Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering"

Transkript

1 Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland Projektutvärdering Eva Karin Karlsson Landstinget Kronoberg FoU-centrum 2009

2 Sammanfattning Bakgrund Det lever idag cirka 5000 personer med hiv i Sverige och av dessa bor drygt 60 personer i Kronobergslän. En nationell strategi har utarbetats med målet att: Begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde. 1 Socialstyrelsen fördelar, på uppdrag av regeringen, ett statligt bidrag till projekt som överensstämmer med den nationella strategin. Dessa medel kan, via landstinget, sökas av organisationer/föreningar som arbetar med HIV/STI 2 - förebyggande arbete. Noaks Ark Röda Korset Småland har under ett antal år sökt och beviljats bidrag för sitt hivarbete. Syfte Syftet med denna utvärdering var att utvärdera de projekt som Noaks Ark Röda Korset Småland genom Landstinget Kronoberg fått stadsbidrag för. Metod Underlag för denna utvärdering har varit ett skriftligt material samt intervjuer med personer som på olika sätt varit inblandade i/berörda av dessa projekt. Därutöver har Noaks Arks program på Öppna Kanalen studerats, studiebesök genomförts på närradion och olika möten med samarbetspartners studerats. Resultat Noaks Ark- Röda Korset Småland har funnits sedan 1992/1993. Föreningen arbetar utifrån framför allt två projekt Psykosocial stödverksamhet riktad till hiv-positiva och deras närstående, samt preventivt informations- och utbildningsarbete mot hiv/aids och Sex och samlevnadsprojekt för flyktingar och invandrare. Det psykosociala stödet till hiv-positiva och deras anhöriga består bland annat av samtal, hjälp i vardagen och gemensamma aktiviteter. Informationsarbetet riktar sig till många olika grupper men fokuserar framför allt på personer med utländsk bakgrund, ungdomar och unga vuxna. För att nå ut med informationen arbetar Noaks Ark med föreläsningar samt med närradio och lokal-tv program. De av Noaks Arks verksamheter som i intervjuerna lyfts fram som speciellt viktiga är informationsverksamheten riktad mot flyktingar och invandrare samt den psykosociala verksamheten. Dessa verksamheter ses som unika för Noaks Ark och som en viktig del i att uppfylla de nationella målen i strategin för att begränsa spridningen av hiv och STI. Slutsatser Noaks Arks kompetens och metoder för arbete med personer med utländsk bakgrund i frågor kring sex och samlevnad är en styrka som bör lyftas fram och ses som en resurs i det förebyggande STI-arbetet. Områden där Noaks Ark skulle kunna göra en hel del förbättringar är föreningens hemsida och i arbetet kring programmen på Öppna Kanalen. Noaks Arks arbete med psykosocialt stöd till hiv-positiva och deras anhöriga är unikt, varför det bör fortsätta och utvecklas. 1 ( ) 2 STI står för sexuellt överförda infektioner/sexually Transmitted Infections så som hiv, klamydia, gonorré, syfilis, kondylom, herpes och hepatit.

3 INNEHÅLL INLEDNING 1 Bakgrund 1 Syfte 2 Metod 2 RESULTAT Noaks Ark Röda Korset Småland 2 Historik och organisation 2 Verksamhetens mål 3 Förebygga och utbilda 4 Informationsarbete riktat till invandrare/flyktingar 4 Betydelsen av informationsarbete riktat till invandrare/flyktingar 4 Radiosändningar 5 Radiosändningarnas betydelse 5 Informationsarbete riktat mot ungdomar 6 Betydelsen av informationsarbete riktat mot ungdomar 6 Sex och samlevnad på den Öppna Kanalen i Växjö 6 Öppna Kanalens betydelse 7 Hemsida 8 Övrigt informationsarbete 8 Informationsarbetets betydelse 8 Psykosocial verksamhet 9 Den psykosociala verksamhetens betydelse 10 DISKUSSION 11 Informationsarbete 11 Psykosocialverksamhet 13 Volontärverksamhet 13 Marknadsföring 14 Metoddiskussion 14 SLUTSATSER 14 REFERENSER 16

4 INLEDNING Bakgrund Enligt Smittskyddsinstitutet lever det i dag cirka 5000 personer med hiv i Sverige. Under 2008 anmäldes 448 nya fall och sammanlagt har det, fram till och med 2008, anmälts 8455 fall i Sverige. Det har under 2000-talet skett en svag ökning av antalet hiv-smittade i Sverige. 1 Ökningen beror till viss del på invandring från områden med hög förekomst av hiv, men även bland personer födda i Sverige har en ökning skett. Sverige har tillsammans med Finland lägst antal hiv-smittade i Västeuropa. 2 I Kronoberg finns det idag drygt 60 personer som behandlas för hiv, 12 av dessa har tillkommit under År 2001 antog FN:s generalförsamling en deklaration där världens länder gemensamt kommit överens om hur man ska arbeta med frågor kring hiv/aids och STI. 4 Den svenska nationella strategin mot hiv/aids som regeringen antog 2006 bygger på denna deklaration. Målet för den svenska strategin är att: Begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde 5. De tre stora delmålen är att: fram till 2016 halvera antalet nya fall av hiv-infektion där smittan skett i Sverige identifiera hiv-infektioner hos asylsökande inom två månader öka kunskapen om hiv/aids och hur det är att leva med sjukdomen. 6 Socialstyrelsen har till uppgift att se till att det arbete som bedrivs av många olika aktörer mot hiv/sti leder fram till den nationella strategins huvudmål. Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att fördela det statliga bidraget till förebyggande arbete mot spridning av hiv/aids och STI. Landstinget Kronoberg söker detta bidrag för att i sin tur dela ut medel till olika organisationer och projekt som arbetar med förebyggande insatser mot hiv/aids. De som får del av Socialstyrelsens bidrag ska följa upp och rapportera hur medlen använts och huruvida de varit till hjälp för att uppfylla de nationella målen. 7 En av dessa organisationer är Noaks Ark Röda Korset Småland. I Landstinget Kronobergs handlingsplan för sexuell hälsa är målet att alla ska få kunskap om sexualitet och hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter utan att moralisera eller skuldbelägga Målet är att kunskapen ska nå alla oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell identitet, funktionshinder eller handikapp. Man vill påverka attityder och minska antalet infektionsfall ( ). 2 Folkhälsorapport 2009 s. 265, Smittkällan 2009:1. 4 UNGASS: Declaration of Commitment. on HIV/AIDS ( ). 5 ( ). 6 ( ). 7 ( ). 8 Sexuell hälsa i Kronoberg Handlingsprogram för

5 Syfte Syftet med denna utvärdering var att utvärdera de projekt som Noaks Ark Röda Korset Småland genom Landstinget Kronoberg fått stadsbidrag för. Följande övergripande frågor användes: På vilket sätt bidrar Noaks Ark- Röda Korset Småland till att uppfylla den nationella strategin? Är verksamheten relevant för att uppfylla de nationella och lokala målen? Vilka styrkor har verksamheten? Vilka svagheter har verksamheten? Metod Underlag för denna utvärdering har varit ett omfattande skriftligt material i form av stadgar, verksamhetsplan, årsredovisningar, projektplaner samt projektredovisningar. Det har även genomförts en rad intervjuer. Syftet med intervjuerna var att få en bild av Noaks Arks verksamhet, men framför allt har det handlat om att få ta del av informanternas åsikter och tankar om verksamheten. De som intervjuats har varit lärare, vårdpersonal, volontärer och personal på Noaks Ark samt Noaks Arks brukare och deras anhöriga. Därutöver har Noaks Arks program på Öppna Kanalen studerats, studiebesök genomförts på närradion och olika möten/sammankomster med samarbetspartners studerats. RESULTAT Noaks Ark Röda Korset Småland Historik och organisation Noak Ark rörelsen bildades under 80-talet. Den startades med bildandet av föreningen Noaks Ark Stockholm, Därefter har flera Noak Ark organisationer bildats i olika former på olika håll i landet. I Stockholm bildades en ny Noaks Ark organisation 1986 parallellt med den (fortfarande) existerande föreningen Noaks Ark Stockholm i form av en Stiftelse, Stiftelsen Noaks Ark - Röda Korset. På andra håll i Sverige bildades den som en Noaks Ark förening eller som en förening med både Noaks Ark och Röda Korset som namn. En avskiljs förklaring gjordes mellan Stiftelsen och Röda Korset 2006, vilket innebar att Stiftelsen idag enbart heter Stiftelsen Noaks Ark Stockholm. Idag finns sju lokala föreningar I Sverige varav Småland är en. Kretsen föreningen Noaks Ark Röda Korset Kronoberg startade 1992/1993 och bytte namn till Noaks Ark Röda Korset Småland Detta med anledning av att Föreningens arbetsområde täcker hela Småland. I början av 1990-talet såg man att det fanns ett behov av psykosocialt stöd till hiv-positiva i Kronobergs län och en samverkansgrupp med Röda Korset, RFSL och Svenska Kyrkan startades. Gruppen bedrev även ett informations- och utbildningsarbete för att öka kunskapen och intresset för frågorna kring hiv/aids. Det ordnades studiecirklar inom organisationerna och man var ute på skolor och i andra organisationer för att informera. Efter ungefär två år beslöts det i slutet av 1992 att denna grupp, som kallats Ankaret, skulle blir en Noaks Ark 2

6 förening. Detta för att Noaks Ark var ett välkänt begrepp med en bra och omfattande utbildningsverksamhet. Under 1992 hade antalet hiv-positiva ökat från tre till tio. 9 Sjutton år senare är Noaks Ark- Röda Korset Småland fortfarande en aktiv förening. Föreningen har ungefär 50 medlemmar. Den styrs av en styrelse som även har huvudansvaret för de olika projekt som föreningen genomför. Det är medlemsmötet som är det högsta beslutande organet. Arbetet i föreningen sköts av två heltidsanställda (helårstjänster) och av de cirka 60 volontärer som på olika sätt deltar i verksamheten. Styrelsen består av elva ledamöter. 10 Verksamhetens mål Det finns två röda trådar som följer arbetet i Noaks Ark från 1992 fram till i dag. Det är det psykosociala stödarbetet till hiv-positiva och deras närstående samt ett preventivt arbete gentemot framförallt invandrare och flyktingar. I stadgarna för föreningen från 1992 står det att: Föreningen har till ändamål att verka för en begränsning av hiv-epidemin och dess konsekvenser. 11 Precis som i den nationella strategin är det alltså en begränsning av spridningen och dess konsekvenser som är det övergripande målet. Föreningen vill uppnå dessa mål genom att: Bedriva ett aktivt och kunskapsgenererande upplysningsarbete om hiv/aids och andra STI infektioner i ett sex- och samlevnadsperspektiv, kulturellt perspektiv och genusperspektiv. Erbjuda hivpositiva och deras närstående psykosocialt stöd i olika former. Med en verksamhet där medmänsklighet, kärlek och omtanke kommer till uttryck i praktisk handling. Erbjuda hivpositiva och deras närstående möjlighet till samvaro med andra i samma situation, volontärer och personal. Försvara mänskliga rättigheter och värden där dessa är hotade som ett resultat av hivinfektion. Skapa förståelse och respekt för hivpositiva och deras situation för att motverka fördomar och mytbildning. Begränsa smittspridningen genom att skapa utrymme för dialog och diskussion inom och mellan olika grupper. Engagera, vidareutbilda och handleda volontärer i föreningen och att hela tiden sträva efter att värva fler frivilliga krafter. 12 I stadgarna för föreningen står det att verksamheten ska bedrivas med: bidrag från myndigheter, organisationer och andra bidragsgivare 13. Det största bidraget får föreningen idag från Socialstyrelsen. Från Landstinget Kronoberg får Noaks Ark ett driftsstöd för sin lokal på Kungsgatan 15. Därutöver rapporterar föreningen att de får bidrag från Växjö kommun. De får också gåvor från Röda Korsets kretsar och andra organisationer. Andra inkomstkällor är medlemsavgifter och bössinsamling till exempel i samband med World Aids Day. Föreningen tar även betalt för vissa utbildningar. 9 Verksamhetsberättelse Ankaret 1992, programmet En presentation av Noaks Ark-Röda Korset Kronoberg i Öppna Kanalen. 10 Årsredovisning 2008 för Föreningen Noaks Ark- Röda Korset Kronoberg. 11 Normalstadga för Noaks Ark Föreningar i Sverige Årsredovisning Normalstadgar för Noaks Ark- föreningar i Sverige

