftersom våra värderingar är en integrerad del av företagets etiska och affärsmässiga standarder. Det är mycket viktigt att vi följer dessa riktlinjer och Styrons befintliga riktlinjer och standarder för att förverkliga Styrons värderingar. Om du har några frågor, funderingar eller vill rapportera något som gäller någon del av dessa riktlinjer ska du ta upp detta med din chef, personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad (Chief Compliance Officer). Du kan kontakta en eller flera av dessa personer eller organisationer direkt eller så kan du använda Ethics & Compliance Hotline, som du kan kontakta via telefon eller via nätet. Du kan vara anonym om du vill. Listan med journummer för olika länder finns på Du får även tillgång till webbformuläret via den här länken. Responsible Care Vi är ett Responsible Care -företag och våra anställdas hälsa och säkerhet samt att skydda våra samhällen är vår högsta prioritet. Vi strävar efter att uppfylla eller överträffa de högsta standarderna för miljö och säkerhet. Respekt och integritet Vi behandlar varandra, våra kunder och våra intressenter med respekt och värdighet. Vi bedriver all affärsverksamhet efter högsta möjliga etiska standarder och är fast beslutna att följa lagstiftningen överallt där vi är verksamma. Ansvarstagande och värdeskapande Vi anser att snabbhet och smidighet i kombination med bra beslutsfattande skapar värde. Vi känner och tar ansvar för vårt företags framgångar. Innovation Vi anser att innovationer genom vår teknik och vår personals kreativitet driver våra framgångar och våra kunders framgångar. Åtagande gentemot kunder Vi samarbetar med våra kunder och skapar på så sätt värde genom vår teknik, våra innovationer och våra lösningar. 3

7 *I det här dokumentet hänvisar Styron eller företaget till Styron LLC och Styrons företag, närstående bolag och dotterbolag. 2. RESPEKT FÖR STYRON-ANSTÄLLDA Det är Styrons policy att alla anställda ska ha säkra arbetsvillkor och arbeta i en miljö som präglas av respekt för alla anställdas värde och för mångfald. Det är mycket viktigt att vi följer principerna i det här avsnittet så att vi uppnår målet. Om en anställd bevittnar eller misstänker ett brott mot skyldigheterna i det här avsnittet ska han eller hon rapportera det till sin chef, personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. Mångfald och jämställdhet Styron strävar efter en kultur som präglas av ömsesidig respekt, där alla förstår och uppskattar likheter och skillnader mellan anställda, däribland religiös övertygelse och religionsutövning. Styron garanterar alla anställda lika anställningsmöjligheter och tolererar inte diskriminering i skötseln av någon del av anställningsrelationen, däribland rekrytering, anställning, arbetsförhållanden, befordran, överflyttning, lön och förmåner, utbildning eller uppsägning, allt i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. (Se riktlinjer mot diskriminering.) Skydd mot trakasserier Det är Styrons policy att skapa en miljö för alla anställda som präglas av ömsesidig respekt utan några former av hot, fientlighet, förödmjukelser eller annat stötande beteende som kan utgöra trakasserier. Alla typer av trakasserier, däribland alla sorters sexuella trakasserier, är strängt förbjudna. Oavsett vad som anges i tillämpliga nationella lagar är trakasserier alltid mot Styrons värderingar och förbjudna enligt dessa riktlinjer. (Se riktlinjer för respekt och ansvar.) Mänskliga rättigheter Styron anser att respekten för alla anställdas värde och rättigheter är avgörande. Styron har kunskap om och kommer att följa alla arbets- och anställningslagar överallt där företaget bedriver verksamhet och förväntar sig att leverantörer och uppdragstagare som vi anlitar har och tillämpar liknande värderingar och standarder. Styron-anställda ska samarbeta så att dessa lagar och regler efterlevs fullt ut. (Se riktlinjer för arbete och mänskliga rättigheter.) Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Styrons regler och rutiner för hälsa och säkerhet har utformats för att skapa en säker och sund arbetsmiljö som överensstämmer med tillämpliga arbetsmiljölagar. Förmågan att upprätthålla en säker och sund arbetsmiljö är till stor del beroende av individers beteenden. Alla anställda måste vara medvetna om vilka regler och rutiner som gäller för arbetsplatsen, alltid följa dessa regler och uppmuntra andra att göra det samma. Varje anställd ska omedelbart rapportera alla riskabla situationer och allt riskabelt beteende (däribland de som beskrivs i följande två avsnitt) till lämplig Styron-personal eller lämpligt Styron-kontor, till exempel den anställdes chef, personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. 4

8 Missbruk på arbetsplatsen Styron strävar efter en arbetsmiljö utan narkotikamissbruk. En sådan miljö skyddar våra anställda, vår verksamhet och alla som kommer i kontakt med våra arbetsplatser och vår egendom. Narkotikamissbruk påverkar produktiviteten, närvaron och arbetsplatsens säkerhet negativt. All olaglig användning, innehav, försäljning, förmedling, distribution, hemlighållande, transport eller tillverkning av olagliga droger, berusningsmedel, kontrollerade ämnen eller drogtillbehör i Styrons lokaler, i Styrons fordon eller när Styrons verksamhet bedrivs utanför företagets lokaler är strängt förbjuden. Våld på arbetsplatsen Styron tolererar inte våld eller hot om våld, däribland verbala och fysiska hot, trakasserier och/eller tvång. I syfte att skydda de anställda är vapen, skjutvapen, ammunition, sprängämnen och antändningsanordningar förbjudna i företagets lokaler och i företagets fordon. Skydd av personuppgifter Styron-anställdas personuppgifter, däribland en anställds personligt identifierbara information (till exempel hemadress, personnummer och personlig ekonomisk information) måste skyddas från att avslöjas på ett felaktigt sätt. Styron-anställda ska inte ge ut några personuppgifter utan att ha specifik behörighet i enlighet med tillämpliga lagar. De flesta länder har lagar som reglerar insamlingen och användningen av personuppgifter, även om vilka typer av uppgifter som ingår, hur de skyddas och lokala genomförandemekanismer varierar. Styron ska följa alla tillämpliga lagar som rör skyddet av personuppgifter. Alla anställda ansvarar för att uppfylla kraven på datasäkerhet i lagar och föreskrifter i respektive land och enligt företagets policy och riktlinjer. (Se riktlinjer för sekretess sid 50.) 5

9 3. SKYDD AV MILJÖN Mål Styrons målsättning är att eliminera alla arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar, förhindra negativ miljöpåverkan, minska avfall och utsläpp och främja resursbevarande i alla stadier i våra produkters livscykler. Styron bedriver sin verksamhet med respekt och omsorg för miljön. (Se riktlinjer för EHS-efterlevnad sid 36.) Överensstämmelse med EH&S-lagar Alla tillämpliga lagar och föreskrifter om miljö, hälsa och säkerhet (EHS) samt interna EHS-riktlinjer och EHS-standarder måste följas. Styron räknar med att alla anställda känner till EHS-lagar och EHSföreskrifter samt Styrons EHS-riktlinjer som gäller för deras område. Styron-anställda ska rådfråga lämplig EHS-ämnesexpert vid behov. Frågor och farhågor Om en anställd bevittnar eller misstänker överträdelser av dessa standarder ska han eller hon rapportera detta till sin chef, personalavdelningen, EHS-avdelningen eller till huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. 4. SKYDD AV FÖRETAGETS TILLGÅNGAR OCH RYKTE Styron-anställda ska utföra sina yrkesmässiga aktiviteter i enlighet med etiska standarder och för företagets bästa. I syfte att skydda företagets tillgångar och värde måste oetiskt beteende undvikas. I det 6

10 här avsnittet tar vi upp olika typer av oetiskt eller olagligt beteende som anställda måste undvika. Alla överträdelser ska rapporteras till din chef, personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. Användning av företagets resurser Styrons resurser är primärt avsedda för yrkesmässigt bruk. Anställda kan ibland och under lämpliga förhållanden använda företagets resurser, till exempel en kopieringsmaskin, internetåtkomst, telefon eller e-post för personligt bruk. Personligt bruk av företagets resurser ibland och i en begränsad omfattning är acceptabelt så länge Styrons informationssystem och andra riktlinjer (huvudsakligen men inte begränsat till avsnitt 2 i dessa riktlinjer) följs, det inte medför några mätbara ökade kostnader och medarbetare inte störs av användningen. Konfidentiell information Konfidentiell information innefattar affärshemligheter, äganderätt till know-how, personalregister, affärsplaner och affärsförslag, information om kapacitet och produktion, marknads- och försäljningsprognoser och -strategier, kundlistor, prislistor eller prisstrategier, byggnadsplaner, information om leverantörer, kundämnen (leads), information om forskning och utveckling (R & D) och all annan information som inte är allmänt känd utanför Styron och som har ett kommersiellt värde eller rör personlig integritet. Konfidentiell information är endast avsedd för yrkesmässig användning inom företaget. Alla Styronanställda ansvarar för att skydda all konfidentiell information och får bara avslöja informationen för personer med ett legitimt yrkesmässigt behov av att veta det som tjänar Styrons intresse. Styron-anställda som lämnar företaget är fortsatt skyldiga att skydda Styrons konfidentiella information. (Se riktlinjer för informationshantering sid 40.) Dokumenthantering Dokument och information är viktiga tillgångar för företaget. De är viktiga komponenter i våra beslutsfattande processer och operativa processer och måste hanteras korrekt för att de ska få och behålla sitt fulla värde. Alla anställda måste känna till och följa de riktlinjer och standarder för dokumenthantering som gäller för deras arbete. Om du har några frågor kan du kontakta din chef eller lämplig juridisk rådgivare på Styron. (Se riktlinjer för dokumenthantering sid 54.) Informationssystem Datorer och all information på Styrons datorer samt all information på andra enheter tillhör företaget. Licensierad programvara eller dokumentation måste användas enligt licensavtal. Alla anställda måste säkerställa att deras användning av Styrons informationssystem, nätverk och verktyg uppfyller Styrons riktlinjer och standarder, inklusive riktlinjer för informationssystem, säkerhet och alla lokala lagstadgade krav. Anställda ansvarar även för innehållet i sina e-postmeddelanden. Anställda måste skydda lösenord som ger tillgång till företagsnätverk och de ska inte använda kontaktinformation som är knuten till deras befattning på Styron för privat e-post eller för något annat ändamål än företagets verksamhet, utan specifik tillåtelse från deras chef. (Se riktlinjer för informationshantering och riktlinjer för sociala medier sid 40/61.) 7

11 Gåvor och representation Styron väljer ut produkter och tjänster utifrån pris, kvalitet och allmän lämplighet för avsett ändamål. Alla våra affärstransaktioner måste göras utifrån dessa principer och vara opartiska, objektiva och fria från påverkan utifrån. Blygsamma gåvor, tjänster och representation med måttligt värde används ofta för att stärka affärsrelationer. Gåvor, tjänster och representation ska inte accepteras om de förpliktar, eller om de kan förefalla förplikta, mottagaren eller om de kan uppfattas som ett sätt att påverka en rättvis bedömning. den ges i kontanter den inte överensstämmer med sedvanlig affärspraxis den har ett betydande värde den strider mot någon lag eller föreskrift Om du har några frågor inom det här området ska du vända dig till huvudansvarig för efterlevnad eller kontakta Ethics & Compliance Hotline. Intressekonflikter Alla Styron-anställda har ett ansvar för att alltid handla i Styrons bästa intresse i arbetet. En intressekonflikt uppstår när den anställde, en familjemedlem, en vän eller annan närstående person har ett ekonomiskt eller annat intresse i en kund, konkurrent eller leverantör till företaget som kan påverka den anställdes förmåga att agera i Styrons bästa intresse och fatta opartiska beslut å Styrons vägnar. (Se riktlinjer för intressekonflikter sid 28.) Styron-anställda måste göra en tydlig åtskillnad mellan officiella och privata angelägenheter och får inte utnyttja sina befattningar på eller förhållanden till Styron för att gagna sina egna intressen i en affärsaktivitet. Alla anställda på Styron ska undvika alla investeringar, intressen, föreningar eller aktiviteter som kan påverka deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter på ett objektivt och effektivt sätt eller som kan göra att andra tvivlar på företagets hederlighet och integritet. Dessutom är det förbjudet för Styronanställda att personligen utnyttja en möjlighet till affärer eller vinst som tillhör Styron eller konkurrera med företaget på något sätt. Om en intressekonflikt eller något som ser ut som en konflikt uppstår måste den anställde informera företaget om den faktiska eller potentiella konflikten och följa företagets instruktioner för att lösa den. Följaktligen ska du i händelse av en faktisk eller potentiell konflikt berätta det för din chef eller för huvudansvarig för efterlevnad för att få instruktioner om hur konflikten ska lösas. Om konflikten rör en chef måste han eller hon berätta det för styrelsen (eller ett lämpligt utskott till styrelsen), och denna avgör hur konflikten ska lösas. Relationer till myndigheter Att göra affärer med myndigheter fungerar inte alltid på samma sätt som att göra affärer med företag. Särskilda regler för en myndighet kan spänna över många affärsbeteenden, till exempel insamling och uppföljning av kostnader för produkter och tjänster, skydd av företagshemligheter, erbjudande och mottagande av gåvor eller representation och anställning av tidigare statligt anställda. Lagar som reglerar affärer med myndigheter är ofta komplexa, och brott mot dessa kan leda till allvarliga civil- och straffrättsliga påföljder för både företaget och ansvarig anställd. Om du är osäker på hur du ska samarbeta med statliga tjänstemän och statliga myndigheter ska du kontakta Public Affairs eller huvudansvarig för efterlevnad. Interagera med allmänheten 8

