Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete"

Transkript

1 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2011 SON SID 1 (10) Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva Förvaltningens förslag till beslut 1. Socialnämnden beslutar att ansöka om statsbidrag från Smittskyddsinstitutet enligt förvaltningens förslag. 2. Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. Gillis Hammar Förvaltningschef Tina Heinsoo Tf Avdelningschef Sammanfattning Stockholms stad, via socialnämnden, ansöker årligen om statsbidrag hos Smittskyddsinstitutet för insatser mot HIV och andra sexuellt överförbara infektioner. Merparten av de beviljade medlen har staden valt att transferera till frivilligorganisationer som verkar inom området. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens ansökan om sammantaget kr för år 2012 samt ytterligare kr för år 2013 och kr för år Stockholm. Swedenborgsgatan 20B Telefon Fax

2 SID 2 (10) Ärendets beredning Detta ärende har utarbetats inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Vid beredningen av förslag till medelsfördelning har förvaltningen samverkat med Stockholms läns landsting. Ärendet Stockholms stad ansöker, via socialnämnden (SoN) årligen om statsbidrag för insatser mot HIV och andra sexuellt överförbara infektioner (så kallade STI). Merparten av de beviljade medlen har staden valt att transferera till frivilligorganisationer som verkar inom området HIV/ AIDS och STI-frågor. De olika organisationerna söker medel hos staden som i sin tur, via denna ansökan, söker medel hos SMI. Statsbidraget, dess användande och storlek, bygger på en årlig överenskommelse mellan stat, kommun och landssting där de förhandlande parterna består av Socialdepartementet och Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Fram till år 2010 så har stadens ansökan om statsbidrag handlagts av Socialstyrelsen. Numera handhas detta statsbidrag av Smittskyddsinstitutet (SMI). För kommande år ska ansökan vara SMI tillhanda senast den 22 november Då beslut om statsbidraget och anvisningarna för ansökan kommit förvaltningen tillhanda den 22 oktober har en förvaltningsansökan inlämnats till SMI före nämndens beslut i detta ärende. Förvaltningsansökan har skrivits med förbehåll att SoN kan komma att ta andra beslut än det som står i ansökan och i detta ärende. Verksamheter som nämnden tidigare godkänt tilldelning av medel När nämnden ansökte om statsbidraget för åren 2010 till och med 2012 meddelade den dåvarande bidragsförmedlaren, Socialstyrelsen, i sitt beslut att staden erhöll kr för vartdera året 2011 och I beslut från SMI för år 2011 tilldelades staden ytterligare kr för år 2012 och 2013 som var specifikt riktade mot gruppen migranter. Totalt har nämnden således redan tilldelats kr för år 2012 som är fördelade på projekten nedan. Medlen måste dock sökas på nytt årligen varför de redan beslutade medlen ingår i denna ansökan. Utifrån Socialstyrelsens och sedermera SMI:s prioriteringar beslutade dåvarande socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden för år 2010 (SAN Dnr: /2009) och för år 2011 (SAN Dnr: /2010) att fördela medlen på de verksamheter som redovisas i det följande.

3 SID 3 (10) Verksamheter som tidigare beviljats medel av nämnden för år 2012 Convictus Järva Mansmottagning Noaks Ark grundverksamhet Noaks Ark migrantverksamhet Posithiva Gruppen RFSL Stockholm RFSU Stockholm Stockholm Skolors ungdomsmottagning Stockholm Stadsmissions ungdomsmottagning Socialförvaltningen HIV/AIDSsekretariatet Socialförvaltningen Stockholm stads handlingsplan för HIV-prevention Totalt Belopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr I tillägg till medel för olika projekt söker staden, tillsammans med Stockholms läns landsting och Gotlandsregionen, också medel för nätverks och informationsinsatser. För 2011 fick nätverket kr för sitt. Medlen administreras av Lafa (Landstinget förebygger AIDS) som också utför det operativa t i nätverket, som exempelvis informationskampanjer. För år 2012 har kunskapsnätverket ansökt om sammantaget kr. Nytillkomna ansökningar för år 2012 till och med år 2014 Enligt anvisningarna till ansökningarna för statsbidraget år 2012 kan ytterligare medel sökas för projekt som varar upp till tre år. För åren 2012 till och med 2014 har staten avsatt medel för tre olika prioriterade grupper inom området HIVprevention. Dessa är: Injektionsmissbrukare,

4 SID 4 (10) personer som säljer eller köper sex, samt utlandsresenärer. En stor del av medlen, som kan tillfalla staden enligt statens fördelningsnyckel, är redan intecknad genom tidigare beslut. Därför är möjligheten att söka ytterligare medel tämligen begränsad. Förvaltningen beräknar att nämnden kan ansöka om cirka kr, per år, för åren 2012, 2013 samt 2014 för ovanstående grupper. Inför år 2012 har det tillkommit en del nya verksamheter som söker medel av stadens del av statsbidraget. En del av de verksamheter som redan fått beslut om medel enligt ovanstående fördelning har också inlämnat tilläggsansökningar för annan verksamhet än den man idag uppbär medel för. I följande text sammanfattas nyansökningar samt tilläggsansökningar. Organisation Ansöker om Förvaltningens förslag till beslut Convictus projekt HIV i Stockholm (tilläggsansökan) kr år kr år kr år 2014 Avslag Convictus projekt hälsoarbetare Hälsoteamet förebygger ohälsa Kongoförening i Stockholm Noaks Ark projekt IV-missbrukare Socialförvaltningen, prostitutionsenheten projekt KAST Somaliska Hälsoteamet kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år 2012 Avslag kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år 2014 Totalt antal kr kr år kr år kr år kr år kr år kr år 2014 Avslag Avslag kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år 2014

5 SID 5 (10) Convictus, projektet HIV i Stockholm Projektet HIV i Stockholm vänder sig till, företrädesvis hemlösa, injektionsmissbrukare. Projektarbetarna söker upp missbrukare på akutboenden, dagverksamheter för hemlösa och i husvagnsläger för att motivera dessa och hjälpa dem att testas för HIV och hepatit. Nämnden stödjer projektet med kronor årligen till och med år Med denna ansökan vill Convictus utöka projektet med ytterligare en tjänst. Convictus, projektet hälsoarbetare Med en projektanställd hälsoarbetare vill Convictus länka vidare de personer som deras uppsökare kommer i kontakt med i ovanstående projekt. Uppsökarnas tid täcks av uppsök samt att motivera och få till stånd testning. Med en kompletterande hälsoarbetare vill man följa upp personer och stödja dessa att försöka bryta sitt missbruk, sköta eventuell medicinering och bygga upp sin hälsa. Hälsoteamet förebygger ohälsa Föreningen Hälsoteamet som förebygger ohälsa vill bedriva HIV-preventivt bland utlandsresenärer, företrädesvis afrikaner som reser mellan Sverige och sitt ursprungsland. Föreningen vill kartlägga målgruppens resvanor, utreda syftet med resorna och förhållanden i de områden som målgruppen besöker. Föreningen vill också informera om HIV via föreläsningar, workshops, deltagande vid musikfestivaler, etc. Man ämnar även dela ut kondomer i dessa sammanhang. Kongo förening i Stockholm Kongo Förening i Stockholm vill bedriva HIV-preventivt bland kongolesiska migranter med fokus på ungdomar och kvinnor. Föreningen vill genomföra en behovsanalys över vad för typ av information målgruppen kan behöva. Därefter vill föreningen informera om HIV via så kallad homeinformations, seminarier debattartiklar, med mera. Man vill även dela ut broschyrer om HIV och kondomer vid resebyråer som säljer resor till kongoleser. Noaks Ark projektet IV-missbrukare Noaks Ark vill bredda sin verksamhet genom att arbeta uppsökande mot intravenösa missbrukare i syfte att erbjuda HIV-test, kondomer, kurativt och terapeutiskt stöd, sociala aktiviteter, med mera. Man vänder sig även till missbrukarens anhöriga med olika stödinsatser. Socialförvaltningen, Prostitutionsenheten

6 SID 6 (10) Prostitutionsenheten driver KAST-projektet sedan flera år tillbaka. Projektet har annonskampanjer där man erbjuder stöd och hjälp till sexköpare för att dessa ska upphöra med sexköp. Projektets personal ser ett behov av fortsatt.

