MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005: Dnr A 4/04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04"

Transkript

1 1 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005: Dnr A 4/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut den 15 april 2004, dnr 727/2003, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Svenska försäkringsmäklares förening, Ulvsundavägen 181, BROMMA MOTPART 1. Konkurrensverket, STOCKHOLM 2. Sveriges Försäkringsförbund, Klara Norra Kyrkogata 33, STOCKHOLM SAKEN icke-ingripandebesked enligt 20 konkurrenslagen (1993:20) MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 1. Marknadsdomstolen lämnar överklagandet, i vad det avser yrkande om att Konkurrensverkets beslut om icke-ingripandebesked skall upphävas, utan bifall. 2. Marknadsdomstolen avvisar Svenska försäkringsmäklares förenings talan om dels att Sveriges Försäkringsförbunds rekommendation skall förbjudas och att Sveriges Försäkringsförbund skall åläggas att låta rekommendationen upphöra, dels att Marknadsdomstolen skall förbjuda efterlevnaden av rekommendationen, dels ock att Marknadsdomstolen skall beakta artiklarna i EG-fördraget. YRKANDEN I MARKNADSDOMSTOLEN Svenska försäkringsmäklares förening (Mäklarföreningen) har yrkat att Marknadsdomstolen ändrar Konkurrensverkets beslut och finner att Sveriges Försäkringsförbunds (Förbun-

2 2 det) rekommendation strider mot 6 och 19 konkurrenslagen (1993:20) (KL) och att icke-ingripandebesked enligt 20 KL därför inte kan medges. Mäklarföreningen har vidare yrkat att Förbundets rekommendation förbjuds och att Förbundet åläggs att låta rekommendationen upphöra då den strider mot 6 och 19 KL. Mäklarföreningen har även yrkat att Marknadsdomstolen förbjuder efterlevnad av rekommendationen då vissa försäkringsgivare redan följer den, alternativt vidtar förberedelser för att följa den, eftersom Förbundet redan nu och utan att avvakta utfallet av ett överklagande låtit rekommendationen bli gällande. Slutligen har Mäklarföreningen yrkat att Marknadsdomstolen i detta ärende beaktar EGfördragets artiklar Konkurrensverket och Förbundet har bestritt ändring av verkets beslut. BAKGRUND Konkurrensverket har i beslut den 15 april 2004 förklarat att Förbundets rekommendation om att inte offerera eller träffa avtal om storleken på den ersättning som skall tillkomma försäkringsmäklare vid förmedling av direkt skadeförsäkring inte omfattats av något av förbuden i 6 eller 19 KL och att det därför inte finns anledning för verket att ingripa (ickeingripandebesked). Konkurrensverkets beslut har överklagats av Mäklarföreningen. TALAN I MARKNADSDOMSTOLEN Parterna har utöver vad som anförts hos Konkurrensverket anfört i huvudsak följande. Mäklarföreningen Ärendet handlar om att Förbundet genom sin rekommendation vill ändra en sedvänja där försäkringsmäklaren enligt internationell förebild erhåller sin ersättning i form av provision administrerad av försäkringsgivaren, men betald av försäkringstagaren.

3 3 Historiskt sett har försäkringsbolagen på den svenska försäkringsmarknaden tillämpat samma premiesättning oavsett om försäkringen förmedlats av en försäkringsmäklare eller om den försålts av en säljare eller annan direktkanal hos försäkringsgivaren. För kunderna har försäkringen därmed varit helt kostnadsneutral. Försäkringsmäklare får inte lockas att lägga en affär hos den försäkringsgivare som erbjuder högst provision. Sedan lagen om försäkringsmäklare trädde i kraft har de största försäkringsbolagen helt följt varandra vad gäller provisionens storlek. Det finns en väl utvecklad sedvänja avseende försäkringsmäklarnas ersättningsnivå som styrs av försäkringsbolagen. Fram t.o.m. år 2002 var provisionen 15 procent av premien hos både Länsförsäkringar, Trygg-Hansa och If vilka tillsammans står för procent av den svenska skadeförsäkringsmarknaden. Därefter sänkte dessa bolag samstämmigt provisionen till 12 procent. Provisionen till skadeförsäkringsmäklare har inte inneburit något hot mot oberoendet och inte heller inneburit att priset på försäkringar blivit högre, snarare lägre tack vare den konkurrens som uppstått genom mäklarnas inträde på den svenska försäkringsmarknaden. En övergång till nettopris för skadeförsäkringar kommer inte att leda till några förändringar avseende möjligheterna för försäkringsbolagen att konkurrera om försäkringsmäklarnas affär om de så önskar. Om en försäkring skall säljas utan provision till kunder som anlitar försäkringsmäklare, så kan den försäkringsgivare som så önskar minska premien i större grad än de andra. Detta betyder att även om en växling av ersättningssystem sker så måste mäklarens oberoende garanteras på annat sätt. I dag sker detta genom lagen om försäkringsmäklare, enligt vilken den mäklare som bryter mot sitt oberoende riskerar att förlora sitt tillstånd att bedriva verksamhet. Vidare är mäklarens lagstadgade oberoende inget som det skall beslutas om i detta ärende som avser konkurrensfrågan och inget annat. Om försäkringsbolagen däremot väljer att inte sänka premien på mäklad försäkring, som vissa bolag i de andra nordiska länderna har valt att göra, måste mäklaren lägga sitt arvode på en premie som idag anses innefatta försäkringsbolagets kostnader för distributionen. I ett sådant läge blir mäklad affär mycket dyrare än direktsåld försäkring och mäklaren kan sannolikt inte förmedla dessa produkter till förmån för försäkringsbolagens egna säljare. Detta betyder att det inte är möjligt för en mäklare att fritt prissätta sin tjänst mot sina uppdragsgivare. Det pris mäklaren kan ta blir helt avhängigt av hur mycket försäkringsbo-

4 4 laget rabatterar sina premier. Mäklare kommer inte att kunna överleva på marknaden om det pris de blir tvungna att ta ut av kunden vida överstiger den premie försäkringsbolagen tar ut när försäkringen distribueras av försäkringsbolagens egna kanaler. Förbundet har framfört att mäklarna även fortsättningsvis kommer att ha en central ställning vid nettoprissättning. Det är mer sannolikt att ett stort antal försäkringsmäklare kommer att slås ut. Konsekvensen av att mäklad försäkring inte längre ersätts via provision riskerar att bli att kunderna tror att en försäkring köpt via mäklare blir dyrare på grund av mäklarens arvodering gentemot kund. Det finska Försäkringsförbundet har kommit med samma rekommendation som det svenska Förbundet. I Finland har det finska Konkurrensverket i sin prövning funnit att det finska Försäkringsförbundets rekommendation, med samma intention som den svenska, strider mot den finska konkurrenslagen samt att den strider mot artikel 81 i EG-fördraget. Det finska avgörandet är högst relevant i detta fall. Den svenska ersättningsmodellen har förvisso inte reglerats i uttryckligt avtal mellan försäkringsmäklarna och försäkringsbolagen, men följer en väl etablerad sedvänja som utvecklats sedan lagen om försäkringsmäklare trädde ikraft den 1 januari Försäkringsbolagen har framhållit att mäklarens rätt till provision grundar sig på det arbete mäklaren tillhandahåller försäkringsbolaget i form av alternativ distribution m.m. och om mäklarens arbete endast omfattar en begränsad förmedlingstjänst så skulle rätten till provision antingen falla bort eller kraftfullt reduceras. Denna uppfattning har tillämpats under ett stort antal år varför sedvänjan är klar och tydlig. När den finska rekommendationen infördes var det många försäkringsbolag som struntade i att sänka premien med distributionskostnaden. Detta fick till följd att alla finska mäklare omedelbart tappade ett stort antal kunder varpå mäklarna befann sig i en besvärlig ekonomisk situation. I Danmark, Norge och Finland pågår samma process som i Sverige. Det stämmer inte att Förbundets rekommendation skulle vara en förutsättning för att mäklarnas kunder ska få inflytande och möjlighet att utvärdera mäklartjänsten. Mäklarens ersättningssystem är ingen hemlighet för kunderna och vore kunderna missnöjda med dagens system så skulle antalet mäklade försäkringar inom skadeförsäkringsområdet inte vara så omfattande som det är idag.

5 5 Frågan om transparens avseende priset på tjänster är mycket viktigt, men om en sådan inte genomförs på en bredare front inom skadeförsäkringsområdet så blir kundens möjligheter att utvärdera upphandling av försäkring mycket begränsade. I lagen om försäkringsmäklare ges kunder en möjlighet att erhålla information om mäklarens provision och likartade möjligheter ges i förslaget till ny försäkringsförmedlarlag. En motsvarande möjlighet saknas för kunder som vill jämföra vad mäklaren kostar med vad försäkringsbolagens egna distributionskanaler kostar. Prisinformationslagen omfattar endast prisinformation till konsumenter. I ärendet är fråga om en produktmarknad. Konkurrensverkets skäl är oriktiga avseende bedömningen av om försäkringsmäklare och försäkringsbolagens säljare utgör två produktmarknader. Försäkringsköpare funderar ofta över vilken distributionskanal de skall välja. De jämför då mäklare med säljare. För vissa köpare är det viktigt att anlita en oberoende part som kan göra jämförelser mellan de olika försäkringsbolagen, en del önskar anlita en säljare som sitter närmare en viss försäkringsgivare och ytterligare andra anlitar kanske hellre ett flerbolagsombud (anknutna säljare som företräder flera försäkringsgivare genom avtal). Mäklarföreningens erfarenhet, baserad på iakttagelser och rapporter från medlemmarna, är att säljare och mäklare i allra högsta grad konkurrerar med varandra. Redan idag kommer mäklaren ofta till korta eftersom säljarna kan ändra förutsättningarna för försäkringen avseende t.ex. priset på ett sätt som mäklare inte kan. En konsekvens av Förbundets rekommendation blir att mäklare som enda distributionskanal skall ta betalt direkt av sina kunder istället för indirekt via premien, fast de verkar på samma produktmarknad eftersom slutresultatet av tjänsten är detsamma, nämligen köp av försäkring. Detta kan inte betraktas som konkurrensneutralt. Konkurrensverkets bedömning att rekommendationen inte begränsar konkurrensen mellan försäkringsbolagen är oriktig. Verkets bedömning, att marknaden för försäkringsmäklartjänster inte begränsas av rekommendationen eftersom den inte innebär någon begränsning av försäkringsmäklarnas och uppdragsgivarnas möjligheter att avtala om nivån på ersättningen eller villkor i övrigt, är felaktig. Möjligheten att få ersättning till försäkringsmäklaren förmedlad av försäkringsgivaren är inte av ringa betydelse för försäkringstagare när denne överväger val av leverantör av försäkringsskydd. Förbundets rekommendation enligt 6 KL begränsar konkurrensen på den svenska skadeförsäkringsmarknaden på ett märkbart sätt. Förbundet som representerar 97 procent av de skadeförsäkringsbolag som

6 verkar på den svenska marknaden missbrukar sin dominerande ställning i det att de genom sin rekommendation begränsar den svenska skadeförsäkringsmarknaden. 6 I nu aktuellt ärende inbegrips även ett beslut av Konkurrensverket med dnr 102/2003, av vilket framgår att "om Konkurrensverket i ett visst fall beslutar att inte meddela ett åläggande får Marknadsdomstolen enligt KL göra det på talan av ett företag som berörs av den påtalade överträdelsen". Eftersom Mäklarföreningens medlemmar i allra högsta grad berörs av att försäkringsbolagen slutar betala ut provision vill Mäklarföreningen framhålla att de försäkringsbolag som träffas av rekommendationen och som enligt Mäklarföreningens mening, enligt ärende med dnr 102/2003, kränker konkurrensen på skadeförsäkringsmarknaden genom att upphöra med att betala provision till försäkringsmäklare inte får tillåtas agera i enlighet med rekommendationen. Det är inte möjligt för en myndighet i ett medlemsland inom EU att fatta beslut som inte är förenliga med EG-fördraget. Konkurrensverket Konkurrensverket har inte funnit stöd för att anse att rekommendationen märkbart strider mot 6 KL och inte heller att den skulle utgöra ett missbruk av dominerande ställning enligt 19 KL. Konkurrensverket hänvisar till vad som anförs i skälen i det överkla gade beslutet. Rekommendationen är inte heller oförenlig med förbuden i artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. Mäklarföreningens ståndpunkt tycks grunda sig på slutsatsen att försäkringsbolagen är konkurrenter till försäkringsmäklarna. Det som i första hand avgör om företag är konkurrenter är om de produkter företagen marknadsför uppfattas som utbytbara med varandra ur konsume n- ternas perspektiv, dvs. att produkterna tillhör samma relevanta produktmarknad. Med konsument menas den som köper varan eller tjänsten varför även företag kan uppträda som konsumenter. En försäkringsmäklare tillhandahåller en oberoende rådgivning som baserar sig på kunskap och utvärdering av kundens behov och förmedlar flera försäkringsbolags produkter. Ett försäkringsbolags säljarkår ägnar sig åt marknadsföring och försäljning och inte åt oberoende rådgivning. Ett försäkringsbolag säljer inte konkurrerande försäkringsbolags produkter. Vidare tecknar kunden/konsumenten sin försäkring med försäkringsbolagen. De tjänster som försäkringsbolagen tillhandahåller och de som försäkringsmäklarna tillhandahåller är inte ut-

7 bytbara ur kundens/konsumentens utgångspunkt. Tjänsterna som försäkringsmäklare respektive försäkringsbolag erbjuder tillhör således inte samma relevanta produktmarknad. Vidare måste olika juridiska krav uppfyllas för att få bedriva respektive verksamhet. Verksamheterna är heller inte jämförbara eller utbytbara av denna anledning. 7 Vad gäller den geografiska marknaden begränsas Konkurrensverkets prövning av Förbundets ansökan. På den svenska marknaden finns såsom tidigare nämnts lagbestämmelser som reglerar både vem som får bedriva försäkringsverksamhet och försäkringsmäkleri och hur försäkringsmäklare får agera på den svenska marknaden. Dessa lagbestämmelser kan räknas som inträdesbarriärer till den svenska marknaden som innebär att konkurrensförhållandena i Sverige inte rakt av kan jämföras med andra länder. Vad som skall bedömas i ärendet är en rekommendation av Förbundet till medlemsföretagen att inte offerera eller träffa avtal om storleken på den ersättning som konsumenten/ försäkringstagaren skall betala till försäkringsmäklaren vid förmedling av direkt skadeförsäkring och att försäkringsbolagen inte längre förmedlar konsumentens/försäkringstagarens ersättning till mäklaren. Konsekvensen av rekommendationen är att försäkringstagaren själv betalar ersättningen till den av honom anlitade mäklaren. Konsumenten/försäkringstagaren får således inflytande och möjlighet att själv utvärdera mäklartjänsten och vad den kostar. Enligt Konkurrensverkets mening kan inte detta anses vara märkbart konkurrensbegränsande. Det kan t.o.m. hävdas att rekommendationen i något avseende är konkurrensfrämjande. Det torde saknas rättsliga förutsättningar för Marknadsdomstolen att ålägga eller förbjuda efterlevnad av rekommendationen i ett ärende om överklagande av beslut om icke-ingripandebesked. Möjligheterna för Marknadsdomstolen att meddela åläggande på talan av berört företag regleras i 23 andra stycket KL. I förevarande mål har Mäklarföreningen i sitt överklagande angivit att föreningen överklagar Konkurrensverkets beslut den 15 april 2004, (dnr 727/2003). Prövningen i Marknadsdomstolen rör således detta beslut. Om föreningen dessutom vill föra särskild talan med anledning av att Konkurrensverket avskrivit ett klagomål i ett annat ärende (dnr 102/2003) får föreningen göra detta i den ordning som föreskrivs i 23 andra stycket KL, dvs. genom ingivande av stämningsansökan.

8 Konkurrensverkets prövning styrs av Förbundets ansökan. Ansökan avser uttryckligen icke-ingripandebesked enligt 20 respektive undantag enligt 8 KL. Konkurrensverkets bedömning avser endast nationell rätt. Beslutet fattades före den 1 maj Någon skyldighet för Konkurrensverket att tillämpa artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fö r- draget fanns inte vid tidpunkten för beslutet. Förbundets rekommendation torde emellertid ha samhandelseffekt. Konkurrensverkets bedömning är att det överklagade beslutet inte äventyrar vare sig den enhetliga tillämpningen av konkurrensreglerna inom EU eller är oförenligt med artiklarna 81 eller 82 i EG-fördraget. Mäklarföreningen har inte presenterat någon utredning som föranleder verket att göra någon annan bedömning. 8 Mäklarföreningen har hänvisat till ett avgörande av den finska konkurrensmyndigheten. Det förfarande som prövats i det finska beslutet synes innehålla andra arrangemang än den rekommendation som är för prövning i förevarande ärende. Mäklarföreningen har anfört att det utvecklats en sedvänja mellan försäkringsmäklare och försäkringsbolag och att denna har ett visst innehåll. Konkurrensverket har endast prövat den rekommendation för vilken Förbundet ansökt om icke- ingripandebesked eller undantag. Eve n- tuella avtal som slutits mellan försäkringsmäklare och försäkringsbolag omfattas inte av det överklagade beslutet och kan inte tas upp till prövning i detta mål. Förbundet Förbundet åberopar vad Konkurrensverket anfört i sitt beslut. Något samarbete om provisionernas storlek på det sätt som görs gällande av Mäklarföreningen har inte förekommit mellan försäkringsbolagen. Storleken på provisionerna skiljer sig åt mellan bolagen men också inom bolagen mellan de olika försäkringsprodukterna. En huvudförklaring till att provisionerna kommit att bli relativt lika mellan bolagen kan i hög grad förklaras av att mäklare som vänder sig till ett försäkringsbolag ofta kräver en provisionssats, som överensstämmer med vad som erbjuds av andra bolag. Om ett försäkringsbolag erbjuder en lägre provision än ett konkurrerande bolag, finns det en risk att bolaget inte rekommenderas av mäklaren. Man kan inte heller bortse från möjligheten att om ett försäkringsbolag erbjuder en högre provision än konkurrenterna, mäklaren kan

9 9 komma att föreslå det bolaget trots att det inte alltid finns tillräckliga skäl för rekommendationen i ett kundperspektiv. Ett system med nettopremier ligger väl i linje med vad som gäller enligt dagens mäklarlagstiftning, nämligen att mäklaren företräder försäkringstagaren och att mäklaren ska vara oberoende av försäkringsbolagen. En kommande lagstiftning, som bygger på EG-direktivet om försäkringsförmedlare, kommer sannolikt att luckra upp kravet på att mäklarna i alla situationer måste iaktta kravet på oberoende. Även med en sådan utgångspunkt finns det övervägande fördelar med ett nettopremiesystem. Självfallet påverkas premiesättningen av att vissa uppgifter utförs av mäklaren i stället för av försäkringsbolaget. Den närmare effekten varierar i förhållande till omfattningen av mäklarens arbete i det enskilda fallet. Försäkringsbolagets kostnader blir till följd av mäklarens arbete inte lika höga som annars. Av detta följer att försäkringsbolagen vid mäklad affär inte behöver ta ut lika hög premie som annars. Det rör sig inte om en utan om två produktmarknader. Den ena marknaden avser själva försäkringstjänsten, som tillhandahålls av försäkringsbolaget (säljarsidan). Den andra marknaden tar sikte på mäklartjänsten, som erbjuds av försäkringsmäklaren, vilken företräder försäkringstagaren (köparsidan). Premiesättning sker på säljarsidan och prissättning av mäklarens tjänster sker på köparsidan. Förbundet är främmande för Mäklarföreningens påstående om ett ojämlikt konkurrensförhållande på en gemensam produktmarknad. Det är skillnad om försäkringstagaren anlitat mäklare eller någon av försäkringsbolagets distributionskanaler i det att försäkringsbolaget, till skillnad mot mäklaren, genom en sänkning av premien kan skapa förutsättningar för att ett försäkringsavtal ingås. I en konkurrenssituation mellan olika mäklare kan mäklarprovisionen vara föremål för förhandling, som i sin tur leder till att en försäkring förmedlas. Till detta kommer att förutsättningarna för en provision som kunden finner acceptabel naturligtvis är bättre när kunden förhandlar om ersättningen direkt med mäklaren än när mäklaren som hittills får provisionen av försäkringsbolaget. En tillämpning av rekommendationen leder till ett bättre läge för försäkringstagarna. Försäkringsmäklarna kommer dock att verka i en mera konkurrensutsatt situation där deras förmåga att på bästa sätt stödja kunderna blir tydligare än i dag. I mäklarnas verk-

10 samhet kommer för övrigt även i framtiden ingå att för kunderna redovisa inte bara de tjänster som erbjuds av svenska försäkringsbolag utan också av utländska försäkringsbolag, som sannolikt inte tillämpar ett nettopremiesystem. Förbundet missbrukar inte en dominerande ställning. Utbudet av försäkringstjänster till kunderna påverkas inte till någon del av ett nettopremiesystem. Skadeförsäkringsmarknaden som sådan kommer alltså att vara oförändrad. 10 Rekommendationen tar inte sikte på frågan om ett försäkringsbolag ska medverka till att mäklaren får den ersättning som uppdragsgivaren och mäklaren kan ha kommit överens om. I denna del gäller alltså en missuppfattning hos såväl Konkurrensverket som Mäklarföreningen. Rekommendationen tar sikte endast på att försäkringsbolagen inte i något avseende tar del i bestämmandet av mäklarens ersättning. Det kan mycket väl tänkas att ett eller flera försäkringsbolag är beredda att erbjuda en tjänst, som innebär att mäklarens arvode rent administrativt distribueras från försäkringstagaren till mäklaren via försäkringsbolaget. Rekommendationen hindrar alltså inte en sådan lösning. Det finns inte några möjligheter för Marknadsdomstolen att förbjuda försäkringsbolagen att tillämpa provisionsfria försäkringspremier. Försäkringsbolagen är inte parter i målet. Vad som rent teoretisk är möjligt är att Marknadsdomstolen förbjuder Förbundet att stå fast vid rekommendationen. BEVISNING Mäklarföreningen har åberopat en beskrivning av förhållandena i Finland och Norge avseende försäkringsförmedling m.m. Förbundet har åberopat den norska konkurrensmyndighetens yttrande från den 15 augusti 2003 samt det förslag till lagstiftning om försäkringsförmedling, som nu övervägs i Finland. MARKNADSDOMSTOLENS SKÄL Mäklarföreningen har överklagat Konkurrensverkets beslut den 15 april 2004 om ickeingripandebesked i anledning av Förbundets ansökan. Marknadsdomstolen har i föreva-

11 11 rande ärende att pröva om det fanns skäl för att meddela ett beslut om icke-ingripandebesked. Marknadsdomstolen gör följande bedömning. Vad Mäklarföreningen anfört och åberopat i Marknadsdomstolen och vad som i övrigt förekommit föranleder inte Marknadsdomstolen att göra annan bedömning än den Konkurrensverket gjort i fråga om avtalskriteriet och bestämningen av de relevanta marknaderna. För att ett konkurrensbegränsande avtal skall omfattas av förbudet i 6 KL skall det begränsa konkurrensen på ett märkbart sätt, dvs. ha ekonomiska verkningar av någon betydelse. Frågan om konkurrensen begränsas på ett märkbart sätt måste bedömas utifrån samarbetets påverkan på den relevanta marknaden. Vad gäller marknaden för direkt skadeförsäkring finner Marknadsdomstolen, i likhet med Konkurrensverket, att rekommendationen i fråga utgör en begränsning av försäkringsbolagens möjlighet att konkurrera genom att erbjuda högre ersättning till mäklare än sina konkurrenter. På de skäl Konkurrensverket anfört finner Marknadsdomstolen att konkurrensen mellan försäkringsbolagen emellertid inte påverkas i någon omfattning av betydelse och att verkningarna av konkurrensbegränsningen därför inte är märkbar i KL:s mening. Beträffande den av Konkurrensverket konstaterade konkurrensbegränsningen rörande utbetalningar av ersättning till mäklare, vilken även den inte ansetts som märkbar i KL:s mening, har Förbundet numera gjort gällande att rekommendationen inte omfattar tjänsten i fråga. Vid sådant förhållande saknas skäl för Marknadsdomstolen att pröva denna del av Konkurrensverkets beslut. Marknadsdomstolen gör samma bedömning som Konkurrensverket i fråga om rekommendationens påverkan på konkurrensen på marknaden för försäkringsmäkla r- tjänster. Vad slutligen gäller frågan om missbruk av dominerande ställning ger inte vad som framkommit i ärendet anledning till antagande att rekommendationen utgör en överträdelse av 19 KL.

12 12 Sedan Konkurrensverket meddelat sitt beslut har rådets förordning EG nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpningen av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget trätt ikraft. Av denna förordning framgår att, om medlemsstaternas konkurrensmyndigheter och de nationella domstolarna tillämpar den nationella konkurrensrätten på sådana avtal, beslut av en företagssammanslutning eller samordnade förfaranden som avses i artikel 81.1 i EG-fördraget och som kan påverka handeln mellan medlemsstater enligt den bestämmelsen, de också skall tillämpa artikel 81 i EG-fördraget på sådana avtal, beslut eller samordnade förfaranden. Tillämpningen av den nationella konkurrensrätten får inte leda till förbud mot sådana avtal, beslut av en företagssammanslutning eller samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna men som inte begränsar konkurrensen enligt artikel 81.1, eller som uppfyller villkoren i artikel 81.3 eller som omfattas av en förordning om tillämpning av artikel 81.3 i EG-fördraget. I förevarande mål är fråga om en tillämpning av nationell konkurrensrätt på sådana avtal, beslut eller samordnade förfaranden som avses i artikel 81.1 i EG- fördraget. Vad som framkommit i ärendet ger inte anledning till annat antagande än att påtalat förfarande kan påverka handeln mellan medlemsstater. Marknadsdomstolen finner sålunda skäl att tillämpa också artikel 81 på nu aktuellt förfarande. Enligt Marknadsdomstolens mening står det i förevarande fall klart att den tillämpning Marknadsdomstolen i det föregående gjort av KL på förfarandet är förenligt med artikel 81 i EG-fördraget. På grund av det anförda finner Marknadsdomstolen att Mäklarföreningens talan i vad avser frågan om icke-ingripandebesked enligt 20 KL skall lämnas utan bifall. Vad gäller Mäklarföreningens talan i övrigt, dvs. Mäklarföreningens yrkande om dels att Förbundets rekommendation förbjuds och att Förbundet åläggs att låta rekommendationen upphöra, dels att Marknadsdomstolen förbjuder efterlevnaden av rekommendationen, dels ock att Marknadsdomstolen skall beakta även artiklarna i EG-fördraget, finner Marknadsdomstolen att förutsättningar saknas att i detta ärende, utöver vad som skett ge-

13 nom Marknadsdomstolens prövning av frågan om icke-ingripandebesked, pröva dessa yrkanden. Yrkandena skall därför avvisas. 13 På Marknadsdomstolens vägnar C H Fallenius Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Ingegerd Westlander, Per Eklund, Jonas Häckner (skiljaktig), Marianne Reuterskiöld, Anders Stenlund (skiljaktig) och Barbro Wickman-Parak (skiljaktig) Sekreterare: Elisabeth Sundlöf

14 MARKNADSDOMSTOLEN BILAGA Dnr A 4/04 PROTOKOLL Anders Stenlund, till vilken Jonas Häckner och Barbro Wickman-Parak ansluter sig, är skiljaktig och anför: Rekommendationen ifråga innebär att en viss ersättningsform provision inte skall tillämpas. Beslutet omfattar de bolag som konkurrerar på den svenska skadeförsäkringsmarknaden så att det är i stort sett branschtäckande. Helt allmänt är horisontella överenskommelser om vad som får inkluderas i priset och inte sådant som omfattas av förbudet i 6 KL. Som Konkurrensverket funnit utgör mäklartjänsterna en egen produktmarknad och denna är primärt skild från det som utförs av försäkringsbolagens egna säljorganisationer. Det rör sig dock om två kanaler för distribution av skadeförsäkring och restriktioner i hur och med vilka upplägg dessa utnyttjas kan därför få återverkningar på olika marknader, skadeförsäkringsmarknaden inbegripen. Nettoprissättning vid mäklad försäkring, vilket rekommendationen går ut på att införa, medför att kostnaden för mäklartjänsten inte får inkluderas i försäkringspremien. Detta begränsar bolagens möjligheter att välja var dessa kostnader faktiskt tas ut. Det ter sig inte heller uteslutet att det kan få betydelse för vilken distributionsform bolagen ger prioritet. Jag finner därför 6 KL vara tillämplig på förfarandet. Nettopriser ger visserligen ökad transparens, vilket kan vara fördelaktigt från kund- och konkurrenssynpunkt. Därmed är emellertid inte också klart att detta får åstadkommas kollektivt istället för genom individuella beslut. Det framgår av rekommendationens syfte och natur att den är avsedd att verkligen följas av de berörda företagen. Det är i och för sig möjligt, till följd av särskilda förhållanden, att rekommendationens inverkan på konkurrensen och marknadsförhållandena inte är kvalitativt märkbar. Jag menar dock att utredningen i ärendet inte ger underlag för en sådan slutsats, i vart fall inte med den grad av säkerhet som fordras för att ett icke- ingripandebesked enligt konkurrenslagen skall beviljas.

15 2 Jag är ense med majoriteten att rekommendationen får anses påverka samhandeln i EGrättslig mening. En bedömning enligt artikel 81 i EG-fördraget blir, menar jag, densamma som nyss redovisats. Då det åtminstone inte med erforderlig grad av säkerhet kan fastslås att den aktuella rekommendationen faller utanför artikel 81, hindrar även detta förhållande att ett icke-ingripandebesked enligt 20 KL beviljas eller får bestå. Vid detta förhållande saknar jag anledning att gå in på en prövning enligt 19 KL och artikel 82 i EG-fördraget. Att provision eventuellt anses mindre lämplig från t.ex. förtroendesynpunkt kan inte inverka på bedömningen här, utan får i så fall åtgärdas i annan ordning. Jag finner således att Mäklarföreningens talan i denna del skall vinna bifall och Konkurrensverkets beslut om icke-ingripandebesked upphävas. Ifråga om Mäklarföreningens talan i övrigt är jag ense med majoriteten.

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Gustavus Holding AB, 556576-4874, Box 11046,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04. Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04. Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. Staten genom Vägverket, 781

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här)

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Taxi Beställningscentral i Linköping

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

Nettopremier ett nytt prissättningssystem

Nettopremier ett nytt prissättningssystem PROMEMORIA Datum 2006-06-13 Författare Friné Johnsson Gabriella Lanciotti Dnr 06-5498-306 Nettopremier ett nytt prissättningssystem Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167]

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 ÖVERKLAGAT Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2001-12-18 AVGÖRANDE i mål nr T 10594-99, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Uponor AB, 556548-9738, Industrivägen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007: Dnr A 5/06

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007: Dnr A 5/06 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:23 2007-11-01 Dnr A 5/06 ÖVERKLAGAT Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-09-01 AVGÖRANDE i mål nr T 15163-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM

Läs mer

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Vertikala konkurrensbegränsande avtal Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen (2008:581) om gruppundantag

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund 1 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål A 2/12 2012-12-03 Aktbilaga 48 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 434/2010 1 (5) Gävle Hamn AB Fredriksskans 805 95 GÄVLE Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:26 2000-11-07 Dnr A 9/99

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:26 2000-11-07 Dnr A 9/99 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:26 2000-11-07 Dnr A 9/99 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 8, beslut 1999-05-12 i ärende Ä 8-19-96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. Västerbottens

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 KÄRANDE L. Optiker Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN Ställföreträdare: styrelseledamoten P. L., adress som ovan SVARANDE Axet Optik

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:15 2003-05-16 Dnr C 6/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:15 2003-05-16 Dnr C 6/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:15 2003-05-16 Dnr C 6/02 KÄRANDE Mäklarhuset i Norrköping AB, 556302-5732, Drottninggatan 65, 602 32 NORRKÖPING Ombud: advokaten G. G. SVARANDE 1. A. L., Mostugevägen 15 A, 616

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

601 79 Norrköping Ombud: Advokaterna O. R. och S. B., Advokatfirman C. KB, Box 1670, 111 96 Stockholm. Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

601 79 Norrköping Ombud: Advokaterna O. R. och S. B., Advokatfirman C. KB, Box 1670, 111 96 Stockholm. Konkurrensverket, 103 85 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2010:5 2010-02-05 Dnr A 3/09 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut den 23 oktober 2009 i ärende dnr 542, dnr 547 och dnr 561/2009, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Luftfartsverket,

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2002:6 2002-03-07 Dnr A 4/01. Konkurrensverkets beslut 2001-01-11 i ärende dnr 592/2000, (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2002:6 2002-03-07 Dnr A 4/01. Konkurrensverkets beslut 2001-01-11 i ärende dnr 592/2000, (ej bilagd här) 1 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2002:6 2002-03-07 Dnr A 4/01 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2001-01-11 i ärende dnr 592/2000, (ej bilagd här) KLAGANDE Stockholm Transfer Taxi AB, 556469-5350, Box

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE 1. 3 Call Aktiebolag, Box 92002, 120 06 STOCKHOLM 2. 3-Net Aktiebolag, adress som ovan

Läs mer

Angående vilseledande marknadsföring

Angående vilseledande marknadsföring 2014-11-07 Dnr 2014/1059 Enhet Rättsenhet 2 Camilla Tellås Dir. tel. 054/19 40 50 Moderna Försäkringar Att: Karin Stenlund Box 7830 103 98 Stockholm Angående vilseledande marknadsföring Konsumentverket

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:21 2002-09-04 Dnr A 1/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:21 2002-09-04 Dnr A 1/01 1 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:21 2002-09-04 Dnr A 1/01 ÖVERKLAGAD DOM Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2000-12-07 i mål nr T 5403-99, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE AGA Gas AB, 556069-8119, 172 83 SUNDBYBERG

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 KÄRANDE Leanback Sweden Aktiebolag, Box 3, 721 03 VÄSTERÅS Ombud: jur. kand. J. Ö., Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 UPPSALA SVARANDE mypaper

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005: Dnr C 30/04

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005: Dnr C 30/04 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:14 2005-05-04 Dnr C 30/04 KÄRANDE Pointer Jakt Aktiebolag, Box 904, 801 32 GÄVLE Ombud: advokaten Karl Ole Möller, Karlerö & Co Advokatbyrå HB, Box 7330, 103 90 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-03 Dnr 142/2012 1 (5) Post- och Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Er referens 11-9384

Läs mer

Växjömålet. - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard

Växjömålet. - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard Växjömålet - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard Såsom Profu tolkat Stockholms tingsrätts dom från 16:e november 2015 Bakgrund Växjö kommun har vid försäljning av

Läs mer

Konkurrensrätt- Introduktion

Konkurrensrätt- Introduktion Konkurrensrätt- Introduktion "Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Det är den fria konkurrensen som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att möra ett bra kött och bryggaren

Läs mer

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EUregler Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:221 Konkurrensbegränsande

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:8 2002-04-09 Dnr C 22/01. Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:8 2002-04-09 Dnr C 22/01. Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:8 2002-04-09 Dnr C 22/01 KÄRANDE Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN SVARANDE 1. Optikerförbundet, 802405-6882, Karlbergsvägen 22,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE SPP Livförsäkring AB, 516401-8524, 103 73 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. B. M., adress som ovan.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 juni 2004 T 4018-01 KLAGANDE Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Box 1002, 901 20 UMEÅ Ombud: advokaten PH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 november 2015 KLAGANDE Sundsvalls kommun Ombud: Advokat Jonas Edward och advokat Stefan Gustavsson Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-01-25 Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman samt justitierådet Svante O. Johansson. Tillgång till betalkonto med grundläggande

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om konkurrensrättsligt skadestånd 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på ersättande av skador som orsakats av överträdelse av förbud i artiklarna 101

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 371-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ) Ombud: Advokaterna EA och FF MOTPARTER 1. Sandvik Aktiebolag 2. Sandvik Inc

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 17 december 2015 KLAGANDE Skåne läns landsting Ombud: Regionjurist Bengt Guldager Region Skåne, Koncernkontoret 291 89 Kristianstad MOTPART

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2004 Ö 1918-03 KLAGANDE RGP Dental Inc., 22 Burnside Street, 02809 BRISTOL R1, USA Ombud: advokaten HS MOTPART SunDesign

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar 2017-06-15 Dnr 601/2015 1 (7) Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomål Under

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; beslutade den 23 november 1995 Inledning Dessa allmänna råd omfattar regler

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet Försäkringsförmedling Presentation av Tord Gransbo, Aktörer Försäkringsbolagen - anställda säljare Ombud enbolagsombud flerbolagsombud specialombud franchisetagare fritidsombud bancassurance Försäkringsmäklare

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 Målnummer: UM7173-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-10-26 Rubrik: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

Stadgar för Personförsäkringsnämnden (1 januari 2018)

Stadgar för Personförsäkringsnämnden (1 januari 2018) Stadgar för Personförsäkringsnämnden (1 januari 2018) Stadgar för Personförsäkringsnämnden, antagna av Svensk Försäkrings (före 2011 Sveriges Försäkringsförbund) styrelse den 30 januari 2004, att tillämpas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 86 MARKNADSDOMSTOLEN Karin Lindell, ordförande, Anders Stenlund, Lars Borg och Astri Muren PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Wasa Kredit AB, 556311-9204, Box 7233, 103 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Staffan Wilow,

Läs mer

Förmedlarpolicy för Folksam Företag

Förmedlarpolicy för Folksam Företag Förmedlarpolicy för Folksam Företag Allmänt... 3 Underlag... 3 Process... 3 Handläggningsrutiner vid offert-folksam... 3 Tillstånd/registrering... 3 Förmedlarfullmakt... 3 Försäkringsbrev och premiefaktura...

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03 KÄRANDE Nielsen Försäljning i Osby Aktiebolag, Box 160, 283 23 OSBY Ombud: advokaten Per Ericsson, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 1166, 251 11

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats KKV1004, v1.4, 2013-12-18 BESLUT 2014-05-23 Dnr 455/2013 1 (5) Svenska Taxiförbundet m.fl. Att: Den nya välfärden Chefjuristen Pär Cronhult Box 5625 114 86 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem avgifter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift KKVFS 2015:1 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat den

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖÄ 8867-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet HFD 2016 ref. 83 En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet sedan ett av Försäkringskassan meddelat beslut om återkrav vunnit laga kraft på grund av att omprövning inte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 21 Patent- och 2016-10-27 Mål nr PMÖÄ 8867-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01. Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01. Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 LUND SVARANDE

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-07 Dnr 470/2011 1 (5) Patent- och Registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2004 T 2280-02 KLAGANDE BMA Ombud: advokaten JB MOTPART FV Ombud: advokaterna ML och ES SAKEN Fastställelsetalan m.m. ÖVERKLAGAT

Läs mer

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: 1. Företagskriteriet 1.

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: 1. Företagskriteriet 1. Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag Artikel 81.1 EGF / 6 KL Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: Art 81.1 EGF 6 KL 1. Företagskriteriet 1. Företagskriteriet 2. Avtalskriteriet

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

KONKURRENSPOLITIK RÄTTSLIG GRUND MÅL

KONKURRENSPOLITIK RÄTTSLIG GRUND MÅL KONKURRENSPOLITIK Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) innehåller i artiklarna 101 109 konkurrensregler för den inre marknaden. Enligt dessa regler är sådana avtal mellan företag

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 december 2006 Ö 151-04 KLAGANDE BE MOTPARTER 1. Andelsbanken för Åland, 0145021-8 Köpmansgatan 2 FI-221 00 Mariehamn Finland 2. CA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer