Nettopremier ett nytt prissättningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nettopremier ett nytt prissättningssystem"

Transkript

1 PROMEMORIA Datum Författare Friné Johnsson Gabriella Lanciotti Dnr Nettopremier ett nytt prissättningssystem Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE Stockholm [Sveavägen 167] Tel Fax Sammanfattning och slutsatser Det pågår en förändring inom den svenska skadeförsäkringen. Flera skadeförsäkringsbolag har infört s.k. nettopremier. Det innebär att kunden betalar en premie för försäkringen utan påslag för provision till förmedlaren. Kunden betalar istället förmedlaren ett avtalat arvode för försäkringsförmedlingen. Nettopremier används framför allt inom skadeförsäkring och nästan uteslutande mot företagskunder. FI anser att det med nettopremiesystemet kan ha blivit tydligare för kunderna vad som är kostnaden för försäkringen respektive för förmedlingen. Vissa försäkringsbolag bryter helt den ekonomiska länken med försäkringsförmedlare medan andra bolag administrerar ersättningen som kunden och förmedlaren har kommit överens om. Försäkringsförmedlares incitament att rekommendera en försäkring hos de försäkringsbolag som erbjuder högst provision till förmedlare försvinner. Med den nya lagen om försäkringsförmedling 1 förbättras dock denna genomlysning även om provisioner används, eftersom det finns ett uttalat krav på att förmedlaren oavsett avgiftsmodell ska informera kunden om priset på förmedlingen innan ett försäkringsavtal ingås. Det är därför viktigt att kunder, både privatpersoner och företag, blir medvetna om att de kan kräva tydlig och klar information om priser på försäkringar och förmedlares tjänster. Nettopremier innebär, enligt flertalet av de företag som intervjuats, en hårdare konkurrens för försäkringsförmedlarna och mellan förmedlarna och försäkringsbolagens säljare. Vissa förmedlarföretag anser att försäkringsbolagen och förmedlarna inte konkurrerar på samma villkor eftersom bolagen inte behöver redovisa sina kostnader kring distributionen av försäkringsprodukterna. Andra förmedlarföretag anser dock att de klarar konkurrensen, eftersom de redan säger sig vara vana att informera kunden om priset för tjänsten. Konkurrensen mellan försäkringsbolagen väntas däremot inte öka till följd av en övergång till nettopremier. Det kan dock noteras att nettopremier kan 1 Lag om försäkringsförmedling (2005:405). 1(14)

2 påverka konsolideringsgraden och andra solvensmått i bolagets redovisning positivt. Inom livförsäkring används nettopremier i betydligt mindre utsträckning eftersom det råder relativt stor samstämmighet mellan förmedlare och försäkringsbolag om provisionsmodellen. Några bolag tillämpar dock nettopremiesystemet. Det förekommer i vissa upphandlade affärer när kunden önskar det. Exempelvis inom ITPK, SAF-LO i den så kallade tiotaggarförsäkringen, kollektivavtalsliknande planer samt i chefpensionsplaner. Hur nettopremier i praktiken påverkar slutkunden och försäkringsmarknaden i stort är det dock svårt att ännu så länge avgöra. 2

3 Om nettopremier Syftet med denna promemoria är att granska hur nettopremier påverkar försäkringsmarknaden. Granskningen begränsar sig till några försäkringsbolag som har infört nettopremier. Vi har också intervjuat representanter för organisationer i branschen, försäkringsförmedlarföretag och företag som köper försäkringar 2. Nettopremier används framförallt inom skadeförsäkring och nästan uteslutande visavi företagskunder. Eftersom nettopremier är relativt nytt i Sverige kan vi ännu inte fullt ut se effekterna av hur detta system påverkar slutkunder och marknad. Inom livförsäkring däremot används nettopremier än så länge i mycket begränsad utsträckning. Vad innebär nettopremier? Nettopremier är en avgiftsmodell där kunden betalar en premie för försäkringen utan påslag för provision till förmedlaren. Kunden betalar istället förmedlaren ett arvode för försäkringsförmedlingen. Arvodet avtalas i förväg mellan kunden och förmedlaren. Andra ord för nettopremier är nettokvotering eller provisionsfri prissättning. Försäkringsbolagen drar bort provisionstillägget från försäkringspremien. Provisionerna har tidigare uppgått till procent. Skillnaden mellan försäkringspremier inklusive provisioner och försäkringspremier i nettopremiesystem illustreras i följande figur: Bruttopremier Försäkringspremier Kunden betalar 100 kr till försäkringsbolag inklusive provisioner Försäkringsbolag behåller 90 kr 10 kr betalas till mäklare Försäkringspremier Nettopremier Arvode i nettopremiesystem Kunden betalar 90 kr Kunden betalar mäklaren till försäkringsbolag avtalat arvode Med ett provisionssystem, som varit vanligast, är det försäkringsbolaget som bestämmer storleken på förmedlarens provision och betalar förmedlaren. Kunden betalar i sin tur en premie där provisionen till förmedlaren ingår. Provisionen är relaterad till priset på den mäklade försäkringen och omfattar marknadsföring, förmedling, service och fortlöpande kundkontakter, som annars skulle falla på försäkringsbolaget. Kunden vet inte hur stor del av premien som är provision till förmedlaren. 2 Se bilaga med lista på intervjuade företag. 3

4 Bakgrundsfakta Den 11 april 2003 beslutade Försäkringsförbundets styrelse att rekommendera försäkringsbolagen, inom skadeförsäkring, att inte längre betala provision till försäkringsförmedlare. Förbundet skriver: De av förbundets medlemsbolag, som meddelar direkt skadeförsäkring, rekommenderas att när försäkring förmedlas av mäklare, inte offerera eller träffa avtal med kund/försäkringstagare eller mäklare om storleken på den ersättning som ska tillkomma mäklaren. Rekommendationen gäller från den tidpunkt Konkurrensverket uttalade att det inte finns något hinder att tillämpa den. På begäran av Försäkringsförbundet prövades rekommendationen av Konkurrensverket. I beslut den 15 april 2004 förklarade verket att rekommendationen inte omfattas av förbuden i konkurrenslagen. 3 Verket skriver att Försäkringsförbundet anfört att rekommendationen som tar sikte på skadeförsäkring som upphandlas i Sverige inte är bindande för medlemsbolagen och att den inte har några begränsningar när det gäller den ersättning som försäkringsmäklaren kan avtala om med uppdragsgivaren och försäkringstagaren. Verket fann därför inte anledning att ingripa. Den 7 maj 2004 inkom Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm) med ett överklagande av Konkurrensverkets beslut till Marknadsdomstolen 4. Sfm skriver i sitt slutsvar: Både i Norge och i Danmark har majoriteten av bolagen gått över till ett så kallat nettopremiesystem. Effekterna av det nya systemet är att försäkringsbolagen har höjt sin riskpremie vilket resulterar i en högre kostnad för kund som köper en försäkring via förmedlare och därmed blir det en snedvriden konkurrens mellan försäkring som är förmedlad av mäklare och försäkring som säljs direkt. Den 30 juni 2005 lämnade Marknadsdomstolen överklagandet utan bifall. Marknadsdomstolen ansåg att konkurrensen mellan försäkringsbolagen inte påverkas i någon omfattning av rekommendationen. Konkurrensbegränsningen är inte märkbar i konkurrenslagens mening. I övrigt kan nämnas att Förtroendekommissionen 5 lade fram en del förslag som innebär att försäkringsmäklares tjänster borde betalas av kunderna, inte av försäkringsbolagen. Både Kommun- och finansmarknadsministern och Konsumentverkets generaldirektör 6 har uttryckt sig positivt om nettopremiesystemet. De är överens om att nettopremier ökar transparensen. Dessutom har de framfört att lagstiftning i frågan kan vara önskvärd. 3 Konkurrenslagen (1993:20) 6, 19. Och KV beslut Dnr 727/ Sfm slutliga bevisuppgift i Marknadsdomstolens ärende med dnr A4/04. 5 SOU 2044:47 s. 34 och Prop. 2004/05:133 Om försäkringsförmedling. 4

5 De största skadeförsäkringsbolagen tillämpar nettopremier Den svenska skadeförsäkringsmarknaden domineras av de stora sakförsäkringsbolagen Länsförsäkringar, If, Trygg-Hansa och Folksam. Marknadsandelar baserat på inbetalda premier inom skadeförsäkring, exklusive avtalsförsäkringsbolag 7, 1a kvartalet Direkt försäkring 8 i Sverige, inbetalda premier, MSEK ,5 2,0% 0,1% 0,1% 0,4% 0,7% 1,0% 2,0% 2,2% 2,3% 6,6% 29,9% Länsförsäkringar If Försäkring Trygg-Hansa Folksam Dina-gruppen Zurich Moderna Försäkringar Solid Europeiska Övriga utländska bolag Assuransföreningen SAFE Captivebolag Övriga 15,1% 17,5% 20,1% Källa Försäkringsförbundet och FI FI saknar information om hur mycket försäkringsbolagen säljer fördelat på distributionskanal (direktförsäljning, egen säljkår eller försäkringsförmedlare). Eftersom vissa typer av skadeförsäkringar, som företagsförsäkring, transport och motor, oftast är sålda genom förmedlare, är det vid denna typ av upphandling som nettopremier är vanligast. De flesta stora försäkringsbolag har egna försäljare. Utländska och mindre bolag är däremot beroende av försäkringsförmedlare. 7 Avgångbidragsförsäkring (AGB), sjuk- o olycksfallsförsäkring (AGS), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). 8 Annan försäkring än återförsäkring. 5

6 If började med nettopremier 2004 och var först med det i Sverige. Under 2004 och 2005 följde andra försäkringsbolag efter, exempelvis Trygg-Hansa, Länsförsäkringar, Zurich och Folksam. Nettopremiernas påverkan på affärsrelationer och pris Den 1 juli 2005 trädde lagen (2005:405) om försäkringsförmedling i kraft. Samtidigt upphörde lagen (1989:508) om försäkringsmäklare. Den nya lagen ersätter begreppet försäkringsmäklare med försäkringsförmedlare, som omfattar alla som förmedlar försäkringar. De som vill fortsätta att förmedla försäkringar måste ha ansökt om tillstånd hos Finansinspektionen senast den 31 mars Juni 2006 var 483 försäkringförmedlarföretag registrerade 9 hos Finansinspektionen. Antalet anställda försäkringsförmedlare var Samtidigt har 164 mäklarföretag sökt nytt tillstånd. Kravet på oberoende 10 i den gamla mäklarlagen är borttaget. Det innebär att inget hindrar en förmedlare att exempelvis äga aktier i ett försäkringsbolag (det finns dock ett krav på information om detta). När det gäller vilken roll en förmedlare har, exempelvis om han eller hon är knuten till ett visst försäkringsbolag, finns det i lagen krav på information om detta. Rollen som opartisk rådgivare innebär exempelvis att förmedlaren, utan att vara ombud för försäkringsbolagen, väljer ut ett antal försäkringsbolag att arbeta med. Försäkringsförmedlare är skyldiga att i rimlig tid informera kunden om priset för förmedlingen eller grunderna för hur priset bestäms 11. Kunden ska veta om det handlar om provision eller arvode. Öppenhet ska gälla oavsett betalningssystem. Om förmedlaren får betalt av annan än kunden, kräver lagen att kunden ska bli informerad. Dessutom ska informationen lämnas även när försäkringsavtalet förnyas eller ändras. FI har utfärdat föreskrifter 12 som kompletterar lagen. Samtliga kontaktade försäkringsbolag anser att nettopremier underlättar för förmedlaren att följa den nya lagen. Försäkringsförmedlare är kritiska Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm) anser att det är anmärkningsvärt att kravet att informera om priset för försäkringsförmedling 9 Enligt lagen ska försäkringsförmedlare, fysiska och juridiska personer, vara registrerade hos Finansinspektionen. Den juridiska personen kan omfatta en eller flera fysiska personer i lagen om försäkringsmäklare (1989:508). 11 Se 6 kap. 1 första stycket 5 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. 12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11). 6

7 bara gäller för förmedlardistribuerande affärer och inte dem som säljs av bolagens egna säljorganisationer. Enligt Sfm:s nya stadgar ska försäkringsförmedlare iaktta de regler som gäller om information som ska lämnas till kunden 13. Stadgarna säger dock inget om ersättningsformerna till förmedlarna. Införandet av nettopremier har lett till en förändring av förmedlarens arbete på flera olika sätt. Framförallt har affärsrelationen flyttats från försäkringsbolaget till kunden. Samarbetet mellan försäkringsbolag och försäkringsförmedlare minskar eller upphör helt. Fördelarna är att nettopremier ger bättre insyn i prissättningen. Risken att försäkringsförmedlaren bara rekommendera försäkringar som ger högst provision försvinner. Sfm anser däremot att nettopremier inte ökar kundernas valfrihet utan tycker att kunden själv ska få välja avgiftsmodell. De flesta förmedlare var inte vana att förhandla med kunden om sitt arvode. De måste hitta ett nytt arbetssätt och det tar tid. Processen för försäkringsförmedlare och försäkringsbolag för att hantera nettopremier har därför visat sig vara kostsam. Några förmedlare menar att det kan orsaka att mindre seriösa förmedlarföretag försvinner av ekonomiska skäl. Kvarvarande försäkringsförmedlare kan ha bättre kvalitet och detta kan hjälpa till att höja branschens status. Nettopremiernas effekt på försäkringsbolagets balansräkning De försäkringsbolag vi talat med anser inte att det finns några ekonomiska incitament för att införa nettopremiesystem. Sfm hävdar i motsats till detta att det är de ekonomiska incitamenten som ligger till grund för införandet av nettopremier. Om ett försäkringsbolag har stora andelar förmedlarsålda affärer och väljer att gå över till nettopremier kan detta ha effekt på nyckeltal i balansräkningen. Konsolideringsgraden 14 påverkas. Den beräknas som kvoten mellan överskottsmedel och premieintäkt. Om premieintäkten exempelvis minskar med fem procent pga. att nettopremier införs, ökar konsolideringsgraden med fem procent utan att bolagens finansiella ställning har ändrats. Även andra solvensmått som solvensmarginal och solvensgrad kan påverkas, genom att premieindex kan minska. Dessa nyckeltal är intressanta för externa bedömare av försäkringsbolagens årsredovisning. Några bolag som administrerar förmedlares arvode, använder sig av ett så kallat klientmedelskonto. Därmed tas arvodena inte upp i resultaträkningen. 13 Svenska försäkringsförmedlares förening, stadgar Konsolideringsgraden består av eget kapital i procent av premieintäkten. 7

8 Nettopremiens påverkan på försäkringskostnader Vid förmedlade affärer kan premien minska om förmedlaren har gjort en bra riskbedömning, även om förmedlaren sköter en viss administration åt försäkringsbolaget. När kunder vänder sig direkt till försäkringsbolaget blir kostnaden i princip den samma, eftersom premier består av kostnaden för försäkringen plus en mindre del distributionskostnader, som kan motsvara förmedlares arvode. I ett nettopremiesystem debiterar förmedlarföretagen kunden direkt. Det förenklar administrationen för försäkringsbolagen som tidigare gjorde det i provisionssystemet. Två av de intervjuade bolagen uppger att de inte samarbetar med förmedlarna längre. Men det finns också försäkringsbolag som administrerar den ersättning som kunden och förmedlaren kommit överens om. På fakturan till kunden specificeras premien och provisionen till förmedlaren. Kunden betalar sedan ersättningen direkt till förmedlaren. Dessa bolag anser att detta system inte medför några extra kostnader, eftersom de skött administrationen tidigare i provisionssystemet. En nackdel med nettopremier som förmedlare nämner är längre handläggningstider. Kunderna måste godkänna och underteckna en större mängd dokument. Dessutom är avtalet mellan förmedlaren och kunden mer detaljerade. Förmedlarna kommer att behöva skapa nya rutiner för att hantera fakturor. Andra svårigheter som några förmedlare påpekar är att det kan vara svårt att skicka en faktura till en kund när en försäkring bara ska förnyas. Det kan bli ännu svårare att fakturera kunder för andra tjänster som förmedlaren utför för försäkringsbolaget. Det kan handla om besiktningar och arbete i samband med skadereglering. Konkurrens Både försäkringsbolagen och förmedlarföretagen bedömer att konkurrensen kommer att öka mellan förmedlare och försäkringsbolagens säljare med det nya systemet. Men konkurrensen mellan försäkringsbolagen kommer däremot att minska, att döma av vad många förmedlare anser. Man manar att de inte längre kommer att konkurrera om premiekostnaden. Slutpriset för kunden kommer istället förmedlare att råda över och inte som tidigare försäkringsbolagen. Det finns därför en oro hos förmedlare att de får justera sitt arvode för att kunna konkurrera. Några förmedlare har dock uttryckt det omvända, d.v.s. att det genom nettopremier blir lättare för försäkringsbolagen att ta över kunderna genom att erbjuda andra försäkringar så att kunden inte behöver gå via förmedlaren. 8

9 Ytterligare synpunkter från försäkringsförmedlare är att konkurrensen blir snedvriden. Anledningen är att försäkringsbolagen inte behöver redovisa sina egna administrationskostnader och ersättningen till bolagets egna säljare för kunden. Detta kan ge intryck av att försäkringen är dyrare om den förmedlas via förmedlare. Sfm anser att produkt och distribution hänger ihop och att nettopremier innebär att bolagen och förmedlare inte konkurrerar på lika villkor. Men det finns förmedlingsföretag som bedömer att deras konkurrenskraft kommer att stärkas genom det nya systemet, särskilt de största. Enligt några försäkringsbolag gynnar nettopremier kunderna genom att konkurrensen för förmedlingen ökar och kostnaderna för distributionen blir tydlig. I framtiden tror bolagen att kunderna kommer att kräva att både försäkringsbolagens och förmedlares tjänster är tydliga och transparenta. Det konkurrensutsätter försäkringsbolagen och förmedlare i högre grad än idag. Effekter för kunderna De flesta kundföretagen tycker att nettopremier är en sund utveckling. Fördelen är att värdet på produkten separeras, vilket ger kunden bättre inblick i priset. Kunden kan lättare välja förmedlare och försäkring. Ibland kan det vara enklare för kunder att betala förmedlare timarvode. En nackdel kan dock vara längre handläggningstider. 9

10 Nettopremier inom livförsäkring Inom livförsäkring råder relativt stor samstämmighet mellan förmedlare och försäkringsbolag om provisionsmodellen 15, och många pekar på dess fördelar. Men det pågår diskussioner om att provisionerna ska vara mer inriktade på beståndsvård. I dag finns ingen rekommendation från Försäkringsförbundet att livbolagen inte skulle träffa avtal om förmedlarens ersättning, vilket är ett tecken på att branschmedlemmarna inte vill detta. Produkterna anses för komplicerade. Livförsäkringsavtalen löper också över en betydligt längre tid än skadeförsäkringsavtalen. För vissa livförsäkringsprodukter får förmedlare en provision som kan vara mer än 50 procent av premien under det första året. I ett nettopremiesystem skulle sådana provisioner avskaffas. Det kan enligt Sfm innebära att många förmedlare kan få ekonomiska problem av att få sin inkomst periodiserad under hela försäkringsperioden. Nya system som stockersättning eller ersättning för beståndsvård har diskuterats. I det systemet får förmedlaren betalt när varje årspremie betalas. Frågan är hur förmedlaren ska kunna hantera detta för försäkringar som är tecknade för en längre tid. Livförsäkringsbolag Provisionssystemet tillämpas vanligtvis inom livförsäkring, men några livförsäkringsbolag använder redan nettopremier. Några försäkringsbolag ser en fördel av att lättare kunna se vad förmedlare levererar och vad det kostar. Pensionsförsäkringar tecknas till procent genom förmedlare. Livförsäkringsbolagen är beroende av förmedlarens distributionskanaler. Livförsäkringsförmedlarföretag Några stora förmedlarföretag inom livförsäkring arbetar redan med både provision och arvode. De hävdar att många kunder föredrar arvodesmodellen. Arvode till förmedlare förekommer vid stora upphandlingar av tjänstepensionsförsäkring som arbetsgivare köper åt sina anställda, kollektivavtalsliknande planer eller chefpensionsplaner. Modellen tillämpas också på sjuk- och olycksfallsförsäkring som är en skadeförsäkringsprodukt och ibland tecknas genom kollektivavtal. Detta kan upphandlas av arbetsgivare eller arbetstagarorganisation som en gruppförsäkring och betalas av den anställde via löneavdrag eller via fackföreningsavgiften. Den anställde kan också teckna sjuk- och olycksfallsförsäkring privat, med då brukar inte nettopremier tillämpas. 15 FI:s rapport 2005:2 Livbolagens provisioner till försäkringsmäklare. 10

11 Det är svårt att tala om rena nettopremier inom livförsäkring och pensionsförsäkring, eftersom ersättningen till förmedlare varierar beroende av försäkringsprodukt. För många sparprodukter kombineras arvode med provisioner. Inom pensionsförsäkring med fondsparande betalar några försäkringsbolag provision till förmedlare med någon procentandel av värdet på de försäkrades placeringar. I andra fall får kundföretag hela provisionen från försäkringsbolagen och använder dessa pengar för att betala arvode till förmedlare. Ekonomiskt incitament Med arvodesfaktura betalar kundföretag mervärdeskatt när de betalar arvode till förmedlare. Vissa kundföretag kan föredra det systemet för att kunna dra av mervärdeskatt. Detta kan gynna en del företag skattemässigt. I provisionssystemet betalar kundföretag löneskatt på pensionspremier. Administrationskostnader Stora förmedlarföretag håller på att bygga upp egna datasystem för att ta hand om administrationen av arvodessystem. Förmedlare kommer att behöva fakturera timpris för utfört arbete och det finns ingen standardisering. Varje kund har olika krav och behov. Dessutom förekommer ändringar under hela försäkringsperioden. 11

12 Bilaga Nettopremier i Norden Under 90-talet växte mäklaryrket fram enligt modell från Storbritannien. Antalet mäklade affärer ökade. Under var ersättningen till förmedlare mer kopplad till försäkringspriser än till förmedlares kompetens, eftersom den traditionella provisionen betalades som en procentandel av försäkringspremien. Behovet att öka transparensen för kunder blev påtaglig i diskussioner inom EU och i USA, där flera fall av olagliga relationer mellan förmedlare och försäkringsbolag blev kända och föremål för prövning i domstol. Det ansågs nödvändigt att kräva större självständighet mellan förmedlare och försäkringsbolag. Att kunden får veta vad förmedlingen kostar ger bättre möjlighet att bedöma om förmedlingen är värd sitt pris. Inom Norden har övergången till nettopremiesystem gått relativt fort. Diskussionen började först i Norge under Redan under 2003 gick det norska branschorganet ut med en rekommendation till skadeförsäkringsbolagen att inte träffa avtal om den ersättning som ska tillkomma mäklaren. Den norska konkurrensmyndigheten ansåg att detta inte stred mot konkurrenslagstiftningen. I den nya lagen om försäkringsförmedling 16, som i allt väsentligt motsvarar den svenska lagen, framgår det klart att förmedlaren ska informera kunden om storleken på sin ersättning 17. I Finland utfärdade även det finska branschorganet en rekommendation Men den finländska konkurrensmyndigheten slog dock fast att rekommendationen stod i strid med den finska konkurrensbegränsningslagen. Däremot beslutade myndigheten inte om några sanktioner på grund av rekommendationen lagstadgade Finland att en förmedlare endast får ta emot ersättning från sin uppdragsgivare, dvs. arvode, både för liv- och skadeförsäkringar. För arvodesbestämmelserna gäller en övergångstid på tre år för att förmedlare ska ha tid att anpassa sin verksamhet till den nya lagen. I Danmark införde nästan alla försäkringsbolag nettopremiesystem under Enligt en ny lag 18 blir det ett förbud för försäkringsbolag, såväl inom skade- som livförsäkring, att betala ersättning till mäklare. Övergångstiden är fem år. Många försäkringsförmedlare hävdar att den nordiska skadeförsäkringsmarknaden domineras av ett fåtal stora försäkringsbolag och att detta förklarar att nettopremier vinner mark i Norden och inte i övriga Europa. Dessutom hävdas att nettopremier är ett sätt för de största 16 Lov nr 41: Lov om forsikringsformidling. 17 For nr 1421: Forskrift om forsikringsformidling. 18 L 52 Lov om aendring af lov om forsikringsformidling. Antagen av Folketinget den 9 maj

13 försäkringsbolag att hindra andra försäkringsbolag, som inte har egna säljare, att komma in på marknaden. Enligt Sfm är effekterna av nettopremier i Norge och Finland att antalet försäkringsförmedlare blir färre. Om kunderna inte vill betala arvode till förmedlare går de direkt till försäkringsbolagen. De svenska skadeförsäkringsbolagen var sist i Norden med att införa nettopremier. 13

14 Bilaga - intervjuer Försäkringsbolag: Försäkringsbolaget If AB (publ) Länsförsäkringar Sak AB (publ) Försäkringsbolaget Zurich AB Trygg- Hansa AB Folksam ömsesidig sakförsäkring Skandia försäkringsaktiebolag Försäkringsförmedlarföretag: Aon Sweden AB Marsh AB Heath Lambert Sweden AB Max Mathiessen Liv och finansmäklare AB Försäkringsorganisationer: Sveriges Försäkringsförbund Svenska försäkringsförmedlare förening (Sfm) Företag som köper försäkringar: Intellibis AB S:t Erik Försäkrings AB 14

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 1 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut den 15 april 2004, dnr 727/2003, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Svenska försäkringsmäklares förening,

Läs mer

Upprätta ett register över förmedlares kunskap och kompetens Inrätta ett licensieringssystem Inrätta en prövningsnämnd

Upprätta ett register över förmedlares kunskap och kompetens Inrätta ett licensieringssystem Inrätta en prövningsnämnd Ett samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening SFM Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Danica Pension

Läs mer

Förmedlarpolicy för Folksam Företag

Förmedlarpolicy för Folksam Företag Förmedlarpolicy för Folksam Företag Allmänt... 3 Underlag... 3 Process... 3 Handläggningsrutiner vid offert-folksam... 3 Tillstånd/registrering... 3 Förmedlarfullmakt... 3 Försäkringsbrev och premiefaktura...

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

E) samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening

E) samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening E) samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening SFM Folksam FondförsäkringsakBebolag (publ) Danica Pension FörsäkringsakBebolag

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Förutsättningar för FörsäkringsInvests ersättningar I det följande redogör FörsäkringsInvest för hur företaget får

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; beslutade den 23 november 1995 Inledning Dessa allmänna råd omfattar regler

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

Provisioner och ersättningar

Provisioner och ersättningar Provisioner och ersättningar Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Försäkring (F&F) räknas ut. I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete.

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete. F&F:s förmedlare/rådgivare

Läs mer

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund.

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Dock längst till 40 års ålder. Studentlivförsäkring 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall Försäkringen betalar ut ett skattefritt

Läs mer

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner 1.1Ersättningsbestämmelser Rapporten innehåller ersättningsbestämmelser till försäkringsmäklare för tjänstepension och försäkring hos: SPP SEB Informationen om ersättning från respektive bolag är inhämtad

Läs mer

Meddelande av anmärkning

Meddelande av anmärkning 2005-12-21 BESLUT Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar FI Dnr 05-7620-342 106 77 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet Försäkringsförmedling Presentation av Tord Gransbo, Aktörer Försäkringsbolagen - anställda säljare Ombud enbolagsombud flerbolagsombud specialombud franchisetagare fritidsombud bancassurance Försäkringsmäklare

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring

Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring 2004-09-13 PROMEMORIA FI Dnr 04-3714-399 Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring Av/Kontakt Bertil Sjöö, Telnr 08-787 8065 Sammanfattning: Det är angeläget att allsidigt få

Läs mer

Svenska Försäkringsförmedlares förening

Svenska Försäkringsförmedlares förening Svenska Försäkringsförmedlares förening Vad gör förmedlarbranschen för att förhindra intressekonflikter? Karin Lindblad, VD Sfm 1 Agenda Kort om Sfm och förmedlarbranschen Förväntade effekter av MiFID

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 1 Nordic Försäkring och kunden Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Org Nr 556418-5014 Anders Personsgatan

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Medlemsansökan Juridisk person

Medlemsansökan Juridisk person 1 (8) Svenska försäkrings förmedlares förening Medlemsansökan Juridisk person För antagande av passiv medlem i föreningen krävs: Att bolaget har tillstånd hos Finansinspektionen och är registrerat hos

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2014 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Om du avlider kan en livförsäkring

Läs mer

HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2016 HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46 8 550 565

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22 Affärsenhet Sakförsäkring 106 50 Stockholm Försäkringsbrev Sid 1 (5) 20ebce72-6e96-41ad-8016-79ecb543c1cd S:t Erik Försäkrings AB Box 16179 103 24 Stockholm Försäkringen gäller fr o m 2015-01-01 t o m

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Ersättning vid olycksfall och invaliditet Studentolycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfall och ersätter invaliditet, kostnader, sjukhusvistelse och kristerapi. Vår Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet 2014-03-07 BESLUT Theodor Invest AS FI Dnr 14-2240 Thale Invest AS c/o Erik Tronböl Slemdalsveien 58 0370 Oslo Norge Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Kommunstyrelsen 2009-03-16 62 144 Arbets- och personalutskottet 2009-02-23 53 111 Dnr 09.113-10 marskf11 Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Bilagor: Bolagsordning Aktieägaravtal

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-04-04 BESLUT Nordnet AB (publ) FI Dnr 10-11865 Box 14077 Delgivning nr 2 167 14 Bromma Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed Sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Rådgivningsmarknaden

Rådgivningsmarknaden Rådgivningsmarknaden Pressträff 18 januari 2011 Malin Björkmo, avdelningschef Försäkring och fond Fredric Korling, jur. dr. i civilrätt RÅDGIVNING ELLER MARKNADSFÖRING ANALYS AV FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

Patric Thomsson. Thomsson's Regulatory Advisory AB

Patric Thomsson. Thomsson's Regulatory Advisory AB Patric Thomsson Introduktion och allmänt om regelstrukturen Bakgrund Närmare om innehållet i lagen Framtiden Sammanfattning Reservtid och tid för diskussion Frågor för diskussion finns med på vissa av

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Medlemsansökan Fysisk person

Medlemsansökan Fysisk person 1 (7) Svenska försäkrings förmedlares förening Medlemsansökan Fysisk person Till aktiv medlem av föreningen får antas försäkringsfömedlare som är fysisk person om denne: är verksam i ett försäkringsförmedlarföretag

Läs mer

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE FÖRSÄKRING 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Beslut om anmärkning och straffavgift

Beslut om anmärkning och straffavgift 2010-05-24 BESLUT Fond & Finans Försäkring FFF AB FI Dnr 10-4543 Artillerigatan 53 Delgivning nr 1 114 45 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Allmänna leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster (0906)

Allmänna leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster (0906) Allmänna leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster (0906) 1 Scandinavia Insurance Group AB och kunden Scandinavia Insurance Group AB, org nr 559009-6144 Rörmyren 5, 414 75 Göteborg Tel: 031-69 70

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2013 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-05-14 B E S L U T Tindaf AB FI Dnr 11-12790 Att. Verkställande direktören Delgivning nr. 2 Nybrokajen 4 111 48 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm Finansinspektionen [Brunnsgatan

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Vår kunskap er trygghet

Vår kunskap er trygghet Vår kunskap er trygghet Vår kunskap, er trygghet Vi erbjuder branschorganisationer, företag och personer ett helhetskoncept där vi hjälper till att upphandla, välja rätt och vid behov skräddarsy försäkringsskydd.

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden 2015-11-04 Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden - innehåll 1. Översikt av försäkringsbranschen 2. Livförsäkringsmarknaden

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG 2006-04-20 Rapporten omfattar följande bolag: Förenade Liv Livförsäkrings AB (publ) Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) Folksam Service AB Folksam

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Senior olycksfallsförsäkring. För dig som är 61+

Senior olycksfallsförsäkring. För dig som är 61+ er! n t r a p n i d Även frsöäkrra din registreradaeeprbajurtndaenr,de. amm edfö Du kan m eller sambo till s a k a make/m Senior olycksfallsförsäkring För dig som är 61+ För dig som uppnår slutålder för

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Konkurrensverket FI Dnr 08-3656 (Anges alltid vid svar) 103 85 Stockholm Finansinspektionen

Konkurrensverket FI Dnr 08-3656 (Anges alltid vid svar) 103 85 Stockholm Finansinspektionen 2008-04-24 Konkurrensverket FI Dnr 08-3656 (Anges alltid vid svar) 103 85 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 Svar på Konkurrensverkets

Läs mer

Livförsäkring. Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall. Även för din partner!

Livförsäkring. Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall. Även för din partner! Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Om du avlider kan en livförsäkring

Läs mer

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Vakuutusvalvonta OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Anvisning om de villkor som påkallas av allmänt intresse för EES-försäkringsförmedlare Conditions required by general good

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2017-03-23 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Frågor och svar om försäkringsförmedling

Läs mer

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE VÅR VISION Centrum Pensions vision är att förändra marknaden för pensioner och försäkringar i grunden. Något som är svårt, tråkigt och jobbigt ska kännas inspirerande, spännande men framför allt tryggt.

Läs mer

Rådgivardokumentation

Rådgivardokumentation Rådgivardokumentation Uppgifter om förmedlare Kontor: Adress: Postnr: Tel: Hemsida: E-post: Personnummer: Namn: Eisfelds Consulting AB Ekeberg 16 552 92 Jönköping 036-12 24 00 www.eisfelds.se nicholas@eisfelds.se

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om nyteckning m.m.; FFFS 1996:6 beslutade den

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-01-31 B E S L U T Fondbolaget Fondita AB Verkställande direktören Alexandersgatan 48 A FI-00100 Helsingfors FINLAND FI Dnr 16-9852 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA HUR SKYDDAR VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INTRESSE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

Att köpa försäkring på Internet

Att köpa försäkring på Internet 2008-04-29 copyright Insplanet 2008 Sammanfattning Att få det lägsta priset, möjligheten att få hjälp av rådgivare, samt att det går snabbt är de viktigaste urvalsfaktorerna för försäkringsköpare som letar

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 10 mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 135.1.a i direktiv 2006/112/EG

Lagrum: 3 kap. 10 mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 135.1.a i direktiv 2006/112/EG HFD 2015 ref 29 En tjänst som består i att en bank erbjuder sina kunder speciellt framtagna och förmånliga försäkringar och på sin internetsida informerar om hur kunderna på olika sätt kan få kontakt med

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01 Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Version 7.0 Reviderad 2014-08-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring...

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om förtroende för mäklaren. Prövning av om fastighetsmäklaren, utan att förtroendet för denne rubbas, kan delta

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Angående vilseledande marknadsföring

Angående vilseledande marknadsföring 2014-11-07 Dnr 2014/1059 Enhet Rättsenhet 2 Camilla Tellås Dir. tel. 054/19 40 50 Moderna Försäkringar Att: Karin Stenlund Box 7830 103 98 Stockholm Angående vilseledande marknadsföring Konsumentverket

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Hur påverkas Skandia av IMD2

Hur påverkas Skandia av IMD2 Hur påverkas Skandia av IMD2 Louise Sander, Försäljningschef och VD Skandia Försäljning 2012-08-27 1 Skandia försäljningsorganisation idag Ca 400 personer totalt i försäljning och säljsupport Vår egen

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:12

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:12 Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:12 1 Nordic Försäkring och Kunden Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Org Nr 556418-5014 Anders Personsgatan

Läs mer