7 SID 7 (10) Somaliska Hälsoteamet Somaliska Hälsoteamet vill bedriva HIV-preventivt bland somaliska migranter och somalier som åker mellan Sverige och Somalia. Föreningen vill genomföra en behovsanalys över vad för typ av information målgruppen kan behöva. Därefter vill föreningen informera om HIV via så kallad homeinformations, seminarier debattartiklar, med mera. Man vill även dela ut kondomer i olika sammanhang. Förvaltningens synpunkter och förslag Förvaltningen bedömer att de verksamheter, som SoN sedan tidigare beslutat att ge stöd har en god möjlighet att nå en stor del av stadens invånare och därmed får det HIV-förebyggande t en bra spridning. Bland de organisationer som staden stödjer finns de som vänder sig till ungdomar och unga vuxna, migranter, män som har sex med män, missbrukare och personer som köper eller säljer sex. Staden har, som förvaltningen bedömer det, satsat på ett övergripande antal insatser för att motverka HIV inom olika grupper. Med tanke på att medlen för 2012 är tämligen begränsade föreslår förvaltningen att nämnden nu fördjupar och fortsatt metodutvecklar t inom ett antal grupper och med organisationer som redan verkar bland några av de prioriterade grupperna. Förvaltningen anser att merparten av de nya medlen för 2012 bör satsas på injektionsmissbrukare som är en grupp som behöver stödjas ytterligare inom det HIV-preventiva t i staden. Förvaltningen förslår därför ett bidrag till Convictus projekt Hälsoarbetare om kr per år under åren 2012 till och med 2014 för att Convictus ska knyta samman det nya projektet med det pågående uppsökande t och andra hälsofrämjande verksamheter. Förvaltningen anser också att en del bör satsas på insatser för personer som köper eller säljer sex. Förvaltningens prostitutionsenhet har ett utarbetat koncept i sitt KAST-projekt som vänder sig till köpare av sex. Förvaltningen förslår därför ett bidrag till KAST- projektet om kr per år under åren 2012 till och med 2014 avsett för fortsatt utveckling av det HIV-preventiva t bland köpare av sex. Vad gäller utlandsresenärer bedömer förvaltningen att nämnden redan stödjer målgruppen. Som exempel på vad målgruppen utlandsresenärer kan innefatta så nämns personer som köper sex utomlands, personer som åker till särskilda destinationer för så kallade sexresor (bland annat inom gruppen män som har sex med män) ungdomar på charterresor och migranter (företrädesvis från

8 SID 8 (10) högendemiska länder) som besöker sina hemländer. Innevarande år har nämnden beviljat kr särskilt för migranter. Nämnden stödjer riktade projekt mot ungdomar samt män som har sex med män med över kr respektive kr. Dessutom arbetar förvaltningens prostitutionsenhet med både köpare och säljare av sex. Förvaltningen bedömer därför att nämnden i viss mån redan stödjer utlandsresenärer varför de nya medlen istället bör koncentreras till de övriga prioriterade grupperna för år Förvaltningen föreslår dock en mindre satsning på utlandsresenärer med det föreslagna stödet till Somaliska Hälsoteamet om kr. Somaliska Hälsoteamet har en lång erfarenhet av HIV-preventivt och har tidigare fått stöd av nämnden. Förvaltningen förslår därför att ett bidrag till Somaliska Hälsoteamet om kr per år under åren 2012 till och med 2014 för lokalhyra. Med tidigare beslut, och med de förslag till nyansökningar som förvaltningen lämnar i detta ärende, fördelar staden statsbidraget till följande verksamheter.

9 SID 9 (10) Förslag till fördelning av statsbidraget för år 2012 till och med 2014 (nya ansökningar för 2012 i kursiv stil). Belopp Convictus kr Convictus projekt hälsoarbetare kr år kr år kr år 2014 Järva Mansmottagning kr Noaks Ark grundverksamhet kr Noaks Ark migrantverksamhet kr Kunskapsnätverk Stockholms stad, Stockholms läns landsting samt Gotland Posithiva Gruppen RFSL Stockholm RFSU Stockholm Stockholm Skolors ungdomsmottagning Stockholm Stadsmissions ungdomsmottagning Socialförvaltningen HIV/AIDSsekretariatet Socialförvaltningen Stockholm stads handlingsplan för HIV-prevention Socialförvaltningen, prostitutionsenheten projekt KAST kr kr kr kr kr kr kr kr kr år kr år kr år 2014 Somaliska Hälsoteamet kr år kr år kr år 2014 Totalt kr för år kr för år kr för år 2014

10 SID 10 (10) Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner ansökan om sammantaget kr för år 2012, samt ytterligare kr för år 2013 och kr för år 2014, till Smittskyddsinstitutet enligt ovanstående fördelning. Bilagor Anvisningar vid ansökan om statsbidrag från SMI.

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0533/2012 SON 2012-11-27 SID 1 (11) 2012-10-30 Förslag

Läs mer

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Förslag

Läs mer

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-03-27 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänstnämnden Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm Svar på skrivelse

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag 2017 från Folkhälsomyndigheten för insatser mot hiv/stiinfektion

Förslag till fördelning av statsbidrag 2017 från Folkhälsomyndigheten för insatser mot hiv/stiinfektion Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 8.1.2-497/2016 Sida 1 (15) 2015-09-28 Handläggare Nina Ström Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden 2016-10-25 Förslag till fördelning

Läs mer

Ansökan om och förslag till fördelning av statsbidrag 2016 från Folkhälsomyndigheten för insatser mot hiv/sti-infektion

Ansökan om och förslag till fördelning av statsbidrag 2016 från Folkhälsomyndigheten för insatser mot hiv/sti-infektion Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (16) 2015-10-01 Handläggare Nina Ström Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Ansökan om och förslag till

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2010

Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2010 HSN 2010-02-16 P 20 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Tina Ekelund Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2010 Ärendet Socialstyrelsen har beviljat

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2011

Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2011 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN -02-15 p 28 1 (3) förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE -02-02 HSN 1009-1037 Handläggare: Tina Ekelund Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention Ärendebesivning I ärendet föreslås

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventiva insatser år 2013

Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventiva insatser år 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Handläggare: Tina Ekelund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-02-12, p 6 Fördelning av statsbidrag för STIhiv-preventiva insatser år 2013 Ärendebeskrivning

Läs mer

Vinternatt - Vintern 2014/ nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare

Vinternatt - Vintern 2014/ nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-09-19 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2014-10-21 Vinternatt

Läs mer

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR DNR 1.7-0213/2010 SID 1 (7) 2010-08-25 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-05-08 Handläggare: Malin Torberger Telefon: 08 508 12 25 416 Till Socialnämnden Socialtjänstens insatser

Läs mer

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR DNR 1.7-0213/2010 SID 1 (6) 2010-05-25 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete i Stockholms läns landsting

Ansökan om statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete i Stockholms läns landsting HSN 2008-12-16 p 23 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ANMÄLAN 2008-11-12 HSN 0810-1126 Handläggare: Tina Ekelund Ansökan om statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete i Stockholms läns landsting

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-01-07 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 08-508 09 032 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms

Läs mer

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-09 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Vintern 2013/2014 ansökningar

Läs mer

Projekt inom föreningen Kvinnors Rätt; Jourlägenhet

Projekt inom föreningen Kvinnors Rätt; Jourlägenhet SOCIALTJÄNT- OCH ARBETSMARKNADSFÖVALTNINGEN ORGANISATIONS- OCH FÖRENINGSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-11-17 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänt- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare 2017 ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, samt Stockholms stadsmission

Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare 2017 ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, samt Stockholms stadsmission Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Jonas Zackrisson Telefon: 08-508 25 169 Till Socialnämnden 2016-10-25 Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare

Läs mer

Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer

Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-18 Handläggare Marianne Gabrielsson Telefon: 0850825950 Till Socialnämnden 2016-05-17 Sexuella trakasserier

Läs mer

Öppettider vid dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad

Öppettider vid dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR SEKTIONEN FÖR ORGANI SATIONS- OCH FÖRENINGSSTÖD Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 11-25 TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för insatser mot hivinfektion år 2015

Fördelning av statsbidrag för insatser mot hivinfektion år 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE -01-26 1 (3) HSN 1409-1141 Handläggare: Caroline Palo Hälso- och sjukvårdsnämnden -02-20, p 9 Fördelning av statsbidrag för insatser mot hivinfektion

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag avseende HIV/Aidsinsatser för 2006 i Stockholms stad

Förslag till fördelning av statsbidrag avseende HIV/Aidsinsatser för 2006 i Stockholms stad PM 2006 RVII (Dnr 325-1603/2006) Förslag till fördelning av statsbidrag avseende HIV/Aidsinsatser för 2006 i Stockholms stad Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Fördelningen

Läs mer

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-19 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2017-09-19 Projekt

Läs mer

Socialförvaltningen Strategiska enheten. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Möjligheter

Socialförvaltningen Strategiska enheten. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Möjligheter Socialförvaltningen Strategiska enheten Tjänsteutlåtande Dnr 10.1-245/2014 OFU 2015-03-24 Sida 1 (5) 2015-03-04 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-01 Handläggare: Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Förvaltningens förslag

Läs mer

Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt

Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-08-08 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Vikten av att ta fram

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

De insatser som får stöd från statsbidraget ska medverka till att ovanstående mål nås.

De insatser som får stöd från statsbidraget ska medverka till att ovanstående mål nås. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2010 Socialstyrelsen ansvarar för att fördela statsbidrag

Läs mer

Ansökan om bidrag till Crossroads

Ansökan om bidrag till Crossroads Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-12-09 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2014-12-16 Ansökan

Läs mer

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-01 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Implementering av socialstyrelsens

Läs mer

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-01 DNR 1.6-0641/2011 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna

Läs mer

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad Socialförvaltningen Dnr 3.1-285/2013 Bilaga Handläggare Maria Saario Telefon: 508 25 403 hiv/sti-prevention i Stockholms Förord I enlighet med Stockholm vision Ett Stockholm i världsklass är invånarnas

Läs mer

Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp och för män som utsatts för våld i nära relationer

Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp och för män som utsatts för våld i nära relationer SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPAND E SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Ola Jeremiasen Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0340/2011 DNR2.6-0334/2011 SON 2011-09-29

Läs mer

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RVII (Dnr 325-4023/2004) Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Kristina

Läs mer

Redovisning av medel för forskning och utveckling 2009 samt fördelning av medel för forskning och utveckling 2010

Redovisning av medel för forskning och utveckling 2009 samt fördelning av medel för forskning och utveckling 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SO CIALA FRÅGOR PREVENTIONSCENTRUM -EUROPAFORUM DNR 3.2-0573/2010 SAN 2010-11- 25 SID 1 (6) Handläggare: Maria Andersson Tel: 508 25 910

Läs mer

Fördelning av Socialstyrelsens stimulansbidrag för kunskapssatsning inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning

Fördelning av Socialstyrelsens stimulansbidrag för kunskapssatsning inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-06-01 Handläggare Maria Saario Telefon: 08-508 25 403 Till Socialnämnden 2016-06-14 Fördelning av Socialstyrelsens

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsplan för 2015

Forsknings- och utvecklingsplan för 2015 Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-12-15 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Forsknings- och utvecklingsplan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:104 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:16 av Jerry Adbo (S) om förebyggande åtgärder för spridning av HIV Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist Ärendet

Läs mer

Redovisning av planerade aktiviteter i Stockholms stad inom Uppdrag Psykisk hälsa

Redovisning av planerade aktiviteter i Stockholms stad inom Uppdrag Psykisk hälsa Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 1.5.4-666/2016 Sida 1 (9) 2016-10-26 Handläggare Maria Saario och Elin Fischer Telefon: 08-508 25 403 Till Socialnämnden

Läs mer

Stärkta insatser mot ungdomars narkotikaanvändning

Stärkta insatser mot ungdomars narkotikaanvändning SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Ulla-Britt Fingal Telefon: 08-508 25 130 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SON 2012-03-27 DNR: 2.6.1-0580/2011 SID 1

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Svar på remiss av motion (2008:39) om ungdomsmottagningar

Svar på remiss av motion (2008:39) om ungdomsmottagningar SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN STABEN FÖR UTREDNING OCH PROJEKT SID 1 (5) 2008-08-26 Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: 508 25 605 Till Socialtjänstnämnden Svar på remiss av motion (2008:39) om ungdomsmottagningar

Läs mer

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna Smittskyddsinstitutet Enheten för hivprevention och sexuell hälsa 171 82 Solna RFSU:s yttrande om Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

Fördelning av medel för ökad bemanning inom demensvården

Fördelning av medel för ökad bemanning inom demensvården ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI OCH PLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-04-04 Handläggare: Marita Åkersten Telefon: 08-508 36 215 Till Äldrenämnden den 12 april 2011 Fördelning av medel

Läs mer

stans stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN B IDRAG & V UXENSTÖD Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2005

stans stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN B IDRAG & V UXENSTÖD Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2005 Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN B IDRAG & V UXENSTÖD T JÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2006-03-07 DNR 502-73/2006 SDN 2006-03-30 Handläggare: Ann-Charlotte Modigh och Kerstin Larsson Tfn:

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete i Stockholms läns landsting 2016

Ansökan om statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete i Stockholms läns landsting 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-31 1 (4) HSN 1506-0787 Handläggare: Åke Örtqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-29, p 5 Ansökan om statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete

Läs mer

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-17 Handläggare Johanna Lood Telefon: 08-508 25 206 Till Socialnämnden 2017-10-17 Riktlinjer för

Läs mer

Handlingsplan inom folkhälsoområdet

Handlingsplan inom folkhälsoområdet Handlingsplan inom folkhälsoområdet SEXUELL HÄLSA 2012-2014 Målet med denna handlingsplan Det övergripande målet med handlingsplanen är att uppnå ett effektivt och verkningsfullt preventivt arbete som

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2010-12-16 SID 1 (6) 2010-11-12 Handläggare: Isabelle Vas Telefon: 08-508 25 025 Lisbeth Westerlund Telefon:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark 2 Innehåll 1. Styrelsen berättar s. 3 2. Om Noaks Ark Skåne s. 4 2.1 Vår vision s. 4 2.2 Vår långsiktiga strategi

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen för arbete mot prostitution och trafficking

Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen för arbete mot prostitution och trafficking SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN FÖR ÖPPEN VERKSA MHET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) DNR: 1.7-0753/2009 2009-09-08 Handläggare: Nina Mörman Aldunge Telefon: 08-508

Läs mer

Yttrande över SOU: 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring

Yttrande över SOU: 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring Landstingsstyrelsens förvaltning Beställarkontor Vård TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-10-13 LS 0406-1329 1 (7) Handläggare: Magnus Liljegren Yttrande över SOU: 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring

Läs mer

Svar på remissen Förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn

Svar på remissen Förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2014-07-25 Handläggare Gunilla Olofsson Telefon: 08 508 25 605 Till Socialnämnden Svar på remissen Förändrad

Läs mer

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 NOAKS ARK STOCKHOLM Förslag TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 Noaks Ark Stockholm Kunskap och stöd Noaks Arks förebyggande och stödjande arbete i Stockholmsregionen är av

Läs mer

Marie Ljungberg Schött (M) t.o.m. 5. Förhinder hade anmälts av vice ordföranden Roger Mogert (S).

Marie Ljungberg Schött (M) t.o.m. 5. Förhinder hade anmälts av vice ordföranden Roger Mogert (S). s SOCIALNÄMNDEN ORGANISATIONS - OCH PROTOKOLL nr 4/2011 F Ö R E N I N G S U T S K O T T E T Sammanträdesdag 2011-10- 24 Justerat 27 / 10 2011 Yvonne Fernell-Ingelström Jackie Nylander Karin Hansson Nyberg

Läs mer

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter.

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Ungefär var femte person som bor i Skåne är utlandsfödd.

Läs mer

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-26 Handläggare Joanna Millares Rosell Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden 2016-12-13 Revidering

Läs mer

Underlag anslaget 2:5 Insatser mot hiv, aids och andra smittsamma sjukdomar

Underlag anslaget 2:5 Insatser mot hiv, aids och andra smittsamma sjukdomar Dnr: 301/2013-1.1. Underlag anslaget 2:5 Insatser mot hiv, aids och andra smittsamma sjukdomar Redovisning av bidragets användning 2012, uppnådda resultat och behov av framtida förändringar Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport om avtalsuppföljning 2011, avseende LOV-upphandlingar och ramavtal enligt LOU

Rapport om avtalsuppföljning 2011, avseende LOV-upphandlingar och ramavtal enligt LOU SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-01-18 Handläggare: Annika Andersson Telefon: 08-508 25 061 Till Socialnämnden Rapport om avtalsuppföljning

Läs mer

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Denna manual har tagits fram som ett komplement till ansökningshandlingarna om bidrag för insatser mot hiv/sti. För att er ansökan ska kunna behandlas

Läs mer

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 VERKSAMHETSPLAN 2015 17 Utkast inför årsmötet 23 mars 2015 Prevention och stöd Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för

Läs mer

Familjehemsplacerade barn

Familjehemsplacerade barn Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-05 Handläggare Ann Gardeström Telefon: 08-50825411 Till Socialnämnden Familjehemsplacerade barn

Läs mer

Angående våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning, skrivelse från HSO Stockholms stad

Angående våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning, skrivelse från HSO Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-04-21 Handläggare Malin Torberger Telefon: 08-508 25 416 Till Socialnämnden Angående våld i nära relationer

Läs mer

Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm vintern 2013/14

Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm vintern 2013/14 Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2014-05-16 Handläggare Therese Thorell Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning av insatser

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för insatser mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner år 2016

Fördelning av statsbidrag för insatser mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner år 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tobias Alfvén, Amalia Vinogradova TJÄNSTEUTLÅTANDE -02-22 Tillkommande ärende Hälso- och sjukvårdsnämnden -02-23, p 37 1 (4) HSN 1506-0787 Fördelning av statsbidrag

Läs mer

Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar finansierade via statsbidrag

Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar finansierade via statsbidrag Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2014-09-17 1 (3) HSN 1209-1082 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Ivonne Camaroni 2014-10-16, p 21 Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/aids och andra

Läs mer

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012 Noaks Ark Stockholm Org.nr. 802454-3517 Verksamhetsplan 2012 Kunskap och stöd med fokus på prioriterade målgrupper Från i början av 2011 har Noaks Arks rikstäckande verksamhet bedrivits under ledning av

Läs mer

Omfördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete bedrivs av ideella organisationer i Stockholms läns landsting 2017

Omfördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete bedrivs av ideella organisationer i Stockholms läns landsting 2017 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-16 1 (4) HSN 2016-3997 Handläggare: Ivonne Camaroni Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-21 Omfördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventivt

Läs mer

Frälsningsarmén Socialt Center för EUmedborgare

Frälsningsarmén Socialt Center för EUmedborgare Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-08-12 Handläggare Therese Thorell Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Frälsningsarmén Socialt

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Ansökan om projektbidrag för "Guidning av personer med beroendeproblematik"

Ansökan om projektbidrag för Guidning av personer med beroendeproblematik Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-20 Handläggare Nina Ström Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-26 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 508 25 006 Till Socialnämnden Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIAL A FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-05-19 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0246 Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Läs mer

Kvalitetshöjande insatser inom SFI Stockholm

Kvalitetshöjande insatser inom SFI Stockholm SOCIALTJÄNST OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-03-29 DNR 14.1-0173/2010 Handläggare: Leif Styfberg Telefon: 08 508 25 702 Till Socialtjänst och

Läs mer

Anvisningar för arbete med HIV/STIprevention

Anvisningar för arbete med HIV/STIprevention Södermalms stadsdelsförvaltning Sociala avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-07-15 Handläggare Maria Andersson Telefon: 08-508 13 216 Till Södermalms stadsdelsnämnd Anvisningar för arbete med HIV/STIprevention

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag avseende HIV/Aidsinsatser

Förslag till fördelning av statsbidrag avseende HIV/Aidsinsatser Bilaga 13:25 till kommunstyrelsens protokoll den 18 juni 2003, 25 PM 2003 RVII (Dnr 325-1615/2003) Förslag till fördelning av statsbidrag avseende HIV/Aidsinsatser Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Sida 1 (6) 2016-05-26 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-06-16 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018 Gemensamt ansvarstagande Samverkan och samordning Tillit och förtroende 290 kommuner 21 landsting/regioner 2016-11-24 Avdelningen för vård

Läs mer

Ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och unga

Ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och unga UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI- KVALITETS- OCH TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-07-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 08-508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2011-08-18 Ökad

Läs mer

PROTOKOLL nr 1/2008 O R G A N I S A T I O N S - O C H Sammanträdesdag Abdo Goriya (s) t.o.m. 9. Gertrud Brorsson (mp) fr.o.m.

PROTOKOLL nr 1/2008 O R G A N I S A T I O N S - O C H Sammanträdesdag Abdo Goriya (s) t.o.m. 9. Gertrud Brorsson (mp) fr.o.m. s SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 1/2008 O R G A N I S A T I O N S - O C H Sammanträdesdag 2008-02-26 F Ö R E N I N G S U T S K O T T E T Justerat 12 / 3 2008 Jonas Nilsson Karin Rågsjö Karin Hansson

Läs mer

Ändrat ansvar för gravida hemlösa kvinnor och hemlösa kvinnor med barn aktuella inom socialtjänsten i Stockholms stad (1 bilaga)

Ändrat ansvar för gravida hemlösa kvinnor och hemlösa kvinnor med barn aktuella inom socialtjänsten i Stockholms stad (1 bilaga) Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN S TOCKHOLMS STAD Handläggare: Elsie Edlund 08-508 25 604 Christina Högblom 08-508 25 606 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-05-03 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN SID 1(5) DNR105-341/2005 Till

Läs mer

Föreningsbidrag 2012 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND. Handläggare: Ida Malmborg Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreningsbidrag 2012 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND. Handläggare: Ida Malmborg Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5-72/2012 SID 1 (2) 2012-04-25 Handläggare: Ida Malmborg Telefon: 508 03 083 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag

Läs mer

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2015-06-02 Handläggare Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Införandet av ett system

Läs mer

Förslag till samarbete med landstinget kring en samlad strategi för att begränsa smittspridning vid intravenöst missbruk Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till samarbete med landstinget kring en samlad strategi för att begränsa smittspridning vid intravenöst missbruk Remiss från kommunstyrelsen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXN A TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-01-27 Handläggare: Per-Ove Mattsson Telefon: 08-508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2011-02-17 Förslag till samarbete

Läs mer

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli PROTOKOLLSUTDRAG lnk- 2010-11- 0 3 PROTOKOLL nr 9/2010 2010-10-28 Justerat 2010-11-01 Karin Rågsjö och Christina Elffors-Sjödin

Läs mer

Samlat grepp om stadens arbete med tolkning, motion (2016:73)

Samlat grepp om stadens arbete med tolkning, motion (2016:73) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-10 Handläggare Anna Rinder von Beckerath Telefon: 08-508 43 114 Till Socialnämnden 2016-12-13 Samlat

Läs mer

Barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd

Barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-21 Handläggare: Ann Gardeström Telefon: 08-508 25 411 Till Socialnämnden 2011-05-19 Barn till missbrukare

Läs mer

Romers rätt - en strategi för romer i Sverige Svar på remiss av SOU 2010:55

Romers rätt - en strategi för romer i Sverige Svar på remiss av SOU 2010:55 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2010-11-25 SID 1 (5) 2010-10-20 Handläggare: Pia Modin Telefon: 08-508 25 618 Till Socialtjänst-

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Beredningen Allmänna utskottet Socialnämnden

Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Beredningen Allmänna utskottet Socialnämnden Allmänna utskottet 2011-09-13 79 26 Socialnämnden 2011-09-22 152 31 Dnr 2010/246-75 Slutrapport avseende beviljade utvecklingsmedel 2010 till projektet tjejjourens preventiva arbete för att främja jämställdhet

Läs mer

Bidrag till ideella organisationer 2015

Bidrag till ideella organisationer 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-28 1 (7) HSN 1406-0774 Handläggare: Amalia Vinogradova Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 4 Bidrag till ideella organisationer 2015 Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Bilaga 2. Statsbidragets mål Insatser/projekt ska leda/bidra till att uppnå följande mål:

Bilaga 2. Statsbidragets mål Insatser/projekt ska leda/bidra till att uppnå följande mål: Bilaga 2 Föreliggande dokument är framtaget som ett stöd vid ifyllande av ansökningsblanketten för statsbidrag för insatser mot hiv/sti 2016. Syftet är att ge en utförligare förklaring av olika begrepp

Läs mer

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson Tfn: 08-508 12 305 Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2003-12-19 SDN 2004-01-22 Dnr 502-495/2003 ordningsnummer

Läs mer

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr 333-878/2014) Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 2012-11-28 Bidrag till sociala föreningar 2014 Förslag till beslut föreslås besluta att fördela 2014 samt del av 2015 och 2016 års bidrag till sociala föreningar

Läs mer