12 Alla Styron-anställda måste separera sina privata aktiviteter från arbetsuppgifterna som utförs åt Styron. När en Styron-anställd ägnar sig åt samhällsaktiviteter eller annan välgörenhet eller när han eller hon uttrycker privata eller politiska åsikter i ett offentligt forum (inklusive politiska bidrag) ska inte den Styronanställde representera, antyda att han eller hon representerar eller på något annat sätt involvera företaget. (Se riktlinjer för sociala medier och riktlinjer för donationer och frivilligverksamhet sid. 61/67.) Det är bara anställda vars arbetsuppgifter innefattar kommunikation med allmänheten eller medier som har befogenheter att representera Styron för allmänheten eller medier. Andra Styron-anställda får inte hävda att de talar för eller representerar företaget för allmänheten eller medier. Om en anställd får en förfrågan, antingen muntligt eller skriftligt, från en extern kontakt om något som rör företaget måste den anställde vidarebefordra förfrågan till lämplig talesman för företaget eller en Public Affairs-representant. Syftet med det här kravet är inte att förhindra att enskilda personer uttrycker sina åsikter utan att säkerställa att företaget talar med en röst och att alla företagets budskap noggrant och konsekvent balanserar alla dess intressen och de faktorer som är relevanta för den berörda frågan. Politiskt deltagande, lobbyverksamhet och bidrag till politisk verksamhet Styron uppmuntrar sina anställda att bidra till samhället och att delta i den politiska processen. Men Styron-anställda måste även följa de lagar som styr engagemang i politisk verksamhet, däribland lagar som reglerar bidrag till politisk verksamhet och lobbyverksamhet. Styron-anställda får inte bedriva lobbying om inte detta har godkänts av lämplig Styron-tjänsteman. Inte heller får en anställd ge några bidrag till politisk verksamhet å Styrons vägnar eller skänka företagets tillgångar, varor eller tjänster till en politisk kandidat, ett politiskt parti eller en politisk kampanj, utan föregående tillstånd från lämplig juridisk rådgivare på Styron eller huvudansvarig för efterlevnad. 5. INTEGRITET PÅ MARKNADEN Styron strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett etiskt sätt och i överensstämmelse med de högsta standarder när det gäller ärlighet och god affärssed. Den här standarden innebär att alla lagar, föreskrifter och normal etisk praxis som gäller för företagets affärsaktiviteter ska följas. Styron-anställda förväntas agera med integritet på marknaden och följa alla tillämpliga lagar fullt ut. Alla brott mot den här skyldigheten och alla problem som uppstår som kan påverka Styrons åtagande ska omedelbart rapporteras till din chef eller till huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. Konkurrens och rättvis handel Styron stödjer en fri, rättvis och öppen konkurrens och strävar efter att konkurrera på ett etiskt sätt och i enlighet med lagar som främjar konkurrens på marknaden. De flesta länder har lagar och föreskrifter som reglerar kartellbildning, konkurrens och handel i syfte att främja en fri och rättvis konkurrens. Dessa lagar måste följas. Underlåtenhet att följa dessa lagar kan leda till straffrättsliga förfaranden mot de enskilda anställda som är inblandade och mot hela företaget. Styron-anställda ska inte diskutera eller nå avtal eller 9