7 Arbetet inom Noaks Ark i Växjö har sin utgångspunkt i flera olika projekt med fokus på psykosocial stödverksamhet och informationsarbete. Anledningen till att arbetet utgår ifrån projekt är att arbetet finansieras genom bidrag till olika projekt. De två anställda fungerar som projektledare för dessa projekt. De olika projekten går in i varandra och har flera olika delmål, men för överskådlighetens skull delas arbetet här upp i Förebygga och utbilda samt Psykosocialt stöd. Förebygga och utbilda En stor del av Noaks Arks arbete handlar om att informera och utbilda om hiv/aids och STI. Informationsarbetet har både ett förebyggande perspektiv och ett socialt perspektiv. Det handlar om att informera om sexuellt överförbara sjukdomar för att inte fler ska drabbas, men det handlar minst lika mycket om att informera om hiv/aids för att minska diskriminering och stigmatisering av de redan smittade. Arbetet har under åren bedrivits inom ramen för två projekt dels Psykosocial stödverksamhet riktad till hiv-positiva och deras närstående, samt preventivt informations- och utbildningsarbete mot hiv/aids dels Sex och samlevnadsprojekt för flyktingar och invandrare. Målgruppen för informationsinsatserna är bred; allmänheten, personal inom landstinget, kommuner, myndigheter, universitet, organisationer, ungdomar och deras föräldrar. Extra stort fokus läggs på flyktingar och invandrare samt ungdomar och unga vuxna. Informationsarbete riktat till invandrare/flyktingar Noaks Ark bedriver ett speciellt projekt riktat mot invandrare och flyktingar kallat Sex och samlevnad för flyktingar och invandrare. Anledningen till att fokus ligger på invandrare och flyktingar är att två tredje delar av hiv-fallen man stötte på i början av 1990-talet fanns hos dessa grupper. Idag ser situationen ungefär likadan ut. En ytterligare anledning är att flyktingar är en utsatt grupp som upplevt stora psykiska påfrestningar både i hemlandet och i Sverige. Det finns stor risk för att de känner sig misslyckade och utstötta. Denna inriktning av arbetet har gjort att Noaks Ark utarbetat metoder för att speciellt nå dessa grupper till exempel har man satsat på radiosändningar på invandrarspråk och dramatisering istället för traditionell föreläsning. Målet med projektet är att ge kunskap inte bara om hiv och STI-infektioner utan även om sex och samlevnad samt normer och regler i det svenska samhället. Detta för att kunna motverka utanförskap och spridning av hiv. Det läggs ner mycket tid och energi på att få kontakt med olika invandrargrupper för att man inom olika språk och kulturgrupperna ska kunna informera varandra. Ett exempel på verksamhet riktad till invandrare är den föreläsningsserie som Noaks Ark har tillsammans med SFI. I nuläget sker detta samarbete i en klass som har föräldraskap som tema. Betydelsen av informationsarbete riktat till invandrare/flyktingar SFI-lärarna är mycket nöjda med samarbetet med Noaks Ark. De framhåller framför allt Noaks Arks kulturkompetens och deras förmåga att bygga upp ett förtroende gör det möjligt att samtala om privata frågor. De menar också att det är en fördel att Noaks Ark är en del av Röda Korset eftersom Röda Korset har ett gott ryckte och inte förknippas med hiv. Det gör det lättare att skapa det förtroende som behövs. Även eleverna är i sina utvärderingar positiva till Noaks Arks besök. De talar om att ha lärt sig lagar och om att ha lärt sig lösa konflikter. 4

8 Radiosändningar En stor del av projektet Sex och samlevnad för flyktingar och invandrare är radiosändningarna. Lokala radiosändningar på invandrarspråk har funnits sedan Tanken med radioprogrammen är att ta upp sex och samlevnad på det egna språket eftersom informationen blir enklare och mer hanterbar på det egna språket. Radion är även ett sätt att nå ut till grupper som det är svårt att nå genom traditionella möten och föreläsningar. Programmen innehåller, förutom sex och samlevnad, information om hur det nya landet fungerar. Programmen sköts av Noaks Arks volontärer och därför är det språkkunskaperna hos dessa som avgör vilka språk man sänder på. I dag finns det program på två olika språk; spanska och persiska. Det har tidigare även funnits på kurdiska, tigrinja, farsi och serbokroatiska. Radions betydelse Volontärerna som arbetar med radion lägger ner tid och energi på att göra intressanta och spännande program. Programmens innehåll är relevant för att nå föreningens mål att kommuninvånare med invandrarbakgrund ska få möjlighet att ta del av information om sexualitet, föräldraskap, relationer och STI. Det lever också upp till landstingets mål för sexuell hälsa genom att sprida kunskap om sexualitet och STI. Programmens fokus ligger inte på sjukdomar utan har ett bredare perspektiv på sex- och samlevnad i det svenska samhället. Flera volontärer påpekar att den stora behållningen är att det blir möjligt för människor att ta till sig informationen på sitt eget språk. En grupp som poängteras är utbytesstudenter utan någon relation till Sverige. Enligt volontärerna finns inga andra lokala radiokanaler på det egna språket. Det finns lokalradiokanaler i övriga Sverige men ingen av dessa talar om sex och samlevnad. Volontärer påpekar att en av de stora fördelarna med radion är att det går att vara anonym när man ringer till radion för att ställa frågor och kommentera. Ett intressant och bra innehåll måste dock nå ut till lyssnare och här är det svårt att veta exakt hur många personer programmen når. Man vet att radioprogrammen når ut genom att lyssnarna ringer in till programmet och volontärerna i vardagen träffar människor som kommenterar programmen. Volontärerna får tillräckligt mycket respons för att de ska fortsätta arbeta med programmen och känna att de gör något viktigt. De som arbetar med programmen gör även egna uppskattningar av antalet lyssnare genom att en del aktiviteter eller boktips bara nämns i radion och får man då många besökare och förfrågningar vet man att många lyssnar. Det läggs inga stora resurser på att marknadsföra radiokanalen. Förutom att man berättar för människor man träffar i vardagen så är det bara i samband med andra informationsaktiviteter som radion nämns. Radion är ett förhållandevis billigt medium med möjlighet att nå många. Kostnaden för arbetet med radion låg under 2008 på ungefär kronor. En av anledningarna till att verksamheten kan vara billig är att den bedrivs av volontärer, men det är samtidigt något som gör verksamheten sårbar. Det kräver engagemang och arbete att varje helg sända intressanta program. Det är bra att man tagit tillvara möjligheten att kunna lyssna på programmen i efterhand på På så sätt kan fler höra programmen och inte bara personer i Kronobergs län. Här kan man även få en uppskattning av antalet unika besökare, vilket under 2007 och 2008 varit mellan 800 och

9 Informationsarbete riktat mot ungdomar En grupp man speciellt riktar in sig på är ungdomar och unga vuxna och då framför allt elever på IV-program och särskolor på gymnasienivå. Informationsarbetet riktat mot skolor bedrivs framförallt av Noaks Arks volontärer. Innan volontärerna går ut i skolorna har de fått utbildning kring sex- och samlevnad samt STI. De har även fått utbildning i hur man når fram med sitt budskap. Utbildningarna vid IV-programmen och särskolan sköts av Noaks Arks personal eftersom dessa grupper kräver större erfarenhet och förmåga att anpassa budskapet. Varje utbildningsinsats kostar skolan 800 kronor, varav informatören får hälften. Detta för att kunna motivera och locka nya informatörer. När informationsarbetet riktar sig till en vanlig skola är det entimmesföreläsningar som gäller medan de mer utarbetade metoderna och diskussionerna riktar sig till särskilda grupper eller särskilda tematillfällen. Noaks Ark kontaktar inte skolor och ber att få komma men när skolor hör av sig kommer informatörerna gärna. Betydelsen av informationsarbete riktat mot ungdomar Skolan är en av de arenor som den nationella kommunikationsstrategin mot hiv/sti anser vara speciellt viktig 14. Informationsverksamheten riktad mot ungdomar/unga vuxna är genomtänkt och utarbetad. De informatörer som uttalat sig inom denna utvärdering är entusiastiska och kreativa. De lärare som uttalat sig är nöjda med Noaks Arks insatser. De menar även att eleverna i sina utvärderingar är positiva till föreläsningarna. Lärare kan som en effekt av Noaks Arks besök se ett ökat intresse för frågorna hos eleverna. Sex och samlevnad på lokalkanalen Öppna Kanalen i Växjö Utifrån målet att sprida kunskap om hiv/aids söker föreningen hela tiden nya vägar och arenor för att nå ut med sin information. Sedan 2006 använder sig Noaks Ark av TV för att informera. Målgruppen för satsningen är allmänheten med tyngdpunkt på ungdomar och människor med bristfälliga kunskaper i svenska. Anledningen till att man använder sig av Öppna kanalen för att nå ut med information är att man på så sätt hoppas nå människor som man inte kan träffa när man besöker olika utbildningar eller arbetsplatser men som behöver veta vart de ska vända sig med frågor om hälsa, relationer och sexualitet. Det handlar framför allt om människor som inte fått kunskap/information om sex och samlevnad i skolan. Det medium som Noaks Ark valt är Växjös lokal-tv-kanal Öppna Kanalen. På så sätt kan hushåll nås via kabel-tv. Programmen finns sedan på Internet vilket gör att alla med tillgång till detta medium kan se programmen. Öppna Kanalen är en förening med 65 medlemmar. Medlemmarna är olika grupper, föreningar, institutioner och företag med förankring i Kronobergs län. Föreningen är religiöst obunden och har ingen partipolitisk anknytning och det är medlemmarna som bestämmer vad programmen ska innehålla och som producerar dem. Öppna Kanalens anställda utbildar medlemmarna i TV-produktion och hjälper till att skapa program. Kanalen finansieras genom medlemsavgifter, sändningsavtal, uppdragsproduktioner, sponsring och offentligt stöd. Det kostar kronor per år att vara medlem och då ingår sändningsavgift, vilket innebär att man kan sända så mycket man vill. Själva kostnaden för produktionen av programmen tillkommer dock, det vill säga hyra utrustning, studio och gå kurs i att filma och redigera ( ). 6

10 Den konkreta målsättningen för Noaks Ark var 2006 att nå allmänheten i Växjö kommun en gång i veckan för att informera om sex och samlevnad, men för 2009 har målet ändrats till att producera minuters program under året. 16 Första programmet sändes i november 2006 och hette Noaks Ark-Aids då och nu. Här berättar Lars Moberg från Karolinska institutet om AIDS i Sverige och världen under 80- och 90-talet men framför allt hur det är idag. Sedan dess har det sänts 32 program, var av 14 under 2007 och 13 under Programmen går i repris 7-8 gånger vid olika tidpunkter och kan numera ses på Internet. Programmen är mellan 20 minuter och en timme långa. Ungefär hälften av programmen är egenproducerade och hälften är externt producerade. De är alla på svenska eller engelska. De har varierande innehåll men rör sig alla kring områden som hälsa, relationer, sexualitet och STI. Det är långt ifrån alla program som berör hiv specifikt utan fokus ligger snarare på en hälsosam livsstil. 17 Öppna Kanalens betydelse Med programmen i Öppna Kanalen bidrar Noak Ark till landstingets mål för sexuell hälsa genom att sprida kunskap om sexualitet och STI. Projektet sex och samlevnad på Öppna Kanalen uppnår till viss del målet att producera program. Visserligen var målet från början att producera fler program än man lyckades med, men det har sänts 32 program och de har gått i repris 7-8 gånger vid olika tidpunkter och kan numera ses på Internet, vilket innebär att de borde kunna nå många människor. Dock kan man inte visa hur många man faktiskt når med programmen. Öppna Kanalen gör inga tittarundersökningar eftersom det är för dyrt. För Internet kan man dock beräkna hur många som är inne på sidan. Fram till 2008 har det varit 412 unika visningar och 496 visningar totalt. Att producera TV-program är ett förhållandevis dyrt och komplicerat sätt att informera. Kostnad för att producera och sända programmen var under kronor. Noaks Ark menar själva att anledningen till att det blir färre egenproducerade program är att det tar för mycket tid. 18 Desto viktigare är det att veta hur många som ser programmen och kan ta till sig innehållet. Ur det perspektivet är det också bra att man utnyttjar program producerade av någon annan. Programmen skulle med fördel kunna marknadsföras mot till exempel skolor så att det material som skapats utnyttjas så mycket som möjligt. För att sprida kunskap krävs dock inte bara att man producerar program som med teknikens hjälp kan nå många människor utan programmen måste även ha ett intressant innehåll som berättas på ett sätt som engagerar och påverkar människor. De program som Noaks Ark sänder är av olika kvalité. I några program får de intervjuade tala fritt inför kameran ett helt program, det vill säga minuter. Innehållet i programmen är intressant, men föreläsningsmodellen gör att det blir svårt att lyssna på och framför allt tråkigt att titta på. De program där föreläsaren kommunicerar med till exempel en studiopublik fungerar bättre. Kanske vore det idé att filma fler föreläsningar som hålls i något annat sammanhang med en publik. Studiediskussionerna och intervjuerna fungerar bättre eftersom det här finns en dialog. Det är helt enkelt lättare att koncentrera sig. Filmer som producerats av professionella filmare är ännu lättare att följa, vilket visar att det krävs specifika kunskaper för att producera bra 16 Ansökan om bidrag för insatser mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar 2006, Ansökan om bidrag för förebyggande hiv/stiprojekt/verksamhet på lokal/regional nivå (under webb-tv) ( ). 18 Uppföljning av bidrag: Program, sex och samlevnad på den Öppna kanalen i Växjö 2008, Årsredovisning

11 program något som Noaks Ark även kommenterar i sina bidragsuppföljningar. Samtidigt är innehållet i programmen Noaks Ark producerat i flera fall unikt för Växjö och Kronoberg eftersom de berättar om förhållanden här och vem man ska vända sig till. Det är också en stor fördel att man använder program skapade av skolelever för att nå andra ungdomar. Gemensamt tar programmen upp en rad olika ämnen som alla rör sex och samlevnad vilket ger en varierad och intressant mix. Hemsida Noaks Ark - Röda Korset Småland har en hemsida där läsaren kan få kortfattad information om Noaks Ark Småland och kontaktuppgifter till föreningen. Det är inte en speciellt användbar eller intressant hemsida utan fungerar snarare som en annons där man får veta vart man kan vända sig för att få mer information. Hemsidan är en del av en gemensam plattform för de sex Noaks Ark föreningar som finns. Andra föreningar har valt att satsa mer på sidorna än vad Noaks Ark Småland har gjort vilket innebär att det finns möjlighet att ta del av information om hiv/aids och STI via Noaks Arks hemsida genom länkar till dessa sidor. Noaks Ark Småland menar själva att sidan inte är prioriterad eftersom det tar mycket tid att arbeta med den och att det finns viktigare vägar att nå målgrupperna med information. Det kan diskuteras om inte Internet är en viktig väg att nå ungdomar som är en av Noaks Arks prioriterade grupper. Det som framförallt skulle höja sidans användbarhet är länkar till den information som Noaks Ark Småland producerar på Internet. I dagsläget finns det information om radioprogrammen som Noaks Ark producerar men det finns ingen länk som gör det möjligt att faktiskt ta del av radioprogrammen. TV-programmen som Noaks Ark producerar genom Öppna Kanalen nämns inte alls på sidan och inte heller finns det möjlighet att ta del av programmen. Det skulle även vara bra med en hänvisning till de Noaks Arks sidor där det finns möjlighet att ta del av fakta och information om hiv/aids. Övrigt informationsarbete Informationsarbetet riktar sig inte bara mot ungdomar, unga vuxna och personer med utländsk bakgrund utan även allmänheten så väl som personal inom landsting, kommun, myndigheter, universitet, organisationer och privata företag erbjuds information i olika former och sammanhang. Det kan röra sig om mässor eller temadagar. Informationen rör både hivprevention och attityder mot hiv-smittade. En viktig del i informationsinsatser riktade till allmänheten är World Aids Day. Då anordnas bland annat föreläsningar och en gudstjänst i Domkyrkan. Informationsverksamhetens betydelse Noaks Arks informationsverksamhet faller inom ramen för de nationella målen och landstingets mål. Föreningen informerar dels om smittspridning och en säker sexualitet dels om hur det är att leva med hiv och det stigma sjukdomen innebär. Noaks Ark fokuserar framför allt på två av de grupper som Socialstyrelsen satt upp som särskilt prioriterade: personer med utländsk bakgrund och ungdomar/unga vuxna. 19 De arbetar samtidigt för att alla ska kunna ta del av informationen på olika sätt. Man lägger ner mycket tid och energi på olika nätverk dels för att synas och dels för att kunna dra nytta av nätverken när det blir tillfälle att föra ut information. Något som återkommer i alla intervjuer är Noaks Arks stora

12 kulturkompetens. Deras sätt att diskutera kulturkrockar och förmåga att kommunicera trots språkförbistring framhålls. Från sjukvårdens sida har man förtroende för Noaks Arks kunskaper inom hiv och STI. De som anser sig insatta i själva informationsarbetet betonar att Noaks Ark använder nya och intressanta vägar för att informera. Skolpersonalen har även de förtroende för Noaks Arks kunskaper men framför allt är man nöjd med hur de går tillväga för att göra det lättare för människor att öppna sig och delta i diskussioner, att göra det bekvämt i klassrummet. Samtliga intervjuade lärare och skolpersonal menar att det är en fördel om informationen förmedlas genom samtal i smågrupper vid flera tillfällen snarare än genom rena föreläsningar. Det är också en metod som Noaks Ark föredrar. Här ställs dock hela tiden informationens vikt för gruppen mot de ekonomiska förutsättningarna för skolan. Noaks Arks föreläsningar har alltid ett helhetsperspektiv på sex och samlevnad där sjukdomsinformationen är en del. Bland sjukvårdspersonalen råder det delade meningar om detta är en fördel medan skolpersonalen uteslutande är positiva. Skolpersonalen menar framför allt att helhetsperspektivet gör det möjligt att nå fram med sjukdomsinformationen även hos dem som inte skulle ta till sig en föreläsning som bara fokuserar på hiv. Helhetsperspektivet och metoden med återkommande föreläsningar ligger i linje med Socialstyrelsens utgångspunkt att man måste samtala och diskutera attityder, normer och värderingar snarare än föreläsa om hiv och STI för att informationen ska nå fram. De menar att tidigare erfarenheter visar att 96 procent av Sveriges befolkning vet vad hiv är men att det långt ifrån innebär att 96 procent av befolkningen skyddar sig vid sex. Möjlighet till reflektion och diskussion kan ses som minst lika viktig som själva informationen för att beteende ska ändras. 20 Psykosocial verksamhet Psykosocial stödverksamhet till hiv-positiva och deras närstående är den andra av hörnstenarna i Noaks Arks arbete. Det övergripande målet för verksamheten är att stärka hivpositivas livskvalité och rättigheter. Konkreta mål för Noaks Arks arbete är att ge hiv-positiva möjlighet till samtal, stöd och samvaro med andra i liknande situation. De hiv-positiva ska även ha möjlighet att uppleva en trygg miljö klart avgränsad från samhällets institutionella hjälpinsatser. Det ska finnas möjlighet att få stöd och hjälp vid kontakter med myndigheter och sjukvård. Anhöriga ska få möjlighet till samtal, avlastning och tröst. Barn till hiv-positiva ska få möjlighet att träffa andra i samma situation. I början av Noaks Arks verksamhet i Växjö handlade det psykosociala stödet framför allt om att hitta en egen lokal dit hiv-positiva och deras närstående kunde vända sig. En egen lokal gör verksamheten mer permanent och trygg. Verksamhetsberättelser och ansökningar från tidigt 1990-tal talar mycket om trygghet och kontinuitet för brukarna. Det är fortfarande ett av de mest återkommande temana i intervjuer med personal, volontärer och brukare. Under de senaste åren har Noaks Ark varit i kontakt med mellan 40 till 50 hiv-positiva. Det är ungefär lika många kvinnor som män samt några barn. Av dem som kommer i kontakt med Noaks Ark är två tredje delar invandrare och 90 % är heterosexuella. Den största delen av de

13 hiv-positiva som Noaks Ark är i kontakt med finns i Kronobergs län, men några finns i Jönköping, Kalmar och Blekinge län. Bland de närstående ingår bland annat ca 60 friska barn. 21 Det psykosociala arbetet har många dimensioner och innebär allt från samtal till praktisk hjälp i det dagliga livet. Ledorden som framkommer i intervjuerna där den psykosociala verksamheten diskuteras är: tillit, respekt, trygghet och kontinuitet. En stor del av de hivpositiva har inget nätverk i Sverige eftersom de nyligen anlänt och i flera fall är asylsökande. Förutom de enskilda samtalen försöker Noaks Ark anordna samtalsgrupper. I nuläget är det framförallt en kvinnogrupp som är aktiv, men även en mansgrupp är aktuell. I samtalen utgår man från metoder med motiverande samtal. I höst går personalen en kurs i KBT som sedan ska användas i samtalen för att arbeta med speciella frågor. Noaks Ark uppskattar att de under 2008 haft 911 samtal (enskilda samtal, gruppsamtal) och att detta tagit 2340 timmar i anspråk. Under har antalet samtal till jourtelefonen varit mellan 400 och 650 per år och den gemensamma samtalstiden har legat på mellan timmer. I genomsnitt är samtalen på 27 minuter. Jourtelefonen vänder sig både till allmänhet och till brukare. Noaks Ark har märkt en minskning i antalet samtal från nya personer efter att man slutade med annonser om jourtelefonen. Man hoppas att personerna i stället ringer till Noaks Ark Direkt som annonserar ordentligt. En del av den psykosociala verksamheten är att anordna aktiviteter där de hiv-smittade och deras anhöriga kan delta tillsammans. Aktiviteterna har under årens lopp varit resor till Liseberg, Visingsö och Annevik. Det har även varit grillkvällar, bowling och lillejulafton. Aktiviteterna är möjliga genom gåvor från Röda Korset. På senare år har Noaks Ark kommit att fokusera allt mer på det stöd som barn till hiv-positiva behöver. Fortfarande är de hivpositiva själva i centrum men anhöriga har blivit en allt viktigare grupp. Den psykosociala verksamhetens betydelse Det psykosociala arbete som Noaks Ark bedriver är ett relevant arbete för att uppfylla de nationella målen kring hiv-infektioner. Arbetet handlar dels om att man hjälper till att begränsa konsekvenserna för de hiv-smittade dels om att man hjälper till att begränsa spridningen av hiv-infektion. Det har inte funnits möjlighet att delta i den sociala verksamheten inom ramen för den här utvärderingen och därför baseras resultatet på intervjuer med hiv-positiva, volontärer, personal och sjukvårdspersonal. Utifrån dessa intervjuer framstår den psykosociala verksamheten som en genomtänkt verksamhet där så väl personal som volontärer har funderat över sin roll och brukarnas behov. Verksamheten har funnits sedan 1993 och har utvecklats och förändrats efter behov. Sjukvårdspersonalen känner förtroende för Noaks Arks verksamhet. Noaks Arks psykosociala verksamhet ses som en viktig faktor i arbetet med att hjälpa de hiv-smittade. I flera intervjuer återkommer man till att det inte finns tid och möjlighet att bedriva den sortens verksamhet inom landstinget. Det påtalas att möjligheten till kurator och samtalsstöd är begränsad inom landstinget. Men framför allt påpekas det att Noaks Ark ser till hela familjen inte bara patienten och på så sätt har en bredare form av stöd. Det framhålls flera fördelar med att det psykosociala stödet finns utanför sjukvården. Framför allt handlar det om att stödet finns i en 21 Årsredovisning för föreningen Noaks Ark- Röda Korset Kronoberg 2008, Uppföljning av bidrag: Psykosocial stödverksamhet för hivpositiva och deras närstående samt preventivt informationsarbete mot hiv/sti

14 annan miljö än sjukvården vilket ger både personal och patienter möjlighet till andra roller. Personalen på Noaks Ark har möjlighet att vara mer av en vän än vad man har som sjukvårdspersonal. Den hiv-smittade behöver inte känna sig som patient, det vill säga sjuk, i kontakt med Noaks Ark. Återkommande är att Noaks Ark är den enda kända möjligheten till psykosocialtstöd i den här omfattningen. Ingen av de intervjuade (oavsett kategori) kan ge exempel på andra organisationer eller föreningar som kan ge detta eller liknande stöd till denna målgrupp i Kronobergs län. De hiv-positiva och anhöriga som varit villiga att uttala sig om stödverksamheten är alla mycket nöjda. De beskriver det som att man kan prata om sjukdomen, någon som lyssnar och att de finns alltid där. De framhåller att det är viktigt att det finns någon som kan hjälpa till att förklara för barn och familj. Det är även till stor hjälp att någon kan förklara det svenska samhället. Stödet innebär ofta praktisk hjälp i vardagen, men framför allt handlar det om möjlighet att samtala och att kunna återkomma när det är svårt. Det efterfrågas mer tid till samtal. De intervjuade som deltar i samtalsgrupper är nöjda även med dessa. Noaks Ark påpekar dock själv att det faktum att större delen av deras brukare är invandrare gör det svårt för personer utan invandrarbakgrund att få möjlighet att diskutera sina frågor i grupp. Många av brukarna har svåra och traumatiska bakgrunder från sina hemländer som de behöver diskutera vilket gör att personer utan dessa bakgrunder får svårt att föra fram frågor som är viktiga för dem. Noaks Ark är dock inställda på att skapa grupper även för dessa personer när det finns utrymme. De hiv-positiva och anhöriga är även nöjda med de aktiviteter som anordnads. Det påtalas att man kan vara sig själv vid dessa träffar. Det är viktigt att träffa andra i samma situation även om man inte diskuterar sin sjukdom. Det är bra att hela familjen kan umgås tillsammans. Familjen och den verksamhet som bedrivs för dem nämns ofta i intervjuerna med såväl hivpositiva, volontärer, personal som sjukvårdspersonal som något mycket viktigt och positivt. Noaks Arks personal vill gärna fortsätta och utveckla detta. DISKUSSION Målet för den nationella strategin är att begränsa spridningen av hiv/aids och STI samt att begränsa effekterna av hiv. Landstinget Kronobergs mål är att minska antalet infektionsfall i STI och att påverka attityder. Noak Ark arbetar med metoder och arbetssätt som bidrar till alla dessa mål. Informationsarbete Informationsarbete rörande sex- och samlevnad, STI och hiv bedrivs av flera olika aktörer inom länet med olika kompetenser och olika styrkor. Det vore en fördel om det fanns större samordning och samverkan kring detta arbete eftersom det inte alltid är helt klart vad de olika intressenterna arbetar med och vad som är deras styrkor. I ett sådant sammanhang bör Noaks Arks kompetens att arbeta gentemot invandrargrupper lyftas fram. Det finns förtroende för Noaks Arks kunskaper kring såväl sexualitet som STI, bland annat finns Noaks Ark med i landstingets referensgrupp för STI-frågor. Noaks Ark - Röda Korset Kronobergs verksamhet 11

15 var till skillnad från andra Noaks Arks föreningar, redan från början inriktad på invandrare och flyktingar eftersom en stor del av de hiv-smittade man mötte var utlandsfödda. Detta är en kompetens som med fördel skulle kunna lyftas fram och utnyttjas på flera håll. Det är här Noaks Ark Smålands informationsarbete blir unikt och gör något som ingen annan i regionen klarar. Naturligtvis är det viktigt att även arbeta med andra grupper i samhället men i ett större perspektiv och med fler aktörer som informerar om sex, samlevnad och STI är det metoderna för att nå dessa grupper som utmärker i Noaks Arks arbete. Det är speciellt viktigt eftersom personer med utländsk bakgrund är en prioriterad grupp i hiv-arbetet. Intressant i ett övergripande perspektiv är även Noaks Arks arbete med utvecklingsstörning och sexualitet. Detta arbete har dock inte, i intervjuerna, framhållits på samma sätt som arbetet med invandrare, vilket kan bero på att arbetet är mindre känt och inte i lika hög grad förknippas med Noaks Ark. Det kan även bero på att utvecklingsstörda inte är en grupp som anses behöva särskild information om hiv och STI. En annan styrka i Noaks Arks informationsarbete är det nytänkande som gör att de hela tiden arbetar fram nya metoder för att nå ut med information. Här är volontärverksamheten en styrka genom att den samlar olika personer med olika kompetenser och intressen. Om ett budskap ska nå fram beror mycket på vem som levererar det och hur. Det är till exempel en fördel att ungdomar/unga vuxna får vara med och arbeta fram metoder för hur man ska nå skolungdomar. På samma sätt är det en fördel att personer inom olika språkgrupper får vara med och forma det material som ska nå den egna gruppen genom till exempel radion. Andra metoder som förtjänar att lyftas fram är att Noaks Ark har ett helhetsperspektiv på sex och samlevnad samt att de på olika sätt försöker ge möjlighet till diskussion och reflektion kring informationen de förmedlar. Detta är metoder som Noaks Ark gärna får bygga vidare på och förmedla vidare. Radioprogrammen är en styrka i Noaks Arks verksamhet även om det ur ett utvärderingsperspektiv skulle vara bra att veta mer exakt hur många som lyssnar. Å andra sidan kan man diskutera hur många personer som ska lyssna för att det ska ses som en verksamhet värd att satsa vidare på. Det kan även diskuteras om det är antalet lyssnare eller värdet av innehållet i programmen som är det viktiga för att nå målen i den nationella strategin. En svaghet i verksamheten är det däremot att det inte finns program på fler språk. Anledningen till att det inte finns program på fler språk är att det är svårt att behålla volontärer och framförallt att det är svårt att hitta en person som kan vara den drivande och samlande kraften för språkgruppen. Kanske är det dags för Noaks Ark att satsa mer på radion och de utarbetade metoder som finns här under något år och låta utvecklandet av nya metoder inom informationsverksamheten stå tillbaka. Det är viktigt att utveckla nya metoder men minst lika viktigt att ta tillvara de metoder som fungerar bra. Svagheten i Noaks Arks informationsarbete är hemsidan och programmen på Öppna Kanalen. Båda är svagheter så till vida att idéerna är bra, men att de behöver mer arbete för att riktigt kunna fungera. Framför allt Öppna Kanalen är en intressant metod som personalen tror på och som kan bli bra när ett fungerande arbetssätt utarbetats. Idag produceras det inte särskilt många program och det verkar svårt att få kontinuitet i arbetet. Det har skett en positiv utveckling i kvalitén på programmen och spridningen av programinnehållet är bra. Det som behövs är en diskussion om det överhuvudtaget finns möjlighet att bedriva TV-produktion med ideella krafter och vilka åtgärder som måste till för att det ska kunna fungera. Kanske behöver man hjälp utifrån inte bara med innehållet i programmen utan även med själva produktionen. 12

16 Hemsidan skulle framför allt kunna användas för att göra reklam för det material som Noaks Ark har på nätet, det vill säga radiosändningarna och TV-programmen med hjälp av länkar till detta material. Internet och de resurser som finns tillgängliga där, i form av chatt och mötesplatser, skulle överhuvudtaget kunna utnyttjas för att nå ungdomar med information, men frågan är om det är här som Noaks Arks nuvarande kompetens utnyttjas bäst. En aspekt på informationsverksamheten som skulle kunna diskuteras är att Noaks Ark tar betalt av skolor för föreläsningar. Det kan innebära att skolorna med sämre ekonomi väljer bort att anlita Noaks Ark av ekonomiska skäl. Det är dock inget som Noaks Ark märkt av eller som skolorna som kontaktats i samband med denna utvärdering upplevt. I något fall har Noaks Ark och skolorna tillsammans sökt bidrag från Landstinget Kronoberg för att ha möjlighet att utveckla ett större samarbete. Psykosociala verksamheten Den andra delen av Noaks Arks arbete som bör lyftas fram är det psykosociala stödet framförallt för att det inte finns någon annan som bedriver denna sortens verksamhet i närheten och att alla inblandade anser att stödet är viktigt. Stöd och hjälp till hivpositiva är också en av prioriteringarna i den nationella strategin och i socialstyrelsens arbete. Styrkan i arbetet är att Noaks Ark hjälper hela familjen och att man försöker hjälpa till på många olika sätt. Det är en fördel att man arbetar både med samtal och sociala aktiviteter. Verksamheten har många utvecklingsmöjligheter där personalen på Noaks Ark är de med flest idéer. Det rör sig framför allt om att kunna erbjuda fler samtalsgrupper till exempel en mansgrupp, en anhöriggrupp, en grupp för hiv-smittade utan utländskbakgrund och en grupp för barn till hivsmittade. Det handlar även om att utveckla kontakterna med Flyktinghälsan och Migrationsverket. Enligt de hiv-smittade som intervjuats för utvärderingen är svagheten i verksamheten att personalen inte alltid har den tid brukarna skulle önska till samtal. Denna utvärdering har varit allt för ytlig för att kunna ha åsikter om hur den psykosociala verksamheten bör utvecklas däremot är det tydligt att verksamheten behöver utvecklas och att det behöver utredas om verksamheten är tillräcklig för det efterfrågade behovet. Volontärverksamhet Det är kostnadseffektivt att arbete sköts av volontärer. Samtidigt lever vi idag i ett samhälle där ersättning i pengar har ett högt värde vilket gör att det krävs stora insatser för att motivera människor att göra något för annan ersättning än pengar. Noaks Ark har löst det så att informatörerna får en del av det arvode som Noaks Ark numera tar för sina föreläsningar. Radion och TV:n sköts däremot helt utifrån intresse vilket gjort det svårt att motivera och behålla volontärerna. Det är tydligt att de språkgrupper där det finns personal från Noaks Ark (eller tidigare personal) är de vars program har den längsta kontinuiteten. Det behövs helt enkelt någon som kan entusiasmera de andra och se när det behövs insatser för att behålla volontärerna. Noaks Ark använder sig även av volontärer i det psykosociala stödet vilket ställer ännu större krav på att personerna är intresserade och har möjlighet att lägga ner tid och energi. Det är viktigt att hitta rätt personer för detta arbete. Behovet att uppmuntra och stödja dessa volontärer är stort. Samtidigt är volontärerna en av de stora styrkorna i en organisation som Noaks Ark eftersom det är genom frivilligheten, entusiasmen och de olika kompetenserna som det blir möjligt att komma med udda lösningar och engagera fler i arbetet med att begränsa spridningen och effekterna av hiv. 13

17 Marknadsföring På grund av minskat ekonomiskt stöd har Noaks Ark tvingats välja att inte satsa på marknadsföring av föreningen eller dess verksamhet i så stor utsträckning som vore önskvärt. Det är synd eftersom föreningen bedriver en bra verksamhet som fler behöver kunna ta del av. Föreningen bedriver en viss marknadsföring genom att delta i många olika nätverk och på så sätt vara synliga och kunna känna av behov. Frågan är dock om denna form av marknadsföring är tillräcklig. Når och utnyttjas den nuvarande verksamheten av tillräckligt många människor för att det ska anses viktigare att utveckla nya verksamheter än att föra ut de redan existerande verksamheterna? Kostnadseffektivitet Noaks Ark Röda Korset Småland söker varje år bidrag från Socialstyrelsen. Sedan 2006 söker man för tre olika projekt: Psykosocial stödverksamhet riktad till hiv-positiva och deras närstående, samt preventivt informations- och utbildningsarbete mot hiv/aids och Sex och samlevnadsprojekt för flyktingar och invandrare samt Program, Sex och samlevnad på den Öppna Kanalen i Växjö. Utöver dessa bidrag får föreningen bidrag från bland annat Landstinget Kronoberg. Det är denna utvärderings intryck att bidragen används på ett genomtänkt och försvarbart sätt. Det finns tanke och argument bakom de ekonomiska besluten. Detaljer kring hur verksamheten bedrivs och vad de ekonomiska resurserna läggs på kan naturligtvis alltid diskuteras, men det sätt på vilket resurserna används idag har många fördelar. De stora kostnaderna är personalkostnader och lokalkostnader. Dessa kostnader är stora för alla organisationer och Noaks Ark har goda argument till varför det inte går att sänka dessa kostnader om man vill bedriva en bra verksamhet. Metoddiskussion Underlaget till utvärderingen har varit intervjuer, det skriftliga material som Noaks Ark producerat, de TV-program som Noaks Ark sänt och studiebesök på radion. Det har varit en bra och fungerande metod för att få en överblick över Noaks Arks verksamhet och inhämta tankar och funderingar om verksamheten. Det har emellertid inte gjort det möjligt att få en djupare inblick i verksamheten vilket skulle kräva betydligt fler intervjuer (framför allt med brukare) och observationer av både informationsverksamheten och den psykosociala verksamheten. En djupare utvärdering av den psykosociala verksamheten försvåras framförallt av det stigma som hiv-positiva upplever och som gör det svårt att släppa in utomstående. SLUTSATSER Utvärderingens slutsatser är att: Noaks Arks psykosociala stöd till hiv-positiva och deras anhöriga är unikt och bör därför fortsätta och utvecklas. En fråga som bör utredas vidare är om verksamheten är tillräcklig för det efterfrågade behovet. Arbetet med att informera om hiv och STI inom länet skulle troligen bli slagkraftigare och resurserna bättre utnyttjade om informationsarbetet samordnades. I ett sådant sammanhang är Noaks Arks kompetens och metoder för arbete med personer med utländsk bakgrund i frågor kring sex och samlevnad en styrka som föreningen själv med fördel kan lyfta fram och som andra aktörer inom området sex och samlevnadsfrågor bör se som en resurs. 14

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete FoU Kronoberg FoU-skrift 2010:6 RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete Eva Karin Karlsson SAMMANFATTNING Det lever idag ca 5 000 personer med hiv i Sverige och av dessa bor drygt 60 personer i Kronobergslän.

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Äldreomsorgskontoret. Social- och omsorgskontoret. Anhörigstöd. Delrapport 110823 Utvecklingsförslag. Projektledare Linnea Näsman

Äldreomsorgskontoret. Social- och omsorgskontoret. Anhörigstöd. Delrapport 110823 Utvecklingsförslag. Projektledare Linnea Näsman Äldreomsorgskontoret Social- och omsorgskontoret Anhörigstöd Delrapport 110823 Utvecklingsförslag Projektledare Linnea Näsman Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Uppdraget...4 Begreppsförklaring...4

Läs mer

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa.

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. När alla barn är välkomna Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Ungdomsmottagning på nätet. Etapp 1 Förstudie

Ungdomsmottagning på nätet. Etapp 1 Förstudie Ungdomsmottagning på nätet Etapp 1 Förstudie Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, 118 93 Stockholm sid 1 Sammanfattning Sjukvårdsrådgivningen SVR AB har fått uppdraget att utveckla en nationell

Läs mer

Sex och samlevnad i en ny värld

Sex och samlevnad i en ny värld Sex och samlevnad i en ny värld Ett projekt för ensamkommande flyktingungdomar mansmottagning Projektet Sex och samlevnad i en ny värld är ett samarbete mellan: - Lafa enheten för sexualitet och hälsa,

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Delaktighet och information för ungdomar En uppföljning av Europeiska kommissionens vitbok Nya insatser för Europas ungdom UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Förord Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Kunskap och praktik i utveckling

Kunskap och praktik i utveckling Kunskap och praktik i utveckling Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld mot kvinnor och barn Maria Eriksson och Lena Berg Uppsala Universitet, december 2010 Kunskap och praktik

Läs mer