Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0"

Transkript

1 SÖKA PENGAR

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid Folkhälsopolitik sid Var söker vi pengar? sid Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid Vad är lätt att få pengar för framöver? sid Checklista: Att tänka på när du söker pengar sid Checklista: Formella kontakter sid Checklista: Avsluta och redovisa ett projekt sid

3 INLEDNING I det här kapitlet fördjupar vi oss på källor för finansiering. Här finner ni övergripande information om vad samhället formulerat som viktigt i hiv- och STI-arbete, men också avstämnings-listor och smarta formuleringsknep. Det handlar om att vara så tydlig och konkret som möjligt, om att förklara med ord som gör att bidragsgivaren förstår vilken fantastisk verksamhet ni bedriver, eller önskar bedriva. Samhällets insatser för att förebygga hiv/sti utgår från folkhälsopolitiken och den nationella handlingsplanen för att förebygga hiv/sti. Det här kapitlet är framtaget efter diskussion med Socialstyrelsen. Om ni stämmer av er ansökan med checklistorna så får ni med det som vår största bidragsgivare är intresserad av. I kapitlet finner ni också en övergripande bild av vilka medel som finns att söka för vårt arbete och vilka särskilda satsningar och målgrupper landstingen enligt överenskommelse med Socialstyrelsen kan genomföra. Viktigt att betona är dock, att det inte bara handlar om pengar utan också om att etablera och underhålla en långsiktig, ömsesidig relation med landstingen eller vår motpart i den offentliga sektorn. När vi skriver ansökan och jämför vår verksamhet med den de genomför så finns utrymme för många värdefulla diskussioner. Vi har mycket erfarenhet och kunskap att ge dem men vi har också mycket att lära. 4.3

4 4.1 FOLKHÄLSOPOLITIK I folkhälsopolitiken och den nationella handlingsplanen betonas särskilt vikten av att motarbeta ojämlikheter i hälsa som bottnar i kön, klasstillhörighet, etnisk eller kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar innehåller mål och delmål i ett antal sektorer där insatser behöver förstärkas. En annan viktig utgångspunkt är att de grupper som är särskilt utsatta för hiv/sti synliggörs. Gråmarkerade områden är hämtade från den nationella hiv/stipolitiken. Övergripande mål Att begränsa spridningen av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde. Delmål Antalet nyupptäckta fall av hivinfektion där smittöverföringen skett i Sverige skall halveras till år Hivinfektion hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare skall identifieras inom två månader och för övriga grupper som vistats i hög-endemiska områden inom sex månader. Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. Målen skall nås genom förstärkta insatser för prioriterade målgrupper. De som är markerade i fetstil är de målgrupper av särskilt intresse för RFSL. Män som har sex med män är förvisso en egen målgrupp men det är lätt att konstatera att det också är en grupp människor som på ett eller annat sätt har kontakt med eller ingår i de andra grupperna. Män som har sex med män kan vara tillsammans med gravida kvinnor, kan själv vara prostituerade eller nyttja prostitution, syssla med injektionsmissbruk, resa utomlands och vara under 25 år. Att alltid placera in vår verksamhet direkt under målgruppen män som har sex med män kan ibland ge en avgränsning i vårt arbete som inte är önskvärt. 4.4

5 Målgrupperna är: Män som har sex med män Personer med injektionsmissbruk Personer med utländsk bakgrund Ungdomar och unga vuxna Utlandsresenärer Gravida kvinnor Personer som är utsatta för prostitution Därutöver behöver särskilda insatser genomföras för hivinfekterade barn och ungdomar samt breda insatser för att skapa öppenhet kring hiv/aids och motverka diskriminering av hivinfekterade. Den nya handlingsplanen framhåller att frivilligorganisationerna bör kunna spela en större roll i framtagandet av nationella och regionala/lokala planer och strategier. Det betyder att om vi möter motstånd från landsting eller regioner så kan vi använda den nationella handlingsplanen som ett kraftfullt verktyg och motargument. De som fördelar pengar till landsting och kommuner slår fast att RFSL och andra frivilligorganisationer är oerhört viktiga på den lokala arenan och de vill att vi ska ta en större plats än vi hittills gjort. Den nationella handlingsplanen kan du läsa i sin helhet på Fakta: Intersektionalitet Ibland kan det vara lättare att titta på helheten än att enbart titta på enskilda gruppindelningar. Att se saker ur ett intersektionalitetsperspektiv kan berika verksamheten. Begreppet intersektionalitet har sitt ursprung i feministisk och genusvetenskaplig teori. Intersektionalitet är ett verktyg för att förstå hur olika sociala hierarkier, eller maktordningar, samspelar med varandra. Utgångspunkten är att om man verkligen ska förstå människors villkor så kan man inte kategorisera dem som t. ex. bara män som har sex med män, pensionärer, japaner, eller kvinnor. Varje människa har en hel uppsättning identiteter och varje människa placeras i olika fack beroende på när och var i världen de befinner sig och vilka de möter. Världen är på samma gång fylld av flera olika hierarkier och orättvisor som tar sig uttryck i t.ex. rasism, sexism och homofobi. Källa: RFSL 4.5

6 4.2 VAR SÖKER VI PENGAR? Riksdagen har sedan budgetåret 1986/87 årligen avsatt särskilda medel för insatser mot hiv/aids. Pengarna delas ut till landstingen och regionerna av Socialstyrelsen. Hur mycket pengar som delas ut är olika från år till år. Socialstyrelsen är den statliga myndighet som ansvarar för hivpreventivt arbete sedan 2006 då uppdraget togs över från Statens folkhälsoinstitut (FHI). Socialstyrelsen planerar, samordnar och följer upp den nationella strategin genom att bl a planera och följa upp de samlade nationella insatserna mot hiv/sti och upprätta nationella verksamhetsplaner för arbetet i samråd med andra aktörer. Socialstyrelsen fastställer också specificerade nationella mål och delmål samt indikatorer för uppföljning av de samlade insatserna. Det är Socialstyrelsen som samordnar det nationella arbetet kring kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte och de följer kunskapsläget och initierar insatser för kunskapsutveckling. Socialstyrelsen förmedlar också medel och utvärderar pågående insatser till och av frivilligorganisationer på nationell nivå (exempelvis RFSL-förbundet), kommuner och landsting. Sedan 1986 har staten finansierat arbetet med hiv. Varje år förhandlar staten (oftast socialdepartementet, alltså inte Socialstyrelsen) med Sveriges Kommuner och landsting kring hur mycket pengar landstingen ska kunna söka för hivpreventivt arbete. De sätter upp kriterier och prioriteringar för vilken verksamhet som är viktig. Efter att förhandlingen kring budget, direktiv och styrning är färdig, ligger bollen hos landstingen eller regionerna, och det är här någonstans som vi i RFSL kommer in i spelet. Landstingen/regionerna ska göra en samlad ansökan för det hivpreventiva arbetet som ska bedrivas i deras respektive region. Landstinget söker alltså pengar både för den verksamhet de själva önskar bedriva och den verksamhet de vill stötta exempelvis RFSL eller andra frivilligorganisationer att bedriva. 4.6

7 Landstinget och regionerna har en mall från Socialstyrelsen att följa. Den mallen hittar ni på nästa sida (med kommentarer kring hur vi ska tänka när vi formulerar våra ansökningar till landstingen). Det är bra och viktigt om relationen mellan avdelningen och landstinget eller regionen är nära. Vi från RFSL kan och bör finnas med i diskussionen kring vilken verksamhet landstinget som helhet bör bedriva och hur vi kan fungera som komplement. Vår bidragsgivare är alltså inte bara finansiär av vår verksamhet, utan också en av de viktigaste aktörerna inom hiv-preventivt arbete. Det gör att vi när vi skriver ansökningar, lobbar för att få dem godkända och levererar våra redovisningar också är med och ger inspel i deras övriga verksamhet. Det handlar också om att vi ska lära oss och känna till vad landstinget jobbar med. Vi är ett komplement vi vill inte ta över landstingets ansvar! Eftersom vi har många olika roller gentemot landstingen gör det att vi måste vara särskilt uppmärksamma på att inte hamna i deras knä. De betalar pengar för bra projekt. Om vi inte håller med om annan verksamhet de gör eller bedriver får vi inte rädas att kritisera. Vi måste komma ihåg att vi aldrig jobbar på uppdrag av staten, Socialstyrelsen eller landstinget oavsett om de betalar projekten vi genomför eller inte. Som frivilligorganisation jobbar vi på uppdrag av våra medlemmar. Så styrs resurserna Nationellt Bestämmer på kongressen RFSL-förbundet Ger service i form av exempelvis utbildningar och material Påverkan Påverkan Finansierar nationell verksamhet Påverkan Regering/ Riksdag Socialstyrelsen Genomför egen verksamhet Sveriges kommuner och landsting Bestämmer övergripande mål genom den nationella handlingsplanen Fördelar pengar till socialstyrelsen genom statsbudgeten Formulerar riktlinjer, fokusområden och direktiv till landstingen Fördelar pengar till landsting och kommuner RFSL-avdelning Påverkan Finansierar lokal och regional verksamhet Landsting och kommuner Genomför egen verksamhet 4.7

8 4.3 MALL RIKTLINJER, DIREKTIV OCH INNEHÅLL FÖR ANSÖKAN Landstingen har således särskilda direktiv från Socialstyrelsen att följa. Det kan vara en bra idé, att vi i RFSL relaterar till landstingets helhetsverksamhet när vi beskriver vad vi vill göra i vår projektansökan. Nedanstående, som är grönmarkerat, kommer från den nationella överenskommelsen. Vi ska absolut inte skriva landstingens ansökan, men vi måste relatera till deras verksamhet när vi planerar och bestämmer vår verksamhet. Det gör att nedanstående direktiv är relevanta för oss. Socialstyrelsen kräver att landstingen har med två olika delar i sin ansökan: 1. Övergripande beskrivning enligt följande: Hur den föreslagna verksamheten relaterar till delmålen och det övergripande målet för den nationella hivpolitiken Hur den föreslagna verksamheten har aktivt stöd i landstinget eller kommunen Hur verksamheten relaterar till vad huvudmännen (regioner, landsting och storstadskommuner) i övrigt gör inom området samt Hur insatser för kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling med intresse för fler än en huvudman skall bevaras och/eller utvecklas 2. Beskrivning av de resultat som verksamheten ska uppnå samt av de aktiviteter som ska bidra till att resultaten kan uppnås. I beskrivningen ska redovisas hur verksamheten ska följas upp och utvärderas. Medel för uppföljning och utvärdering kan avsättas med fem procent av sökta medel. För oss i RFSL kan det vara särskilt bra att fundera igenom nedanstående delar i en ansökan till landstinget eller regionen. Vad gör RFSL unikt? (för hjälp med formuleringar, se kapitel 2) Mål för RFSL:s arbete: Tryck särskilt på vad vi gör som landstinget själva inte gör hur blir vi ett komplement eller en förstärkning? Många landsting har riktlinjer, program eller handlingsplaner försök få tag på ert landstings dokument och beskriv hur er verksamhet relaterar till dem. Hur relaterar era mål till delmålen och det övergripande 4.8

9 målet för den nationella hivpolitiken? Vilken verksamhet önskar ni bedriva? Hur hjälper verksamheten till att uppfylla målen? Observera att verksamheten INTE är målet. (Läs mer om SMARTA mål i kapitel 5) Obs! Det är viktigt att ni skiljer på mål och verksamhet. Detta är en av punkterna som Socialstyrelsen ger landstingen kritik för. Resultaten för den verksamhet vi bedriver kan ge direkta och indirekta siffror. Det är bra om ni i ett tidigt skede bestämmer hur ni ska mäta framgång i er verksamhet! På så sätt underlättar ni för landstingen och vilken handläggare gillar inte det? 4.9

10 RFSL och hiv-preventivt Söka pengar arbete 4.4 VAD ÄR LÄTT ATT FÅ PENGAR FÖR I FRAMTIDEN? Nationellt har de alltså bestämt vilken verksamhet som skall prioriteras. Det är viktigt för oss att förhålla oss till prioriteringarna. Landstingen relaterar detta till särskilda satsningar. För oss handlar det om verksamhet vi lättare får pengar för. Den nationella strategin identifierar, de ur nationell synpunkt viktigaste, målgrupperna för det hiv/sti-förebyggande arbetet: Män som har sex med män Personer med injektionsmissbruk Personer som är utsatta för prostitution Personer med utländsk bakgrund inom riskutsatta grupper, asylsökande och anhöriginvandrare från högendemiska områden Ungdomar och unga vuxna Utlandsresenärer Gravida kvinnor Särskilda insatser behöver även genomföras för hivinfekterade barn och ungdomar samt insatser för att skapa öppenhet kring hiv/aids och motverka diskriminering av hiv-infekterade. Att gå igenom de olika prioriteringarna tillsammans är ett bra sätt att hittat nya vinklingar i arbetet. Fem områden har utsetts att vara särskilt prioriterade de närmaste åren. Dessa är: 1. Insatser riktade till asylsökande och nyanlända invandrare. Inom detta område bör de föreslagna instanserna förstärka och lyfta upp arbetet riktat till målgruppen. Insatserna behöver även utvecklas och kunskapen om risksituationer och spridningsvägar utökas. 4.10

11 2. Insatser för att öka tillgänglighet för testning och rådgivning. För ett antal riskutsatta grupper bör insatser ökas och utvecklas. Främst gäller detta personer som haft sexuella kontakter i länder med hög förekomst av hiv/sti, män som har sex med män och injektionsmissbrukare. Även för gruppen unga vuxna behöver insatserna fördjupas. 3. Insatser för ökat stöd till familjer med hivsmittade samt insatser mot diskriminering och stigmatisering. Insatser för att skapa öppenhet om hiv/aids bör ökas och utvecklas. Särskilt utsatta är barn och ungdomar med hiv, där metoder för stöd behöver utvecklas och arbetet förstärkas. 4. Insatser för att öka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera hälsofrämjande och förebyggande åtgärder relaterade till hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Hälso- och sjukvården möter olika grupper som har identifierats i den nationella strategin som särskilt viktiga. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet bör få en framträdande roll och metoder som kan öka personalens möjlighet att nå riskutsatta personer, särskilt rådgivning om säkrare sex, bör utvecklas och implementeras. Även hivsmittade utgör en viktig målgrupp för ökade hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. 5. Insatser för att minska förekomsten av oskyddat sex, för att förebygga förekomsten av klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar samt oönskade graviditeter. Insatser för att utveckla arbetet med sexuell hälsa riktad till personer med utländsk bakgrund bör öka. Till grupperna män som har sex med män och ungdomar bör insatser för att implementera evidensbaserat arbete öka. Till gruppen unga vuxna bör kunskapsoch metodutveckling stärkas. Även till andra målgrupper bör insatser vidareutvecklas med syfte att minska klamydiainfektion samt oönskade graviditeter. I kapitel 3 finns det tips på verksamhet för avdelningar inom dessa områden! Kvinnor som har sex med kvinnor och hälsofrämjande arbete. I skrivande stund finns inga särskilda satsningar på sexuell hälsa för kvinnor som har sex med kvinnor. Kvinnor som enbart har sex med kvinnor har alltid betraktats som ovanligt fria från sexuellt överförbara infektioner och hiv. De få studier som gjorts visar också att STI och hiv förekommer mer sällan hos kvinnor som bara har sex med kvinnor än hos kvinnor som har sex med män. 4.11

12 Hos kvinnor som lever helt lesbiskt förekommer så gott som ingen syfilis, gonorré eller klamydia. Herpes och kondylom är däremot inte ovanliga bland lesbiska, vilket visar att också kvinnor kan föra över infektioner till varandra sexuellt. Det finns mycket få fall av sexuellt överförd hiv mellan kvinnor rapporterade. Det beror främst på att de sextekniker som kvinnor som har sex med kvinnor använder innebär mycket liten risk för hivöverföring. Det här betyder att staten inte ger hivpreventiva medel för kvinnor som har sex med kvinnor. I RFSL:s hivpreventiva arbete är kvinnor som har sex med kvinnor inte en primär målgrupp. Detta beror enbart på hur smittan överförs och vilka grupper som är mest drabbade. Det betyder dock inte att RFSL inte bedriver hälsofrämjande arbete för kvinnor som har sex med kvinnor. I det hivpreventiva arbetet kan det ofta uppfattas som att kvinnor som har sex med kvinnor inte finns. Därför är det viktigt att du som hivpreventör är bekant med det material som finns i RFSL:s hälsofrämjande arbete i övrigt. Tips för argumentation när vi är i kontakt med landstingen 1. Betona vikten av engagemang från frivilligorganisationer. All forskning om hiv/sti-prevention pekar på vikten av att de berörda grupperna deltar i planering och uppföljning av arbetet. Frivilligorganisationer utgör ett viktigt komplement till den offentliga sektorn genom sin legitimitet bland riskutsatta grupper. Vi har både kompetens och möjlighet att genomföra förebyggande arbete och kan bidra med erfarenhet och kunskaper i planeringen. Nedanstående argument och texter är skapade utifrån skrivningar och samtal med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen betonar vikten av samordning mellan olika aktörer och de lyfter ofta fram frivilligorganisationer som en viktig och nödvändig del något som ibland kan behöva betonas extra för landstingen. 2. Ta tillvara på den kompetens RFSL besitter. Myndigheter och huvudmän behöver utveckla sin förmåga att tillvarata den kompetens vi i RFSL besitter. Genom ökad långsiktighet i anslagsgivning kan detta utvecklas under perioden. För en diskussion med er handläggare om att planera projekt på längre sikt än ett år. En idé är, att skriva en projektansökan på tre år 4.12

13 som ni sedan uppdaterar varje år. Pengarna för projektet kanske inte utbetalas på tre år, utan beviljas på årsbasis, men planeringen kan finnas där. 4. Skapa ett sammanhållet system. Den nationella strategin framhåller behovet av att olika aktörer verkar mot samma mål och gemensamt följer upp sina resultat. För att detta skall kunna göras krävs formulering av gemensamma handlingsplaner och resultatmål samt överenskommelse om vilka indikatorer som skall följas upp. Nu skall landsting och kommuner utveckla ett sådant system. Det är bra och viktigt om RFSL har möjlighet att delta i detta utvecklingsarbete. Mål och indikatorer kommer att diskuteras i det här arbetet. Om landsting och kommun t.ex. ska genomföra en enkät eller ett underlag, kan RFSL vara med och formulera frågeställningarna som den ska innehålla. 5. Handlingsplan och mål för STI-förebyggande arbete, sexuell hälsa och rättigheter skall tas fram och påverka inriktningen. De närmaste åren behöver alla landsting ta fram en egen handlingsplan kring hur de ska arbeta med hiv och STI överlag. I det arbetet är RFSL en viktig resurs. Ur preventionssynpunkt har hiv mycket gemensamt med andra sexuellt överförda infektioner (STI). Förekomst av STI ökar också risken för överföring av hiv. Den nationella strategin gäller såväl hiv som STI och vissa andra blodburna sjukdomar. Strategin saknar dock operativa mål för detta arbete. STI finns bland hela befolkningen och över hela landet. Under de senaste fem åren har exempelvis klamydia-infektion ökat med 100 procent. Samma riskfaktorer finns för STI och hiv. Kondomanvändandet är inte en självklarhet i någon åldersgrupp. För många unga människor är STI en mer angelägen fråga än hiv, eftersom risken att smittas med exempelvis klamydiainfektion faktiskt är och upplevs som större. Ett brett hiv/sti-förebyggande arbete ger därför större legitimitet åt kondomanvändning och samtal om säkrare sex. Ett sådant arbete är alltså inte bara viktigt i sig självt, utan också ett sätt att förändra riskbeteende och åstadkomma säkrare sex-strategier som även skyddar mot hiv. Målgrupper och indikatorer för STI är dock delvis annorlunda än för hiv. Det förebyggande arbetet mot STI bedrivs ibland av andra organisationer än dem som sysslar med hivarbete. Samarbete leder ofta till än bättre resultat. Var noga 4.13

14 med att berätta vilka eventuella organisationer ni samarbetar med för er handläggare. Det breda arbetet med hiv/sti behöver också kopplas till annat arbete med sexuell hälsa och rättigheter framför allt i förhållande till arbetet på mottagningar för preventivmedel, i skolundervisning och i informationsinsatser men också i fråga om lagstiftning och riktlinjer. För den enskilde är såväl hiv- som STI-prevention och prevention av oönskade graviditeter en fråga om sexuell hälsa och rättigheter. Sverige är ett av de länder som hittills lyckats undvika att det förebyggande arbetet med hiv och STI bedrivs i separata spår på helt separata mottagningar eller i separata undervisningsprogram. Internationellt pekar allt på att detta varit en korrekt strategi. Avsluta och redovisa projekt Ta reda på när ni måste rapportera, hur pengarna har använts till bidragsgivaren och om det måste ske på någon speciell redovisningsblankett. Om projektet är försenat berätta det i god tid. Då brukar det gå att få uppskov med rapporten. Oftast är det organisationens valda revisor som granskar att bidraget använts på det sätt som står i avtalet eller ansökan. Revisorn granskar alla avtal, men framförallt alla kvitton och ekonomiska underlag och skriver sedan under på att projektet har gått rätt till. Se till att göra det lätt för revisorn och spara allt! När ni skriver till bidragsgivaren, glöm inte att berätta om hela projektet, till exempel om ert engagemang och intresse. Om ni bara redovisar ekonomin är det svårt för dem att se om målen med projektet och vägen dit verkligen varit bra. Även om saker går snett är det sällan organisationen blir återbetalningsskyldig till en bidragsgivare, men det gäller att försöka reda ut saker och ting och vara ärlig och berätta vad som hänt. Betala tillbaka, om ni har pengar över som ni inte kan/vill använda till något som har med projektet att göra. Använd gärna bilder och roliga citat. En projektredovisning behöver inte vara tråkig! Vi gör det staten inte vågar göra. Vi gör det staten inte kan göra. Vi gör det som måste göras. Jag tycker det är kul att ibland vara radikal, men framförallt tycker jag att det är viktigt. Andreas, 22 år 4.14

15 4.5 CHECKLISTA ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SÖKER PENGAR För många av er kan det här tyckas som en självklarhet. Använd checklistan för att bocka av även självklarheterna. o Tydlig beskrivning av organisationen. Vilka är ni? o Tydligt syfte. Vad finns det för behov? Varför behövs en förändring? Vad är problemet? o Tydligt mål. Övergripande men också konkret vad leder projektet till? Hur skall ni förändra? Koppla till syftet! o Målgrupp. Vilka ska nås? Hur många? Har målgruppen fått vara med och planera projektet? Vilka har definierat problemet? o Aktiviteter. Vad ska ni genomföra? o Metoder. Hur? o Budget. En budget är direkt kopplad till aktiviteter och metod. Försök att kolla upp kostnader så noga det går i förväg och glöm inte eventuell egeninsats. Om projektet överstiger kronor skall ni, i enlighet med riktlinjerna för ekonomi och verksamhet för avdelningarna i RFSL, söka pengar för extern, auktoriserad revision. Detta ger en signal till bidragsgivaren (oavsett ansökan beviljas eller ej) om att den sökande är seriös, engagerad i uppföljningen och inte har något att dölja. o Tid och omfattning. När och hur länge? o Utvärdering och uppföljning redan i ansökan. Vad händer sen? Hur ska vi sprida våra erfarenheter till andra? o Utvärdering och uppföljning i rapporten. Hur gick det? Uppfyllde vi målen? Varför, varför inte? Vad har vi lärt oss? Vad kan man förbättra? Hur kan vi fortsätta och hur tar vi till vara våra erfarenheter? Tipsruta: Det är alltid bra att i förväg läsa andra bidragsansökningar. Vad har andra fått pengar för och hur har de formulerat sig? Alla ansökningar är offentliga handlingar som du lätt kan begära ut. 4.15

16 4.6 CHECKLISTA FORMELLA KONTAKTER o Skapa en adressbok för projektet. Skriv ner namn, telefonnummer och mailadresser till alla olika kontakter ni har. o Anteckna när ni har möten och vad ni pratar om på ett och samma ställe (loggbok över kontakter). o Bjud in kontaktpersoner på landstinget eller i regionen att träffa avdelningens styrelse. o Erbjud kontaktpersonerna på landstinget eller i regionen att delta vid en kondomutdelning eller annan verksamhet ni bedriver. o Boka in ett möte där kontaktpersonerna får beskriva för er varför de tycker att RFSL:s arbete är viktigt. Den verksamhet som kontaktpersonerna känner till väl, är lättare att godkänna och ge anslag för än den de endast får beskriven för sig i text vid en ansökan och avrapportering. 4.16

17 4.7 CHECKLISTA AVSLUTA OCH REDOVISA ETT PROJEKT o Låt så många som möjligt av dem som kommit i kontakt med projektet delta i utvärderingen. o Kolla upp om rapporteringen till bidragsgivarna måste ske på någon särskild blankett och kom ihåg när det ska göras. o Skriv rapporter som innehåller mer än bara ekonomisk redovisning, och ta med både det som gick enligt planerna och det som inte gjorde det. o Ta med bilder, citat från olika personer samt erfarenheter och kunskaper, som ni kan använda för att bygga vidare inför nästa fas av projektet. 4.17

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

De insatser som får stöd från statsbidraget ska medverka till att ovanstående mål nås.

De insatser som får stöd från statsbidraget ska medverka till att ovanstående mål nås. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2010 Socialstyrelsen ansvarar för att fördela statsbidrag

Läs mer

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad Socialförvaltningen Dnr 3.1-285/2013 Bilaga Handläggare Maria Saario Telefon: 508 25 403 hiv/sti-prevention i Stockholms Förord I enlighet med Stockholm vision Ett Stockholm i världsklass är invånarnas

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-01-07 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 08-508 09 032 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms

Läs mer

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-03-27 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänstnämnden Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm Svar på skrivelse

Läs mer

Verksamhetsplan Adlon 2015. Reviderad 2015-03-11

Verksamhetsplan Adlon 2015. Reviderad 2015-03-11 Verksamhetsplan Adlon 2015 Reviderad 2015-03-11 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Förutsättningar för Adlons verksamhet... 1 Styrdokument för verksamheten... 2 Utgångspunkter för Adlons verksamhet...

Läs mer

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund Enheten för hivprevention och sexuell hälsa torsten.berglund@smi.se MSM prioriterad målgrupp i Nationella

Läs mer

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RVII (Dnr 325-4023/2004) Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Kristina

Läs mer

HANDLINGSPLAN BARN OCH UNGDOMAR ANTAGEN 2009 AV STYRGRUPP FOLKHÄLSA OCH LANDSTINGSDIREKTÖREN BARN OCH UNGDOMAR

HANDLINGSPLAN BARN OCH UNGDOMAR ANTAGEN 2009 AV STYRGRUPP FOLKHÄLSA OCH LANDSTINGSDIREKTÖREN BARN OCH UNGDOMAR BARN OCH UNGDOMAR Övergripande inriktning av landstingets arbete I folkhälsoarbetet är landstingets primära uppgift att verka för en god vård och hälsa på lika villkor. Inom området barn och ungdomar ska

Läs mer

Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige

Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Vi lever alla med hiv. www.hivportalen.se/wad Vi lever alla med hiv. www.hivportalen.se/wad

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Yttrande över SOU: 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring

Yttrande över SOU: 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring Landstingsstyrelsens förvaltning Beställarkontor Vård TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-10-13 LS 0406-1329 1 (7) Handläggare: Magnus Liljegren Yttrande över SOU: 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring

Läs mer

Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016

Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016 Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016 Anna-ChuChu Schindele, Utredare Kenneth Kaartinen, Utredare Enheten för Hälsa och sexualitet Avdelningen för kunskapsstöd

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Anna-ChuChu Schindele, utredare Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Smittskyddsinstitutet Sju webbsända seminarier med fokus

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Förslag

Läs mer

Bilaga 2. Statsbidragets mål Insatser/projekt ska leda/bidra till att uppnå följande mål:

Bilaga 2. Statsbidragets mål Insatser/projekt ska leda/bidra till att uppnå följande mål: Bilaga 2 Föreliggande dokument är framtaget som ett stöd vid ifyllande av ansökningsblanketten för statsbidrag för insatser mot hiv/sti 2016. Syftet är att ge en utförligare förklaring av olika begrepp

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark 2 Innehåll 1. Styrelsen berättar s. 3 2. Om Noaks Ark Skåne s. 4 2.1 Vår vision s. 4 2.2 Vår långsiktiga strategi

Läs mer

Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)

Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Sundbyberg 2017-05-23 Dnr.nr: S2017/00671/FS Vår referens: Sofia Karlsson Socialdepartementet Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Funktionsrätt

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Denna manual har tagits fram som ett komplement till ansökningshandlingarna om bidrag för insatser mot hiv/sti. För att er ansökan ska kunna behandlas

Läs mer

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner är förslag från RFSU Stockholms styrelse. Alla medlemmar kan inför och under årsmötet lämna egna förslag. Det kan vara något helt nytt eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet; SFS 2010:604 Utkom från trycket den 22 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter Allmänna

Läs mer

Region Skåne. Handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Region Skåne. Handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 2013-12-06 Region Skåne Handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 2013-2015 Handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 2013-2015 Bakgrund och syfte

Läs mer

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna Smittskyddsinstitutet Enheten för hivprevention och sexuell hälsa 171 82 Solna RFSU:s yttrande om Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018 Gemensamt ansvarstagande Samverkan och samordning Tillit och förtroende 290 kommuner 21 landsting/regioner 2016-11-24 Avdelningen för vård

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Remissyttrande över Folkhälsomyndighetens översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Remissyttrande över Folkhälsomyndighetens översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Skapat den 2017-06-27 Socialdepartementet S2016/03248/FS Remissyttrande över översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. RFSL (Riksförbundet för

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Yttrande 2015-10-22 Dnr 10.1-17661/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Marit Birk marit.birk@socialstyrelsen.se Socialdepartementet Jämställdhetsenheten 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Folkhälsopolitiska strategin i Norrbotten är ingen hyllvärmare

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011 Elin Gottfridsson 1. WORLD CONGRESS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS & AIDS Den 2-5 november 2011 anordnade IUSTI (International union against

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0533/2012 SON 2012-11-27 SID 1 (11) 2012-10-30 Förslag

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter.

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Ungefär var femte person som bor i Skåne är utlandsfödd.

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0562/2011 SON 2011-12-15 SID 1 (10) Förslag till fördelning

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Nationell kommunikationsstrategi. för det förebyggande arbetet mot hiv, sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar

Nationell kommunikationsstrategi. för det förebyggande arbetet mot hiv, sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar Nationell kommunikationsstrategi för det förebyggande arbetet mot hiv, sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Smittskyddsinstitutet ISSN-nummer

Läs mer

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn 2014-10-14 Dnr 3.1-39020/2014 1(7) Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn Öppningsdatum: 2014-10-15 Sista dag för intresseanmälan: 2014-10-31 Sista ansökningsdag: 2014-12-17

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Anvisningar för arbete med HIV/STIprevention

Anvisningar för arbete med HIV/STIprevention Södermalms stadsdelsförvaltning Sociala avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-07-15 Handläggare Maria Andersson Telefon: 08-508 13 216 Till Södermalms stadsdelsnämnd Anvisningar för arbete med HIV/STIprevention

Läs mer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Anvisningar Sida 1 (6) 2016-09-19 Reviderade 2016-11-24 Område för bidragsgivning Av reglementet för utbildningsnämnden framgår det att nämnden:

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

Skapat den. Smittskyddsinstitutet Torsten Berglund

Skapat den. Smittskyddsinstitutet Torsten Berglund Skapat den Sveavägen 59, plan 2 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Män som har sex med män MSM

Män som har sex med män MSM Män som har sex med män MSM Definition: Män som har sex med män (MSM) är en samlingsbeteckning på män som har sexuellt umgänge med andra män (oberoende av sexuell läggning). Begreppet omfattar därmed män

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län 2014-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli PROTOKOLLSUTDRAG lnk- 2010-11- 0 3 PROTOKOLL nr 9/2010 2010-10-28 Justerat 2010-11-01 Karin Rågsjö och Christina Elffors-Sjödin

Läs mer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer PM 1 (7) Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten Anna-Carin Johansson 2015-04-28 Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer Syfte med verksamhetsbidrag

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda

Läs mer

ATT FÖREBYGGA HIV OCH ANDRA SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER I VÄSTRA GÖTALAND

ATT FÖREBYGGA HIV OCH ANDRA SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER I VÄSTRA GÖTALAND ATT FÖREBYGGA HIV OCH ANDRA SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER I VÄSTRA GÖTALAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OM DEN GEMENSAMMA STRATEGIN 2 2. MÅLBESKRIVNING 3 3. RISKUTSATTA GRUPPER - ANALYS OCH INSATSER 4

Läs mer

Lathund inmatningsverktyget

Lathund inmatningsverktyget Lathund inmatningsverktyget All rapportering av erhållna medel sker i SKL:s inmatningsverktyg, https://psykiskhalsa.sklansokan.se/. Du loggar in med din e-postadress och det lösenord du har valt. Är du

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

Lathund för ansökan om organisationsoch verksamhetsbidrag 2017

Lathund för ansökan om organisationsoch verksamhetsbidrag 2017 Lathund för ansökan om organisationsoch verksamhetsbidrag 2017 Bakgrund Ideella organisationer på riksnivå kan enligt regeringens förordning (SFS 2006:93) söka bidrag från Folkhälsomyndigheten till verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Adlon 2010

Verksamhetsberättelse Adlon 2010 Verksamhetsberättelse Adlon 2010 Reviderad 110315 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse för ADLON år 2010... 1 Organisation... 1 Sekretariat... 1 Styrgrupp... 1 Styrelse... 1 Ekonomi... 1 Prioriterade

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Dir. 2008:67

Kommittédirektiv. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Dir. 2008:67 Kommittédirektiv Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Dir. 2008:67 Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne

Sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne Sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne En kartläggning av aktörer och insatser Rapport nr 2005:2 KOMPETENSCENTRUM FÖR SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA SOCIALMEDICINSKA ENHETEN Sexuell och reproduktiv hälsa

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Verksamhetsplan Adlon Reviderad

Verksamhetsplan Adlon Reviderad Verksamhetsplan Adlon 2013 2014 Reviderad 2013-04-19 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Förutsättningar för Adlons verksamhet... 1 Utgångspunkter för Adlons verksamhet... 3 Adlons vision... 3 Syfte...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:104 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:16 av Jerry Adbo (S) om förebyggande åtgärder för spridning av HIV Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist Ärendet

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande KULTURFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande Fastställda av kulturnämnden 2017-03-24, KTN-2015-0125, 13 Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon:

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting (SLL) år 2015. Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Hur tar vi nästa steg? Olle Lundberg Professor och ordförande Delbetänkandets upplägg 1. Varför jämlik hälsa? 1.1. Ojämlikhet i hälsa som samhällsproblem 1.2. Sociala

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Vad gör en STI-samordnare? Samordning av det hiv/sti-preventiva arbetet i Uppsala län Kondomdistribution Utbildningar, omvärldsbevakning Folkhälsomyndighetens kontaktperson

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 En ny strategi x 4 2.1 Utgångspunkter och övergripande inriktning 2.2 Mål 2.3 Målgrupper 2.4 Vård-,

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer