RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete"

Transkript

1 FoU Kronoberg FoU-skrift 2010:6 RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete Eva Karin Karlsson

2

3 SAMMANFATTNING Det lever idag ca personer med hiv i Sverige och av dessa bor drygt 60 personer i Kronobergslän. En nationell strategi har utarbetats med målet att: Begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde. 1 Socialstyrelsen fördelar, på uppdrag av regeringen, ett statligt bidrag till projekt som överensstämmer med den nationella strategin. Dessa medel kan, via landstinget, sökas av organisationer/föreningar som arbetar med hiv och STI-förebyggande arbete 2. RFSL Kronoberg har under ett antal år sökt och beviljats bidrag för sitt hiv och STI-arbete. Syftet med denna utvärdering var att utvärdera RFSL Kronobergs hiv/sti-arbete med fokus på de projekt som RFSL Kronoberg genom Landstinget Kronoberg fått stadsbidrag för. Underlag för denna utvärdering har varit ett skriftligt material i form av stadgar, verksamhetsberättelser, årsredovisningar, projektplaner samt projektredovisningar. En annan källa har varit organisationens hemsida. Det har även genomförts intervjuer med skolsjuksköterskor, vårdpersonal samt RSFL Kronobergs styrelse. RFSL Kronoberg är en organisation vars huvudfråga är hbt-personers rättigheter, möjligheter och skyldigheter. De arbetar med denna fråga ut flera perspektiv; politiskt, kulturellt, socialt och hälsoinriktat. Föreningens hiv/sti-arbete fokuserar främst på de delar av den nationella strategin som handlar om att begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförda infektioner samt öka kunskapen om hiv. Föreningen arbetar i mindre utsträckning med att minska konsekvenserna för de redan smittade. Av de grupper som Socialstyrelsen prioriterar arbetar man främst med män som har sex med män (MSM) och ungdomar. De projekt som bedrivits de senaste åren har handlat om spridning av kondomer på olika sätt, utveckling av en hemsida med fokus på hälsa och säker sex samt olika former av informationsarbete och uppsökande arbete. Det har också innefattat ett projekt kring alkohol och säkrare sex. RFSL Kronoberg kan med fördel fortsätta att fokusera på de målgrupper där deras kompetens kommer bäst till sin rätt, det vill säga hbt-området. Det uppsökande arbetet bör utvecklas, gärna med inriktning mot samtalsmetodik så att arbetet inte uteslutande innebär utdelning av kondomer. Kondometui och starter Kit är metoder som med fördel kan behållas och utvecklas. Arbetet med att engagera och motivera fler medlemmar till arbetet i STIprojekten bör fortsätta och utvecklas. Det vore en fördel om RFSL Kronoberg eftersträvar att nå målgrupperna i alla delar av Kronoberg genom att till exempel utveckla till att omfatta fler geografiska områden. 1 Hämtat från:< > STI står för sexuellt överförda infektioner/sexually Transmitted Infections så som hiv, klamydia, gonorré, syfilis, kondylom, herpes och hepatit. 2

4 3

5 INNEHÅLL BAKGRUND... 6 SYFTE...7 METOD... 8 RESULTAT...10 Historik och organisation...10 Verksamhetens mål...10 Informationsmaterial och kondomer Betydelsen av tryckt informationsmaterial och kondomer Hemsida...12 Hemsidans betydelse...12 Informationsarbete och uppsökande arbete...13 Betydelsen av informationsarbete och uppsökande arbete...13 Informationsarbete mot skolan...13 Uppsökande informationsarbete...14 Alkohol och säkrare sex...14 Alkohol och säkrare sexprojektets betydelse...14 Sociala aktiviteter och psykosocialtstöd DISKUSSION...16 Entusiasm och vetenskaplig förankring...16 Samarbete Volontärer Metoddiskussion...18 SLUTSATSER REFERENSER

6 5

7 BAKGRUND Enligt Smittskyddsinstitutet lever det i dag ca personer med hiv i Sverige. Under 2009 anmäldes 486 nya fall och sammanlagt har det, fram till och med 2009, anmälts fall i Sverige. Det har under 2000-talet skett en svag ökning av antalet hiv-smittade i Sverige. 3 Ökningen beror till viss del på invandring från områden med hög förekomst av hiv, men även bland personer födda i Sverige har en ökning skett. Sverige har tillsammans med Finland lägst antal hiv-smittade i Västeuropa. 4 I Kronoberg finns det idag drygt 60 personer som behandlas för hiv, 12 av dessa har tillkommit under År 2001 antog FN:s generalförsamling en deklaration där världens länder gemensamt kommit överens om hur man ska arbeta med frågor kring hiv/aids och sexuellt överförbara sjukdomar, STI. 6 Den svenska nationella strategin mot hiv/aids som regeringen antog 2006 bygger på denna deklaration. Målet för den svenska strategin är att: Begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde 7. De tre stora delmålen är att: fram till 2016 halvera antalet nya fall av hiv-infektion där smittan skett i Sverige identifiera hiv-infektioner hos asylsökande inom två månader öka kunskapen om hiv/aids och hur det är att leva med sjukdomen. 8 Socialstyrelsen hade fram till 1 juli 2010 till uppgift att se till att det arbete som bedrivs av olika aktörer mot hiv/sti ledde fram till den nationella strategins huvudmål. (Efter 1 juli sköts arbetet av Smittskyddsinstitutet.) Socialstyrelsen hade av regeringen fått i uppdrag att fördela det statliga bidraget till förebyggande arbete mot spridning av hiv/aids och STI. Landstinget Kronoberg sökte detta bidrag för att i sin tur dela ut medel till olika organisationer och projekt som arbetar med förebyggande insatser mot hiv/aids. De som fick del av Socialstyrelsens bidrag skulle följa upp och rapportera hur medlen använts och huruvida de varit till hjälp för att uppfylla de nationella målen. 9 En av dessa organisationer var Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, Kronoberg. I Landstinget Kronobergs handlingsplan för sexuell hälsa är målet att alla ska få kunskap om sexualitet och hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter utan att moralisera eller skuldbelägga Målet är att kunskapen ska nå alla oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell identitet, funktionshinder eller handikapp. Man vill påverka attityder och minska antalet infektionsfall Hämtat från:< 4 Folkhälsorapport 2009: s. 265, Smittkällan 2009:1. 6 Hämtat från:<ungass: Declaration of Commitment > Hämtat från:< 8 Hämtat från:< 9 Hämtat från:< 10 Sexuell hälsa i Kronoberg Handlingsprogram för

8 SYFTE Syftet med denna utvärdering var att utvärdera RFSL Kronobergs hiv/sti-arbete med fokus på de projekt som RFSL Kronoberg genom Landstinget Kronoberg fått stadsbidrag för. Följande övergripande frågor användes: På vilket sätt bidrar RFSL Kronoberg till att uppfylla den nationella strategin? Är verksamheten relevant för att uppfylla de nationella och lokala målen? Vilka styrkor har verksamheten? Vilka svagheter har verksamheten? 7

9 METOD Underlag för denna utvärdering har varit ett skriftligt material i form av stadgar, verksamhetsberättelser, årsredovisningar, projektplaner samt projektredovisningar. En viktig källa har varit organisationens hemsida. Det har även genomförts en rad intervjuer. Syftet med intervjuerna har varit att få en bild av RFSL Kronobergs verksamhet, men framförallt har det handlat om att få ta del av informanternas åsikter och tankar om verksamheten. De som intervjuats har framförallt varit skolsjuksköterskor, vårdpersonal samt RFSL Kronobergs styrelse. 8

10 9

11 RESULTAT Historik och organisation RFSL är ett nationellt förbund som bedriver opinionsarbete för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter som alla andra. Förbundet bildades 1950 och hette då Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Sedan 2007 heter förbundet RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Förbundet består av ett 30-tal självständiga avdelningar på olika håll i Sverige. Man har ca medlemmar. Förbundet styrs av en förbundsstyrelse som väljs vartannat år. Högsta beslutande organ är kongressen. 11 RFSL Kronoberg bildades Arbetet i föreningen sker framförallt på ideell basis. Ordföranden är emellanåt arvoderad. Under många år var det sociala och identitetsstärkande arbetet föreningens fokus och avdelningens hiv/sti-arbete riktade sig främst till de egna medlemmarna, men på senare år har arbetet riktat sig mer och mer utanför föreningen. Det finns i dagsläget drygt 100 medlemmar i föreningen. 12 Verksamhetens mål I normalstadgarna för RFSL Kronoberg står det att avdelningens: syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. 13 Vidare står det att avdelningen ska bedriva: Politisk verksamhet Informationsverksamhet Stödjande verksamhet RFSL Kronoberg delar in sitt arbete i: Kulturellt arbete Politiskt arbete Socialt arbete Folkhälsoarbete hiv/sti. Den del av verksamheten som den här utvärderingen kommer att fokusera på är folkhälsoarbetet hiv/sti eftersom det är detta arbete som RFSL Kronoberg beviljats bidrag från Socialstyrelsen för. Hiv/STI-arbetet innebär framförallt att sprida information men också att stärka hbt-personers självkänsla genom olika sociala arrangemang. 11 Hämtat från:< 12 Hämtat frånwww.rfslkronoberg.se> , Projektansökningar och uppföljningar av bidrag. 13 Normalstadgar för RFSL Kronoberg. 10

12 Under 2009 arbetade RFSL Kronoberg med följande projekt med medel från Socialstyrelsen: Ökad exponering av kondomer och glidmedel för män som har sex med män STI-förebyggande arbete i digitala medier Alkohol och säkrare sex. Under 2010 arbetar man med: Uppsökande arbete på olika arenor. Informationsmaterial och kondomer Det finns en hel del broschyrer och tryckt informationsmaterial skapat för att öka medvetenheten om hiv. RFSL Kronoberg har valt att inte producera någon större mängd eget tryckt informationsmaterial eftersom de menar att de grupper man vill vända sig till inte är intresserad av tryckt material. Det material som skapats av RFSL eller andra organisationer med ett relevant budskap görs dock tillgängligt på olika sätt. Det material som föreningen själva skapar har som målsättning att det i stort sett ska få plats i plånboken. Det finns bland annat en broschyr om vad RFSL Kronoberg arbetar med som tryckts med detta i åtanke. Det finns även informationsmaterial som delas ut tillsammans med kondomer och glidmedel. Ett exempel är det starter kit som skapats till ungdomsmottagningen. Starter kitet innehåller kondomer, glidmedel samt information om hur de används och information om säkrare sex. En annan kombination av kondom, glidmedel och information är de etuier i visitkortsstorlek som delas ut vid olika informationsinsatser. RFSL Kronoberg köper även in kondomer som de delar ut till skolsköterskor och ungdomsmottagningen för vidareförmedling till ungdomar. För att nå ut till sina medlemmar med säker sex -information har man i RFSL Kronobergs lokal tillgängliggjort kondomer, glidmedel, broschyrer, affischer samt bildskärmar med information om säker sex. Till medlemmarna skickas det, tillsammans med medlemstidningen för RFSL Kronoberg, även ut säkrare sex -material i form av kondomer, glidmedel och STI-information. Betydelsen av tryckt informationsmaterial och kondomer Målgruppen för RFSL Kronobergs informationsmaterial är i första hand män som har sex med män (MSM) samt ungdomar. Materialet skulle i viss mån kunna användas även av andra grupper, men de platser där materialet i första hand görs tillgängligt visar att fokus är på dessa grupper. Materialet finns bara på svenska vilket visar att det riktar sig till en målgrupp som kan svenska. Det material som RFSL Kronoberg skapat är genomtänkt och har en bra fokus. MSM och ungdomar är två av de grupper som Socialstyrelsen vill att STI-arbetet fokuserar på. RFSL Kronobergs material är med andra ord relevant i arbetet för att nå de nationella målen. Informationsmaterialet och kondomerna tas tacksamt emot av de representanter för vård och skola som intervjuats för utvärderingen. I en samanställning av kunskaps- 11

13 underlaget kring hiv-prevention, Kunskapsbaserad hiv-prevention riktad till män som har sex med män, påpekas det att tillgång på kondomer och glidmedel är efterfrågade insatser inom målgruppen. Det gäller både på platser där MSM träffas och i form av hemleverans. 14 Hemsida RFSL Kronoberg har valt att, istället för tryckt material, satsa på att informera via sin hemsida. Detta val har gjorts för att anpassa sig till målgruppen som för projektet STI-förebyggande arbete i digitala medier anges som MSM, ungdomar och unga vuxna. 15 RFSL Kronoberg har två hemsidor: och Den första adressen leder till förenings hemsida där det informeras om föreningen och dess aktiviteter. Den andra adressen leder till föreningens sida med information om sex och hälsa. Hemsidan når man från hemsidan genom att i menyfältet välja rubriken aktiviteter och sedan rubriken kampanjer. Hemsidan består av flera olika delar. På första sidan kan besökaren till exempel ta del av kalendarium, nyheter, webbenkät, information om avdelningen och dess aktiviteter. Hemsidan innehåller även en blogg där olika ämnen och händelser uppmärksammas. Under 2009 var det unika besökare på hemsidan. 16 Hemsidan består av fem avdelningar: sex & hälsa, sti, kondom och glid, gratis, testa sig. Sex och hälsa innehåller information om hälsa ur ett hbtperspektiv. Den innehåller även en webbradio med tre reklaminslag från Durex. Sti upplyser om olika könssjukdomar. Avsnittet kondom och glid informerar om hur och varför man ska använda kondom. Under rubriken gratis får man reda på var i Växjö det delas ut gratis kondomer. Rubriken testa sig berättar var man kan testa sig för olika könssjukdomar. Under 2009 hade sidan unika besökare. 17 Hemsidans betydelse RFSL Kronoberg har valt att satsa på att informera en målgrupp som befinner sig på nätet något som en stor del av befolkningen gör idag. Det är en bra strategi för att nå ungdomar som ofta använder Internet som sin första källa till information. I rapporten Kunskapsbaserad hiv-prevention riktad till män som har sex med män ses information och rådgivning via Internet som viktiga komponenter i det hivpreventiva arbetet. 18 Hemsidan innehåller mycket bra och intressant information men det är svår att få överblick över innehållet. Informationen är något svårtillgänglig för personer med läshandikapp eller som inte behärskar svenska. Sidan hade vunnit i tillgänglighet på att använda en enklare och tydligare struktur. Det är en 14 Tikkanen, R. (2007:s.44). 15 Uppföljning av bidrag STI- förebyggande arbete i digitala medier. 16 Verksamhetsberättelse & årsredovisning Ibid. 18 Tikkanen, R. (2007:s.44). 12

14 aktiv hemsida som lever och uppdateras, vilket gör att det finns anledning att återkomma till sidan för att få sitt informationsbehov tillgodosett. Antalet unika besökare visar att det finns intresse för sidan. Information om säker sex finns på många ställen på webben vilket gör att det finns anledning att fundera över vad det är som gör speciell och vilken roll den har i det hiv-preventiva arbetet. RFSL Kronoberg menar att har ett djupare budskap än till exempel och att de med vill visa fram alla delar av sin egen verksamhet på nätet. Denna utvärdering menar att det snarare är den lokala anknytningen med hänvisningar till vart man kan vända sig för att tala med någon, testa sig eller få gratis kondomer som är det viktiga och intressanta på sidan. Det skulle höja sidan ytterligare om det även fanns information om andra orter i Kronobergs län. Med utgångspunkt från att det är lokalanknytningen som är sidans styrka vore det bra om sidan var mer lätt tillgänglig från Det är en fördel att gjorts till en egen sida, men den behöver marknadsföras bättre på I dags läget är det inte helt lätt att navigera mellan de två sidorna. har en tydligare struktur och är något mer lätt tillgänglig än Webbradion som finns i anknytning till har en hög ambition att vara ett diskussionsforum, men har än så länge inte utvecklats i någon större utsträckning. Informationsarbete och uppsökande arbete RFSL Kronoberg bedriver flera former av informationsarbete kring såväl hbt-frågor som säkrare sex. Arbetet bedrivs genom till exempel skolinformation, föreläsningar vid utbildningsdagar och genom ett mer uppsökande arbete på pubar och i parker. Denna utvärdering har inriktats på skolinformationen och det uppsökande arbetet. Skolinformation har varit en del av RFSL:s verksamhet i många år. Tanken är att öka kunskapen om hbt-frågor och minska fördomarna. Det ska även vara möjligt för eleverna att kunna identifiera sig med informatören. De som informerar i skolorna har gått utbildning hos RFSL för att lära sig olika pedagogiska metoder och faktakunskaper. 19 Med RFSL:s sommarkampanjer Colour of Love bestämde sig organisationen för att satsa på kvalitativa metoder i form av samtalsmetodik. Det delas fortfarande ut kondomer men framförallt startar man samtal om säker sex. Inom ramen för denna kampanj utbildades informatörer för att starta samtal och informera på ett bra sätt. I RFSL Kronoberg har tre informatörer utbildats mellan Betydelsen av informationsarbete och uppsökande arbete Informationsarbete mot skolan De skolor som fått besök av RFSL Kronoberg finns i Växjö och i något fall i Ljungby däremot är det i stort sett inga landsbygdsskolor som fått besök. Det har inte varit möjligt att samtala med kontaktpersoner på alla de skolor som RFSL Kronoberg angett som samarbetspartners ofta beroende på att kontaktpersonen inte längre 19 Från hemsidorna:< > ; < 13

15 arbetade på skolan. De skolor som beskrivit samarbetet visade att RFSL Kronobergs informationsarbete mot skolor i de flesta fall varit mycket uppskattat och att det på en del håll finns intresse för att utveckla andra former av samarbete. Samtidigt finns det skolor där det varit svårt att bygga upp ett samarbete med RFSL. De skolor och fritidsgårdar där tidigare kontaktpersoner inte fanns tillgängliga var intresserade av besök i framtiden. Samtidigt påpekades det från samtliga skolor att elevernas önskemål och intresse måste vara utgångspunkten för de olika satsningarna för att eleverna ska vara mottagliga för informationen. Det som framfördes som stora fördelar i samarbetet med RFSL var att eleverna fick ansikte på personer att vända sig till samt att det ger tyngd och trovärdighet när personer utifrån informerar. Det är kunskaper i hbt-frågor som efterfrågas snarare än säker sexinformation. Hbtfrågor kan emellertid ses som en del i det hiv-preventiva arbetet eftersom det hjälper till att ge individer bättre självkänsla och därför göra bättre val. RFSL Kronoberg bör arbeta på att hitta och motivera fler volontärer så att det finns möjlighet att besöka fler skolor även utanför Växjö. Uppsökande informationsarbete Det har inte varit möjligt att i denna utvärdering studera den effekt samtalen haft på mottagaren eller vad mottagarna tyckt om metoden från Colour of Love kampanjen. Det har även varit svårt att få en klar bild av omfattningen av arbetet från RFSL Kronobergs sida och hur informatörerna upplevt sitt arbete. Det har varit svårt att intervjua personer som deltagit i det uppsökande arbetet eftersom de flesta, enligt ordföranden, följer med enstaka gånger och inte riktigt varit involverade i planering av arbetet. Det är alltså ett fåtal personer som utbildats till informatörer och aktivt deltagit i arbetet. De personer som intervjuats om sitt uppsökande arbetet har å andra sidan varit entusiastiska och menat att arbetet fungerat bra. Man påpekar att det finns intresse hos många att delta i arbetet men att tid och ork saknas. Även för det uppsökande arbetet gäller det alltså för RFSL Kronoberg att arbeta med att hitta sätt att motivera medlemmar att utbilda sig och delta i arbetet. Alkohol och säkrare sex Under 2009 gick tre personer i föreningen länsstyrelsens utbildning kallad Stökfritt som gick ut på att lära sig ansvarsfull alkoholservering. Anledningen till att föreningen tog initiativet var att man ville visa att frågan togs på allvar och att det på så sätt kunde skapas en bättre miljö på föreningens fester. Föreningen är själva något missnöjda med att inte fler kunde gå utbildningen, vilket de menar berodde på att den bedrevs på dagtid. Deltagarna menade att utbildningen var bra och användbar. Den har lett till att föreningen har tagit fram en alkoholpolicy. Alkohol och säkrare sexprojektets betydelse Det är svårt att utifrån denna utvärdering se direkta effekterna av projektet. Samtidigt är det ett bra initiativ som visar att föreningen har funderat över en viktig fråga. En förhoppning är att man inom föreningen internutbildar de som var intresserade men inte hade möjlighet att delta i ordinarie utbildning 14

16 Sociala aktiviteter och psykosocialtstöd Inom RFSL Kronoberg arbetar man med en lång rad sociala aktiviteter till exempel café, sittningar, fester, grillning och promenader. Dessa aktiviteter har som mål att skapa gemenskap och bryta utanförskap. Aktiviteterna kan räknas som en del i STIarbetet, men har inte det som huvudfunktion. De är inte heller en del av de projekt som föreningen arbetat med. Utvärderingen nöjer sig därför med att konstatera att det är positivt att aktiviteterna finns. Det psykosociala stöd som föreningen erbjuder handlar framförallt om olika sorters stöd till hbt-personer och mindre om stöd till hiv-positiva personer. Stödet har därför inte heller undersökts i utvärderingen. Det är emellertid positivt och viktigt att stödet finns. 15

17 DISKUSSION RFSL Kronoberg är en organisation vars huvudfråga är hbt-personers rättigheter, möjligheter och skyldigheter. De arbetar med denna fråga ur flera perspektiv; politiskt, kulturellt, socialt och hälsoinriktat. STI-arbetet är med andra ord bara en del av vad föreningen gör. Föreningens hiv-arbete fokuserar främst på de delar av den nationella strategin som handlar om att begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförda infektioner samt öka kunskapen om hiv. Föreningen arbetar i mindre utsträckning med att minska konsekvenserna för de redan smittade. Av de grupper som Socialstyrelsen prioriterar arbetar man främst med MSM och ungdomar. Socialstyrelsen påpekar i sin rapport kring hiv/sti-arbetet i Kronoberg att bidraget från Socialstyrelsen som RFSL Kronoberg erhåller ska rikta sig till MSM. 20 Att RFSL Kronoberg arbetar med dessa grupper innebär att de arbetar med de perspektiv av hiv-preventionen där deras kompetens kommer bäst till sin rätt. RFSL Kronobergs verksamhet är relevant för att uppfylla de nationella och lokala målen eftersom de når en viktig målgrupp. Med hjälp av sitt varumärke ger man tyngd åt frågan. Tikkanens rapport visar att det finns ett stort behov av kunskap om hiv och STI hos unga MSM. 21 Med tanke på att RFSL Kronoberg inte uteslutande arbetar med STI-frågor lägger de ner ett stort arbete och engagemang på dessa frågor. Informationsarbete kring STI har utvecklats och breddats under åren. Arbetet har blivit mer professionellt och vänder sig till fler grupper än den egna organisationen. Samtidigt ser informationsarbetet kring säkrare sex ut att genomsyra den verksamhet som riktar sig till medlemmarna. Det utåtriktade arbetet med STI-frågor skulle troligen inte finnas i samma omfattning utan bidraget från Socialstyrelsen. Det utåtriktade arbetet är av stor vikt för att nå fler av personerna i målgrupperna MSM och ungdomar än de som är medlemmar i RFSL Kronoberg. RFSL Kronoberg har ambitioner att täcka in fler av de grupper som Socialstyrelsen prioriterar. En sådan breddning bör vara väl underbyggd med kompetens inom föreningen. Om RFSL Kronoberg vill utveckla sitt arbete skulle istället ungdomar och MSM i andra delar av Kronoberg än Växjö kunna vara viktiga målgrupper. Målgrupper som myndigheter och andra organisationer har svårt att nå. Här är föreningens arbete med hemsida, skolor och uppsökande arbete viktiga delar. Entusiasm och vetenskaplig förankring I den utvärdering som gjordes av RFSL:s hiv-prevention 2008 diskuteras de olika metoder som organisationen använder och det framfördes krav på att metoderna ska ha en vetenskaplig grund. 22 Inom RFSL Kronoberg är man mycket intresserad av att prova och utveckla nya metoder, däremot är man mer negativt inställd till de krav på 20 Rapport från uppföljningsbesök i Landstinget Kronoberg 4-5 november 2009 s Tikkanen, R. (2007:s.44). 22 RFSL och hivprevention (2008). 16

18 evidens och vetenskaplig förankring som bland annat Socialstyrelsen ställer på STIarbetet. De metoder som RFSL utvecklat och förespråkar används men man föredrar att prova egna lösningar. Det finns entusiasm och idéer inom föreningen, men det är en verksamhet som bygger på känsla snarare än vetenskaplig förankring. Magkänslan kan ofta visa sig riktig men genom att sätta intuitionen i relation till ett större perspektiv kan metoderna utvecklas än mer. Det är naturligtvis positivt att föreningen vill utveckla och prova nya metoder, men för att uppfattas som en professionell organisation måste man bli bättre på att dokumentera sitt arbete. Det är inte minst viktigt för att synliggöra sitt arbete och göra det möjligt för andra att prova arbetssättet i sin organisation. Det är även viktigt i samarbetet med organisationer, som kommuner, landsting och stat, vilka har ett krav på sig att kunna visa på nyttan och vikten av det egna arbetet. Samtidigt är RFSL Kronoberg en ideell förening som drivs av entusiasm, en entusiasm som behöver bevaras. Det stora arbetet för RFSL Kronoberg är att hitta metoder som det går att få medlemmarna att engagera sig i och som kan sägas ha vikt för det nationella STI-arbetet. Samarbete RFSL Kronoberg samarbetar med flera olika föreningar och organisationer. Ett närmare samarbete har föreningen med Gaystudenterna. Det är ett samarbete som båda föreningar är mycket positiva till. Övriga samarbeten har ofta formen av informationsutbyte. Personalen inom Landstinget Kronoberg som intervjuats är positiva till samarbetet med RFSL och menar att det i något fall skulle kunna utvecklas och ha andra former. Växjö kommuns Arbete och Välfärd har också ett informations utbyte med föreningen samt ger bidrag till föreningens för arbete med missbrukare. Även här är man positiv till utbytet. Det framkommer i intervjuer både med representanter för RFSL Kronoberg och med dess samarbetspartners inom olika verksamheter att det kan vara svårt att hitta formerna för ett samarbete mellan olika typer av organisationer med olika mål och krav. RFSL har många idéer men organisationerna de vill samarbeta med är ibland avvisande. Det handlar ofta om ekonomi, tid och utrymme men också att beslutsgången och verksamheternas mål är olika. Volontärer RFSL Kronoberg lever med ideella föreningars stora problem: att få personer att ställa upp och motivera dem att fortsätta mot andra formera av ersättning än pengar. Det är en organisation med ett fåtal aktiva medlemmar vilket märks på hemsidan och i medlemsblad där det efterfrågas personer som vill vara aktiva, men också i intervjuerna där det påpekas att det är svårt att få människor att ställa upp, speciellt på dagtid. Det är framförallt skolinformatörer och cafépersonal som efterfrågas på hemsidan. Problemet är alltså genomgående och inte bara en svårighet för STI-arbetet. Arbetet som utförs av volontärer måste vara roligt och givande vilket givetvis försvårar en professionalisering. Samtidigt är det med hjälp av volontärer som nya och annorlunda idéer kommer fram. 17

19 Metoddiskussion För att skapa ett underlag för utvärderingen har ett skriftligt material från RFSL Kronoberg samt deras hemsidor studerats. Därutöver har ett antal intervjuer genomförts. Metoden har fungerat för att skapa en överblick över de flesta delar av RFSL Kronobergs verksamheter. En djupare bild hade krävt fler intervjuer och observationer av verksamheten. 18

20 19

21 SLUTSATSER Utvärderingens slutsatser är att: RFSL Kronoberg kan med fördel fortsätta att fokusera på de målgrupper där deras kompetens kommer bäst till sin rätt, det vill säga hbt-området. Det uppsökande arbetet bör utvecklas gärna med inriktning mot samtalsmetodik så att arbetet inte uteslutande innebär utdelning av kondomer. Kondometui och starter Kit är metoder som med fördel kan behållas och utvecklas. Arbetet med att engagera och motivera fler medlemmar till arbetet i STIprojekten bör fortsätta och utvecklas. Det vore en fördel om RFSL Kronoberg eftersträvar att nå målgrupperna i alla delar av Kronoberg genom att till exempel utveckla till att omfatta fler geografiska områden. 20

22 21

23 REFERENSER Internet Regeringen:< > RFSL :< RFSL Kronoberg < > Socialstyrelsen< Smittskyddsstyrelsen:< > UNGASS: Declaration of Commitment. on HIV/AIDS < > Opublicerat material Normalstadgar för RFSL Kronoberg. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Projektansökningar 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, Redovisning av ekonomiskt stöd 2000, 2001, 2003, 2004, Uppföljning av bidrag för förebyggande hiv/sti projekt/verksamhet på lokal/ regional nivå: 2007, 2008, Medlemstidning Strawberry: Trycksaker Intervjuer RFSL:s styrelse Personal vid: Fritidsgården TC Hudmottagningen Infektionskliniken John Bauer-skolan Katedralskolan Kungsmadskolan Tegnérgymnasiet Teknikum Ungdomsmottagningen Växjö kommun (arbete och välfärd) Gaystudenterna 22

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland Projektutvärdering Eva Karin Karlsson Landstinget Kronoberg FoU-centrum 2009 Sammanfattning Bakgrund Det lever idag cirka 5000 personer med hiv i Sverige och av

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017

RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017 RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017 Bakgrund Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

RFSL LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS

RFSL LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS Kontaktuppgifter Den enklaste vägen till RFSL går via vår hemsida www.rfsl.se. Där finner du allt värt att veta om RFSL såsom principprogram, kommande

Läs mer

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad Socialförvaltningen Dnr 3.1-285/2013 Bilaga Handläggare Maria Saario Telefon: 508 25 403 hiv/sti-prevention i Stockholms Förord I enlighet med Stockholm vision Ett Stockholm i världsklass är invånarnas

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

De insatser som får stöd från statsbidraget ska medverka till att ovanstående mål nås.

De insatser som får stöd från statsbidraget ska medverka till att ovanstående mål nås. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2010 Socialstyrelsen ansvarar för att fördela statsbidrag

Läs mer

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Förslag

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RVII (Dnr 325-4023/2004) Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Kristina

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

RFSU:s internationella arbete vision, strategi och program

RFSU:s internationella arbete vision, strategi och program RFSU:s internationella arbete vision, strategi och program Detta dokument innehåller tre komponenter: Visionen beskriver det framtida tillstånd vårt arbete syftar till. Åtagande och strategi beskriver

Läs mer

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund Enheten för hivprevention och sexuell hälsa torsten.berglund@smi.se MSM prioriterad målgrupp i Nationella

Läs mer

Män som har sex med män MSM

Män som har sex med män MSM Män som har sex med män MSM Definition: Män som har sex med män (MSM) är en samlingsbeteckning på män som har sexuellt umgänge med andra män (oberoende av sexuell läggning). Begreppet omfattar därmed män

Läs mer

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner är förslag från RFSU Stockholms styrelse. Alla medlemmar kan inför och under årsmötet lämna egna förslag. Det kan vara något helt nytt eller

Läs mer

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län 2014-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark 2 Innehåll 1. Styrelsen berättar s. 3 2. Om Noaks Ark Skåne s. 4 2.1 Vår vision s. 4 2.2 Vår långsiktiga strategi

Läs mer

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna Smittskyddsinstitutet Enheten för hivprevention och sexuell hälsa 171 82 Solna RFSU:s yttrande om Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex

Läs mer

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-03-27 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänstnämnden Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm Svar på skrivelse

Läs mer

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Anna-ChuChu Schindele, utredare Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Smittskyddsinstitutet Sju webbsända seminarier med fokus

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016

Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016 Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016 Anna-ChuChu Schindele, Utredare Kenneth Kaartinen, Utredare Enheten för Hälsa och sexualitet Avdelningen för kunskapsstöd

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Vad gör en STI-samordnare? Samordning av det hiv/sti-preventiva arbetet i Uppsala län Kondomdistribution Utbildningar, omvärldsbevakning Folkhälsomyndighetens kontaktperson

Läs mer

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland 2009-02-25 (uppföljning gjord 141104) Övergripande mål för genomförandeplanen är att minska antal fall av STI i Värmland

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Hbtq-personers rättigheter i Sverige

Hbtq-personers rättigheter i Sverige Hbtq-personers rättigheter i Sverige Den här broschyren är till för dig som är ung hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige. Hbtq-personer är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera

Läs mer

RFSL:s synpunkter på förslag till Sveriges SRHR policy

RFSL:s synpunkter på förslag till Sveriges SRHR policy Skapat den Sveavägen 57-59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för sexuellt likaberättigande The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights Member of International

Läs mer

VADVARJE KILLE BÖR VETA

VADVARJE KILLE BÖR VETA Box 350 10126 Stockholm 08 7360211 hivkansli@rfsl.se www.rfsl.se produktionsdatum: september 2000 VADVARJE KILLE BÖR VETA Säkrare sex för män som har sex med män VAD ÄR OSÄKER SEX? Osäker sex är analsex

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011 Elin Gottfridsson 1. WORLD CONGRESS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS & AIDS Den 2-5 november 2011 anordnade IUSTI (International union against

Läs mer

Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige

Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Vi lever alla med hiv. www.hivportalen.se/wad Vi lever alla med hiv. www.hivportalen.se/wad

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun

Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun PLAN 2015-06-02 Dnr KS14-325-000 Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun 2015-2018 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG?

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? KORT OM SEX VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? Vår sexualitet ger oss möjlighet till fantastiska upplevelser. Vi kan ha sex av en mängd olika skäl: närhet, lust, kåthet, kärlek, passion, ömhet, spänning och nyfikenhet.

Läs mer

Program för sexuell hälsa i Landstinget Västmanland 2009-2014

Program för sexuell hälsa i Landstinget Västmanland 2009-2014 LF 59/2009 Inger Paris 2009-06-16 02.00 1 (11) Program för sexuell hälsa i Landstinget Västmanland 2009-2014 1 Inledning Detta program utgör det övergripande styrdokumentet i landstinget inom folkhälsoområdet

Läs mer

Malin Grundström Projektledare, Colour of Love RFSL Ungdom.

Malin Grundström Projektledare, Colour of Love RFSL Ungdom. Malin Grundström Projektledare, Colour of Love RFSL Ungdom malin@rfslungdom.se Att vara ung hbtq-person och besöka ungdomsmottagningen - En rapport om hbtq-kompetent bemötande och tillgänglighet kring

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-01-07 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 08-508 09 032 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0533/2012 SON 2012-11-27 SID 1 (11) 2012-10-30 Förslag

Läs mer

Skapat den. Smittskyddsinstitutet Torsten Berglund

Skapat den. Smittskyddsinstitutet Torsten Berglund Skapat den Sveavägen 59, plan 2 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Målområde 1 - Örebro kommun ska skapa förutsättningar för att hbtperspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Projektplan för WAD-nätverket 2015

Projektplan för WAD-nätverket 2015 Projektplan för WAD-nätverket 2015 Datum: 2014-12-11 1. Bakgrund 2. Syfte, huvudmål och delmål 3. Omfattning och avgränsningar 4. Samverkan och beroende av andra projekt 5. Perspektiv som bör beaktas 6.

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige

Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige Verksamhetsberättelse 2011 Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige. Nätverket

Läs mer

Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Maj 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan inom folkhälsoområdet

Handlingsplan inom folkhälsoområdet Handlingsplan inom folkhälsoområdet SEXUELL HÄLSA 2012-2014 Målet med denna handlingsplan Det övergripande målet med handlingsplanen är att uppnå ett effektivt och verkningsfullt preventivt arbete som

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:104 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:16 av Jerry Adbo (S) om förebyggande åtgärder för spridning av HIV Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist Ärendet

Läs mer

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län December 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Folkhälsopolitiska strategin i Norrbotten är ingen hyllvärmare

Läs mer

Övergripande program för. sexuell hälsa

Övergripande program för. sexuell hälsa Övergripande program för sexuell hälsa 1 2009 2014 Förord Sexuell hälsa ett område för hälsofrämjande utveckling I Landstingsplan 2008-2010 angavs att det senast under 2009 skulle finnas ett program mot

Läs mer

Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland. Bilaga. Epidemiolgosik översikt

Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland. Bilaga. Epidemiolgosik översikt Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland Bilaga Epidemiolgosik översikt BILAGA EPIDEMIOLOGISK ÖVERSIKT Hiv-fall i Västra Götaland 2-27 Statistiken grundar sig på

Läs mer

HANDLINGSPLAN BARN OCH UNGDOMAR ANTAGEN 2009 AV STYRGRUPP FOLKHÄLSA OCH LANDSTINGSDIREKTÖREN BARN OCH UNGDOMAR

HANDLINGSPLAN BARN OCH UNGDOMAR ANTAGEN 2009 AV STYRGRUPP FOLKHÄLSA OCH LANDSTINGSDIREKTÖREN BARN OCH UNGDOMAR BARN OCH UNGDOMAR Övergripande inriktning av landstingets arbete I folkhälsoarbetet är landstingets primära uppgift att verka för en god vård och hälsa på lika villkor. Inom området barn och ungdomar ska

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Utdrag ur ansökan om utvecklingsbidrag 2016 - inskickad 2015-11-10

Utdrag ur ansökan om utvecklingsbidrag 2016 - inskickad 2015-11-10 Verksamhetsplan 2016 Fokus under 2016 föreslås läggas på: - Mångfaldsveckan - planera och något arrangemang - Caféträffar - Helsingborg Pride - parad - Regnbågsmässa - Idahot i samarbete med ADB och Sensus

Läs mer

Projektbeskrivning - Säkrare Sex

Projektbeskrivning - Säkrare Sex ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST ANSÖKAN SID 1 (6) 2009-10-07 Projektbeskrivning - Säkrare Sex 2010-2012 Bakgrund Klamydia och andra könssjukdomar är ett stort problem bland ungdomar. Det har

Läs mer

Kommentarer till 2011 års Ungdomsbarometer (UB)

Kommentarer till 2011 års Ungdomsbarometer (UB) Kommentarer till 2011 års Ungdomsbarometer (UB) Här är 2011 års specialrapport om ungdomar och sexualitet från Ungdomsbarometern (UB). Undersökningen är en självselekterad onlinestudie gjord 2010 med 5449

Läs mer

Rapport från landstingsbesök i Jönköping 4 december 2008

Rapport från landstingsbesök i Jönköping 4 december 2008 2009-02-09 Dnr 33-6678/2008 1(12) Kristina Ingemarsdotter Persson Enheten för hivprevention 106 30 Stockholm Rapport från landstingsbesök i Jönköping 4 december 2008 Bakgrund till och organisering av besöket

Läs mer

Yttrande över SOU: 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring

Yttrande över SOU: 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring Landstingsstyrelsens förvaltning Beställarkontor Vård TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-10-13 LS 0406-1329 1 (7) Handläggare: Magnus Liljegren Yttrande över SOU: 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring

Läs mer

Yttrande avseende betänkandet Ds 2011:33 - Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Yttrande avseende betänkandet Ds 2011:33 - Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Uppföljning av Morskan med killmottagning

Uppföljning av Morskan med killmottagning Uppföljning av Morskan med killmottagning Mottagningen för unga vuxna i Sälenfjällen Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige.

Läs mer

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Linn Sölvestad Johan Lindström Vår vision På vår förskola ska

Läs mer

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar.

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar. Verksamhetsplan 2016 Aktivitet Värdegrundsarbete Hbtq-spektrat Intersektionellt perspektiv Funkisperspektiv Styrelsen Personal och organisatorisk samverkan Planering Dokumentation Kvalitetssäkring Intern

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:45 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:41 av Bo Johansson och Maria Wallhager (fp) om ett policyprogram för att öka homokompetensen inom sjukvården Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Tips på kunskapsunderlag för stöd i planeringen av insatser Allmänt Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Förordning

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2010

Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2010 HSN 2010-02-16 P 20 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Tina Ekelund Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2010 Ärendet Socialstyrelsen har beviljat

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN. VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN. INLEDNING Västerbottens läns landsting upprättade ett

Läs mer

HBT-program - på väg mot ett HBT-vänligt landsting

HBT-program - på väg mot ett HBT-vänligt landsting HBT-program - på väg mot ett HBT-vänligt landsting www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 70 08 Förord Landstinget ska inom ramen

Läs mer

Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skolplan

Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skolplan Likabehandlingsplan Tigern 2016/17 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skolplan Vision Vi vill ha en verksamhet där alla kan känna trygghet, gemenskap och glädje,

Läs mer

Lokal handlingsplan för hbt-frågor

Lokal handlingsplan för hbt-frågor Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2015-02-03 P 12 ANMÄLAN 2015-01-13 1 (1) Diarienummer PaN A1310-00288-57 Lokal handlingsplan för hbt-frågor 2014-2016 Ärendet Nämnden beslutade vid sammanträde den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRHR. SRHR:s rapport 2009:2

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRHR. SRHR:s rapport 2009:2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRHR 2008 SRHR:s rapport 2009:2 SRHR, Socialmedicinska enheten, UMAS, Region Skåne Tryckt hos Medicinsk Informationsteknik, Malmö mars 2009 Omslag Lotta Norstedt, grafisk-form.nu

Läs mer

Program för HBT-frågor

Program för HBT-frågor Stadsledningskontoret Förnyelseavdelningen PM Sida 1 (5) 2014-01-31 Program för HBT-frågor 2014-2017 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort ambitionen om att Stockholm ska vara en stad i världsklass.

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag avseende HIV/Aidsinsatser för 2006 i Stockholms stad

Förslag till fördelning av statsbidrag avseende HIV/Aidsinsatser för 2006 i Stockholms stad PM 2006 RVII (Dnr 325-1603/2006) Förslag till fördelning av statsbidrag avseende HIV/Aidsinsatser för 2006 i Stockholms stad Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Fördelningen

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen KÖNSSJUKDOMAR Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen SEXUELL HÄLSA Kärlek, sexualitet och sex hör till människans liv. Den sexuella hälsan är en viktig del av ens hälsa och livskvalitet. Alla har rätt att

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0562/2011 SON 2011-12-15 SID 1 (10) Förslag till fördelning

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

niklas.karlsson@smi.se

niklas.karlsson@smi.se Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Övergripande målsättning, bl.a., Antalet nyupptäckta fall av hivinfektion (i Sverige) ska halveras till 2016 7 preventionsgrupper Personer

Läs mer

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012 Noaks Ark Stockholm Org.nr. 802454-3517 Verksamhetsplan 2012 Kunskap och stöd med fokus på prioriterade målgrupper Från i början av 2011 har Noaks Arks rikstäckande verksamhet bedrivits under ledning av

Läs mer

Sexuell och reproduktiv hälsa Handlingsprogram för Landstinget Kronobergs arbete 2012-2015 med fokus på HIV/STI och oönskade graviditeter

Sexuell och reproduktiv hälsa Handlingsprogram för Landstinget Kronobergs arbete 2012-2015 med fokus på HIV/STI och oönskade graviditeter Folkhälsoenheten 2011-11-21 Sexuell och reproduktiv hälsa Handlingsprogram för Landstinget Kronobergs arbete 2012-2015 med fokus på HIV/STI och oönskade graviditeter Inledning Landstinget Kronoberg antog

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Hälsa och HBT i Sörmland

Hälsa och HBT i Sörmland Hälsa och HBT i Sörmland Hälsa & HBT i Sörmland Hälsa är en mänsklig rättighet! Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer