RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete"

Transkript

1 FoU Kronoberg FoU-skrift 2010:6 RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete Eva Karin Karlsson

2

3 SAMMANFATTNING Det lever idag ca personer med hiv i Sverige och av dessa bor drygt 60 personer i Kronobergslän. En nationell strategi har utarbetats med målet att: Begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde. 1 Socialstyrelsen fördelar, på uppdrag av regeringen, ett statligt bidrag till projekt som överensstämmer med den nationella strategin. Dessa medel kan, via landstinget, sökas av organisationer/föreningar som arbetar med hiv och STI-förebyggande arbete 2. RFSL Kronoberg har under ett antal år sökt och beviljats bidrag för sitt hiv och STI-arbete. Syftet med denna utvärdering var att utvärdera RFSL Kronobergs hiv/sti-arbete med fokus på de projekt som RFSL Kronoberg genom Landstinget Kronoberg fått stadsbidrag för. Underlag för denna utvärdering har varit ett skriftligt material i form av stadgar, verksamhetsberättelser, årsredovisningar, projektplaner samt projektredovisningar. En annan källa har varit organisationens hemsida. Det har även genomförts intervjuer med skolsjuksköterskor, vårdpersonal samt RSFL Kronobergs styrelse. RFSL Kronoberg är en organisation vars huvudfråga är hbt-personers rättigheter, möjligheter och skyldigheter. De arbetar med denna fråga ut flera perspektiv; politiskt, kulturellt, socialt och hälsoinriktat. Föreningens hiv/sti-arbete fokuserar främst på de delar av den nationella strategin som handlar om att begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförda infektioner samt öka kunskapen om hiv. Föreningen arbetar i mindre utsträckning med att minska konsekvenserna för de redan smittade. Av de grupper som Socialstyrelsen prioriterar arbetar man främst med män som har sex med män (MSM) och ungdomar. De projekt som bedrivits de senaste åren har handlat om spridning av kondomer på olika sätt, utveckling av en hemsida med fokus på hälsa och säker sex samt olika former av informationsarbete och uppsökande arbete. Det har också innefattat ett projekt kring alkohol och säkrare sex. RFSL Kronoberg kan med fördel fortsätta att fokusera på de målgrupper där deras kompetens kommer bäst till sin rätt, det vill säga hbt-området. Det uppsökande arbetet bör utvecklas, gärna med inriktning mot samtalsmetodik så att arbetet inte uteslutande innebär utdelning av kondomer. Kondometui och starter Kit är metoder som med fördel kan behållas och utvecklas. Arbetet med att engagera och motivera fler medlemmar till arbetet i STIprojekten bör fortsätta och utvecklas. Det vore en fördel om RFSL Kronoberg eftersträvar att nå målgrupperna i alla delar av Kronoberg genom att till exempel utveckla till att omfatta fler geografiska områden. 1 Hämtat från:<www.regeringen.se > STI står för sexuellt överförda infektioner/sexually Transmitted Infections så som hiv, klamydia, gonorré, syfilis, kondylom, herpes och hepatit. 2

4 3

5 INNEHÅLL BAKGRUND... 6 SYFTE...7 METOD... 8 RESULTAT...10 Historik och organisation...10 Verksamhetens mål...10 Informationsmaterial och kondomer Betydelsen av tryckt informationsmaterial och kondomer Hemsida...12 Hemsidans betydelse...12 Informationsarbete och uppsökande arbete...13 Betydelsen av informationsarbete och uppsökande arbete...13 Informationsarbete mot skolan...13 Uppsökande informationsarbete...14 Alkohol och säkrare sex...14 Alkohol och säkrare sexprojektets betydelse...14 Sociala aktiviteter och psykosocialtstöd DISKUSSION...16 Entusiasm och vetenskaplig förankring...16 Samarbete Volontärer Metoddiskussion...18 SLUTSATSER REFERENSER

6 5

7 BAKGRUND Enligt Smittskyddsinstitutet lever det i dag ca personer med hiv i Sverige. Under 2009 anmäldes 486 nya fall och sammanlagt har det, fram till och med 2009, anmälts fall i Sverige. Det har under 2000-talet skett en svag ökning av antalet hiv-smittade i Sverige. 3 Ökningen beror till viss del på invandring från områden med hög förekomst av hiv, men även bland personer födda i Sverige har en ökning skett. Sverige har tillsammans med Finland lägst antal hiv-smittade i Västeuropa. 4 I Kronoberg finns det idag drygt 60 personer som behandlas för hiv, 12 av dessa har tillkommit under År 2001 antog FN:s generalförsamling en deklaration där världens länder gemensamt kommit överens om hur man ska arbeta med frågor kring hiv/aids och sexuellt överförbara sjukdomar, STI. 6 Den svenska nationella strategin mot hiv/aids som regeringen antog 2006 bygger på denna deklaration. Målet för den svenska strategin är att: Begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde 7. De tre stora delmålen är att: fram till 2016 halvera antalet nya fall av hiv-infektion där smittan skett i Sverige identifiera hiv-infektioner hos asylsökande inom två månader öka kunskapen om hiv/aids och hur det är att leva med sjukdomen. 8 Socialstyrelsen hade fram till 1 juli 2010 till uppgift att se till att det arbete som bedrivs av olika aktörer mot hiv/sti ledde fram till den nationella strategins huvudmål. (Efter 1 juli sköts arbetet av Smittskyddsinstitutet.) Socialstyrelsen hade av regeringen fått i uppdrag att fördela det statliga bidraget till förebyggande arbete mot spridning av hiv/aids och STI. Landstinget Kronoberg sökte detta bidrag för att i sin tur dela ut medel till olika organisationer och projekt som arbetar med förebyggande insatser mot hiv/aids. De som fick del av Socialstyrelsens bidrag skulle följa upp och rapportera hur medlen använts och huruvida de varit till hjälp för att uppfylla de nationella målen. 9 En av dessa organisationer var Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, Kronoberg. I Landstinget Kronobergs handlingsplan för sexuell hälsa är målet att alla ska få kunskap om sexualitet och hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter utan att moralisera eller skuldbelägga Målet är att kunskapen ska nå alla oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell identitet, funktionshinder eller handikapp. Man vill påverka attityder och minska antalet infektionsfall Hämtat från:<www.smittskyddsinstitutet.se> Folkhälsorapport 2009: s. 265, Smittkällan 2009:1. 6 Hämtat från:<ungass: Declaration of Commitment > Hämtat från:<www.regeringen.se> Hämtat från:<www.socialstyrelsen.se> Hämtat från:<www.socialstyrelsen.se> Sexuell hälsa i Kronoberg Handlingsprogram för

8 SYFTE Syftet med denna utvärdering var att utvärdera RFSL Kronobergs hiv/sti-arbete med fokus på de projekt som RFSL Kronoberg genom Landstinget Kronoberg fått stadsbidrag för. Följande övergripande frågor användes: På vilket sätt bidrar RFSL Kronoberg till att uppfylla den nationella strategin? Är verksamheten relevant för att uppfylla de nationella och lokala målen? Vilka styrkor har verksamheten? Vilka svagheter har verksamheten? 7

9 METOD Underlag för denna utvärdering har varit ett skriftligt material i form av stadgar, verksamhetsberättelser, årsredovisningar, projektplaner samt projektredovisningar. En viktig källa har varit organisationens hemsida. Det har även genomförts en rad intervjuer. Syftet med intervjuerna har varit att få en bild av RFSL Kronobergs verksamhet, men framförallt har det handlat om att få ta del av informanternas åsikter och tankar om verksamheten. De som intervjuats har framförallt varit skolsjuksköterskor, vårdpersonal samt RFSL Kronobergs styrelse. 8

10 9

11 RESULTAT Historik och organisation RFSL är ett nationellt förbund som bedriver opinionsarbete för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter som alla andra. Förbundet bildades 1950 och hette då Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Sedan 2007 heter förbundet RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Förbundet består av ett 30-tal självständiga avdelningar på olika håll i Sverige. Man har ca medlemmar. Förbundet styrs av en förbundsstyrelse som väljs vartannat år. Högsta beslutande organ är kongressen. 11 RFSL Kronoberg bildades Arbetet i föreningen sker framförallt på ideell basis. Ordföranden är emellanåt arvoderad. Under många år var det sociala och identitetsstärkande arbetet föreningens fokus och avdelningens hiv/sti-arbete riktade sig främst till de egna medlemmarna, men på senare år har arbetet riktat sig mer och mer utanför föreningen. Det finns i dagsläget drygt 100 medlemmar i föreningen. 12 Verksamhetens mål I normalstadgarna för RFSL Kronoberg står det att avdelningens: syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. 13 Vidare står det att avdelningen ska bedriva: Politisk verksamhet Informationsverksamhet Stödjande verksamhet RFSL Kronoberg delar in sitt arbete i: Kulturellt arbete Politiskt arbete Socialt arbete Folkhälsoarbete hiv/sti. Den del av verksamheten som den här utvärderingen kommer att fokusera på är folkhälsoarbetet hiv/sti eftersom det är detta arbete som RFSL Kronoberg beviljats bidrag från Socialstyrelsen för. Hiv/STI-arbetet innebär framförallt att sprida information men också att stärka hbt-personers självkänsla genom olika sociala arrangemang. 11 Hämtat från:<www.rfsl.se> Hämtat frånwww.rfslkronoberg.se> , Projektansökningar och uppföljningar av bidrag. 13 Normalstadgar för RFSL Kronoberg. 10

12 Under 2009 arbetade RFSL Kronoberg med följande projekt med medel från Socialstyrelsen: Ökad exponering av kondomer och glidmedel för män som har sex med män STI-förebyggande arbete i digitala medier Alkohol och säkrare sex. Under 2010 arbetar man med: Uppsökande arbete på olika arenor. Informationsmaterial och kondomer Det finns en hel del broschyrer och tryckt informationsmaterial skapat för att öka medvetenheten om hiv. RFSL Kronoberg har valt att inte producera någon större mängd eget tryckt informationsmaterial eftersom de menar att de grupper man vill vända sig till inte är intresserad av tryckt material. Det material som skapats av RFSL eller andra organisationer med ett relevant budskap görs dock tillgängligt på olika sätt. Det material som föreningen själva skapar har som målsättning att det i stort sett ska få plats i plånboken. Det finns bland annat en broschyr om vad RFSL Kronoberg arbetar med som tryckts med detta i åtanke. Det finns även informationsmaterial som delas ut tillsammans med kondomer och glidmedel. Ett exempel är det starter kit som skapats till ungdomsmottagningen. Starter kitet innehåller kondomer, glidmedel samt information om hur de används och information om säkrare sex. En annan kombination av kondom, glidmedel och information är de etuier i visitkortsstorlek som delas ut vid olika informationsinsatser. RFSL Kronoberg köper även in kondomer som de delar ut till skolsköterskor och ungdomsmottagningen för vidareförmedling till ungdomar. För att nå ut till sina medlemmar med säker sex -information har man i RFSL Kronobergs lokal tillgängliggjort kondomer, glidmedel, broschyrer, affischer samt bildskärmar med information om säker sex. Till medlemmarna skickas det, tillsammans med medlemstidningen för RFSL Kronoberg, även ut säkrare sex -material i form av kondomer, glidmedel och STI-information. Betydelsen av tryckt informationsmaterial och kondomer Målgruppen för RFSL Kronobergs informationsmaterial är i första hand män som har sex med män (MSM) samt ungdomar. Materialet skulle i viss mån kunna användas även av andra grupper, men de platser där materialet i första hand görs tillgängligt visar att fokus är på dessa grupper. Materialet finns bara på svenska vilket visar att det riktar sig till en målgrupp som kan svenska. Det material som RFSL Kronoberg skapat är genomtänkt och har en bra fokus. MSM och ungdomar är två av de grupper som Socialstyrelsen vill att STI-arbetet fokuserar på. RFSL Kronobergs material är med andra ord relevant i arbetet för att nå de nationella målen. Informationsmaterialet och kondomerna tas tacksamt emot av de representanter för vård och skola som intervjuats för utvärderingen. I en samanställning av kunskaps- 11

13 underlaget kring hiv-prevention, Kunskapsbaserad hiv-prevention riktad till män som har sex med män, påpekas det att tillgång på kondomer och glidmedel är efterfrågade insatser inom målgruppen. Det gäller både på platser där MSM träffas och i form av hemleverans. 14 Hemsida RFSL Kronoberg har valt att, istället för tryckt material, satsa på att informera via sin hemsida. Detta val har gjorts för att anpassa sig till målgruppen som för projektet STI-förebyggande arbete i digitala medier anges som MSM, ungdomar och unga vuxna. 15 RFSL Kronoberg har två hemsidor: och Den första adressen leder till förenings hemsida där det informeras om föreningen och dess aktiviteter. Den andra adressen leder till föreningens sida med information om sex och hälsa. Hemsidan når man från hemsidan genom att i menyfältet välja rubriken aktiviteter och sedan rubriken kampanjer. Hemsidan består av flera olika delar. På första sidan kan besökaren till exempel ta del av kalendarium, nyheter, webbenkät, information om avdelningen och dess aktiviteter. Hemsidan innehåller även en blogg där olika ämnen och händelser uppmärksammas. Under 2009 var det unika besökare på hemsidan. 16 Hemsidan består av fem avdelningar: sex & hälsa, sti, kondom och glid, gratis, testa sig. Sex och hälsa innehåller information om hälsa ur ett hbtperspektiv. Den innehåller även en webbradio med tre reklaminslag från Durex. Sti upplyser om olika könssjukdomar. Avsnittet kondom och glid informerar om hur och varför man ska använda kondom. Under rubriken gratis får man reda på var i Växjö det delas ut gratis kondomer. Rubriken testa sig berättar var man kan testa sig för olika könssjukdomar. Under 2009 hade sidan unika besökare. 17 Hemsidans betydelse RFSL Kronoberg har valt att satsa på att informera en målgrupp som befinner sig på nätet något som en stor del av befolkningen gör idag. Det är en bra strategi för att nå ungdomar som ofta använder Internet som sin första källa till information. I rapporten Kunskapsbaserad hiv-prevention riktad till män som har sex med män ses information och rådgivning via Internet som viktiga komponenter i det hivpreventiva arbetet. 18 Hemsidan innehåller mycket bra och intressant information men det är svår att få överblick över innehållet. Informationen är något svårtillgänglig för personer med läshandikapp eller som inte behärskar svenska. Sidan hade vunnit i tillgänglighet på att använda en enklare och tydligare struktur. Det är en 14 Tikkanen, R. (2007:s.44). 15 Uppföljning av bidrag STI- förebyggande arbete i digitala medier. 16 Verksamhetsberättelse & årsredovisning Ibid. 18 Tikkanen, R. (2007:s.44). 12

14 aktiv hemsida som lever och uppdateras, vilket gör att det finns anledning att återkomma till sidan för att få sitt informationsbehov tillgodosett. Antalet unika besökare visar att det finns intresse för sidan. Information om säker sex finns på många ställen på webben vilket gör att det finns anledning att fundera över vad det är som gör speciell och vilken roll den har i det hiv-preventiva arbetet. RFSL Kronoberg menar att har ett djupare budskap än till exempel och att de med vill visa fram alla delar av sin egen verksamhet på nätet. Denna utvärdering menar att det snarare är den lokala anknytningen med hänvisningar till vart man kan vända sig för att tala med någon, testa sig eller få gratis kondomer som är det viktiga och intressanta på sidan. Det skulle höja sidan ytterligare om det även fanns information om andra orter i Kronobergs län. Med utgångspunkt från att det är lokalanknytningen som är sidans styrka vore det bra om sidan var mer lätt tillgänglig från Det är en fördel att gjorts till en egen sida, men den behöver marknadsföras bättre på I dags läget är det inte helt lätt att navigera mellan de två sidorna. har en tydligare struktur och är något mer lätt tillgänglig än Webbradion som finns i anknytning till har en hög ambition att vara ett diskussionsforum, men har än så länge inte utvecklats i någon större utsträckning. Informationsarbete och uppsökande arbete RFSL Kronoberg bedriver flera former av informationsarbete kring såväl hbt-frågor som säkrare sex. Arbetet bedrivs genom till exempel skolinformation, föreläsningar vid utbildningsdagar och genom ett mer uppsökande arbete på pubar och i parker. Denna utvärdering har inriktats på skolinformationen och det uppsökande arbetet. Skolinformation har varit en del av RFSL:s verksamhet i många år. Tanken är att öka kunskapen om hbt-frågor och minska fördomarna. Det ska även vara möjligt för eleverna att kunna identifiera sig med informatören. De som informerar i skolorna har gått utbildning hos RFSL för att lära sig olika pedagogiska metoder och faktakunskaper. 19 Med RFSL:s sommarkampanjer Colour of Love bestämde sig organisationen för att satsa på kvalitativa metoder i form av samtalsmetodik. Det delas fortfarande ut kondomer men framförallt startar man samtal om säker sex. Inom ramen för denna kampanj utbildades informatörer för att starta samtal och informera på ett bra sätt. I RFSL Kronoberg har tre informatörer utbildats mellan Betydelsen av informationsarbete och uppsökande arbete Informationsarbete mot skolan De skolor som fått besök av RFSL Kronoberg finns i Växjö och i något fall i Ljungby däremot är det i stort sett inga landsbygdsskolor som fått besök. Det har inte varit möjligt att samtala med kontaktpersoner på alla de skolor som RFSL Kronoberg angett som samarbetspartners ofta beroende på att kontaktpersonen inte längre 19 Från hemsidorna:<www.rfsl.se > ; <www.rfslkronoberg.se>

15 arbetade på skolan. De skolor som beskrivit samarbetet visade att RFSL Kronobergs informationsarbete mot skolor i de flesta fall varit mycket uppskattat och att det på en del håll finns intresse för att utveckla andra former av samarbete. Samtidigt finns det skolor där det varit svårt att bygga upp ett samarbete med RFSL. De skolor och fritidsgårdar där tidigare kontaktpersoner inte fanns tillgängliga var intresserade av besök i framtiden. Samtidigt påpekades det från samtliga skolor att elevernas önskemål och intresse måste vara utgångspunkten för de olika satsningarna för att eleverna ska vara mottagliga för informationen. Det som framfördes som stora fördelar i samarbetet med RFSL var att eleverna fick ansikte på personer att vända sig till samt att det ger tyngd och trovärdighet när personer utifrån informerar. Det är kunskaper i hbt-frågor som efterfrågas snarare än säker sexinformation. Hbtfrågor kan emellertid ses som en del i det hiv-preventiva arbetet eftersom det hjälper till att ge individer bättre självkänsla och därför göra bättre val. RFSL Kronoberg bör arbeta på att hitta och motivera fler volontärer så att det finns möjlighet att besöka fler skolor även utanför Växjö. Uppsökande informationsarbete Det har inte varit möjligt att i denna utvärdering studera den effekt samtalen haft på mottagaren eller vad mottagarna tyckt om metoden från Colour of Love kampanjen. Det har även varit svårt att få en klar bild av omfattningen av arbetet från RFSL Kronobergs sida och hur informatörerna upplevt sitt arbete. Det har varit svårt att intervjua personer som deltagit i det uppsökande arbetet eftersom de flesta, enligt ordföranden, följer med enstaka gånger och inte riktigt varit involverade i planering av arbetet. Det är alltså ett fåtal personer som utbildats till informatörer och aktivt deltagit i arbetet. De personer som intervjuats om sitt uppsökande arbetet har å andra sidan varit entusiastiska och menat att arbetet fungerat bra. Man påpekar att det finns intresse hos många att delta i arbetet men att tid och ork saknas. Även för det uppsökande arbetet gäller det alltså för RFSL Kronoberg att arbeta med att hitta sätt att motivera medlemmar att utbilda sig och delta i arbetet. Alkohol och säkrare sex Under 2009 gick tre personer i föreningen länsstyrelsens utbildning kallad Stökfritt som gick ut på att lära sig ansvarsfull alkoholservering. Anledningen till att föreningen tog initiativet var att man ville visa att frågan togs på allvar och att det på så sätt kunde skapas en bättre miljö på föreningens fester. Föreningen är själva något missnöjda med att inte fler kunde gå utbildningen, vilket de menar berodde på att den bedrevs på dagtid. Deltagarna menade att utbildningen var bra och användbar. Den har lett till att föreningen har tagit fram en alkoholpolicy. Alkohol och säkrare sexprojektets betydelse Det är svårt att utifrån denna utvärdering se direkta effekterna av projektet. Samtidigt är det ett bra initiativ som visar att föreningen har funderat över en viktig fråga. En förhoppning är att man inom föreningen internutbildar de som var intresserade men inte hade möjlighet att delta i ordinarie utbildning 14

16 Sociala aktiviteter och psykosocialtstöd Inom RFSL Kronoberg arbetar man med en lång rad sociala aktiviteter till exempel café, sittningar, fester, grillning och promenader. Dessa aktiviteter har som mål att skapa gemenskap och bryta utanförskap. Aktiviteterna kan räknas som en del i STIarbetet, men har inte det som huvudfunktion. De är inte heller en del av de projekt som föreningen arbetat med. Utvärderingen nöjer sig därför med att konstatera att det är positivt att aktiviteterna finns. Det psykosociala stöd som föreningen erbjuder handlar framförallt om olika sorters stöd till hbt-personer och mindre om stöd till hiv-positiva personer. Stödet har därför inte heller undersökts i utvärderingen. Det är emellertid positivt och viktigt att stödet finns. 15

17 DISKUSSION RFSL Kronoberg är en organisation vars huvudfråga är hbt-personers rättigheter, möjligheter och skyldigheter. De arbetar med denna fråga ur flera perspektiv; politiskt, kulturellt, socialt och hälsoinriktat. STI-arbetet är med andra ord bara en del av vad föreningen gör. Föreningens hiv-arbete fokuserar främst på de delar av den nationella strategin som handlar om att begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförda infektioner samt öka kunskapen om hiv. Föreningen arbetar i mindre utsträckning med att minska konsekvenserna för de redan smittade. Av de grupper som Socialstyrelsen prioriterar arbetar man främst med MSM och ungdomar. Socialstyrelsen påpekar i sin rapport kring hiv/sti-arbetet i Kronoberg att bidraget från Socialstyrelsen som RFSL Kronoberg erhåller ska rikta sig till MSM. 20 Att RFSL Kronoberg arbetar med dessa grupper innebär att de arbetar med de perspektiv av hiv-preventionen där deras kompetens kommer bäst till sin rätt. RFSL Kronobergs verksamhet är relevant för att uppfylla de nationella och lokala målen eftersom de når en viktig målgrupp. Med hjälp av sitt varumärke ger man tyngd åt frågan. Tikkanens rapport visar att det finns ett stort behov av kunskap om hiv och STI hos unga MSM. 21 Med tanke på att RFSL Kronoberg inte uteslutande arbetar med STI-frågor lägger de ner ett stort arbete och engagemang på dessa frågor. Informationsarbete kring STI har utvecklats och breddats under åren. Arbetet har blivit mer professionellt och vänder sig till fler grupper än den egna organisationen. Samtidigt ser informationsarbetet kring säkrare sex ut att genomsyra den verksamhet som riktar sig till medlemmarna. Det utåtriktade arbetet med STI-frågor skulle troligen inte finnas i samma omfattning utan bidraget från Socialstyrelsen. Det utåtriktade arbetet är av stor vikt för att nå fler av personerna i målgrupperna MSM och ungdomar än de som är medlemmar i RFSL Kronoberg. RFSL Kronoberg har ambitioner att täcka in fler av de grupper som Socialstyrelsen prioriterar. En sådan breddning bör vara väl underbyggd med kompetens inom föreningen. Om RFSL Kronoberg vill utveckla sitt arbete skulle istället ungdomar och MSM i andra delar av Kronoberg än Växjö kunna vara viktiga målgrupper. Målgrupper som myndigheter och andra organisationer har svårt att nå. Här är föreningens arbete med hemsida, skolor och uppsökande arbete viktiga delar. Entusiasm och vetenskaplig förankring I den utvärdering som gjordes av RFSL:s hiv-prevention 2008 diskuteras de olika metoder som organisationen använder och det framfördes krav på att metoderna ska ha en vetenskaplig grund. 22 Inom RFSL Kronoberg är man mycket intresserad av att prova och utveckla nya metoder, däremot är man mer negativt inställd till de krav på 20 Rapport från uppföljningsbesök i Landstinget Kronoberg 4-5 november 2009 s Tikkanen, R. (2007:s.44). 22 RFSL och hivprevention (2008). 16

18 evidens och vetenskaplig förankring som bland annat Socialstyrelsen ställer på STIarbetet. De metoder som RFSL utvecklat och förespråkar används men man föredrar att prova egna lösningar. Det finns entusiasm och idéer inom föreningen, men det är en verksamhet som bygger på känsla snarare än vetenskaplig förankring. Magkänslan kan ofta visa sig riktig men genom att sätta intuitionen i relation till ett större perspektiv kan metoderna utvecklas än mer. Det är naturligtvis positivt att föreningen vill utveckla och prova nya metoder, men för att uppfattas som en professionell organisation måste man bli bättre på att dokumentera sitt arbete. Det är inte minst viktigt för att synliggöra sitt arbete och göra det möjligt för andra att prova arbetssättet i sin organisation. Det är även viktigt i samarbetet med organisationer, som kommuner, landsting och stat, vilka har ett krav på sig att kunna visa på nyttan och vikten av det egna arbetet. Samtidigt är RFSL Kronoberg en ideell förening som drivs av entusiasm, en entusiasm som behöver bevaras. Det stora arbetet för RFSL Kronoberg är att hitta metoder som det går att få medlemmarna att engagera sig i och som kan sägas ha vikt för det nationella STI-arbetet. Samarbete RFSL Kronoberg samarbetar med flera olika föreningar och organisationer. Ett närmare samarbete har föreningen med Gaystudenterna. Det är ett samarbete som båda föreningar är mycket positiva till. Övriga samarbeten har ofta formen av informationsutbyte. Personalen inom Landstinget Kronoberg som intervjuats är positiva till samarbetet med RFSL och menar att det i något fall skulle kunna utvecklas och ha andra former. Växjö kommuns Arbete och Välfärd har också ett informations utbyte med föreningen samt ger bidrag till föreningens för arbete med missbrukare. Även här är man positiv till utbytet. Det framkommer i intervjuer både med representanter för RFSL Kronoberg och med dess samarbetspartners inom olika verksamheter att det kan vara svårt att hitta formerna för ett samarbete mellan olika typer av organisationer med olika mål och krav. RFSL har många idéer men organisationerna de vill samarbeta med är ibland avvisande. Det handlar ofta om ekonomi, tid och utrymme men också att beslutsgången och verksamheternas mål är olika. Volontärer RFSL Kronoberg lever med ideella föreningars stora problem: att få personer att ställa upp och motivera dem att fortsätta mot andra formera av ersättning än pengar. Det är en organisation med ett fåtal aktiva medlemmar vilket märks på hemsidan och i medlemsblad där det efterfrågas personer som vill vara aktiva, men också i intervjuerna där det påpekas att det är svårt att få människor att ställa upp, speciellt på dagtid. Det är framförallt skolinformatörer och cafépersonal som efterfrågas på hemsidan. Problemet är alltså genomgående och inte bara en svårighet för STI-arbetet. Arbetet som utförs av volontärer måste vara roligt och givande vilket givetvis försvårar en professionalisering. Samtidigt är det med hjälp av volontärer som nya och annorlunda idéer kommer fram. 17

19 Metoddiskussion För att skapa ett underlag för utvärderingen har ett skriftligt material från RFSL Kronoberg samt deras hemsidor studerats. Därutöver har ett antal intervjuer genomförts. Metoden har fungerat för att skapa en överblick över de flesta delar av RFSL Kronobergs verksamheter. En djupare bild hade krävt fler intervjuer och observationer av verksamheten. 18

20 19

21 SLUTSATSER Utvärderingens slutsatser är att: RFSL Kronoberg kan med fördel fortsätta att fokusera på de målgrupper där deras kompetens kommer bäst till sin rätt, det vill säga hbt-området. Det uppsökande arbetet bör utvecklas gärna med inriktning mot samtalsmetodik så att arbetet inte uteslutande innebär utdelning av kondomer. Kondometui och starter Kit är metoder som med fördel kan behållas och utvecklas. Arbetet med att engagera och motivera fler medlemmar till arbetet i STIprojekten bör fortsätta och utvecklas. Det vore en fördel om RFSL Kronoberg eftersträvar att nå målgrupperna i alla delar av Kronoberg genom att till exempel utveckla till att omfatta fler geografiska områden. 20

22 21

23 REFERENSER Internet Regeringen:<www.regeringen.se/content/1/c6/08/48/78/2c7e9c48.pdf > RFSL :<www.rfsl.se> RFSL Kronoberg <www.rfslkronoberg.se > Socialstyrelsen<www.socialstyrelsen.se/folkhalsa/hivsti> Smittskyddsstyrelsen:<www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/hivinfektion/ > UNGASS: Declaration of Commitment. on HIV/AIDS <www.unaids.org/en/aboutunaids/goals/ungass/ > Opublicerat material Normalstadgar för RFSL Kronoberg. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Projektansökningar 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, Redovisning av ekonomiskt stöd 2000, 2001, 2003, 2004, Uppföljning av bidrag för förebyggande hiv/sti projekt/verksamhet på lokal/ regional nivå: 2007, 2008, Medlemstidning Strawberry: Trycksaker Intervjuer RFSL:s styrelse Personal vid: Fritidsgården TC Hudmottagningen Infektionskliniken John Bauer-skolan Katedralskolan Kungsmadskolan Tegnérgymnasiet Teknikum Ungdomsmottagningen Växjö kommun (arbete och välfärd) Gaystudenterna 22

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa.

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. När alla barn är välkomna Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Barnboksprojektet En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Sammanfattning En frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå - knuten till

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Resultat och effekter. Återrapportering av statsbidrag till ideella organisationer

Resultat och effekter. Återrapportering av statsbidrag till ideella organisationer Resultat och effekter Återrapportering av statsbidrag till ideella organisationer 2015 Resultat och effekter 2015 Återrapportering av statsbidrag till ideella organisationer Förord Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

"Vi ringer om det är nåt" bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö

Vi ringer om det är nåt bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö "Vi ringer om det är nåt" bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö 1 RFSL, 2014 Författare: Carolina Orre Formgivning: Melina Grundel Materialet är framtaget

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

- en informationsskrift om hiv/aids

- en informationsskrift om hiv/aids - en informationsskrift om hiv/aids Bilder: Karin Persson och ABCs bildarkiv. Bilderna i häftet är enbart att betrakta som illustrationer till ämnet. De personnamn som nämns i häftet är fingerade. Den

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER Umeå Universitet Sociologiska institutionen Samhällsvetarprogrammet baskurs moment 2B HT 2007 Rickard Tjernqvist Daniel

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer