RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete"

Transkript

1 FoU Kronoberg FoU-skrift 2010:6 RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete Eva Karin Karlsson

2

3 SAMMANFATTNING Det lever idag ca personer med hiv i Sverige och av dessa bor drygt 60 personer i Kronobergslän. En nationell strategi har utarbetats med målet att: Begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde. 1 Socialstyrelsen fördelar, på uppdrag av regeringen, ett statligt bidrag till projekt som överensstämmer med den nationella strategin. Dessa medel kan, via landstinget, sökas av organisationer/föreningar som arbetar med hiv och STI-förebyggande arbete 2. RFSL Kronoberg har under ett antal år sökt och beviljats bidrag för sitt hiv och STI-arbete. Syftet med denna utvärdering var att utvärdera RFSL Kronobergs hiv/sti-arbete med fokus på de projekt som RFSL Kronoberg genom Landstinget Kronoberg fått stadsbidrag för. Underlag för denna utvärdering har varit ett skriftligt material i form av stadgar, verksamhetsberättelser, årsredovisningar, projektplaner samt projektredovisningar. En annan källa har varit organisationens hemsida. Det har även genomförts intervjuer med skolsjuksköterskor, vårdpersonal samt RSFL Kronobergs styrelse. RFSL Kronoberg är en organisation vars huvudfråga är hbt-personers rättigheter, möjligheter och skyldigheter. De arbetar med denna fråga ut flera perspektiv; politiskt, kulturellt, socialt och hälsoinriktat. Föreningens hiv/sti-arbete fokuserar främst på de delar av den nationella strategin som handlar om att begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförda infektioner samt öka kunskapen om hiv. Föreningen arbetar i mindre utsträckning med att minska konsekvenserna för de redan smittade. Av de grupper som Socialstyrelsen prioriterar arbetar man främst med män som har sex med män (MSM) och ungdomar. De projekt som bedrivits de senaste åren har handlat om spridning av kondomer på olika sätt, utveckling av en hemsida med fokus på hälsa och säker sex samt olika former av informationsarbete och uppsökande arbete. Det har också innefattat ett projekt kring alkohol och säkrare sex. RFSL Kronoberg kan med fördel fortsätta att fokusera på de målgrupper där deras kompetens kommer bäst till sin rätt, det vill säga hbt-området. Det uppsökande arbetet bör utvecklas, gärna med inriktning mot samtalsmetodik så att arbetet inte uteslutande innebär utdelning av kondomer. Kondometui och starter Kit är metoder som med fördel kan behållas och utvecklas. Arbetet med att engagera och motivera fler medlemmar till arbetet i STIprojekten bör fortsätta och utvecklas. Det vore en fördel om RFSL Kronoberg eftersträvar att nå målgrupperna i alla delar av Kronoberg genom att till exempel utveckla till att omfatta fler geografiska områden. 1 Hämtat från:<www.regeringen.se > STI står för sexuellt överförda infektioner/sexually Transmitted Infections så som hiv, klamydia, gonorré, syfilis, kondylom, herpes och hepatit. 2

4 3

5 INNEHÅLL BAKGRUND... 6 SYFTE...7 METOD... 8 RESULTAT...10 Historik och organisation...10 Verksamhetens mål...10 Informationsmaterial och kondomer Betydelsen av tryckt informationsmaterial och kondomer Hemsida...12 Hemsidans betydelse...12 Informationsarbete och uppsökande arbete...13 Betydelsen av informationsarbete och uppsökande arbete...13 Informationsarbete mot skolan...13 Uppsökande informationsarbete...14 Alkohol och säkrare sex...14 Alkohol och säkrare sexprojektets betydelse...14 Sociala aktiviteter och psykosocialtstöd DISKUSSION...16 Entusiasm och vetenskaplig förankring...16 Samarbete Volontärer Metoddiskussion...18 SLUTSATSER REFERENSER

6 5

7 BAKGRUND Enligt Smittskyddsinstitutet lever det i dag ca personer med hiv i Sverige. Under 2009 anmäldes 486 nya fall och sammanlagt har det, fram till och med 2009, anmälts fall i Sverige. Det har under 2000-talet skett en svag ökning av antalet hiv-smittade i Sverige. 3 Ökningen beror till viss del på invandring från områden med hög förekomst av hiv, men även bland personer födda i Sverige har en ökning skett. Sverige har tillsammans med Finland lägst antal hiv-smittade i Västeuropa. 4 I Kronoberg finns det idag drygt 60 personer som behandlas för hiv, 12 av dessa har tillkommit under År 2001 antog FN:s generalförsamling en deklaration där världens länder gemensamt kommit överens om hur man ska arbeta med frågor kring hiv/aids och sexuellt överförbara sjukdomar, STI. 6 Den svenska nationella strategin mot hiv/aids som regeringen antog 2006 bygger på denna deklaration. Målet för den svenska strategin är att: Begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde 7. De tre stora delmålen är att: fram till 2016 halvera antalet nya fall av hiv-infektion där smittan skett i Sverige identifiera hiv-infektioner hos asylsökande inom två månader öka kunskapen om hiv/aids och hur det är att leva med sjukdomen. 8 Socialstyrelsen hade fram till 1 juli 2010 till uppgift att se till att det arbete som bedrivs av olika aktörer mot hiv/sti ledde fram till den nationella strategins huvudmål. (Efter 1 juli sköts arbetet av Smittskyddsinstitutet.) Socialstyrelsen hade av regeringen fått i uppdrag att fördela det statliga bidraget till förebyggande arbete mot spridning av hiv/aids och STI. Landstinget Kronoberg sökte detta bidrag för att i sin tur dela ut medel till olika organisationer och projekt som arbetar med förebyggande insatser mot hiv/aids. De som fick del av Socialstyrelsens bidrag skulle följa upp och rapportera hur medlen använts och huruvida de varit till hjälp för att uppfylla de nationella målen. 9 En av dessa organisationer var Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, Kronoberg. I Landstinget Kronobergs handlingsplan för sexuell hälsa är målet att alla ska få kunskap om sexualitet och hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter utan att moralisera eller skuldbelägga Målet är att kunskapen ska nå alla oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell identitet, funktionshinder eller handikapp. Man vill påverka attityder och minska antalet infektionsfall Hämtat från:<www.smittskyddsinstitutet.se> Folkhälsorapport 2009: s. 265, Smittkällan 2009:1. 6 Hämtat från:<ungass: Declaration of Commitment > Hämtat från:<www.regeringen.se> Hämtat från:<www.socialstyrelsen.se> Hämtat från:<www.socialstyrelsen.se> Sexuell hälsa i Kronoberg Handlingsprogram för

8 SYFTE Syftet med denna utvärdering var att utvärdera RFSL Kronobergs hiv/sti-arbete med fokus på de projekt som RFSL Kronoberg genom Landstinget Kronoberg fått stadsbidrag för. Följande övergripande frågor användes: På vilket sätt bidrar RFSL Kronoberg till att uppfylla den nationella strategin? Är verksamheten relevant för att uppfylla de nationella och lokala målen? Vilka styrkor har verksamheten? Vilka svagheter har verksamheten? 7

9 METOD Underlag för denna utvärdering har varit ett skriftligt material i form av stadgar, verksamhetsberättelser, årsredovisningar, projektplaner samt projektredovisningar. En viktig källa har varit organisationens hemsida. Det har även genomförts en rad intervjuer. Syftet med intervjuerna har varit att få en bild av RFSL Kronobergs verksamhet, men framförallt har det handlat om att få ta del av informanternas åsikter och tankar om verksamheten. De som intervjuats har framförallt varit skolsjuksköterskor, vårdpersonal samt RFSL Kronobergs styrelse. 8

10 9

11 RESULTAT Historik och organisation RFSL är ett nationellt förbund som bedriver opinionsarbete för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter som alla andra. Förbundet bildades 1950 och hette då Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Sedan 2007 heter förbundet RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Förbundet består av ett 30-tal självständiga avdelningar på olika håll i Sverige. Man har ca medlemmar. Förbundet styrs av en förbundsstyrelse som väljs vartannat år. Högsta beslutande organ är kongressen. 11 RFSL Kronoberg bildades Arbetet i föreningen sker framförallt på ideell basis. Ordföranden är emellanåt arvoderad. Under många år var det sociala och identitetsstärkande arbetet föreningens fokus och avdelningens hiv/sti-arbete riktade sig främst till de egna medlemmarna, men på senare år har arbetet riktat sig mer och mer utanför föreningen. Det finns i dagsläget drygt 100 medlemmar i föreningen. 12 Verksamhetens mål I normalstadgarna för RFSL Kronoberg står det att avdelningens: syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. 13 Vidare står det att avdelningen ska bedriva: Politisk verksamhet Informationsverksamhet Stödjande verksamhet RFSL Kronoberg delar in sitt arbete i: Kulturellt arbete Politiskt arbete Socialt arbete Folkhälsoarbete hiv/sti. Den del av verksamheten som den här utvärderingen kommer att fokusera på är folkhälsoarbetet hiv/sti eftersom det är detta arbete som RFSL Kronoberg beviljats bidrag från Socialstyrelsen för. Hiv/STI-arbetet innebär framförallt att sprida information men också att stärka hbt-personers självkänsla genom olika sociala arrangemang. 11 Hämtat från:<www.rfsl.se> Hämtat frånwww.rfslkronoberg.se> , Projektansökningar och uppföljningar av bidrag. 13 Normalstadgar för RFSL Kronoberg. 10

12 Under 2009 arbetade RFSL Kronoberg med följande projekt med medel från Socialstyrelsen: Ökad exponering av kondomer och glidmedel för män som har sex med män STI-förebyggande arbete i digitala medier Alkohol och säkrare sex. Under 2010 arbetar man med: Uppsökande arbete på olika arenor. Informationsmaterial och kondomer Det finns en hel del broschyrer och tryckt informationsmaterial skapat för att öka medvetenheten om hiv. RFSL Kronoberg har valt att inte producera någon större mängd eget tryckt informationsmaterial eftersom de menar att de grupper man vill vända sig till inte är intresserad av tryckt material. Det material som skapats av RFSL eller andra organisationer med ett relevant budskap görs dock tillgängligt på olika sätt. Det material som föreningen själva skapar har som målsättning att det i stort sett ska få plats i plånboken. Det finns bland annat en broschyr om vad RFSL Kronoberg arbetar med som tryckts med detta i åtanke. Det finns även informationsmaterial som delas ut tillsammans med kondomer och glidmedel. Ett exempel är det starter kit som skapats till ungdomsmottagningen. Starter kitet innehåller kondomer, glidmedel samt information om hur de används och information om säkrare sex. En annan kombination av kondom, glidmedel och information är de etuier i visitkortsstorlek som delas ut vid olika informationsinsatser. RFSL Kronoberg köper även in kondomer som de delar ut till skolsköterskor och ungdomsmottagningen för vidareförmedling till ungdomar. För att nå ut till sina medlemmar med säker sex -information har man i RFSL Kronobergs lokal tillgängliggjort kondomer, glidmedel, broschyrer, affischer samt bildskärmar med information om säker sex. Till medlemmarna skickas det, tillsammans med medlemstidningen för RFSL Kronoberg, även ut säkrare sex -material i form av kondomer, glidmedel och STI-information. Betydelsen av tryckt informationsmaterial och kondomer Målgruppen för RFSL Kronobergs informationsmaterial är i första hand män som har sex med män (MSM) samt ungdomar. Materialet skulle i viss mån kunna användas även av andra grupper, men de platser där materialet i första hand görs tillgängligt visar att fokus är på dessa grupper. Materialet finns bara på svenska vilket visar att det riktar sig till en målgrupp som kan svenska. Det material som RFSL Kronoberg skapat är genomtänkt och har en bra fokus. MSM och ungdomar är två av de grupper som Socialstyrelsen vill att STI-arbetet fokuserar på. RFSL Kronobergs material är med andra ord relevant i arbetet för att nå de nationella målen. Informationsmaterialet och kondomerna tas tacksamt emot av de representanter för vård och skola som intervjuats för utvärderingen. I en samanställning av kunskaps- 11

13 underlaget kring hiv-prevention, Kunskapsbaserad hiv-prevention riktad till män som har sex med män, påpekas det att tillgång på kondomer och glidmedel är efterfrågade insatser inom målgruppen. Det gäller både på platser där MSM träffas och i form av hemleverans. 14 Hemsida RFSL Kronoberg har valt att, istället för tryckt material, satsa på att informera via sin hemsida. Detta val har gjorts för att anpassa sig till målgruppen som för projektet STI-förebyggande arbete i digitala medier anges som MSM, ungdomar och unga vuxna. 15 RFSL Kronoberg har två hemsidor: och Den första adressen leder till förenings hemsida där det informeras om föreningen och dess aktiviteter. Den andra adressen leder till föreningens sida med information om sex och hälsa. Hemsidan når man från hemsidan genom att i menyfältet välja rubriken aktiviteter och sedan rubriken kampanjer. Hemsidan består av flera olika delar. På första sidan kan besökaren till exempel ta del av kalendarium, nyheter, webbenkät, information om avdelningen och dess aktiviteter. Hemsidan innehåller även en blogg där olika ämnen och händelser uppmärksammas. Under 2009 var det unika besökare på hemsidan. 16 Hemsidan består av fem avdelningar: sex & hälsa, sti, kondom och glid, gratis, testa sig. Sex och hälsa innehåller information om hälsa ur ett hbtperspektiv. Den innehåller även en webbradio med tre reklaminslag från Durex. Sti upplyser om olika könssjukdomar. Avsnittet kondom och glid informerar om hur och varför man ska använda kondom. Under rubriken gratis får man reda på var i Växjö det delas ut gratis kondomer. Rubriken testa sig berättar var man kan testa sig för olika könssjukdomar. Under 2009 hade sidan unika besökare. 17 Hemsidans betydelse RFSL Kronoberg har valt att satsa på att informera en målgrupp som befinner sig på nätet något som en stor del av befolkningen gör idag. Det är en bra strategi för att nå ungdomar som ofta använder Internet som sin första källa till information. I rapporten Kunskapsbaserad hiv-prevention riktad till män som har sex med män ses information och rådgivning via Internet som viktiga komponenter i det hivpreventiva arbetet. 18 Hemsidan innehåller mycket bra och intressant information men det är svår att få överblick över innehållet. Informationen är något svårtillgänglig för personer med läshandikapp eller som inte behärskar svenska. Sidan hade vunnit i tillgänglighet på att använda en enklare och tydligare struktur. Det är en 14 Tikkanen, R. (2007:s.44). 15 Uppföljning av bidrag STI- förebyggande arbete i digitala medier. 16 Verksamhetsberättelse & årsredovisning Ibid. 18 Tikkanen, R. (2007:s.44). 12

14 aktiv hemsida som lever och uppdateras, vilket gör att det finns anledning att återkomma till sidan för att få sitt informationsbehov tillgodosett. Antalet unika besökare visar att det finns intresse för sidan. Information om säker sex finns på många ställen på webben vilket gör att det finns anledning att fundera över vad det är som gör speciell och vilken roll den har i det hiv-preventiva arbetet. RFSL Kronoberg menar att har ett djupare budskap än till exempel och att de med vill visa fram alla delar av sin egen verksamhet på nätet. Denna utvärdering menar att det snarare är den lokala anknytningen med hänvisningar till vart man kan vända sig för att tala med någon, testa sig eller få gratis kondomer som är det viktiga och intressanta på sidan. Det skulle höja sidan ytterligare om det även fanns information om andra orter i Kronobergs län. Med utgångspunkt från att det är lokalanknytningen som är sidans styrka vore det bra om sidan var mer lätt tillgänglig från Det är en fördel att gjorts till en egen sida, men den behöver marknadsföras bättre på I dags läget är det inte helt lätt att navigera mellan de två sidorna. har en tydligare struktur och är något mer lätt tillgänglig än Webbradion som finns i anknytning till har en hög ambition att vara ett diskussionsforum, men har än så länge inte utvecklats i någon större utsträckning. Informationsarbete och uppsökande arbete RFSL Kronoberg bedriver flera former av informationsarbete kring såväl hbt-frågor som säkrare sex. Arbetet bedrivs genom till exempel skolinformation, föreläsningar vid utbildningsdagar och genom ett mer uppsökande arbete på pubar och i parker. Denna utvärdering har inriktats på skolinformationen och det uppsökande arbetet. Skolinformation har varit en del av RFSL:s verksamhet i många år. Tanken är att öka kunskapen om hbt-frågor och minska fördomarna. Det ska även vara möjligt för eleverna att kunna identifiera sig med informatören. De som informerar i skolorna har gått utbildning hos RFSL för att lära sig olika pedagogiska metoder och faktakunskaper. 19 Med RFSL:s sommarkampanjer Colour of Love bestämde sig organisationen för att satsa på kvalitativa metoder i form av samtalsmetodik. Det delas fortfarande ut kondomer men framförallt startar man samtal om säker sex. Inom ramen för denna kampanj utbildades informatörer för att starta samtal och informera på ett bra sätt. I RFSL Kronoberg har tre informatörer utbildats mellan Betydelsen av informationsarbete och uppsökande arbete Informationsarbete mot skolan De skolor som fått besök av RFSL Kronoberg finns i Växjö och i något fall i Ljungby däremot är det i stort sett inga landsbygdsskolor som fått besök. Det har inte varit möjligt att samtala med kontaktpersoner på alla de skolor som RFSL Kronoberg angett som samarbetspartners ofta beroende på att kontaktpersonen inte längre 19 Från hemsidorna:<www.rfsl.se > ; <www.rfslkronoberg.se>

15 arbetade på skolan. De skolor som beskrivit samarbetet visade att RFSL Kronobergs informationsarbete mot skolor i de flesta fall varit mycket uppskattat och att det på en del håll finns intresse för att utveckla andra former av samarbete. Samtidigt finns det skolor där det varit svårt att bygga upp ett samarbete med RFSL. De skolor och fritidsgårdar där tidigare kontaktpersoner inte fanns tillgängliga var intresserade av besök i framtiden. Samtidigt påpekades det från samtliga skolor att elevernas önskemål och intresse måste vara utgångspunkten för de olika satsningarna för att eleverna ska vara mottagliga för informationen. Det som framfördes som stora fördelar i samarbetet med RFSL var att eleverna fick ansikte på personer att vända sig till samt att det ger tyngd och trovärdighet när personer utifrån informerar. Det är kunskaper i hbt-frågor som efterfrågas snarare än säker sexinformation. Hbtfrågor kan emellertid ses som en del i det hiv-preventiva arbetet eftersom det hjälper till att ge individer bättre självkänsla och därför göra bättre val. RFSL Kronoberg bör arbeta på att hitta och motivera fler volontärer så att det finns möjlighet att besöka fler skolor även utanför Växjö. Uppsökande informationsarbete Det har inte varit möjligt att i denna utvärdering studera den effekt samtalen haft på mottagaren eller vad mottagarna tyckt om metoden från Colour of Love kampanjen. Det har även varit svårt att få en klar bild av omfattningen av arbetet från RFSL Kronobergs sida och hur informatörerna upplevt sitt arbete. Det har varit svårt att intervjua personer som deltagit i det uppsökande arbetet eftersom de flesta, enligt ordföranden, följer med enstaka gånger och inte riktigt varit involverade i planering av arbetet. Det är alltså ett fåtal personer som utbildats till informatörer och aktivt deltagit i arbetet. De personer som intervjuats om sitt uppsökande arbetet har å andra sidan varit entusiastiska och menat att arbetet fungerat bra. Man påpekar att det finns intresse hos många att delta i arbetet men att tid och ork saknas. Även för det uppsökande arbetet gäller det alltså för RFSL Kronoberg att arbeta med att hitta sätt att motivera medlemmar att utbilda sig och delta i arbetet. Alkohol och säkrare sex Under 2009 gick tre personer i föreningen länsstyrelsens utbildning kallad Stökfritt som gick ut på att lära sig ansvarsfull alkoholservering. Anledningen till att föreningen tog initiativet var att man ville visa att frågan togs på allvar och att det på så sätt kunde skapas en bättre miljö på föreningens fester. Föreningen är själva något missnöjda med att inte fler kunde gå utbildningen, vilket de menar berodde på att den bedrevs på dagtid. Deltagarna menade att utbildningen var bra och användbar. Den har lett till att föreningen har tagit fram en alkoholpolicy. Alkohol och säkrare sexprojektets betydelse Det är svårt att utifrån denna utvärdering se direkta effekterna av projektet. Samtidigt är det ett bra initiativ som visar att föreningen har funderat över en viktig fråga. En förhoppning är att man inom föreningen internutbildar de som var intresserade men inte hade möjlighet att delta i ordinarie utbildning 14

16 Sociala aktiviteter och psykosocialtstöd Inom RFSL Kronoberg arbetar man med en lång rad sociala aktiviteter till exempel café, sittningar, fester, grillning och promenader. Dessa aktiviteter har som mål att skapa gemenskap och bryta utanförskap. Aktiviteterna kan räknas som en del i STIarbetet, men har inte det som huvudfunktion. De är inte heller en del av de projekt som föreningen arbetat med. Utvärderingen nöjer sig därför med att konstatera att det är positivt att aktiviteterna finns. Det psykosociala stöd som föreningen erbjuder handlar framförallt om olika sorters stöd till hbt-personer och mindre om stöd till hiv-positiva personer. Stödet har därför inte heller undersökts i utvärderingen. Det är emellertid positivt och viktigt att stödet finns. 15

17 DISKUSSION RFSL Kronoberg är en organisation vars huvudfråga är hbt-personers rättigheter, möjligheter och skyldigheter. De arbetar med denna fråga ur flera perspektiv; politiskt, kulturellt, socialt och hälsoinriktat. STI-arbetet är med andra ord bara en del av vad föreningen gör. Föreningens hiv-arbete fokuserar främst på de delar av den nationella strategin som handlar om att begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförda infektioner samt öka kunskapen om hiv. Föreningen arbetar i mindre utsträckning med att minska konsekvenserna för de redan smittade. Av de grupper som Socialstyrelsen prioriterar arbetar man främst med MSM och ungdomar. Socialstyrelsen påpekar i sin rapport kring hiv/sti-arbetet i Kronoberg att bidraget från Socialstyrelsen som RFSL Kronoberg erhåller ska rikta sig till MSM. 20 Att RFSL Kronoberg arbetar med dessa grupper innebär att de arbetar med de perspektiv av hiv-preventionen där deras kompetens kommer bäst till sin rätt. RFSL Kronobergs verksamhet är relevant för att uppfylla de nationella och lokala målen eftersom de når en viktig målgrupp. Med hjälp av sitt varumärke ger man tyngd åt frågan. Tikkanens rapport visar att det finns ett stort behov av kunskap om hiv och STI hos unga MSM. 21 Med tanke på att RFSL Kronoberg inte uteslutande arbetar med STI-frågor lägger de ner ett stort arbete och engagemang på dessa frågor. Informationsarbete kring STI har utvecklats och breddats under åren. Arbetet har blivit mer professionellt och vänder sig till fler grupper än den egna organisationen. Samtidigt ser informationsarbetet kring säkrare sex ut att genomsyra den verksamhet som riktar sig till medlemmarna. Det utåtriktade arbetet med STI-frågor skulle troligen inte finnas i samma omfattning utan bidraget från Socialstyrelsen. Det utåtriktade arbetet är av stor vikt för att nå fler av personerna i målgrupperna MSM och ungdomar än de som är medlemmar i RFSL Kronoberg. RFSL Kronoberg har ambitioner att täcka in fler av de grupper som Socialstyrelsen prioriterar. En sådan breddning bör vara väl underbyggd med kompetens inom föreningen. Om RFSL Kronoberg vill utveckla sitt arbete skulle istället ungdomar och MSM i andra delar av Kronoberg än Växjö kunna vara viktiga målgrupper. Målgrupper som myndigheter och andra organisationer har svårt att nå. Här är föreningens arbete med hemsida, skolor och uppsökande arbete viktiga delar. Entusiasm och vetenskaplig förankring I den utvärdering som gjordes av RFSL:s hiv-prevention 2008 diskuteras de olika metoder som organisationen använder och det framfördes krav på att metoderna ska ha en vetenskaplig grund. 22 Inom RFSL Kronoberg är man mycket intresserad av att prova och utveckla nya metoder, däremot är man mer negativt inställd till de krav på 20 Rapport från uppföljningsbesök i Landstinget Kronoberg 4-5 november 2009 s Tikkanen, R. (2007:s.44). 22 RFSL och hivprevention (2008). 16

18 evidens och vetenskaplig förankring som bland annat Socialstyrelsen ställer på STIarbetet. De metoder som RFSL utvecklat och förespråkar används men man föredrar att prova egna lösningar. Det finns entusiasm och idéer inom föreningen, men det är en verksamhet som bygger på känsla snarare än vetenskaplig förankring. Magkänslan kan ofta visa sig riktig men genom att sätta intuitionen i relation till ett större perspektiv kan metoderna utvecklas än mer. Det är naturligtvis positivt att föreningen vill utveckla och prova nya metoder, men för att uppfattas som en professionell organisation måste man bli bättre på att dokumentera sitt arbete. Det är inte minst viktigt för att synliggöra sitt arbete och göra det möjligt för andra att prova arbetssättet i sin organisation. Det är även viktigt i samarbetet med organisationer, som kommuner, landsting och stat, vilka har ett krav på sig att kunna visa på nyttan och vikten av det egna arbetet. Samtidigt är RFSL Kronoberg en ideell förening som drivs av entusiasm, en entusiasm som behöver bevaras. Det stora arbetet för RFSL Kronoberg är att hitta metoder som det går att få medlemmarna att engagera sig i och som kan sägas ha vikt för det nationella STI-arbetet. Samarbete RFSL Kronoberg samarbetar med flera olika föreningar och organisationer. Ett närmare samarbete har föreningen med Gaystudenterna. Det är ett samarbete som båda föreningar är mycket positiva till. Övriga samarbeten har ofta formen av informationsutbyte. Personalen inom Landstinget Kronoberg som intervjuats är positiva till samarbetet med RFSL och menar att det i något fall skulle kunna utvecklas och ha andra former. Växjö kommuns Arbete och Välfärd har också ett informations utbyte med föreningen samt ger bidrag till föreningens för arbete med missbrukare. Även här är man positiv till utbytet. Det framkommer i intervjuer både med representanter för RFSL Kronoberg och med dess samarbetspartners inom olika verksamheter att det kan vara svårt att hitta formerna för ett samarbete mellan olika typer av organisationer med olika mål och krav. RFSL har många idéer men organisationerna de vill samarbeta med är ibland avvisande. Det handlar ofta om ekonomi, tid och utrymme men också att beslutsgången och verksamheternas mål är olika. Volontärer RFSL Kronoberg lever med ideella föreningars stora problem: att få personer att ställa upp och motivera dem att fortsätta mot andra formera av ersättning än pengar. Det är en organisation med ett fåtal aktiva medlemmar vilket märks på hemsidan och i medlemsblad där det efterfrågas personer som vill vara aktiva, men också i intervjuerna där det påpekas att det är svårt att få människor att ställa upp, speciellt på dagtid. Det är framförallt skolinformatörer och cafépersonal som efterfrågas på hemsidan. Problemet är alltså genomgående och inte bara en svårighet för STI-arbetet. Arbetet som utförs av volontärer måste vara roligt och givande vilket givetvis försvårar en professionalisering. Samtidigt är det med hjälp av volontärer som nya och annorlunda idéer kommer fram. 17

19 Metoddiskussion För att skapa ett underlag för utvärderingen har ett skriftligt material från RFSL Kronoberg samt deras hemsidor studerats. Därutöver har ett antal intervjuer genomförts. Metoden har fungerat för att skapa en överblick över de flesta delar av RFSL Kronobergs verksamheter. En djupare bild hade krävt fler intervjuer och observationer av verksamheten. 18

20 19

21 SLUTSATSER Utvärderingens slutsatser är att: RFSL Kronoberg kan med fördel fortsätta att fokusera på de målgrupper där deras kompetens kommer bäst till sin rätt, det vill säga hbt-området. Det uppsökande arbetet bör utvecklas gärna med inriktning mot samtalsmetodik så att arbetet inte uteslutande innebär utdelning av kondomer. Kondometui och starter Kit är metoder som med fördel kan behållas och utvecklas. Arbetet med att engagera och motivera fler medlemmar till arbetet i STIprojekten bör fortsätta och utvecklas. Det vore en fördel om RFSL Kronoberg eftersträvar att nå målgrupperna i alla delar av Kronoberg genom att till exempel utveckla till att omfatta fler geografiska områden. 20

22 21

23 REFERENSER Internet Regeringen:<www.regeringen.se/content/1/c6/08/48/78/2c7e9c48.pdf > RFSL :<www.rfsl.se> RFSL Kronoberg <www.rfslkronoberg.se > Socialstyrelsen<www.socialstyrelsen.se/folkhalsa/hivsti> Smittskyddsstyrelsen:<www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/hivinfektion/ > UNGASS: Declaration of Commitment. on HIV/AIDS <www.unaids.org/en/aboutunaids/goals/ungass/ > Opublicerat material Normalstadgar för RFSL Kronoberg. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Projektansökningar 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, Redovisning av ekonomiskt stöd 2000, 2001, 2003, 2004, Uppföljning av bidrag för förebyggande hiv/sti projekt/verksamhet på lokal/ regional nivå: 2007, 2008, Medlemstidning Strawberry: Trycksaker Intervjuer RFSL:s styrelse Personal vid: Fritidsgården TC Hudmottagningen Infektionskliniken John Bauer-skolan Katedralskolan Kungsmadskolan Tegnérgymnasiet Teknikum Ungdomsmottagningen Växjö kommun (arbete och välfärd) Gaystudenterna 22

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland Projektutvärdering Eva Karin Karlsson Landstinget Kronoberg FoU-centrum 2009 Sammanfattning Bakgrund Det lever idag cirka 5000 personer med hiv i Sverige och av

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Män som har sex med män MSM

Män som har sex med män MSM Män som har sex med män MSM Definition: Män som har sex med män (MSM) är en samlingsbeteckning på män som har sexuellt umgänge med andra män (oberoende av sexuell läggning). Begreppet omfattar därmed män

Läs mer

RFSL:s synpunkter på förslag till Sveriges SRHR policy

RFSL:s synpunkter på förslag till Sveriges SRHR policy Skapat den Sveavägen 57-59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för sexuellt likaberättigande The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights Member of International

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG?

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? KORT OM SEX VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? Vår sexualitet ger oss möjlighet till fantastiska upplevelser. Vi kan ha sex av en mängd olika skäl: närhet, lust, kåthet, kärlek, passion, ömhet, spänning och nyfikenhet.

Läs mer

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Målområde 1 - Örebro kommun ska skapa förutsättningar för att hbtperspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

HBT-program - på väg mot ett HBT-vänligt landsting

HBT-program - på väg mot ett HBT-vänligt landsting HBT-program - på väg mot ett HBT-vänligt landsting www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 70 08 Förord Landstinget ska inom ramen

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

Sexuell och reproduktiv hälsa Handlingsprogram för Landstinget Kronobergs arbete 2012-2015 med fokus på HIV/STI och oönskade graviditeter

Sexuell och reproduktiv hälsa Handlingsprogram för Landstinget Kronobergs arbete 2012-2015 med fokus på HIV/STI och oönskade graviditeter Folkhälsoenheten 2011-11-21 Sexuell och reproduktiv hälsa Handlingsprogram för Landstinget Kronobergs arbete 2012-2015 med fokus på HIV/STI och oönskade graviditeter Inledning Landstinget Kronoberg antog

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen KÖNSSJUKDOMAR Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen SEXUELL HÄLSA Kärlek, sexualitet och sex hör till människans liv. Den sexuella hälsan är en viktig del av ens hälsa och livskvalitet. Alla har rätt att

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Projektplan för WAD-nätverket 2015

Projektplan för WAD-nätverket 2015 Projektplan för WAD-nätverket 2015 Datum: 2014-12-11 1. Bakgrund 2. Syfte, huvudmål och delmål 3. Omfattning och avgränsningar 4. Samverkan och beroende av andra projekt 5. Perspektiv som bör beaktas 6.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

VEM TAR VEM? RFSL om sex för dig som är ung

VEM TAR VEM? RFSL om sex för dig som är ung VEM TAR VEM? RFSL om sex för dig som är ung UNG & VÄLDIGT PÅ..? Tjej träffar gosig grabb. Grabb träffar kille. Kille råkar strula med söt tjej som just blivit ihop med en annan tjej. Pröva sin sexualitet.

Läs mer

Ungdomars kunskaper om hiv

Ungdomars kunskaper om hiv Ungdomars kunskaper om hiv Kartläggningsprojekt på utvalda gymnasieskolor i Skåne 2010 Rapport från Noaks Ark Skåne 2 Sammanfattning Under 2010 bedrev Noaks Ark Skåne ett informationsprojekt i samarbete

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting

Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-09-22 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-08-04 HSN 1107-0685 Handläggare: Gunilla Neves Ekman Förslag till Hbt-policy för Stockholms

Läs mer

Sundsvall Pride. Queer Sundsvall. 14 augusti Mariette på scenen! RFSL startar verksamhet i Örnsköldsvik. Nytt nätverk med queertema

Sundsvall Pride. Queer Sundsvall. 14 augusti Mariette på scenen! RFSL startar verksamhet i Örnsköldsvik. Nytt nätverk med queertema April - Juli 2010 rfsl.se/sundsvall Queer Sundsvall Nytt nätverk med queertema Sundsvall Pride 14 augusti Mariette på scenen! RFSL startar verksamhet i Örnsköldsvik Ordförande har ordet Hej alla medlemmar!

Läs mer

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet.

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Frågor om sex Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Här kan du få personlig och sekretessbelagd rådgivning och hjälp.

Läs mer

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS?

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? B0010509 150I Stockholms läns landsting finns idag tre mottagningar som har kompetens gällande HBT-kvinnor. Mama Mia mödrarvård, Regnbågsprojektet på Danderyd förlossning,

Läs mer

Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012

Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012 Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012 Utvärdering av säkrare sexarbetet i Åredalen Ansvarig: Karin Wåhlén-Götzmann 2(27) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2012-07-10

Läs mer

Att arbeta med motiverande samtal (MI) inom arbetsområdet sexualitet och hälsa.

Att arbeta med motiverande samtal (MI) inom arbetsområdet sexualitet och hälsa. Att arbeta med motiverande samtal (MI) inom arbetsområdet sexualitet och hälsa. Lise-Lott Natalia Sahlberg Utbildare och metodhandledare i MI Medlem i MINT Konsult åt: Enheten för hivprevention och sexuell

Läs mer

Rapport från uppföljningsbesök i Landstinget Kronoberg 4-5 november 2009

Rapport från uppföljningsbesök i Landstinget Kronoberg 4-5 november 2009 2010-04-26 Dnr 33-5405/2009 1(15) Robert Jonzon Avdelningen för kunskap Befolkningsinsatser Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Landstingsdirektören Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9 351 88 Växjö Rapport

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

Nationell kommunikationsstrategi. för det förebyggande arbetet mot hiv, sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar

Nationell kommunikationsstrategi. för det förebyggande arbetet mot hiv, sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar Nationell kommunikationsstrategi för det förebyggande arbetet mot hiv, sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Smittskyddsinstitutet ISSN-nummer

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar finansierade via statsbidrag

Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar finansierade via statsbidrag Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2014-09-17 1 (3) HSN 1209-1082 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Ivonne Camaroni 2014-10-16, p 21 Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/aids och andra

Läs mer

"Vi ringer om det är nåt" bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö

Vi ringer om det är nåt bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö "Vi ringer om det är nåt" bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö 1 RFSL, 2014 Författare: Carolina Orre Formgivning: Melina Grundel Materialet är framtaget

Läs mer

frihet, lust & njutning

frihet, lust & njutning sex, frihet, lust & njutning De medicinska aspekterna har granskats av Anders Karlsson, Venhälsan och Susanne Gullack Flyrén, rfsu-kliniken rfsl ungdom 2009 form *zie* Sex kan vara jättehärligt och innebära

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 MSM-enkäten Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 Ansvarig: Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Handläggare: Maria Lindgren 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MSM-enkäten

Läs mer

Klamydia ökar. Tänkbara orsaker kan vara:

Klamydia ökar. Tänkbara orsaker kan vara: Klamydia ökar Tänkbara orsaker kan vara: Förlängd ungdomstid Fler antal partners Mer tillåtande attityd till tillfälliga sexuella förbindelser KK och vänskap sexpartner på kontrakt och sex för vänskaps

Läs mer

målgruppen Erbjuda återkommande aktiviteter och mötesplatser för målgruppen. Stötta andra föreningars arrangemang i Norrbotten

målgruppen Erbjuda återkommande aktiviteter och mötesplatser för målgruppen. Stötta andra föreningars arrangemang i Norrbotten Verksamhetsplan 2015 Aktivitet Kommentar Personal och organisatorisk samverkan Kvalitetssäkring Intern utbildning Kompetensutveckling av anställda Hbt-certifiering Hbtq-utbildning Skola Skolinformation

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

frihet, lust & njutning

frihet, lust & njutning Sex, frihet, lust & njutning De medicinska aspekterna har granskats av Anders Karlsson, Venhälsan och Susanne Gullack Flyrén, rfsu-kliniken rfsl ungdom 2009, 2011 form zie Sex kan vara jättehärligt och

Läs mer

Reslust - lärarhandledning 2. Innehåll 2 Introduktion 3 Backpacker 3 Festresan 3 Språkresan (kommer senare i höst!) 3

Reslust - lärarhandledning 2. Innehåll 2 Introduktion 3 Backpacker 3 Festresan 3 Språkresan (kommer senare i höst!) 3 Lärarhandledning Webbspelet Reslust handlar om sexuella äventyr utomlands och innehåller tre berättelser från ungdomar på resa. Spelet används för att lära ut och prata om säkrare sex och ömsesidighet,

Läs mer

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer!

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer! Kunskapscentrum för sexuell hälsa SRHR Nytt Aktuellt juni 2013 Sommaren är här snart! Utanför mitt kontorsfönster skiner solen från en klarblå himmel och det känns som om sommaren äntligen har kommit till

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne S t r a t e g i f ör sexu e l l o c h r e produ k t i v h ä l s a i R e g ion Sk å ne 1 Sammanfattning Denna strategi anger den övergripande målsättningen

Läs mer

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola Hiv på institution - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor Torkel Richert, Malmö högskola Projektmål Nå ut med information till ett stort antal personer vilka

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

Ny styrelse vid årsmötet 7 feb. Club Alexis Premiär 20 mars. Pride Sundsvall & Stockholm. Utbildning Säkrare sex informatörer.

Ny styrelse vid årsmötet 7 feb. Club Alexis Premiär 20 mars. Pride Sundsvall & Stockholm. Utbildning Säkrare sex informatörer. Medlemsblad mars-maj 2009 mars - maj 2009 Ny styrelse vid årsmötet 7 feb Club Alexis Premiär 20 mars Pride Sundsvall & Stockholm Utbildning Säkrare sex informatörer 2 Din förening Föreningslokal Besöksadress

Läs mer

Kartläggning av hivkunskaper hos ungdomar på utvalda skolor i Skåne. Rapport från Noaks Ark Skåne

Kartläggning av hivkunskaper hos ungdomar på utvalda skolor i Skåne. Rapport från Noaks Ark Skåne Kartläggning av hivkunskaper hos ungdomar på utvalda skolor i Skåne 2010 Rapport från Noaks Ark Skåne 2 Sammanfattning Under 2010 bedrev Noaks Ark Skåne ett informationsprojekt i samarbete med skolsköterskor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

DET RÖDA PARAPLYET. Nicklas Dennermalm RFSL Stockholm

DET RÖDA PARAPLYET. Nicklas Dennermalm RFSL Stockholm DET RÖDA PARAPLYET Nicklas Dennermalm RFSL Stockholm Att arbeta med gruppen Varför jobbar vi med killar och transpersoner som säljer sex? Begreppen i relation till klimatet i Sverige Resultat 2015: Hemsidor,

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Adlon 2013 2014-04-29

Verksamhetsberättelse Adlon 2013 2014-04-29 Verksamhetsberättelse Adlon 2013 2014-04-29 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse för ADLON år 2013... 1 Övergripande inriktning år 2011 2013... 1 Övergripande inriktning år 2012 2014... 1 Organisation...

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Minoritetsstr. kan skapa beroende

Minoritetsstr. kan skapa beroende Minoritetsstr kan skapa beroende 4 Alkohol & Narkotika Nr 3/2015 Hbt-kvinnor har ett avsevärt högre riskbruk av alkohol än andra kvinnor. Det är känt sedan årtionden tillbaka. Det finns svensk forskning

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

NORD 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR. Bakgrund och syfte

NORD 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR. Bakgrund och syfte 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR Bakgrund och syfte RFSL NORD har under de gångna åren genomgått en omformning som förening. Vårt verksamhetsområde har utvidgats från tio till nitton kommuner i Norrbotten och

Läs mer

Socialstyrelsen. Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation. mk 2015-03- 12

Socialstyrelsen. Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation. mk 2015-03- 12 Socialstyrelsen 2015-02-01 Dm 9.1-1807/2015 1(7) UPPSALA KOMMUNSTYRELSE Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation mk 2015-03- 12 3b Aktbil. Q t Så här använder

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Under året har det hänt mycket i RFSU Västerås! Här nedan kan du läsa om allt det vi gjort under året, aktiviteter vi deltagit i, kampajer och projekt vi drivit!

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

Mål- och inriktningsdokument för Landstinget Sörmlands arbete med sexualitet och hälsa 2011-2015

Mål- och inriktningsdokument för Landstinget Sörmlands arbete med sexualitet och hälsa 2011-2015 Mål- och inriktningsdokument för Landstinget Sörmlands arbete med sexualitet och hälsa 2011-2015 2 Detta dokument innehåller mål och inriktning för Landstinget Sörmlands arbete med sexualitet och hälsa

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14. Folkhälsomyndigheten

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14. Folkhälsomyndigheten UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14 specialanalys för Folkhälsomyndigheten 2014-03-06 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. SAMMANFATTNING 5 3. SEXUALITET 8 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 29 5. PREVENTIVMEDEL

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER HSB Skåne 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Policy 3 3 Definition och exempel 3 4 Om du utsätts 5 5 Om du får kännedom 6 6 Handlingsplan för arbetsgivaren 6 7

Läs mer

Verksamhetsplan. Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan. Noaks Ark Skåne 1 Verksamhetsplan 2012 Noaks Ark Skåne 2 Innehåll Introduktion s. 3 Plan för arbetssätt och verksamhetsområden s. 5 1. Organisationsutveckling s.5 2. Basverksamhet s. 6 2.1 Psykosocialt stöd och rådgivning

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning?

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Välkomna till dagens diskussion om Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Projekt Sexuell hälsa 2011 2013 Marie Sand & Sanna Malmros Hålltider 13.15 Inledning Jelica Ugricic 13.20 Projekt Sexuell

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Bara för män. Allt om säkrare sex

Bara för män. Allt om säkrare sex Bara för män Allt om säkrare sex innehåll 4 Förord 8 Vanliga missförstånd och fördomar om hiv 9 13 sjukdomar som smittar vid sex 10 PRIMÄR HIVINFEKTION virus 12 HEPATIT A GULSOT virus 14 HEPATIT B GULSOT

Läs mer

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för information i Västra Götalandsregionens väntrum och andra lokaler För många är väntrummen i hälso- och sjukvården eller tandvården den första kontakten

Läs mer

UngKAB09 kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga

UngKAB09 kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga UngKAB09 kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga regional rapport för Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

HIV-PREVENTION I GÖTEBORG

HIV-PREVENTION I GÖTEBORG HIV-PREVENTION I GÖTEBORG EN KARTLÄGGNING OCH UTVÄRDERING AV DET HIV-PREVENTIVA SYSTEMET I GÖTEBORG STOCKHOLM JANUARI 2015 Kontigo AB Katarinavägen 19 SE 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262

Läs mer

Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan. Sektionen för Energi och Miljö

Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan. Sektionen för Energi och Miljö Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan 2013 Sektionen för Energi och Miljö Kontakt Om du någon gång känner dig kränkt eller diskriminerad under din tid på KTH så kan du vända dig till Jämlikhetsnämden

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse RFSU Uppsala 2009

Verksamhetsberättelse RFSU Uppsala 2009 Verksamhetsberättelse RFSU Uppsala 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Förtroendevalda 3 Styrelse 3 Revisorer och valberedning 3 Styrelsens verksamhet 2009 3 RFSU Uppsalas verksamhet 2009 4 Hemsidan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

En utvärdering av informationskampanjen Komikondom år 2005

En utvärdering av informationskampanjen Komikondom år 2005 En utvärdering av informationskampanjen Komikondom år 2005 Rapport nr 2005:3 KOMPETENSCENTRUM FÖR SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA SOCIALMEDICINSKA ENHETEN En utvärdering av informationskampanjen Komikondom

Läs mer

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2014

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2014 Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2014 Aktivitet Har utfört Har ej utfört Kommentar Utbildning och kompetensutveckling Föreläsning i samband med öppningen av en hbtq-hylla i Boden bibliotek,

Läs mer

SPONSORPAKET KALMARSUND PRIDE 2015

SPONSORPAKET KALMARSUND PRIDE 2015 KALMARSUND PRIDE 2015 Bakgrund och Syfte Kalmarsund Pride är en ideell förening som bildades i mars 2015 och som arbetar för att stärka homosexuellas, bisexuellas, trans -och queerpersoners rättigheter

Läs mer