13 överenskommelser, varken formella eller informella, skrivna eller oskrivna, med konkurrenter eller andra, som kan begränsa fri och öppen konkurrens. (Se riktlinjer för efterlevnad av konkurrenslagstiftning sid. 24.) Styron respekterar även andras handelshemligheter, upphovsrätter, varumärken och patent. Utan tillstånd från ägaren eller om inte användningen tillåts i lagen kan kopiering av sådant material vara ett brott mot lagen och dessa riktlinjer. Internationella handelslagar Styrons verksamhet är global och alla Styron-anställda måste känna till grundläggande lagar som reglerar internationell handel. Det är till exempel olagligt för Styron-anställda och för Styrons representanter att delta i en icke sanktionerad utländsk bojkott av länder som är välvilligt inställda till USA. Bojkottförfrågningar kan ingå i dokumentation för en internationell transaktion, och anställda ska hantera sådan dokumentation noggrant. Dessutom begränsar ett antal amerikanska lagar Styrons (oftast omfattas även utländska dotterbolag) försäljning av produkter och teknik till företag eller personer i vissa länder som Iran, Kuba och Nordkorea. Styrons globala verksamhet måste därför följa exportkontrollagarna i USA och i alla länder som Styron bedriver verksamhet i. Dessutom gäller tullbestämmelser för transaktioner mellan Styron och dess dotterbolag, i joint venture-samarbeten och mellan Styron och dess kunder. Då lagarna som reglerar internationell handel är komplexa och ofta förvirrande ansvarar anställda som arbetar med verksamhet i utlandet för att rådfråga lämplig juridisk rådgivare på Styron eller huvudansvarig för efterlevnad och för att känna till företagets specifika riktlinjer för internationell handel. (Se riktlinjer för exportkontroll och internationell regelefterlevnad sid. 44.) Insiderinformation Ibland har anställda tillgång till information om Styron, dess ägare eller om ett företag som Styron gör affärer med som inte är känd för den investerande allmänheten. Om sådan insiderinformation är väsentlig det vill säga om en förnuftig investerare skulle anse att informationen är viktig för att fatta ett investeringsbeslut då ska individen inte köpa eller sälja värdepapper i något bolag om vilket han eller hon har sådan information, som han eller hon fått som ett resultat av arbetet på Styron eller på annat sätt eller tillhandahålla sådan insiderinformation åt andra förrän informationen blir offentlig. (Se riktlinjer för informationshantering sid. 40.) Samla in konkurrensinformation Styron använder offentligt tillgänglig information, däribland publicerade artiklar, marknadsanalyser och rapporter, för att få konkurrensinformation om produkter, tjänster och priser. Styron-anställda ska inte försöka inhämta en konkurrents konfidentiella information eller ta emot konfidentiell information, utan ägarens tillstånd. Styron ska aldrig använda olagliga (stöld, mutor, förvrängning eller spionage via elektroniska enheter) eller oetiska medel får att erhålla konkurrensinformation. Styron förväntar sig att företagets anställda, tjänstemän och chefer inte försöker inhämta eller använda sådan information som samlats in med dessa eller liknande medel. Om du har några frågor om detta ska du vända dig till din chef eller till huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. (Se riktlinjer för konkurrensinformation sid. 19.) Förbud mot tvivelaktiga betalningar Det är strängt förbjudet för Styron-anställda att göra olagliga, olämpliga eller på annat sätt tvivelaktiga betalningar till kunder, statligt anställda eller andra parter. Våra konkurrensmedel när vi bedriver vår verksamhet och säljer våra produkter är kvalitet, pris och service. Styron-anställda måste följa alla tillämpliga lagar, föreskrifter och andra lagstadgade krav vid utdelning och mottagande av gåvor, representation eller annat som kan vara värdefullt för kunder, leverantörer eller 10

14 andra. I synnerhet och mer specifikt får inte Styron-anställda erbjuda en muta till offentliga tjänstemän, vare sig direkt, indirekt eller genom en tredje part. Alla kontakter med offentliga tjänstemän måste i alla länder följa de många mycket strikta lagar som reglerar sådana kontakter, bland annat U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FN:s konvention mot korruption, OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av offentliga tjänstemän, United Kingdom Bribery Act och China s Anti-Unfair Competition Law samt dess Provisional Regulations on Prohibition of Commercial Bribery Actions tillsammans med lagstadgade krav i andra länder. Brott mot något av dessa många lagstadgade krav kan resultera i allvarliga konsekvenser för både den inblandade anställde och Styron, bland annat åtal och avsked. Om du har någon fråga som gäller lämplighet i kontakten med en statlig eller annan offentlig tjänsteman ska du genast diskutera den med din chef eller kontakta ansvarig för efterlevnad. (Se riktlinjer för antikorruption sid. 14.) 6. FINANSIELL INTEGRITET Fullständiga och korrekta räkenskaper Företaget förlitar sig på räkenskaperna för att skapa rapporter åt dess styrelse, ledning, aktieägare, fordringsägare, myndigheter och andra. Alla företagets räkenskaper och rapporter som skapats utifrån dessa räkenskaper måste föras och framläggas enligt lagarna i varje tillämplig jurisdiktion. Dessutom måste räkenskaperna spegla företagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader på ett korrekt sätt. Alla åtgärder och åtaganden måste ske enligt riktlinjerna för och skriftliga delegeringar av befogenheter. Alla Styron-anställda måste därför säkerställa att inga falska eller uppsåtligen vilseledande poster tas med i företagets räkenskaper. Avsiktliga klassificeringsfel för transaktioner när det gäller konton, avdelningar eller räkenskapsperioder bryter mot lagen och riktlinjerna. Alla transaktioner måste kunna stödjas av korrekt dokumentation i rimlig detalj, och de måste redovisas på lämpliga konton och under korrekt räkenskapsperiod. 11

15 Följa god redovisningssed (GAAP) Styron-anställda måste alltid följa god redovisningssed (GAAP) och företagets system för interna kontroller. En motivering krävs vid tillämpning av alternativa redovisningsmetoder inom ramen för god redovisningssed. Alla anställda förväntas visa finansiell integritet vid hantering av rese- och utgiftsrapporter och andra finansiella transaktioner. Kontanter och andra tillgångar får inte förvaras i någon oredovisad eller inofficiell kassa av något som helst skäl. Frågor och farhågor Om du har några frågor eller klagomål när det gäller tveksam redovisning, granskning eller andra ekonomiska uppgifter förväntas du rapportera detta till din chef eller till huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. 7. RAPPORTERA Rapportera misstänkta överträdelser Som anges ovan: Om du bevittnar eller misstänker en överträdelse av lagen eller de här riktlinjerna eller några av Styrons riktlinjer ska du genast rapportera detta till din chef (eller en annan chef eller funktionsansvarig, om du bedömer det lämpligt under omständigheterna) eller till huvudansvarig för efterlevnad, antingen direkt eller genom Ethics & Compliance Hotline. Under alla omständigheter förväntar sig Styron att du rådfrågar en lämplig person när du behöver det och att du uppmärksammar faktiska och potentiella problem. Rapporter om misstänkta överträdelser kommer att granskas och undersökas på lämpligt sätt av Styrons personal som arbetar med efterlevnad, med hjälp av resurser utifrån om det behövs och du meddelas om lösningen på problemet eller frågan du tagit upp (om inte du rapporterade anonymt). Alla typer av rapporter kommer att hanteras så diskret och konfidentiellt som möjligt. Vid behov kommer rapporter, undersökningar och lösningar att granskas av Styrons högsta ledning och styrelsens revisionskommitté. Samtidigt som vi respekterar anställdas individuella integritet måste vi noga och grundligt undersöka alla rapporter om beteende som kan strida mot lagen eller Styrons värderingar, riktlinjer eller standarder, skada Styrons rykte eller påverka säkerheten. Alla anställda måste samarbeta fullt ut med varje sådan undersökning. I och med att det är allvarligt att bryta mot dessa riktlinjer eller andra riktlinjer från Styron är det mycket viktigt att varje rapport om misstänkt brott mot dessa görs i god tro och med integritet. Det skulle strida mot dessa riktlinjer om en anställd rapporterar en överträdelse av riktlinjerna eller annan tjänsteförseelse som han eller hon vet är osann eller vilseledande. 12

16 Repressalieförebyggande riktlinjer Med stöd av Styrons riktlinjer och Styron-anställdas efterlevnad av de juridiska och etiska skyldigheterna har Styron nolltolerans mot repressalier eller vedergällning mot en person som rapporterar ett känt eller misstänkt brott mot en sådan skyldighet. Styron kommer att vidta disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning, mot alla anställda som deltar i hot om, försök till eller faktisk vedergällning. (Se riktlinjer för whistleblowing sid. 68.) Frågor Om du har några frågor, funderingar eller vill rapportera något som gäller någon del av dessa riktlinjer eller företagets standarder eller lagar eller föreskrifter i de länder som Styron gör affärer med ska du ta upp dem med din chef, personalavdelningen eller huvudansvarig för efterlevnad. Du kan kontakta en eller flera av dessa personer eller organisationer direkt eller så kan du använda Ethics & Compliance Hotline, som du kan kontakta via telefon eller via nätet. Du kan vara anonym om du vill. Webbformuläret och listan med journummer för olika länder finns på 13

17 14

18 STÖDJANDE RIKTLINJER ANTIKORRUPTIONSPOLICY Denna antikorruptionspolicy ( policyn ) beskriver åtagandet för Styron att bedriva all verksamhet på ett ärligt och etiskt sätt, utan att tillgripa mutor eller tvivelaktiga incitament, och i enlighet med all korruptionslagstiftning som gäller för Styron runt om i världen. I enlighet med detta förbjuder denna policy Styron och alla personer och enheter som är kopplade till företaget, däribland alla joint venturesamarbeten som Styron deltar i, att betala, erbjuda eller ta emot mutor, provision eller andra olagliga betalningar eller förmåner i alla former. Denna policy speglar Styrons åtagande att följa U.S. Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ), OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av offentliga tjänstemän, FN:s konvention mot korruption, bolagsrätt i Kina och kompletterande bestämmelser om korruption och mutor och korruptionslagstiftningen i varje land där Styron bedriver verksamhet. Enligt denna policy måste alla Styrons chefer, tjänstemän, anställda, ombud, uppdragstagare, konsulter och alla personer och enheter som är kopplade till dem eller som representerar Styron på något sätt ( Styron-personal ) följa sådana lagar, och alla krav i denna policy gäller för all Styron-personal. Denna policy förbjuder olagliga eller korrupta betalningar, som de definieras i lagstiftningen, som görs direkt, men även alla indirekta betalningar via någon av de ovanstående personerna eller enheterna. Styron-personalens ansvar. All Styron-personal, både fysiska och juridiska personer, är individuellt ansvariga för att följa denna policy. Som en del av det ansvaret är de anställda skyldiga att genast rapportera all aktivitet som kan ifrågasättas och misstänkta överträdelser av denna policy till sin chef, personalavdelningen, direkt till Styrons huvudansvarige för efterlevnad eller via Styrons Ethics and Compliance Hotline. Grundkrav rörande efterlevnad av denna policy och korruptionslagstiftning A. Korrupta betalningar till offentliga eller politiska tjänstemän är förbjudna. Det är förbjudet för Styron och Styron-personal att på ett sätt som kan tolkas som bestickning betala, godkänna, erbjuda att betala eller ge något av värde till en offentlig tjänsteman (enligt definitionen i korruptionslagstiftningen) eller till ett politiskt parti eller en politisk tjänsteman eller någon som kandiderar till politiska uppdrag, för att erhålla eller behålla verksamhet, påverka vem som tilldelas affärsverksamhet eller vinna andra otillbörliga affärsfördelar. Detta förbud gäller alla typer av betalningar, inklusive men inte begränsat till mutor, provision eller rabatter och alla förmåner eller saker av värde, inklusive men inte begränsat till pengar, utbetalning och alla typer av gåvor. *I det här dokumentet hänvisar Styron eller företaget till Styron LLC och Styrons företag, närstående bolag och dotterbolag. 15

19 B. Korruption bestäms av betalningarnas syfte. Denna policy och korruptionslagstiftningen förbjuder betalning eller erbjudande om betalning eller tillhandahållande av något av värde där syftet är att: 1. påverka en offentlig eller politisk tjänstemans beslut om att tilldela ett avtal eller annan affärsmöjlighet till Styron; 2. påverka en sådan persons beslut om att utfärda myndighetstillstånd eller myndighetsdokumentation, till exempel ett godkännande, ett tillstånd eller en licens; 3. påverka en sådan persons beslut om att befria Styron från skyldigheter som annars krävs, till exempel att betala skatter, klara granskningar eller erhålla tillstånd som krävs; 4. påverka antagandet av eller innehållet i lagstiftning eller utförandet eller utfallet av en juridisk process eller utformandet av en föreskrift. Inte heller får Styron-personal eller tredje part acceptera eller ta emot någon muta, provision eller andra olagliga förmåner från någon kund, leverantör eller annan person eller enhet som har en affärsrelation med Styron. C. Korrekt bokföring och korrekta register. Enligt denna policy och korruptionslagstiftningen måste Styron ha en korrekt bokföring och korrekta register, i rimlig detalj, och utforma och underhålla ett rimligt system med interna kontroller. Även om detta krav gäller för alla företagstransaktioner måste Styron-personal särskilt försäkra sig om att alla utbetalningar av företagets medel som gäller offentliga eller politiska tjänstemän är korrekta och fullständigt dokumenterade, oavsett transaktionens storlek. D. Bred definition av offentliga tjänstemän. Vid tillämpningen av denna policy, och under korruptiontionslagstiftningen, är definitionen av offentliga tjänstemän bred och omfattar: 1. alla tjänstemän och anställda inom en stat eller en myndighet, oavsett myndighetsnivå och oavsett om den är nationell, regional eller lokal; 2. alla tjänstemän och anställda på ett kommersiellt företag som ägs eller kontrolleras av en myndighet; 3. alla tjänstemän och anställda i en internationell offentlig organisation, till exempel Internationella valutafonden, Europeiska unionen eller Världsbanken eller 4. varje person som agerar i tjänsten åt en stat, myndighet, ett företag eller organisation som identifieras ovan. E. Bred definition av politiska tjänstemän. Utöver offentliga tjänstemän täcker denna policy och viss korruptionslagstiftning även politiska tjänstemän, vars definition också är bred och omfattar: 1. tjänstemän, anställda eller representanter för politiska partier eller politiska organisationer; 2. kandidater i val eller utnämning till offentliga ämbeten eller deras representanter och 3. kandidater i val eller utnämning av tjänsteman i ett politiskt parti eller annan politisk organisation. 16

20 Tillämpbarhet på joint venture-samarbeten och andra enheter som kopplas till Styron A. Som nämnts ovan gäller denna policy inte bara Styron utan även joint venture-samarbeten som Styron deltar i och andra enheter som kopplas till Styron i utövandet av dess verksamhet, i alla områden runt om i världen. I enlighet med korruptionslagstiftningen förbjuder denna policy korrupta verksamheter av och via joint venture-samarbeten, partnersamarbeten eller andra juridiska och/eller fysiska personer som kan vara eller bli kopplade till Styron i dess verksamhet. Styron ska vidta alla skäliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att sådana enheter och personer efterlever denna policy och korruptionslagstiftningen, inklusive att med tillbörlig omsorg välja alla typer av joint venturesamarbeten, affärspartners, ombud, rådgivare, konsulter, entreprenörer och representanter. Styron ska med tillbörlig omsorg säkerställa att sådana enheter och personer är ärliga, etiska, välkända och kvalificerade för sina roller, skyldigheter och ansvarsområden. Styron ska även noga övervaka sådana enheters och personers agerande och uppträdande, när de har valts. Under inga omständigheter får någon i Styrons personal ignorera eller förbise indikationer på att en sådan enhet eller person bryter mot riktlinjerna i denna policy eller korruptionslagar, och alla i Styron-personalen ansvarar för att rapportera sådana aktiviteter omedelbart, på ett av de sätt som anges ovan. B. Relationer mellan Styron och Styron-personal och andra enheter eller personer som har kontakt med offentliga eller politiska tjänstemän måste nedtecknas skriftligen i ett dokument. Detta dokument måste innehålla lämpliga regler mot korruption som uttryckligen förbjuder alla åtgärder och beteenden som strider mot denna policy och all tillämplig korruptionslagstiftning samt tillåter Styron att avsluta relationen om vi tror att överträdelser av denna policy eller tillämplig korruptionslagstiftning har skett eller kommer att ske. C. Alla joint venture-samarbeten och andra affärsöverenskommelser där Styron har aktiemajoritet måste delta i Styrons program för etik och efterlevnad, bland annat måste denna policy följas. När det gäller överenskommelser där Styron inte har aktiemajoritet ska Styron göra sitt bästa för att påverka den berörda enheten eller personen att följa denna policy eller något som väsentligt motsvarar denna, ha korrekt bokföring och korrekta register och ett lämpligt system med interna redovisningskontroller samt följa all tillämplig korruptionslagstiftning. I alla sådana överenskommelser förbehåller sig Styron rätten att avsluta sitt deltagande om Styron finner det nödvändigt eller lämpligt att göra det, efter eget gottfinnande, för att undvika att bryta mot denna policy eller tillämplig korruptionslagstiftning. D. Om Styron deltar i förvärvet ska företagsbesiktningen i samband med det föreslagna förvärvet omfatta en granskning av enhetens efterlevnad av tillämplig korruptionslagstiftning och förmågan att följa denna policy. När förvärvet är klart ska företaget göra en grundlig genomgång av den förvärvade enhetens efterlevnad och vidta lämpliga åtgärder för att uppnå efterlevnad. 17

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS* RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. KÄRNVÄRDERINGAR Responsible Care Respekt och integritet Ansvarstagande

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen sid. 3 TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. VÄRDERINGAR Responsible Care sid. 4 Respekt och integritet sid.

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Innehållsförteckning 1. Inledning till antikorruption 4 2. Sammanfattning 7 3. Grundläggande krav 8 4. Förväntat beteende 8 4.1 Viktiga principer 8 4.2 Definitionen

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

Policy mot korruption. Your ambition. Our passion.

Policy mot korruption. Your ambition. Our passion. Policy mot korruption Your ambition. Our passion. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Etiska regler...3 3. Etiska kommittén...3 4. Riskanalys, uppföljning, ansvar och rapportering...3 4.1. Riskanalys

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

LloydsApotek Uppförandekod

LloydsApotek Uppförandekod LloydsApotek Uppförandekod Detta dokument gäller för samtliga Svenska bolag (även dotterbolag) som tillhör Celesio-koncernen. Översättning från den engelska originalversionen. Meddelande från John Hammergren

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

CATERPILLAR UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

CATERPILLAR UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER CATERPILLAR UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER FÖRVÄNTNINGAR PÅ LEVERANTÖRER Caterpillar bedriver sin verksamhet inom ramen för gällande lagar och förordningar, men för oss räcker det inte med att bara följa

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer